(navigation image)
Home American Libraries | Canadian Libraries | Universal Library | Community Texts | Project Gutenberg | Children's Library | Biodiversity Heritage Library | Additional Collections
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
See other formats

Full text of "Gods och Gårdar Sydost - 33 Gotlands län"

SVENSKA 
GODS OCH GÅRDAR 

DEL MPI 

GOTLAND 


f" Under redaktion av 

Wald. von Sydow och Sten Björkman FÖRLRGET SVEtiSKR GODS OCH GftRDRR, UDDEVALLA INNEHÅLL: Sid. 

Gotland — sagans och minnenas ö 9 
Den gotländske bonden genom 

tiderna 19 

Gotlands natur 27 

Akebäck 37 

Ala 41 

Älskog 47 

Alva 55 

Angå 63 

Ardre 66 

Atlingbo 71 

Barlingbo 80 

Björke 88 

Boge 93 

Bro 101 

Bunge 110 

Burs 118 

Buttle 131 

Bäl 137 

Dalhem 141 

Eke 155 

Ekeby 160 

Eksta 169 

Endre 178 

Eskelhem 186 

Etelhem 197 

Fardhem 208 

Fide 217 

Fleringe 222 

Fole 225 

Follingbo 234 

FrÖjel 243 

Fårö 253 

Gammelgarn 265 

Ganthem 272 

Garde 281 

Gerum 288 

Gothem 292 

Grötlingbo 306 

Guldrupe 319 

Hablingbo 326 

Hall 341 

Hälla 346 

Hamra 353 

Hangvar 361 

Havdhem 373 

Hejde 390 

Hejdeby 398 

Hejnum 404 Sid. 

Hellvi 410 

Hemse 417 

Hogrän 426 

Hörsne med Bara 435 

KUnte 443 

Kräklingbo 452 

Källunge 459 

Lau 467 

Levede 475 

Linde 485 

Lojsta 493 

Lokrume 497 

Lummelunda 508 

Lye 514 

Lärbro 521 

Martebo 538 

Mästerby 546 

Norrlanda 554 

När 561 

Näs 569 

Roma 579 

Rone 593 

Rute 608 

Sanda 616 

Silte 633 

Sjonhem 642 

Slite 646 

Sproge 653 

Stenkumla 659 

Stenkyrka 671 

Stånga 684 

Sundre 699 

Tingstäde 703 

Tofta 710 

Träkumla 718 

Vall 723 

Vallstena 733 

Vamlingbo 743 

Viklau 756 

Visby 762 

Vänge 771 

Västergarn 780 

Västerhejde 783 

Västkinde 793 

Väte . . . : 806 

öja 820 

östergarn 832 

Fastighetsregister 841 Delar som utkommit eller äro under redigering: 1 Dalsland 


Del 26 


2 Västra Värmland 


27 


3 Norra o. östra Värmland 


28 


4 Sydvästra Skåne 
5 Nordvästra Skåne 


29 


6 Mellersta Skåne 
7 Norra Skåne 


30 


8 Östra Skåne 


31 


9 Blekinge 


32 
33 11 Stockholms län (utom Södertörn) 

12 N. Södermanland (utom N. Rekarne) 

13 Sydvästra Södermanland 

14 Östra Södermanland 

15 Örebro län (norra delen) 

16 Örebro län (södra delen) 

17 Östergötland (norra delen) 

18 Östergötland (sydöstra delen) 

19 Östergötland (sydvästra delen) 

20 Dalarna (södra) 

21 Dalarna (norra) 

22 Halland 

23 Småland; Kalmar län (södra) m. Öland 

24 Småland; Kalmar län (norra) 

25 Småland; Jönköpings län (östra) Småland; Jönköpings län (västra) 
Småland; Kronobergs län (västra) 
Västergötland (Älvsborgs län södra) 

Sjuhäradsbygden (norra) 
Västergötland, (Älvsborgs län norra, 

utom Dalsland) 
Västergötland (Skaraborgs län västra) 
Västergötland (Skaraborgs län södra) 
Västergötland (Skaraborgs län norra) 
Gotland 
Hälsingland 
Medelpad 
Än ger manlan d 
Västmanlands län 
Norrbotten 
Gästrikland 
Jämtland 
Bohuslän 

Västerbotten (södra) 
Västerbotten (norra) 
Västerbottens lappmark 
Småland; Kronobergs län (östra) 
Västergötland (Älvsborgs län södra) 
Sjuhäradsbygden (södra) 
Härjedalen FORORD 

Av samlingsverket Svenska Gods och Gårdar föreligger härmed delen 
över Gotland, vilken, efter ett par inledande artiklar, upptager e:a 3.000 
gårdar samt därjämte kortare beskrivningar över samtliga socknar i ovan 
nämnda område. 

De föregående delarna av verket ha mottagits med stor välvilja, som 
tagit sig uttryck i omnämnanden i pressen sådana som dessa: storartat 
uppslagsverk, som hittills saknar motstycke — man kan bara beklaga att 
vår traditionsrika svenska landsbygd och dess många gamla hem ej långt 
förut förevigats i ett dylikt beskrivande verk — ett verk, som är hela 
vårt folks egendom. Dessa och andra liknande uttalanden ge oss stöd 
för den förhoppningen att även denna del av verket skall få ett välvilligt Till alla, som medverkat till denna volyms tillkomst, särskilt till präst- 
män, kommunalmän m. fl., som hjälpt oss med granskning av de många 
sakuppgifterna, be vi få framföra ett vördsamt tack. 

Uddevalla i november 1940. 

REDAKTIONEN. 
MEDARBETARE I DENNA DEL: 
Redaktör Valton Johansson, Visby 

Museiintendenten Th. Erlandsson, Kulturhistoriska Museet, Bunge 
Doktor Anton Sörlin, Västerhaninge 
Redaktör för uppslagsdelen: Carl-Eric Ohlén UDDEVALLA 

BOHUSLÄNINGENS TRYCKERI OCH BOKEINDERI 

Klichéerna: BOHUS LÄNINGENS KLICHÉANSTALT 

1940 
Tjelder 

Postadr.: Gothem. 

Areal: Total 11 har, därav 5 åker, 6 skog. Tax.-v. 
7.800. 

Jordart: Grus- o. sandjord. Skogsbest.: Bl. barrskog 
med inslag av björk. Man- o. ekonornfbyggn. uppf. 
1907. 7 får, 25 höns. Garden är avsomnad frän Tjelder 
om 1/2 hemman, som 1870 Inköptes av nuv. äg:s fader. 
Efter dennes död 1912 skiftades ovannämnda Tjelder 
mellan nuv. äg. o. hans båda bröder, varvid nuv. äg, 
erhöll denna del. 

Äg.: Favtygsmo de!] snickare Johan A. Forslund f. 
1873. Son till Johan Petter Forslund o. h. h. Jacobina 
f. Vahlberg. Gift 21 med Anna f. Bogren (död). Postadr.: Slite. 

Areal: Total 40 har, därav 8,5 åker, 22,5 skog, resten 
ängsmark. Tax.-v. 5.300. 

Jordart: Bl. sand- o. grusjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1885. Ekonom ibyggn. uppf. 
1934. 2 hästar, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin. 25 höns. Nuv. 
äg:s farfader inköpte gården 1865. 

Äg.: Knut Leonard Olofsson f. 1894. Son till Olof 
O. Olofsson o. h, h. Hilma f. Engström. Tjelder 

Postadr.: Slite. 

Areal: Total 20 har, därav 4 åker, 14 skog, 2 äng. 
Tax.-v. 4.500, 

Jordart: Huvudsak!, grus- o. .sandjord, delv. lerjord. 
Sku^slifst.: Bl. barrskog-. Manbyggn. uppf. 1927. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1S90, magasin 1934. 2 kor, 2 svin, 
40 höns. Garden iill släkten 1936 genom köp från Os- 
kar Angelöv. 

Äg.: Harry Larsson f, 09. Son till Herman Larsson 
o. h. h. Märta f. Lundin. Gift 30 med Kally f. Othberg. 
Barn: Ulla, Kurt. Postadr.: Qothem. Tel. 16 B. 

Areal: Total 15,4 har, därav 3,5 åker, 10 skog, 1,5 
äng. Tax.-v. 8.300. 

Jordart: Huvudsak!, sandjord. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1923. Gården 
till släkten 1922. Den är belägen vid havet o. har o:a 
300 meter sandstrand. 

Äg.: Länsjägmästare R. Melin. 
Postadr.: Slite. 

Areal: Total 52 har, därav 9 åker. 43 skogs- o. avrös- 
ningsjord. Tax.-v. 8.700. 

Jordart: Sand- o. lermylla. Skogsbest.: El, barrskog 
med inslag- av björk. Manbyggn. uppf. 1891. Ekonomi- 
byggn. uppf. 189-1. 2 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 2 ung- 
djur, '.; svin. ett "O-tal höns, Gården til! släkten omkr. 
1850. Nuv. äs. övertog don .1.00(1 efter sin fader. 

Äg;.: Arvid Lindström f. 1874. Son till Thomas Lind- 
ström o. h. h. Helena f. Hansson. Gift 07 med Hilma 
f. Vestberg. Barn: Folke, Karin, Tyra, Ellen. 

Äg.: Ordf. i valnämnd. 
BRO i Gotlands norra härad är en inlandssocken 
belägen nordost om Visby å "Follingsboplatäns" väst- 
sluttningar. 60 m. är den högsta höjden ö. h. inom 

Antalet brukningsdelar är c:a 60. 
Fornminnen: Kämpagravar samt järnåldersgravar 
delvis i förening med kummel förekomma exempelvis å 
följande platser: Duss. Halner, där vi ha ett stort grav- 
fält samt kumlet "Bro stainkalm", vilket har ansetts 
som hemvist för troll, vidare Kvie, Stora och Lilla Aby, 
Suderbys och området kring kyrkan; kämpagravar även 
vid Ekes. Dessutom finnas bildstenar vid Ekes, Sten- 
stugu och Suderbys, två runristningar och tre fornborgar, nämligen vid Kvie samt Stora och Dilla Aby. Av 
slipblock finnas exemplar vid Bro offerkälla i Kyrkbyn och vid Suderbys. 

Areal: 22,88 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 757,57 har åker, 31,88 tomt och 
trädgård, 4 slåtteräng, 28,15 kultiverad betesäng, 40 annan betesäng, 896,46 skogsmark, 596,16 Övrig mark. 
Jordbruksvärde: 586.000 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 33.000 kr. 
Skogsvärde: 97.200 kr. 
Invånarantal: 328 (1939). 

Socknens namn förekommer i sin nuvarande f< 
annex till Västkinde. 

Kyrkan, som är byggd i kalksten, har kor från 1200-talets mitt och långhus från tiden omkring år 1300, 
i vars sydmur det dock ingår delar av en äldre byggnad. A denna murdel synas reliefer av djur och jägare 
m. m. Andra detaljer i kyrkans utsmyckning äro två portaler, den ena med bibliska bildframställningar som 
kapital, medeltida muralmålningar samt en bildprydd dopfunt av Sighraf från slutet av 1100-talet. I tornet 
finnes en "botgörareell". Den ovannämnda medeltida inskriften å kyrkklockan är avfattad på plattyska och 
innehåller en önskan om att det heliga korset i Bro må vara oss nådigt. Måhända syftar detta på ett av mässing 
överdraget träkors av c:a 56 m. höjd, vilket tidigare tillhörde kyrkans inventarier och som då tydligen under 
medeltiden tillskrivits särskilt undergörande verkan. Även å kyrkans nattvardskalk finnes en medeltidsin- 
skrift. Denna upplyser, att kalken 1385 gavs som gåva till Fole kyrka av Olof Osterfie. 

Där kyrkan nu ligger fanns troligen under hednatiden en offerkälla, som möjligen kan ha varit identisk med 
den ovannämnda Bro offerkälla. Senare brukade man i stället offra till Bro kyrka. Särskilt berättas, att sjö- 
män i fara ha brukat avge löften om penninggåvor till kyrkan. Det hittades därför ofta sedlar instuckna 
i kyrkdorrens nyckelhål. 

Kyrkoherde: Widegren, Karl Aron Adolf. i redan i en m.Midlidn inskr . kyrk k lockan. Bro i 
Postadr.: Visby. 

Areal: 1 har åker. 

Jordart: Sandjord på hällbotten samt grusbl. mylla. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1885. 
Ekonomibyggn, uppf. 1929. 2 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 
6 ungdjur, 2 svin, 50 höns. Gårdens areal avsöndrades 
1937 från pastoratets jord. Dessutom arrend. 1/4 mtl 
annexen av Västkinde pastorat, bestående av 2,5 har 
åkerjord o. 60 har skogsmark. 

Äg.: Alfred Stenberg f. 23/3 1897. Son till Viktor 
Stenberg o. h. h. Emma f. Gustavsson. Gift 22/10 med 
Alma f. Vählberg. Barn: Stina. Postdr.: Bro, Visby. 

Areal: Total 7 har, därav 5 åker, 2 skog. Tax.-v. 
4.200. 

Jordart: Sandbl. mylla o. lerjord. Skogsbest,: Bl. 
barrskog:. Man- o. ekonomibyggn. uppf. omkr. 1865, 
senare restaur. 2- hästar. -I nötkreatur. 3 svin, 50 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten genom köp. 

Äg.: John Andersson f. 06. Son till Anders Johan 
Andersson o. h. h, Sigrid f. Lundström. 
Dacker 1 

Postadr, .* Visby. 

Areal: Total 27,24 har. Tax.-v. 6.100. 

Jordart: Styv lerjord. Manbyggn. uppf. 1910. 
Ladug., loge o. hönshus uppf. 1900. 30 höns. Gården 
till släkten 1900. 

Äg.: Marta Stenberg f. 1900. Dotter till Viktor Sten- 
berg o. h. h, Emma f. Gustavsson. Barn: Inga f. 18. Postadr.: Visby. Tel. 12. 

Areal: Total 100 har, därav~35 åker, 60 skog, 4,5 
ängsmark. Tax.-v, 33.300. 

Jordart: överv. mylla, delv. ler-, sand- o. grusjord 
på omväxlande ler- o. grusbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. på grunden efter en tidi- 
gare, troligen medeltida byggn. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1860, senare tillta. 4 hästar, 10 kor, 12 ungdjur, 
12 svin, 10 får, 100 höns. Arealen täckdikad. Gården 
till släkten 1867 genom köp av nuv, äg:s farfar. 

Äg.: Karl Olof Gardell f. 13/11 1892. Son till Teodor 
Gardell o. h. h. Vendia f. Stenberg. Gift 28 med Anna 
Karolina f. Stengård. 


.." ' 
Postadr.: Visby. Tel. 9 Gotlands Bro. 

Areal: Total 59 har, därav 30 åker, 28 skog, 1 tomt. 
Tax. -v. 23.700. 

Jordart: Lera o. mylla på omväxl. ler-, grus- o. sand- 
botten. Skogsbest.; Tall- o. granskog. Manbyggn. 
uppf. 1893, flygel 187S. Ekonomibyggn. uppf. 1875, 
magasin o. övr. byggn. efter hand. 2 hästar, 8 kor, 3—5 
ungdjur, ö svin, 100 höns. T rak tordrift. Arealen täck- 
dikad. Nuv. äg. har köpt gården från K. O. H. Hed- 
ström, i vars släkt den varit sedan 1840-talet, o. aom 
1897 övertog den efter sin farfader Hans Hansson, vil- 
ken sedan 1862 ägt o. drivit denna gård i sambruk 
med Tibble. Ovannämnde Karl Olof Hugo Hedström 
är f. 28/8 1868 o. son till Oskar Hedström o. 11. h. Anna 
f. Weström. Han var gift sedan 07 med Gerda f. Hå- 
kansson (död 36i o. har med henne barnen Signe f. 09 
o. Birger f. 13. Egend., som under 1700-talet utgjordes 
av tvenne gårdslotter, omgives av kämpagravar o. 
andra minnesmärken. Karta över densamma sedan 
1600-talet finnes. 

Äg.: Sigfrid Hallgren. Ekes 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 16,3 har, därav 9 åker, 7 skog. Tax.-v. 
6.200. 

Jordart: Svart- o. sandmylla på märgelbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1922. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1916. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 
30 höns. Gården till släkten i slutet av 1800-talet. Nuv. 
äg. övertog den efter sin fader 1916. 

Äg.: Karl Anders Stenberg f. 20/11 1869. Son till 
Ferdinand Stenberg o. h. h. Brita f. Karlström. Gift 
1900 med Emma Josefina f. Ek. Barn: Edit, Karl. Ekes 

Postadr..' Visby. 

Areal: Total 8 har, därav 7 åker, 1 ängsmark. Tax.-v. 
5.100. 

Jordart: Ler- o. svartmylla på lerbotten. Man- o. 
ekonomibyggn. uppf. 1927. 2 hästar, 4 kor, 3 ungdjur. 
5 svin, 40 höns. Arealen täekdikad. Gårdens areal 
inköptes 1927 av nuv. äg., varefter byggn. uppf. Dess- 
utom arrend. 15 har myr i Lokrume s:n. 

Äg.: Karl Gustaf Natanael Jacobsson f. 1895. Son 
till Karl Jacobsson o. h. h. Selma f. Andersson. Gift 
18 med Signe Matilda f. Andersson. Barn: Ingemar 
f. 18, Gösta f. 20, Stig f. 22, Kjell f. 28. Ekes 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 7 har, därav 4 
4.000. 

Jordart: Bl. ler- o. svartmylla. Skogsbest,: Tall- o. 
granskog. Man- o, ekonomibyggn. uppf, 1909. I häst, 
3 kor, 2 svin, 40 höns. Arealen täekdikad. Garden är 
avsöndrad från Ekes gamla gård, vilken tillhöll, äg:s 
släkt i c:a 200 år. 

Äg.: Folke Emil Adolf Bjersander f. 05. Son till Karl 
Lennart Bjersander o. h. h. Hulda f. Karlström. Gift 
32 med Kally f. Pettersson. Barn: Inge, Bert, Bror 
Ove. t åker, 3 skog. 
v. ,. 


v 


H 


Eriks 

Postadr.: Visby. Tel. 18 Gotlands Bro. 

Areal: Total 125 har, därav 34 åker, 95 skog. Tax.-v. 
27.800. 

Jordart: Ler- o. svartmylla pä lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppi". pn 1700-talet. Ekono- 
mibysgn. upp]'. p:i 19.1 O-talet. 5 hästar, 1 — 2 unghäs- 
tar, 12 kor, 10 ungdjur, 6 svin, 5 far, 60 höns, 10 gäss. 
Traktordrift. Arealen täckdikad. Gården har varit 
i släkten sedan 1700-talet. Nuv. äg. efterträdde sin 
make vid hans död 1939. 

Äg;.: Pru Ida Westergren f. Wallin 2/3 1S94. Dotter 
till J. O. Wallin o. h. h. Antoinette f. Nilsson. Gift 
1/6 16 med Fritz Albin Westergren f. 13/5 1887, 
död 8/7 39, son till Anton Westergren o. h. h. Ida f. 
Söderlund. Barn: Ragnar, Kerstin. Birgit. 

Halner 

Postadr.: Visby. Tel. 158. 

Areal: Total 196 har, därav 68 åker, 113 skog, 15 Övr. 
mark o. betesvall. Tax.-v. 63.400. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn, uppf. 1925. Eko- 
nomibyggn. till större delen uppf. 1935. 13 hästar, 10 
ung-hästar, '10 kor, 25 ungdjur, 180 svin, 200 höns. För 
driften finnas traktor o. sågverk. Å gården bedrives 
huvudsakl, uppfödning av ardermerhästar, varav i re- 
gel finnas ett 10-tal prem. ardennerston o. omkr. 3 
hingstar. Nuv. äg. inköpte gärden 1917. Han äger 
o. driver i sambruk Stora Hästnäs, tax.-v. 80.000, samt 
Lokrume utgård, tax.-v. 29.500, vilken han inköpte 
1929 från Halner o. som har en totalareal av 150 har, 
varav 60 har delv. uppodlad myrmark o. 90 skog. Dess 
manbyggn. uppf. 1929. Djurbesättn. utgöres av 4 häs- 
tar o. för driften användes traktor. 

Äg.: Gunnar Johannes Nilsson f. 1893. Son till C. V. 
Nilsson o. h. h. Josefina f. Krusell. Gift 18 med Ester 
Anna Olivia f. Hagrall. 

Halner 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 36,5 har, därav 6 åker, 30,5 skog. Tax.-v. 
7.400. Härtill komma 2 har odlad jord i Lokrume, 
tax.-v. 500. 

Jordart: Styv lera, mylla o. sandmylla. Skogsbest.: 
Bl. barr- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1925. Eko- 
nomi by.sfiii. uppf. 1917 o. 1929. 2 hästar, i kor, 3 Ung- 
djur, 2 svin, 50 höns. Gården till släkten 1906. 

Äg - .: Smeden Fredrik Reinhold Johansson f. 1881. 
Son till Johan Alfred Andersson o. h. h. Anna Isaks- 
dotter, Gift 07 med Jenny Maria f. Jonsson. Barn: 
Greta f. 08, Sven f. 10, Ingrid f. 11, Linnea f. 14, Hanna 
f. 17, Erik f. 19, Svea f. 20, Gustav f. 24. 

Postadr.: Visbj/. Tel. 6 Gotlands Bro. 

Areal: Total 51 har, därav 28 åker, 20 skog, 3 ängs- 
mark. Tax.-v. 31.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Gran- 
o. tallskog. Manbyggn. uppf. på 1890-talet, Magasin 
uppf. 1912, ladug. 1934. 2 hästar, 1 unghäst, 13 kor, 
8 ungdjur, 12 svin, 10 får, 70 höns, 35 kalkoner. Trak- 
tordrift. Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 
genom köp av nuv. äg., som dessutom i Lokrume äger 
S har. 

Äg.: Fredian Per Johannes Wahlberg f. 10/3 1880. 
Son till Johannes Wahlberg o. h. h. Kristina Persdotter. 
Gift la mei! Liilv Sor'i;i Charlotta f. Bodin. Barn: Clary 
f. 17, Sture f. 19. 
Postttdr.: Visby. Tel. J, Gotlands Bro. 

Areal: Total 23 har, därav 8 åker, 13,5 skog, 1,5 
trädg; Tax. -v. 8.600. 

Jordart: Lermylla pä lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. med flyglar troligen uppf. 1731. 
T^knnonHijyggn. uppf. delv. 1931. övr. byggn. av äldre 
datum. 2 hästar, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 4 får, 50 
höns, ett 20-tal ankor. Gärden till släkten 1896. Den 
ägdes efter Gacelius, som testamenterade den 1820 till 
sin hushållerska, av kapten Fahlsten, vilken efterträd- 
des av Johan Tibbelin, varefter den övergick till nav. 
äg:s hustrus morfar. 

Äg.: Fanjunkare Anton Uno Wallin f. 12/4 1869. 
Son till Johan Wallin o. h, h. Anna f. Broström. Gift 
13/11 1896 med Anna Karolina Elisabeth f. Karlsson. 
Barn: Ellen f. 1898, Erik f. 02, Gustav f. 04. Postadr.: Visby. 

Areal: Total 23 har, därav 8 åker, 15 skog. Tax. -v. 
T.800. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1910. Ekonomihvggn. 
uppf. 1911. 2 hästar, 6 kor, 4 ungdjur, 3 svin, 2 får, 
50 höns. Gärden till släkten i arrende 1901 genom nuv. 
äg., som inköpte den 1905. 

Äg.: Johan Niklas Fredr. Lerbom f. 27/11 1868. Son 
till Ludvig Lerbom o. b, h. Johanna f. Myrsten. Gift 
27/11 1900 med Kdlu. Marin WulK-lniuui i". Fohlin. Barn: 
Nils f. 01 (handlande). Stens tu gu 2,5 skog. Postadr.: Visby. Tel. S Gotlands Bro. 

Areal: Total 41,5 har, därav 19 åker, 
Tax.-v. 16.800. 

Jordart: Huvudsaid. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. på 1890-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. ungel. samtid. 3 hästar, 1 ung- 
häst, 8 — 9 kor, 5 — 7 ungdjur, 3—5 svin, 2 — 3 får, 50 
—60 höns. Gniden till skikten i slutet på 1880-talet. 

Äg.: Gustaf Wilhelm Henry Gardell f. 3/7 1895. Son 
till Teodor Gardell o. h. h. Vendia f. Stenberg. Gift 
23/6 28 med Helga Matilda Josefina t. Gardell. Barn: 
Sven Gunnar. 

Äg.: Led. av kyrko- o. skolråd. 
Stenstugu 

Postadr.: Visby. 
_jol: ' 
Tax.-i 

Jordart: Ler- o. sandmylla på omväxlande botten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1922. 
Ladug. uppf. 1913, magasin 1919. div. byggn. 1908. 3 
hästar, 2 unghästar, 9 kor, 8 ungdjur, 5 svin, 75 höns. 
Gården har varit gii^givargji.rii sedan början av 1800- 

talet. 

Äg.: Oskar Nilsson f. 1879. Son till Lars Nilsson 
o. h. h. Maria f. Höglund. Gift 03 med Julia f. Karls- 
son. Barn: Gillis f. 04, Henning f. 05, Gustav f. 08, 
Ebba f. 11, Ellen f. 13, Nils f. 16, Sven f. 24. 
Stenstugu 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 29 har, därav 22 åker, 7 skogs- o. ängs- 
mark. Tax. -v. 12.500. 

Jordart: Ler-, grus- o. sandbl. jord. Skogsbest.: 
Barrskog, Manbyggn. uppf. 1894. Ladug. o. stall uppf. 
1855, loge 1932. 3 hästar, 13 kor, 14 ungdjur, 2 svin, 
ett 50-tal höns, 2 ankor. Gården kom till släkten 1882 
genom nuv. äg:s svärfader Jakob Pettersson. Nuv. äg. 
övertog den 1903. 

Äg.: Hugo Nilsson f. 1873. Son till Lars Olof Nils- 
son o. h. h. Maria f. Höglund. Gift 02 med Hilda Pet- 
tersson f. 1872. Barn: Alfhild f. 04, Verner f 06, Klas 
f. 10, Annie f. 12. 

Äg.: Medl. av lan tmannaf ören. m. ra. 

Suderbys 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 115 har, därav 42,5 åker, 52,5 skog, 20 
hagmai-k. Tax. -v. 33.300. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog, överv. på hedmark. Manbyggn. uppf. på 1860- 
talet. Ladug. uppf. 1929, flygel 1899. 3 hästar, 1 ung- 
häst, 20 kor, 15 ungdjur, 10—15 svin, 8 får, 100 höns 
samt 25 gäss. Traktordrift. Gården till släkten 1935 
genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Samupl David Eli;; Samuelsson f. 6/9 1890. Son 
till järnvägstjänsteman A. H. Samuelsson o, h. h. Elisa- 
bet Lars dotter. Gift med Hildur Märta 1'. Norrby. Barn: 
Hans f. 14, Bengt Arne f. 19, Egon f. 20, Gunvor f. 21, 
Gertrud f. 23, Anders f. 25, Kerstin f. 27, Ulla Stina f. Suderbys 

Postadr.; Visby. 

Areal: Total 120 har, därav 20 åker. 100 skog Tax.-v 
16.100. 

Jordart: Omväxlande mylla, grus o. lera på skiftande 
botten. Skogsbest.: Tall- o, granskog, delv. ungskog. 
Manbyggn, uppf. på 1760-talet, restaur. 1918—19. Eko- 
nomiByggn. uppf. i mitten av 1800-talet, ladug. restaur. 
1927. 3 hästar, 7 kor, 5 ungdjur. 8 svin, 25 höns. Går- 
den är släktgård sedan slutet av 1700-talet. Äg:s 
namn äro obekanta till 1830, då K. Nyström överlät 
gården till sin son B. H. Nyström. Dennes dotter Jo- 
hanna blev gift med en Tomsson, o. deras dotter var 
Sill. med nuv. äg:s fader. 

Äg.: Karl Axel Stengård f. 23/3 1887, Son till Johan 
Stengård o. ii. h. Hilda f. Tomsson. Gift 34 med Maria 
f. Bohlin. Barn: Vanja, Karl Olof, 

Suderbys 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 27,5 har, därav 5 åker, 17,5 skogs- o. 
övr. mark, 5 hällmark. Tax.-v. 4.000. (5 har åker 
i Lokrume 1.200). 

Jordart: överv. sandmylla pä omväxl. botten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbvssn. uppf. pa lS-10-talct. 
Ekonomibyggn. uppf. på 18S0-t;iU>t . I.illb. 1S33. magasin 
1921. 1 häst. ■,■ kor. 2 ungdjur, 5 svin, 35 höns. Area- 
len täekdikad. Gården till släkten 1912 genom köp av 
nuv, äg. 

Äg.: Fridolf Lindby f. 1881. Son till Fredr. Lindby 
o. h. h. Vilhelmina f. Wettcilund. Gift 1/2 03 med Elise 
f, Ekström. Barn: Karl f. 03, Edit f, 04, Villy f. 07, 
Erik f. 08, Frideborg f. 13, 
Postadr,: Visby. 

Areal: Total 13 har, därav 6 åker, 7 skogs- o. övr. 
mark. Tax.-v. 7.000. 

Jordart: Sandmylla o. något myrjord. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1932. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid o. senare. 1 häst, 3 kor, 2 svin, ett 30-tal hons. 
Gården Inköptes 1S36. 

Äg.: Emrik Nilsson f. 1S88. Son till Olof Nilsson 
o. h. h. Emma f. Wallin. Gift 13 med Elvira f. Lilje- 
strand. Barn: Erland, Ingegerd. Postadr.: Visby. Tel. S Gotlands Bro. 

Areal: Total 87 har, därav 50 åker, 37 skog. Tax.-v. 
30.400. 

Jordart: Lermylla, mylla o. lerjord. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. 1936. Ekonomibyggn. 
uppf. på 1860-talet. 5 hästar, 1 unghäst, 20 kor, 10 
ungdjur, 12 svin, 90 höns. Traktordrift. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten 1913 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Konrad Johan Fredrik Norrby f. 20/5 1876. Son 
till Johan Norrby o. h. h. Laura f. Nordström. Gift 04 
med Eleonora Sofia f. Olsson. Barn: Einar f. 09, Arne 
f. 11. 

Äg.: Ordf. i komm .-stäm man a. ko mm .-nämnd, samt 
fattigv.-styr.. överförmyndare i Västkinde o. Bro sock- 
nar samt skiftesgademan. Postadr.: Visby. Tel 13 Gotlands Bro. 

Areal: Total 42 har, därav 29 åker, 14 skog. Tax.-v. 
16.000. (å 2 har i Lokrume s:n 700). 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
gran, delv. ungskog, Manbyggn. uppf, 1919. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1915, tillb. 1935. 3 hästar, 1 unghäst, 
10 kor, 8 ungdjur, 10 — 15 svin, 125 höns. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten 1918 genom köp av nuv. 
äg:s svärfader från Hallberg. Nuv. äg. övertog den 
1937. År 1938 inköptes Malms g;ird i Martcbo s:n, om 
50 har (myrjord av god beskaffenhet), tax.-v. 20.000. 

Äg.: Otto Ragnar Ottosson f. 28/S 07. Son till Jon. 
Bernh. Ottosson o. h. h. Helena Johansdotter. Gift 
25/3 32 med Greta Viola f. Mårtensson. Bara: Gun- 
hild, Nil s-Torsten, Ebba-Lisa, Ingrid, Ake. 

Äg.: Genomgick Bräkne-Hoby folkhög- o. lantman- 
naskola 1926—27 o. 1928—29. Har genomgått 9 må- 
naders kurs vid Osiiy i;u;i mannaskola. Tuer 

Postadr.: Fisbi/. Tel 15 Gotlands Bro. 

Areal: Total 24,5 har, därav 17 åker, 7 skog, 0,5 tomt. 
Tax.-v. 11.400. 

Jordart: Bl. ler- o. sandmylla på bl. sand- o. lerbot- 
ten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. under obekant tid. 6 kor, 2 — 3 ungdjur, 6 svin, 
75 — SO höns. Nuv. äg. köpte gården 1937. 

Äg.: Gillia Oskar Nilsson f. 9/7 04. Son till Oskar 
Nilsson o. h. h. Julia f. Karlsson. Gift 9/11 35 med 
Astrid Oscaria f. Olofsson. 
Postadr.: Visby. Jordart: BL grusmyila o. lera. Skogsbest,: Barrskog-. 
Manbyggn. uppf. 1S97. Ekonom ibyggn. uppf. 1S92. 2 

hästar, :i kor. ?, ungdjur. ■! svin. 55 höns. Arealen täck- 
dikad. GäruVn iill släkten liiiil. Till densamma höra 
2,5 har åker i Lokrume. 

Äg.: Jonas Albin Karlsson f. 1897. Son till Johan. 
Karlsson o. h. h. Brita Erika f. östlund. 

Äg.: Ordf. i Bro J. U. F. Led. av komm.-nämnd. Visby. Tel. 29 Gotlands Bro. 

Areal: Total 8,5 har, därav 1 tomt, 7,5 skog. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbost.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf, 1913, tillta. 1937. Ekon om ibyggn. om- o. 
(illb. 1Ö37. 2 hästar, kor, ■] ä 5 svin. ett 30-tal höns. 
Gärden kom till släkten 1930. Den brukas i sambruk 
med Hammars i Lokrume s:n om i har åker o. 5 myr. 

Äg.: Knut Gahnström f. 01. Son till Niklas Gahn- 
ström. Gift 23 med Ida f. Vestberg, Barn: Ruth. Elsie. Ytlings 

Postadr.: Visby. Tel. 3 Gotlands Bro. 
Areal: Total 141,5 har, därav 42,5 åker, 99 skogs- o. 
öviig mark. Tax.-v. 36.000. 

'. lermylla o. delv. sandmylla på lerbot- Jordart: 
ten. Skogsbest.: Tall-" o. granskog, delv, & hedmark. 
Manbyggn. uppf. i början av ISOO-talet, Ekcr.om!- 
byggn. uppf. pä 1880-talet. 5 hästar, 3 unghästar, 12 
kor, 14 ungdjur, 12 svin, 125 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Guiden lill sli.ikien 1023. Nu v. äs. övsrtdjr don 
1931. 

Äg.: Nils Olof Ivar Bolin f. 11/8 06. Son till Carl 
Gabriel Bolin o. ta. ii. Vendia f. Pettersson. Gift 36 med 
Ester Emilie f, Karlsson. Barn: Birgitta f. 37. 

Äg.: Led, av komm, -nämnd., skolråd, o. pens.-nämnd. Ytlings 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 28,5 har, därav 10 åker, 18,5 skog. 
Tax.-v. 9.200. 

Jordart: Sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. 
barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1901. Ladug. uppf. 
1910. 3 hästar, 6 — 7 kor, 7 ungdjur, 1 modersugga, 6 
svin, 5 får, 75 höns. Nuv. äg. inköpte gärden från K. 
A. Vestergren, i vars släkt den varit sedan 1891. K. A. 
V. f. 1866, son iill skräddaren Karl Vesteriiren o. h. h. 
Charlotta f. Lundgren. Gift 23 med Emilie Sofia f. 
Nlfclasson. Fosterson: Nils Jakobsson f. 25. 

Äg.: Anton Ahlberg. 

Åt. ■KS»* 
Äby Lilla 

Posfodr.; Visby. 

Areal: Total 66 har, därav 29 åker, 17,5 skog, 2,5 
ängsmark, 17 övr. mark. Tax.-v. 19.300. 

Jordart: Lera o. sandtal. mylla pä. i huvudsak lerbot- 
ten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. i 
slutet av 1700-U-tlet, restaur. 1928, flygel tillb. 1938. 
Ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, senare restaur. 4 
hästar, 1 unghäst, 10 kor, 5 ungdjur, 10 — 15 svin, 100 
höns. Kreatursbesättn. av S. R. B.-ras. Arealen täck- 
dikad. Garden Ull släkten 1917 genom köp av nuv. äg. 
från Olof Hägg, som innehaft den i 6 år. Vid renove- 
ring av manbyggn. påträffades gamla takmålningar, 
som förvaras pa 1'ornsnlen i Vistay. 

Äg.: Ernst Leonard Wolter f. 8/11 1893. Son till Jo- 
han Fredr. Wolter o. h. h, Maria f. Johansson. Gift 
med Anna Maria f. Bolin. Barn: Odal f. 16, Per Edvin 
f. 18, Anna Maria f. 20, Ingrid f. 23. 

Äg.: Genomgick Hjelmarsbergs lantbruksskola 1912 
— 14. Praktik i Danmark 1915, 

Åby Lilla 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 50 har. därav 22,5 åker, 25 skog, 2 övr. 
mark. Tax. -v. 13.800. 

Jordart: Överv. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog, delv. på hedmark. Manbyggn. uppf. 1905. 
Ekonomibyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. 3 hästar, 1 
unghäst. 12 kor. -I ungdjur, 10 svin, SO höns. Gården 
till släkten 1930 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Edvin Gustav Vilh. östergren f. 26/7 1892. Son 
till Herman Östergren o. h, h. Vilhelmina f. Hedenberg. 
Gift 8/11 19 med Ester f. Andersson. Barn: Elsie f. 20, 
Ellen f. 23, Evald f. 25, Sture f. 22. 

Äby Stora 

Postadr..- Visby. Tel. 2), Gotlands Bro. 

Areal: Total 228,75 har, därav 15 åker, 177,25 skog, 
1,5 betesmark. 5 myrmark. Tax.-v. 38.300. 

Jordart: Omväxlande ler- o. svartmylla samt sand- 
jord på mycket omväxlande botten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog, lövskog på ängsmarken. Manbyggn. uppf. 
i en våning 178(1. 2:8 våningen uppf. 1871, omb. o. mo- 
derniserad 1037. tvenne flyglar uppf. samtid, med man- 
byggn. Ekonomibyggn. uppf. 1927, vagnslider 1936. 5 
hastar, 1 unghäst, 15 kor, 8 ungdjur, 10 — 15 svin, 70 
höns. Nuv. äg:s fader Övertog gärden på arrende 
1896 efter Johan Karlsson, vars släkt innehaft den se- 
dan 1818, dä den inköptes från en rådman Schwarts. 
Nuv. äg:s fader inköpte garden .lii.lt;, varefter nuv. äg. 
övertog den 1935. 

Äg.: Klas Emil Ivar Hansson f. 7/11 1900. Son till 
Albert Hansson o. h. Ii. Bernhardina f. Haglund. Gift 
39 med Birgit f. Olausson. 

Äby Stora 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 95,5 har, därav 35 åker, 59 skog, 0,5 

Jordart: överv. lättare jord. svartmylla o. svalsands- 
jord pä lerbotten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. 
uppf. på 1780-talet, senare restaur. o. tillb. flera gånger, 
flygel uppf. på 1930-talet. Ekonomibyggn. uppf. pä 
1850-talet, senare restaur. -i hästar. 2 unghästar, 10 
kor, 5 ungdjur, 5 — 15 svin, 100 höns. Gården till släk- 
ten 1939 genom köp av nuv. äg. Den drives i sambruk 
med Suderbys. 

Äg.: S. Samuelsson. GOTLAND — SAGANS OCH MINNENAS Ö 
Ett stycke gotländsk 
kust. Klintparti vid 
Getsvältan. vet och skogen, så vore det alldeles visst, att 
hon, som först blev hemmastadd här, hette 
Vitastjärna". 

Det skulle dröja länge innan Thjelvars och 
Vitastjärnas ättlingar satte några märkbara 
spår efter sig. Först under den yngre sten- 
åldern eller omkring 2.000 år före vår tide- 
räknings början hade ett antal smärre sam- 
hällen börjat växa upp längs de gotländska 
kusterna. Den största boplatsen från denna 
tid har blivit funnen under det nuvarande Vis- 
bys nivå. Ett märkligt fynd från denna bo- 
sättning finns bevarat i den minnenas skatt- 
kammare som heter Gotlands Fornsal : skelet- 
tet av en jordad kvinna med åtskilliga gravgå- 
vor i följe, däribland en klump rödfärg, som 
en fantasibegåvad forskare trott vara — 
smink. Måhända hade redan den gotländska 
stenålderskvinnan kännedom om några av de 
små knep och konster, som numera ingå som 
rätt "naturliga" element i damernas toalett- 
bestyr. Vår överlägsna syn på de "okultive- 
rade" grottmänniskorna skulle i så fall ha fått 
en allvarlig knäck, och ännu en gång skulle man ha fått belägg för det salomoniska vis- 
domsordet, att det inte finns något nytt under 
solen. 

Vid utgrävningen av en annan stenålders- 
boplats gjorde man ett vida sensationellare 
fynd, som tydde på att de första bebyggarna på 
ön möjligen varit kannibaler — en skrämman- 
de tanke, som dess bättre icke fått något star- 
kare vetenskapligt stöd. I grottan Stora Förvar 
på Stora Karlsö hittade man några kluvna 
människoben bland de måltidsrester stenål- 
dersfolket lämnat kvar vid härden. Forskarna 
blevo mycket förbryllade över detta fynd, vil- 
ket gav upphov till den djärva teorien att säl- 
jägarna på Karlsö i själva verket varit män- 
niskoätare. Det skulle i så fall ha varit fråga 
om offermåltider av rituell art. Problemet 
kring de spjälkade rörbenen i stenåldersmän- 
niskornas bergasal på fåglarnas ö är emeller- 
tid alltjämt en olöst vetenskaplig gåta och lär 
väl komma att så förbli. 

Redan i äldsta tider synas gutarna ha varit 
ett sjöfarande folk med förbindelser både i 
Bunge I Bunge ligger Hunge kulturhistoriska 
Hit ha förts all* de olika slag av byggnader, BUNGE socken av Gotlands norra härad omfat- 
tar landet utmed södra och mellersta delen av Fårö- 
sund och har till sydligaste del Bungenäs, det fasta Got- 
lands östligaste punkt. Landet är till stor del skogtäckt. 
Den odlingsbara jorden är i stor utsträckning grus- 
blandad. 

Brukningsdelarna uppgå till något hundratal. 
Inom socknen ligger Fårösunds samhälle med god 
hamn och livlig trafik. Det har betydelse som över- 
fartsort till Fårön och även som förläggningsplats för 
K. A. 3 samt för en av flottans flygstationer. Det är 
också plats för ett kalkstensbrott, som äges av A.-B. 
Bungenäs Kalkbrott. 
>tt större friluftsmuseum beläget i en vacker löväng, 
i forna tider hörde till en större gotländsk bondgård, så att 
a skall få ett begrepp om de gamla storbondegårdarnas förmåga att själva framställa alla produkter. Vi 
se här sålunda liera av de byggnader, som nu i allmänhet äro försvunna från bondgårdarna, såsom bastu, 
garveri, repalageri, kalkugn, väderkvarn och skvaltkvarn, vattensåg, vädersåg och valkkvarn, lamb- och 
russgift samt "säide" för tjärbränning m. m. "Lunderhage stugan" härstammar till sina äldsta delar från 
1400-talet. 1600-talet har lämnat rika bidrag. Bland samlingarna märkes även en praktfull bildsten från 
Därbro. Museet opprades li>08. 

Fornminnen: fasta fomlämningar av betydelse finnas ej här, men man har vid Hultungs påträffat en 
slipräfflestén o<:h en bronsnål av 70 om. längd och med skålformigt huvud. 
Från senare tider finnas en del befästningslämningar. 

Areal: 33,78 kvkm. Rnllgt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 459,4 har åker, 27,2 tomt och träd- 
gård, 37,7 slåtteräng, 5,7 kultiverad betesäng, 104,4 annan betesäng, 1.641,2 skogsmark, 697,7 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 395.700 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 41.600 kr. 
Skogsvärde: 128.400 kr. 
Tomt- och industri värde: 34.700 kr. 
Invånarantal: 1.139 (1940). 

Socknen omtalas under 1500-talut som "Bunga". Den är annex till Rute. 

Kyrkan, som med sitt tvåskepplga långhus är en av de etåUigaste pä den gotländska landsbygden, stam- 
mar i sin nuvarande gestalt från tiden omkring år 1300. Till grund för denna datering ligger utsmyckningen 
av de båda sydportalerna, vilka utförts av den anonyme mästare, som benämnts "neoiconicus", verksam i slu- 
tet av 1200-talet Dessutom finnes nordportal, vilken tillhört en byggnad från 1100-talets senare hälft. Tor- 
net är från 1200-talet. I det Inre märkes Cotlands största sammanhängande vaggmåL-ungskomplex, högst 
egenartade och Intressanta målningar från 1300-talet. Till kyrkan höra fyra medeltida gravstenar med in- 
skriptioner 1 munklatin. Två av dessa, från resp. 1294 och 1351. äro lagda över personer från gården Duc- 
ker. Kn tredje är rest 25 ang. 1381 av kyrkoherden Jacob i Bunge "Ull en åminnelse av sig och sina före- 
trädare". 

Kyrkogården är omgiven av mur med fyra välvda "s>tigluckor". alla -sannolikt av hug ålder. Utanför 
nordvästra hörnet av muren står en i sten huggen fattigbössa, liknande en kolonett med kapital. Den prydes 
av det i runor ristade namnet på verkets mästare och en solvisare av järn. öster om muren ligga rester 
av eil stenhus, kallat "Munk huset", rr.ojli^eu ett medeliuia pr*.' :r ris I alle. 
Kyrkoherde: Bedwall. Anders Severus. 
Andungs 

Postadr.: Fårösund. 
Areal: Total 12,5 har, däm 5,5 åker, 7 skog, Tax.-v. Jordart: Grusjord o. mylla. Skogsbest.: Barrskog. 
ManbyggH. uppf. 1887. Ekonomi by g-gn. uppf. 1936. 2 
Matar, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 40 höns. Gården till 
släkten genom köp 1865 av miv, äg:s fader, Nuv. äg;, 
brukar även 1 har jord i Mattise. 

Äg.: Karl Niklas Stuxberg f. 1880. Son till F. N. 
Stuxierg o. h. h. Maria f. Pettersson. Gift 08 med 
Selma Hilda f. Hellgren. Barn: Nils Sune f. 18. Biskops 

Postad! - ..* Fårösund. Tel. 15. 

Areal: Total 215,3 har, därav 17,5 åker, 195 skog, 
2,8 tomt o. övr. mark. Tax.-v. 16.300. 

Jordart: Mylla på sand- o. grusbotten. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1907. 3 
hästar, 1 — 2 unghästar', 8 kor, 4 ungdjur, 5 a vin, 
c:a 70 får, 100 höns. Arealen delv. täckdikad. 'Går- 
den till släkten på 1720-talet. Nuv. äg:s fader Övertog 
den genom giftermål. Nuv. äg. tillträdde 1921. 
Egend. utflyttades omkr. 1906 o. är belägen 1,2 km. 
från Bunge kyrka. 

Äg.: Lennart Broman f. 14/8 1S93. Son till Karl 
F. Broman o. h. h. Johanna Kristina f. Blomgren. Gift 
25 med Signe f. Engström. Biskops, Ange 

Postadr,: Fårösund. 

Areal: 13 har åker, . 
15.100. 

Jordart: Grus- o. sandjord. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. uppf. på 1840-talet. Ekonom i by ggn. uppf. 
1863, ladug. 1909. 2 hästar, 5 kor, 4 ungdjur. 2 svin,"50 
höns. Arealen delv. täckdikad med sten. Gården har 
varit i släkten sedan slutet av 1700-talet. 

Äg.: Oskar Blomgren f. 24/7 1863. Son till Jakob 
Blomgren o. h. h. Fredrika f. Bergbom. 

Äg.: Har varit komm.-ordf. samt innehaft flera andra 
komm. uppdrag. 5 skog o. betesmark. Broungs 

Postadr.: Fårösund. Tel. 3. 

Areal: Total 177 har, därav 7,75 åker. Tax.-v. 41.900. 

Jordart: I huvudsak grusjord på sldftande botten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 
1720-talet, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. på 
1770-talet, senare restaur. Gärden till släkten delv. 
på 1600-talet o. delv. på 1720-talet. Arealen, som efter 
hand avstyckats :i!l samhällets bebyggelse, har i hu- 
vudsak inköpts av Kronan, Senast 393S av-slvclt-ules 
c:a 35 har frän 1/2 mtl Ange 13 till flygfält för Kronan. 

Äg.: Syskonen Smitterberg, Barn till Karl F. Smit- 
terberg o. h. h. Elisabet f. Löfenberg. 

Förvaltare: Inspektor Hans Smitterberg. 
r ;; 


« 


!.=".".'". ^!-' ■,-.- 


'JÉ$S 

Broungs 

Posta&r.: Fårösund. Tel. 63. 

Areal: Total 3S har, därav 13 åker, 25 skog o. be- 
(esinai-li. Tax.-v. 10.500. 

Jordart: Grusjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Manbyggn. uppf. i slutet av 1880-talet. restaur. 1934. 
Ladu g. uppf. 3912. lada 1939. 3 hästar, 4 kor, 100 höns. 
En del av gården kom till släkten genom köp 1900 o. en 
del övertogs genom arv. 

Äg.: B. Hellström f. 22/4 1874. Son till Gustav 
Killsliöm o. h. h. Elisabet f. Gustavsson. Gift 22/10 
07 med. Anna Maria Helena f. Stenström. Barn: Rally, 
Margit, Gustav, Birger, Lisa. Broungs 

Postadr,: Fårösund. 

Areal: Total 38,1 har, därav 10 åker, 28 skog, 0,1 
Övr. mark. Tax.-v. 8.500. 

Jordart: Huvudsakl. mylla på sandbotten, delv. 
grusbl. jord. Skogsbest.: Bl. tall- o. granskog. Man- 
byggn. uppf. 19B2 pa den »Tuiul. cliir en numhyggn. från 
1808 stått. Ekonomi b yggn. uppf. dels 1929, dels 1935. 2 
hästar, 6 kor, 3 ungdjur, ett 10-tal svin, 5 får, 75 höns. 
Arealen delv. liickdikad. G;'iideii. som iir belägen 2 km. 
från Bunge kyrka, kom till släkten i mitten av 1700- 
talet. Nuv. äg. övertog den 1913. Hans morbroder 
Jacob Pettersson var Född hävstädes. 

Äg.: Adolf Olofsson f. 18/5 18ST. Son till Johan 
Olofsson o. h. h, Amanda f. Pettersson. Gift 15 med IdB 
f. Haglund. Barn: Ture f. 17, Allan f. 19. Postadr.: Fårösund. Tel. 72. 

Areal: Total 25 har. därav 10 åker, 15 skog o. betes- 
mark. Tax.-v. 8.500. 

Jordart: Sand-, ler- o. grusjord. Skogsbest.: Tall-, 
gran- o. något lövskog. Manbyggn. uppf. 1027, Ladug. 
omb. 1935, magasin 1920, smedja 'A>:'-7. :: hastar, 1 ung- 
häst, 9 nötkreatur, 10 svin, 100 höns. Större delen av 
arealen täckdikad med sten. Gården till släkten omkr. 
1830 genom köp. Den hade vid nuv. äg:s tillträde en- 
dast 7 tid odlad jord. v;]l;e; utökats genom tillköp o. 
uppodling. 

Äg.: Edvin Pettersson f. 1/1 1897. Son till Vilhelm 
Pettersson o. h. h. Anna f. Nygren. Gift 24/3 22 med 
Ellen f. Lövdahl, Barn: Karl f. 12/7 22. 

Äg.: Led. av komm.-fullm. Har tidigare varit ordf. 
i fattigv.-styr. under en period samt medl. av Bunge 
valnämnd, o. led. av Norra Gotlands kreatursförsäk- 
ringsfören. i Bunge. Postadr.: Fårösund. 

Tax.-v. T. 000. 

Villan uppf. i början av 1700-talet, restaur. 1938— 
39. 22 höns. Gården kom till släkten i början av 1800- 
talet genom köp. Den är numera styckad o. jorden har 
inköpts av Kronan. 

Äg.: Snickaimäst. K;irl Broberg f. 6/10 1838. Son till 
Lars Broberg o. h. h. Hilda f. Pettersson. Gift 7/6 18 
med Fredrika Sofia f. Lindbom. mmMxm Dncker 

Postadr.: Fårösund. Tel. 70. 

Areal: Total 54 har, därav 14 åker, 40 skog samt be- 
tesmark. Tax.-v, 6.900. 

Jordart: Huvudsak!, grusjord. Skogsbest.: överv. 
tallskog. Manbyggn. uppf, omkr. 1820, restaur. 1888. 
Kl!..iin->!v.ii.iys.c;i. n[>;if. !SSS. 3 hästar. 4 kor, 7 svin, 30 
höns. Arealen ln.li lackilikml med sten. 

Äg.: Adolf Ström f. 4/1 1889. Son till Oskar Ström 
o. h. h. Amalia f. Blomgren, Gift 4/11 22 med Elin So- 
fia Vilhelmina f. Pettersson. Barn: Folke, Ture, Villy, 
Magnus, Margit. , 
Po3tadr.: Fårösund. 

Areal: Total 10 har, därav 5 åker, 5 skog. Tax, -v. 
4.300. 

Jordart: Grusjord. Skogsbest.: Barrskog, Manbyggn. 
uppf. omkr. 1800, renov. 1933. Ekonomibyggn. av sten 
uppf. 1907. 1 häst, 2 kor, 1 ungdjur. 2 svin, 20 höns. 
Gården har varit i släktens ägo sedan 1700-talet. 

Äg.; Anders Johannes Olofsson f. 12/10 1890. Son 
till J. P. Olofsson o. h. h. Amanda f. Pettersson. Gift 
31/7 26 med Ebba Maria f. Johansson. Barn: Hjördis, Postadr.: Fårösund. Tel. 31. 

Areal: Total c:a 129 har, därav 6 åker o. tomt, 98 
skogsmark, 2ö myr o. vätar. 

Jordart: Grusjord. Skogsbest.: BI. barrskog. Huvud- 
byggn. uppf. 1933. Gården till släkten 1885. Nuv. äg. 
Inköpte areal efter hand, men denna har sedermera delv. 
försålts till Strå Kalkbruk. 

Äg.: Grosshandl. Pehr Fredrik Stengård f. 12/11 
1871. Son till J. P. Stengård o. h. h. Fredrika f. Bing- 
ström. Gift 1900 med Anna f, Helleday. Barn: Gun- 
nar f. 01. 

Äg.: Innehar dessutom sedan 1/1 1940 1/4 mtl Stux 
12 m. fl. fastigheter, tax.-v. 73.900 (inklusive bostads- 
fastigheten), en hand elsfas tighet i Rute s:n, tax.-v. 
12.400, bostafiKfiiKLii-iiel i Fleringe s:n, tax.-v. 3.000. So- 
nen Gunnar Stengård äger sedan 1928 en 1904 uppf. 
handelsfastighet, som rf Ler förvärvat tillbyggts, samt 
har 1936—37 uppfört slakteri o. charkuteri fabrik. Postadr,: Fårösund. 

Areal: Total 83 har, därav 12 åker, 70 skog, 1 äng. 
Tax.-v. 14.100. 

Jordart: Lermylla, grus- o, sandmylla. Skogsbest,: 
Bl. barr-, björk- o. ekskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 
1600-talet, tillb. på 1840-talet. Ekonomibyggn. av äld- 
re datum, stall uppf, 1866. 2 hästar, 2 kor, 3 ungdjur, 
2 svin, 14 får, 35 — 40 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Nuv. äg. köpte 1909 gården av släkten Godman, i vara 
ägo den varit i över 100 år. 

Äg.: August Blomgren f. 1867. Son till Johannes 
Daniel Blomgren o. h. h. Kristina f. Länder. Gift 1894 
med Maria Josefina f, Snäckerström. Barn: Nanna f. 
1895, Alice f. 1898, John f. 02, Per f. 07. 
Fo.il adr.: I'~uiö;ivnd. Tel. 109. ; därav 32 åker, 72 skog, ; Areal: Total 107 b 
Tax.- v. 21.000. 

Jordart: Sand- o. myrjord. Skogsbest.: Bl, barrskog, 
något lövskog. Manbyggn. av sten under tegeltak uppf. 
1889, Ekonomibyggn. uppf. på 1800-talet. 4 hästar, 5 
kor, 6 svin, 35 får, 100 höns. Gården kom till släkten 
1837 genom köp. Den består av Hultungs 12 o. Sten- 
Äg.: Einar Oskar Blomgren f. 28/9 1895. Son till Ed- 
vard Lars Petter Blomgren o. h. h. Anna f. Karlström. 
Gift 31/12 25 med Marta Katarina f. Larsson. Barn: 
Sten-Erik, Berit. Postadr.: Fårösund. 

Areal: Total 120 har, därav 20 har åker, 100 skog 
samt betesmark, Tax.-v. 20.500. 

Jordart: Grus- o. sandmylla. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog, något björk.'; kos;-. Manbyggn. av sten under te- 
geltak uppf. 1845. Ekonomibyggn. uppf. 1930. i häs- 
tar, 6 kor, 5 ungdjur, 15 svin, 16 får, 100 hons. Arealen 
delv. täckdikad med sten. Gården kom till släkten 
1836 genom köp. 

Äg.: Hug-o Kuvlströnis stlih.. bestående av fru Hilma 
Karlström samt syskonen: Ivan, Axel, Valborg, Kerstin. Postadr,: Fårösund. Tel. IS C. 

Areal: Total 80 har, därav 19 åker, 49 skogs- o. övr. 
mark, 12 äng. Tax.-v. 15.500. 

Jordart: överv. grus- o. sandbl. mylla. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Bn manbyggn. uppf. 1932. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1899. 

Äg.: Hugo Petter Haglund f. 1879. 


Hägur 

Postadr.: Fårösund. Tel. 71. 

Areal: Total 49 har, därav 18 åker, 28 skog, 3 äng. 
Tax.-v. 13.100. 

Jordart: El. ler-, grus- o. sandmylla. Skogsbest,: Bl. 
barrskog. Manbyggn. omb, 1862. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1850, vagnshus 1009, 4 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 
3 ungdjur, 6 svin, S far, 100 höns, 2 gäss. Arealen täck- 
dikad. Gården har varit i släktens ägo sedan omkr. 
1750. 

Äg.: Sigurd Ström f. 5/10 1895. Son till Oskar Ström 
o. h. h. Amalia f. Blomgren. Gift 15/7 33 med Emma 
Amalia Evelinia f. Lundgren. Barn: Sture, Vera. 

Äg.: V. ordf. i fattigv.-styr. 
Hägur 

Postadr.: Fårösund. 

Areal: Total 52 har, därav 3,5 åker, 48,5 skog. Tax.-v. 
5.000. 

Jordart: Sand- o. grusjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn, av sten uppf. 1908, renov. 1035. Ekonomi- 
byggn. likaledes av sten uppf. 1906. 1 häst, 2 kor, 1 
mij;rijm\ 2 svin. l;i höns. Nliv. ;i K . inköpte tmnlen 1920v 

Äg.: Karl Oskar F. Pettersson f. 1891. Son till Vil- 
helm Pettersson o. h. h. Anna f. Nygren. Gift 21 mfld Hägur 

Postadr.; Fårösund. Tel. 52. 

Areal: Total 11,5 har, därav 5 åker, 2,5 skog, resten 
ängs- o. betesmark. Tax.-v. 4.600. 

Jordart: Grus- o. mull jord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. av sten uppf. 1855. Ekonomibvfsn uppf 
1803, tillb. 1.906. 2 hästar. 2 kor. 1 iinstUuV',' 2 svin 5 
får, 50 böns samt ga.su. Gavden till släkten 1S93 genom 
köp av nuv. äg:s fader. 

Äg.: Karl Gunnar Ruthberg f. 1808. Son til] Niklas 
Rnihborg o. h. h. Sofia f. Söderdahl. Gift 37 med Eilna. 
Alida f. Söderdahl. Hägur 1" 

Postadr,: Fårösund. 

Areal: Total 25 liar, därav 5 åker, 20 skoe Tax -v 
4.500. 5 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest,: Barrskog 
Mmibyggn. av sten uppf. 1891. Ekonomlbyggn. av sten 
o. trä uppf. 1915. 1 häst, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 6 
får, 30 höns samt kaniner. Nuv. as övertog gården 
1916 genom köp. 

Äg.: Gustav Henrik W. Jonsson f. 1886 Son till O 
A. Jonsson o. h. h, Matilda. Gift 9/12 11 med Anna Ma- 
ria f. Lundgren. Barn: Greta, Gunborg, Karl-Gustav, 
Anna. Harry. Nils. 

Äg.: Led, av komm. -nämnd. o. fattigv.-styr, Kyrko- Postatir.: Ftiröxu-nd. Tel. 38 1 Jordart: Grusjord o. mylla på grund pinnlera. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1922. :; hästar, 9 kor, 4 svin, 100 höns 
Gården kom till släkten 1830. Den har iirsprungl ut- 
gjort 3/16 mtl men har senare utökats genom inköp 
från en styckad granngård. 

Äg.: Johannes Edvard Widgren f. 1890. Son til] J 
Anton Widgren o. h. h. Matiirla. C. Sl.uxbeig Gift 8/9 
23 med Olga Elisabet f. Kellström. Barn: Inga Per 
Elly, Hans, Anna- Lisa. 

Äg.: Ordf. i komm.-nämnd. sedan 1932, skifteseode- 
man sedan 1928 m. m. s 

Oudungs 

Postadr.: Fårösund. 

Areal: Total 34 har, därav 14 åker, 20 skog samt 
betesmarit. Tax.-v. 14.600. 

Jordart: Mestadels grusjord. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. uppf, i slutet på 1700-talet. Ekono- 
■.■•:d:>ys%n. uppf. omkr. 1870. 3 hästar, 6 kor, 2 svin, 30 
höns. Gård t-!-! kom Lill släkten omkr. 1875 genom köp. 

Äg.: Erik G. Jansson f. 1879. Son till Karl Jansson 
o. h. h. Maria f. Ahlqvist. Gift 7/11 07 med Ida Alfrida 
Josefina f. Fredriksson. Barn: Tyko, Ingvar, Anna. 

Stens tu g u 

Postadr.: Fårösund. 

Areal: Total 121 har, därav 15 åker. Tax.-v. 19.000. 

Jordart: Grus- o. sandmylla. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. av sten under tegeltak uppf. 1864. 
Ekonomibyggn. uppf. 1872—81. 3 hästar, 9 nötkrea- 
tur, 4 svin, 20 får, 70 höns. Gården kom till släkten 
i början av 1700-talet. 

Äg.: Niklas Stenström f. 5/6 1871. Son till Anton 
Stenström o. h. h. Kristina f. Nordin. Gift 2/12 1892 
med Anna f. Broman. Barn: Selma, Anton, Gustav, 
Hilma, Otto. 

Stux 

Postad?'.: Fårösund. 

Areal: Total 204 har, därav 18 åker. Tax.-v. 37.500. 

Jordart: Huvudsakl, grusjord. Skogsbest.: Huvud- 
sakl. tallskog. Manbyggn. erhöll sitt nuv. utseende 
1832. EkonumiliygK"- uppf. något senare, 5 hästar, 12 
nötkreatur, 5 svin, 60 får, 25 höns. Gårdens namn var 
ursprungligen Stoeks o. syftar sannolikt på att här var 
iivorlVLitsscällL! till Fiirön, vid överfallen torde nämligen 
ekstock ha använts. Byn Stux består sedan 1600-talet 
av fyra delar eller "parter". Hälften av densamma äg- 
des under det nämnda århundradet av grosshandlare 
Burmeister i Visby, de övr. 2/4 av två bönder. Den här 
behandlade giLrden, som är den sydligaste av parterna, 
ägdes under 1830-talet av nämndemannen och kyrko- 
väiden Johannes Stuxberg, som var den 5:e generatio- 
nen av sin släkt jkl gärden. Hans son var fil. ä:r An- 
ton Stuxberg, vilken som zoolog deltog i Nordenskiölds 
resa vid upptäckten av nordostpassagen (senare musei- 
intendent i Göteborg). De nuv. äg. äro son dotterdött- 
rar till Johannes Stuxberg. 1930 avstyckades en del 
ägor. A gården har länge bedrivits gästgiveri. 

Äg.: Systrarna Juliette Masreliez f. 1892, Jakki Da- 
nielsson f. 05 o. Sigrid Edström f. 11. Döttrar till arki- 
tekten N. Norman o. h. k. Anna Maria f. Stuxberg. 
J. M. gift 20/10 27 med agronom Vilhelm Masreliez. 
J. D. gift 38 med ingenjör David Danielsson. S. E. 
gift 39 med med. lic. Eskil Edström. 

Stux Jordart: Grusjord o. sandmylla. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf, 1827. Ladug. uppf. 
1922, ÖTT, ekonomibyggn. i början av 1900-talet. 3 
hästar, 10 nötkreatur, 8 svin, 30 får, 70 höns. Gården 
kom i släktens ägo den 4/5 1721 enligt befintligt köpe- 
brev, då dannemamien Andreas Mickelsson, förut äg. 
av 1/4 av Stux hemman, köpte ytterligare 1/4 mtl 
Stux av rådman Mårten Burmeister i Visby för en 
köpeskilling av SO daler silvermynt. Sistnämnda gård 
överlät han sedan på sin son Michael, från vilken går- 
den sedan gått i arv i sju släktled till nuv. äg. 

Äg.: Ingvar Jacobsson f. 01. 


Postadr. : Fårösund. 

-Areal: Total II har, därav 1,5 åker, 4,5 skog, resten 
hjiHinark. Tax.-v. 2.000. 

Jordart: Grusjord o. sandmylla. Skogsbest.: Bl. 
barrskog. Manbyssn in.lii;™ uppf, omkring 1860 

Ekon.imihysv.a-n. uppf. 19-10. Gar.kin. sosn tidigare hette 
Slciiivhälliir, inköptes 1939 av nuv. äg. På ägorna har 
inan ujiplikuiä m do] stoauldersyxor. 

Äg.: Nils Arthur Ringbom f. 1896. Son till August 
Rlnponm <>. ii. !,. Matlid;: f. Rudbor" Gift 28 med Ger- 
da f. Lund berj.'-. Barn: Nils. Birgit, Inger. 

Äg.: Led. av komm.-fullm. 
Postadr.: Fårösund. 

Areal: Total 16 har, därav 6 åker, 10 skog samt be- 
tesmark. Tax.-v. 6.700. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. uppf, 1885, tillb. 1914. Ekonomi- 
byggn, uppf. 1891, tillb. 1906—13. 1 häst. 2 kor, 3 svin, 
100 höns. Arealen iioll Uickdikad. Gavdc-n kom till 
släkten 1885. 

Äg.: Emil Kellgren f. 25/2 1891. Son till Teodor Kell- 
gren o. h. h, Emma f. Åkesson. Gift 13/7 18 med Emeli 
Anna Johanna f. Pettersson. Barn: Signe, Vera. Postadr.: Fårösund. 

Areal: Total 25 har, därav 7 åker, 15 skog, resten 
tomt o. betesmark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Bl. grus- o. sandjord, något lermylla på pinn- 
mo. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn, uppf. i början 
av 1800-talet, Ladug. uppf, 18S6, loge 1014. 2 hästar, 
2 kor, 2 svin, 30 höns. Gården till släkten 1877 genom 
köp av nuv. äg:s fader. 

Äg.: Wilhelm Joel A, Svensson f. 1873. Son till Jo- 
hannes Svensson o, h. h. Maria f. Söderdahl. Gift 02 
med Anna f. SöderdahJ (död|. Barn: Edvin, Almar, 
Hugo, Helge. 
burs 

BURS är en av de östra kustsocknama i Gotlands 
södra härad. Den är belägen invid Bandclundaviken 
och når i väster och norr resp, Rone myr och Laus myr 
med Lyeträsk och Burträsk. Fördelningen mellan åker 
och skogs- eller hagmark utvisar ungefärligen lika 
mycket å vardera sidan. Jordmånen utgöres av om- 
växlande sand- och lerjordar. Naturen är leende och 
kännetecknad av riklig- lövträdsvegetation. 

Jorden är uppdelad på c:a 170 brukningsdelar. 
Från prästgui-Lien i Burs härstammade de båda ton- 
sättarna. Olof och Carl Laurin, den sistnämnde mest 
känd som upphovsman till melodin till "Mitt liv är en 
våg". Å gården Flors levde en över hela Gotland känd 
bygdespelman "Gamle Florsen". 
Fornminnen: Av sådana kunna nämnas stenar med slipräfflor i närheten av Bandelundaviken, ett stort 
kummel vid Luxe, en stor hög antagligen av brons åldersursprung vid Heffinds, kämpagravar vid Hummelbos, 
Kärna och Luxe samt flera järnåldersgravar. Dessutom finnes ett medeltida stenkors vid Sigsarve. Om det- 
ta går sägner både om att det är minne efter ett forntida slag och om att det står till åminnelse av en brud- 
gum, som ridit ihjäl sig. Inskriften ger emellertid vid handen, att det gäller en präst vid namn Rangwald, 
vilken troligen dog genom olyckshändelse någon gång under 1400-talet. 

Areal: 41,69 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovldden: 1.862 har åker, 65,8 tomt och träd- 
gård, 26,7 slåtteräng, 7,8 kultiverad betesäng, 137,7 annan betesäng, 1.415,2 skogsmark, 450.9 Övrig mark. 
Jordbruksvärde: 1.270.300 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värd.' ä skogsmark: 46.600 kr. 
• Skogsvärde: 146.900 kr. 
Invånarantal: 307 (1939). 

Socknen, som ursprungligen hetat Burgs (av burgås), förekommer som "Burss" redan under 1500-talet. 
Den bildar pastorat med Stånga. 

Kyrkan, vars äldsta del (långhuset) är från början av 1100-talet, är utförd i huggen kalksten, har lång- 
hus och galferiförsett tom, vilka sannolikt erhållit sitt nuvarande utseende i olika etapper under 1200-talet, 
(tornet invigdes av biskop Lars från Linköping 1240) samt kor från början av 1300-talet, utformat av "Ma- 
gister -ffigypticus". Restaurering av byggnaden företogs 1924—25. Bland inventarienia märkes ett vackert 
altarskåp frän 1400-talet med bl. a. bilder av de tio jungfrurna, vilket motiv återkommer i korportalens utr 
smyckning. Även finnes ett triumfkors. En egendomligt snidad stol från 1300-talet har förts härifrån till Sta- 
tens historiska museum. Biskop Hans Brask utförde här sin sista ämbetsgärning i Sverige, då han år 1527 till- 
satte ny kyrkoherde, archedyaconus Petrus Olai. 
Kyrkoherde: Kronqvist, Gustaf Adrian. 
A lim un de 

Postad)'..* Stånga. 

Areal: Total 30 har, därav : åker, 10 skog. Tax.-i Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Bl. barrskog. Man- 
byggn. av gammalt datum, ilyg-eln uppf. 1919. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1908. 2 hästar, l unghäst, 5 — 6 kor, 2 
ungdjur-, 3 — 4 svin, 60 — 70 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten 1897. Den utökades därefter genom 
tillköp av hemmansdelen Enge. Nuv. äg. tillträdde 
1919. 

Äg.: Ferdinand Jakobsson f. 1839, Son till Jakob 
Jakobsson o. h. h. Maria f. Hansson. Gift 14 med Axe- 
lina f. Dahlby. riarn: Vera, Sture, Gösta, Lars Ove, 
Kristina. 
Ammunde 

Poatadr.: Stånga. Tel. SO Burs. 

Areal: Total 127 har, därav 33,5 åker, 83 skog, 14 
äng-. Tax.- v, 30.300. 

Jordart: Lerjord på lerbotten samt 3.5 har myrjord. 

Skogsbt.il..: Biirrskog-. Miinliygs». uppf. pi. 1.700- talets 
senare hälft. Ekonomi by s;j;n. uppf. p ; , isso-Lalet. 4—5 
arbetshästar. '.', unghästar, il kor, ö 6 ungdjur, 8 — 10 
svin, ett 30-tal får, 150 höns. Arealen till större delen 
täckdikad. Gården till släkten pä 1730-talet. Nuv, 
äg:s fru ärvde den efter Olof Olason, 1 vars släkt den 
varit en längre tid. Nuv. äg. tillträdde 1929. _ Gamla 
gravplatser finnas på ägorna. 

Äg.: Karl Ture Valdemar- Karlsson f. 03. Son till 
Karl Jacobsson o. h. h. Matilda f. Pettersson, Gift 29 
med Edith f. Georgsson. Barn: Bengt f. 35. 
Postadr.: Stånga. 

Areal: Total 54.5 har, därav 25 åker, 18 skog, 11.5 av- 
rösningsjord. Tax.-v. 18.700. 

Jordart: Sand-, ler-, grus- o. myrjord. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1885, Ekonomibyggn. 
uppf, 1919. 4 hästar, 10 kor, -1 ungdjur, i — 5 svin, 125 
höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten i mitten 
av 1800-talet. 

Äg.: O. A. Helmuth Åkerbäck f. 1886. Son till Jakob 
Åkerbäck o. h. h. Olivia f. östergren. Gift med Helny 
f. Jakobsson. Barn i ett tidigare gifte: Herbert, Tyra, 

Äg.: Led, av skolråd. 


Ammunde 

Postadr.: Stånga. 

Areal: Total i har, därav 3 åker, 1 skog. Tax -v. 
7.000. 

Jordart: Lerjord pä grusbotten. Man- o. ekonomi- 
byggn. uppf. i början av 1600-talet. 1 ko, 1 svin, 50 
höns. Gärden iill släkten 1019 genom köp av nuv, äg. 

Äg.: Anton Larsson f. 12/9 1869. Son till Lars Ols- 
son o. h. h. Anna. Gift 1895 med Hilda La.rsdoUer t. 
1874. Bara: Axel. 
Postadr.: Stånga. 

Areal: Total 35 har, därav 15 åker, 20 skog. Tax.-v. 
12.100. 

Jordart: Huvudsaid. sand- o. grusjord. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. för 300 är sedan, omb. 
1936. Ladug. uppf. 1907. 2 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 
1 ungdjur, 3 — i svin, 5 får, 100 höns, 3 gäss. Arealen 
täckdikad. Gärden Ull släkten i slutet av 1700-talet. 
Nuv. äg. tillträdde 1934. 

Äg.: Helge Ekman f. 07. Son till Petter Ekman o: 
h. h. Elin f. Björkqvist. Gift 32 med Annie f. Haglund. 
Barn; Lilian. - SAGANS OCH MINNENAS Ö Från ett raukland på 
östra Gotland. 
Foto: Gotlands Turist- 
förening. 
öster- och västerled. Skatter av guld och sil- 
ver, som återbördats av den gotländska jor- 
den, vittna om gutarnas livliga köpenskap 
med främmande folk. Enbart från vikinga- 
tiden har man på ön funnit över 20.000 ara- 
biska och anglosachsiska mynt, vilket utgör 
ungefär hälften av hela Nordens myntskatt 
från denna tid. Fyndorternas utbredning över 
snart sagt hela ön ger vid handen, att så gott 
som hela befolkningen på ett eller annat satt 
varit intresserad i handelsfärderna över ha- 
ven. Bokstavligen i stenstil förtälja de konst- 
närligt smyckade bildstenarna om dessa lång- 
väga resor till främmande land. Och i sko- 
garnas djup vittna väldiga skeppssättningar 
— "dödsskepp med relingar av gråsten och 
däck av grön gräsvall" — om hur gutarna 
hedrade sina sjöfarande stormäns minne. 

Genom sitt läge mitt i det stora stråket frän 
Orienten till norra och västra Europa blev 
Gotland ett naturligt transitoland, som efter- 
hand fick världsomspännande betydelse. Tal- 
lösa rikedomar hopades inom Öns gränser, de 
handelsidkande storbönderna levde som små 
kungar på sina gårdar, och längs kusterna växte en rad betydande lanthamnar upp. 
Främsta rollen bland dessa hamnplatser spe- 
lade länge Garnahamn, det nuvarande Väster- 
garn. Forskningen har först under senare år 
Ivckats lyfta något av den slöja som länge in- 
höljt Västergarn historia ; de resultat som där- 
vid nåtts ha varit sensationella nog: man haj- 
rent av trott sig kunna beteckna gamla Gar- 
nahamn som "Sveriges äldsta stad". 

Från medeltidens första skede börjar en an- 
nan handelsplats på Gotlands västkust fram- 
träda med anspråk på en ledande ställning 
inom transitohandeln. Det är Visby. Val ha- 
de här funnits en betydande boplats redan un- 
der en grå forntid. Men det är först på 800- 
talet e. Kr. som det större Visby börjar ut- 
formas på det gamla offerställets mark. En 
naturlig, väl skyddad hamn jämte rikt flödan- 
de källor i bergklintarna utgjorde de förnäm- 
sta grundvalarna för denna marknadsplats ut- 
veckling. 

Till en början var Visby ett rent gutniskt 
samhälle, där man samlades både till köpen- 
skap och till de heliga källornas kult. Men 
länge fick denna köpstad inte förbli utan Bondarve 

Postadr,: Stånga. 

Areal: Total IS har, därav 7 åker, 9 skogs- o. hag- 
raark. Tax. -v. 4.700. 

Jordart: Sand- o. lerjord.' Skogsbest.: Tallskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. i början av 1900-talet. 
2 kor, 3 — i svin, 60—70 höns samt 2 gäss. Gården in- 
köptes 193T av nuv. äg. 

Äg.: Yngve Nordahl f. 13. Son till Karl Nordahl o. 
h. h. Ellen f. Palmgren. Gift 36 med Tyra f. Åkerbäck. Postadr.: Stånga. Tel. 3 Burs. 

Areal: Total 45,5 har, därav 35 åker, 10,5 skog, 10 har 
myr i Rone s:n. Tax.-v. 19.000. 

Jordart: Sandbl. mylla samt en del lerjord. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1817. Ladug. uppf. 
1931. 4 hästar, 14 kor, 6 ungdjur, 5 svin, ett 70-tal 
höns, 5 gäss. Gården har varit i släktens ägo sedan slu- 
tet av 1600-talet. Nuv. äg. övertog den 1902. 

Äg.: Anselm Johansson f. 18S0. Son till Johan Nils- 
son o. h. h. Liorentma f. Nilsson. Gift 08 med Ester f. 
Isacsson. Barn: Elsa, Dagmar. 

Äg.: Nämndeman. Ordf. i koraiti.- stäm man, komm.- 
fullm. 
Postadr.: Stånga. 

Areal: Total 37 har, därav 23 åker, 14 skog. Tax.-v. 
15.800. 

Jordart: Sand- o. delv. lermylla. Skogsbest.: Tall-, 
gran- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1880. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1908. 3 hästar, c:a 10 kor, 6 ungdjur, 8 
svin, 7 får, c:a 60 höns. Arealen delv. täckdikad. Går- 
den till släkten omkr. 1860. Nuv. äg. övertog den 1903. 

Äg.: Johannes Julius Pettersson f. 1870. Son till Pet- 
ter Mårtensson o. h. h. Anna Margareta f. Jacobsson. 
Gift 07 med Elin f. Olofsson. Barn: Anna f. OS, Mar- 
gareta f. 12. Enge 

Postadr.: Stånga. Tel. 40 Burs. 

Areal: Total 39 har, därav 16 åker, 23 skog. Tax.-v. 
15.400. 

Jordart: Dels sandjord o. dels lätt lermylla. Skogs- 
best, : Tall-, gran- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 
1890. Ekonomibyggn. uppf. 1879. 2 hästar, 6 kor, 3 
ungdjur, 2 svin, 5 far. 50 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten på 1700-talet. Förste kände äg. är 
föreg. äg:s (fanjunkare Oskar Fredr. Haglund) mor- 
fars far, som innehade den i slutet av 1700-talet. Nuv. 
äg. övertog gården 1936. 

Äg.: Rudolf Pettersson f. 06. Son till Edvin Petters- 
son o. h, h. Julia f. Haglund. 


Enge 

Postadr,: Stånga. 

Areal: Total 22 har, därav 15 åker, 6 skog, 1 äng 
Tax.- v. 0.500. 

Jordart: Sandmylla o. delv. lera. Skogsbest.: Tall- 
skog. Manbyggn. uppf. på 1910-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. i flera etapper, senast 1936. 3 hästar, 8 kor, 5 
ungdjur, 10 svin, c:a 50 höns. Arealen överv. tack- 
dikad. Gai-duii till släkten 1 slutet av 1800-talet. Nuv. 
äg. övertog den 1934. I sambruk drives 10 har åker, 
som innehas på arrende! 

Äg.: Josef Predin f. 10. Son till Karl Henrik Fredin 
o. h. h. Maria f. Jakobsson. Gift 34 med Astrid f. Ols- 
son. Barn: Sten f. 37, Sune f. 40. 
Enge 

Postad;-..- Stånga. 

Areal: Total 18 har, därav 15 åker, 3 skog. Tax -v 
9.000. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. uppf. 1870, tillb. 1935. Ladug. uppf. 1909. 
2 hästar, 5 kor, 4 ungdjur, 1 modersugga, 3 — 1 göd- 
svin, 50 — 60 höns. Arealen täckdikad. Gården bebygg- 
des 1870 av nuv. äg:s svärmors föräldrar. Arealen ut- 
ökades sedermera genom tillköp av olika jordlotter 
Nuv. äg. tillträdde 1932. 

Äg.: Tor Pettersson f. 05. Son till Samuel Pettersson 
o. h. h. Hilma f. Jonsson. Gift 32 med Klara f Blad 
Barn: Tora f. 32, Åke f. 34. Enge 

Postadr.: Stånga. 

Areal: Total 15 har, därav i åker, 9 skog, 1 betesvall, 
1 ängsmark. Tax.-v. 7.700. 

Jordart: Sand- o. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1870, flygeln 1903. Ekonomibyggn. 
uppf. under obekant tid. Gården har varit i släktens 
ägo i flera generationer. 3 har åkerjord äro utarrend. 

Äg.: Urmakaren Rudolf Kullberg f. 1S74. Son till 
Albert Kullberg o. h, h. Gertrud f. Olsson. Gift 1897 
med Matilda f. Larsson. Enge 

Postadr,,- Stånga. 

Areal: Total 17 har, därav 10 åker, 7 skog. Tax.- 
6.700. 

Jordart: Sandbl. mylla o. lerjord på häll botten. Man- 
byggn. uppf. 1911. Ekonomibyggn. uppf. på 1890-talet. 
1 häst, 2 kor, 2 ungdjur. :-: svin, 50 höns. Gården 'till 
släkten i slutet av 1800-talet. Nuv. äg. tillträdde 1907. 

Äg.: M. Algot Engdahl f. 1880. Son till Olof Herman- 
son o. h. h. Maria. Gift 07 med Selma f. Lindström 
Barn: Herman, Edit, Ebba, Allan, Sven, Margot. 
Enge 

Postadr.: Stånga. 

Areal: 5 har åker. Tax.-v. 5.300. 

Jordart: Sandjord o. mylla på grusbotten. Man- 
byggn. uppf. pä ].S70-talet, tillb. o röstarn- 1938. Stall 
ladug. o. loge uppf. 1910. 3 kor, 1 kviga, 6 svin, ett 
50-tal höns. Nuv. äg. inköpte na n: le ti 1935. 

Äg.: Anton Södergren f. 1904. Son till Johan Söder- 
gren o. h, h. Johanna f. Häggivn. Gift 32 med Ada 
Andersson 1". dl. dotter Ull Ans: Am.ieisson o. h. h. 
Arvida f. Malmberg. Barn: Karl-Oustftv 1. 32 Earbro 
f. 36, Maggie t. 39. 

Äg.: Medl. av HerLas ["iskerifören. samt de ekonomis- 
ka j ord bruk sf ören. Enge !"■' och 1-" 

Postadr.: Stänga. 

Areal: Total 8,7 har, därav 
mark. , Tax.-v. 5.900. 

Jordart: Kalkbl. lermylla. 
Manbyggn. uppf. 1910, reataar, 
1938. 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, £ 
äg. köpte gården 1932 av Karl Johansson. 

Äg.: Oskar Harry Andersson f. 22/6 03. Son till Ed- 
vard Andersson o. h. h, Lina f. Rylander. Gift 29/4 33 
med Anna Engström f. 9/11 04, dotter till John Eng- 
ström o, h. h. Berta f. Pettersson. Barn: Ove Gösta 
t. 39. 3 åker, 2,7 skogs- ■ Barrskog. 
Lada uppf. 1935, ladug. 

—'- c:a 50 böns. Nuv. Poitadr.: . Tel. 9 Burs. Areal: Total 6o har. därav :>0 äker. 32 skog. Tax.-v. 
19.500. 

Jordart: Ler- o. sandjord på ler- o. grusbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1812, flygel 
1909, senare restaur. Ekonom ibyggn. uppf. 1920, ma- 
gasin 1930. 4 hästar, 2 unghästar, 10—12 kor, 6 ung- 
djur, 10—15 svin, 150 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den har varit i släkten i 6 generationer sedan 1764, 

Äg.: Johannes Wilh, Cedergren f. 21/3 1888. Son till 
Fredr. Cedergren o. h. h. Desideria t", Olofsson, Gift 
28/5 20 med Hedvig Anny Karolina t. Nilsson. Barn: 
Anders 1. 22, Bengt f. 25. 

Äg.: Ordf. i komm. -nämnd. o. v, ordf. i komm.-stäm- 
man, ordf, i valnämnd. Sekr. o. kassör i R. L. P:s lo- 
kalavdis styr. Led. av Stångaorteri Flors 

Postadr..- Stånga. Tel. £7 Burs. 

Areal: Total 29,3 har, därav 15 åker, 14,3 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 11.200, 

Jordart: Sand-, grus- o. lerjord, huvudsakl. på ler- 
botten. Skogsbest.: Tall-, gran- o. något björkskog. 
Manbyggn. uppf. 1901. Ekonomibyggn. uppf, samtid., 
lada 1920—21. 2 hästar. 1 unghäst, 6 kor, 2 ungdjur, 1 
moder.sugga. :> .svin. SO böns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten 1919 genom köp av nuv. äg. från hans 
makas fosterfader Johan Pettersson, Den är utfiytlad 
från övrig:i Flor? gårdar o. var på 1700-talet stanigard 
o. ägdes då av Simon Simonsson, På gården bedrives 
nutriaodling. 

Äg.: Lars Josef Hellmuth Pettersson f. 14/1 1891. 
Son till Petter Pettersson o. h. h. Vilhelmina f. Jacobs- 
son. Gift 17 med Berta f. Nilsson. Barn: Frida f. 19. " 

Äg.: Led, av val- o. pens. -nämnd. 
Galtungs 

Postadr.: Stånga. Tel. 6 B Burs. 

Areal: Total 40 har, därav 28 åker, 12 skog, (17,5 
skog i Ardre, taxerat till 2.O00 kr.}. Tax. -v. 24.000. 

Jordart: Svartmylla pä svatsand. Skogsbest.: Tall- 
skog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet, tillb. 
1905, restaur. 1929. Ladug. uppf. 1932. 4 hästar, 2 
unghästar, 10 kor, 5 ungdjur, 4 svin, 75 höna. Arealen 
täckdikad. Garden Ull skikten 1875 genom nuv. äg:s 
hustrus farfader. Nuv. äg. köpte den 1905 efter sin 
svärfader. 

Äg.: Jakob Niklas Nilsson f. 1876. Son till Jacob 
Nilsson o. h. h. Matilda f. Gardell. Gift 05 med Anna f. 
Boberg. Barn: Elsa, Howard, Anders, Iris, Martin. Galtungs 

Postadr.: Stånga. Tel. G A Burs. 

Areal: Total 37 har, därav 25 åker, 12 skog o. skogs- 
mark. Tax. -v. 20.000. 

Jordart: överv. sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1932, Ladug. uppf. 1914. 4 hästar, 
9—10 kor, 6—7 ungdjur, 5—6 svin, 75 höns. Arealen 
täckdikad. Garden till släkt™ i början av 1700-talet. 
: Karl Gustav Jacobsson f. 14. Son till Fritiof 
"i. h. Vendia f. Gustavsson. Gift 34 med 
Margit f. Larsson. Barn: Lars Erik f. 34. Postadr.: Stånga. Tel. 2 Burs. 

Areal: Total 69 har. därav K) åker, 29 skog. Tax. -v. 
30.000. 

Jordart: Ler- o, något sandjord på lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o, granskog. Manbyggn, uppf. i hörjan av 
1800-talet. Ekonomibyggn, uppf. på 1880-talet, ladug. 
1914. 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 8 ungdjur, 10 — 20 
svin.jjO höns. Arealen täckdikad. Garden Lill släkten 
på 1750-talet. Nuv. äg:s svävijuk-r Nils Nilsson över- 
tog den genom girtc med Maria Larsdnf.ter. vars fader 
var född här. Nuv. äg. tillträdda 1907. 

Äg.: Lars Karl Arvid Larsson f. 3/9 1880. Son till 
Lars Andersson o. h. h. Anna Larsdotter. Gift 08 med 
Agnes f. Nilsson. Barn; Erland f. 09, Hilding f. 12. 

Äg.: Ordf. j komm. -nämnd. o. skolstyr., led. av 
b a ma v. -nämnd. Ordf. i skogs v. -kommittén m. m. Ge- 
nomgick folkhög- o. lantmannaskola 1905 — 06. Garme och Allmunde 

Postadr. : Stånga. Tel. 8 Burs. 

Areal: Total 27,397 har, därav 13 åker, 13 skogs- o 
hagmark, 1,397 tomt o. Övr. mark. Tax. -v, 30,900. 

Jordart: Sandbl. mylla på sand- o. lerbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. pä 1860-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. omliv. 1875 av stall, restaur., magasin 
uppf, 1894. 1 häst, 2 kor, 2 ungdjur, 4 svin. 30 höns. 
Arealen täckdikad. Nuv. äg:s fader övertog gården 
1900 genom köp av sin broder. Nuv. äg. tillträdde 1936 
genom arv efter sin moder. 

Äg.: Handlanden Nils Ludvig Fagerberg f. 17/2 1894. 
Son till Otto Fagerberg o. h. h, Anna f. Bandelin. Gift 
18 med Linnea f. Pettersson. Barn: Ann-Marie f. 19 
Margareta f. 23. 
Gebjenne 

Postad?'..- St&nga. 

Areal: Total 18,3 öar, därav 7 åker, 11 skog, 0,3 övr. 
mark. Tax.-v. 7,300. 

Jordart: Sand- o. lerjord på ler- o. grusbotten. Skogs- 
best,: överv. tallskog. Manbyggn, uppf. 1864, senare 
restaur. Bkonomibyggn. uppf. 1909. 2 hästar, 3 kor 
3 ungdjur, 3 svin, 4 får, 50 höns. Gården till släkten 
på 1700-talet, Nuv. äg:s farfar övertog den genom 
gifte med Kristina österberg. Nuv. äg. tillträdde 1921 

Äg.: Sigurd Haglund f. 1877, Son ti!! Olof Ma-lii.-.i 
o. h. h. Maria f. Hallgren. Postadr,: Stånga. Tel. 18 Bws. 

Areal: Total 51,5 har, därav 32 åker, 19 5 skog 
Tax.-v. 19.500. 

Jordart: Ler-, avart- o. sandmylla. Skogsbest.: Bl, 
barrskog. Manbyggn. uppf. 1861, restaur. 1936. Ladug. 
uppf. 1914. 5 hästar, 1 unghäst, 11 kor, 10 ungdjur, 12 
svin, c:a 90 höns. Arealen täckdikad. Gården till 
släkten i början av 1700-talet. Nuv, äg, tillträdde 1913. 
Til l_ garden hör en jordlott i Lau s:n, vars totalareal är 
6,25 har, därav 5,5 har åker. 0.75 hnamark, tax -v 
2.500. 

Äg.r Hugo A. J. Andersson f. 1883. Son till Nils An- 
dersson o. h, h. Anna f. Jacobsson. Gift 12 med Olga 
f. Olsson. Barn: Allan f. 13. 

Äg.: Ordf, i komra, -nämnd., suppl. i skolråd, m. fl. 
uppdrag. 
Pnsladr.; Stånga. 

Areal: Total 21,5 har, därav 18,5 åker, 2 skog, 1 övr. 
mark. Tax. -v. 12.700, Härtill kommer 2.000, utgöra nrle 
värde å 2,5 har åker o. 6 betesmark i Näs' s:n saml 
2.100 å 10 har skogsmark i Lye a:n. 

Jordart: Sandmylla, ler- o. myrjord. Skogsbest.: 
Bl. barrskog-. Manbyggn. uppf. på 1880-talet, tillb. 
1903. Ladug. uppf. 1898, tillb. 1914. 4 hästar, 1 ung- 
häst. 9 kor. a ungdjur, 5 6 svin. ett 50-tal höns. Går- 
dens första kända äg, i släkten äro nuv. äg:s farmors 
faster o. farbror. Nuv. äg. tillträdde 1928 efter sin 

Äg.: Rudolf österberg f. 1896. Son till Rudolf öster- 
berg o. h. h. Hulda f. Jakobsson, Gift 29 med Agnes 
f. Olsson. Barn; Arne. 

Äg,: Led. av fattigv.-styr. o. nykterhetsnämnd. Heffinds 

Postadr.: Stänga. Tel. SI Bars. 

Areal: Total 32 har, därav 16 åker, 16 skog, varav 2 
har i Etelhems s:n. Tax.-v. 12.900. 

Jordart: Grus-, sand- o. lerjord. Skogsbest.: Tall- o. 
hjörkskos-. Mun byt- -ii. uppf. under obekant tid. flygel 
1898, restaur. 1935. Ekonomibyggn. uppf. 1914, 1919 
samt 1938. 3 hästar, 2 unghästar, 8 kor. 5 6 ungdjur 
6 svin, c:a 100 höns. Arealen täckdikad. Gården till- 
delades 10:;i! HiiKiiiiiln.-PtLllskis 2:a pris. Den kom till 
släkten 1909. 

Äg.: Alex Nilsson. 
Postadr.: Stånga. Tel. SZ Burs. 

Areal: Total 53 har, därav 25 åker, 11 skog, 17 impe- 
diment. Tax.- v. 19.000. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på syrsandsbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1863, omb. efter 
laga skiftet 18S2, Ladug. uppf. 1880, flygel samtid, 4 
hastnf. 2 uns-iiästai-, 10 kor. 5 ungdjur. 8 svin, 8 får, 
60—70 höns. Arealen täckdikad. Garden till släkten i 
slutet av 1700-talet, Dess förste kände äg-, är nuv. äg:s 
farfar Jacob Petter Hansson, som övertog den 1859 o. 
innehade den till 1889, då den övergiek till nuv. gg-s 
fader. Nuv. äg. tillträdde 1929. 

Äg.: John Pettersson f. 1887. Son till Hans Petter 
Jacobsson o. h. h. Laurentia f. Larsson. Gift 23 med 
Helny f. Larsson. Barn: Ann-Marie f. 24, Johannes Heffride 

Postadr.: Stånga. 

Areal: Total 36 har, därav 22 åker, 12 skog, 2 ängs- 
mark. Tax. -v. 15.600. Härtill komma 2,5 har myr i 
Lau s:n, taxerat till 500. 

Jordart: överv. sandjord, delv. lerjord. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1850. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1904. 3 hästar, 2 unghästar, 8 kor, 
4 ungdjur, 6 svin, 70 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gården till släkten i början av 1800-talet. 

Äg.: Karl Josef Johansson f. 1900. Son till Joh:s 
Petterflfloi o. h. h. Vilhelmina f. Olofsson. Hummelbos « 

Postadr.: Stånga. 

Areal: Total c:a 26,5 har, därav 6,5 åker, 15 skog, 
2 ängsmark, c:a 3 av lösnings jord. Tax, -v. 6.900. 

Jordart: överv. sandmylla. Skogsbest. : Tallskog. 
Manbyggn. uppf, 1850. Ekonomibyggn. uppf. 1887 o. 
1890. 2 hästar, 4 — 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 4 — 5 får, 
ett 40-tal höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten i början av 1800-talet. Nuv. äg. övertog den 
1903 efter sin svärmor. 

Äg.: Lars Oskar Larsson f. 1873. Son till Lars Hal- 
länder o. h. h. Katarina. Gift 01 med Anna f. Magnus- 
son. Barn: Rosa, Axel Erik. H äg vide 

Postadr.: Stånga. 

Areal: Total 43,5 har, därav 22,5 åker, 20 skog, 1 
övr. mark. Tax.-v. 17.000. 

Jordart: överv. sandmylla, delv. mager lermylla. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn, uppf. 1880. 
Ekonomibyggn. uppf. året därpå. 5 hästar, 9 kor, 5 
ungdjur, 6 svin, 5 får, c:a 70 höns. Gården till släkten 
i början av 1700-talet. 

Äg,: Gottfrid C. J. Nilsson f. 23/4 07. Son till Rein- 
hold Nilsson o, h, h, Kristina f. Mårtensson. Gift 31 
med Frida f. Jacobsson. Barn: Birger f. 32. 
Jugeimes 

Postadr.: Stä-iit/a. Tel. i Areal: Total 113.5 har, därav 83 åker, 30,5 skog, im- 
pediment o. avrösningsjord. Tax.-v. 51.000 (värdet ä 
k värnen inberäknat). 

Jordart: överv. sandmylla, något myrjord. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. i början av 1S00- 
talet. Ladug. uppf. 1907, övr. bygga, senare. Ett 30- 
ljiI häsÉfir ii. imjrhästai'. 25 kor. 25 ungdjur, 5 — 6 svin, 
70—80 höns. Traktordrift. Halva arealen täckdikad. 
Gården till släkten i mitten av 1800-talet. Till den- 
samma höra kvarn o. elverk. 

Äg.: Ragnar, Tyko o. Otto Larsson. Söner till Lars 
Hansson o. h. h. Hilma f. Lindgren. Jugennes 

Postadr.: Stånga. Tel. 2J, B Burs. 

Areal: Total 77 har, därav 75 åker, 2 ängsmark. 
Tax.-v. 43.500, 

Jordart: överv. lerjord. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1763, flygeln 1720. Bkonomi- 
byggn. uppf. i början av 1900-talet. 5 hästar, 2 ung- 
hästar, 10 kor, 8 ungdjur. Himlen Ull .släkten i slutet 
av 16- eller början av 1700-talet. 

Äg.: Konrad Johansson f. 1886. Son till Oskar Jo- 
hansson. Gift med Gertrud f. Tomsson. Postadr. : Biånga, Tel. 19 Burs. 

Areal: Total 47 har, därav 22 åker, 20 skog, 5 övr. 
mark. Tax.-v. 16.900. 

Jordart: Sand- o. lerjord. Skogsbest.: Tallskog. Man- 
byggn. uppf. i mitten av 1800-talet, senare restaur. Eko- 
nomibyggn. uppf, 1922. 4 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 6 
ungdjur, 6 svin, 80 höns. Större delen av arealen täck- 
dikad. Garden till släkten i mitten av 1600-talet. Nuv. 
äg. övertog den 1914. 

Äg.: Karl Haglund f. 1887. Son till fanjunkare Oskar 
F. Haglund o. h. h. Josefina. Gift 09 med Lydia f. Isaks- 
son. Barn: David f. 13. Postadr.: Btånga. Tel. S6 Burs. 

Areal: Total 48 har, därav 29 åker, 9 skog, 10 Övr. 
mark. Tax.-v. 22.200. 

Jordart: Grund mylla av ler-, sand- o. grusjord. 
Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1862, tillb. 1933. 
Ekonomibyggn. uppf. 1924. 4 hästar, 2 unghästar, 10 
kor, 7 ungdjur, 8 svin, 125 höns. Arealen täekdikad. 
Gården till släkten i slutet av 1700-talet. Nuv. 
övertog den 1930 efter sin fader, som innehaft den sedan 
1883 O. som dä efterträdde sin svärfader Jacob Pen 

Äg.: O. Albin J. Nilsson f. 1890. Son till Hans Oskar 
Nilsson o. h. h. Maria f. Persson. Gift 20 med Gerda 
f. Jacobsson. Barn: Inga. 

Äg.: Har varit led. av fattigv.-styr. m. m. P. n. led. 
av kyrkoråd. 
Lin dar ve 

Postadr.: Stånga. Tel. 37 B Burs. 

Areal: Total 55,5 har, därav 24 åker, 18 skog 15 
äng-s- o. 12 övr. mark. Tax.-v. 19,800. 

Jordart: Sand- o. myr jord. Skogsbest.: Barrskog 
-Manbysgn. uppf. 1840. flygel 1935. Ekonom i by ■■<>„ 
uppl. mider obekant tid. ;-! hästar. 1 unghäst, 7 kor 
'■ ungdjur, 3 svin, 4 får, 60 höns. Areairn Ikckdiknrl 
Förste kiincio ät;-. 1 skikten är nuv. iiy:* mormors för- 
äldrar, vilka uppf. byggn. Nuv. äg. övertog gården 
1905 efter sin fader. 

Äg.: Ai-vid Pettersson f. 1875. Son till Petter Johans- 
son o. h. h. Karolina f. Davidsson. Oifl. 02 med Hanna 
f. Jakobsson. Barn: Signe. Lindarve 

Postadr.: Stånga. 

Areal: Total 17,5 har, därav 10 åker, 7,5 skogs- o 
betesmark. Tax. -v. 8.500. 

Jordart: Sandjord på grusbotten. Skogsbest.: Tall- 
skog. Manbyggn. uppf. i början av ISOO-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1929. 4 hästar, 4 kor, 1 ungdjur, 3 svin 40 
hons. Gården till släkten 1865 genom köp. 

Äg.: Johan Storm f. 1899. Adoptivson till Johan Ja- 
cobsson o. h. h. Johanna. Gift 27 med GunMld Petters- 
son f. 05. Barn: Gösta f, 27. Gunvor f. 30 Postadr.; Stånga. 

Areal: Total 17,5 har, därav 7,5 åker, 10 hagmark 
Tax .-v. 7.000. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Tallskog Man- 
byggn. uppf. 1919^20. Ladug. uppf, s;imtkl. o. 1935 
I.y.Kji-!!. uppf. av nuv. äg. 2 hästar, 4 kor, 1 ungdjur, 
■1 svin, 75 höns. Arealen del v. i.a.L-kdikad. remien till 
slakten genom köp av nuv. äg., som dessutom un.md 
2,5 har åkerjord. 

Äg.: Edvin Larsson f. 1890. Son till Lars Mårtens- 
son o. h, h. Fredrika f. Pettersson. Gift 21 med Klara 
f. Larsson. Barn: Elsie, Ellen Lind vide 

Postadr.: Stånga. Tel. J,i Burs. 

Areal: Total 45 har, därav 20 åker, 25 skog. Tax.-v. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Bl. barrskog. Man- 
ny.a-Si:. uppf. 1S2:-:._rest;mr. 19:-; B. 2 ;-; hä.Ptai- S kor 4— 
■) i !,,;:..! ju,-, ■■] svin, 75 höns. Gården till släkten för omkr 
200 år sedan. Nuv. äg. övertog den 1923. 

Äg.: J. Valdemar Johansson f. 1/7 1897 Son till 
Johan Mårtensson o. h. h. Karolina f. Pettersson 

Ag.: Led. av valnämnd, o. komm.-fullm. samt v 
kyrkovärd. 
i till Jakot 
ft 30 med 
, Birgit f. ; 
Postadr. : Stänga. 

Areal: Total 55,4 har, därav 27 åker, 27,5 skog, 0,9 
övr. mark. Tas. -v. 19.800. 

Jordart: Ler- o. sandmylla, huvudsakl. på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1892, 
flygel på 1850-talet. Ekonom ibyggn. uppf. 1923—25, 
3 hästar, 2 unghästar, 8 kor, 7 ungdjur, i svin, 16 får, 
75 höns. Större delen av arealen täckdikad. Gärden 
kom till 3läkten på 1600-talet. Den ärvdes 1792 av 
Jonas Svensson, Strömbeck, o. h. h. Brita. År 1831 
övergick gärden till sonen Tomas Jonason, gift med 
M;i£Vii;-ih-nr! PprKflnlter. o. därefter 1862 till deras dotter 
Brita Kristina, gift med Petter Svensson. År 1891 till- 
trädde nuv. äg:s fader o. 1928 nuv. äg. 

Äg.: Karl Axel Johannes Pettersson f. 26/1 1894, Son 
till Leonard Pettersson o. h. h. Anna Maria Kristina f. 
Olofsson. Gift. 29/10 20 med Julia Maria f. Nilsson. 
Barn: Tomas f, 21, Ingrid f. 24, Stina f. 26, Daniel f. 34. 

Sal mans 

Postadr.: Stånga. 

Areal: Total 40,5 har, därav IS åker, 22 skog, 0,5 övr. 
mark. Tax.-v. 14.500. 

Jordart: Sandmylla på grusbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. något granskog. Manbyggn. uppf. på 1860-talet, 
flygel 1908. Ekonom ibyggn. uppf. 1929, 4 hästar, 2 
im;;h;istar, 8 — 10 kor, 4 ungdjur, 4 modersuggor, i0 — 
15 svin, 100 höns. Arealen täckdikad. Gården till släk- 
ten på 1640-talet. Nuv. äg. övertog den 1912. 

Äg.: Arvid Teodor Nilsson f. 25/1 1879. Son till Nils 
Nilsson o. h. h. Olivia f. Martall. Gift 10 med Ellen f. 
Jacobsson. Barn: Nils f. 12, Anna f. 14, Hans f. 19. 

Sigdes 

Postadr.: Stånga, Tel. 7 Burs. 

Areal: Total 70 har, därav 42 åker, 15 skog, 2 äng, 
2 kultiv. betesmark, 9 övr. mark. Tax. -v. 32.600. 

Jordart: överv. sandmylla, delv. lera. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Ladug, uppf. 1907—08. 5 hästar, 3 ung- 
hästar, 12 kor. un etc! j ur. Vi svin. fiil höns. 30 -äss. TraX- 
tordrift. Arealen Överv. täckdikad. Gården till släkten 
1900 genom köp av nuv. äg:s fader. 

Äg.: Alex Pettersson f. 07. Son till Petter Pettersson 
o. h. h. Vilhelmina f. Larsson. Gift med Elsa f. Johans- 
Äg.: Genomgick folkhögskolan i Hemse 1927. 
Sigdes 

Postadr.: Stånga. Tel. J, Burs. 

Areal: Total 60,2 har, därav 32 åker, 15 skog 13 2 
betes- o, dvr. mark. Tax. -v. 19.800. 

Jordart: Ler- o. sandbl. mylla på mycket omväxlande 
botten. Skogsbest.: Tall- o, granskog, lövskog »;, ;,■•-- 
marken. Manbyggn, uppf. 1887, flygel senare Eko- 
nam^v^,;. i.i;,;,f. dels 1905, dels senare. 5 hästar 1 
nnsliHst. m kor. S im;;äjm-, 5-10 svin, 8 får, 100 höns 

på 1790-talet, då den troligen inköpt™ nv .svärfadern 
tillnuv. äg:* mnuacs Ca c l-TtUtiris Grönström, son-, eflfr- 
"■uddes av *.■„>..., Nii s M; ,;tia.s Grönatröm. vars dotter 
1936 nUU ' * S:S fad6r - NUV - ä& - ÖVert °S S ården 

Äg. : Sigvard Pettersson f. 26/2 08. Son till Petter 
Ang. Pettersson o. h. h. Hilma f. Grönström. Gift 16/2 
3b med Brita f. Hård. ' 8 åker, 50 s Sigdes, Ahlands m. m. 

Postadr.: Stånga. 

Areal: Total 78 har, därav I 
tesmark. Tax.-v. 21.000. 

Jordart: överv. sand- o. mulljord. Skogsbest: Tall- 
a något granskog. Manbyggn. uppf. 1938. Ekonomi- 
bvggn. uppf. oirikr. 1901. 3 hästar, 7 kor 3 svin 7 får 

18004alet. Gården m Släkt6n &en ° m kÖp ' S« » 

d P rPn h eZ '^ in ^ ld Llmde11 f ' 188S - Son ™ 0*«f Lun- 
den o. h. h. Emma f. Andersson. Gin Vi lM1 ,i [,,]! , 
Amanda Fredrika f. Larsson. Uha Si gs ar ve 

Postadr.: Stånga. 

riim* 1 - Total 31 ha ''' därav 19 äker ' 12 sk0& - Ta *- V - 

qi^Ilf '"V ^5Ä ?™ H " °- sand 3° rd på ler- o. grusbotten. 
S "&J Ta 'L a i ;OS ' r^^T"- "PPf- På 1860-talet, 

ra i 6 7 ^T^W"- uppf " 1919 - 3 hästa >-. i 

ungnasi, b — i kor, -i unadiur ,i <ivin -.n h™ D c-t-K- 

delen av arealen täckdikaV §ÄÄÄ 
talet. Nuy ag:s farfar Lars Olofssons svärfader erhöll 
den 1 slutet av 1700-talet genom gifte. Nu™ äg Ull- 
trädde genom arv 1896. s 

H^!' : 7 J ' aCOb Pettel " Hansson *■ 20/12 1886. Son till 
Hans Larsson o. h. h. Kristina f. Jacobsson. Gift 21 
med Anna f. Johansson. Barn: Signe f. 24. 

Stens tu gu 

Posfodr..- Stånga. Tel. %5 Burs. 

Areal: Total 81,5 har, därå 
ängsmark o. tomt. Tax.-v. 29. 4w. 

Jordart: Omväxlande lätt lermylla, svalsand o piiin- 
lera Skogsbest.: Tall-, gran- o. björkskog. Manbyggn 
uppf. i början av 1800-talet, om- o. tillb. 1880 o 1904— 
12. Ekonomibyggn. uppf. 1901— OS o. 1906—15 5 häs- 
tar, 2 unghästar, 12 kor, G ungdjur. 7 svin, c:a 100 höns 
överv. täekdikad areal. Gården till släkten på 1690- 
1700 tält f " rSte kände äS ' mnehade den ' slutet av 

Äg.: L. Oscar Larsson f. 1881. Son till Lars Anders- 
son o. h. h. Lov.sa f. Nilsson. Gift 04 med Vilhelmina f 
Jacobsson. Barn: Valfred, Edit, Ingegerd v 35 åker, 45 skog, 1,5 ■ SAGANS OCH MINNENAS Ö 
"Falsk rank" vid Rövar Liljas håla. 

Foto: Gotlands Turistförening. främmande inblandning, därtill var ön med 
sina stora möjligheter alltför lockande för 
grannfolkens lystna blickar. Under 1100-ta- 
let skedde en stor invandring av tyska element, 
företrädesvis från Rhenländerna, och denna 
fredliga invasion blev upptakten till en maka- 
lös uppblomstring. Visby utvecklades på myc- 
ket kort tid till den ledande handelsstaden i 
Norden. Tyskarna vunno så stort inflytande, 
att staden hade en tysk borgmästare vid sidan 
om den gutniske, varjämte hälften av rädsle- 
damöterna voro av tysk bord. Under de år- 
hundraden som nu följde, var Visby Öster- 
sjöns obestridda härskarinna, "som en kunglig 
fågel simmande på vågen". Varor och värden 
av alla de slag staplades här, bytte ägare pä 
börserna och skeppades vidare i väster- och Så långt bort som till kejsarens länder 
sträckte sig gutarnas handelsfärder. Tyvärr 
veta vi ytterst litet om dessa våra förfäder 
som längs sina handelsvägar fram till Mikla- 
gård grundade riken och städer och förde med sig hem inte bara omätliga rikedomar utan 
också kulturella impulser av bestående bety- 
delse. I nästan varje monumentalare medel- 
tida byggnadsverk kan man träffa spår av 
gotlänningarnas förbindelser under gångna ti- 
der. Visby ringmur erbjuder jämförelsepunk- 
ter med många gamla stadsmurar i Tyskland 
och Frankrike, ja rent av med seraljmuren i 
Konstantinopel. Och även andra minnesmär- 
ken från Gotlands storhetstid tala om konst- 
närliga inflytanden från fjärranliggande län- 
der. Det finns många sådana vittnesbörd om 
de gamla gutarnas vittfamnande intressen i 
österlandet. 

Visby har alltid öppnat sin famn mot havet. 
Mot inlandet drog den väldiga ringmuren en 
strängt och fast sluten linje, ytterligare fram- 
hävd av det ödsliga hedmarksbältet mellan 
stad och iand. Visby inom murarna liksom 
vände ryggen mot det gotländska inlandet. 
Men mot havet öppnade det stora famnen. 
Över denna stråkväg kommo också de sagolika 
rikedomarna. Och hand i hand med den ma- 
teriella utvecklingen nådde den kyrkliga kons- 
ten en utomordentligt rik förkovran. Enbart 
i Visby reste ett tjugotal stentempel på en gång 
sina spiror mot skyn. En medeltida skepps- 
farare måste, för att citera en känd konst- 
historikers slående analogi, vid åsynen av Vis- 
by från sjösidan ha känt något av samma 
stämning som griper en nutida amerikarese- 
när, då Manhattans skyskrapssilhuett träder 
fram ur fjärrdiset. De många gilleshusens 
höga resning, tempelspirornas stolta stigande 
mot höjderna, den väldiga ringmurens vakt- 
torn och krenelerade tinnar måste ha gripit 
främlingen som en vision av samlad makt och 
härlighet. 

Den uppblomstrande fria staden saknade 
emellertid inte konkurrens, och den kom till 
en början från allra närmaste håll. Gotlands- 
bönderna, som av ålder varit handelsmän vid 
sidan av jordens brukande, drevo alltjämt sin 
köpenskap och hade ingen lust att underkasta 
sig den halvtyska stadens herravälde. Det var 
två mäktiga handelsrepubliker som här tävla- 
de om makten. När Visby mot slutet av 1200- 
talet stod på höjden av inflytande, hade också 
konkurrensen mellan bönder och borgare nått 
sin bristningspunkt. Det gick slutligen så 
långt att en öppen fejd utbröt. Flera blodiga 
drabbningar utkämpades, och bönderna drogo 
till slut det kortaste strået. Stadens myndig- 
heter kunde alltfort utkräva tullar av lands- 
borna vid portarna i ringmuren, som likt en 
gördel omgav hela Visby. Svenske kungen blan- 
dade sig nu i tvisten. Han drog fördel av an- 
Stertstugu 

Postadr.: Stånga. Tel. 17 B Bura. 

Areal: Total 42 har, därav 25 åker, 10 skog, 7 ovr. 
mark. Tax. -v. 20.000. 

Jordart: överv. sanJjunJsinyllM, delv. piimlcra. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. pä 1700-talet, sena- 
re omb. Ekonomibyggn. uppf, 1921. 4 hästar, 2 ung- 
■Mstar, 10 kor, 6—7 ungdjur, 7 svin, 60 höns. Arealen 
täckdikad. Gården till släkten på 1700-talet. Nuv. 
äg. övertog den 1930 efter Karl Jakobsson. 

Äg.: Josef österberg f. 01. Son till Lars österberg 
o. h. h, Hulda f. Jakobsson, Gift 25 med Märta f. Karls- 

"l;:: ■■■!.■■. Mi' ■■: !!:. 

Äg.: Led. av komm.- o. barn a v. -nämnd. Stenstugu 

Postadr.: Stånga. Tel. Slf Burs. 

Areal: Total 28 bar, därav 20 åker, 8 skog. Tax.-v. 
13.500. 

Jordart: överv. sandmylla på ler- o. grusbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1876, 
restaur. 1922. Ekonomibyggn. uppf. 1905—13 o. 1622. 
4 hästar, 1 unghäst, 11 kor, i ungdjur, 3 svin, 60 höns. 
Traktordrift. Arealen överv. täckdikad. Gården till 
släkten omkr. 1805 genom köp. I sambruk med denna 
gård drives 12 har åker i Lau s:n o. 6 har skogsmark i 
Hemse s:n. 

Äg.: P. Arvid Larsson f. 1876. Son till Lars Joh:s 
Jacobsson o. h. h. Katarina f. Petersson. Gift 08 med 
Lovia f. Tellström. Barn: Ruth. 

Äg.: Kyrkvärd. V an ges 

Postadr.: Stånga. 

Areal: Total 90 har, därav 35 åker, 55 skogs- i 
mark samt hällmark. Tax.-v. 28.000. 

Jordart: Omväxlande sand- o. lermylla. 
Tallskog. Manbyggn, uppf. antagligen i början a 1 
talet, restaur. 1936. Ekonomibyggn. uppf. 1888. -4 häs- 
tar, 9 kor, 8—9 ungdjur, 3—4 svin, 12 får, 30 höns. Are- 
alen till största delen täckdikad. Gården har varit i 
släktens ägo sedan 1700-talet, Nuv. äg. övertog den 
1914. 

Äg.: Niklas Kristensson f. 1885. Son tiil Jakob Nik- 
las Kristensson o. h. h, Josefina f. Johansson. Gift 12 
med Alma f. östergren. Bam: Ingrid, Birger. 

Äg.: Huvudman i Burs Pastorats Sparbank. F. d. 
led. av komm.-nämnd., f. d. ordf. i fattigv.-nämnd. m, m. Postadr.: Stånga. Tel. 37 ^ Bura. Areal: Total 96 har, därav 30 åker, 60 skogs- o. häll- 
mark, 6 äng. Tax.-v. 25.800. 

Jordart: överv. sandmylla. Skogsbest.: Barr- o. löv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1866. Ekonomibyggn. uppf, 
1888. 2 hästar. 1 unghäst, 10 kor. 10- -13 ungdjur, 5 — 6 
svin, 25 får, ett 100-tal höns. Traktordrift. Arealen 
överv. täckdikad. Gärden har varit i släktens ägo se- 
dan slutet av 1700-talet. 

Äg.: Per Bandelin f. 10. Son till Lars Bandelin o. 
h. h. Emma f. Pettersson. 131 
9, Stånga, Tel. SS Burs. 

6,5 har, därav 42 åker, 84 skog, 0,5 Vesterlaus 

Postadr.: Bo; 

Areal: Total 
övr. mark. Ta: 

Jordart: Sandjord o. delv. lera på lerhäll o. grusbot- 
ten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf 
IS.:.:, reM.aiir 1<K!3. Ekonomi byg-gn. uppf, pa 18:>0-!:aka 
restaur. 1905. 5 hästar, I imeliiijuar, lli kor -I im" ( ijur 
2 modersuggor, 25 får, 50 höns. Arealen deh- \ktkui- 
kad. Gården till släkten na 1720-talet Nuv äg-s svär- 
faders fader Lars Niklas Gardell övertog den 1853 ge- 
nom gifte med Maria f. Hansson. Nuv. äg. tillträdde 

Äg.: Karl Nils Fredr. Duse f. 15/10 1804. Son till 
Lars Fredr. Duae o. h. h. Amalia f. Hansén. Gift 24/6 

19 med Linnea Maria. i". Gardell, Ranr Larn Erik f 20 
Elisabet f. 22, Lena f. 29. Jordart: Sandmylla o. delv. lera på ler- o. grusbotten 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1876 
.senare restaur. Ekonomibyggn, Uppf. 1934. 3 hiisUir 
1 unghäst, 5—6 kor, 4 ungdjur, 5 svin, 100 höns. Går- 
den till slakten på 1700-talet. Den innehades i början 
på 1800-talet av nuv. äg:s farfader Anders Jaoobsaod 
Nuv. ag. tillträdde 1930. 

Äg.: Karl Jakob Jakobsson f. 1/5 1888. Son till Jo- 
han Jakobsson o. h. h. Amanda f, Larsson Gift 20/1 
22 med Ester Maria f. Pettersson. Barn: Sven f 26 
Olof f. 29, Erik f. 33. Å åffi^ÄjFIÄ Buitle BUTTLE socken av Gotlands norra härad omfat- 
tar ett till stor del skogbevuxet område inne i landet 
vid häradets sydgräns. Flera små byar förekomma. 
Jorden är omväxlande ler- och sand- eller grusblandad 
samt i någon mån kalkhaltig. 

Brukningsdelarnas antal är ett 70-tal. " 
Fornminnen: Flera fornlämningar förekomma, så- 
som ett block med ett 60-tal slipräfflor vid Hägsarve, 
andra, "svärsalipnings räfflor" vid Velinge, kumlen vid 
öster Altheime och österby samt mellan Buttle och 
Vänge, kämpagravarna vid Lilla och Stora Velinge, 
Buttlegårda, å prästgårdens äng, vid Ange och öster- 
by, fornborgen "Burgs slott" i Prästhagen samt flera 
,nda kumlen samt dessutom vid Buttlegårda och Nygårds En run- järnåldersgiB.var i närheten av de nyssr 
ristning är känd. 

Areal: 31,25 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 428,3 har åker, 22 tomt och trädgård 
14,7 slåtterang, 6 kultiverad betesäng, 84,5 annan betesäng, 1.879 skogsmark, 525,7 Övrig mark. Jordbruks- 
värde: 310.400 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 49.100 kr. Skogsvärde: 135 800 kr In- 
vånarantal: 284 (1939). 

"Butla" (1500-talet) är annex till Vänge. 

Kyrkan är ursprungligen uppförd under mitten av 1100-talet, från vilken tid två portaler härstamma 
samt ombyggd under det följande århundradet, då tornet tillkom, samt föga förstående restaurerad år 1882 
Den ar en typisk representant för den å Gotland förhärskande övergångsstilen mellan den romanska bygg- 
nadsstilen och gotiken. Långhuset har i det inre platt trätak. Bland inventarierna märkas ett prydligt al- 
tarskåp och en sandstensdopfunt. — Kyrkoherde: Prosten Kahl, Aron Emil Fredrik 
O skog, 6 ängs- Altheime 

Postadr.: Buttle. 

Areal: Total 433 har, därav 58,5 åker, 361 skog-, 10 
ängsmark. Tax.-v. 40.300. 

Jordart; Huvudsakl. ler- o. grusmylla. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1872. Ekonomi by j^n. 
uppf. 1916, magasin o. statarbostad 1890. Gården är 
elektrifierad från eget elverk. 5 hästar, 2 unghästar, 
15—20 kor, 10 ungdjur, 15 svin. -100 far, 150 höns. Area- 
len dränerad. Gården till slii.kl.cii 1937 genom köp av 
nuv. äg. från Arvid Collberg. Den förre driver en om- 
fattande fåravel. 

Äg.: Thomas Lithberg f. 1892. Son till Johan P. 
Litiiiieig o, h. h. Maria f. Johansson. Gift 23 med Helga 
f. Johansson. Barn: Margareta f. 24, Per Johan f. 27, 
Nils Gustav f . 32. 

Altheime 

Postadr.: Buttle. 

Areal: Total 102 har, därav 15 åker, £ 
mark. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog, lövskog på ängsmarken. Man- 
byggn. uppf. 1655 o. senare, restaur. Bkonomibyggn. 
uppf. 1730, delv. på 1850-talet o. senare. 3 hästar, 1 
Unghäst, 5 kor, 2 ungdjur, 5 svin, 50 höns. Arealen 
täckdfkad. Garden till släkten 1933. Den är stam- 
hemmanet för Altheime, som förr endast omfattade en 
gård. 

Äg.: Nils Pettersson-Ahlström f. 14/10 1883. Son till 
Petter Jönsson o. h. h. Bolla f. Ahlström. Gift 09 med 
Elin f. Billqvist. Barn: Nils, Karl, Johan, Evald, Ed- 
mund, Elvira, Bengt, Axel, Gulli, Linnea, Edit, Allan, 
Sixten, Thyra. 

Altheime 

Postadr.: Buttle. 

Areal: Total 37,5 har. därav 14 åker, 15 skog, 0,5 
tomt, 8 övr. mark. Tax -v. 9.800. 

Jordart: Ler-, sand- o. grusmyll;i \>A levbotten. Skogs- 
best, i Bl, barrskog. Manbyggn. uppf. på 1860-talet. 
Eknnomibyggn. uppf. 1917. tillb. 1935. 3 nästar, 6 
kor. 4 ungdjur. 5 svin. 25 hons. Storn? delen av area- 
len täckdikad. Gårdfrn Ull häkten 1022. då nuv. äg. 
inköpte den Jämte mindre delar av andr;: iiårdar, Egend. 
har i ett 50-tal ar arrtno. av nuv. äg;a far o. farfar. 

Äg.: Gustav Adolf Herbert Bergvall f. 3/7 1890. Son 
till Niklas Bergvall o. h. h. Vilhelmina f. Adergren. Gift 
8/8 17 med Ester f. Bergvall. Bam: Ada f. 18, Astrid 
f. 20, Anna Lisa f. 26. 

Altheime 

Postadr.: Buttle. 

Areal: Total 58 har, därav 10 åker, 47,5 skog, 0,5 
tomt. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Ler-, sand- o. grusmylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Bl. barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. under för- 
ra hälften av 1800-talet, flygel 1912. Ekonomibyggn. 
uppf. 1937 efter brand. 3 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 2 
ungdjur, 4 svin, 50 höns. Arealen, delv. täckdikad, 
Oånäen till släkten 1874 genom nuv. äg:s fader, som då 
inköpte byggn. o. en mindre <lel av arealen. Nuv. äg. 
tillträdde 1892. 

Äg.: Jacob Alfred Appelkvist f. 25/11 1871. Son till 
Nils Appelkvist o. h. h. Charlotta f. Stenberg. Gift 
24/10 03 med Teresia f. Larsson, Barn: Edla f. 04, Emil 
f. 08, Lennart f. 10, Vilhelm f. 12, Fanny f. 15, Olof f. 
20. 
', 78 skog. Tax.-i 
Buttlegårda 

Pastadr.: Buttle. 

Areal: Total 87,7 har, därav 9 å 
14.200. 

Jordart: Grus- o. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. av trä uppf. på 1820-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. delv. på 1850-talet, delv. 1926. 2 
hästar, 7 kor, 3 ungdjur, 5 svin, 50 höns. Gården kom 
till släkten 1928, då nuv. äg. övertogo den av Aug. Buttlegårda 

Postadr.: Buttle. Tel. 6. 

Areal: Total 53 har, därav 5 åker, 42,5 skog, 5 ängs- 
mark, 0,5 tomt. Tax.-v. 13.900. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla. Skogsbest.: Barr- o. 
lövskog. Manbyggn. uppf. 1924. Ekonomibyggn. uppf. 
1928. 2 hästar, 3 kor, 2 svin, 50 höns. Arealen delv. 
täekdikad. Garden till släkten på 1680-talet. 

Äg.: Karl Oskar Vilh. Wahlby f. 6/4 1896. Son till 
Emil Wahlby o. h, h. Anna f. Björkander. Gift 19/9 24 
med Berta Martell f. 1896. Barn; Nils f. 25, Kerstin f 
27, Per f . 33. 

Äg.: Ordf. i ko mm .-stämman o. valnämnd., led. av 
pens. -nämnd. m. m. Buttlegårda 

Postadr.: Buttle. 

Areal: Total 86,4 har, därav 13 åker, 52,4 skog, 20 be- 
tesmark, 1 tomt. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Huvudsakl. ler- o. svartmylla. Skogabest.: 
Barr- o. lövskog:. Manbyggn. uppf. 1888, flygeln sam- 
tid. Ekonomibyggn, uppf. 1920. 2 hästar, 6 kor, 4 ung- 
djur, 1 modei-siissii. -', gödsvin, 7 får, Kl höns Arealen 
delv. täekdikad. Gården till släkten 1912, då nuv. äg. 
köpte den av Alfred Pettersson. 

Äg.: Sven Oskar Andersson f. 27/8 1883. Son till An- 
ders Karlsson o. h. h. Josefina f. Johnsson. Gift 23/8 
35 med Elsa Nordberg f. 15/11 09. Barn: Inga f. 35. Buttlegårda 

Postadr.: Buttle. Tel. 18. 

Areal: Total 31 har, därav 5 åker, 26 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 5.400. 

Jordart: Sandbl. kalklera. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. på 1880-talet. restaur. 1918 Stall, 
ladug. o, loge uppf. 1939. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 
svin, c:a 50 höns. Gården till släkten 1S9:J avnoin köp 
av nuv. äg;s fader. 

Äg.: Jakob Ferdinand Elof Dahlgren f. 29/3 1891. 
Son till J. P. R. Dahlgren o. h. h. K. M. Kristina f. Ek- 
man. Gift 25 med Augusta Oskaria Ahlström f. 30/9 
1896, dotter till K. O. Ahlström o. h. h. Katarina f. Gar- 
delin. Barn: Nils f. 28, Anna Lisa f. 29. 

Äg.: Ordf. i fattig v. -styr. sedan 1923, led. av pens - o 
tax.-nämnd. 

Postadr.: Buttle. 

Areal: Total 35 har, därav 10 åker, 25 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 9.500. 

Jordart: Lermylla samt grusbl. jord pä lerbotten. 
Skogsbest,: Barrskog-. Manbyggn. uppf. på 1870-talet, 
senare restaur. Ekonomi byggn. uppf. i mitten av 1800- 
talet, senare restaur. 1 häst, 4 kor, 2 ungdjur, 4 svin 
per år, ett 50-tal höns. Nuv. äg. inköpte gården 1930 
från Efraim Norberg. A ägorna finnas ett antal gamla 
boplatser. 

Äg.; Erik Boman f. 10. Son till G. A. Boman o. h. h. 
Emelia f. Svensson. Gift 16/4 39 med Klara Nordahl f. 
14/7 20. Barn: Yngve f. 38, Rune f. 40. 

H ägs ar ve 

Postadr..* Buttle. 

Areal: Total 31 har, därav 10 åker, 6 skog, 4 ängs- o. 
betesmark, 1 tomt. Tax.-v. 6.800. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla. Skogsbest,: Bl. barr- 
skog, delv. lövskog. Manbyggn. uppf. 1897, flygel i bör- 
jan av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. under sist- 
nämnda århundradet. 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, c:a 10 
svin, 40 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten 1920 genom köp av nuv. äg. från Karl Nilsson, 
som innehaft den i omkr. 5 år. Därförut innehades den 
av Karl Jacobssons släkt, som ägt den en längre tid. 

Ag.: Klas Gustav Henrik Kohnodin f. 7/7 1889. Son 
till Karl Kolmodin o. h. h. Charlotta f. Nilsson. Gift 
9/12 22 med Lea Gardell f. 1900. Barn: Arne f. 23, 
Britta f. 25, Hans f. 26, Stina f. 28, Dagny f. 32, Stig f. 34. 


skolråd., kyrkovärd sedan 1933, Hägsarve 

Postadr.: Buttle. 

Areal: Total 16 har, därav 7,5 åker, 8 skog, 0,5 tomt. Tax.-' 5.400. Jordart: Bl. sand-, grus- o. lermylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf, omkr. 1873. 
Ekonomibyggn, uppf. 1933. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 
2 svin, 35 höns. Arealen delv. täckdikad. Nuv. äg. 
övertog gården 1914 genom giftermål. 

Äg.: Joh. Vilh. Leonard Bergvall f. 28/6 1886. Son 
till Niklas Bergvall o. h. h. Vilhelmina f. Adergren. Gift 
28/6 14 med Karolina f. Johansson, död 36. Omgift 
28/10 39 med Helny f. Bäckman. 

Äg.: V. ordf, i hälsov.-nämnd. m. m. Nygårds 

Postadr.: Buttle. 

Areal: Total 112 har, därav 20 åker, 86,5 skog, 5 
ängsmark, 0,5 tomt. Tax.-v. 17.200. 

Jordart: Sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lövskog. Manbyggn. uppf. i början av 1700-talet, 
flygel 187S, Ekonomibyggn. uppf. 1865, div. byggn, 
1920. 2 hästar, 7 kor, 2 ungdjur, 5—10 svin, 70 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1725. Nuv. äg. 
övertog den 1903. 

Äg.: Karl Oskar Hj. Jacobsson f. 24/5 1865. Son till 
Karl Jacobsson o. h. h. Hedvig f. Göransson. Gift med 
Ida f. Johansson. Barn: Helny f. 09, 

Äg.: Kyrkovärd sedan 1918, ordf. i pens.- o. val- 
nämnd., v. ordf. i kyrkostämman o. skolråd., kyrko- o. 
skolkassor. 
Nygårds 

Postadr.: Buttle. 

Areal: Total 98,3 har, därav 10 åker, 82 skog, 6 äng, 
0,3 tomt, Tax.-v. 13.000. 

Jordart: Sand- o. grusmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Löv- a. barrskog. Manbyggn. ursprung], uppf. på 1720- 
talet. Ekonomibyggn. uppf. 1907. 3 kor, 2 ungdjur, 5 
svin, 25 höns. Gården till släkten i slutet av 1600-talet. 
I närheten linn.-ts gamla boplatser samt lämning-ar av 
bebyggelse från liiOO- talet eller tidigare. 

Äg.: Karolina Hägg f. 8/8 1376. Dotter till Olof Me- 
din o. h. h. Olivia f. Enekvist. Gift 12/12 13 med Per 
Hägg, död 18. Barn: Linnea f. 14. Velinge 

Postadr.: Buttle. Jordart: Huvudsak!, grus- o. lermylla på ler- o. grus- 
botten. Skogsbest.: Bl. barrskog med inslag av löv- 
träd. Manbyggn. uppf. omkr. 1870. Ekonomibyggn. 
uppf. i början av 1900-talet. 2 hästar, 2 nnshästar ij 
kor, 2 ungdjur, 5—10 svin, 30 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gardin till slakten 1935 genom köp av nuv. 
äg. från Teresia Wallenström. 

Äg.: Adolf Torvald Valdemar Holgersson f. 7/8 1896. 
Son till Holger Karlsson o. h. h. Emma f. Svensson, 
Gift 28/1 19 med Elsa f. Olofsson. Bara: Henning f 
21, Helge f. 22, Margit f. 21. Postadr.; Buttle. Tel. It. 

Areal: Total 51,5 Har, därav 9 åker, 42 skog, 0,5 tomt 
Tax.-v. 9.000. 

Jordart: överv. mylla på grus. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1873, restaur. 1939. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1906, cementerad gödselstad med urin- 
brann. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, reakt.-fria, 4 svin, 5 
får, 20 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården kom till 
släkten 1896, då äg:s far köpte den av Olof Levamier. 
Nuv. äg. övertog den 1935. 

Äg.: Jakob Erik Herman Levin f. 5/11 1897. Son till 
Teodor Levin o. h. h. Maria f. Fogelgren. Gift 24/6 27 
med Ebba Nilsson f. 21/6 1898. Barn: Olof f. 28, An- Postadr.: Btittle. 

Areal: Total 59 har, därav 9 åker 50 skog. Tax -v 
7.200. 

Jordart: Lermylla, Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1870. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
1890 o. 1910. 1 häst, 3—4 kor, 1 ungdjur, 3—4 svin, 
' ett 60-tal höns. Nuv. äg. köpte gården 1/3 1939. 

Äg.: Viktor Lindström f. 1883. Son till Zakarias 
Lindström o. h. h. Anna Maria f. Söderström. Gift 32 
med Linnea f. Hafdell. Barn: Dagmar. 
Velinge Stora 

Poatadr.: Buttie. 

Areal: Total 119,2 har, därav 13,5 åker, 105 skog, 1 
ängsmark. Tax.-v. 13.100. 

Jordart: Grus- o. lerbl. mylla. Skogsbest,: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. uppf. efter brand 1S58— 60. Ekono- 
mibyggn. uppf, omkr. 1890. 2 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 
3 ungdjur, 10 — 15 svin, 10 får, 50 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Gården till släkten genom köp av nuv. äg:s 
svärfader Carl Nilsson Iran Oskiär ZmTisson. Nuv. äg. 
Övertog den 1916. 

Äg.: Olof Wiman f. 1S79. Son till Niklas Ferd. Wi- 
man. o. h. h. Anna, Gift 08 med Laura f. Nilsson, död 
35. Barn: Artur f. 08, Lennart f. 14. Velinge Stora 

Postaår.: Buttie. 

Areal: Total 21,7 har, därav 4 åker, 17,7 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 4.800. 

Jordart: Grus- o. sandjord samt något lera. Skogs- 
best.: Överv. barrskog, Manbyggn. uppf. på 1890-talet, 
restaur. 1939. Lada uppf. 1916, magasin 1923—24, övr. 
byggn. tidigare. 1 häst, 3 kor, 1 unghäst, 10 — 12 svin 
per år, ett 50-tal höns. Reakt.-fri besättn. Arealen 
helt täckdikad. Nuv. äg, inköpte gården 1939 efter 
Karl Ardgren. 

Äg.: Herman Molin f. 1/9 1887. Son till Karl Bernt 
Molin o. h, h. Charlotta Andersson. Gift 24 med Helny 
Ahlby f. 1897. Barn: Birgit f. 25. Ange 

Postadr.: Buttie. 

Areal: Total 138,5 har, därav 12 åker, 126,5 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 15.300. 

Jordart: överv. kalkbl. grusjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. för c:a 300 år sedan, restaur. 
1932. Ekonomibyggn. av gammalt datum, 2 hästar, S 
kor, 2 ungdjur, 2 — 3 svin, c:a 40 höns. Gården har gått 
i släkten från far till son i 6 generationer, Nuv. äg. 
övertog den 1919. På ägorna har man anträffat en bild- 
sten från 800- eller 900-talet med mycket tydliga bil- 
der. 

Äg.: Jacob Niklas Sigfrid Olofsson f. 21/11 1888. Son 
till Niklas Olofsson o. h. h. Amanda f. Öjström. Gift 
24/5 19 med Eli. In .Jacobsson f. 16/3 1898, dotter till 
Ferdinand Jacobsson o. h. h. Maria i. Malmström. Barn: 
Maja f. 19, Anna f. 23, Vilma f. 29. 

Äg.: Led. av kyrko- o. skolråd. 
Ange 

Postadr.: Buttie. 

Areal: Total 63 har, därav 30 åker, 33 skogs- o. övr, 
mark. Tax. -v. 10.000. 

Jordart: Sandjord o. mylla på ler- o. grusbotten. 
Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1884, senare 
restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1860—70, 3 hästar, 10 
kor, 3 — 4 ungdjur, 5—10 svin, 50 höns. Gården till släk- 
ten genom köp 1918 av nuv. äg. frän Axel Jacobsson, 
som ett år tidigare övertagit den efter dir. Vahlgren, 
Visby. Denne hade övertagit egend. efter löjtnant Jo- 
hansson, vilken efterträtt en Engström. 

Äg.: Axel Lirtgvall f. 1884. Son till Petter Lingvall 
o. h. h. Anna f. Pettersson. 
Postadr.: Buttle. Tel. 5. 

Areal: Total 145,4 har, därav IS åker, 126,65 skog, 
0,75 tomt. Tax.-v. 21.800. 

Jordart: Ler-, grus- o. sandbl. jord. Skogsbest.: Bl. 
barrskog meil inslag av lövträd. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. omltr, 1850. 3 hästar, 8 kor, 3 ungdjur, 5—10 svin, 
'0 höns. Gården till släkten genom köp 1929 av Arma Äg.: Disponent Lars Jacobsson, Visby. 

Arr.: Klas Georg L. Lagergren f, 12/9 01. Son till Ja- 
cob Lagergren o. h. h, Mina f. Andersson. Gift 33 med 
Eva f. Pettersson. Barn: Ulla f. 34, Klas-Evert f. 36 
Bäl BALS socken av Gotland* norra härad utgöres av 
ett skogrikt område med delvis ödslig "all vars "-karak- 
tär. Utmärkande för trakten är en riklig tallvegeta- 
tion. Jordmånen företer ett starkt inslag av lera. 

Brukningsdelarna uppgå till ett 40-tal. Den vik- 
tigaste av dem är gården Gane, som i mer än 250 år 
har tillhört släkten Gane. 

Fornminnen: Socknen rymmer en del sten- o. järn- 
ålderslämningar. susom kämpagravar och gravar vid 
Gane (skeppssättningar) , Lilla Bals, Stenstugu, ösarve 
m. fl. platser, andra kämpagravar vid Sudergårda, Gute, 
Oppuse och ösarve. En skatt av guld-, brons- och sil- 
verföremål har påträffats vid Bals. 
i boningshus märkas vid Gute och Stenstugu. Vid Gute och Lilla Bals märkas åldriga träkors. 
Pordom stod ett sådant även nära kyrkan. 

Areal: 24,03 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 551 har åker, 25,4 tomt och trädgård, 
11 slåtteräng, 23 kultiverad betesäng, 87,5 annan betesäng, 953 skogsmark, 743 övrig mark 
Jordbruksvärde: 393.900 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 24.000 kr. 
Skogsvärde: 73.000 kr. 
Invånarantal 214 {1939). 

Kommunikationer: Gane är hpl. och Bäl station vid järnvägslinjen Slite— Roma. 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Basll". Den var tidigare annex till Hejnum, men är nu sedan 1932 
Hejnum-Bäls pastorat sammanslaget med Källunge- V allstena till ett pastorat med kyrkoherden boende i 
Källunge. 

Kyrkan, som är byggd i huggen kalksten, har kor från 1200-talet, ett av de senast utförda romanska bygg- 
nadsverken å Gotland, och långhus från tiden omkring år 1300, då även tornet ombyggdes. Långhuset täckes 
av två höga, svagt spetsiga korsvalv, koret av ett liknande. En praktfull spetsbågig sydportal finnes å 
långhuset, medan koret har en liten rundbågig sådan. I korets inre synas spår av väggmålningar. En restau- 
rering av byggnaden är företagen 1882. Bland inventarierna märkas folkliga träskulpturer från 1300-talets 

Endast en mef eltida gravsten är känd från Bals kyrka. Inskriften lyder i översättning: "Herrans år 
1329 dog Jacob Gute, vars själ må vila i frid, amen. — Herrans år 1329 dog scolaris Botvid hans son, vilka 
själar må leva med Kristus." 

Kyrkoherde: Kontraktsprosten Klint, Axel Edvard. 
O har, därav 9,5 åker, 10 skog, 0,5 tomt. Balgåkra 

Postadr..- Bäl. 

Areal: Total 2 
Tax .-v. 8.200. 

Jordart: överv. lerjord. Skogsbest.: Tall- i 
Manbyggn. uppf. 1885. Ekonomi by ggn. uppf. efter 
brand 1921. 2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 4 svin. 100 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 1890 ge- 
nom köp av nuv. äg:s fader från Joh. Olsson. 

Äg.: Henry Joh. Isidor Jacobsson f. 3/12 1893. Son 
till Oiof Jacobsson o. h. h. Selma f. Andersson. Gift 
13/5 22 med Karin f. Johansson, Barn: Samuel f 23 
Maj-Lis f . 34. skog, 7 myr- Postudr.: Bäl. Tel. 10. 

Areal: Total 50,9 har, därav 23 åker, I 
mark, 0,9 tomt. Tax. -v. 23.800. 

Jordart: överv. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall-, 
gran- o. delv. lövskog. Manbyggn. uppf. i början av 
1800-talet, flyglar 1890 o. 1930. Ekonomibyggn. uppf, 
1910, magasin 1930. 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 5 ung- 
djur, 10 svin, 75 höns. Arealen täckdikad. Gärden till 
släkten 1931 genom köp av nuv. äg. från Joh. Olsson, 
vilken hade innehaft den i c:a 30 år. 

Äg.: Elof Konrad Gideon Magnusson f. 25/1 1888. 
Son till Johan Magnusson o. h. h. Laura f. Pettersson. 
Gift 25/9 20 med Sigrid t. Stenman. Barn: Karin f. 21 
Mary f . 27. 

Äg.: Led. av korum.- o. valnämnd, samt kassör i lo- 
l;;ili oren. m. m. Postadr.: Slite. Tel. 65. 

Areal: Total 750 har, därav 150 åker, 600 skog samt 
betesmark. Tax. -v. 80.000. 

Jordart: Omväxl. ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Bl. 
gran- o. tallskog. Manbyggn. uppf. i mitten av 1700- 
talet. Ladug. uppf. 1888, övr. ekonomibyggn. på 1900- 
talet. 8 hastar. 5 unghästar, 80 kor, 2—300 Svin, 100 
höns. Arealen täckdikad med rör. Gården till släkten 
1937 genom köp. Den har ägts av kapten Besselin. 
Ganesläkten, som härstammade trän Danmark, upprät- 
tade gården troligen i början av 1600-talet. 

Äg.: Godsäg. Gustav Adolf Samuelsson f. 21/3 1869. 

Förvaltare: Evert Andersson. Gute 

Postadr.: Bäl. 

Areal: Total 200 har, därav 30 åker, 10 myrmark, 10 
betesäng, 50 skog-, 100 utmark. Tax.-v. 28.500. 

Jordart: Delv. lermylla samt lera. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog samt något lövskog, Manbyggn. uppf. 
1821. Ekonomiby^n. uppf. senare. 2 hästar, 10 kor, 
4 ungdjur, fi svin, 60 höns. Gården inköptes 1929. 

Äg.: Guiir.ar Gardell f. 1884. Son till Aug. Gardell 
o 1. h. : i„i.-i f. Gvttenberg. Gift l:a gången med Olga 
i. Olsson, .löd 31. Gift 2:a gången 35 med Mfirta f. 
Johajisson, Barn i l:a giftet: Gunhild, Karl-Erik Jo- 
sef, Anna-Lisa, Gertrud. 
Postaär.: Bäl. Tel. 1Z, 

Areal: Total 18,5 har, därav 12 åker, 6 skog, 0,5 tomt. 
Tax. -v. 10.000. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall-, gran- 
o. delv. lövskog. Manbyggn, uppf. omkr. 1886, flygel 
tillb. 1912. Ekonomibyggn. uppf. 1903, magasin 1920. 
■1 hästar, i kor. 1. im.sdjur, 5 svin, 40 höns. Arealen 
täckdikad. Gården till släkten 1889 genom köp från 
Olof Jacobsson av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. övertog 
den 1931. 

Äg.: Niklas Emil Rickjurt Andersson f. 1/2 1888. Son 
till Petter Andersson o. b. h. Hanna f. Karlström. Gift 
3/8 29 med Wendla f. Olsson. Barn: Astrid o. Erland f. Gute 

Postaär,: Bäl. Tel. 11. 

Areal: Total 22,5 har, därav 17,5 åker, 5 skog. Tax.-v. 
8.200. 

Jordart: Lera, svartmylla o. grusjord, delv. på ler- 
botten. Skogsbest.: Bl. skog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1880, tillbyggd 1915. Ekonomibyggn. uppf. delv. 1900, 
delv. 1905. 2 hästar, 5 kor, 4 ungdjur, reakt.-fria, 4 
svin, 50 höns. Gården kom til! sliikten 1929 genom köp. 

Äg.: Johan Gardell f. 5/1 1894. Son till Karl Olof 
Gardell o, h. h. Elisabet f. Hedenberg. Gift 31/10 22 
med Ebba f. Svedberg. Barn: Lennart, Elisabeth. 

Äg.: Led. av komm.-nämnd., vice ordf. i fattigv.-styr. 

Oppuse 

Postaär.: Bäl. 

Areal: Total 13 har, därav 7 åker, 6 skogs- o. betes- 
mark. Tax.-v. 4.000. 

Jordart: överv. sandjord. Skogsbest.: Barr- o. något 
björkskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1890, restaur. 1911. 
Ladug., stall o, loge uppf. 1920. 1 häst, 4 kor, 1 ting- 
djur, 6 svin, 30 — 40 höns. Arealen täckdikad. Gården 
till släkten 1911 genom köp av nuv. äg. från Niklas Gus- 

Äg.r Gustaf Johnsson f. 1871. Son till Sven Johnsson 
o, h. fa. Emma f. Ågren. Gift 10 med Emilia Lindholm 
f. 1891. Barn: Erik f. 11, Sven f. 12, Gustav f. 13, Ernst 
t. 16, Kalli f. 18, Sten f. 19, Einar f. 22, Arne f. 25. 
Postodr.; Bäl. Tel. 1. 

Areal: Total 127,35 liar, därav 31 åker, 91 skog, 4,9 
ängsmark, 0,45 tomtmark. Tax.-v. 27.300. 

Jordart: överv. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1795, flygeln 1890. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1884, lada o. magasin 1936. 4 hästar, 

1 unghäst, 7 kor, 1 ungdjur, 1 modersugga, 9 gödsvin, 

2 får, 60 faöns. Större delen av arealen täckdikad. Går- 
den till släkten omkr. 1660. Nuv. äg. övertog den 1918 
efter sin svärfar O. A. Johansson. 

Äg.: Algot Erik Ludvig Hultberg f. 4/6 1888. Son till 
August Hultberg o. fa. fa. Anna f. Gardell. Gift 23/6 
17 med Adolfina Johansson f. 3/2 1892. Barn: Eva f. 
18, Erik f. 19, Klas Henrik f. 22. 

Äg.: Ordf. i pens. -nämnd. o. skolråd, samt valnämnd., 
led. av komm.-nämnd. Medl. av Källungeortens jord- 
hnikskasKii. (ivprfönnyndare för Hejnum o. Bäl. Ge- 
nomgick Hemse lantmannaskola 1915. - SAGANS OCH MINNENAS Ö tagonismen mellan stad och land och befäste 
svenskarnas makt på ön, vilken redan tidigare 
frivilligt givit sig under sveaväldet. Det skul- 
le senare visa sig, hur ödesdiger denna rivali- 
tet mellan borgerskapet och bondebefolknin- 
gen i själva verket var; när de främmande in- 
kräktarna kommo från östan och surinan och 
västan med svärd i hand, var marken beredd 
för nationell uppgivelse och undergång. 

Gutarnas kultur nådde sin kulmen under 
trettonde århundradet, då de många kyrkliga 
stenmonumenten skapades av mästarhand till 
den högstes ära. Den rika tillgången på bygg- 
nadssten i de gotländska kalk- och sandstens- 
bergen var en av de viktigaste förutsättning- 
arna för denna arkitektur, vars skapelser för 
alla tider komma att vittna om en skönhets- 
längtan och konstnärlig kraft med få motstyc- 
ken i vår kulturhistoria. I de hundra sten- 
kyrkorna, av vilka ännu i dag de allra flesta 
stå ograverade kvar, ha de gotländska sten- 
mästarna skapat sig äreminnen av varaktigas- 
te slag, där de ligga namnlösa och okända i 
sina gravar. 

Medeltiden har mera retoriskt än egentligen 
träffande kallats "en mörk natt med många 
lysande stjärnor". De mörka nattskuggorna 
i Gotlands historia äro många nog. Men de 
lysande stjärnorna? Visst är att de gotländs- 
ka hävderna äro fattiga på lysande person- 
ligheter. De måste ju dock ha funnits. Men 
med Heidenstam spörjer man förgäves efter 
namnen på de stormän som en gång voro med 
och byggde det Jerusalem han så vackert be- 
sjungit. Deras gärningar tala, men själva 
ligga de glömda i sina grifter. 

Alla de många templen, som lyfte sina glän- 
sande spiror mot himlen, vem byggde demV 
Vetenskapen, som vill ha namn på allt och alla, 
har inte nöjt sig förrän den fått döpa de gam- 
la gotlandsmästarna med en hel rad klingande 
benämningar: Byzantios, Egypticus, Majesta- 
tis och vad de allt fått heta. Deras verkliga 
namn och levnadsöden få vi förvisso aldrig 
veta något om. 

Långt ut över Gotlands gränser sträckte sig 
dessa stenmästares inflytande. Ännu i dag 
kan man på det svenska fastlandet, i Balticum 
och i Nordtyskland träffa på förnämliga ska- 
pelser av gotländsk hand, framförallt dopfun- 
tar, och impulser från de gotländska konst- 
skolorna ha satt många påvisbara spår utom- 
lands. Så har den gutniska konsten icke blott 
varit tagande, utan också givande. 

Mot mitten av 1300-talet kan man skönja 
en stagnation i Visby utveckling. Redan ti- 
Jitiitjfriitoriivt vid S t ud(: nla.lL.it. krinrj \'Hkot folk- 
fantasien spunnit en dramatisk sägen från 
Valdemarstågets dagar. digare hade HansafÖrbimdet inlemmat staden 
i sitt väldiga handelsmonopol, och i denna 
slutna värld med stränga lagar och lika strän- 
ga herrar var Visby länge en mäktig medlem. 
I sekler härskade Visby myndiga borgare över 
Österhavets viktiga vattenväg. Men så små- 
ningom började en nordtysk stad ta ledningen 
inom Hansaförbundet. Det var Lybeck, som 
efterhand kom att övérflygla alla sina kon- 
kurrenter, för att till sist bli den ledande han- 
delsstaden i Norden. 

Valdemar Atterdags härtåg till ön somma- 
ren 1361 gav ingen dödsstöt åt stadens makt- 
ställning, men Visby blev efter detta sann- 
skyldiga blixtöverfall dock aldrig vad det for- 
dom varit, även om borgerskapet ännu femtio 
år efteråt kunde samla sig till en så mäktig 
kulturell kraftyttring som en ombyggnad av 
fransiskanerkyrkan Sankta Katarina. Öns 
landsbygd drabbades hårdast av inkräkta- 
rens slag: den gamla gutniska allmogekultu- 
Su der gård a 

Postadr.: Bäl. 

Areal: Total 108,5 har, därav 19 åker, 85 skog, 4 
ängsmark, 0,5 tomt. Tax, -v. 31.500. 

Jordart: Lerjord o. mylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. lövsknj»-. Mnnby.c.an. uppf, 1S39, restaur., flygel 
omb. 1874. Ekonomibyggn. uppf. 1913, magasin 1914, 
4 hästar, 7 kor, 4 ungdjur, 2 svin, 80 höns. Arealen 
delv. täckdikad. Gården till släkten i slutet av 1700- 
talet genom nuv. äg:s farfar Mårten Johansson. 

Äg.: Johan Oskar Nilsson f. 5/5 1866. Son till Nils 
Mårtensson o. h. h. Kristina f. Malmkvist. Gift 5/? 
02 med Hilma f. Hansson. Sudergårda 

Postadr.: Bäl. 

Areal: Total 62,3 har, därav Ii åker, 48 skog, 0,2 
tomt. Tax. -v. 14.600. 

Jordart: Bl. ler- o. mulljord på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall-, gran- o. delv. lövskog. Manbyggn. uppf. 1871, 
flygel 1880. Ekonomibyggn. uppf. 1901. 2 hästar, 5 
kor, 2 ungdjur, 5 svin, 5 får, 100 höns. Arealen delv. 
täckdikad; Gården till släkten i början av 1800-talet. 
Nuv. äg:s farmors mor kom hit vid denna tid. Nuv. äg. 
övertog den 1936. 

Äg.: Karl John Nyström f. 28/1 09. Son till Johan 
Nyström o. h. h. Amanda f. Thomsson. 

Äg.: Led. av pens. -nämnd. Genomgick Hemse folk- 
högskola 1928—29, IJTjfc Wl' Postadr.: Bäl. 

Areal: Total 131,5 har, därav 30 åker, 80 skog, 21 be- 
tesmark, 0,5 tomt. Tax.-v. 18.000. 

Jordart: överv. svartmylla pil lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1871. Bkonomlbyggji, 
uppf. omkr. 1900. 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 5 ung- 
djur, 5—10 svin, 30 höns. Arealen delv. täckdiltad. 
Gården till släkten 1933 genom köp av nuv. äg. från 
Aug. Heidensten, vilk.-n b.-nlp innehaft don i ett 30-lal 

år. 

Äg.: Gustaf Filip Olsson f. 4/8 1892. Son till Olof 
Svensson o. h. h, Maria f. Lindström, Gift 22/5 med 
Linnea f, Holm. Barn: Gösta f. 17, Gurli f. 20, Arne 
f. 22, Elsy f. 24, Olof f. 26, Yngve f. 28, Lars f. 32. 
Postadr.: Bäl. 

Areal: Total 18 har, därav 7,5 åker, 3 skog, 5 ängs- 
o. betesmark, 2,5 myrjord, Tax.-v. 7.500. 

Jordart: I huvudsak mylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1893. Ekonomi- 
byggn, uppf. 1931, magasin o. lada uppf. 1926. 2 häs- 
tar, 4 kor, 1 ungdjur, 5 svin, 73 höns. Arealen delv. 
I ii. c k di k ad. Gården till släkten 1905 genom köp av nuv. 
äg:s svärfader Johan Johansson från O. Kviström. Nuv. 
äg. övertog den 1923. 

Äg.: Theodor Johan Bernhard Dahlström f. 27/4 1894. 
Son till Johannes Dahlström o. h. h. Elisabet f. Wallin. 
Gift 21/7 23 med Maria f. Johansson, Barn: Aina f. 24. 

Äg.: Ordf. i Kreaturs försäkrings bolaget samt led. av 
fattigv.-styr. 
Postadr.: Bäl. 

Areal: Total 51,5 har, därav 5 åker, 46,5 skog-. Tax.-v. 
4.300. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbest,: Barr- 
skog. Manbysgn. lippf. omkr. 1S40, omb. 1935. Eko- 
nomibyggn. uppf. orakr, 1840. 1 häst, 2 kor, 3 svin, c:a 
30 höns. Gai-iion till släkten 1919 genom köp. 

Äg.: Karl Johanason f. 1874. Son till J. Johansson 
o. h. h. Maria f. Larsson. Gift 30 med Augusta f. Hans- 
son. Barn: Filip, Matts, Anna, Hans. Fosterson: Lära 
Ake Persson. 
Dalh. iem 

DALHEMS socken av Gotlands norra härad utgÖ- 
res av rikt odlad bygd emellan Roma myr i väster och 
Holm- och Tallmyrarna i öster. Den avvattnas Österut 
genom Gothemsån, här kallad Dalhemsån. Det är en 
bördig bygd, som enligt vissa iakttagarea utaago fostrat 
en självmedveten befolkning. Jordmånen utgöres till 
mycket stor del av lerjordar. 

Av socknens omkring 100 brukningsdelar äro de 
största gårdarna Suderbys-Stenstugu och Dune. 

Fornminnen: Om de å Gotland vanliga slipräff le ste- 
narna, som man förmodat äro att hänföra till atenål- 
dern, ha vi en lämning frän denna tid mitt i Dalhems- 
ån vid Gandarve. Järnåldern har kvarlämnat rikliga 
minnesmärken i form av kämpagravar t. ex. vid An- 
derbåtels, Dune, Prästgården, Stenstugu och Vidunge, samt gravfält exempelvis vid Granskogs, Grindarve, 
Dunegårda, Halfoser och. Näsunga. Vid Häaselby har man påträffat 13 st. guldbrakteater och vid Dune någ- 
ra silverskålar. Stenkors från medeltiden stå nordost och. nordväst om kyrkan. 

Areal: 29,51 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.464 har åker, 50,6 tomt och träd- 
gård, 12,5 slåtteräng, 11 kultiverad betesäng, 69,3 annan betesäng, 1.11S skogsmark, 135,7 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 1.243.600 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 52.700 kr. 
Skogsvärde: 173.400 kr. 
Invånarantal: 623 (1939). 

Kommunikationer: Inom socknen ligga stationerna Hässelby och Dune vid järnvägslinjen Slite— Roma, 
Socknen omtalas under 1500-talet som "Dalem". Den bildar pastorat med Ganthem, Hälla och Hörsne. 
Kyrkan — en ståtlig treskeppig byggnad av huggen kalksten — är trots en i viss mån oförstående restau- 
rering åren 1899 — 1904 ett av de vackraste exemplen på gotländsk byggnadskonst. Länghuaet, som har por- 
tal både i norr och aöder, samt koret äro uppförda omkring 1250, tornet med dess skulpturprydda västportal 
omkring år 1300. Delar av en äldre byggnad, vars grundmurar påträffats under kyrkan, ha därvid kommit 
till användning och skönjas ännu i korportalen. I kyrkan finnas glas- och väggmålningar, bådadera äkta 
medeltida verk och imitationer om vartannat. Bland medel tidsmålningarna märkas framställningar av kej- 
sar Henriks själavägning och nedtagande från korset, arbeten från 1300-talet. Nio prydliga gamla korstolar 
äro bevarade. Medeltida gravstenar finnas. 

Kyrkoherde: Kontraktaprosten Reuser, Gustaf Theodor. 
Postadr.: Gnlhnnh- Hiissrlbi/. Tel. 28. 

Areal: Total 46,5 har, därav 17 åker, 28,5 skog. Tax.-v. 
19.900. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl, tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1750-talet, omb. 1939, 
flygel 1SST. Kkomimibv.y-gn. uppi". 1B9I. magasin o. övr. 
byggn. 1921. 4 hästar, 7 kor, 3 ungdjur, 5 — 10 svin, 4 
får, 100 höns samt 12 ankor. Arealen delv. täckdikad 
Gården till släkten på 1750-talet. 

Äg.: Gustav Ragnar Valdemar Johansson f. 1894. Son 
till Johan Andersson o. h, h. Charlotta f. Johansson. Gift 
17 med Agnes f. Karlström. Earn: Ragnhild f. 13. 

Äg.: Led. av kornm.-fullm. o. komm.-nämnd. Postadr.: Gotlands Hässelby. Tel. SI. 

Areal: Total 19 har, därav 8 åker, 11 skog. Tax.-v. 
7.200. 

Jordart: Sandmylla o. någ;ot lerjord på grusbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. 1895. 2 hästar, .'■; kar. 2 uiigdjui'. ett 10-tal svin, 
30 höns. Arealen delv. täckdiktul Garden till släkten 
1S93 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Karl Oskar Sjöberg f. 1866. Son till Karl Sjö- 
berg o. h. h. Sofia f. Folström. Gift 1897 med Fredrika 
t. Nyström. Barn: Helga f. 1898, Karl f. 1900, Anna f. 
04. 
B in ge 
postadr;: Thme. Tel. J/1 Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 55 har, därav 26 åker, 27 skog, 1 övr. 
mark. Tax.-v. 29.700. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla pä lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog samt något ek- o. björkskog. Man- 
byggn. uppf. 1887, flygel 1889. Ekonomibyggn. uppf. 
1883, magasin m. m. 1910. 3 hästar, 2 unghästar, 7 kor, 
6 ungdjur, 15 svin, 100 höns. Traktordrift. Större de- 
v arealen täckdikad. Gården till släkten i början Björkhage 

Postadr.: Gotiands Hässelby. Tel. 18. 

Areal: Total 113,5 har, därav 63,5 åker, 50 skog 
Tax.-v. 47.000. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best,: Tall-, gran- o. något björkskog. Manbyggn. uppf. 
i början av 1800-talet. Ekonom ib vs^ri. sippi. 1S90, 1910 
o. 1923. 5 hästar, 2 unghästar, 20 kor, 12 ungdjur, 25 
—30 svin, 150 höns. Arealen täckdikad. Gården till 
släkten 1937 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Artur Bernt Johansson f. 1894. Son till Johan 
Svensson o, h. h. Botilda f. Bengtsson. Gift 24 med 
Sigrid f. Pettersson. Barn: Alfhild f. 26, Karl Johan 
f. 28, Bertil o. Birgit f. 30, Bernt f. 32. 
B ur ge 

Postadr.: Gotlands Hässelby. Tel. 16. 

Areal: Total 65,7 har, därav 32 åker, 25 skog, 8 övr. 
mark. Tax.-v. 28.800. 

Jordart: Lera o. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. 1852, senast restaur. 
1938, flygel uppf. 1925, ursprungl. 1850. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1911, magasin 1907, lada 1928. 4 nästar, 
2 unghästar, 10 kor, 7 ungdjur, 10—15 svin, 6 får, 80 
höns. Arealen delv. täcktlikad. Gärden ;;il släkten pa 
1780-talet. 

Äg.: Olof Konrad Bolin f. 1S74. Son tm Elof Bolin 
o, h. h. Emma f. Nordström, 

Äg.: Led. av komm.-nämnd. o. pastoratskassan. Ge- 
nomgick Hemse folkhög- o. lantmannaskola 1894 — 96. Postadr,: Gotlands Hiisselliy. Tel. SS. 

Areal: Total 56 har, därav 19 åker, 30 skog, 6 övr. 
mark. Tax.-v. 19.900. 

Jordart: Lermylla på lerbotten, något sand- o. grus- 
jord. Skogsbest.: överv. barrskog, något ekskog. Man- 
byggn. av äldre datum, restaur. 1843 o. 1904, flygel 
uppf. 1874. Ekonomibyggn. uppf, 1892, magasin 1890. 
■1 hästar, 7 km: ;> ungdjur, ot.t 10-1. a! svin. 7. r > höns. Area- 
len delv. täckdikad. Gården till släkten på 1600-talet. 
Genom försäljning av arealen har den numera förmins- 
kats till ungefär hälften av sin ursprungl. storlek. Helt 
nära gården ligga gamla s. k. svärdsslipningsstenar, 
troligen ett domaresäte jämte andra st en sättningar. 

Äg.: Karl Gustav Konrad Höggren t 1899. Son till 
Ernst Höggren o. h. h. Alma f. Hederberg. Gift 31 med 
Alma f. Larsson. Barn: Vivan f. 32. Postadr..- Gotlands Hässelby. Jordart: Svartmylla o. grusjord på lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o, granskog. Manbyggn. uppf. på 1890-talet 
samt 1924. Ekonomibyggn. uppf. 1900, lada 1933. 3 
hästar, 1 unghäst, 3 kor, 1 ungdjur, 10—15 svin, 100 
höns. Arealen täckdikad. Gården till slakten genom 
köp på 1890-talet. Senare har ytterligare areal till- 
Äg.: Gustav Thure Karlsaon f. 1894. Son till Sven 
Karlsson o. h. h. Kristina f. Nilsson. Gift 25/1 25 med 
Hildur f. Stenström. Barn: Rune f. 25. 
Äg.: Styr.-led. i R. L. F:s lokalavd. Busar ve 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: 10 har åker, 6,5 skog. Tax.-v. 6.300. 

Jordart: Lerbl. mylla o. delv. grusjord på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1931, 
Ekonomibyggn. uppf. 1929. 2 hästar, 1 unghäst, 3 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, 50 höns. Arealen täckdikad. Gården 
till släkten 1929 genom köp. 

Äg.: Bernh. Kristian Bergman f. 1897. Son till Ru- 
dolf Bergman o. h. h. Gustava f. Berglund. Gift 15/10 
20 med Anna f. Larsson. Barn: Elsa f. 22, Gunvor f. 29. 

Äg.: Led. av styr. för R. L. F:s s:n-avd. m. m. E3! |ij| Postadr,: Dune. Tel. 7 Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 8,6 har, därav 7,6 åker, 1 skogs- o. övr. 
mark. Tax. -v. 8.000. 

Jordart: Lermylla på lei-botten. Skogsbest.: Ek- o. 
almskog-, Manbyggn. uppf. 1922. Ekonomibyggn. uppf. 
1923, lada 1918. 1 häst, i kor, 1 avelssvin, 4 gödsvin, 
60 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1931 
genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Abel Johan Julius Jacobsson f. 03. Son till Jo- 
han Jacobsson o. h. h. Julia f, Löfstedt. Gift 34 med 
Anna f. Ekengren. Barn: Henry f. 36, Astrid f. 39. 

Äg.: Led. av t ax, -nämnd. Sedan 1928 fjärdingsman i 
Dalhems polisdistrikt. 
Postadr.: Dune. Tel. Gotlundi Hässelby. 

75 åker, 28 skog, 1 tomt. Areal: Total 104 har, dä( 
Tax.-v. 61.400, 

Jordart: Lerjord på lerbotten. Skogsbest: Tall-, 
gran- o. något ekskog. Manbyggn. uppf. 1875. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1936. 6 hästar, 6 unghästar, 20 kor, 

30 ungdjur, 5 avelKsvin, 25 gödsvin. 200 höns. Traktor- 
drift. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1935 
genom köp av nuv. äg. Omkr. 600 meter sydost 
om gården finnas en del gamla boplatser, som vid före- 
tagna forskningar visat sig härstam mn frän 500-talet. 

Äg.: Karl Martin Abraham Wallander f. 1898. Son 
till Karl Wallander o. h. h. Amanda f. Karlsson. Gift 

31 med Marta f. Olaisson. Bara; Ulla-Britt f. 30, Stie 
f. 32. Dunegårda 

Postadr.: Gotlands Hässelby. Tel. %S. 

Areal: Total 34,5 har, därav 21 åker. Tax.-v. 19.800. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten, något lermylla o. 
grusjord på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Manbyggn. uppf. 1900. Ekonomibyggn. uppf. 1875, la- 
da 1918, magasin 1937. 3 hästar, 7 kor, 7 ungdjur, ett 
10-tal svin, ett 80-tal höns. Gården till släkten i början 
av 1800-talet genom köp av nuv, äg:s farfars far. 

Äg.: Oskar Petter Bernhard Pettersson f. 29/3 1880. 
Son till Jacob Pettersson o. h. h. Johanna f. Pettersson. 
Gift 27/11 03 med Anna Maria f. Andersson. Barn: El- 
sa f. 04, Alma f. 07, Greta f. 10, Rickard t. 13. 

Äg.: Ordf. i bamav .-nämnd. o. skolråd., v. ordf. i 
pens. -nämnd., led. av fattigv.-styr. sedan 1908. Led. av 
komm.-nämnd. 1908 — 20. 

Dune gård a 

Postadr.: Gotlands Hässelby. Tel. 35 G Borna. 

Areal: Total 33 har, därav 21 åker. Tax.-v. 20.500. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. 1806, flygel 1887. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1887, restaur. 1931 — 32, övr. byggn. 
uppf. 193:;. :■; hästar, 1 unghäst, 10 kor, S ungdjur, 10— 
15 svin, 125 höns. Gården till släkten 1924 genom köp 
av nuv. äg. från Rudolf Jacobsson. 

Äg.: Klas Harald Lennart Pettersson f. 4/9 01. Son 
till Per Pettersson o. h. h, Katarina f. Hansson. Gift 
29/6 24 med Tyra f. Mattsson. Barn: Marianne t. 24, 
Lars f. 26, Bo f. 28, Folke f, 32. 

Äg.: Äger även 27/64 o. 3/16 mtl Stora o. Lilla Sig- 
leifs i Näs. 
D un e gård a 

Postadr.: Gotlands Hässelby. Tel. 4B. 

Areal: Total 26,5 hav, därav 16 åker, 10 skog Tax -v 
17.000, 

Jordart: Mylla på lerbotten o, något sandal, jord. 
Bkogstosst.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 

l.«WM.alel. flygel 1901. Ekonomibvggn. uppf. på 1880- 
talet. 2 hästar, 5 kor, 7 ungdjur, ett 10-tal svin 60 
höns. Gärden till släkten på 1790-talet o. har sedan 

Äg,: Nils Alfred Jacob Jacobsson f. 06. Son till Jo- 
han Jacobsson o, h. h. Julia f. Löfstedt. 
Äg.: Led, av kom m. -nämnd. Postadr.: Grdlttntln Hrisxclby. Tel. H, 

Areal: Total 50 har, därav 29 åker, 21 skog. Tax -v 
28.800. " 

Jordart: Lermylla o. något sandmylla på lerbotten 
Skogsbest.: Tall- o. granskog samt något ekskog. Man- 
byggn. uppf. 1854. Ekonomibyggn. uppf. 1903, maga- 
sin 1917. 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 8 ungdjur, 10— 
la svin. 75 höns. Gärden har gått i hit inom imv ä-s 
släkt sedan början av 1700-talet. Den var "■äsl-iyar- 
guvd före 1913. 

Äg,: Nikolaus Joh:s Ernst Nilsson f. 1391. Son till 
Olof Johan Nilsson o. h. h, Johanna f. Persson. Gift 
Barn: Gudrun f. 35, Ragnhild 34 med Elina f, Larss 
Postadr.: Gotland* Haxsvlby. Tel. 10. 

Areal: Total 21 har, därav 17 åker 4 ängsmark 
Tax.-v. 18.200. S 

Jordart: Lermylla o, något sandmylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Ek- o. björkskog på ängsmarken. Man- 
byggn, uppf. 1906, flygel 1913. Ekonomibyggn uppf 
193,, lada o. övr. byggn. 1919. 2 hastar, i imehii.-i 
3 kor, 2 ungdjur. -I svin. 40 höns. Ston? delen av area- 
len U-iekriiknd, Guiden (ill släkten 1900 genom köp av 
nuv. äg:s fader. Seii;;iv har yit.erli a ;:n- 'irer.il itllköi-.ts 

Ag.: Gunnar Emanuel Pettersson f 1899 Son till 
Oskar Pettersson o. h. h. Laura f. Olsson. Gift 23/6 2:; 
med Edit f. Snudborg. Ram: Märta f. 2-1 ENu f ig 
Martin f. 27. Postadr.: Gnl lunds Tel. . 
Areal: Total 29 har, därav 18 åker, 11 skog. Tax -v 
17.300, 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
iiesl..: Omväxlande tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 
1864, flygel 1915. Ekonomibyggn. uppf.' 190(1. övr. 
byggn. 1931. 3 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 4 ungdjur. 
10—15 svin, 200 höns. Arealen täckdikad. Gärden till 
skikten omk-v. 17:-iä. varefter den gått i arv från far till 
son. Den är sedan 1939 utarrend. i mindre lotter 

Äg,: Lars Adolf Olsson f. 17/2 04, Son till Karl Joh 
Fredr. Olsson o. h. h, Matilda f. Pettersson. Gift ;>,1 ö 
33 med Ebba f. Rosvall, dod 28/12 36." 

Äg.: Kamrer o. föreståndare för Gotlands läns cen- 
tralfören:s lokalavd. sedan 1931, 
Granskogs 

Postadr.: Gotla/itt/i Uiiinrlhi;. Tel. 52 C Rama. 

Areal: Total 116 har, därav 59 åker, 47 skog, 10 ängs- 
o. övr. mark. Tax.-v. 52.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog, Manbyggn. uppf. 1890, flygel omkr. 1850. 
Ekonomibyggn. uppf, 1905, lada m. m. 1916—33. Gär- 
den elektrifierades 1939. 7 hästar, 1 unghäst, 15 kor, 14 
ungdjur, 15—20 svin, 200 höns. Traktordrift. Större 
delen av arealen täckdikad. Gärden till släkten på 
1750-talet. 

Äg.: Karl Einar Vilh. Rosvall f. 1899. Son till Vilh. 
Rosvall o. h. h. Alma f. Tomsson. Gift 24 med Anna 
f. Granberg. Barn: Karl Einar f. 25, Wlvi Ann f. 28, 
Kjell-Henrik f. 38. 

Äg.: Ordf. i fattig v. -styr. samt led. av skolråd, o. 
komm.-fullm. Granskogs 

Postadr.: Gotlands Hus-wltnj. Tel. S Ganthem. 

Areal: Total 63 har, därav 40 åker, 23 skogs- o. övr. 
mark. Tax.-v. 29.700. 

Jordart: Styv lerjord o, lermylla samt delv. sandjord 
på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. granskog med inslag 
av ek- o. aspträd. Manbyggn. uppf. 1835, flyglar 1893 
o. 1912. Ekonomibyggn. uppf. v-a iS4f)-tak't, magasin 
på 1890-talet. 5 hästar. 1 unghäst, 15 kor, 7 ungdjur. 
10—15 svin, 8 får. 75 höns, Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten i början av 1700-talet. 

Äg.: Johan Petter Aug Koimodin f. 1871. Son till 
Johan Koimodin o, h. h. Maria f. Boman. Gift 13/6 
1896 med Josefina Granberg, död ;J2. Barn: Josef. 

Äg.: Genomgick Hemse rolkhogskola 1893, Granskogs 

Postadr.: Gotlands Hässelby. Tel. 23. 

Areal: Total 37 har, därav 18 åker. Tax.-v. 18,000. 

Jordart: Lermylla ■.:'• VrW~- SS,- ■,.:.! . ■■' T.i.l 
gran- o. något ekskog. Manbyggn. uppf. 1887, flygel 
1927. Ekonomibyggn. uppf. 1S«7, lada o. magasin 1916 
—35. i hästar, 1 unghäst, 8 kor. 5 ungdjur, 10—15 
svin, 50 höns. Gärder, till sliten 1873 genom köp av 
nuv. äg:s svärfader. I'å nguma finnas forngravar o. 
st insättningar. 

Äg,: Gustav Fritjof Cedersten f, 1879. Son Ull Karl 
Cedersten o. h. h. Maria f, Stenberg Gift 23/2 05 med 
Emilia f. Nilsson. Barn: Henning f 05, Brita f. 14. 

Halfoser 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 58 har, därav 29 åker, 28 skog. Tax.-v. 
26.900. 

Jordart: Lerbl. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. 186S, flygeln av äldre 
datum. Ekonomibyggn. uppf. 1891, magasin 1898. 4 
hästar, 2 unghästar, 10 kor. 10 ungdjur, ett 10-tal svin, 
80 höns. Gärden, som förut tillhörde Kronan, kom i 
släktens ägo pä 1750-talet o, har sedan dess gått i arv. 
Omkr. 1 km. sydväst om densamma finnas domarringar 
samt andra stensättnlngar. 

Äg.: Karl Johan Emil Larsson f. 1898, Son till Jacob 
Larsson o. h. h. Jenny f. Johansson. Gift 27 med Inge- 
gerd f. Björkegren. Barn: Birgit f. 28, Lennart f, 30, 
Folke f. 33, Gertrud f. 37. DALHEM 
Halfoser med Tomta 

Postadr.: Gotlands Tel. 35 A Borna. 

Areal: Total 100 har, därav 36 åker, 52 skog, 12 ängs- 
mark. Tax, -v. å 'Halfoser 26.200, å Tomta 16.400. 

Jordart: Lerbl. gruajord, huvudsak!, pä lerbotten. 
Skogsbest.: överv. tall- o. granskog samt något ek- o. 
björkskog. Manl>yt;-f;-n. uppf. 1864, flygel 1892. Eko- 
[loniibyggn. uppl. ]>■;■,. l.SSO-lakt. vr-Ktaur. efter hand. 
.-i hästliv. 2 unghästar, 11 kor, 12 ungdjur, 15—25 svin, 
100 höns. Ti-aktordrlft. Gården, som förut tillhörde 
Kronan, kom i släktens ägo i slutet av 1700-talet ge- 
nom köp av två bröder, vilka delade densamma. Den 
har sedan dess gått i arv i rakt nedstigande led o drives 
i sambruk med -163/1584 mtl Tomta. 

Äg,: Ivar Olof Johan Johansson f. 1888. Son till Olof 
Johansson o. h. h. Anna f. Granberg. Gift 29 med Alma 
f. Johansson. Barn: Lilly f. 30, Olof f, 31, Alice f. 33. 

Äg.: Genomgick Henise lantmannaskola 1912 — 13. Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 51 har, därav 31 åker, 20 skog. Tax.-v. 
25.000. 

Jordart: Ler- o. svartmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall-, gran- o. ekskog. Manbyggn. uppf. 1883. Eko- 
nomibyggn. uppf. samtid., magasin 1S85. 4 hästar, 8 
kor, 9 ungdjur, 10—15 svin, 75 höns. Gården inköptea 
av nuv. äg:s fader, som uppf. byggn. 

Äg.: Fridolf Karl Julius Klingvall t. 1875. Son till 
Mans Klingvall o. h. h, Fredrika f. Olsson. Gift 12/12 
13 med Alma f. Karlström. Barn: Dagmar f. 17. Postadr..- Gotlands Hässelby. Tel. 11. 

Areal: Total 34 har, därav 20 åker, 14 skog. Tax -v 
20.000. s 

Jordart: överv. lermylla samt något svartmylla på 
lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. 
uppf. pä 1830-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1934 — 37 
3 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 5 ungdjur, 10—15 svin, 125 
höns. Gården till släkten 1.906 genom köp av nuv a,"'s 
svärfader från V. Eklund, Den har troligen förr Ull- 
hört Kronan. 

Äg.: Willy Nils Emanuel Johansson f. 04. Son till A. 
A. Johansson o. h. h. Desideria f. Lindström. Gift 20/11 
32 med Elisabet f. Jacobsson. Barn: Gertrud f 2ft Soii- 
ja f. 33, Per Olof f. 35. Hallvede 

Postadr..- Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 16,5 har, därav 9 åker, 2,5 skog, 5 ängs- 
mark. Tax.-v. 10.500. 

Jordart: Grusbl. mylla på lerbotten. Skogsbest - 
Tall-, gran- o. björkskog. Manbyggn. uppf. iDOti fly- 
gel 1929. Ekonomibyggn, uppf. 1896. magasin 1890 2 
hastar, 3—1 kor, 4 svin, 40—60 höns. Arealen täckdi- 
kad. Gården till släkten 1893 genom köp av nuv ägs 
fader. Norr om densamma lie/ga känrp^Tavar o hus- 
grunder, vilka enli^l umlo jsoknLn-.-i r- tiiirslainma från 
200- eller 300-talet. 

Äg.: Kärl Vilhelm Nikolaus Höggren f. 1894. Son 
till Elof Höggren o. h. h. Anna f. Vengberg. 
', mark. Tax.-i Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 9 har, därav 8 åker, 1 ö 
6.800. 

Jordart: Lermylla pa lerbotten. Manbyggn. uppf. 
1847. Ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, lada 1933. 
2 hästar. ;l kor, l ungdjur, 5 svin. -15 höns. Gärden till 
släkten 1H2"J genom köp av nuv. . : .i:;. Manbyggn. blev 
först uppf. si, som folkskola, varefter den 1880 blev för- 
såld till Per Kellgren. 

Äg-.: Jon. Olof Arvid Eklund L 1890. Son till Oskar 
Eklund o. h. h. Johanna f. Sandström. Gift 22 med 
Maria f. Olsson. Barn: Greta f. 23. Harstäde 

Postadr.': Gotlands Hässelby. Tel. 51 B Borna. 

Areal: Total 95,5 har, därav 41,5 åker, 52 skog, 2 
tomt o. övr. mark. Tax. -v. 47.300. 

Jordart: Lerbl. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. gran- samt något lövskog. Manbyggn. uppf. 1876, 
flygel 1916. Ekonomibyggn. uppf. 1884 — 85 o. 1899. 
ii hästar. 2 unghäwtiir. 12 kor. 12 ungdjur, 12 — 15 svin, 
75 Höns. Traktordrift. Gården till släkten på 1760- 
talet genom köp av P, Jacobsson, som 1821 efterträddes 
av sin svärson P. Kristiansson. Dennes son, nuv. äg:s 
farfader, övertog egend. 1862 o. efterträddes 1888 av 
nuv. äg:s fader. 

Äg;.: Gustav Pettersson f. 1896. Son till Oskar Pet- 
tersson o. h. h. Alvina f. Pettersson. Gift 23 med Es- 
ter f. Högström. Barn: Ingrid f. 24, Bengt f. 26, Arne 
f. 27. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1917 — 18 o. 
Dala lantmannaskola 1918— -19. Praktiserade i Dan- 
mark 1919. Kassör i R. L. F:s Hesselby 

Postadr.: Gotlands Hässelby. Tel. 20 Roma. 

Areal: Total 0,45 har tomt o. trädg. Tax. -v. 18.000. 

Jordart: Lermylla. Manbyggn. uppf. 1912 — 13, in- 
rymmande affärslokal. Magasin o. dyl. uppf. samtid. 
P. n. hålles ingen djurbesättn. 

Äg.: Josef Björkdahl f. 1875. Son till Per Adolf 
Björkdahl, född i Örebro, o. h. h, Johanna Maria Jo- 
hansdotter. Gift 01 med Olga f. Hansén. Barn: Eu- 
gen, Elisabet, Maina. Postadr.: Dune. 

Areal: Total 6 har åker. Tax. -v. 6.000. 

Jordart: Lermylla pä lerbotten. Manbyggn, uppf. på 
1850-talet på ursprungl. grund frän 1600-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. på 1850-talet. Arealen delv. täck- 
dikad. Gärden till släkten 1903 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: O. A, Johansson f. 1859. Son till Johan Johans- 
son o. h. h, Kristina Hansdotter. Gift 19/11 1896 med 
Vendia f. Jacobsson. Barn: Elisabet f. 1900, Märta f. 03. 

Äg.: Genomgick Gotlands lantbruksskola (dåv. Varp- 
lösa) 1878 — 80 o. tidigare Kristinehamns läroverk. 
•n -% ^ Zi* Kominini ster bostället 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 46 har, därav 21 åker, 25 skogs- o. övr. 
mark. Tax. -v. 25.500, därav jordbruksv. 1 7.800. skogsv. 
7.700. 

Jordart: Lermylla o. sandjord. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1790, senare restaur. 
Ekonomi by s» 1 *; ii. tijipf, pä 1860-talet. '■'■ hästar, 1 ung- 
häst, 8 kor, 8 ungdjur, 5—10 svin, 100 höns. Arealen 
till överv. del täckdikad. Gården arrenti. sedan 1923 av 
nuv. brukaren. 

Äg,: Staten. 

Arr.: Oskar Joh:s Bodin f. 1885. Son till Johan Bodin 
o. h. h. Karolina f. Jacobsson. Gift 23 med Viktoria f. 
Ekström. Fosterbarn: Bertil f. 23, Britt t. 27. Postad?'..- Gotland* lliix/n-!hi;. Tel. 51 A Romu. 

Areal: Total 89 har, därav 17,5 åker, 38 skog, 33,5 
myrmark. Tax. -v. 21.000. 

Jordart: Sandbl. mylla på lerbotten. Sltogsbest.: 
Överv. tallskog, något granskog. Manbyggn. uppf. 
1896, flygel 1915. Ekonom ibyggn. uppf. 1927—28. 3 
hästar, 6 kor, 6 ungdjur, ett 10-tal .svin. 50 höns. Area- 
lon delv. täckdikad. Gärden till släkten pä 1840-talet. 
En del "svärdfiKlipning-sslt-nar" finnas å ägorna. 

Äg.: Eric Aug. Kristian Pettersson f. 1894. Son till 
Oskar Pettersson o. h. h. Alvina f. Pettersson. Gift 31 
med Linda f. Jacobsson, Barn; Bertil f. 32, Sven Eric 
f. 34, Hilding f. 36. 

Äg.: Ordf. i komm. -nämnd. m. fl. uppdrag. Genom- 
gick Hemse bnlmannasknlEi .1017 u. Ktinie högre folk- 
skola 1909—11. Nygårds 

Postadr.: GnH-imh- liiixxi Uiy. Tel. 51 C Roma. 

Areal: Total 22,5 har, därav 15 åker, 7 skog. Tax.-v. 
12.500. 

Jordart: Ler- o. sandmylla pa lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1860-talet, fly- 
gel senare. Ekonom ibyggn. uppf. på 1900-talet efter 
flyttning, 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, c:a 10 svin, 50 
höns. Större delen av arealen täckdikad. Gården till 
släkten 1935 genom köp av nuv. äg. från Arvid Lars- 

Äg.: Harry Engström f. 03. Son till Axel Engström 
o. h, h. Johanna f. Johansson. Gift 31 med Elsa f. Pet- 
tersson. Barn: Gunnel f. 32, Sune f. 35. 
Näsungs 

Postadr.: Dime. Tel. 5 Hörsne. 

Areal: Total 75 har, därav 45 åker, 30 skog. Tax.-v. 
32.000. 

Jordart: Lerjord på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1855. Ekonomibys;; n 
uppf. på 1850-talet, lada o. magasin 1925. 5 hästar. 2 
unghästar, 6 kor, 2 ungdjur, ett 10-tal svin. Traktor- 
drift. Halva arealen täckdikad. Gården till släkten 
på 1700-talet. Före denna tid utgjordes den av 295/960 
mtl men har genom ;nv blivit delad. 

Äg.: Juha Johansson f. 1876. Dotter till Hjalmar En- 
ström o. h. h. Maria f. Björklund. Gift 1896 med Al- 
bert Johansson, död. Barn: Axel f. 1898. Oskar f. 18Ö5, 
Knut f. 07, Sigurd f. 08, Lars f. 09, Helge f. 12, Gustav 
f. 14, Elisabet f. 18. 
GOTLAND — SAGANS OCH MINNENAS B 

blev nu ett lättvunnet byte för rovriddare av 
allra värsta slag, för "Guds vänner och allas 
fiender", för kungar och kapare i skön för- 
ening. Med andlös spänning lyssna vi till krö- 
nikeböckernas berättelser härom. 

Vem kan undgå att gripas av berättelsen 
om konung Kristiern, som vid Olsmässan 1449 
tände krigslågan över Visby och spred sådan 
död och fasa omkring sig att enligt krönikan 
frälsarbildcn på Mari a kyrkans högaltare svet- 
tades blodstårar, helgonbilderna bleknade och 
kyrkans klockor av sig själva började ringa! 
Och vem kan någonsin glömma den bloddry- 
pande skildringen av lybeckarnas lömska an- 
grepp själva pingstdagsmorgonen 1525, då en 
stor del av staden skövlades och brändes av de 
forna bundsförvanterna i Hansans mäktiga 
brödraskap. 

Under sekler hade kulturen blommat på den 
gröna ön. Ännu vittna en mångfald minnes- 
märken om den sällsporda andliga och mate- 
riella styrkan hos detta framgångsrika sjöfa- 
rarfolk, som gjort de gamla genuesarnas pa- Sankt Brottens kyrkoruin i Visby, inbäddad 
i yppig försommargrönska. 

Foto: Gotlands Turistförening. 

ren fick ett dödshugg genom danskarnas härj- 
ningar på landsbygden, och från den stunden 
var det för alltid slut med böndernas kyrko- 
byggande. Ingen händelse i Gotlands histo- 
ria har tillnärmelsevis satt folkfantasin och 
krönikeberättarnas pennor i så livlig rörelse 
som detta rövartåg till ett fredligt land. Väl- 
taligare än allt annat ha krigargravarna i 
Korsbetningen vittnat om Valdemarstågets 
ohyggliga förödelse på Gotlands ädlaste blod. 
Medan Visbyborgarna köpte sig fria med en 
brandskatt, gav allmogen till sista man sitt 
liv för fädernetorvan. Den gränslösa offer- 
vilja och den dödsföraktande tapperhet som de 
gutniska bönderna lade i dagen under sin 
hopplösa kamp mot. den bättre beväpnade in- 
kräktaren, kommer för alla tider att lysa 
med eldskrift på de gotländska hävdernas 
blad. 

Ungefär vid samma tid som dessa blodiga 
händelser inträffade, hade ödesdigra föränd- 
ringar skett i världshandelns vägar. Gotland 
blev inte längre brännpunkten mellan öster- 
och västerled. Nedgångens tid begynte. ön 
Foto: Gotlands Turistförening. 
1 skog. Tax. -v. Postadr.: Dune. 

Areal: Total 40 har, därav 20 åker, ; 
24.300. 

Jordart: Lerjord på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. på 1700-talet, restaur. 
1876, flyglar uppf. 1820. Ekonomibyggn. uppf. samtid, 
med manbyggn., omb. 3 hästar, 7 kor, 2 ungdjur, 6 
svin, 70 höns. Större: delen av arealen t.Kokdikad, Går- 
den har varit i släktens ägo sedan lVOO-hilet o. har se- 
dan dess gått i arv från far till son i rakt nedstigande 
led. Genom arv har 11/32 mtl avsöndrats. Vid ekono- 
mibyggn^ restaurering har under latlug, påträffats en 
grundmur, troligen från 1600-talet. 

Äg.: Olof V. Hellgren f. 1866. Son till Petter Kell- 
gren o. h. h. Karolina f. Olsson. Gift 1898 med Hilma 
f. Lindby. Barn: Herbert f. 05. Näs ungs 

Postadr.: Dune. 

Areal: Total 18 har, därav 9 åker, 8,5 skog, 0,5 tomt. 
Tax. -v. 4.000. 

Jordart: Lerbl. mylla på lerbotten o. något grusjord. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. 1905. 2 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 2 ungdjur, '■', 
svin, 40 höns. Arealen till större delen täckrjikail. 
Gärden till släkten i slutet av 1700-talet, då den blev 
avaöndrad från 225/960 mtl Näsungs. Den har sedan 
dess gått i arv från far till son. 

Äg.: Arthur Antonius Lindby f. 1879. Son till Jacob 
Lindby o. h. h, Hilda f. Karlström. Gift 02 med Emilia 
f. Björkdahl. Barn: Berthold f. 06, Helga f. 08, Evelyn 
f, 12, Signe f. 18. ' Postadr.: Giilltnith Hässelby. Tel. 35. 

Areal: Total 38 har, därav 16 åker, 21 skog, 1 tomt. 
Tax. -v. 21.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall-, 
gran- o. ekskog. Manbyggn, uppf, på 1830-talet, re- 
staur. 1880. ekonomibyggn. uppf. 1860 o. 1876, maga- 
sin 1907. 2 hästar, 4 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 50 höns. 
Större delen av arealen läckdikacl. Gavrten har varit i 
släktens ägo sedan slutet av 1700-talet o. har sedan 
dess gått i arv. 

Äg.: Arvid Johan Anton Stenström f. 1874. Son till 
Johan Stenström o, h, h, Jacobina f. Högvall, Gift 07 
med Johanna f. Jacobsson. Barn: Martin f. 11, Helge 
f. 13. 

Äg.: Komm.-ordf. 1920—27. Rakar ve 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: 4,3 har åker. Tax.-v. 5.100. 

Jordart: Lermylla, de)v. grus- o. sandjord på lerbot- 
ten. Manbyggn. uppf. 1900. Ekonomibyggn. uppf. 
1900—11, lada 1916. 1 häst, 2 kor, 2 svin, 30 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1899 genom köp 

Äg.: Henrik Mattias Hederstedt f. 1871. Son till Ja- 
cob Hederstedt o. h, h. Maria f. Pettersson. Gift 16/11 
1900 med Olga f. Lindby. Barn: Henning f. 09. 
Postadr.: Dune. 

Areal: Total 23 har, därav 13 åker, 10 skog. Tax.-v. 
11.500. 

Jordart: Mylla på styv lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granSkog; Manbyggn. uppf. 1909, flygel på 1880- 
talet. Ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, lada 1908. 
2 hästar, 2 unghästar, 4 kor, 1 ungdjur, 5—10 svin, 
40 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till släk- 
ten på 1860-talet genom köp av nuv. äg:s fader. 

Äg.: John Fredrik Norrby d. y. f. 1884. Son till John 
Norrby o. h. h. Maria. Gift 10/9 10 med Jenny f. Ja- 
cobsson. Barn: Margit f. 11, Birger f. 13, Sture f. 16, 
Ally f. 24. Siggur Areal: Total 13,25 har åker. Tax.-v. 10.500. 

Jordart: Lerbl. mylla o. lera på "lerpiggel". Skogs- 
best,: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1750, omb. 
1D06, flygel uppf. omkr. 1830. Ekonomibyggn. uppf. 
1912, övr, byggn. senare, 2 hästar, 5 kor, 3 ungdjur. 5 
svin, 50 höns. Gården till släkten 1888 genom köp av 
nuv. äg:s svärfader Oskar Eklund. Dessutom ägas 
8,75 har skogsmark i Hörsne s:n. 

Äg.: Edvin Stengård f. 20/6 1879. Son till Johan 
Stengård. Gift 05 med Teresia f. Eklund. Barn: Tyra 
f. 06, Gustav f. 08, Henrik f. 11, Ivar f, 16. Slitegårds 

Postadr.- Gull/indx IJtiwlby. Tel. 4. 

Areal: Total 47,3 har, därav 16 åker, 30,2 skog, 0,5 
ängsmark, 0,6 övr. mark. Tax.-v. 20.900. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbest,: Tall- 
o. granskog samt något lövskog. Manbyggn. uppf. 
1881, flygel 1913. Ekonomibyggn. uppf. 1926. 3 häs- 
tar, 8 kor, 6 ungdjur, ett 10-tal svin, 60 höns. Gården 
til) släktpn uns -ciiotn köp av nuv. äg, Gothemsån ut- 
gör gardens gräns mot norr. Ett vattenfall tillhörde ti- 
digare gården, men en del av detsamma har sålts till 
Slitt-gitrds Kvarnsågs fören. u. p. a. 

Äg.: Frans Gustav Adolf Björkqvist f. 30/5 1886. 
Son till Olof Björkqvist o. h. h. Karolina f. Björkqvist. 
Gift 13/8 15 med Emilia f. Nyström. Barn: Stina f. 20, 
Karl Gustav f. 23. 

Äg.: Led. av fattigv.-styr. 1925 — 29. Styr.-Ied se- 
dan 1932 i R, L. F:s avd. Suppl, i skolråd, sedan 1935. Slitegårds 

Postadr,: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 31 har, därav 15 åker, 16 skogs- o övr 
mark. Tax.-v. 18.300. 

Jordart: Ler- o. svartmylla samt grusjord på lerbot- 
ten. Skogsbest,: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf 
pa 1,ih"i-I.;l1cl, Lvenne flyglar 1SS.K!- 98. Ekonomibyggn. 
uppf, 1936, magii sin o. svinhus 1890. 3 hästar (i ko'i' : 5 
ungdjur, 7—10 svin, 70 höns. Gården till släkten 1S93 
gviuim köp av nuv. äg:s svärfader. 

Äg.: Emrik Petter August Bjersander f. 1887. Son 
til: Olof Ejtn-.sander o. h. h. Selma f. Pettersson. Gift 
24/6 14 med Ella f. Ho; ls-ren (död 34). Barn: Evald f 
16. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1913 — 14. 
S lite gårds 

Post adr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 29 har, därav 13,5 åker, 15,5 skog. 
Tax.-v. 15.200. 

Jordart: Lermylla samt något grusjord på huvud- 
sakl. lerbotten. Skogsbest.: Tall-, gran- o. aspskog. 
Manbyggn. uppf. 1795, flygel 1935. Ekonomibyggn. 
uppf. på 1890-talet, magasin o. övr, byggn. 1925—28. 
:; hästar. 7 kor, i ungdjur. 10 15 svin, 75 höns. Går- 
den till släkten 170") Ofinim köp fri-ni Kronan. Den har 
sedan dess omväxlande gä 1 1 i arv till son o. dotter. 

Äg.: Gunnar Artur Ernfrid Johansson f. 1S84. Son. 
till Olof Johansson o. h. h, Anna f. Granberg. Gift 24 
med Arla f. Pettersson. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1903 — 04. 

Su der bys 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 43,4 har, därav 27 åker, 16 skog, 0,4 övr. 
mark. Tax.-v. 16.700. 

Jordart: Omväxlande styv lera, sandmylla o. lättare 
jord. Skogsbest,: överv. tallskog. Manbyggn. uppf. 
1888, restaur. o. tillb. 1938. Ekonomibyggn. uppf. 1886. 
3 hästar, 1 unghäst. 7 kor, 3 ungdjur, 10 — 20 svin, 75 
höns. Arealen till Överv. del täckdikad. Gården till 
släkten omkr. 1840, då nuv, äg:s farfar Jacob Jacobs- 
son inköpte den för 608 riksdaler. 1881—1912 ägdes 
den av Salomon Petter Nilsson. Den utflyttades vid 
skiftet 1885 o. är belägen 400 meter från sin förra 
plats. 

Äg.: Arvid Jacobsson f. 7/4 1884. Son till Olof Ja- 
cobsson o. h. h. Maria f. Andersson. Gift 18 med Agda 
f. Jacobsson. Barn: Karl Erik f. 19. 

Suderbys, Stenstugu 

Postadr.: Gnl.lun.ds Hiixsulliif. Tel. 53 Roma. 

Areal: Total 189,5 har, därav 122 åker, 50 skog, 2,5 
ängsmark, 15 kultiv. betesmark. Tax.-v. 64.600. 

Jordart: överv. lermylla o. delv. sandbl. mylla på ler- 
botten. Skogsbest.: överv. tallskog. Manbyggn. med 
flyglar uppf. dels 1700, dels 1350, restaur. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1915, delv. äldre. 7 hästar, 4 ung- 
hästar, 24 kor, 12 ungdjur, 25 — 30 svin, 200 höns. Area- 
len täckdikad. Traktordrift. Gården till släkten 1937 
genom köp av nuv, äg. från C. A. Pettersson, 

Äg.: Agronom Erik Steffenburg f. 1885. Son till 
Adalrik Steffenburg o. h. h. Anna f. Wallenström. Gift 
14 med Irma, död 37. Barn: Sigrid f. 15, Margit f. 16, 
Jan f. 23. 

Äg.: Genomgick Ultuna lantbruksinstitut 1908 o. där- 
förut Vassborgs rättarskola. Inspektor på Skäggs 
A.-B. i c:a 5 år, 

Suderbys, Stenstugu 

Postadr.: GathiniLs Häw.lby. Tel. 18. 

Areal: Total 47,5 har, därav 22,5 åker, 15 skog, 10 
myr. Tax.-v. 34.600. 

Jordart: Lermylla. Sltogflbest,: torrskog. Man- 
byggn. uppf. i början av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1870—80. 4 hästar, 32 kor, 25—30 svin, 300 höns. 
Gården inköptes 1937 av föreg, äg., vilken 1939 försål- 
de den till nuv. äg. 

Föreg. äfi.: Gustaf Fobiin f. 07. Son till Johan Pohlin 
o. h. h. Anna f. Johansson. Gift 28 med Maria f. Ols- 
son. Barn: Lars-OIov. 

Nuv. äg. : Evert Olovsson. DALHEM 

Vi dun ge 

Postadr.: Gi>llinid\ TlitKsflhji. Tel. 11. 

Areal: Total 45 har, därav 17 åker, 28 skog. Tax. -v. 
17.500. 

Jordart: Huvuiisakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best: Tall- o. granskog. Manbyggn. iippf. 1919, flygel 
1890. Ekonomibyggn. uppf. 1894. 3 hästar, G kor, 3 
ungdjur, S svin. 300 höns. Delv. traktordrift. Arealen 
läekdik;ui. U;irden Lill släkten i början av 1800-talet. 

Äg.: Hugo Karl Rudolf Söderström f. 1879. Son till 
Johan Söderström o. h. h. Eli^ibet t. Björkman. Gift 
13 med Hilma f. Nilsson. Barn: Hilding f. 14, Bertil 
f. 17. 

Äg.: Ordf. i fattigv.-styi'. Led. av koram.- o. barnav.- 
nämnd. m. m. 


Postadr.; Dune. Tel. 31 GoUnnrl.s Fläsxelbu. 

Areal: Total 27,5 har, därav 16,5 åker, : 
Tax.-v. 15.600. 

Jordart: överv. lermylla o. delv. grusbl. mylla på ler- 
botten. Skogsbest.: Omväxlande tall- o. granskog. 
Manbyggn. uppf. 1896, flygel något äldre. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1914, magasin 1923. 4 hästar, 1 unghäst, 
7 kor, 4 ungdjur, 5 — 10 svin, 50 höns. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten på 1870-talet. 

Äg.: Ingrid Maria Petronella Pettersson f. 1899. Dot- 
ter till Fritiof Enderberg o. h. h. Anna f, Hultgren. Gift 
34 med Axel Pettersson, Vi dun ge 

Postadr.: Dune. 

Areal: Total 25 har, därav 9 åker, 15 skog, 1 ängs- 
mark. Tax.-v. 9.400. 

Jordart: Omväxlande ler-, grus- o. sandbl. mylla på 
skiftande botten. Skogsbest. : Tall- o. granskog. Man- 
byggn, upp:", pn .1.85(1- talet, flygel 1878. Ekonomibyggn. 
uppf. på 1870-talet, övr. byggn. senare. 2 hästar, 1 
unghäst, 5 kor, 2 ungdjur, 6 svin, 75 höns. Större de- 
len av arealen täekdikad. Gården till släkten 1813, då 
nuv. äg:s svårmodets .l.'arl';>r över tog den genom gifte. 
Den övergick sedermera till hans dotter Maria Thomas- 
dotter, gift med Gabriel Vedin, o. därefter till deras 
dotter Vendia, gift med nuv. äg:s svärfader, efter vilken 
nuv. äg. tillträdde. 

Äg.: Hilmer Cederlund f. 1887. Son till Olof Ceder- 
lund o. h. h. Helena. Gift 15 med Amalia f. Larsson. 
Barn: Ingegerd f. 15, Vivi f. 18, Lennart f. 21, Gerhard Vidunge (Anderbåtels) 

Postadr.: Gotlands Hiisselby. 

Areal: Total 1,5 har åker o. tomt. 

Jordart: Lertal. mylla. Man- o, ekonomibyggn. uppf. 
1935. 2 nötkreatur, 3 svin. Gården till släkten 1905. 
Nuv. äg. har övertagit den efter sin framlidne make. 

Äg.: Fru Edla Johansson f. Nordström. Gift 14 med 
Aron Johansson f. iSSö i. död), son till Johan Andersson 
o. h. h. Charlotta f. Johansson. 

Vi dun ge, Stenstugu 

Postaär.: Gotlands Hässelby. Tel. 33. 

Areal: Total 64 har, därav 30 åker, 34 skog. Tax.-v. 
26.300. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1S63. Ekonom ibyggn. uppf. 
1883 efter brand 1882. 4 hästar, 3 unghästar, 7 kor, 
14 ungdjur, 3 modersvin, ett 10-tal gödsvin, 100 höns. 
Arealen täekdikad. Gården till släkten 1934 genom 
köp av nuv. äg. från kapten Nyländer, som innehaft 
den sedan 1929. Dennes företrädare hem. -äg. Valfrid 
Högvalla aläkt står som äg. av gården ett 100-tal år. 
I dess närhet finnas gravplatser o. a ten sättningar, 
vilka härstamma från vikingatiden, d;i trakten hem- 
söktes av rövarstammar, som utkämpade strider med 
det bofasta folket. 

Äg.: Erik Edvard Johansson f. 09. Son till Edvard 
Johansson o. h. h. Maria f. Vallin. Gift 33 med Edith 
f. Johansson. Barn: Sylvia f. 36. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1934. 

Vidunge, Stenstugu 

Postadr.: Dune. Tel. 30 Gotlands Hässelby. 

Area!: Total 28 har, därav 10 åker, 7 skog, 11 övr. 
mark. Tax.-v. 13.000. 

Jordart: Ler- o. svartmylla på lerbotten. Skogsbest,: 
Tall-, gran- o. delv. björkskog. Manbyggn. uppf. 1850 
på den furr;-i bye"gn:s grund. Eko num ibyggn. uppf. 
1883 efter brand. 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 4 ung- 
djur, 5—10 svin, 150 höns. Arealen täekdikad. Går- 
den har varit i släktens ägo sedan 1780-talet, Nuv. äg. 
övertog den 1934 efter sin svärfader. Norr o. nordväst 
om gården finnas gravplatser. 

Äg.: Kvald Kristian Stenhammar f. 06. Son till 
Kristian Stenhammar o. h. h. Salome f. Lindblom. Gift 
34 med Berta f. Karlsson, Barn: Göran. t. 37. 

Äg.: Genomgick Linköpings läroverk 1915—20, Ham- 
ra lantmannaskola 1925—26 o. Ultuna hnthnik.^koia 
1929—30. 

Vid un ge, Stenstugu 

Postadr.: Dune. Tel. 51 Gotlands Häs3elby. 
Jordart: Lera samt mylla på lerbotten. Skogsbast.; 
överv. tallskog. Manbyggn. uppf. i mitten av 1800- 
talet, restaur. 1902. Ekonomibyggn. uppf. 1883 efter 
brand på samma plats. 2 hästar. 1 unghäst. 5 kor, 3 
ungdjur, o— 6 svin, 25 höns. Arealen till större delen 
täekdikacL Gården till släkten på 1850-talet genom 
köp av nuv, äg:s farfar. Den Inköptes 1880 av nuv. 
äg:s far o. övertogs 1929 av nuv. äg. 

Äg.: Karl Anton Henric Vidin f. 02, Son till Anton 
Vidin o. h. h. Selma. 

Äg.r Har praktiserat på Ugglehults gård samt ge- 
nomgick Rösiii !niil.lmikssk<>!;i 1919—20. 
Eke EKE socken av Gotlands södra härad är belägen vid Gansviken å den 
östra kusten. Den odlade bygden ligger huvudsakligen i norr i det inre 
av landet, medan själva strandområdet är skogtäckt. De för det sydli- 
gaste Gotland typiska hustaken av sandstensflis förekomma ännu i sock- 
nen. Även prov på gammal hemin redningskonst i form av målade bräder 
ha tillvaratagits. 

Brukningsdelarna uppgå till ett 50-tal. 

Fornminnen: Slipräfflestenar äro antecknade bl. a. från By. Dess- 
utom finnas jäinåldersl&xiiung&r, såsom kämpagravarna och de delvis 
under flat mark belägna gravarna vid Smitts, där man även gjort fynd 
från vikingatiden, samt fornborgen "Gudings slott" nära havet och sock- 
nens nordgräns mot Rone. 

Areal: 18,67 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 
517 har åker, 18,9 tomt och trädgård, 6,9 slåtteräng, 28 kultiverad betes- 
äng, 44,7 annan betesäng, 723,2 skogsmark, 608,8 övrig mark. Jord- 
bruksvärde: 411.000 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 
20.800 kr. Skogsvärde: 46.900 kr. Invånarantal: 220 (1939). 

Socknen förekommer under 1500-talet som "Eka". Den är annex till 

Kyrkan är uppförd av sandsten i huvudsak under förra hälften och 
mitten av 1200-talet. Tre portaler finnas, av vilka två äro rundbågiga och ganska enkla. Yngsta delen av 
kyrkan är tornet, vilket har spetsbågig portal. Kalkmäiningar finnas från 1400-talet. Bland inventarierna 
märkes en värdefull sandstensdopfunt av mäster Sigreif. Rester av en äldre stavkyrka ha påträffats. 
Kyrkoherde: Hejneman, Ernst Fredrik Bernhard. 
Alveskogs 

Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 43 har, därav 23 åker, 20 skog. Tax.-vT" 
15.700. 

Jordart: överv. lermylla, delv. sandmylla. Skogs- 
best.: Barrskog, Man- o. ekonomibyggn. upp. 1910. 3 
hästar, 6—8 kor, 2 — 3 ungdjur, 7—8 svin, ett 50-tal 
höns. Gården iifn- varit i släktens ägo i flera generatio- 
ner. Nuv. äg. har uppodlat omkr. 3 har jord. 

Äg.: N. J. Ai-vid Pettersson f. 12/1 1878. Son till 
Johan Pettersson o. h. h. Maria. Gift 09 med Emma 
Pettersson f, 31/1 1876. Barn; Tomas f, 10 (gift 36 
med Birgit f. Karlsson, barn: Berit f. 37, Nils f. 38), 
Evert f. 14. 

Äg.: Medl. av central- o. mejerifören., andelsslakte- Alveskogs 

Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 37,5 har, därav 15 åker. 22,5 skog o. 
betesmark. Tax.-v. 15.000. 

Jordart: Ler- o. mull jord. Skogsbest.: Tall- o. björk- 
skog; Manbyggn. uppf. i slutet av 1890-talet, Ekono- 
mihysiXii. uppf. omkr, 1875, tillb. 1920. 3 hästar, 6 kor, 
3 svin, 30 höns. Gården har varit i släktens ägo sedan 
den bildades på 1800-talet. 

Äg.: Gottfrid Johansson f, 17/4 1S77. Son till Lars 
Johansson o. h. h. Jakobina f. Jakobsson. Gift 07 med 
Elvira f. Ekman, Barn: Anna, 


Postadr.: Havdhem, 

Areal: Total 21 har, därav 10 åker, 11 skogs- o. ftag- 
mark. Tax.-v. 9.600. 

Jordart: Lerbl. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog-. Manbyggn. uppf. 1903. Ekonomibyggn. uppf. 
1932. 2 hästar, 5 kor. 2 ungdjur, 5 svin, 4 får, 40 höns, 
Nuv. äg. övertog gården 1925 efter sin svärfader Kar! 
Havdell. 

Äg.: Lar.s Gottfrid Norrbom f. 1893. Gift 24 med 
Hilda f. Havdell. Barn: Karl Anders. 

Äg,: Led. av komm, -nämnd. 

Alveskogs 

Postadr..' Havdhem. 

Areal: Total 20,6 har, därav 10 åker, 10,6 skog. 
Tax.-v. 7.100. 

Jordart: Bl. sandjord o. mylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Ekonomibyggn. uppf. 1934. 2 hästar, 6 kor, 4 ungdjur. 
5 svin, 70 höns. Nuv. äg, köpte gården 1931. 

: Josef N, M. Jakobsson f. 1890. Son till Lars 
a o. h. h. Maria f. Österling. Gift 20 med Eb- 
ba Maria f. Eriksson. Barn: Margareta. 

By 

Postadr.: Bondhem. Manbyggn. uppf. 1771, ekonomibyggn. under senare 
delen av 1800-talet. S hästar, 2 unghästar, 10 kor, 10 
ungdjur, 25 får, 50 höns. 

Gården By upptogs 1652 efter att i fem års tid ha le- 
gat öde av kyrkovärue» Lars OSiiffsson i BÖlske. Den- 
ne fick härvid skattefrihet för fem är mot att han ställ- 
de borgen för skatternas fullgörande under den följan- 
de tiden. Löftesmän voro Jesper Petsarve o. Mickel 
Alveskogs, båda i Eke. Vid Lars Oluffssons död 1686 
gick By till sonen Rasmus Larsson, död 1709. Sedan 
kommo i tur o. ordning Mårten Rasmusson, f. 1686. död 
1736, dennes änkas andre man Jesper Jacobsson, som 
senare gifte sig med kyrkovärden Olof Perssons i Gu- 
dings änka Catarina Olofs dotter, vidare M. Rasmus- 
sons son Rasmus Mårtensson, f. 1722, vilken tog nam- 
net Norrby, dennes son Jesper Rasmusson oeh dennes 
son Carl Jesper Severin Norrby f. 1828. 

Den gamla gården By, som fanns före 1647, skall ha 
legat mitt emot Eke kyrka o. ha brunnit flera gånger. 

Äg.: Paul Ludvig Norrbys stbh. P. L. N. f. 1873, död 
34. Son till Carl Jesper Severin Norrby o. h. h. Olivia 
Paulsdotter. Gift 31 med Olga f. Karlsson. Barn: Gert- 
rud f. 21/8 31. 

Bolske 

Postadr.: Havdhem. Tel. 32 A. 

Areal: Total 76,5 har, därav 24 åker. Tax.-v. 17.600. 

Manbyggn. uppf. på 1830-talet, restaur. 1928. Eko- 
nomibyggn. uppf, på 1870-talet, magasin o. div. byggn. 
1904^37. 4 hästar, 10 kor, 5 ungdjur, 5—10 svin, 100 
höns. Garden till släkten på 1660-talet. Den övertogs 
av nuv. äg. 1913. A ägorna äro gravplatser o. skepps- 
sättningar belägna nära gränsen till Rone s:n. 

Äg.: Kristian Laurentius Nilsson f. 1S80. Son till 
Karl Nilsson o. h. h. Amalia f. Pettersson. Gift 10 med 
Helga f. östergren. Barn: Karl Fredrik f. 12, Signe f. 
20, Bengt f. 21. 


Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 9 har, därav 2 åker, resten trädg. o. be- 
tesmark. Tax.-v. 5.100. 

Jordart: Sand- o. lermylla. Manbyggn. uppf. 1885. 
Ekonomibyggn. uppf. året därpå. 1 häst, S höns o. 
kaniner. 

Äg.: Reinhold G. Pettersson f. 1860. Son till P. J. 
Pettersson o. h. h. Kristina f. Wahlgren. Gift 11 med 
Maria f, Andersson. Barn: Astrid. 

Äg.: P. d. led. av komm. -nämnd. Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 1,75 har åker o. tomt. Tax.-v. 2.200. 

Jordart: Bl. lerjord o. mylla på grusbotten. Man- o. 
ekonomibyggn, uppf. omkr. 1870 samt en flygelbyggn. 
av obestämd ålder, 1 ko, 1 svin, 50 böns. Gården till 
släkten 1884 genom köp från sltollänu-e Pettersson. 

Äg.: Hulda Dahlqvist f. 4/4 1889. Dotter till Johan 
Dahlqvist o. h. h. Katarina. Gudings 

Postadr.: Havdhem. Tel. 3% C. 

Areal: Total 134,5 har, därav 26,5 åker, 50 skog, 49 
övr, mark, 9 ängs- o. hagmark. Tax.-v. 21.000. 

Jordart: Lerjord o. lermylla på omväxlande ler-, grus- 
o. hällbotten. Skogsbest,: Furuskog. Manbyggn. uppf. 
på 1600-talet, 2:a våningen till- o. påbyggd i flera 
etapper. Ekonomibyggn. uppf. 1905, delv, 1909 o. 1923. 
i hästar, 1 unghäst, 8 kor, 8 ungdjur, 10 svin, 40 höns. 
Arealen till största delen täckdikad. Gården har varit i 
släktens ägo sedan 1650-talet o. bar sedan dess gått i 
arv från far till son i 8 generationer. Dess äg. ha va- 
rit: Per Olofsson f. 1670, Olof Persson, Per Olofsson t. 
1732, Olof Persson f. 1758, Per Olofsson f. 17S2 o. Olof 
Pettersson f. 1808, vilken var nuv. äg:s farfar. Kuv, 
äg, övertog gården 1911. 

Äg.: Axel Olof Pettersson f. 3/6 1882. Son till Patrik 
Paul Petter Pettersson o. h. h. Amanda f. Paulsson. 
Gir: 3/6 23 ni ed Hedvig f. Jacobsson. Barn: Elsa f. 23, 
Per-Olov f. 25, Gertrud f. 29. Hallvide 

Postadr.: Havdhem. Tel. 6 C. 

Areal: Total 76 har, därav 18 åker, 33 skog, 18 övr. 
mark, 6 kultiv. betesmark. Tax.-v. 14.800, varav i 
Rone s:n 6 har åkerjord, taxerat till 2.300. 

Manbyggn. uppf. på 1840-talet, tillb. på 1850-talet, 
flygel uppf. i början av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1905, tillb. 1915, lada uppf. 1934. 4 hästar, 1 ung- 
häst, 10 kor, 8 ungdjur, 10—15 svin, 100 höns. Gården 
har varit i släktens ägo sedan 1740-talet eller i 4 gene- 
rationer. Den innehades på 1790-talet av Vilh. Ekström, 
vilken efterträddes av sonen Lars Ekström, vilken i sin 
tur efterträddes av nuv. äg;s svärfader i l:a giftet Se- 
verin Ekström. Nuv. äg. tillträdde 1923. 

Äg.: Julius M. Henning Hult f. 1896. Son till Anders 
Hult o. h. h. Kristina f. Nilsson. Gift 2:a gången 27 med 
Ebba f. Cegerlund. Barn: Maja f. 24, Anders f.-28, 
Margit f. 32. 
Hallvide 

Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 46,6 har, därav 14 åker, 31,5 skog 
Tax.-v. 13.200. 

Manbyggn. uppf. på 1870-talet, senare omb., flygel 
nppf. 1912. Ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, senare 
tillb. 2 hästar, 8 kon 4 ungdjur, 5—10 svin, 80 höns. 
Nu v. äg. inköpte gården 1899. 

Äg.: Lars Albert Fritjof Larsson f. 1866. Son till 
Lars Pettersson o. h. h. Magdalena f. Siltberg. Gift 
1898 med Maria f. Jacobsson. Barn: Hellny f. 1899 
Elsa f. 1900, Anna f. 05, Albin f. 06, Gösta f. 12. Postadr,: Havdhtrm. 

Areal; Total 20 har. därav 10 åker. resten hagmark 
Tax.-v. C.000. 

Jordart: Sandbl. lerjord på piggelbotten Manbyggn. 
uppf. omkr. 186.\ renov. 1928. flygel uppf, 1912. Kko- 
noiuibygen. uppf, samtid med miiribyggri, 2 hästar 5 
kor. 2 ungdjur. 5 svin, 25 höns. Gården till slakten 
grrnm köp 1909. 

Äg.: Johan P, A. Pettersson f. 1875, Son till Karl J 
Pettersson o Ii. h. Kriatina. Gitt 1898 rr.ed Amanda i. 
Jakobsson. Postadr,: Havdhem. 

Areal: Total 121 har, därav 20 åker, 95 skog, 5,5 
ängsmark, Tax,-v. 16.800. 

Jordart: Ler- o. något sandbl. mylla på ler- o. grus- 
botten. Manbyggn. uppf, på 1880-talet, restaur. 1930, 
flygel uppf. 1905—06. Ekonomibyggn. uppf. 1918, lada 
året därpå, magasin 1921. 3 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 
3 ungdjur, 5 svin, 35 får, 70 höns, 20 ankor. Gården har 
varit i släktens ägo sedan omkr. 1828 eller i 4 generatio- 
ner. Den ägdes före skiftet av nuv. äg:s farfars far 
Nils Hagstedt, vilken efterträddes av sonen Olof Nils- 
son, som i sin tur efterträddes av miv äg:s fader Nuv 
äg. tillträdde 1930. 

Äg.: Axel Hjalmar Nilsson f. 03. Son till Hjalmar 
Nilsson o. h. h. Alma f. Nilsson. Gift 30 med Ingeborg 
f. Pettersson. Barn: Blert f. 31. 
Härdarve 

Postadr. : Havdhem, 

Areal: Total 117,5 har, därav 22,5 åker, 93 skog, 2 
ii ]ii>-s mark. Tax.-v. 17.000. 

Manbyggn. uppf. på 1860-talet, två flyglar uppf. resp. 
1895 o. 1925, Ekonomibyggn. uppf. 1917. 3 hästar, 1 
unghäst, 8 kor, 4 ungdjur, 8 svin, 50 höns. Gården till 
Släkten pä 1740-talet genom nuv. äg:s farfars svärfader 
Torne Jacobsson. Den övergick genom gifte till nuv. 
äg:s farfader Lorentz Ockander (namnet Ockander har 
tillkommit efter gärden "Ockes" i öja s:n). Nuv äg 
tillträdde 1921. 

Äg.: Artur Joh. Villiam Ockander f. 1895. Son till Jo- 
han Ockander o. h. h. Maria f. Pettersson. Gift 28 med 
Elsa f. Larsson. Barn: Dagny f. 30, Henrik f. 32. 
Poatadr.: Havdketn, 

Areal: Total 17,5 har, därav 10 åker, 7,5 skog. Tax.-v. 
9.500. 

Jordart: Lermylla på grusbotten. Skogsbest.: Tall- 
skog. Manbyggn. omb. 1935. Ekono mibyggn. uppf. 
1935. 2 hästar, 4 — 6 kor, 10 svin, 50 höns. Garden till 
släkten genom köp 1928. På ägorna finnas fridlysta 

Äg.: August Ivar Florström f. 9/9 1893. Son till Jo- 
han N. Florström o. h. h. Laura. Gift 17 med Hilma 
Wahlgren f. 21/1 1890. 

Äg.: Led, av fattigv.-styr. o. nykterhetsnämnd. Medl. 
av mejeri- o. kon tro llf ören. samt R. L. F. Poatadr.: Havdhem. Tel 6 A. 

Areal. Total 51 har, därav 16 &ker. 35 skog, Tax.-v. 
10.500. 

Jordart: Lermylla, sand- o. grusrjord pä lera o sten- 
bunden bot-.en. Sk<igsbest.: öven-, tallskog. Manbyggn 
up[)f. 1853. senare restaur. fckonormbyggn. uppf på 
t83o-taler, iadug. 1«28. hönshus 1937. 4 hästar, därav 
1 skogsruss, 7 kor, 5 ungdjur, ett 10-tal svin, 2 far, 150 
höns. Areal<::i delv tackdikad. Gärde:: till slakter, 
ornkr. 1884 genom köp av nuv. äg:s svarfader Mårten 
Ceilergren. Nuv. äg, övertog den 1899. 

Ag.i Lars Petter Bolin f. 1867. Son till Lars Rolin o. 
h. h. Gertrud Josefina f. Pettersson, Uift 1898 med 
Maria f. Cedergren. Barn: Ture Waldemar f. 01 (gift 
med Fanny f. Jacobsson). 

Sonen deltager i gårdens skötsel o, är ordf. i Rone- 
hamns fiskarefören. Postadr,: Havdhem. 

Areal; Total 68 har, därav 30 åker, 38 skog. Tax.-v 
18.600. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla. Skogsbest.: Barr- o. 
något lövskog. Manbyggn. uppf. å obekant datum. 
Ekono mibyggn. uppf, 1932. <1 hästar. 12 kor, 8 ungdjur, 
10 svin, 8 får, 150 höns. 

Äg.: Frank O. Hansson f. 7/3 1892. Son till Hans 
Hansson o, h. h. Anna f. Hansson. Gift 29 med Fride- 
borg f. Andersson. Barn: Äke, Lennart, Maj-Britt. Postadr.: Havdhem. Tel. 1/9 C. 

Areal: Total 64 har, därav 20 åker, 20 skog, resten be- 
tesmark. Tax.-v. 13.700. 

Jordart: Mulljord på grus- o. lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1927. Ekonomiby^n 
uppf. 1918—19. 3 hästar, 7 kor, 2 ungdjur, 10 svin, 100 
höns. Gården till släkten genom köp 1891 av nuv. äg:s 
far.; farbroder. 

Äg.: Karl H. Andersson f, 03. Son till H. J. Anders- 
son o. h. h. Hilma f. Larsson. Gift 24/6 31 med Ruth f, 
Larsson. Barn: Rune, Torgny. GOTLAND — SAGANS OCH MINNENAS Ö En ijotiänduk stormansgtird 
frän medeltiden. Katthmds 
i Grötlingbo. 
Foto: Gotlands Turistförening. 
radoxala talesätt till sitt: "Att segla är nöd- 
vändigt, att leva är icke nödvändigt". I 
flera tusen år hade otaliga varor av alla 
de slag burits på gutniska kölar till ländenia 
kring vårt eget nordiska medelhav. Men un- 
der de århundranden som närmast följde pä 
de blodiga katastroferna under 13-, 14- och 
1500-talen, nedsjönk Visby småningom till en 
obetydlig småstad. Hansans en gång så stol- 
ta härskarinna slumrade in i en törnrosa- 
sömn, varur hon först i våra dagar blivit väckt 
till nytt liv. Fläktar från den stora vida världen ha pä 
nytt dragit fram över Ön i Österhavets mitt. 
Ånyo blommar den gutniska kulturen. Väl 
byggas inga tempel längre i detta på kyrkor 
så rikt välsignade land, och Gotlands jord 
frambringar väl icke heller guld och ädla ste- 
nar. Men i stället skänker denna jord dagligt 
bröd icke blott åt gotlänningarna själva, utan 
även åt stora delar av det svenska fastlandets 
befolkning. Och alltjämt spelar kalkstenen 
en viktig roll i öns ekonomiska liv. I äldre ti- 
der byggdes kyrkor, slott och herresäten av Foto: Gotlands Turistf ören ing. 

Postadr.: Havdhem. Tel. 9 B. 

Areal: Total 626 har, därav 100 åker, 498 skogs- o. 
hagmark, 25 kultiv. betesmark. Tax. -v. i Eke s:n 
84.100, i Rone s:n 13.300. 

Jordart: Sandjord på ler- o. kalkbotten samt omväxl. 
lerjord o. lätt jord. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. 
uppf, 1912, Ekonom ittyg.n n. nppf. av sten samtid. 6 
hästar, 10—15 unghästar, 30 kor, ett 30-tal ungdjur, 
6—10 avelssvin, ett 30-tal gödsvin, 100 får, 75 höns. 
Renrasig S. R. E.-besättn. Traktordrift. Större delen 
av arealen täckdikad. Gården till Elakten genom köp 
1912 av nuv. äg:s fader. Å densamma bedrives uppföd- 
ning av remonter, vartill i medeltal kallas 5 avelsston. 
I sambruk med denna gård drives Bölske gård (inköp- 
tes 1928), vars manbyggn. uppf. för 2— :-;Ö0 är sedan. 
Äg.: Godsäg. Per Harald Laurentius Cramér f. 23/3 
01. Son till telegraikommi^Luic Carl Cramér O. h. h. Jenny f. Åkerlund. Gift 34 med Ann-Marie Kockum 
Barn: Cecilia f. 35, Carl f. 37. 

Äg.: Genomgick 2-årig kurs vid Tomta lantmannaskola 1920. Avlade realexamen 1918. 
Inspektor a. Bölske gård sedan 1929: Sven Wallgren t. 1891. 

Herr Wallgren avlade re;ilex;imen i Härnösand 1907, ^nomgick lantmannaskola 1908, har även genomgått 
Vilans lantbruksskolas högre avd. samt Kristinehamns praktiska skolas högre avd, samt varit elev i skilda 
delar av Sverige o. Innehaft förvaltarebefattningar i Danmark m. m. 
Ekeby EKEBY socken av Gotlands norra härad omfattar 
ett flackt, merendels skogtäckt område i det inre av 
landet österut från Visby. Det är uteslutande bonde- 
bygd. 

Jorden är uppdelad på ett 70-tal brukningsdelar. 
Fornminnen: Socknen rymmer en del järnålders- 
lämningar, såsom kämpagravar och gravfält vid Ar- 
dags och Medebys. En silverskatt från vikingatiden på 
nära 4 kg. är funnen vid österby. Fragment av run- 
minnesmärken ha hittats å en äng nära kyrkan och 
förts till Gotlands fornsal. Det finnes även uppgifter 
om en runförsedd gravhäll, varav fragment hittats i 
kyrkan.' 

Areal: 16,76 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden 664,8 hav åker, 25,1 tomt och träd- 
gård, 23,5 slåtteräng, 18,5 kultiverad betesäng, 68,5 annan betesäng, 774,9 skogsmark, 74,8 Övr. mark. 
Jordbruksvärde: 616.100 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark; 34.300 kr. 
Skogsvärde: 124.700 kr. 
Invånarantal: 315 (1939). 

Socknen förekommer under i500-talet med sitt nuvarande nan 
Endre och Hejdeby. 

Kyrkan har tom från slutet av 1100-talet samt långhus och kor, 
stor spännvidd, en omständighet, som liksom kapitalens ornering vis 
som man i senare tid givit namnet "Elasticus". Det inre av kyrka: 
målningar på trä från. medeltiden och dels med väggmålningar Den bildar pastorat med Barlingbo, 

un nybyggts 1280. Valven ha ovanligt 
iar hän på den till namnet okände mästare, 
n är smyckat dels med glasmålningar och 
från 1700-talet. Dopfunten är utförd av 
sandsten under 1100-talets mitt och är bildsirad både ut- o. invändigt. Två medeltida gravstenar finnas, den 
i Olof från Ekeby, död 1316 den 1 april, den andra över en Atlingis, hustru till Johannes från Kyrkoherde : ' Adolf Helmer. 
Ar dags 

Postadr.: Barlingbo. 

Areal: Totai 75 har, därav 30 åker, 43 skog, 2 betes- 
mark. Tax.-v. 31.500. 

Jordart: Bl. lermylla o. grusjord pä [erbotten. Skogs- 
best.: Tallsko.y ()._!>T;inskog samt iiafiot hjörkskog. Man- 
byggn. uppf. 1857, flyglar orakr. 1S50. Ekonomibyxgn. 
uppf. 1895, svinhus 1850. 5 hästar. 1 unaliiist. 12 kor, 
6 ungdjur, 15—25 svin, ett 80- tal hons. Arealen täck- 
dikad. Gården lil) släkten i mitten av 1700-talet. Den 
övertogs 1922 av nuv. äg. 

Äg.: Ernst Napoleon Ahléi- f. 15/10 1890. Son till 
Mårten Pettersson o. h. h. Maria f. Johansson. Gift 
16/9 26 med Agda f. Pettersson, Enängen 

Postadr.: Barlingbo. 

Areal: Total 8 har, därav 7 åker, 1 ängsmark. Tax.-v. 
6.200. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. 1907. 2 hästar, 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 25 hons. 
Arealen delv. täckdikaö. Gärdesi till släkten 1907. 

Äg.: Karl Arvid Närsten f. 16/8 1880, Son till Jo- 
han Närsten o. h. h, Hilda f. Danielsson. Gift 15/3 08 
med Josefina f. Josefsson. Barn: Anna f. 1897, Eskil 
f. 01, Godrings 

Postadr.: Barlingbo. 

Areal: Total 61 har, därav 29 åker, 32 skogs- o. betes- 
mark. Tax.-v. 31.400. 

Jordart: BL lerjord o. mylla samt delv.^sandbl. mylla 
på omväxlande botten. Skogsbest.: Tallskog o. gran- 
skog, Manbyggn. uppf, 1847, flygel 1896. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1.SS3, övr. bygga». 1903. I hästar, 12 kor, 
6 ungdjur, 10 svin, 50 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten 1845 genom köp av nuv. äg:s farfar 
Jacob. Ekedahl. 

Äg.: Karl Oskar Ekedahl f. 30/11 1877, Son till Jo- 
han Ekedahl o. h.'h. Johanna f. Pettersson, Gift 2/1 
09 med Alva f. Svensson. Barn: Kerstin f. 10, Birgit 
o. Karl Johan f. 13, Bengt f. 20. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhög- o, lantmannaskola 
1895 — 98. Ordf. i skolråd, o. pens. -nämnd, samt i Ekeby 
lokalfören. m. m. Godrings 

Postadr.: Barlingbo. Tel. 32 Gotlands Ekeby. 
Tax.-v. 6.000. 

Manbyggn. uppf. 1937. Ekouomibvssii. uppf. samtid. 
1 svin, 30 höns. Gården kom till släkten 1937 genom 

Äg.: Pabr. Elis Pettersson f. 12/10 01. Son till Otto 
Pettersson o. h. h. Hilda f. Pettersson. Gift 19/2 37 med 
Alfhild Maria Josefina f. östman. Barn: Tore, Bert. 
Godrings l 10 

Postadr.: Barlingbo. 

Areal: Total 102 har, därav 19 åker, 4 äng, 79 skog 
samt betesmark. Tax. -v. 32.000. 

Jordart: Omväxl. mylla samt lermylla. Skogsbest.: 
Bl. tall- o. granskog. Manbyggn. renov. o. tillb. 1848. 
Ekonomibyggn. uppf. på 1840-talet. Gården kom till 
släkten 1936 genom testamente o. köp. Den brukas i 
sambruk med Norra Röstade 1' o. över densamma fin- 
nes sedan 1696 en karta. 

Äg.: Emanuel Glifberg, (Se f. ö. Röstade Norra 11.) Hägelsarve 
Postadr.: Barlingbo. Tel. 28 Gotlands Ekeby. 


Areal: Total 66 har, därav 25 åker, 34 skog, I 
mark o. tomt, 4 myrmark. Tax. -v. 28.800. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tallskog o. 
granskog samt delv. björkskog. Minibyggn. uppf. 1871, 
flygel på 1600-talet, ett bostadshus uppf. 1920, Ekono- 
mibyggn. uppf. omkr, 1850. 3 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 
4 ungdjur, 5 — 10 svin, 60 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten 1936 genom köp av nuv. äg. från 
fru Hilma Smedberg. 

Äg.: Ragnar Reinhold Ryström f. 17/8 02. Son till 
Karl Ryström o. h. h. Hulda f. Hellström. Gift 9/6 28 
med Hildur f. Blom. Barn: Ulla Britt f. 31, Inger f. 38. 

Äg.: Har tidigare innehaft en gård i Pole s;n. Hägelsarve 

Postadr.: Barlingbo. Tel. 5 Gotlands Ekeby. 

Areal; Total 40 har, därav 29 åker, 11 skog. Tax.-v. 
19.700. 

Jordart: Huvudsakl. mylla på lerbotten, delv. lättare 
jord. Skogsbest.: Tallskog o. granskog. Manbyggn. 
uppf. 1856. Ekonomibyggn, uppf. 1892. 2 hästar, 5 
kor, 3 ungdjur, 5 svin, 70 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten 1864 genom köp från A. Kolmodin. 

Äg.: Nils Petter Svensson f. 27/11 1855. Son till Jo- 
han Svensson o. h. h. Kristina f. Pettersson. Gift S/9 
1888 med Amanda f. Arvidsson. Barn: Alva f. 1889, 
Vanda f. 1891, Valborg f. 1892, Greta t. 1S95, Anna f. 
1896, Veda f. 1898, Brita f. 1900. 

Äg.: Ordf. i ko mm. -stämman. Led. av Gotlands nor- 
ra vägstyr. V. ordf. i kyrkoråd. Är en av stiftarna av 
Barlingbo mej erif ören. o. medl. av densamma. Hägelsarve 

Postadr.: Barlingbo. Tel. ,', Gotlands F.keby. Areal: Total 48,5 har, därav 16 åker. 31,5 skog, 2 
ängsmark. Tax.-v. 16.200. 

Jordart: Bl. ler-, grus- o. sandmylla. Skogsbest.: 
Tallskog o. granskog. Manbyggn uppf. ]912. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1908—09. .i hästar, ]5 kor, 8 ungdjur, 
8 — 10 svin, 10 höns. Gärden till slakten 1900 genom 
köp frän O. Kristensson. 

Äg.: Albert Teodor Ekedahl f. 16/10 1875. Son till 
Johan Ekedahl o. h. h. Johanna f. Pettersson. Gift 28/1 
04 med Alma f. Pettersson. Barn: Amalia f. 09, Gustav 
f. 12. 

Äg,: Led. av komm. -nämnd. san = t skiftesgodeman. r«?rt5^^**8!y.-V>| änflBi Kvie 

Posiddr. : Barlingba. 

Areal: Total 23,5 har, därav 8,5 åker, 11 skog, 1 be- 
tesmark. Tax, -v. 10.600. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1890. Ladug. uppf. samtid., lo- 
gen 1900. 2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 50 höns. 
Gården inköptes omkr. 1900 av framlidne Karl Lindvall. 

Äg.: Karl Lindvalls stbh. K. L. f. 1866, död 39. Gift 
18 med Anna Viktoria Helena f. Svensson. Barn: Ivan 
f. 19. 
1 skog, 1 ängs- Kvie 

Postadr.: Barlingbo. 

Areal: Total 10,25 har, därav 5 åker, i 
mark. Tax. -v. 5.300. 

Jordart: Sandbl. lermylla. Skogsbest.: Tallskog o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1896. Ekonomibyggn. 
uppf. 1933. 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 60 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 1900 ge- 
nom köp av nuv. äg:s svärfader J. A. Molin från Sten- 
bom. 

Äg.: Georg Lambert Pettersson f. 23/4 1896. Son till 
Vilhelm Pettersson o, h. h. Charlotta f. Ringgren. Gift 
3/10 30 med Margareta f. Molin. Barn: Kurt f. 32, 
Harald f. 34, Gertrud f. 35. Postadr.: Barlingbo. Tel. 9 Gotlands Elceby. 

Areal: Total 89 har, därav 35 åker, 59 skog, 5 gngs- 
mrk. Tax..-v. 37.100. 

Jordart: Bl. ler- o. svartmylla samt grusbl. jord på 
jr- o. grusbotten. Skogsbest.: Tallskog o. granskog. 
Manbyggn. uppf. i en våning på 1700-talet, påbyggd i 
början av 1800-talet, flygel uppf. 1856. Ekonomibyggn. 
uppf. på 1860-talet, magasin 1905, svinhus 1937. 5 häs- 
tar, 10 kor, 4 ungdjur, 5 svin, 10 får, ett 60-tal höna. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1755 genom köp 
från Kronan. 

Äg.: Olof Henrik Arvidsson f. 24/10 1866. Son till 
Olof Petter Arvidsson o. h. h. Maria f. Nilsson. Gift 
24/9 1S92 med Alma f. Erlandsson. Barn: Erik f. 1895, 
Nils f. 1897, Sigrid f. 01. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1887 — 88, Led. 
av kyrkoråd. Ordf. i Ekebv LivgsmuL-skiissa samt ordf. 
i komm.-nämnd. 1910—14 m. m. Ma g na ar ve 

Postadr.: Barlingbo. 

Areal: Total 76 har, därav 33 åker, 24 skog, 19 ängs- 
o. övr. mark. Tax.-v. 32.700. 

Jordart: Ler- o. svartmylla på ler- o, märgelbotten. 
Skogsbest.: Tallskog o. granskog med inslag av löv- 
träd. Manbyggn, uppf. omkr. 1833, flyglar 1865 o. 
1867, ett bostadshus 1900. Ekonomibyggn. uppf. 1871 — 
72. 5 hästar, 8 kor, 7 ungdjur, 15 — 20 svin, 150 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 1S27 ge- 
nom köp av nuv. äg:s mormors far Olof Persson," Rösta- 
de, från Karl Niklas Steno Norrby, vilken var gift 
med Bodilla Kahl från Godrings, dotter till länsman 
A. P. Kahl. Gården blev överlämnad med fideikom- 
miss tätt, vilken blev upplöst 1830. 

Äg.: Richard o. Emil Magne f. resp. 22/11 1880 o. 
30/12 1873. Söner till Uskar Pettersson o. h. h. Johanna 
f. Calmén. 
Medebys 

Postadr.: Barlingbo, 

Areal: Total 27 har, därav 22 åker, 5 ängsmark. 
Tax. -v. 23.000. 

Jordart: Lermylla o. lerjord på hällbotten. Skogs- 
best.: Bl. barr- o. lövskog: Manbyggn. uppf. 1923, fly- 
gel pä 1700-talet. Ekonomibyggn. uppf. p:i 1870-talet. 
senare restaur. 2 hästar, -I unghästar, 10 kor, 5 ung- 
djur, 5—10 svin, 50 höns. Traktordrift. Arealen täck- 
dikad. Gärden, som är belägen 500 m. från Ekeby kyr- 
ka, kom till släkten 1922. 

Äg.: Arvid Eriksson f. 1879. Son till Lars Eriksson 
o. h. h. Kristina I'. Lindström. Gift 03 med Anna West- 
berg f. 1878, död 28. Barn: Erik f. 04, Henrik f. 08, 
Kristian f. 12, Hilda f. 19. Medebys 

Postadr.: Barlinobo. 

Areal: Total 27,75 har, därav 10 åker, 16,25 skog, 
1,5 ängsmark. Tax. -v. 10.500. 

Jordart: Bl. ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1900. Ekonomibvgsn. 
uppf. 1907, senare tillb. 2 hästar, t unghäst, 6 kor, 2 
ungdjur, 20 svin, 50 höns. Arealen täekdikad. Gården 
till Släkten 190-n genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Karl Edvard Svensson f. 28/1 1877. Son till 
Sven Andersson o. h. h. Helena. Gift 6/12 02 med Em- 
ma Stenström f, 11/2 1877. Barn: Elsa f. 05. 

Äg.: Led. av brands to dskommittén. 
J!Mp,CT~" Medebys 

Postadr.: BarVtngbo. 

Areal: Total 8,12 har, därav 8 åk«r. 0.12 tomtmark. 
Tax. -v. 6.600. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Manbyggn. uppf, 1910. 
Ekonomibyggn. uppf. 1907. 2 hästar, 4 kor. 1 ungdjur, 
2 svin, 30 höns. Arealen del v tiiekdikgu Gärdar: '.:11 
släkten 1907. 

Äg.: Otto Henry Smedberg f. J2/4 1879. Son till 
Jacob Smedberg o. n. h. Anna f. Heilgren. Gift 28/9 
19 med Ester f, Bergman. Barn: Henry i". 22, Ingrid 
f. 31. Medebys 

Postadr.: Barlingbo. 

Areal: Total 21 har, därav 2 åker, 14 skog, 5 ängs- 
mark. Tax.-v. 5.900. 

Jordart: Lermylla pä lerbotten. Skogsbest.: Tallskog 
o. granskog samt något björkskog. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1830. Ekonomibyggn. uppf. 1928 efter brand 
1923. 1 häst, 1 ko, 2 svin, 3 får, ett 30-tal höns. Are- 
ak-n (ir-iv. fäckdikad. Garden till släkten 1928. Mellan 
1900 — 1925 var Gotlands första konservfabrik förlagd tills 


Äg.: Oskar Edvin Stengård f. 27/10 1866. Son till 
Olof Stengård o. h. h. Anna Lovisa f. Pettersson. Gift 
26/9 1889 med Amanda Nilsson, död 28. Barn: Estrid 
f. 1894. 

Äg.: F. d. led. av pens.-nämnd. samt ordf. i magasins- 
Medebys 

Postadr.: Barlingbo. 

Areal: 5 åker. Tax.-v. 4.000. 

Jordart: Lerbl. mylla o. styv lerjord på lerbotten. 
Manbyggn, uppf. 1919. Ekonomi by ggn. uppf. 1 början 
av 1300-l.nlet. .1 häst. 2 kor, 2 svin, SO höna. Arealen 
Ui^kdikaiL Gitnlen till släklon .1.010 prenom l;öp av nuv. 
äg. Den är avsöndracl frän Medebys stamhemmall. 

Äg-.: Hugo Westberg f. 1884. Gift 13 med Helny 
f. Klingvall. Barn: Anna f. 14, Valborg f. 18. Postadr.: Barlingbo. Tel. ifi Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 79 har, därav 25,5 åker, 53,5 skog-. 
Tax. -v. 30.500. 

Jordart: Lera o. sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. under obekant tid. Eko- 
nomibyggn. uppf. dels 1877, dels 1937 o, tidigare, 3 häs- 
tar, 2 unghästar, 9 kor, 4 ungdjur, reakt.-fria, 4 svin, 15 
får, 100 höns. Nuv. äg;s fader köpte gården 1878 o. 
brukade don til! I9i;;, ak. nuv. äg. övertog densamma. 

Äg.: Pridolf Fransen f. 25/12 1887. Son till Alfred 
Fransen o. h. h. Olivia f. Olsson. Gift 13 med Dora f. 
Magnusson. Barn: Vera, Villy, Sixten. 

Äg.; Ordf, i kom Postadr.: Barlinybo. Tel. S7 Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 49 har, därav 21 åker, 25 skog, 3 ängs- 
mark o. tomt. Tax.-v. 20.700. 

Jordart: överv. sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tallskog o. granskog med inslag av lövträd. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. 1880. 2 hästar, 1 unghäst, 6 
kor, i ungdjur. 10—20 svin, 6 får, 50 höns. Traktor- 
drift. Arealen täckdikad. Gården till släkten 192S ge- 
nom köp av nuv. äg. från O. Kristensson, vilken hade 
innehaft den i omkr. 50 år. 

Äg.: Lars Otto Jacob Klaesson f. 23/11 1900. Son 
till Klas Klaesson o. h. h. Charlotta f. Kjellgren. Gift 
9/8 30 med Sigrid f, Arvidsson. Barn: Svea f. 31, Klas 
Henrik f. 35. Postadr..- Barlingbo. 

Areal: Total 30 nar, därav 20 åker, 10 skog samt 
betesmark. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: överv. mulljord. Skogsbest.: Tallskog. Man- 
byggn. uppf. på 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
1920. 1 häst, 4 kor, 4 svin, 40 höns. Gården kom till 
släkten 1875 genom köp. 

Äg.: Adolf Westberg f. 1891. Son till Johan West- 
berg o. h. h. Emma f. Geselius. Gift 6/11 18 med Alise 
f. Pettersson. Barn: Nanna, Karin. 
Röstade Norra 1' 

Postadr.: Barlingbo. Tel. 1 Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 50,5 har, därav 23 tomt o. åker, 3,5 äng, 
24 skogsmark. Tax.-v. 26.800. 

Jordart: Bl. ler- o. svartmylla samt delv. grusjord. 
Skogsbest. : Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 
1800-talet. ladug. 1881, magasin TÖOfi. svinhus 1931. 4 
hästar, 9 kor, 5 ungdjur, 20 svin, 3 far. -10 höns. Trak- 
tordrift. Arealen täckdikad. Gärden till släkten i bör- 
jan av ISOu-talet. Nuv. äg, övertog den 1927. Inne- 
har dessutom sedan 1936 gården Godrings HO, vilken 
drives i sambruk. 

Äg: Emanuel Karl Robert Glifberg f. 22/11 1897. 
Son till J. Rasmus Glifberg o, h, h, Ida f. Magnusson. 
Gift 23/8 23 med Hildegard Lindgren f. 2/4 1899. Bära: 
Karl Gustav f. 25, Sven Johan f. 28. 

Äg.: Ordf. i fattigv.-styr. sedan 1928 o. barnav.- 
nämnd. sedan 1936. V. ordf. i komm.-stämm. o. skol- 
råd. Ordf. i Endre hushållsgille sedan 1927, ordf. i fa- 
miljebidrags nämnd, från o. med innevarande år, led. av 
styr. för Gotlands skytteförb. Sanda 

Postadr.: Barlingbo. 

Areal: Total 9,85 har, därav 3 åker, 6 hagmark. 
Tax.-v. 4.000. 

Jordart: Lerbl. mylla. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf, 1907, 3 kor, 3 svin, 40 
höns. Gården till släkten 1904, Den var bebyggd re- 
dan för 100 år sedan, men byggn. från den tiden äro nu 

Äg.: Johannes Emanuel Sandahl f. 17/4 1877. Gift 
med Elin Hellgren. Barn: Ella f. 07, NUs f. 12. Postadr.: Barlingbo. Tel. 33 Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 100 har, därav 50 åker, 46 skog, 4 ängs- 
mark. Tax.-v. 39.200. 

Jordart: överv. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tallskog o. granskog med inslag av lövträd. Man- 
byggn. uppf. 1860. Ekonomibyggn. uppf. efter brand 
1922. 4 hästar, 20 kor, 7 ungdjur, :J0 svin, 10 höns. 
Traktordrift. Arealen täckdikad. Gården till släkten 
1658, då den ägdes av en person kallad Johannes Smide. 
Den har sedan dess gått i arv till söner o, döttrar. 

Äg.: Brynolf Villehard Smedberg f. 8/11 1875. Son 
till Oskar Smedberg o. h. h. Vilhelmina f. Björken- 
gren. 

Äg.: Led. av skolråd. Har innehaft ett flertal andra 
komm. förtroendeuppdrag. Postadr.: Barlingbo. 

Areal: Total 6,25 har, därav 1,75 åker, 4 ängs- o. 
hagmark, 0,5 tomtmark. Tax.-v. 3.800. 

Jordart: Lerbl, mylla på lerbotten. Manbyggn. uppf. 
\'.)2~>. Klii.j.Mniby-y-i!. i;ii].ii'. !!>:.'V. i.ifiv. si-rniro. ■■ kov. 
Arealen täckdikad. Gården är avsondrad från Smide 
atamhemman, vilket är äg:s fädernehem. 

Äg.: Sigurd Smedberg. Son till Oskar Smedberg o. 
h, h. Vilhelmina f. Björkengren, Gift med Gerda f. 
Forslund. Barn: Kjell-Åke f. 19. 
Stenstugårds 

Postadr.: Barlingbo. 

Areal: Total 42 har, därav 26 åker, 16 skog. Tax.-v. 
21.500: 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1832, renov. 1935. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1890. 3 hästar, 7 kor, 4 ungdjur, 8 
svin. Reakt.-fri besättn. Gärden till släkten genom 
köp 1928. 

Äg.: Anders Nilssons stbh. A. N. f. 1886, död 38. 
Gift 13 med Ida Maria f. Persson. Barn: Astrid, Inge- 
gärd, Erik, Anna-Greta. Gunnar, Sven, Lars, Per-Ake. Stenstugårds 

Postadr. : Barlingbo, 

Areal: Total 22,5 har, därav 14 åker. 8,5 skog. Tax.-v. 
13.600. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1905. 2 hästar, 
5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 10 höns. Gården till släkten 
genom köp 1903. 

Äg.: Oskar Olof Smedberg f. 8/10 1877. Son till 
Oskar Smedberg o. ii. h. Vilhelmina t. Bitit kengren. 

Äg.: Organist för Ekeby s:n sedan 1915. Stenstugårds 

Postadr..- Barlingbo. Tel. 19 Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 30 har, därav IS åker, 15 skog. Tax.-v. 
13.400. 

Jordart: Sandbl. lera på lerbotten o. sandbotten samt 
myrjord. Skogsbest.: Bl. skog. Manbyggn. uppf. 1884, 
tillb. 1924. ekonomibyggn. uppf. 1926. 2 hästar, 7 
kor, 4 ungdjur, 10 svin, 50 höns. Reakt.-fri besättn. 
Gården till släkten 1917 genom köp. 

Äg.: Arvid Nilsson f. 19/12 1894. Son till Olof Nils- 
son o. h. h. Hilma f. Eriksson. Gift 17 med Margot f. 
Wiman. Barn: Sven, Erik, Karl-Axel, Birgit. Stenstugårds 

Postadr.: Barlingbo. Tel. It Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 26,5 har, därav 10,5 åker, 7 skog, 9 
ängsmark. Tax.-v. 11.900. 

Jordart: Bl. ler- o. grusmylla. Skogsbest.: Barr- o. 
lövskog. Manbyggn. uppf. 1909. Ekonomibyggn, uppf. 
1907. 2 hiiiitiir. 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin. 00 höns. Are- 
alen täckdikad. Gården till släkten 1904. Sedan dess 
har efter hand Lillköpls Ytterligare areal. 

Äg.: Arvid Gunnar Bäckström f. 13/8 1880. Son till 
Jacob Bäclcström o. h. h. Katarina f, Sönnekvist. Gift 
med Emma Larsson f. 27/7 1887. Barn: Erik f. 09. 

Äg.: Led. av pens. -nämnd. F. d. led. av tax.- o. 
bran dstodsnämnd . 
Postadr.: BarUtlgbo. 

Areal: Total 55 har, därav 20 åker, 35 skog. Tax.-v 
20.100. 

Jordart: överv. lerjord. Skogsbest.: Tallskog o. gran- 
skog. Manbyggn. uppf. 1842. Ekonom i byggn. uppf. 
1936. 4 hästar, 1 unghäst.. 8 kor, 4 ungdjur, 6 svin, 50 
höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1S5T ge- 
nom köp frän sjökapten Göran Ekström. 

Äg.: Helge Erlandsson f. 21/12 1S97. Son till Johan 
Erlandsson o. h. h. Emma f. Arvidsson. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1916—17. Öjers 

Po&tadr.: Barlinabo. Tel. 3 Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 70 har, därav 22,5 åker, 47 skog, 0,5 
tomtmark. Tax.-v. 25.700. 

Jordart: Överv. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
skog o. granskog. Manbyggn. uppf. 1889, flygel 1900, 
restaur. 1322. Ekonom ibyggn. uppf. 1900, efter hand 
tillb. 4 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 3 ungdjur, ett 10-tal 
svin, 75 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 
18SS genom köp av nuv. äg:s svärfader Johan Vester- 
gren. Arealen bestod då av endast tomtmark, men efter 
hand har ytterligare areal tillköpts.' 

Äg.: Gunnar Olof Kolmodin r. 4/7 1894. Son till Jo- 
han Kolmodin o. h. h. Katarina f. Larsson. Gift 19/8 
22 med Bertha f. Vestergren. Barn: Bengt f. 23, Gert- 
rud f, 26, Georg f. 27, Gunborg f. 30. 

Äg.: Ordf. i kmiini. -nämnd. m. m. österby 

Posladr.: Bariingbo. 

Areal: Total 69,87 har, därav 30 åker, 31 skog, 8 
ängs- o. betesmark. Tax.-v. 30.900. 

Jordart: Omväxlande ler-, sand- o. grusjord på 
huvudsakl. lerbotten. Skogsbest,: Tallskog o. fcTi-inskog- 
samt något lövskog. Manbyggn. uppf. i början av 
1800-talet, restaur. senare. Ekonomibyggn. uppf. 1937. 
4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 6 ungdjur, 10 svin, 6 får, 
40 höns. Större delen av arealen täckdikad. Gården 
har varit i släktens ägo sedan 1700-talet o. har sedan 
dess gått i arv. 

Äg.: Adolf Oskar Larsson f. 14/3 1893. Son till Oskar 
Larsson o, h. h. Hermanna f. Jacobsson. Gift 27/7 20 
med Ella f, Pettersson, Barn: Elly f. 21, Uno f. 22 
Anna Lisa f. 27, Signe f. 33, Knut f. 34. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1912. Kassör i 
fattig v. -styr. 
Eksta EKSTA socken av Gotlands södra härad omfattar 
landet innanför Karlsöama och dessa båda öar. Hu- 
vudbygden ligger inne i landet, kusten är bebyggd en- 
dast med ett par mindre fiskelägen. 

Fastlandsdelen av socknen är slät, rik på myrar 
och, särskilt mot kusten, skogbevuxen. De genom mån- 
ga skildringar välkända Kavlsöarna äro kalkstenspla- 
tåer med brant. stupi-ide stränder, där havet utformat 
märkliga grottor och klint bildningar. Lillön når 66 och. 
Storön 58 m. över havsytan, öarna äro märkliga ge- 
nom sitt fågelliv, som uppvisar stor rikedom både på 
arter och individer {c:a 200.000). Tordmule och Sill- 
grissla äro vanligast, öarna äro Sveriges enda fågel- 
berg. De buro fordom även namnet "Fuelöarna" (— Få- 
gelöarna). Namnet Kariso" uppträder dock redan 1436 i 
berättelsen om Eriks av Pommern skeppsbrott. Märkligt är även växtlivet, som kännetecknas av flera "relikt- 
arter", kvarlevor frän en tid, då landet har haft varmare klimat. Örtfloran är också synnerligen praktfull, 
men den tidigare skogen är försvunnen. Båda öarna äro nu fridlysta, och fårbete förekommer endast å 

Socknens jord är uppdelad på något hundratal brukningsdelar. 

Att den fördelning mellan bygd och ödeland, som nu är rådande, icke ens i historisk tid alltid haft be- 
stånd, därom vittna uppgifter om sten brytning å Stora Karlsö under tiden 1100 — 1300 samt flera namn, så- 
som "Brygge" å platsen för utskeppningen av den brutna stenen och "Smidgärd". Det finnes även lämningar 
efter kyrkogårdar å ön, vilket tyder på att bofast befolkning funnits här. Under senare tider höggs skog till 
skeppsbyggen å Karlsöama. Stenbrotten bearbetades senast 1S86 — 1887, då fyren byggdes. 

Fornminnen: Märkligast av dessa är utan tvivel stenåldersboplatsen i grottan Stora Förvar å Stora 
Karlsö, vars 3 m. djupa kulturlager givit rika fynd. Där påträffade djur- och våxtrester giva också upplys- 
ningar om faunans ocli florans växlingar å ön igenom de långa tider boplatsen varit använd. På ön finnes 
även järnåldersgravar, nämligen vid N orderhamn och Suderslätt. Vid den förra platsen ha på en gång grav- 
satts ej mindre än 14 Vikingaskepp jämte döda män med resgods och reskost ombord. Å fastlandet märkas 
kummel vid Bjerges, kämpagravar vid Burge, Stjärnarve ni. fl. platser, en atensättning av resta stenar invid 
stranden vid Vaflar, "Torshögen" på vägen, ned till Vaflar, andra jämåldersgravar vid Bopparve. Burge, Hä- 
gur, Jakobs och Djupvik. Tre runstenar funnos tidigare vid kyrkan men äro nu försvunna. 

Areal: 45,34 kvkm. Enligt 1S38 års fastighetstaxering är ägovidden: 919,4 har åker, 46,1 tomt och träd- 
gård, 88,2 slåtteräng, 26 kultiverad betesäng, 178,7 annan betesäng. 1.833,6 skogsmark, L.338 övrig mark. 

Jordbruksvärde: 783.900 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 64.300 kr. 

Skogsvärde: 149.300 kr. 

Invånarantal: 566 (1939). 

Kommunikationer: Inom socknen ligger Stjärnarve station vid järnvägslinjen Klintehamn — Hablingbo, 

Socknen omtalas under 1500- Ea let som "Esx.sla". Den bilda: 1 pastorat med Sproge, Levede och Gerum. 

Kyrkan har torn och sydportal å långhuset från 1200-talet. I övrigt har den undergått genomgripande 
förändringar under 1700- och 1800-taIen. Sedan 1838, då kyrkoherde Per Wallgren lät utföra en grundlig 
, renovering, har långhuset karaktär av en rektangulär sal med tunnvalv av trä. Denne kyrkoherde lät även 
omändra och i hög grad förvanska nedersta delen av tornet. Långhusets sydportal, som ursprungligen till- 
hörde koret, har utökats med några rokoko ornament samt konung Karl XIV Johans namn och årtalet 1838. 

V. pastor: Karlsson, Emil. - SAGANS OCH MINNENAS ö 

Bromåldersröset Uggarde råir i Rone. I förgrunden 'russ gift". 

Foto: Gotlands Turistförening. gotländsk sten runt om i länderna kring Ös- 
tersjön och ännu längre bort, och denna tradi- 
tion fortlever i våra dagar. Från de stora 
brytningscentra på öns nordöstra delar skep- 
pas alltfort kalksten i stora mängder vida om- 
kring ; räknade efter penningvärdet inta sten- 
och cementprodukterna främsta platsen bland 
Gotlands exportvaror. 

Det finns en annan gotländsk "storindu- 
stri", som växt fram under de senaste decen- 
nierna och som kommit att spela en alltmer 
betydande roll för öns ekonomi : turistväsen- 
det, koncentrerat kring en mäktig och fram- 
synt ledd trafikkoncern. När sommargäster- 
na i allt stridare strömmar söka sig till den 
soliga semesterön, fullföljes en uråldrig och 
på det hela taget obruten tradition. Som vall- 
fartsort för främlingar har gutaön gamla 
anor. Alltsedan sägenfiguren Thjelvar satte 
sin fot på gotländsk mark som den förste tu- 
risten i dessa nejder, ha resenärer från jor- 
dens alla hörn styrt kosan till den märkliga 
ön i österhavet. Icke alltid kommo de i flydda 
sekler med goda ärenden. Men i tätnande skaror och från de mest skilda luftstreck sök- 
te sig också fredliga färdemän till Östersjöns 
medelpunkt: pilgrimer, konstnärer, köpmän. 
Och alltjämt rinner strömmen av besökare 
strid och jämn till gutaön. 

Tider och seder ha skiftat under den långa 
tidrymd Gotland framstått i historiens ljus. 
Men alltjämt ligger ön i centrum för den nor- 
diska resandetrafiken. Genomsnittsresenären 
lockas kanske främst av de mångstjärniga 
minnesmärkena: ringmuren, ruinerna, rau- 
karna. Vill man se litet djupare och försöka 
finna just det för provinsen karakteristiska, 
räcker det dock knappast att bara studera me- 
deltidsminnena. Ringmurar, kyrkor och ruiner 
kan man få se på många andra håll i den vida 
världen. En gotisk katedral behöver man in- 
te precis söka upp på Gotland och inte heller 
en tempelruin. Men var i hela världen finner 
man en miljö som mera trivsamt och leende 
omramar de historiska minnena? Man dväljes 
i en fornvärld — och man dväljes där icke. 
"Vår på Gotland, det är vår över gravar", har 
en av provinsens egna diktare en gång sagt. 
Bjerges 

Postadr.: Stjämarve. 

Areal: Total 92,5 har, därav 24 åker, 36 skog, 32,5 
övr. mark. Tax. -v. 21.600. 

Jordart: Sand- o. sjrusjnrd. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. på 1890-talet, restaur. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid, med manbyggn., magasinet påbyggt 1925. 
4 hästar, 1 unghäst, 9 kor, 4 ungdjur, ■! svin. 20 får, 45 
höns samt 3 gäss. Arealen delv. täckdikad. Framlidne 
P. Lickander köpte gården 1918. 

Äg.: Petter Lickanders stbh. P. L. död 31. Son till 
Lars Lickander o. h. h. Kristina. Gift 29/10 04 med 
Olga Olsson 1 18S2. Barn: Henry f, 05 (gift 32 med 
Karin Larsson f. 06), Emil f. 08, John f. 11, Betty f. 14, 
Karl Erik f. 16. 

Bjerges 

Postadr.: Stjämarve. Tel. 38 Eksta. 

Areal: Total 84,5 har, därav 12,5 åker, 72 skoga- o. 
övr. mark. Tax.-v. 14.600. 

Jordart: Huvudsakl. sandmylla på. sand- o. häObotten. 
Skogsbest,: El. barrskog, Manbyggn. uppf. 1898, flygel 
1896, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1896, senare 
restaur. 3 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 
24 får, 40 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten i mitten av 1700-talet. Nuv. äg. övertog den 
1934 efter fadern, som i sin tur tillträtt efter sin svär- 
fader Jacob Jacobsson, 

Äg.: Algot Muldin f. 25/3 1894. Son till Jultus Muldin 
o. h. h. Anna f. Jacobsson. 

Bjerges 

Postadr.: Stjämarve. 

Areal: Total 77,5 har, därav 8,5 åker, 68 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 13.500, därav jordbruksv. 6.800, 
skogs v. 6.700. 

Jordart: Huvudsakl. sandjord på hård sandbotten. 
Skogsbest.: Overv. granskog, något tallskog. Man- 
byggn. uppf. 1862, flygel 1927. Ekonomibyggn. uppf. 
1887, restaur. 1917 o. 1922, övr. ekonomibyggn. uppf. 
1867. 2 hästar, 4 kor, 3 unsxijur, 2 avi», 12 får, 60 
höns. Gården till släkten på 16- eller 1700-talet o. har 
då tydligen delats mellan tvenne syskon. Nuv. äg. över- 
tog den 1908 efter fadern. Därförut innehades gården 
av nuv. äg:s morfader And. Andersson. 

Äg.: Anshelm Pettersson f. 20/11 1874. Son till Ti- 
motius Olofsson o. h. h. Susanna Andersdotter. Gift 
1899 med Selma f. Larsson. Barn: Edvin f. 03. 

Äg.; V. ordf. i fattigv.-styr. F. d. v. ordf. i komm.- 
nämnd,, kyrko- o. skolråd. F. d. led. av B. F:s styr. Postadr. : Stjämarve. 

Areal: Total 72,2 har. därav 12 åker. 46 skog, 14 
ängsmark. Tax -v. 10.700. 

Jordart: Sand- o, gnisjord. Skogsbest.: Bi. barr- 
skog, något björkskog Manbygg;:. uppf. 1867, senare 
reataur. Ekonom ibyfiK". uppf, 1869, senare tillb. 3 
hästar. 1 unghä9t. 5 6 kor. 3 ungdjur, 5 svin. 15 får. 
c a 60 höns. Arealen dflv. taekdikad Gården till släk- 
ten i mitten av 1700-talet. Nuv. äg. övertog den 1906 
efter svärfadern Paul Pettersson. 

Äg.: Lars Jakobsson i. 6/4 1K74 Son till Anders Ja- 
cobsson o. h. rt. Maria f. Larsson. Gift 17/11 1898 med 
Paulina f. Pettersson. Barn; Elin f. 1899, Gottfrid f. 
01, Gunnar f. 16. 

Äg.: F, d. led. av fattigv.-styr. m. m. 
Bopparve 

Postadr.: Stjämarve. Tel. SJ, Eksta. 

Areal: Total 166,7 har, därav 26 åker, 100 skog, 40,7 
Bvr. mark. Tax.- v. 41.700. 

Jordart: Grus- o. sandjord samt bleke på ler- o. Mil- 
botten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 
1870. restaur. 1918. Ekonomi byggn. uppf. 1911, restaur. 
:j hästar, 1 unghäst, 10 kor, 10 ungdjur, 6 svin, 50 får, 
100 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till släk- 
ten på 16u0-talet. Nuv. äg. övertog den 1907 efter sin 
."vailader Jacob Pettersson. Bopparve är imvud&'arri™ 

Äg.: Axel F. Pettersson f. 15/12 1876. Son till Olof 
Pettersson o. h. h. Anna f. Åberg. Gift 18/10 05 med 
Maria f. Pettersson. 

Äg.: Ordf. i komm.-fullm. V. ordf, i komm, -stäm- 
man. Ordf. i valnämnd. Genomgick Hemse folkhög- 
skola 1897—98. 

Bopparve 

Postadr.: Stjärnarve. Tel. 7 Eksta. 

Areal: Total 112 har, därav 18 åker, 66.5 skog, 27 
övr. mark. Tax.-v. 17.400. 

Jordart: Ler- o. sandmyila. Skogabest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn uppf. 1393, senare restaur. Ekonoml- 
byggn. uppf. 1895, lada 0, magasin 1922. 4 hästar, 3 
unghästar, 10 kor. 3 ungdjur. fl svin, 60 får, 40 hons. 
Arealen delv täckdikad Cåidttn til! slakten 1 början 
av 1700-talet. Nuv, äg. övertog der. 1928 efter sin 
fader. 

Äg.: Lars J. O. Jacobsson f. 25/12 1892. Son till 
Jacob Jacobsson o. h. h. Johanna Oscarsdotter. Gift 
23/9 21 med Agda Nilsson f. 1896. Barn: Gösta f. 22, 
Elert f. 27. 

Äg.: Kyrkovärd sedan 1930. Led. av kyrka- o. skol- 
råd. F. d, led. av komm. -nämnd, 

Bopparve 

Postadr.: Btjärnarve. 

Areal: Total 0,375 har tomt o. åker. Tax.-v. 1J300. 

Jordart: Styv lerjord på lerbotten. Manbyggn. uppf. 
i början av 1800-talet, omb. 1887, renov. 1934. Ladug. 
uppf. i slutet av 1800-talet, renov. 1S32. cementerad. 1 
ko, 1 svin, ett 40-tal höns. Gården till släkten 1929 
genom köp av nuv. äg. från Teodor Lindgren. 

Äg.: Leo Lars Birger Hederstedt f. 7/10 04. Son till 
Rudolf Hederstedt o. h. h. Anna f. Jonsson. Gift 6/9 
26 med Hillevi Augusta Elisabet f. Nilsson. Barn: 
Alert, Beril, Tage. 

Postadr.: Stjämarve. Tel. 35 Eksta. 

Areal: Total 83,3 har, därav 15 åker, 31 skog, 37,3 
övr. mark. Tax.-v. 16,800, 

Jordart: Grusjord på hällbotten. Skogsbest.: Bl. 
barrskog. Manbyggn. uppf. 1863, flygeln 1872, senare 
restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1891, magasin m. m, 
1906, stall m. m. 1933. i hästar, 1 unghäst, 6 kor, 3 
ungdjur, 4 svin, 14 får, 50 höns. Arealen täckdikad. 
Gärden till släkten på 1700-talet. Nuv. äg, övertog 
den 1919 av sin fader, som hade övertagit den av sin 
svärfader Klas; Emicksson, 

Äg.: Teodor Lekänder f. 26/8 1877. Son till Oskar 
Lekänder o. h. h. Anna f. Emicksson. Gift 22/10 04 
med Anna Jakobsson f. 1883. Barn: Gustaf f. 08, Ivan '. 26. F. d. 
S skog, 25 fivr. Postadr.: Stjämarve. 

Areal: Total 45 har, därav 8 åker, 22 skog, 15 övr. 
mark. Tax.-v. 7.300. 

Jordart: Sandjord på sandbotten. Manbyggn. uppf. 
på 1860-talet, senare restaur, Ekonomibyggn. uppf. 
1S91— 92, reataur, o. omb. 1928. 2 hästar, 3 kor, 1 ung- 
djur, 5 svin, 10 får, 50 höns. Gården till släkten i slutet 
av 1600-talet, Nuv. äg. övertog den 1912 efter sin fa- 
der, vilken efterträtt sin svärfader. 

Äg.: Arvid Jacobsson f. 1886. Son till Eåtel Jacobs- 
son o. h. h. Katarina f. Larsson. Gift 09 med Maria f. 
Jacobsson. Barn: Astrid f. 09, Artur f. 10, Herman 
f. 11, Konrad f. 12, Ivar t 13, Edvin f. 17. 

Grymlings 

Postadr.: Stjämarve. Tet. å Eksta. 

Areal: Total 148 har, därav 25 åker, : 
mark. Tax.-v. 35.500. 

Jordart: Lermylla samt sand- o. grusjord. Skogs- 
best.: Bl. barr- o. ekskog. Manbyggn. uppf. 1862, se- 
nare restaur, Ekonomibyggn. uppf. 1881, magasin 
1924, omb. o. restaur. 1920, övr. byggn. uppf. 1932. 5 
hästar. .'■: unghästar. 10 kor. 6 ungdjur, S svin, 70 får, - 
50 höns. Gården till släkten under förra hälften av 
1700-talet eller redan på 1600-talet. Nuv. äg. övertog 
den 1919 efter svärfadern L. P. Rosendahl. 

Äg.: Konrad Olofsson f. 1894. Son till Lars Olofsson 
o. h. h. Maria f. Hansson. Gift 17 med Anna f. Rosen- 
dahl. Barn: Maj f. 18, Nils f. 21. 

Grymlings 

Postadr.: Stjämarve. Tel. 15 Eksta. 

Areal: Total 163 har, därav 30,5 åker, 73,75 skog, 
45 myrmark, 13,75 övr. mark. Tax.-v. 31.900. 

Jordart: Sand- o. lermylla pä ler- o. sandbotten. 
Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. i mitten av 
1700-talet, till- o. påbyggd på 1800-talet, restaur, Eko- 
nomibyggn. uppf. 1887, restaur. 1914—28, lada uppf. 
1903. 6 hästar. 3 unghästar, 12 kor, 8 ungdjur, 8 svin, 
25 får. 100 höns. Gården till släkten omkv. 1700, Nuv. 
äg. övertog den 1912 efter sina svärföräldrar Jacob 
Hederstedt o. h. h, Johanna Larsdotter. 

Äg.: Konrad Pettersson t. 1887. Son till Johan Pet- 
tersson o. h, h, Karolina f. Jacobsson. Gift 10 med 
Mana f. Hederstedt. Barn: Emrik f. 11, Tore f. 25. 

Hejstäde 

Postadr. - Stjämarve. 

Areal: Total 49,3 har, därav 13 åker. 36.3 skog. 
Tax.-v. 10.300, skogs v. 2.700. 

Jordart: Sand- o. grnshl. inulljord samt ler- o. svart- 
mylla på hftllbotten. Skogsbest: Bl. barrskog. Man- 
byggn. uppf, 1910, mnov. 1926. I-adug. uppf. 1906, 
renov, 1933 -35, cementerad, 2 hästar, 4 kor. 2 ung- 
djur. 2 svin, 8 får, ca 100 höns. Keakt.-fri besattn. 
Gården har varit ; slakten.s ttgo under flera generatio- , 
Dess förste kände äg. i slakten är Olof Görans- 
t 1700-ta!et o i innehade den l slutet a 
tertriiddes av sonen Lars Olsson, 
domen Ull sin död 1895. då den c 
Anna Larsson. Hon gifte sig 1 
tersson, vilken brukade egendoi 
sonen. nuv. äg., tillträdde. 

Äg.: Jacob Fredrik Pettersson f. 1878. Son till Lars 
Pettersson o. h. Ii. Johanna f. Jacobsson. Gift 10 med 
Karolina Natalia f. Larsson, Barn: Agnes Lovisa f. 
13. Denne innehade egen- 
ergick till håna dotter 
)7 med Reinhold Pet- 
;n till 1828, då svar- 
Postad/:: St järn- Tel. : Eks; Areal: Total 129,7 har, därav 18 åker, 52 skog, 22,7 
ängs- o. tomtmark, 37 övr. mark. Tax.-v. 24.700. 

Jordart: Grus- o. lermylla samt sandjord på ler- o. 
grusbotten. Skogsbest.: El. fa-urskog. Manbyggn. uppf. 
1889. senare restaur. Ekonom ibyggn. uppf. 1889 — 90, 
magasin, vagnsbod m. m. 1924. -1 hästar. 2 unghästar. 
5 kor, 3 ungdjur. 3 svin, 62 får, 70 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Gården till släkten på 1700-talet. Nuv. äg. 
övertog den 1920 av sin svärfader Petter Hansson. 

Äg.: Jacob Emil Laurent Jacobsson f. 26/4 1891. Son 
Lill Jakob Jakobsson o. h. h. Laura f. Johansson. Gift 
5/10 16 med Hedvig Hansson f. 1S8S. Barn; Harald f. 
17, Karin f. 20. 

Äg.: P. d. led. av komm,-, tax.-, val- o. pens.-nämiid. 
F, n. led. av kyrko- o. skolråd. Hägur 

Postadr.: Stjämarve. Tel. 30 Eksta. 

Areal: Total 73 har, därav 15 åker, 50 skog, 8 övr. 
mark. Tax.-v. 15.700. 

Jordart: Grus-, ler- o. sandjord. .Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. uppf. i mitten av 1800-talet, senare 
restaur., flygel uppf. 1912. Bkonomibyggn. uppf. 1897, 
magasin 1926. 4 hästar. 5 kor, 3 ungdjur, 5 svin, 20 
får, 50 höns. Arealen delv. täck dikad. Hjalmar Lars- 
son övertog 1908 gården efter sin farbroder Olof Lars- 
son o. innehade den till sin död, då den övergick till 
hans maka, nuv. äg. Gården har tillhört samma släkt 
sedan början av 1800-talet. 

Äg.: Maria Amalia Larsson f. 1885. Dotter till An- 
ders Andersson o. h. h. Anna f. Båtelsson. Gift 08 med 
Hjalmar Larsson (död 28). Barn: Ingrid f. 20. 
Hägur 

Postadr. : Stjämarve. 

Areal: Tota! 72. f> har, därav 13 Åker, 59 skogs- o. 
ängsmark. Tax.-v. 1,1.600. 

Jordart: Sandmylla på sand- o. grusbotten, Skogs- 
beat,; Bl. skog. Man- o. ekon om ibyggn. uppf. 1893, 2 
hastar. 5 kor. 2 ungdjur, 3 svin. 25 får. 100 höns. Går- 
den tu: slaklin ltm yemim kop jv -::v. aj;:s läder. som 
brukade den till 1921. da nuv, äg. övertog densamma. 
På ägorna finnes en domarring. 

Ag.: Jacob L, Johansson f. 10/11 1896. Son till Ja- 
kob Johansson o. h. h. Maria f. Larsson Gift 20 med 
Alma f, Jakobsson. Barn: Herman. Gunhild. 

Äg,: I.eci. av komm. -nämnd. Hagur 

Postadr.: Stjämarve. 

Areal: Total 29 har, därav 9 åker, 9 skog. 6 ängs- 
mark. Tax.-v. 12,400. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Tall-, björk- o. ek- 
skog. Manbyggn. uppf. 1914. Bkonomibyggn. uppf. 
1889, magasin o, övr. byggn. 1926. 2 hästar, 4 kor, 4 
ungdjur, 2 svin, 80 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gården till släkten 1932 genom köp av nuv. äg. från 
Per Andersson. 

Äg.: K. O. Bertil Peterson f. 3/12 04. Son till Karl 
Peterson o. h. h. Lena Stina Augustdotter. Gift 4/7 32 
med Karin f. Boberg. Barn: Britta f. 35. 
Postadr.: Btjärnarve. 

Areal: Total 54,5 har, därav 10 åker, 21 skog, 23 övr. 
mark. Tax.-v. 11.200. 

Jordart: Grus-, sand- o. lerbl. mylla på hård botten, 
delv. på sandbotten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1897, senare restaur, Ekonomibyegll, 
uppf. 1896, flygel 1903, ladug;. omb. o. restaur. 1937. 3 
hästar, 1 unghäst, 6 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 20 får, 75- 
höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 
1934 genom köp av nuv. äg. från Jacob Jacobsson. 

Äg.: Gustav Hansson f. 16/1 07. Son till Hans Ja- 
cobsson o. h, b. Julia f. Mårtensson. Gift med Berta 
f. Olsson. Barn: Nelly f. 28, Åke f. 34. Kebbe 

Postadr.: Btjärnarve. Tel. 31 Eksta. 

Areal: Total 129,1 har, därav 20 åker, 89,1 s 
övr. mark. Tax.-v. 27.300. 

Jordart: Sandjord på sand- o. hällbotten. 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet, 
senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1888, garage 
1921, hönshus 1934, magasin 1936. 4 hästar, 2 unghäs- 
tar, 7 kor, 8 ungdjur, 6 svin, 30 får, 75 höns. Gården 
till släkten på 1700-talet. Nuv. äg. övertog den 1930 

Äg.; Johannes Bolin f. 22/4 1899. Son till Jakob 
Bolin o. h. h. Lydia f. Söderdahl. Gift 24/9 26 med Eva. 
Ruthström t. 17/12 04. Barn: Georg f. 27, Elsie f. 30, 
Ingegärd f. 32. 

Äg.: Genomgick Klinte högre folkskola 1912—13. -- vlS*" ST 


Postadr.t Btjärnarve. Tel. 9 Eksta. 

Areal: Total 97 har, därav 32 åker, 41,5 skog, 23,5 
övr. mark. Tax.-v. 20.400. 

Jordart: Grus-, sand- o. lermylla. Skogsbest.: överv. 
tallskog. Manbyggn. ursprungl. uppf. i en våning på 
1700-talet, senare påbyggd. Ekonomibyggn. uppf. 1933, 
magasin 1927, lada 1936. 5 hästar, 2 unghästar, 14 
kor, 6 ungdjur, 7 svin, 15 får, 1Ö0 höns. Arealen täck- 
dikad. Gården har varit i släktens ägo sedan lång tid 
tillbaka. Nuv. äg. övertog den 1912 av sin fader, som i 
sin tur efterlrätt sin svärfader Båtel Åberg. 

Äg.: Jacob P. R. Pettersson f. 20/9 1879. Son till 
Olof Pettersson o. h. h. Anna f. Åberg. 

Äg.: P. d. ordf. i komm.-nämnd. 
Lillegårds 

Postadr.: Btjärnarve. Tel. 26 Elcsta. 

Areal: Total 87,5 har, därav 21 åker, 35 skog, 31 övr. 
mark. Tax.-v. 24.100. 

Jordart: Huvudsakl. sandjord på sandbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1908, senare res- 
taur. Ekonomibyggn. uppf. 1927, svinhus 1930, stall 
1935. 5 hästar, 5 unghästar, 7 kor, 5 ungdjur, 12 svin, 
35 får, 150 höns. Arealen täckdikad. Gården till släk- 
ten 1855. Nuv. äg. övertog den 1928 efter sin fader, 
som i sin tur efterträtt sin fader Jacob Jacobsson. 

Äg.: Olof Jacobsson f. 20/11 1895. Son till J. T. Ja- 
cobsson o. h. h. Alma f. Jacobsson. Gift 23/6 21 med. 
Linda f. Pettersson. Barn: Sune f. 22, Bertil f. 26, 
Kerstin f. 28. 
Mellings Lilla 

Postadr.: Stjärnarve. 

Areal: Total 42 har, därav 22,5 åker, 16,5 skog, 3 övr. 
mark. Tax.-v. 14.400. 

Jordart: Sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. 
barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 1700-talet, se- 
nare restaur. Ekonomibyggn. uppf. på 1800-talet, res- 
taur. 1907, lada uppf. 1907, magasin 1927. 4 hästar, 
1 unghäst, 7 kor, 3 ungdjur, 8 svin, 23 får, 150 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten på 1650- 
talet. Nuv. äg. övertog den efter sin fader. 

Äg.: Paul J. Alfred Båtelsaon f. 9/3 1865. Son till 
Båtel Båtelsaon o. h. h. Susanna. Gift 16/10 1897 med 
Elin f. Hallgren. Barn: Nanny f. 1898, Valdemar t. 
1900. 

Äg.: Led. av kyrkoråd, sedan 1902. F. d. ordf, i 
komm. -nämnd. m. m. Genomgick Hemse folkhögskola 
1890—91. 

Mellings Stora 

Postadr.: Stjärnarve. Tel. Hl F.ksta. 

Areal: Total 38 har, därav 20 åker, 8 skog, 10 Övr. 
mark. Tax.-v. 20.100. 

Jordart: Lermylla o. rödlera på lerbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manby!-?;n. uppf. på 1870-tak*. senare 
restaur. Bkonomibyggn. uppf 1916, lada 1929, hönshus 
1930. 3 hästar, 6 kor. 5 ungdjur, Q svin, 14 Sår, 200 
köns. Arealen delv. täckdikad. Nuv. äg. köote garden 
1926 av Edv. Wahlberg. 

Äg.: Bnock Rosend;^: f. 7/3 1889. Son till Jacob 
Rosendahl o. h. h. Vilhelmina f. Levandcr. Gift 30/4 
26 med Lisa f, Mattsson. Rum: Gunvor f. 31, ' 
f. 35, Bengt t. 37. 

Äg.: Genomgick Dala lantmannaskola 1910— Postadr.: Stjärnarve. 

Areal: Total 75 har, därav 20 åker, 47 skog, 8 övr. 
mark. Tax.-v. 19.300. 

Jordart: Ler-, grus- o. myrjord. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. uppf. på 1880-talet, senare restaur. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1884, Övr. byggn. 1927 — 35. 3 hästar, 6 
kor, 3 ungdjur, 4 svin, 16 får, SO höns. Arealen delv. 
täckdikad. Gården till släkten i mitten av 1800-talet. 
Nuv. äg. övertog den 1921 efter fadern. 

Äg.: Fröken Eleonora Pettersson f. 22/6 1882. Dotter 
till Jacob Pettersson o. h. h. Johanna f. Muldin. Postadr.: Stjärnarve. 

Areal: Total 46 har, därav 13 åker, 28 skog, 5 övr. 
mark. Tax.-v. 13.700. 

Jordart: Sandbl. mylla på ler- o. grusbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1871, senare restaur. 
Ekonomibyggn. uppf. 1928. 2 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 
3 ungdjur, 5 svin, 10 får, 50 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården till släkten i slutet av 1600-talet genom 
köp. Nuv. äg. övertog den 1929 efter fadern, som i sin 
tur övertagit gården efter sin svärfader Lars Mårtens- 
Äg.: Jacob Niklas H. Olofsson f. 28/5 1885. Son till 
Jacob Olsson o. h. h. Maria f. Mårtensson. Gift 12/12 
19 med Anna f. Olofsson. Barn: Thyra t. 20. 

Äg.: Ordf. i Burgemyrs kanalföretag. F. d. led. av 
komm.-nämnd. m. m. 

Postadr.: Stjärnaroe. 

Areal: Total 45,5 har, därav 14 åker, 27,5 skog, 4 
myrmark. Tax.-v. 13.700. 

Jordart: Grusbl. lera, sandbl. mylla, delv. sandjord, 
SkogShest.: Bl. barrskog'. Manbyggn: uppf. 1854, se- 
nare restaur., flygel uppf. 1878. Ekonomibyggn. uppf. 
1885, delv. 1904. 2 hästar, 7 kor, 3 ungdjur, 7 svin, 12 
får. 50 höns. Arealen delv. täckdikad. Garden till släk- 
ten pä 1800-talet o. har innehafts av densamma i 5 ge- 
nerationer. Nuv. äg-, övertog- den 1905 efter sin fader, 
som i sin tur tillträtt efter farfadern Per Jacobsson. 

Äg.; Johan Niklas Jacobsson f. 19/2 1873. Son till 
Jacob Pettersson o. h. h. Susanna. Gift 1/6 04 med 
Ottilia f. Jonsson. Barn: Edith f. 05. Postadr.: Stjärnarve. 

Areal: Total 53,5 har, därav 15 åker, 33 skog, 5 övr. 
mark. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Lerjord på lerbötten, grusjord pfi grusbotten. 
Skogsbest.: Tall-, ask- o. björkskog. Mrmbyggn. uppf. 
i början av 1800-talet, senare restaur. 2 hästar, 2 ung- 
hästar. 7 kor. 2 ungdjur, 4 svin, 40 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Gården till släkten på 1830-talet, då den 
ägdes av Mattias Pettersson. Nuv. äg. övertog den 
1936 efter sin svärmoder Josefina Eriksson. 

Äg.: Gustav G. S. Dahlgren f. 7/4 1887. Son till Ed- 
vard Dahlgren o. h. h. Karolina f. Jacobsson. Gift 18 
med Maria f. Eriksson. Barn: Margit f. 18. Ron dar ve 

Postadr.: Stjärnarve. 

Areal: Total 65 har, därav 11 åker, 17 skog, 37 myr- 
o. Övr. mark. Tax.-v. 14.800. 

Jordart: Sandmylla, ler- o. grusjord. Skogsbest.: 
överv. tallskog, något granskog. Manbyggn. uppf. 
1872, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1908, sena- 
re restaur. 2 hästar, 1 unghäst. 5 kor. 2 ungdjur, 5 svin, 
75 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 
1760, då den. inköptes från Kronan för 40 daler silver- 
.mynt, varefter den gått i arv frän far till son. 

Äg.: Lars Birger Larsson f. 4/7 1880. Son Ull Lars 

Pettersson <>- h. h. Jacobina f. Jacobsson. Gift 30/6 17 
med Anna f. Söderherg. Barn: Sten f. 18, Brita f. 20, 
Ida f. 22. 

Äg,: V. ordf. i komm.-nämnd. Postadr.: Stjärnarve. 

Areal: Total 52,5 har, därav 11,5 åker, 23 skog, 18 
övr. mark, Tax.-v. 10.800. 

Jordart: Grus- o. sandmylla samt lättlera på ler- o. 
grusbotten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 
på 1890-talet, restaur. Ekonomibyggn. uppf. samtid, 
med manbyggn., övr. byggn. 1934. 2 hästar, 2 unghäs- 
tar, 6 kor, 3 ungdjur, 6 svin, 35 höns. Arealen delv. 
läekdika.d. Garden till släkten 1929 genom köp av nuv. 
äg. från Karl Nilsson. 

Äg.: Enar F. W. Höglund f. 26/11 04. Son Ull Ro- 
bert Höglund o. h. h. Frida f. Hederstedt. Gift 18/5 
29 med Elsa f. Fridh. Barn: Birgit f. 30, Britta f. 32. 

Äg.: F. d. ordf. i S. L. U:a o. kassör i R. L. F:s avd:r. 
Si ger s 

Postad»-.: Stjärnarve. 

Areal: Total 72.5 har. därav 19.5 eker. 30 skog, 23 
övr. mark. Tax.-v. 18.900. 

Jordart: Grus- o s.mdjord samt bleke, huvudsak! på 
sandbotten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn uppf. 
på 1700-talet, påbyggd på 1800-talet. senare res 
Ekonomi by ggn. upp:. 1880. umb. 192K. senare rei 
3 hästar, 6 kor. 3 ungdjur, 3 svin, 18 får. 50 höns. 
Arealen delv. luckdikad. Gården till släkten 1702. 
Nuv. äg. övertog den 1935. 

Äg.: Hugo Rjörkqvjst f. 25/8 1900. Son till Emil 
Björk qvist o. h. h. Theresia f. Hederstedt. 

Stenar ve 

Postadr. : Stjärnarve. 

Areal: Total 165,5 har, därav 22,5 åker. 102 skog, 40 
övr. mark. Tax.-v. 29.000. 

Jordart: Huvudsakl. sandmylla på grus- o. sandbl, 
botten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. i ei 
ning uppf. 1699, påbyggd 1798 — 1801, senare res 
arbetarbostad uppf. 1930 — 37. Ekonomibyggn. uppf. 
pä 1870-talet, övr. byggn. 1915 o. 1936—37. 4 hästar, 
•1 unghästar, 10 russar. 13 kor, 10 ungdjur, 10 — 15 svin, 
70 får, 125 hons. Arealen täckdikad. Nuv. äg. inköpte 
gärden 1924 från Allan Viman. På egend. bedrives 
fåravel o. uppfödning av skogsrussar samt omfattande 
sparris o. fruktodling. 

Äg.: Malkus Andersson f. 28/3 1887, Son till Carl 
A. Andersson o, h. h. Josefina f. Westberg. Gift 20 
med Anna f. Jacobsson. Barn: Maja f. 21, Inga f. 22, 
Rune f, 24, Mats Olof f. 35. 

Äg.: Led. o. sekr. i Gotlands södra vägstyr. V. ordf. 
i Gotlands äggcentral o. i Gotlands fjäderfäavel sfären. 

Uggårds 

Postadr.: Stjärnarve. Tel. U/ Bksta. 

Areal: Total 160 har, därav 60 åker. 80 skog, 20 myr- 
mark. Tax.-v. 34.900. 

Jordart: Sand- o. grusmylla, delv. på Ierbotten, samt 
mossjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1890, flyglar samtid. Ladug. av något äldre 
datum. 4 hästar, 3 unghästar, 1 tjur, 11 kor, 11 ung- 
djur, 20 svin. 30 får, 50 höns BesäCtn. kliniskt under- 
sökt. Traktordrift. Gården till släkten 1938 genom 

Äg.: Walfred öjefors f. 18/7 1892. Son till C. A. 
Pettersson o. h. h. Matilda f. Pettersson. Gift 37 med 
Emmy f. Johansson. Bara: Bert 

Uggårds 

Postadr.: Stjärnarve. Tel. 22 Eksta. 

Areal: Total 69 har, därav 16 åker, 18 skog, 35 myr- 
o. övr. mark. Tax.-v. 15.700. 

Jordart: Lermylla på Ierbotten. Skogsbest.: Bl. 
barrskog. Manbyggn. uppf. 1852, flygel 1892, senare 
restaur. Ladug. uppf. 1912, senare tillb., magasin uppf. 
1924. 3 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 2 ungdjur. 3 svin, 
8 får, 30 höns. Arealen täckdikad. Gården till släk- 
ten 1906, dä nuv. äg. inköpte den av sin svärfader Lars 
täckänder, i vars släkt den varit sedan 1700-talet. 

Äg.: Karl Alfr, L. Pettersson f. 27/2 1877. Son till 
Lars Pettersson o. h. h. Anna f. Ahlström. Gift 05 med 
Maria f. Lickander. Bara: Gustav f. 05, Manfred f. 07, 
Alrik f. 13. 

Äg.: Led. av skogs v. -kommittén o. pens. -nämnd. F. d. 
led. av komm. -nämnd. 
End re 

BNDRE socken av Gotlands norra härad sträcker 
sig med en långsmal kil från Visby stadsgräns ned över 
den här belägna kalk stensplatåns östra sluttningar och 
vidgar sig därefter kring socknens huvudbygd. Socken- 
kyrkan ligger här å en isolerad bergshöjd av 61 m. 
höjd över havet. 

Jorden är uppdelad på. ett 60-tal brukningsdelar, 
varav de största äro kronogården AHekvia och gården 
Stenstugu. Gotlands norra domsagas tingshus är be- 
läget i socknen. 

Fornminnen: Socknen rymmer en del järnålders- 
lämningar, såsom kämpagravar vid Svenskens och 
Stora Hulta gravfält vid Endrebacke, Endregårda (rosen och flatm arksgravar ) , på socknens nordgräns mot 
Hejdeby (bl. a. 2 skeppssättningar), Qvie, Långhulta och Stora Hulta. 

Areal: 23,37 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 821,8 har åker, 29,6 tomt och träd- 
gård, 24,6 slåtterang, 34,5 kultiverad betesäng, 105,1 annan betesäng, 849,5 skogsmark, 437,8 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 816.600 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 32.800 kr. 
Skogsvärde: 120.300 kr. 
.Tomt- och indi] stri värde : 4.300 kr. 
Invånarantal: 373 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talK som "A:ndre". Den är annex Ull Ekeby. 

Kyrkan, vars byggnadsmaterial är huggen kalksten, bar enligt gamla källskrifter uppförts 1297. Vissa 
detaljer finnas dock, vilka göra det troligt, att denna kyrka ej Ör den ursprungliga. Dess kor och långhus äro 
emellertid uppförda under 1200-talets senare del och tornet kr av ännu äldre datum. Detta tillbyggdes un- 
der 1300-talet. I långhusets sydfasad synas inplockade reliefprydda stenar, vilka tidigare haft sin plats i en 
1100- tals kyrka. Kyrkans altarskåp är av mycket egendomlig form liksom även dopfuntens lock, i vilket vack- 
ra träsniderier utförts. Själva doplunten. som förfärdigats av den på Gotland forekommande sandstenen, 
visar vackra prov på medel tidsbildh- ilarnas förmåga att behandla detta material. Dessutom finnas i kyr- 
kan vackra glasmålningar. En restaure: mg företogs 1915 — 16. 
Kyrkoherde: Envall, Gustav Adolf Helmer. 
AU ek vi a, B ur g ängen 

Postadr.: Visby. Tet J,97 B. 

Areal: 67 har åker, 19,5 skogs-, ängs- o. betesmark, 
3 tomt o. trädg. Tax.-v. 60.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Manbyggn. uppf. 
1917. Ekonomibyggn, uppf. pä 18&J-talet, restaur. 
1918 — 20. 6 hästar, 9 unghästar, 3 kor, Pör driften 
användes lastbil. Arealen täckdika cl enl ig- 1 plan. Går- 
den, som tidigare tillhört Kungl. Domän styr., inköptes 
därifrån 1938 av nuv. äg. Den hade arrend. sedan 1933 
av Hugo Pettersson. 

Äg.: Bernhard Jespersson. cjIIIL« Postadr,: Sylfaste. Tel. 11 A Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 96 har, därav 25 åker. 71 skogs- o. övr. 
mark. Tax-v, 28.700. 

Jordart: Mylla på bl. botten. Skogsbest.: Rarrskog. 
Manbyggn. jppf. 1888. Ekono m i by g gn. npnf. året där- 
på. 4 hästar o, unghästar. 12 kor. 8 ungdjur. 2 moder- 
suggor Jämte gödavin. ett 60-tal höna. Gården, som 
är elektrifierad, Ko::: Mil släkten 1820 Nuv. äg. över- 
tog- den, 1910. Han har uppodlat 8 har åker. A ägorna 
finnan gi Hvfmgar o. gamla boplatser. 

Äg.: Sigurd Björkpfcren f ]ggl Son tjl ] j a j( b p e (. 
ter Bjö.-kcgirn i>. h, h. Josefina f. Andersson. Gift 09 
med Anna f, Andersson, död 3G. Barn: Lilly, Elin. 
Gösta. Iris. JttS B ur gs tomt 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 1022 A Visby. 

Areal: Total 60,92 har, därav 15 åker, 40,5 skog, 4 
ängs- o. betesmark. Tax.-v. 17.400. 

Jordart: Ler-, sand- o. grusbl. jord på omväxlande 
ler- o. hällbotten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- 
byggn. uppf. 1890. Bkonomibyggn. uppf. i början av 
1900-talet. ladug. 1924, en äldre ladug. för 200 år sedan. 
?, hii.sl.ar, 1 unghäst, 8 kor, 4 ungdjur, 10 svin, 5 får, 50 
höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1864 
genom köp av nuv. äg:s faders farbroder Lars Nils- 
son, varefter den gått i arv. 

Äg.: Karl Ragnar Emanuel Nilsson f. 27/5 1897. Son 
till Oskar Nilsson o. h. h. Amalia f. Pettersson. 

Äg.: Led. av pens. -nämnd. 
Postadr.: Sylfaste. 

Areal: Total 70 har, därav 38 åker, 25 skog, 7 ängs- 
o. betesmark. Tax.-v. 41.700. 

Jordart: överv. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog samt något lövskog. Manbyggn. 
uppf. 1880. Bkonomibyggn. uppf. 1880, tillb. o. restaur. 
1936. 5 hästar, 1 unghäst, 17 kor, 9 ungdjur, 5—10 
svin, 50 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 
1921 genom köp av nuv. äg:s fader. Denne brukade 
egend. till sin död 1926, då den övergick i stbh:s ägo. 
Ar 1930 inköptes gården av nuv. äg. 

Äg.: Knut Samuel Eklund f, 4/3 1892. Son till Lars 
Eklund o. h. h. Hilda f. Johnsson. 
Postadr.: Sylfaste. Tel. 1077 A Vtsfjy. 

Areal: Total 98,6 har, därav 32 åker, 65 skog, 1,5 
ängsmark. Tax.-v. 23.600. 

■ Jordart: Ler-, grus- o. sandjord på huvudsakl. ler- 
botten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. delv. uppf. 
i början av 1700-talet, delv. 1877, flygel 1924. Ekono- 
mibyggn; uppf. 1934, lada omb. 1924. 4 hästar, 2 ung- 
hästar, 11 kor, 8 ungdjur, 5 svin, 5 får. 50 höns. Are- 
alen täckdikad. Gården till släkten 1902 genom köp 
av J. P. Malt frän Karl Jacobsson, i vars släkt den 
varit en längre tid. Den brukas av sonen Johan. 

Äg.: J. P. Malts stbh. J. P. M. f. 1851. död 32. Son 
till Malt Per Andersson. Gift 16/2 1872 med Maria 
f. Fagerell. Barn: Johan f. 1881, Ida f. 1884, Frida f. 
1887, Emma f. 1890. ■ SAGANS OCH MINNENAS Ö I denna motsättning har han fångat något av 
det som ger Gotland dess säregna poesi: ett 
friskt och starkt levande nutidsliv på ruinerna 
av en fornvärld som för alltid gått i graven, 
men som dock alltjämt på ett förunderligt sätt 
lever kvar som stämning och historisk doft. 
Genom öns avskilda läge mitt ute i Öster- 
sjön har inte endast Gotlands kultur fått ett 
egenartad karaktär; även naturen har danats 
på ett säreget sätt. Den gotländska stranden 
med sina brant stupande klintar, vitlysande 
som kritklippor i sommarsolen, den mångskif- 
tande och sällsynt rika floran längs vägar och 
Stigar, lövängarnas blonda behag inne i djupa 
landet och vegationens yppighet långt in på 
senhösten — allt skapar för naturvännen 
skönhetssyner och stämningsvärden som fullt förmå mäta sig med den glans som omstrålar 
minnesmärkena från gångna tidsåldrar. 

Gotland ligger inte längre som en eftersökt 
etapp på handelsvägarna mellan österns rika 
länder och Europas råvarufattiga riken. Det 
liv som nu leves på ön i havets mitt, har måst 
anpassa sig efter den nya tiden. Gutaön har 
mer än förr vänt sitt ansikte mot moderlan- 
det, vars befolkning nutilldags profiterar av 
öns överflöd på spannmål och animaliska födo- 
ämnen och av dess kalkbergs outtömliga till- Den "vågomsvallade, bördiga och sköna 
ön" — för att använda en homerisk bild — 
har på nytt återfunnit sitt ansikte och blivit, 
om icke — som skalden säger — en "smaragd 
som glänser i vår kungakrona", så dock en 
omistlig del av vårt svenska land. 
■i gång mötesplats för 2i ordeuropas 
köpmän. 
Foto: Gotlands Turistförening. 

Bäcks, Österby 

Postadr.: Visby. 

Areal: Tota) 28,5 har, därav 6 åker, 22,5 skog. Tax.-v. 
8.000. 

Jordart: Lerbl. mylla o. sandjord. Skogsbest.: Bl. 
barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1907 av Bäcks 
lantbruks A. -B. 2 hästar. Gärden, som är avsöndrad 
från Bäcks Stora o. belägen 2 lon. från Visby, kom till 
släkten 1926 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Axel Persson f. 22/4 1873. Gift med Anna Char- 
lotta f. Berger. Barn: Gunborg f. 14. 

Äg.: Har genomgått bokhållarskola i Malmö. Har 
varit inspektor pä Hallfreda o. vid Nygårds i Väster- 
hejde samt på Torsjö o. Skönabäck i Skåne. Endregårda 

Postad?.: Sylfaste. 

Areal: Total 49,5 har, därav 25 åker, 23 skog, 1 betes- 
mark. Tax.-v. 29.000. 

Jordart: Ler- o. sandmylla pä lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1914. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1850, magasin 1936. i hästar, 2 
unghästar, 10 kor. 8 ungdjur, ett 10-tal svin, 50 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1927. Den till- 
hörde tidigare Vibergs släkt i flera generationer. 

Äg.: Olof Torbjörn Kellqvist f. 22/8 01. Son till Per 
Kellqvist o. h. h, Gabriella f. Backlund. Gift 16/6 32 
med Ruth f. Eklund. Barn: Björn Tore f, 35, Märta 
f. 38, Sunniva f. 40. 

Äg.: Genomgick Visby högre allmänna läroverk 1912 
—16. Endregårda 

Postadr.: Sylfaste, Tel. B A. 

Areal: Total 36,68 har, därav omkr. 20 åker, 15 skog. 
Tax.-v. 14.400. 

Jordart: Ler- o. svartmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog med inslag av lövträd. Man- 
byggn. uppf. 1859, senast restaur. 1938. Ekonomibyggn. 
uppf. 1924. 3 hästar, 8 kor, 3 ungdjur, 10 svin, 5 får, 
50 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1858 
genom köp av nuv. äg:s moilars far Georg Wiman från 
Anders Persson. Nuv. äg. övertog den 1928 efter sin 
fader. , 

Äg.: Josef Laurentius Pettersson f. 27/10 1895. Son 
(ill Herman Pettersson o. h. h. Charlotta f. Wiman. Gift 
3/8 2S med Frida f. öjefors. Barn: östen f. 29. 

Äg.: Led. av komm. -nämnd,, kyrkoråd, m. m. 

Fjella 

Postad?,: Syljaste. 

Areal: Total 17 har, därav 5 åker, 12 skogs- o. Övr. 
mark. Tax.-v. 4.400. <:,>> 

Jordart: Omväxlande ler- o. sandjoi'd. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1901. Ekonomi- 

l>y.r;-;;ii. un]>L I'"' 'I'-'- ^-=-:i 

oxar, 5 nötkreatur, 2 svin, 30 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården till släkten omkr, 1890 genom köp av 
nuv. äg:s svärfader Wahl.si.rom från J. Hallgren, var- 
efter nuv. äg. övertog den 1936. 

Äg.: Ferdinand Johansson f. 1889. Son till Fredrik 
Johansson o. h. h. Hilma f. Jacobsson. Gift 18 med 
Etel f. Wahlström. Barn: Bertil f. 22. 
Fjells, Kyrkåker 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 1015 C Visby. 

Areal: Total 0,793 har tomtmark. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Sandbl. mylla □. lerjord. Manbyggn., som 
uppf. på 1860-talet av nuv. äg:s hustrus morfader 
Jakob Friberg, användes da som handelsbod, restaur. 
1930, flygel uppf. 1938. Ekonomibyggn., bestående av 
smides- o. mek. verkstad, uppf. 1930. Nuv. äg. över- 
tog stället genom köp 1929. 

Äg.: Karl Johan Tyko Wahlström f. 23/2 1891. Son 
till t. d. hem.-äg. Joh. Alfr. Wahlström, Fjells, o. h. h. 
Maria Johanna f, Laurin. Gift 15 med Eva Maria f. 
Hultgren. Barn: Aina f. 17, Daisy f. 26, Kjell f. 28. Fjells Lilla 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 31, Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 11,5 har, därav 11 åker, 0,5 tomt o. ängs- 
mark. Tax.-v. 9.600. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. Manbyggn. uppf. 1907. 
Ekonomibyggn. uppf. 1906. 2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 
5 — 10 svin, 60 höns. Arealen täcltdikad. Gården till 
släkten 1934 genom köp från Hjalmar Andersson, som 
innehaft den en längre tid. 

Äg.: Ivar Albin Persson f. 5/7 1885. Gift 15/12 11 
med Hanna f. Johansson, Barn: Margit f. 12, Elna 
f. 18. 

Äg.: Var 1915— 34 befallningsman vid Tjuls gård i 
Lummelunda. Fjells Lilla 

Postadr.: Sylfaste. 

Areal: Total 14, V5 har, därav 10 åker, 5,75 skog. 
Tav.-v. 10.000. 

Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 
1902. Ekonomibyggn. uppf. 1900. 2 hästar, 6 kor, 2 
ungdjur, 8—10 svin, 30 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten 1870 genom köp av nuv. äg:s faders 
svärfader Jacob Fri berg, varefter (\nn sedan gått i arv. 

Äg.; Gunnar Gust. Adolf Hultgren f, 11/10 1896. Son 
till Karl Johan Hultgren o. h. h. Martha f. Friberg. Fjells Lilla och Stora 

Postadr.: Sylfaste. Tel S5 Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 47,5 har, därav 21 åker, 22,5 skog, 4 
ängs- o. betesmark. Tax.-v. 18.500. 

Jordart: överv. lermylla, delv. sand- o. grusjord. 
Skogsbest,: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1875, flygel 1933. Ekonomibyggn. uppf. 1899, 3 häs- 
tar, 2 unghästar, 7 kor. 3 ungdjur, 10—15 svin. 25 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1888 genom 
köp av nuv. äg:s morfader Anders Karlsson från Elof 
Jacobsson. Långhults gård, som drives i sambruk, till- 
köptes 1934. Den ägdes då av Oskar Malmkvist, vars 
släkt innehaft den sedan mitten av 1600-talet. Byggn. 
uppf. 1744. 

Äg.: Arvid Gustav Manfred Pettersson f. 22/5 1894. 
Son till Karl G. Pettersson o. h. h. Hulda f. Karlsson. 
Gift 15/5 20 med Signe f, Eklund. Barn: Klas Henrik 
f. 21, Ingrid f. 23, Tore-f. 31, Bengt f. 35. 

Äg.: Led. av komm. -nämnd. m. m. 
Fjells Stora 

Postadr.; Sylfaste. Tel. 11 B Gotlands Bkeby. 

Areal: Total 41,8 har, därav 16,8 åker, 23 skog, 2 
ängsmark. Tax.-v. 16.800. 

Jordart: Lera, mylla o, gi-usbl. jord. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. 1910. Ekonomibyggn. 
uppf. 1907. 3 hästar, 6 kor, 4 ungdjur, 25 30 svin, 60 
höns. Gården till släkten 1860 genom köp från Lars 
Jacobsson, varefter den sedan dess gått i arv. 

Äg.: Nils Aug. Pridolf Nilsson f. 5/9 1885. Son till 
Johan Nilsson o. h. ta. Kristina f. Boberg. Gift 4/10 13 
med Frida f. Nicklasson. Barn: Fritiof f. 14, Rickard 
f. 15, Allan f. 18, Vera f. 23, Lars f. 26, Ebba f. 29. Fjells Stora 

Postadr.: Sylfaste. Tel. S6 Gotlands Ekeby. 

Areal: Total 30 har, därav 15 åker, 13,25 skog, 1,75 
tomt, ängs- o. kultiv. betesmark. Tax. -v. 12.600. 

Jordart: Omväxlande ler-, sond- o. si-iisjnrd. Skogs- 
best.: Barrskog o. delv. lövskog. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1890. Ekonom ib yggn, uppf. samtid, med man- 
byggn., stall 1900, magasin 1912. 2 hästar, 1 unghäst. 
6 kor, i ungdjur, 5—10 svin, 60 höns. Gården till släk- 
ten 1896 genom köp av nuv. äg:s morbroder från Vik- 
tor Johansson, Den omfattade då 1/2 mtl. Nuv. äg. 
övertog den 1912 genom köp. 

Äg.: Oskar David Leonard Göransson f. 12/9 1883. 
Son till Oskar Göransson o. h. h. Vilhelmina f Anders- 
son. Gift L8/10 08 med Hulda Joh annesdotter. Barn: 
Karin f. 12. Lisa f. 18. Fjells Stora 

Postadr.: Sylfaste. 

Areal: Total 38,5 har, därav 15 åker. Tax.-v. 12.300. 

Jordart: Delv. mylla på lerbotten samt bl. grus- o. 
sandmylla. Skogsbest.: Tall- o, granskog. Manbyggn. 
uppf. 1889. Ekonomibyggn. uppf. 1893 — 94. 2 hästar, 
5 kor, 5 ungdjur, 10—12 svin, 50 höns. Gården till släk- 
ten 1873 genom köp. 

Äg.: Reinhold Karl Oskar Pettersson f. 1/8 1872. 
Son till Karl Pettersson o. h. b. Karolina f. Johansson. 
Gift 4/8 06 med Frida f. Nilsson. Barn: Edit f. 07, Elsa 
f. 09, Gustav f. 11, Margit f. 13, Erik f. 19. Hanes 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 7G8 B Visby. 

Areal: Total 106,7 har, därav 46,2 åker, 5 skog, 10 
ängs-: o. betesmark. Tax.-v. 45.900. 

Jordart: överv. lermylla samt delv. sandmylla. Skogs- 
best.: Bl. tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1858, 
restaur. 1936. flygel uppf. 1891. Ekonomibyggn. uppf. 
1840, tiilb. 1880, restaur, 1930, lada uppf. 1916. 5 häs- 
tar, 2 unghästar. 14 kon 8 ungdjur, 15—20 svin, 100 
höns. Traktordrift. Gården till släkten ursprung). 1795, 
då nuv. äg:s morfar Petter Endrells morfar tillbytte 
alg densamma. Den övertogs 1830 av P. Endrell, som 
överlät den till nuv. äg:s fader, varefter nuv. äg. till- 
trädde 1913. Denne innehar dessutom gardsdelar i Fole, 
Lokrume o. Hejdeby socknar. 

Äg.: Johannes Fredrik Emanuel Gardell f. 14/1 1886. 
Son till Fredrik Gardell o. h. h..Wendla f. Endrell. Om- 
gift 22/5 20 med Ella f. Pettersson. Barn: Bernhard f. 
12, Judit f. 14, Karl Fredrik f. 21. 
Hanes Lilla och Stora 

Postad?-.; Sylfaste. Tel. 768 C Visby. 

Areal: Total 62,75 har, därav 40 åker, 22 skog, 0,75 
tomt o. tradg. Tax.-v. 37.400. 

Jordart: Bl. sand- o. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1859. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1855, restaur. 1937. 5 hästar, 2 -ung- 
hästar, 1.5 kor. 10 ungdjur. 15 svin, 80 höns. Arealen 
täi-kdikitd. Gnrdim til i släkten för omkr. 200 år sedan. 

Äg.: Fröken Elisabeth Hellgren f. 25/1 01. Dotter 
till Anton Isak Hellgren o. h, h. Alma f. Eklund. Hulta Lilla och Stora 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 7G7 C Visby. 

Areal: Total 150 har, därav 60 åker, 90 skog. Tax.-v. 
63.000. 

Jordart: Överv. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1865. Ekonomi- 
byggn. uppf, 1898. 5 hästar, 2 unghästar, 25 kor, 20 
ungdjur, 30 svin, 100 höns. Traktor drift. Arealen 
täckdikad. Gården till släkten på 1600-talet. 

Äg.: Arvid Olof Jacob Hegethorn f. 9/7 1894. Son 
till Hjalmar Pettersson o. h. h, Theresia f. Olsson. 

Äg.: Utexaminerad från Klinte högre folkskola 1909 
o. Henise lantmannaskola 1916, Hulta Lilla och Stara 

Postadr.: Sylfasle. Tel. 767 B Visby. 

Areal: Total 64 har, därav 25 åker, 23 skog, 6 betes- 
mark, 10 kul tiv. myrjord. Tax.-v. 40.300. 

Jordart: Huvudsak! lermylla på lerbotten. Skogs- 
best:. Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1842. Eko- 
nomibyggn, uppf. på 1860-talet. 6 hästar, 2 unghäs- 
tar, 25 kor, 10 ungdjur, 25 svin, 8 får, 100 höns. Area- . 
len täckdikad. Gården till släkten 1915 genom köp av 
nuv. äg„ som är intresserad uppfödare av varmblodiga Äg,; Carl Alfred Petersson f. 23/9 1865. Son till Fe- 
ter Nilsson o. h. h. Johanna f. Johnsson, Gift 5/4 1891 
med Matilda f. Pettersson. Barn: Valfrid f. 1892, Frida 
f. 1895, Algot f, 1896. Evald f. 1899, Herbert f. 02, Hil- 
dur f. 04, Signe f. 07. 

Äg,: Nämndeman i Ködra Möre h ii ra ds rinmsaga, Kal- 
mar län. Var äg. av Siggesbo gård i Torsås s:n 1890 — 
1916. Utexaminerades från Alnarps lantmannaskola Hulta Stora 

Postadr..* Syl/aste. Tel. 7 Gotlands Ekéby. 

Areal: Total 19,5 har, därav 7,5 åker, 11,5 skog, 0,5 
tomt. Tax.-v. 9.000. 

Jordart: Ler-, sand- o. grusjord. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyagn. 1-ppL'. .1876. Ekonomi bygg n. 
uppf. 1900, ladug. 1935, 2 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 4 
ungdjur, 5 — 10 svin, 40 höns. Arealen delv, täckdikad. 
Gården till släkten 1889 genom köp* av nuv, äg:s fader 
från sergeant Adolf Larsson. 

Äg.: Helge Adolf Josef Jakobsson t. 25/6 12. Son till 
Adolf Jakobsson o. h. h. Ebba f. Pettersson. Gift 6/9 
36 med Margit f. Persson. 

Lejre 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 1077 C Visby. 

Areal: Total 81 har, därav 36,5 Sker, 38 skog o. hed- 
mark, 5 betesmark, 1,5 tomt o. park. Tax. -v. 35.200. 

Jordart: Lera på lerbotten. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1860. Ekonomibyggn. uppf. 
oinkr. 1905. 5 hästar, 15 kor, 15 ungdjur, 8 svin, 30 
höns. Traktordrift. Gården till släkten 1927 genom köp 
frän Adolf Englund. Nuv, äg, o. hans son Gustaf bruka 
den tillsammans. 

Äg.: Johan R. Glifberg f. 22/6 1864. Son till Rasmus 
Tuvesson o. h. h. Bengta f. Persson. Gift 14/5 1896 med 
Ida Kristina f, Magnusson. Barn: Emanuel f. 1897, Jo- 
han f. 1899, Malte f. 01, Gustaf f. 03. 

Lejre 

Postadr.: Sylfaste. Tel. k- 

Areal: Total 40 har, därav 20 åker, 18 skog, 2 betes- 
mark. Tax. -v. 19.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog, Manbyggn. uppf. 1910. ett gammalt bonings- 
hus för omkr. 200 ar sedan. Ekonomibyggn, uppf, 1850, 
lada 1914. 4 hästar, 1 unghäst, 12 kor. 5 ungdjur, 10 
svin, 100 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 
1907 genom köp från Nyström, som innehaft den en 
längre tid. 

Äg.: Arvid Emanuel Pettersson f. 30/10 1878. Son 
till Karl Pettersson o. h. h. Gustava f. Höggren. Gift 
3/11 05 med Maria f. Jacobsson. Barn: Axel f. 07, 
Dagny f. 09, Gerda f. 12, Märta f. 17. 

Prästgården 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 6 B. 

Areal: Total 60 har, därav 22 åker, 34 skog, i ängs- 
mark. Tax. -v. 21.400. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall-, gran- o. ekskog. Arr. -bostad uppf. 1906. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1890. 4 hästar, 2 unghästar, 15—20 
nötkreatur, 20 svin, 100 höns. Gärden till släkten 1918, 
Den brukades därförut av kyrkoherde Renser, 

Äg.: Endre kommun. 

Arr,: Otto Bernhard Karlsson f. 10/6 1891. Son till 
Karl Jönsson o. h. h. Johanna Sörensdotter. Gift 19/1 
14 med Anna f. Johansson, Barn: Ingeborg f. 12, Hen- 
ning f. 16, Martin f. 17, Verner f. 18, Anna o. Sonja f. 
20, Elna f. 23, Rut f. 25, Britta f. 31. 

Qvie 

Postadr.: Syl/aste. Tel. 768 A Visby. 

Areal: Total 49,5 har, därav 25 åker, 24,5 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 25.800, därav jordbruksv. 22.900, 
skogs v. 2.900. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o, granskog. Manbyggn, uppf. 1919, flygel uppf, 1837, 
Ekonomibyggn. uppf, omkr. 1857. 3 hästar, 2 unghäs- 
tar, 12 kor, 5 ungdjur. 10 svin, 80 höns. Traktordrift. 
Gården till släkten 18S7 genom köp av nuv. äg:s fader. 
Nuv. äg. övertog den 1917. Den har sedan urminnes 
tider varit gästgivargård o. skjutsstation. Skjutsrörel- 
sen innehas fortfarande o. bedrives nu med automobil. 

Äg.: Erik Kellgren f. 6/2 1891. Son till Hugo Kell- 
gren o. h, h. Theresia f. Lindgren. Gift 2/8 19 med 
Anna Maria Eufresyne f, Hägbom, Barn: Nils Erik f. 
20, Daga f. .22, Margareta f. 27. 

Äg.: Genomgick fulkiiöpskola 1912—13. Led. av skol- 
råd, o. kasMör [ Kinire lnkalfören. 
Postadr.: Sylfaste. Tel. 1022 B Visby. 

Areal: Total 104 har, därav 20 åker, 84 skog. Tax.-v. 
23.300, därav skogsv. 1.300. 

Jordart: överv, lermylla. Skogsbest.: Tall- o. gran- 
skog. Man- o. ekonomi by g-gn. uppf. 1900. 4 hästar, 
1 unghäst, 11 kor, 4 ungdjur, 15—20 svin, 40 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1715 o. inne- 
hades vid denna tid av Josef Oluffsson (Oluff Kvie). 
Den har sedan dess omväxlande gått i arv till son o. 
dotter. Nuv. äg. tillträdde 1920. 

Äg.: Job:s Emanuel Nilsson f. 26/3 1883. Son till 
Karl Nilsson o. h. h. Kristina f. Olsson. Gift 14/7 06 
med Viktorina f. Enkvist. Barn: Gillis f. 06, Daisy f. 12. 

Äg.: Led. av kyrkoråd., bamav.- o, pens.-nämnd. Stenstuga 

posladr,: Sylfaste. Tel. ei/0 Visby. 

Areal: Total 232 har, därav 60 åker. 126 skog, 26 
ängsmark, 20 övr. mark. Tax.-v. 82.800. 

Jordart: Ler-, sand- o. grusjord. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog med inslag av lövträd, delv. hedmark. 
MBaliyggn. uppf. omkr. 1840. Ekonomibyggn. delv, 
av äldre datum, delv. nybyggda. Gården elektrifierad. 
7 hästar. SO kor, 20 ungdjur. 16 svin, 80 höns. Traktor- 
drift. Arealen till överv. del täckdikad. Gården till 
släkten 1877. Nuv. äg. övertog den 1900 efter faderns 
död. Mannys^n. skiljer ;-if.: fi;m vanlig sol ländsk stil. 

Äg.: Fil. mag, Arvid Lars Johan Gardell f. 23/2 
1887. Gift 3/6 16 med Anna f. Uppling. Barn: Len- 
nart f. 18. 
Postadr.: Sylfaste, Tel. 1077 B Visby. 

Areal: Total 80 har, därav 30 åker, 50 skog. -Tax.-v. 
28.400. 

Jordart: Ler- o. svartmylla på lerbotten. Skogsbest,: 
El. barrskog. Manbyggn. uppf. 1 slutet av 1700-talet, 
senare moderniserad. Ekonomibyggn. uppf. efter brand 
i början av 1900-talet. 3 hästar, 30—35 kor, 30 ung- 
djur, 30—35 svin. Traktordrift. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten 1928 genom köp av nuv. äg. från 
Emil Jacobsson. 

Äg.: Handlanden Sigurd Hesselsten f. 3/3 1889. Son 
till Carl Hesselsten o, h. h. Karolina. Gift 10/10 16 
med Anna f. Nilsson. Barn: Inga Birgit f. 17. 

Äg.: Handlande i Visby sedan 1905. ESKELHEM 
Eskelhem ESKBLHEMS socken av Gotlands södra härad är 
belägen å öns västra del mellan Visby och Klinte- 
hamn. Den når fram till havet endast med två knappt 
'A km. långa strandremsor. Socknen utfylles huvud- 
sakligen av en bördig lerslätt, vilken i utkanterna av 
densamma till stor del Övergår i myr- och skogsmarker. 
Fornminnen: Stenåldersboplats finnes vid Alvena, 
slipräfflestenar vid Liffedarve, kummel vid Kulskogen, 
kämpagravar exempelvis i stort antal vid nordvästra 
sockengränsen mot Tofta, vidare vid Butede, Lingsarve, 
prästgården, Rosenbys, Rovide, Sigvards, Simonarve, 
Kvama och Liffedarve. Av järnaldersgravfält märkes 
— ~ — . ett större norr om Alvena, andra vid Bringsarve, norr 

om Tjuls, å området mellan Rosenbys och Bolex m. fl. 
ellan brons- och järnåldern är gjort å prästgårdens mark. 
fastighetstaxering är ägovidden: 1.328,26 har åker, 53,26 tomt och 
■ad betesäng, 210,93 annan betesäng, 1.517,5 skogsmark, 396,39 öv- 
I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 45.900 kr. Skogs- ställen, Ett fynd från övergångstiden r 

Areal: 38,15 kvkm. Enligt 1938 års 
trädgård, 35,75 slåtteräng, 34,65 kultive 
rig mark. Jordbruksvärde: 1.028.900 kr. 
värde: 160.900 kr. Invånarantal: 645 (1? 

"Yskelem" (1500-talet) bildar pastorat med Tofta. — Kyrkan är uppförd i huggen kalk; 
erhållit sin nuvarande gestalt under 1200-talet, varvid stilen synes ha rönt inflytande från do 


S:t Nicolai i Visby, men kyrkan rymmer även vis 
lan fornnordisk slingornamentik och orientalisk s 
Kyrkoherde: Ronquist, Nils Henrik. l äldre i Intre t blandning mel- 
-M' 
°'ä*>V'7 ^IStlTvW 


'■ Alvena 

Postadr.: Eskelhem. Tel. 19. 

Areal: Total 90 har, därav 28 åker. Tax.-v. 31,500. 

Jordart: Svartmylla, ler- o. sandjord på lerbotten. 
Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1924, fly- 
gel av äldre datum. Ekonomibyggn. uppf. 1930 — 40 
efter brand med alla tidsenliga anordningar, 5 hästar, 
2—4 unghästar, ett 10-tal kor, 4 — 5 ungdjur, 20—25 
svin, ett 100-tal höns. Reakt.-fri besätta. Traktor- 
drift. Gården till släkten i början av 1890-talet genom 
köp av nuv. äg:s fader, som genom köp av mtilligg.'in(le 
mark utökade gården till nuv, storlek. Den övertogs 
vid faderns död av nuv. äg. 

Äg.: Ernst Johansson f. 1895. Son till Axel Johans- 
son o. h. h. Karolina t. Karlsson. Gift 19 med Hildur 
f. Kvamberg. Barn: Sune f. 20. 

Alvena 

Postadr. : Eskelhem. Tel. 5 A. 

Areal: Total 46,15 har, därå' 
o. övr. mark. Tax.-v. 14.200. J 
mtl, tax.-v. 1.600. 

Jordart: Sandmylla på hällbotten samt lermylla pä 
lerbotten, Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 
1882, flygel 1926. Ekonomibyggn. uppf. 1911, delv. 
1937. 4 hästar, 1 unghäst, 6 kor. :; ungdjur, 5 — 10 
svin, 60 höns. Gården till släkten omltr. 1850 genom 
Tli. Sigrén, vars dotter Johanna blev gift med nuv. 
äg:s svärfader Niklas Larsson. Nuv. äg. övertog den 
1928 efter svärfadern. 

Äg.: Hugo Ahlström f. 13/8 1874. Son till Carl 
Ahlsiröm o. h. h. Emma f. Sigrén. Gift 07 med Alma 
f. Larsson. Barn; Karl Olof f. 08, Artur f. (19. Tngrkl 
f. 16. BSKBLHEM 
Postadr.; Västergarn. 

Areal: Total 1,5 har. Tax. -v. 1.000. 

Jordart: Sandmylla. Manbyggn. uppf. 1903. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1908. 1 ko, 1 ungdjur, 3 får, ett 30-tal 
höns. Gården till släkten 1912. Nuv. äg. tilltrikkk: 
1935. 

Äg.: Yngve Olsson f. 03. Son till Herman Olsson 
o. h. h. Maria f. Ahlin. Gift 25 med Olga Märta Annie 
f. Bogström. Barn: Bertil. Postadr.; Eskelhem. Tel. S B. 

Areal: Total 156,69 liar, därav 33 åker, 123,69 skogs- 
mark, tomt m. m. Tax.-v. 41.800. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1868 av sten, väl underhållen. Eko- 
nomibyggn. uppf. ungefär samtid. 3 hästar, 10 — 12 
kor, c:a 10 ungdjur, 20 — 30 svin, höns till husbehov. 
Rea k t. -fri. stamb.-f. besättn. Traktordrift. Arealen 
delv, rördikad. Gården inköptes pä. 1860-talet av nuv. 
äg:s farfar Christian Olof Johan Söderdal, som uppf. 
samtl. byggn. Den övertogs 187S av nuv, äg:s fader, 
som innehade den till 1922, då nuv. äg. övertog den- 

Äg.: Birger Söderdahl f. 20/5 1893. Son till Alfred 
Söderdahl o. h. h. Karolina f. Hägg. Gift 36 med Maja 
f. Norrby. Bringsarve 

Postadr.; Eskelhem. 

Areal: Total 39,75 har, därav 12 åker, 25,5 skog, 1,5 
ängsmark. Tax.-v. 12.800. 

Jordart: Sandbl. mylla o. lätt jord på lerbotten. 
Skogsbest,: Bl. barrskog med inslag av lövträd. Man- 
bygn. uppf, 1909. Ekonomibyggn. uppf, 1894. 2 häs- 
tar, 1 unghäst, 7 kor, 2 ungdjur, ett 10-tal svin, 50 — 75 
höns. överv. täckdikad areal. Gården till släkten 
1863. dä nuv. äg:s svärfader Nils Teodor Pettersson 
köpte den av prostinnan Broander. Nuv, äg. tillträd- 
de 1925. Gården är belägen vid vägen Eskelhem-Tofta. 

Äg.: Johannes Larsson f. 1886. Son till Niklas Lars- 
son o. h. h. Johanna f. Sigrén. Gift 19 med Ester 
Sofia Pettersson f. 1895. Barn: Astrid f. 20. Bringsarve 

Postadr.: Eskelhem. 

Areal: Total 30,7 har, därav 11,2 åker, 12,5 skog, 
6,5 ängsmark, 0,5 tomt. Tax.-v. 10.600. 

Jordart: överv. sandmylla på ler- o, grusbotten. 
Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1891, 
flygel tillb. 1923. Ekonomibyggn, uppf. 1915. 2 häs- 
tar, 1 unghäst, 4 kor, 3 ungdjur, 1 modersugga, 5 göd- 
svin, 60 höna. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten omkr. 1835, då nuv. äg:s hustrus farfar Jo- 
hannes LöveTen kijpie densamma. Nuv. äg. övertog 
den 1915. 

Äg.: Karl Oskar Christofferason f. 10/4 1878. Son 
till Karl Kristoffersson o. h. h. Charlotta f. Kristoffers- 
son. Gift 14/7 05 med Vendia Lövgren f. 31/8 1880. 
Barn: Agda f. 06, Valborg f. 11. ESKELHEM 
Bringsarve 

Postadr.: Eskelhem. 

Areal: Total 10,75 har, därav T åker, 3 skog, 0,75 
tomt o. Övr. mark. Tax.-v. 6.000, 

Jordart: Sandbl. mylla o, lätt jord. Skogsbest,: Bl. 
barrskog-, Manbyggn. uppf. li)26, flygeln av äldre da- 
tum. Ekonomibyggn. uppf. 1904. 2 hästar, 4 kor, 1 
ungdjur, 4 svin, ett 40-tal höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården till släkten genom köp av nuv. äg:s, 
fader. Nuv. äg\ övertog den efter faderns stbh, omkr. 
1923. Frendaive har tiilköpts senare. 

Äg.: Anders Wilhelm Angelin f, på gården 1877. Son 
till Anders Angelin o. h. h. Emma f. Lövgren. Gift 20 
med Gerda f. Olason. Hk raJsST 


Postadr.: Eskelhem. 

Areal: Total 34,36 har, därav 16 åker, 
0,5 tomtmark. Tax.-v. 12 500. 

Jordart Overv. lermylla samt något sandjord. Skogs- 
best. Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1850, flygel 
1885 Ekonomibyggn. uppf 1007—0". övr. byggn. uppf. 
1937, 2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 75 höns. 
Störru delen av arealen täckdlkad. Gården till släk- 
ten t början av 1700-talet genom Lars Ahlström. Den 
har sedan gått i arv inom släkten o övertogs av nuv. 
äg. 1932 

Äg.: Karl Helmer Artur Olofsson f. 1/5 0*. Son 
till O. o! Olofsson o. h, h. Hilma f. Jacobsson. Gift 
8/6 29 med Anns f. Westman. Dam: Jill f. 30, Gun- 
nel f, 32. 
Postadr.: Eskelhem. 

Areal: Total 15,53 har, därav 6 åker, 8,28 skog, 1 
ängsmark, 0,25 tomtmark. Tax.-v, 5.400. 

Jordart: Sand- o. lermylla. Skogsbest.: Bl. barr- o. 
lövskog. Manbyggn. uppf, 1796, flygel 1863. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1915. 2 ilastar, 3 kor, 1 ungdjur, 2 
svin, 50 höns. Arealen delv. täekdikad. Gården till 
släkten 1914 genom köp av nuv. äg:s fader från Julius 
Jacobsson, i vilkens släkt don varit en längre tid. 

Äg.: Ernst Hjalmar Niklas Norrby f. 13/12 11. Son 
till Hjalmar Norrby o. h. h. Desideria f. Selin. Gift 
19/5 34 med Märta f. Karlsson. Barn: Gösta f. 30, 
Linnea f, 36. 

Äg.: Led. av brandstodsnämnd. Buters 

Postadr.: Eskelhem. Tel. 5 B. 

Areal: Total 94,5 har, därav 30 åker, 64,5 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 27.000. 

Jordart: Styv lera o. mylla på i huvudsak lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1877, 
senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1887 i samband, 
med en kvarn, vilken ännu står kvar. 5 hästar, 10 
kor, 5 ungdjur, 15 svin, 5 får, 100 höns. Arealen delv, 
täekiiikad. Garden till .släkten omkr. 1770. J. Bolin 
övertog den 1896 efter sin fader. 

Äg.; Johannes Bolins stbh. J. B. f. 1875, död 33. 
Son till Gabriel Bolin o. h. h. Emma f. Hagberg. Gift 
01 med Johanna f. Sigrén. Barn: Axel f. 02, Karin f. 06. ESKELHEM 
Tax. -v. 17.600. 

Jordart: Lermylla, piggelhäll o. svartmylla på ler- 
botten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 
1870, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. på 1870- 
talet. 4 hästar, 1 unghäst. T kor, 3 ungdjur. 1 moder- 
sugga, 5—10 gödsvin, 5 får, 100 höns. Arealen delv. 
täekdikad, Gården till släkten 1922 genom köp av 
nuv. äg., vars maka äger den angr;iii5H.nile gården om- 
fattande 35,71 har, av vilka 5 har sambrukas med denna 
gård o. resten utarrend. 

Äg.: August Gårdman f. 3/6 1885. Son till Oskar 
GardMaii o. h. h. Marta f. östman. Gift 2:a gången 
30 med Sigrid Emilia f. Erlandsson. Barn i första 
giftet: Astrid f. 14, Astrid f. 16, Gunborg f. 17, Mildred 
o. Agda f. 20, Hildur f. 21, Inga f. 23, Arvid f. 24. 

Buters 

Postadr.: Bskélhein. 

Areal: Total 16,77 har, därav 7 åker, 9,77 skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 5.100. 

Jordart: Sandjord o. lerbl. mylla. Skogsbest.: Barr- 
skog med inslag av lövträd. Manbyggn. uppf. 1907. 
Ekonomibyggn. uppf. 1920, brygghus 1929. Ladug. 
cementerad. 1 häst. 3 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 50 — 60 
höns. Reakt.-fri besättn. Arealen delv. dränerad. An- 
na Lovisa öman, död 1938, gift meti Karl öman, död 
1930, som innehaft gården i ett 50-tal år, sålde den 
1938 till sin systerdotter, nuv. äg. 

Äg.: Alma Larsson f. 1885. Dotter till Lars Lars- 
son o. h. h. Maria f. Öman. 

Båticke 

Postadr,: Eskelhem. 

Areal: Total 84,72 har, därav 18 åker, 62 skog, 1 be- 
tesmark. Tax.-v. 25.900. 

Jordart: Sandbl. mylla o. lermylla på ler- o. svalsands- 
botten. Skogsbest.: BI. barrskog, delv. lövskog. Man- 
byggn. uppf. 1926, restaur. 1923, flygel uppf. 1924. Eko- 
numibyggn. uppf. 1934. 3 hästar. 1 unghäst. 10 kor, i 
Ungdjur, c:a 10 svin, 100 höns. Arealen till överv. del 
tuckdikad. liimini till släkten på 1720-talet. Nuv. äg. 
övertog den 1924, Nuv. äg:s farfars far Elias Gabriels- 
son, som var nämndeman, antog namnet Bolin efter 
gården. En gammal kvarn, som uppf. på 1800-talet o. 
restaur. 1891 samt såg, uppf. 1880, voro i bruk vid 
Båticke å till år 1939. 

Äg.: Olof Oskar Emil Bolin f. 28/5 1881. Son till 
Olof Lars P. Bolin o. h. h. Emma f. Hägg. Gift 09 
med Teresia Oliva Olofsson, död 31. Bara: Olof f. 14, 
Astrid f. 18. 

Ekeby 

Postadr. : Eskelhem. Tel. IS. 

Areal: Total 22,35 har, därav 10 åker, 12,35 skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 9.700. 

Jordart: Sand- o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- o. 
något lövskog. Manbyggn. uppf. 1900, restaur. 1930. 
Ekonomibyggn. uppf. 1914, cementerad gödselstad. 4 
hästar, 6 kor, 1 ungdjur, 10 svin, 50 höns. Reakt.-fri 
besättn. Arealen täckdikad. Gården till släkten genom 
köp 1890. 

Äg.: Jakob Jakobsson f. 1864. Son till Lars Jakobs- 
son o. h. h. Johanna f. Nilsson. Gift 1890 med Hilda 
f. Löndberg. Bara: Edvin f. 1891, död 37, Hugo f. 1893 
(gift 26 med Anna f, Löndberg). 

Gården brukas av sonen Hugo. 
Postadr.: Eskelhem. Tel. 21. 

Areal: Total 45,75 har, därav 15 åker, 30 skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 15.000. 

Jordart: Ler- o. sandbl. mylla på omväxlande botten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog, lövskog på ängsmarken. 
Manbyggn. uppf. 1902. Ekonom ibyggn, uppf. 1913. 3 
hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 10 svin, 2 får, 150 höns. Area- 
len delv. täckdikad. Gården till släkten i början av 
1800-talet genom köp av nuv. äg:s morfader. 

Äg.: Fru Emma Wahlby f. 1S79. Dotter till Johan 
Nilsson o. h. h. Josefina f. Johansson. Gift 16 med 
Gunnar Wahlby, f. 1S76, död 36, Barn: Helga f. 09 (gift 
37 med Henry Ohlsson f. 07, barn: Ingemar f. 38, Gert- 
rud f. 40), Gunhild f. 17. Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 25 har, därav 9 åker, 13 skogs- o. hag- 
mark, 3 Kultiv. betesmark. Tax. -v. 7.600. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten, styv lerjord, sand- 
o. mulljord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 
1910, restaur. 1938. Ekonomibyggn. uppf. 1905, restaur. 
1932, cementerad gödselstad med urinbrunn. 2 Ilastar, 
4 kor, 3 ungdjur, 1 modersugga, 8 gödsvin, 50 höns. 
Reakt.-fri besättn. Gården till släkten genom köp 1931 
från Johan Lövgren. På ägorna finnes en domarring. 
Äg.: Ture Ohlsson f. 9/3 1895. Son till Olof Ohlsson 
o. h. b. Maria f. Lovgren. Uift 31 med Lovisa f. Råd- 
Äg.: Genomgick lantmannaskolan 1 Hemse 1918 — 19. 
Medl. av R. L. P. Både herr o. fru Ohlsson ha genom- 
gått en studiekurs i statskunskap o. lktevaUirhiKlnri:! 
vid Västerbergs folkhögskola 1926. Fr ändar ve 

Postadr.: Eskelhem. 

Areal: Total 14,84 har, därav ! 
hagmark. Tax.-v. 4.400. 

Jordart: Grusjord o. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1900. 1 häst, 2 kor, 1 ung- 
djur, 2 svin, 40 höns. Reakt.-fri besättn. Gården Ull 
släkten genom köp 1929. 

Äg.: Ernst Boberg f. 1900. Son till Petter Boberg 
o. h. h. Selma f. Nordin. Gift 26 med Ester f. Anders- åker, 6,84 skogs - Postadr.: Eskelhem. Tel. 4 A. 

Areal: Total 102,18, därav 45 åker, 56 skogs- o. övr. 
mark, 1 ängsmark. Tax.-v. 30,000. 

Jordart: Lermylla, delv. sandjord samt styvare lera på 
omväxlande botten. Skogsbest.: Överv. tallskog. Man- 
byggn. uppf. 1891, flygel 1895, senare restaur. Ekono- 
mibyggn, uppf. 1875, delv. under senare delen av 1800- 
talet. 5 hästar, 1 unghäst, 12 kor, 10 ungdjur, 15—20 
svin, 100 höns. Gärden Lill släkte» 18S2 genom köp av 
nuv. äg:s fader från Erik Johansson. Nuv. äg. övertog 
den 1917. 

Äg.: Kali Axel Olsson f. 4/5 1890, Son till Karl Ols- 
son o. h. h. Selma f. Larsson. Gift 13 med Gerda f. Jo- 
hansson. Barn: Margret f. 13, Valborg f. 14. Axner f. 
16, Bror Olof f. 18, Siri f. 21. ESKELHEM 
itMLJUl KjO PostdiJr.: Eskelhem. 

Areal: Total 47,32 har, därav 19 åker, 28,32 skogs- 
o. övr. mark. Tax.-v, 18.100. 

Jordart: Lermylla på lerbotten o. lätt mylla på skif- 
tande botten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- o. 
ekonomibyggn. uppf. 1912 — 13. 3 hästar, 5 kor, 1 ung- 
djur, 5 svin, 5 får, c:a 60 höns. Gården till släkten omkr. 
1860 genom nuv, äg:s fader, vilken, sedan dos:-; tillköptu 
areal efter hand. Då gården blev ett helt hemman från- 
såldes delar härav, varvid denna gård nybildades av 
nuv. äg., som tillträdde 1919. 

Äg.: Karl Törnvall f. 9/11 1864. Son till Anders Petter 
Törnvall o. h. h. Johanna f. Hansson, Gift 02 med Jenny 
f. Nygren. Barn: Valter f. 06. Postadr.: Eskelhem.. 

Areal: Total 6,5 har, därav 6 åker, 0,5 skog. Tax.-v. 
4.000. 

Jordart: Mylla på svalsand. Skogsbest.: Tallskog. 
Man- o. ekonomibyggn. ursprung], uppf. pä 1700-talet, 
omb. 1937. 

Äg.: Egendomsmäklare Gustav Ekström i Visby f. 
1876. Son till Petter Ekström o. h. h. Gustava f. Lund- 
berg. Gift 2/6 11 med Svea f. Vallin. Lingsarve 

Postadr.: Eskelhem. Tel 30. 

Areal:' Total 25,91 har, därav 8 åker, 15,66 skog, 1 
ängsmark o. tomt, 1,25 övr. mark. Tax.-v. 6.700. 

Jordart: Lerbl. mylla på pinnmo- o. lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf, 1890. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1923. 2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 5 
svin, 75 höns. Arealen täekdikad. Gården till släkten 
1922 genom köp av nuv. äg, från Oskar Pettersson. 

Äg.: Karl Hj. Efraim Fredriksson f. 23/9 1888.' Son 
till Johan Fredriksson o. h. h, Maria f. Hansson. Gift 
29/12 17 med Elin f, Vahlgren. Barn: Kerstin. 

Äg.: V. ordf. i skolråd. Led. av kyrkoråd, m. m. Rosenbys 

Postadr.: Eskelhem. Tel. S C. 

Areal: Total 63,79 har, därav 16 åker, 40,25 skogs- 
mark (varav 10,3 myr o. sänka marker), 2 ängsmark, 
0,5 tomtmark, 5 avrösningsjord, 0,24 övr. mark. Tax.-v. 
16.800. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1867. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1886, lada 1928. 2 hästar, 6 kor, 2 ung- 
djur, 5 svin, 13 får, 25 höns. Större delen av arealen 
täekdikad. Gården till släkten omkr. 1830. L. R. 
Jakobsson tillträdde 1905 o. brukade den till sin död 
1938, då den övergick till hans stbh. 

Äg.: Lars Rudolf Jakobssons stbh. L. R. J. f; 5/5 
1867, död 38. Son till Lars Jakobsson o. h. h. Johanna 
Göransdotter. Gift 9/2 17 med Elsa £. Nordahl Barn: 
Gustav f. 17, Erilt f. 18, Lisa f. 21. ESKELHEM 
, V-i.rfflÉ 
Rosenbya 

Postadr.: Eskelhem. 

Areal: Total 50,5 har, därav 15 åker, 33 skog, 1,5 
äng, 0,5 tomt. Tax.-v. 15.300. 

Jordart: Svartmylla pä lerbotten samt sandjord. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1876. flygel på 1850-talet. Eki.mmiihvsmi. uppf. omkr. 
18S0. 3 hästar. 1 unghäst. 6 kor. -1 ungdjur, ett 10-tal 
svin, 150 höns. Gården till fläkten 1930 genom köp av 
nuv. äg. frän Per Johanssons stbh. 

Äg.: Carl Johan Mökander f. 19/2 1883. Son till Jo- 
han Salomonsson o. h. h. Emilia f. Johansson. Gift 4/11 
16 med Selma f. Johansson. Barn: Erik f. 17. Gösta f. 
20, Valter f. 26, Anne-Marie f. 29, Gunilla f. 34. 

Ag.: Genomgick Sydöstra Pkiisies lolkhög- o. lant- 
mannaskola 1908 — 09. Innehade befattning som bok- 
hållare k Stäflö gods 1912—16. inspektor vid Eilldals 
egend. 1916 — 20. Arrend. därefter Näsby boställe, Ot- 
tenby. Led. av kyrkoråd. Kyrkokassör. Revisor för 
kommunens räkenskaper. Ordf. i R. L. F:s lokalavd. 
för Eskelhem m. m. 

Rosenbys 

Postadr.: Eskelhem. Tel. 7 A. 

Areal: Total 24,75 har, därav 8 åker, 16,75 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 6.900. 

Jordart: Styv lerjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1907, restaur. 1938. Ekonom ib yggn. uppf. 
1900, restaur, 1933, cementerad. 2 hästar, 4 kor, 12 
svin, 50 höns. Gården har varit i släkten i 3 genera- 
tioner. Nuv. äg. övertog den 1933, På ägorna finnas 
ett antal fornminnen, såsom stena kle isy rävar o. domar- 
Äg.: Axel Bolin f. 1892. Son till K. G. M. Bolin 
o. h. ta. Emma f. Nilsson, Gift 26 med Alma f. Fröj- 
ström. Barn: Alberta f. 27, Hilda f. 29, Eror Axel f. 32. 

Rovalds 

Postadr.; Eskelhem. Tel. S A. 

Areal: Total 90 har, därav 36.5 åker, 43 skog, 3,75 
ängsmark, 0,75 tomtmark, 6 övr. mark. Tax.-v. 30.900. 

Jordart: Sandbl. mylla o. lermylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Överv. tallskog. Manbyggn, uppf. på 1840- 
talet i en våning. Ladug. uppf. 1882, lada o. magasin 
1912. 6 hästar, i rm.shästar, i 1 kor. ii unjrdjur, 10 svin, 
100 höns. Gården till släkten på 1880-talet genom köp 
av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. övertog den 1918. 

Äg.: Olof Joh. Emil Olsson f. 20/5 1SS9. Son till hä- 
radsdomare Joh, Olsson o. h. h. Kristina f. Björkman 
från Martille i Stenkumla s:n. Gift 20 med Beda f. 
Olsson från Snäekarve i Stenkumla s:n. Barn: Gerd 
f. 22, Hild f. 28, Olof f. 29, Stina f. 34. 

Äg.: Ordf. i pens.- o. valnämnd, överförmyndare, 
äjrodeln. -nämndeman, skil tusgodeman m. m. 

Ro vide 

Postadr.: Eskelhem. Tel. IS. 

Areal: Total 27,6 har, därav 15 åker, 11,6 skog, 1 
tomt. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. 
barrskog, dc-lv. lövskog. Manbyggn. uppf. 1914. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1912, magasin 1915. 3 hästar, 2 ung- 
hästar, 5 kor. 3 ungdjur, c:a 10 svin, 75 höns. Gården 
till släkten 1900 genom köp av nuv. äg:s fader från 
fanjunkare Hemström. 

Äg.: Fru Ester Karolina Henrietta Wickman f. 7/7 
1893. Dotter till Oskar Johansson o. h. h. Sigrid f. 
Andersson. Gift 2/1 14 med Arvid Wickman. död 29. 
Bara: Axel f. 14, Nils t. 15, Erik f. 18, Bertil f. 19. Tore ESKELHEM 
Postadr. .* Eskelhem. 

Areal: Total 126,25 har, därav 47 åker o. odlad myr, 
61 skog, 8 ängs- o. betesmark, 7,25 övr. mark. Tax.-v. 
32.700. 

Jordart: Lera o, mylla pä ler-, sand- o. grusbot ieii. 
Sk urs best.: Tallskog o. granskos. Manbysgn. uppf. 
18S2— 83, tvenne flyglar från 1850-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1910, övr. byggn. 1927. 5 hästar, 2 ung- 
hästar, 12 kor. 6 ungdjur, 15 svin, 100 höns. Arealen 
till större delen täckdikad. Gården till släkten 1872 
genom köp av nuv. äg:s fader från Qvarnberg. Nuv. 
äg. Övertog den 1931. 

Äg.: Per Erik Bolin f, 13/8 1S93. Son till Gabriel 
Bolin, fanjunkare, o. h, h, Amanda f. Larsson. Gift 33 
med Elin f. Söderdahl. Postade: Eskelhem. 

Areal: Total 35,24 har, därav 12 åker, 21 skog, 2,24 
övr. mark. Tax.-v. 7.800. 

Jordart: Sand- o. lermylla, huvudsakl. på lerbotten. 
Skogsbest.: Bl. barrskog mod inslag riv lövträd, Man- 
byggn, uppf. 1898. Ekonomi byggn. uppf. 1923. 2 häs- 
tar, 6 kor, 5 svin. e:a 50 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten i slutet av 1700-talut. Nuv. äg. tillträd- 
de 1922. Hennes svärföräldrar inköpte tomten, varefter 
den övriga arealen tillköptes efter hand. 

Äg.: Anna Maria Ahlström f, Sigvards 1886, Dotter 
till Alfred Olofsson o. h. ii. Maria f. Vettergren. Gift 
07 med Oskar Ahlström. Barn: Karl Gustav f. 08, Inge- 
gerd f. 10. JK. .i— Sojvide 

Postadr.: Eskelhem. Tel. 8 B. 

Areal: Total 54,5 har, därav 22 åker, 29 skog, 3,5 
ängsmark. Tax.-v. 15.700. 

Jordart: Sand- o. lerjord samt mylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o, granskog samt björkskog pä ängs- 
marken. Manbyggn. uppf. 1872. Ekonomi byggn. delv. 
uppf. 1850 o, delv. 1903, 4 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 5 
ungdjur, 10 svin, 75 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gården till släkten genom köp av nuv. äg:s morföräld- 
rar. Nuv. äg. övertog den 1921 o. senare. 

Äg,: Karl Oskar Reinhold Lövgren f. 29/5 1880. Son 
till Oskar Petter Lövgren o. h. h. Johanna f. Söderberg. 
Gift 18 med Agnes f. Lagerström, Barn: Arne f. 19, 
Ragnhild f. 22, Iris f. 24, Karl Gustav f. 27, Hans f. 29. 
T juls 

Postadr.: Eskelhem. Tel. 7 B. 

Areal: Total 38 har, därav 17 åker, 21 skogs- o, hag- 
mark. Tax.-v. 14.700. 

Jordart: Sand- o. grusjord. Skogsbest,: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1913. Bkonomibyggn. uppf. 1902, ce- 
m en terade. 3 hästar, 8 kor, 5 ungdjur, 8 svin, 125 höns. 
Reakt.-fri besättn. Arealen delv. rördikad. Gärden till 
släkten 1805. Nuv. äg, övertog den 1930. 

Äg.: Valfrid Göransson f. 20/12 1880, Son till Georg 
Göransson o, h. h. Emma f. Magnusson. Gift med Alida 
Johansson f. 1878. Bai-n: Bengt f. 16, Ingeryd f. 15. 

Äg.: Huvudman o. styr. -led, i Eskelhem.s Sparbank. 
F. d. kyrkovärd o. v. ordf. i kyrkostämman. ESKELHEM 
Tjuls 

Postadr.: E&kelhem. 

Areal: Total 29,5 har, därav 13 åker, 14 skog, 2 hag- 
mark. Tax, -v, 11.700. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla, delv. ,=andmyUa. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. på 1870-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. 1914 — 15. magasin o. hönshus 
1934. 3 hästar, 7 kor. 2 ungdjur, 3 svin, 150 höns. t 
len delv. täckdikat!. Gärden till släkten orakr. 1375, dä 
nuv. äg:s morfar Sven Kruseli hitflyttade från Rosen- 
bys, En del areal tillköptes omkr, 1911. Nuv. äg. " 
tog gården 1930. 

Äg.: Gunnar Ahlström f. 5/4 1893. Son till Kar! 
Ahlström o. h, h. Laura f. Krusell. Gift 22 med Elna 
f. Engström. Barn: Mary f. 23, Sven f. 27. 
Postad?.: EskeUicm. 

Areal: Total 26 har, därav 12 åker, 14 skogs- o. övr. 
mark. Tax.- v. 12.900. 

Jordart: Ler-, grus- o. sandbl. mylla. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1S47, flygel sena- 
re tillb. Ekonnmibyggii. uppf. 190-i. 2 hästar, 5 kor, 
3 ungdjur, 5 svin, 75 höns. Större delen av arealen 
läckdikad. Gården till släkten omkr. 1805. Nuv. äg:s 
morfar innehade den omkr. 1840. Nuv. äg. övertog den 
1919. 

Äg.: Jacob Emil Jacobsson f. 1881. Son till Johannes 
Jacobsson o, h. h. Krist.m:i Persrlntler. Gift 08 med Ada 
f. Olsson. Barn: Ernfrid f. 09, Edvin f. 11, Arne f. 13. Tjuls 

Postadr.: Mskelhem. 
Areal: 10 har åker. Tax.-\ -1.900. ordart: Sandbl. lermylla på ler- o. hällbotten, Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. 1870—80, senare restaur. 1 häst, 
4 kor, 3 ungdjur. r ' svl[> - r,<) '^>ns. Arealen delv. täckdi- 
kad. Gården till släkten l!)j:-; genom köp av nuv. äg. 

Äg.: John Olsson f. 14/6 1892. Gift 15 med Agnes f. 
Broström. Barn: Aina i, 17, Yngve f. 19, Ingeborg f. 
26. Unghanse 

Postadr.: Eskelhem. 

Areal: Total 46 har, därav 15 åker, 20,25 skog, 5 ängs- 
mark, 0,25 tomtmark, 4,5 övr. mark. Tax. -v. 11.200. 

Jordart: överv. sand- o. lermylla pn p i ggel botten. 
Skogs best. : Tall- o. granskog, lövskog \>:i ängsmarken. 
Manbyggn. mer.! flygel uppf. 1SST. Ekosioniiiiyggn. uppf. 
1918 efter brand, magasin Ui12. ;■; hasta! 1 , S kor, 4 ung- 
djur, 3 svin, 50 hons. Arealen täckdikad. Gården till 
släkten 1850, då nuv. äg:s farbroder Petter Jacobsson 
tillträdde genom giftermål. Den övertogs 1378 8V HUV. 
äg:s fader o. 1884 av nuv. äg. 

Äg.: Niklas Theodor Jacobsson f. 9/11 1862. Son till 
Anders Jacobsson o. h. h, Josefina f. Zvlberg. Gift 4/3 
1887 med Johanna f. Pettersson. Barn: Martin f, 1801. 
Märta f. j.ö94, Ingeborg f. 1898, Maria f, 02. ESKELHEM 
Postadr.: Exkclhem. Tel. 3 A. 
Areal: Total 80 har, därav 37,35 åker, 39 skog, 
ängsmark, 1,5 tomt o. trädg., 1 övr. mark. ~~ Tax.-' „1B 30.000. 

Jordart: Sandbl. lerjord på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1S94. Ekonomi- 
byggn. uppf. i slutet av ISOO-ialet. senare om- o. tillb. 

il draghästar, :■! v arm blodiga avelsstcm, 7 unghästar 10 
kor, 5 ungdjur, 10—15 svin, SO höns. Traktordrift 
Arealen dtlv. tLkloiikad. Garden lill släkten 1850 ge- 
nom Cr. J. Söderdahl, f. i Fole 1827. Valda, som da bru- 
kades i flera delar, inköptes av nu v. äg:s farfar An- 
gränsande ga ni "BoIeM" va:- da stam ii.--.rn man Nuv a'" 
tillträdde 1911. a garden upmode-s vaimblodshästar" 
Äg.: Artur Södc-rdahl f. !>.-.] 1RD0. Hon till Olof J A 
Soderdahl o. h. h. Karolina f. Hägg. Gin 22 med Ella 
Moll, 1. i Tyskland. Barn: Karl Johan f. 23, Gertrud 

Valldarve 

Postadr.: Eskelhem. 

Areal: Total 50,58 har, därav 24 åker, 26,58 skoes- 
o. hagmark. Tax.-v. 19.100. 

Jordart: Sand- o. svartmylla samt lerjord. Skogs- 

best.: barrskog-. Manbyggn. upp]'. IS*!, restaur 191S 
Lrftjiiomtiiy-!;!]. uppf. 3884, restaur. 1920 3 hästar ö 
kor, 1 ungdjur, 6 svin, 60 höns. Reakf.-fri besätta 
Arealen »■oriiikad. Garden Lill slakten 1*70 Framlidm- 
A. Töruvall övertog den 10 is. Hans maka sköter Fär- 
den sedan 1937. 

Äg,: Arvid Törnvalls stbh. A. T. f. 1874 död 37 
Son till Petter TÖrnvall och Maria f. Bohlin Gift 25 
med Hildur t'. Olofsson. Postadr.: Enkel Ii cm. 
Areal: Total 3 . har, därav 14 åker, 20 skog 5 ängs- 

'k, 0,5 tomtmark. Tax.-v. 10.900. 

Jordart; Sand- o. lermylla. Skogsbest,: El. barr- o. 

luv-skog. Matibyss-u. uppf. i början av 1800-tnIet. sena- 
'-'■ cestaur. Kkonomibyggn. uppf. 1868, senare restaur 
I. haslar. J unghäst. 6 kor. 4 imediur, ett 10-tal svin 4 
far. 30 böns. Större delen av arealen i.äokdikad Går- 
den till sialden in];; genom köp av nav. ä-:s svärfader 
från Hugo Göransson. Nuv. äg. övertog den 1931 

Äg.: Algot Alrik Ahlin f. 30/7 02. Son till Albert 
Ahlm o. h. h. Matilda f. Norrby. Gift 17/2 29 med 
Alice i. Olofsson. Barn: Kul C. 29, Folke f M'> Cb-nl I' 
oo, Margit f, 37. 
Postadr. .- Eskelhem. 

Areal: Total 17,5 har, därav 9 åker, 8,5 skog o be- 
tesmark. Tax.-v. 4.700. 

Jordart: Svart- o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog 
Manbyggn. uppf. 1880, restaur. 1934. Ekonomibve n 
uppf. 1022 o. lSMa. cementerade. 3 hästar 3 kor 2 
ungdjur. 10 svin. luo höns. 2b yäss. Reakt.-fri besättn 
Arealen delv. rördikau. Garden till släkten 1919 ge- 
nom köp. Den har förut tillhört Jonas Ahlström. 

Äg.: Konrad Hallgren f. 1893. Son till Johan Hall- 
gren o. h. h. Josefina f, Pettersson. Gift 15 med Gerda 
f. Västergren. Barn: Ingrid f. 16, Lennart f 23 
i tomt. Tax.-v Valldarve 

Postadr,: Eskélhem.. Tel. 27. 

Areal: Total 5 har, därav 4,5 åker, ( 
4.000. 

Jordart: Sandjord. Manbyggn. uppf. 1925. 
mibyggn, uppf. 1914 o. 1916, restaur. 1937, cerr 
gödselstad 1 häst, 3 Itor, 1 ungdjur, 3 svin, 200 höns. 
Kcnkt.-fri besätta. Arealen rördikad. Gården till 
släkten 1909 genom köp. Nuv. äg-, arrend. dessutom 
4,5 liar åker o. 2,5 har betesvall av prästgården. 

Äg.: E. F. Johansson f. 1883. Son till J. M. Jansson 
o, h. h. Karolina f. Edlander. Gift 09 med Edit f. Fa- 
gerlund. Barn: Margit f. 10, Gösta f. 12, Sven f. 14, 
Bengt f. 16, Hartvig f. 18. 

Äg.: Fjärdingsman i Eskelhem 1911 — 17, barnav.- 
i Eskelhems Sparbank. 

\ 


i^iJ/Ék 


l^3 


, »! 


nOjÉ 
Välva 

Postadr.: Eskelhem. 

Areal: Total 42,83 har, därav 25 åker, 14.83 skog o. 
hagmark, 3 kultiv. betesmark. Tax.-v. 17.300. 

Jordart: Sandjord, .svartmylla på lerbotten. Skogs- 
best,: Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1890. 
restaur. 1928. 4 hästar, 2 hingstar, alla prem. med A 
o. AB, 4 kor, 2 ungdjur, 4 svin. Reakt.-fri besättn. 
Arealen till stövstn delen rördikacl. Garden till släkten 
1924 genom köp. Äg. använder den till vinterstall för 
ett 15-tal avelsston o. hingstar. Gården brukas av nuv. 
brukare sedan 1925. 

Äg.: Robert Appelgren, Västergarn. 

Brukare: Yngve Olsson f. 03. Son till Herman Ols- 
son o. h. h. Maria f. Ahlin. Gift 25 med Olga f. Bo- 
ström. Barn: Bertil t. 26. 

Övide 

Postadr.: Eskeiliem. 

Areal: Total 26 har, därav 11 åker, 15 skogs- o. ängs- 
mark. Tax.-v. 7.200. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten o. sandjord. Skogs- 
best.: Barr- o. något lövskog. Miinbyggn. uppf, 1890. 
restaur. 1921 o. 1936. Ekonomibyggn. uppf, 1921, ce- 
menterade. 2 hästar. 5 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 75 höns, 
20 bisamhällen, Reakt.-fri besättn. Arealen delv. rör- 
dikad efter plan. Gården till släkten genom köp 1850 
av nuv. äg:s morfar Karl Pettersson, som 1914 efter- 
träddes av nuv. äg:s fader, efter vilken nuv. äg. till- 
trädde 1921. 

Äg.: Martin Jakobsson f. 1892. Son till Nicklas Ja- 
kobsson o. h. h. Johanna f. Pettersson. Gift 22 med 
Anna f. Valgren. Barn: Karl-Oskar, Dagmar, Alfhild, 
Anna-Lisa, 

Äg.: Ordf. i barnav.-nämnd. o. i Stenkumlaortens bi- 
odlarefören. Vistades 1912—15 i U. S, A. 

Övide 

Postadr.: Eskelhem. 

Areal: Total 14 har, därav 4 åker, 10 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 3.500, 

Jordart: Sandjord o. lermylla. Skogsbest,: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1890, restaur, 1030. Ekonomibyggn. 
uppf. 1890. 1 häst, 2 nötkreatur, svin o. höns till hus- 
behov. Arealen rördikad. Gården har varit i släktens 
ägo i 4 generationer. Nuv. äg. övertog den 1900. 

Äg.: Johan Pettersson f. 1864. Son till Petter Petters- 
son o. h. h. Anna f. Sundvall. Gift 06 med Amanda f, 
Lundin. Barn: Axelina, Desideria, Valfrid, Elis o. Hel- 
mer Andersson i fru Petterssons l:a gifte. 
Eielh em 

ETELHEMS socken av Gotlands södra härad är 
belägen inne i landet och gränsar i norr till Buttle soc- 
ken i norra häradet. Den utgÖres av ötl uppodlat cen- 
tralparti med omgivande ödsliga skogar ocli myrar. 

Brukningsdelarna uppgå tili e:a 115. 

Fornminnen: Stenar med slipräfflor märkas vid 
Sigvalda träsk. För övrigt fövt?komm;i järnäldersläm- 
ningar, såsom kämpagravar vid Bothes. Sigvalda träsk, 
Hageby, Tänglings. Västrivtge, gravfält mot gränsen 
till Buttle samt mellan Bjävby och Tänglings. Flera 
fynd ha gjorts. Såsom av ett spänne med inskrift i 

Areal: 46,52 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägoviöden: 1 135,2 har åker, 37,3 tomt och träd- 
gård. 9,1 slåtterang. 14,8 kultiverad betesäng. 120,9 annan betesäng. 2 386,2 skogsmark, S33 övrig mark. Jord- 
bruksvärde: 919.100 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 85.000 kr. Skogsvärde: 248.300 kr. 
Invånarantal: 593 (1939), 

Ko n-.m unik a Hon er; Etelhem är statlon å järnvägslinjen Roma- Rurgsvfk. 

Socknen omtalas under 1500-tulet som "Eteleni". Den ar annex till Garde. 

Kyrkan har torn. som kunnat dateras Ull 1200-talets förra hälft och kor från 1280-talet. Långhuset 
rymmer en inmurad le jon skulptur, vilken haft sin plats i en byggnad från 1100-talets förra hälft, men är i öv- 
rigt yngre. Koret har en rikt skulpterad portal av Lafrans Rotwidarsson samt glasmålningar. Till kyrkans 
inventarier hör en dopfunt, som är signerad av mästaren, Hogwalrtr. 

Kyrkoherde: Johansson, Ture Ragnar. 
• 47 åker, 94 skog, 30 Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 171,7 h 
träsk o, övr. mark. Ti 

Jordart: Lermylla, lätt o. styv lerjord. Skogsbest.: 
Granskog, något tallskog. Manbyggn. uppf. på 1880- 
talet, delv. senare. Ekonom ibyggn, uppf. på 1890-talet, 
-1 hästar. 2 unghästar. 20 kor. 10 ungdjur, ett 10-tal 
svin, 10 får, 100 höns. Gården Lill släkten 3921 genom 
köp av nuv. äg. från en Smitterberg o. K. Johansson. 

Äg.: Carl Johan Karlsson f. 1870. Son till Karl Pet- 
ter Johansson o. h. h. Johanna f. Jansson. Gift 1897 
med Anna Lydia f. Johansson. Barn: Sture. Agnes, Lin- 
nea, Signe. Ernst. Ludvig, Henning, Eskil, Ingrid, Gösta. 
Postadr. : Etelhem. 

Areal: Total 159,8 har, därav 35 åker, 123 skog, 1 
ängsmark. Tax, -v. 26.200. 

Jordart: Ler- o. svartmylla. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. på 1880-talet. tillb. 1905—06. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1937, övr. byggn. 39,'iO. J hästar, 2 ung- 
hästar, 12 kor, 5 ungdjur. 10 svin, 5 får, 100 höns. Går- 
den till släkten 1745. Den förste kände äg. är Lars 
Larsson från Bolex i Eskelhem, gift med Kristina Ols- 
dotter, vars fader inköpte gården. De efterträddes av 
sonen Johan Larsson. Dennes dotter Vendia blev gift 
1885 med nuv. äg:s svärfader, efter vilken nuv. 8g. till- 
trädde 1936. 

Äg.: Albin Fridlund f. 15/6 06. Son till Johannes 
Fridlund o, h. h. Augusta f. Johansson, Gift 29 med 
Helga f. Hägg. Barn: Maria f. 32, Sonja f. 33, Hans f. 
36, Hellevi f. 37. ETELHEM 
Postadr.: Etelhem. Tel. 7. 

Areal: Total 72 har, därav 60 åker, 10 skogs- o. övr. 
mark, 2 tomt o. trädg. Tax.-v, 38.700 (jord bruk sv.). 

Jordart: Huvudsakl. bleke på lerbotten. Skogsbest,: 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 1900-talet, 
fabriksbyggn. 1920 av nuv. äg. Ladug. uppf. på 1880- 
talet, användes numera som magasin. D jm besättn. bar 
icke funnits pä gården sedan före 1920. Arealen delv. 
Läekdikad. Garden till släkten 1920. Ar 1919 starta- 
des isolitfabrik För lillveiKning .tv byggnadsplattor, för 
vilket material nuv. äg. cihailit patent. Rörelsen drevs 
dä under namnet A.-B. Kronsten. Sedan 1929 innehas 
fabriken, numera Jsoiitfab riken, av nuv. äg. I denna 
bedrives nu en omfattande tillverkning av isolerings- 
malerial. som erhålles genom den rikhaltiga blekejor- 
den. Å ägorna ligger Sigvalua l.iäsk, som troligen va- 
rit en del av vikingarna här (invänd segelled. Många 
fynd vittna om en betydande plats, där även konstskat- 
ter blivit funna. 

Äg.: Ingenjör Torgny Eklund £. 1888. Son till Hj. 
Eklund o. Ii, h. Anna f. Berglund. Gift 26 med Edith 
f. Zetterberg. Barn: Edith Birgitta f. 34. 14 åker, 2 betesmark. 

Manbyggn. uppf. 1010. 
8 kor, 3 ungdjur. 
i2 genom Postadr.; Etelhem. 

Areal: Total 16 har, dära\ 
Tax.-v. 10.400. 

Jordart: Lerjord o. lermylla 
Ekonomibyggn. uppf. 193S. 3 
8 svin, 5 får, 100 höns. Gärden till släkten 
köp. A ägonia firmia finn gra var. 

Äg.: Sture G. Gillerfors f. 1898. Son till Karl J. 
Karlsson o. ta, ta. Lydia 1". Johansson. Postadr.: Etelhem. Tel. 85. 

Areal: Total 88.5 har, därav 25 åker. 62 skogs- o. 
övr. mark, 1 ängsmark. Tax.-v. 21.500. 

Jordart: Mulljord på sand- o. lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. omkr: 1865. Eko- 
nomibyggn. uppf. på 1880-talet, senare delv. om- o. tillb. 
2 hästar, 2 unghästar, S kor, 5 ungdjur, c:a 10 svin, 2 
får, 100 höns, Större delen av arealen täckdikad. Går- 
den till släkten 1929 genom köp av nuv. äg. från en 
Bergvall, i vilkens släkt den varit sedan 1720-talet. Nuv. 
äg. arrend. även 7 har. som drives i sambruk med den- 
na gård. 

Äg.: Emrik Johannes Ardgren f. 1886. Son till Jo- 
han N. Ardgren o. h. h. Katarina f, Landgren. Gift 17 
med Anna f. Larsson. Barn: Rut f. 19, Alfred f, 26, 
Bengt f. 28. 

Bjärby 

Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 58 har, därav 18 åker, 39 skog, 1 äng. 
Tax. -v. 15.500. 

Jordart: Lerbl. sandmylla o. mossa. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. någon .sang pä 1700-talet. 
Ekonomibyggn. '.ijipJ'. samiid. '.', hästar, 12 nötkreatur, 
7 svin, 80 höns. Gärden till släkten 1929 genom köp 
av nuv. ag:s svärfader. 

Äg.: Harald G. Pettersson f. 1905. Son till Gottfred 
Pettersson o. h, b. Fanny f. Wettergren. Gift 32 med 
Ruth f. Landin. Barn: Gertrud, Folke. 
nrpu. 
Postad)"..' Etclhem. 

Areal: Total 42,6 har, därav 25 åker, 17 skogs- o. övr. 
mark. Tax. -v. 17.300. 

Jordart: Lerjord o. mylla på sand- o. lerbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1800- 
talet, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. i början 
av 1900-talet. 3 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 5 ungdjur, 
5 svin, 75 höns. Arealen del v. täckdikad. Gärden till 
släkten 1931 genom köp av nuv. äg. frän Rudolf AM- 
berg, vilken hade efterträtt sin svärfader Lingvall. 

Äg.; Adolf Hi:s« Månsson f. 20/3 1890. Son till Fred- 
rik Hansson o, h. h. Nikolina f, Dunér. Gift 16 med 
Gerda f. Hagvall. Barn: Selin f. 17, Sven Olof t. 20, 
Gerd f. 23. Ivan f. 25, Lissie f. 30. Postadr.: Etelhem. Tel. 8. 

Areal: Total 29 har, därav 10 äker, 19 skogs- o. övr. 
mark. Tax. -v. 13.000. 

Jordart: Lerbl. mylla o. sandmylla, delv. myrjord. 
Skoffsbest. : Bl. barrskog. Manbyggn, uppf. omltr. 1880, 
tillta. 1933. Ekonom iby^n. uppf. 1924, delv, 1901. 2 
iiäslar, 5 kor, 3 ungdjur, ä .svin. 7.1 höns. Arealen täck- 
dikad. Garden till släkten 1911 genom köp av nuv. 
äg:s svarfader Oskar Niklasson. Nuv. äg. övertog 
den 1921. 

Äg.: Josef Emanuel Jacobsson f. 1806, Son till Jo- 
han Jacobsson o, h. Ii. Emma f. Bodin, Gift 20 med 
Matilda f. Niklasson. Barn: Hjördis f. 24. Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 28,1 har, därav 9 åker, 18,1 skog, 1 äng. 
Tax. -v. S.200. 

Jordart: Huvudsakl. myrjord. Skogsbest.: Barrskog. 

MiinLwggn. uppf. i början av 1700-talet. 2 hästar, 5 
kor, 2 ungdjur, 3 svin, 2 får, 40 höns. Garden inköptes 
1919 av nuv. äg. Ä ägorna ha funnits ett par forn- 
gravar, viikii ut Krävdes resp, 1915 o. 1932. 

Äg.: Karl Henrik G. Jakobsson f. 1895. Son till Karo- 
lina Jakobsson. Gift 19 med Anna f. Dahlström. Barn:. 
Elna f. 19 (gift), Erik f, 22, Gunhild f. 23, Gertrud f. 
29. Postadr.; Etelhem, 

Areal: Total 17 har, därav 10 åker, 7 skog, Tax.-v. 
8.100. 

Jordart: Mylla på lerbotten samt myrjord. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1860. Ladug. 
uppf. 1927, övr. Lyggii. 1917. 1 häst, 4 kor, 2 ungdjur, 
svin till husbehov. 50 höns. Gärden till släkten genom 
köp av nuv. äg:s make. 

Äg.: Jenny Matilda E. Ottosson f. 1885. Dotter till 
Johan Nilsson o. h. h. Matilda f. Jonasson. Gift 08 med 
Wicktor Ottosson. Barn: Ruth, Inga, Anna, Signe, El- Den goiländske bonden 
genom tiderna 

Av museiintendent Th. Erlandsson 
Gotland är ett bondeland, och så har det 
varit i alla tider. Herresäten äro myc- 
ket sällsynta. Annan adel än bonde- 
adel och köpmannaadel har det inte funnits 
på ön. 

I vår urgamla "Gutha saga" äga vi gotlän- 
ningar en skapelsehistoria, som i originalitet 
och skönhet knappast har sin like. 

När Yraer byggde i tidens gryning, 
förtrollad Gutaön steg upp ur vågen, 
och raukar bildades av havets dyning, 
och allt var öde under himlabågen, 
då hördes Valan nynna ifrån stupen 
och ödets diser viska utur djupen: 
"Baugum, baugum, 
alt ii- baugum bundit, 
b o -land al thitta varda." 

Enligt denna saga hette vår stamfar Thjel- 
var. Det var han, som först bosatte sig på 
Gotland, och redan hans son var bonde. Denne 
hette Hävder, och det är hans hustru, Vita 
Stjärna, som blev gutarnas stammoder. Vän 
och god måtte den kvinna varit, som fått ett 
sådant namn, och ännu sjunga vi med själv- 
känsla och tacksamhet: 

"Det var här, som Thjelvar röjde, 
det var här han först bröt bygd, 
det var här som Hävder plöjde 
först i höga ekars skygd. 
Här har mången Vita Stjärna 
fostrat tappra söner opp, 
lärt var blåögd liten tärna 
bedja fromt för landets hopp!" 

Som bekant, fick Vita Stjärna tre söner, 
Guti, Graipr och Gunnfjaun, goda bondemän 
även de, och de voro, såsom hävderna för- 
tälja, "rådkloka och arbetsamma, goda idrotts- 
män och skickliga i vapenlek". . En av deras ättlingar var bondehövdingen 
Avair Strabain från Alva socken. Det var 
han, som långt tillbaka i hedenhös for till 
svearnas konung och slöt förbund med honom 
å gutarnas vägnar. Det var han, som utver- 
kade, att våra förfäder fingo rätt att idka 
köpenskap i alla svenska hamnar, han som i 
färdelön erhöll 3 mansbot, emedan "svea- 
konungen ej var gutarna blid för deras styv- 
hets skull". 

Men redan tusen år tidigare var Gotland 
talrikt befolkat, ty så stora hus oeh bondgår- 
dar som t. ex. Stavars i Burs och otaliga and- 
ra från denna avlägsna forntid ha aldrig 
timrats här på ön. Lämningar av sådana hus, 
ja hela bondbyar, finnas överallt. ; De kallas 
"kämpgravar" och hade vanligen en längd av 
40 å 60 meter. Egendomligt är, att våra nu- 
tida bondgårdar sällan ligga på dessa urgamla 
boplatser. Vad orsaken härtill kan vara, det 
veta vi inte. Det är ett problem, som man 
ännu inte mäktat lösa. 

Men de gamla gotlandsbönderna voro inte 
bara jordbrukare utan även köpmän. Redan 
vid tiden för Kristi födelse foro de i köpen- 
skap till främmande länder. Men gutarna 
voro inte köpmän i nutida bemärkelse. De 
voro bönder, som om vintrarna sutto hemma 
på sina gårdar men om vårarna rustade ut 
skepp för handelsfärder, företrädesvis till län- 
derna kring Östersjön. Längre fram under vi- 
kingatiden och senare fingo de till stånd en 
storartad handelsförbindelse med såväl de ro- 
merska och arabiska länderna som med Väst- 
europas folk, varom de talrika fynden i Got- 
lands jord bära vältaliga vittnesbörd. Först 
på 1100-talet uppträder- Visby som medelpunkt 
för Gotlands handel, men detta tidsskede va- 
rade endast några hundra år. 
Hageby 

Postaår.: Etelhem. Tel. 10. 

Areal: Total 111 har, därav 39 åker, 70 skog, 2 tomt- 
o. övr. mark. Tax-». 35.100. 

Jordart: Överv. lermylla o. sandjord. Skogsbest.: Bl. 
barrskog. Manbyggn. uppf. 1863, flygel 1 början av 
1900-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1870, delv. 1907 o. 
senare 3 hästar, 2 unghästar, 12 kor. 10 ungdjur, 5—10 
svin, 10 får, 100 höns. Traktordrift Arealen tackeli- 
kad. Gärden till släkten omkr. 1646. Nuv. äg ;:b far- 
fars farfar Per Thomas Johansson, frän Garde, giiti- 
sig till gården med Engel Maria, dotter till Teodor 
Olofsson. Nuv. äg. övertog den 1929 efter fadern. X 
gården finnes egen kvarn o. såg, vilka drivas med vat- 
tenkraft. 

Äg.: Birger Evert Jacobsson f. 18/S ISOS. Son til: 
nämndeman Johan Jacobsson o. h. h. Emma f. Bodin. 
Gift 29 med Gun!;i)d Teresia Hildegard f. Edvall. Barn: 
Gunbritt f. 30, Ulla f, 32, Olof f. 34, Bengt f. 39. 
Hageby 

Postaår.: Etelhem. Tel. 39. 

Areal: Total 33,5 har, därav 16 åker, 17,5 skog. Tax.-v. 
16.800. 

Jordart: Bl, jordarter. Skogsbest. : Barrskog. Man- 
byggn uppf. å obekant datum. Ekonomibyggn. av 
sten uppf. på 1700-talet. 2 hästar, 10 kor, 4 ungdjur, 2 
svin, 30 höns. 

Äg.: Rektor O. B. Norlander, Hemse. 

Arr.: Gunnar Karl G. Johansson f. 1913. Son till 
John Johansson o. h. h, Wicktoria f. Svensson. Gift 
9/1 38 med Martha Karolina f. Hansson. Barn: Barbro 
f . 40. Hageby 

Postaår.: Etelhem. Tel. 31. 

Areal: Total 11 har, därav S åker, resten tomt o. be- 
tesmark. Tax.-v. 7.200. 

Jordart: Ler- o. myrjord, Manbyggn, uppf. 1910. 
Ekonomibyggn. uppf. samtid. , delv. ivnov. under sena- 
re år. 2 hästar, 5 kor, 3 ungdjur, 10 svin, 15 får, 50 
höns. Gärden till släkten 1939 genom köp av nuv. äg, 
X ägorna finnas ett 10-tal forngravar. 

Äg.: Valter Gustav Halmstedt f. 1897. Son till Gus- 
tav Holmstedt O. h. h. Sofin f. Karlsson. Gift 19 med 
Hilma Teresia f. Bolin, Bara: Sonja, Wallis, Eivor. Hageby 

postaår.: Etelhem. Tel. I/S. 

Areal: 6 har åker, 9 myr- o. betesmark. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn uppf. 1934. Ekonomibyggn. uppf. samtid. I 
häst, 8 kor, 4 ungdjur, 3 svin, 150—175 höns. Nuv. äg. 
inköpte gården 1938. 

Äg.: Nils Arthur Nilsson f. 08. Son till Karl Em. 
Nilsson o. h. h. Amanda f. Andersson. Gift 33 med Ka- 
rin f. Franzén. Bara: Bo, Siv. ETELHBM 
Hem ängen 

Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 22 har, därav 4,5 åker, resten skogs- o. 
betesmark. Tax.-v. 7.200. 

Jordart; Sand- o. lermylla. Skogsbest.: Barr- o. löv- 
skog. Man- o. ekonomibyggn, uppf. 1914. 2 hästar, 3 
kor, 2 ungdjur, 1 svin, 130 höns. Nuv. äg-, erhöll går- 
den 1914 såsom gåva av sin fader. 

Äg.: Edvin Pettersson f. 1884. Son till Lars O. Pet- 
tersson o. h. h. Josefina. Gift 08 med Emmy Anna f. 
Karlsson. Bara: Helge (död], Åke. Kyrkeby 

Postadr.: Etelhem. Tel. 30. 

Areal: Total 149 har, därav 51 åker, 94,5 skog, 3,5 
ängs- o. tomtmark. Tax.-v. 51.800. 

Jordart: Bl. sand- o. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Bl, barrskog. 2 manbyggn. uppf. på 1750-talet, 
den ena senare tillta, o. restaur. Ekonomibyggn. uppf. 
1921, ÖVT. byggn. senare efter hand. 6 hästar, 2 ung- 
hästar, 15—20 kor, 8 ungdjur, 15 svin, 150 höns. Area- 
len täckdikad. Gärden till skikten 1911 genom köp av 
nuv. äg:s make. Den bestod förut av tvenne gårdar, 
vilka delades omkr. 1860. 

Äg.: Naima Johansson f. 1890. Dotter till August 
Hederstedt o. h. h. Anna f. Larsson. Gift 11 med Emil 
Johansson (död 32). Barn: Vivan f. 11, död 32, Bertil 
f. 13, Birgit f. 15, John f. 17, Allan f. 19, Elsa f. 20, 
Sven f. 22, Gösta- f. 24, Gunhild f. 27, Robert f. 28. Kyrkeby 

Postadr.: Etelhem, Tel. fl. 

Areal: Total 92,7 har, därav 46 åker, 44 skog, 2,5 
änssmnvk. Tax.-v. 33.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. 
barrskog. Manbyggn. uppf. 1870, tillb. 1917. Bkono- 
mibvggn. uppf. 1905. 4 hästar, 20 kor. 10 ungdjur, 30 
svin, ISO höns. Traktordrift. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten 1929 genom köp av nuv. äg. från svär- 
fadern Th. Larsson, vars släkt varit äg. av densamma 
sedan lång tid tillbaka. Dessutom arrend. 1/4 mtl av 
prästgården, som drives i sambruk. 

Äg.: Nils Oskar Bergvall f. 1/12 1900. Son till Nik- 
las Bergvall o. h. h. Selma f. Kolmodin. Gift 25 med 
Ebba f. Larsson. Barn: Nils Erik f. 26, Ivan f. 28, Inge- 
mar f. 29, Gunvor f. 32, Tore f. 34, Ove f. 36. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhög- o, lantmannaskola 
1918—20. Kyrkeby 

Postadr..- Etelhem. Tel. $6. 

Areal: Total 59 har, därav 26 åker, 33 skog. Tax.-v. 
23.600. 

Jordart: Lermylla o. myr-jord, Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. i början av lTOO-talet. Rknnomibyggn. 
av sten uppf. 1895. 4 hästar. 2 unghästar, 12 kor, 5 
ungdjur. 10 svin, 150 höns, 23 har av arealen rördikade. 
Nuv. äg. inköpte gården 1926. 

Äg.: L. Petter Gunnar Larsson f. 16/7 1888. Son till 
Karl Larsson o. h. h. Anna f. Närstrand. Gift 11/7 22 
med Gunhild f. Isenberg. Barn: Gunborg f. 24. 
létäVÉMjäftJå 
Levede 

Poatadr.: Eteliievi. Tel. SJ h 

Areal: 3a har åker, 140 skog, 0,5 ängsmark, 30 av- 
rösnlngamark. Tax.- v. 47.000. 

Jordart: Ler- o. grusbl. mylla på lerbotten. Skogs- 
best: B!, barrskog, delv. lövskog. Manbyggn. med 
flygel uppf. 1860, moderniserad 1937. Ekonnmibyggn. 
uppf. 1898, delv. 1920. senare moderniserad, i hästar, 
2 unghästar, 12 kor, 6 ungdjur, 10—15 svin, 5 får, SO 
höns. Gården ti!! släkten omkr. 1760. Nuv. äg:s svär- 
fader Oskar Björken-ren överiog ''en genom gifte med 
Albertina, dotter till Hans Petter Lavsson, Kopungs i 
Ardre. Den sistnämnde iuuie Överi.ngii. gärden genom 
gifte med Brita Maria, dotter till Mickel Olofsson. Nuv. 
äg. övertog den 1919. 

Äg.: Karl Arvid Melin f. 7/4 1887. Son till Jacob Me- 
lin o. h. h. Paulina f. Rosendahl. Gift 17 med Anna Oli- 
via f. Björkegren. Barn: Dagny f. 18, Folke f. 22, Postadr.: Etelhem. Tel. 13. 

Areal: Total 200,6 har, därav 20 åker, 160 skog, 10 
ängsmark, 10 övr. mark. Tax. -v. 39.800. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Bl, barrskog, lövskog på ängsmarken. Man- 
byggn. uppf. 1876, senare Liilb. o. moderniserad. Eko- 
niirnihvHsn. upnf. 1864, omb. 1904 o. 1928. 4 hästar, 7 
kor, 3 ungdjur, 3 — i avitt, 75 höns. Nuv. äg. Övertog 
gärden 1917 efter svärfadern Jacob Eklund. 

Äg.: Karl Hallbom f. 1SS8. Son till Gustav Hallbom 
o. h. h. Maria f. Kolmodin, Gift 10 med Linda 1 Eklund. 
Barn: Helfrid f. 10, Erik f. 16, Sven f. 20. Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 32,5 har. därav 10 åker. Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Lerbl. mylla, sand- o. grusmylla. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1897 efter brand. Eko- 
iioiiiiljvg-gn. uppf. i början av 1900-talet. 2 hästar, 4 
kor, 2 ungdjur, 3 svin, 50 höns. Gården till släkten 
1892, då nuv. äg:s fader uppf. den ursprungl. man- 
byggn., varefter arealen (illköptes efter hand. Nuv. äg. 
övertog den 1918. 

Äg.: Lars J. Ivar Jacobsson f. 21/11 1892, Son till 
Olof J. Fl-. Jakobsson o, h. h. Maria f. Haglund. Gift 
10/10 19 med Emmy f. Henriksson. Huru: 13 rita f. 21, 
Karin f. 22, Gustav f. 24, Inga f. 20, Stina f. 28, Rune Nygårds 

Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 150 har, därav 35 åker. Tax, -v. 31.000. 

Jordart: Lerjord o. lätt mylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog, lövskog pä ängsmarken.. Man- 
byggn. uppf. 1780, delv. 1860, tillb. 1911. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1909 o. 1914. 4 hästar, 2 unghästar, 10 
kor. 4 ungdjur, 10 svin. 1(10 höns. Gärden till släkten 
omkr. 1720. Nuv. äg:s fader tillträdde genom gifte med 
dotter till Lars Lindström. Denne hade efterträtt sin 
fader Mårten Lindström, vilken också gifte sig till går- 
den med Helena K asmusdotter, vars föräldrar troligen 
köpt densamma. Nuv. äg. övertog den 1912 efter stbh. 

Äg.: Karl Axel Pettersson. Son till Jaeob Petter Pet- 
tersson o. h. h. Valfri dina f. Lindström. ETELHEM 
«. J_ *:* .jdhtk Nygårds 

Postad?..' Etelhem. Tel. IS. 

Areal: 23,8 Sker, 65 skog, 13 ängsmark, 45 övr. mark, 
0,3 tomt. Tax.-v. 35.300. 

Jordart: Huvudsak!, lermylla, de!v. [limitera. Skogs- 
best.: BL ban-sko:;. lövskog' pa ä]ig'smavken, Man- 
byggn. uppf. på 1700-t.iilet.' 2:a vaningen påbyggd 1867. 
l'ik(>iiiiiiiilivSL;)i. nppf. 1937, fullt modern. 4 hästar, 2 
unehäBf.i-11-. JO kor. -I ungdjur, etl 10-tal svin. 5 får, 100 
höns. Större delen av arealen täckdikad. Garden till 
släkten 1891 genom köp av nu v. äg:s svärfader Olof 
Ahlvin frän B[ersc-s i Garde s:n. Nuv. äg', övertog den 
1905. I sambruk drives 87/1536 nitl Hageby om 6,6 har, 
tax. -v. 3,800, som äges av sonen Sven Pettersson. 

Äg.: Jacob Petter Gunnar Pettersson f, 17/9 1876. 
Son till Jacob Petter Pettersson o. h. h. Valfrldina. f. 
Lindström. Gift 04 med Berta f. Ahlvin. Bara: Sven 
f. 05. 

Äg.: Ordf. i komm. -stäm man. Nygårds 

Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 70 bar. därav 6,5 åker, resten skogs- o. 
myrmark. Tax.-v. 19,300. 

Jordart: Lera. Skogsbest.: Barr- o. björkskog. Man- 
byggn. uppf. 1880. Ekonomibyggn. nppf. 1903. 2 häs- 
tar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 50 höns. 

Äg.: Hllmer A. Pettersson f. 1909. Son till Oskar Ja- 
kobsson o. b, h. Emma f. Pettersson. 
I 


Nygårds 

Postadr.: Etelhem.. 

Areal: Total 46,5 har. därav 18,5 flker, 14 skog. 14 övr. 
mark. Tax.-v. 15.200. 

Jordart: Hi.vudsakl. styv lera pa stenbunden botten. 
Skogsbest.: Overv. tallskog. Manbygyn. uppf 1905, 
en flygel 1920 o. en annan 1926. Ekonomibyggn. 
uppf. 1917, lada 1911, övr. byggn. 1919 o 1928. 2 häs- 
tar, 1 unghäst. 6 kur. 3 uiif.-d;nr. ;, svin, :oo hor.s. Area- 
len delv. täckdikad. Gården UU släkten omkr. 1685. 
Nuv. äg. efterträdde 1913 sin fader, vilken tillträtt ge- 
nom gifte med Maria, dotter till Anders Larsson från 
Maldes i När. Denne erhöll ocksä gården genom gifte 
med Jacobina Olofsdotter. 

Äg.: Jacob Emil Sigfrid Berg f. 1/11 1887. Son till 
Aron Berg o, h. h. Maria f. Larsson. Gift 20 med Julia 
Katarina f. Vahlby. Barn: Axel f. 20, Ingrid f. 22, Mar- 
gareta t. 26, Mariann f. 32. 1 åker. resten skog. Postadr,.- Etelhem. 

Areal: Total* 23,7 har, därav i 
Tax.-v. 8.100. 

Jordart: Sand- o. lermylla Skogsbeat . iiarr- o. löv- 
skog. Manbyggn. uppf. å okH.nl datum 2 draghästar, 
1 unghäst, 5 kor, 2 ungd nr. svin till husbehov, 65 hons. 
Gården erhölls 1910 i gåva. 

Äg.: Teodor Albin Ljunggren f. 1881. Son Ull K. V. 
D. Ljunggren o. h. h. Mai-ia f. Vestergren. Gift 06 med 
Linda Mar^iretn f. ijö.ivrbovg. Barn: Ebba, Arma, Sig- 
ne, Emil, Viola, Erik, John, Sven, Ester. 
Sigvalda 

Postadr.: Etelhem. Tel. il. 

Areal: Total 86,7 har, därav 37,5 åker, 49 skogs- o. 
Övr. mark. Tax. -v. 28.700. 

Jordart: Sandbl. mylla, lermylla på grus- o. lerbot- 
ten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. orakr, 
1880, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1890, delv. 
senare efter hand. 4 hästar, 15 kor, 6 ungdjur, 15 svin. 
100 höns. Traktordrift. Arealen delv. täekilikad. Går- 
den till släkten 1938 genom köp av nuv. äg. från Gott- 
frid Pettersson. 

Äg.: Ingvar Larsson f. 16/12 12. Son till Carl Lars- 
son o. h, h. Hildur f. Andersson. Gift 37 med Sigbritt f. 
Sjöblom. Sigvalda 

Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 90,6 har, därav 22 åker, 60 skog, 5 övr. 
mark, 3 kultiv, betesmark, Tax.-v. 19.600. 

Jordart: Huvudsak! lermylla, delv. myrjord. Skogs- 
best.: Bl, barrskog. Manbyggn. uppf. 1882, flygel 1918. 
Ekonomibyggn, uppf. 1912, lada o, övr. byggn. 1925— 
30. 3 hästar. 1 unghäst, 10 kor. 3 ungdjur, 10 svin, 50 
höns. Arealen täckdikacl. Gården till släkten omkr. 
1770. Nuv. äg:s morfar Nils Nilsson blev genom gif- 
termål med Selma Maria f. Johnsson äg. till densam- 
ma. Nuv. äg. övertog garden 1912. Den var före skif- 
tet belägen i närhetat ;iv Bjärby gårdar. 

Äg.: Axel Krusell f. 20/7 1889. Son till Mattias 
Krusell o. h. h. Kristina f. Nilsson. Gift 15 med Elida 
f. Henriksson. Barn: Greta f. 15, Margit f. 18, Karl 
Johan f. 26. 


Postadr.: Etelhem. Tel. 20. 

Areal: Total 104,6 har, därav 49 åker, 45 skog, 10 övr. 
mark, 0,6 tomt. Tax. -v. 32.000. 

Jordart: överv. lermylla. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. med flyglar uppf. på 1850-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1S60. 5 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 
10 ungdjur, ett 10-tal svin, 100 höns. Arealen täckdi- 
kad. Gården till släkten I9X-] genom köp av nuv. äg:s 
fader frän skräddarmästare Ekström. Nuv. äg. över- 
tog den 1938. 

Äg.: Karl Larsson f. 13. Son till Viktor Larsson o. 
h. h. Hilma f. Larsson. Gift 4/6 38 med Asta f. Heder- 
stedt. 
Tänglings 

Postadr.: Etelhem. Tel. V,. 

Areal: Total 54 hav. därav 2'.' åker, 25 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 22.000. 

Jordart: Ler- o. sandbl. mylla på ler- o. grusbotten. 
Skogs best.: Bl. barrskog med inslag av björk- o. ek- 
träd. Manbyggn, uppf. 1880—86, tillb. 1906, flygel uppf. 
1912. Ekonomij.ygim. uppf. 1900. 4 hästar, 10 kor, 6 
ungdjur, 8 svin, 200 höns. Arealen täckdikad. Gården 
till slakten 1896 genom köp av nuv. äg:s fader från 
Olof Hoffman. Nuv. äg. övertog den 1925, Helt nära 
gärden finnes en gammal begravningsplats. 

Äg.: Gustaf Edvin Hansson f. 1890. Son till Johan 
August Hansson o. h. h. Maria f. Lingvall. Gift 23 med 
Edla f. Olsson. Barn: Martin f. 25. ETELHEM 
Tänglings 

Postadr.: Etelhem. Tel. 29. 

Areal: Total 30 har, därav 10 åker, 20 skogsmark. 
Tax.-v. 11.300. 

Jordart: Huvudsak!, grus jord. Skogshcsc: Barrskos;. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1850. Magasin uppf. 1920, stall 
o. ladug. 1933. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 3 får, 50 
höns. Gärden till släkten 1893 genom köp av nuv. äg:s 

Äg.: Jakob H. T. Körkander f. 1SS4. Son till Jakob 
Körkandcr o, h. h. Matilda f. Söderlund, Postadr.: Etelhem. Tel. 87. 

Areal: Total 17,5 har, därav 4,25 åker, 10,5 skog, 
1,5 ängsmark. Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest,: Överv. 
tallskog. Man- och ekonomibyggn. uppf. 1895. 4 kor, 
2 ungdjur, 5 svin, 75 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten 1895 genom köp av nuv. äg:s fader. Nuv. 
äg. Övertog den 1925. 

Äg.: K. A. Eklund f. 1895. Son till K. P. Eklund o. 
h. h. Amanda f. Johansson. Gift 21 med Elna f. Lars- 
son. Barn: Hilding, Lars, Gunnel, Birgit, Karl. Tänglings 

Postadr..' Etelhem. Tel. 28. 

Areal: Total 8 har, därav 4 åker. 4 skog. Tax.-v. 
4.600. 

Jordart: Stenbunden jord o. myrjord. Skogsbest.. 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1S9B. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid. 2 kor. svin till husbehov, 50 höns. Går- 
den ha' varit i elaktens ago sedan skitet av 1890-ta'.et. 

Äg,: Georg Hallbom f. 1893. Son till G, W. Hallbom 
o. h, h. Maria '. Kolmom ti. Gift 20 i Amerika med Kri- 
stina f. Hansson. Ram Herbert f. 21. Hellen f. 25. Kri- 
stina Elisabeth f. 40. 

Äg.: Led. av komm. -nämnd. Ordf. i familjebidrags- 
nämnd. Ugloser 

Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 23 har, därav 7,5 åker, resten skog. 
Tax.-v. 7.500. 

Jordart: Huvudsakl, lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn, uppf. 1908. Ekonomibyggn. uppf. 1930. 2 
hästar, i kor. 2 ungdjur, :s svin. 50 höns. Gården har 
varit i släktena ägo seunn början av 1700-talet. 

Äg.: August A, Larsson f. 24/3 1883. Son till Ferdi- 
nand Larsson o. h. h. Anna f. Pettersson. Gift 23/2 07 
med Maria f, Olsson. Barn: Ivar, Henning, Erik. 
Lltl Ugloser 

Postadr.: Etelham. 

Areal: Total 32,7 har, därav 9 åker, 23,7 skog. Tax.-v. 
6.800. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Barrskog. 
Ekonomibyggn. uppf. 1919. 1 häst. 4 kor, 2 ungdjur, 4 
svin, 40 höns. Gniden Ull släkten 1923 genom köp. 

Äg.: August Fredrik H. Dahlström -f. 1892. Son till 
F. Dahlström o. h. h. Hilma f. Gardell. Gift 24 med 
Ester Alf rida f. Johansson. Barn: Karin f. 25, Lisa f. 
27, Ivan f. 28, Paul f, 30, Han;; t'. :;2. Mariann f. 35. Ugloser 

Postadr.: Etélhem. 

Areal: Total 28 har, därav 10 åker, 18 skog. Tax.-v. 
6.600. 

Jordart: Sand- O. lermylla pä lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf 18!JG. Ekonomi byggn. uppf. 
1908. 2 hästar. 4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 40 höns. Går- 
den till släkten 1895 genom köp av nuv. äg:s svärfader. 

Äg,: J. Niklas Jakobsson f. 3/11 1885. Son till Fred- 
rik Jakobsson o. h. h. Johanna f. Åkerman. Gift 19 
med Anna Gustava f. Frölander. Barn: Inga, Dagmar, 
Karl-Gustaf. Uglo; Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 30 har, därav 12 åker, 18 skog. I åker- 
arealen ingå 5 har myrmark. Tax.-v. 6.300. 

Jordart: Ler- o. myrjord. Skogsbest. : Barrskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1900. Ladug. uppf. 1902, stall 
o. loge 1931—34. 2 hästar, 6 kor. 2 ungdjur, 2 svin, 40 
hons. En del av gärden inkiijitus 1929 o. resten 1937. 

Äg.: Erik Arthur Karlsson f, 2/7 1901. Son till Karl 
J. Karlsson o. h. h. Lydia f. Johansson. Gift 31/8 29 
med Magnhild t. Bergström. Barn: Britta f. 30, Bertil 
f. 34. 
Västringe 

Postadr.: Etelhem. Tel. 4. 

Areal: Total 47,5 har, därav 19 åker, 28 skogs- o, övr. 
mark. Tax.-v. 12.400. 

Jordart: Mylla o. stenbunden jord. Skogsbest.: Bl. 
barrskog, Manbyggn. uppf. 1906. den ursprung!, byggn. 
nedrevs samtid. Ekonomibyggn. uppf. 1894, övr. byggn. 
senare. 4 hästar, 8 kor. 5 ungdjur. ■> svin. <;o höns. Are- 
alen delv. täckdikacl. Gården till släkten i slutet av 
1600-talet. Nuv. äg:s farfars far Mattias Oluffsson, 
gift med Maria Lena Hansdotter, Överlät den till sonen 
Jacob Wedin. Nuv. äg. Övertog gården 1933 efter fa- 
Äg.: Karl Albert Wedin f. 24/3 1900. Son till Viktor 
Wedin o. h. h. Amanda f. Ahlström. Gift 30 med Mar- 
gareta f. Hellström. 

Äg.: Genomgick Hcmse lantmannaskola 1919 — 20. 
Västringe 

Postadr.: Etelhem. 

Areal: Total 42,5 har, därav 12,5 åker, 29,5 skogs- o. 
ängsmark. Tax.-v. 11.600. 

Jordart: Ler-, grus- o. sanctbl. mylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Bl. baiTslfn.s'. lövskojr i> ;! iin£«'iiai-ken. Man- 
byggn. uppf. 1898 — 1902, flygel samtid. Ekonomibyggn. 
uppf. huvudsakl. 1939. 2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 3 
ungdjur, 5 svin, 50 höns. Arealen delv. täckdikad. Gär- 
den till släkten 1935 genom köp från Jacob Jacobssons 
stbh. Nuv. äg. efterträdde fadern Karl Aug. Dahl- 
berg t 20/11 1874, son till Andreas Svensson o. gift 
1D00 med Johanna f. Norrby. Deras barn förutom nuv. 
äg. äro: Tyra f. 05, Henning f. OS, Astrid f. 10, Allan f. 
25. 

Äg.: Edor Dahlberg f. 01. 
Endre kvarn 
uppfördes 1872 av ]tv(>.vn!l.e':'irc! iöjtnam Jacobson, Hulte, och herr J. Lai-sjcn. Endiesy;irda. Kvarnen omfatta- 
de då fyra par stenar och två grynverk samt drevs med väder. Den moderniserades 1919 efter att en tid ha 
drivits med ånga och har numera en 50 hästkrafters Atlas dieselmotor. 1922 blev den ombyggd och försedd 
med diverse moderna maskiner. Ägare till kvarnen är Karl Jacobssons stetbh.ua i Visby. Föreståndare är se- 
dan 1922 herr Henrik Yttergren. 
Fardh em 

FARDHEM är en av inlandssocknama i Gotlands 
södra härad. Den har huvudbygden norr om Mäster- 
myr, vilken delvis hör till socknen. Området upptages 
utom av myrmarker även av skog' och smärre slätter. 
Jorden är uppdela <l pä något 70-tal brukningsdelar. 
Fornminnen: Från järnåldern har i socknen kvar- 
litnmats flera minnun. såsom känipagravar vid Sand- 
arvekullen samt vid landsvägan i" ill Hemse, ett stort 
gravfält frun romersk järnålder vid socknens nordost- 
gräns mot Linde, andra jänmklersgravar vid prästgår- 
den och vid gränsen mot Levede samt en silverskatt 
från vikingatiden, som påträffats vid Gerete. Tidiga- 
re källor omtala även en runristning. 
Areal: 20,45 kvkm. Enligt 193S års fastighetstaxering är ägovidden: 932,6 har åker, 26 tomt och träd- 
gård, 9 slåtteräng, 41 kultiverad betesäng, 86 annan betesäng, 718,6 skogsmark, 147,5 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 713.700 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 30.400 kr. 
Skogsvärde: 89.000 kr. 
Invånarantal: 356 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Fardem". Den bildar pastorat med Linde och Lojsta. 
Kyrkan har långhus (med platt innertak av trä) och absidkor från tiden omkr. år 1100 samt ett omkr. 
100 är yngre torn. Koret är det äldsta på Gotland. Interiören är i någon mån förvanskad genom oförsiktiga 
restaureringar. Kyrkan var fordom en av Gotlands tre fri stads kyrkor för dråpare. — Kyrkoherde: Havren, 
Klas Karl Olof. 
Brogårds 

Postadr.: Faräliem. Tel. 31 A Hemse. 

Areal: Total 46 har, därav 11 åker. Tax.-v. 17.500. 

Jordart: Lera o. sandjord, huvudsakl. på lerbotten. 
Skogsbest.: Bl, barrskog. Manbyggn. uppf. i mitten av 
1800-talet, restaur, Ekonomibyggn. uppf. på 1880-ta- 
let, delv. omb. 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 4 ungdjur, 5 
svin, 125 höns. Garden l.i!l släkten 1908 genom Emil 
Eneman, Nuv. äg. innehade den tillsammans med sin 
svärfader Ull 1927. 

Äg.: Erik Linus Hellgren f. 15/12,1889. Son till E. 
O. Hellgren o. h. h. Anna Persdotter. Gift 5/11 12 med 
Ester f . Nilsson, 

G ar dar ve 

Postadr. Fardh&m.. Tel t08 B Hems*. 

Areal: Total 103.5 har. därav 38.3 åker. Tax. -v. 
46.100. 

Jordart: Overv. lermylla på lerbotten. något grusbl. 
mylla pä lerbotten. Skogsbeat.: Bl. barrskog. Man- 
byggn. uppf. i början av 1600-talet, påbyggd o, restaur. 
1853 o. senare, Ekonomibyggn. uppf, 1895. delv, 1904. 
6 hastar, 5 unghästar, 15 kor, 15— -20 svin. 100 höns. 
Gården har tillhört slakter, sedan början av 1600-talet 
Förste kände äg. ar Lars Petersson, trcligen fader till 
Oluff Gardarvc (f. 1640). vilken efterträddes av sin son 
Lars f. 1664 o. denne i sin tur av sonen Jacob Larsson 
f. 1724. Efter hunom koramo: sonen Anders Jaonbsson 
f. 1753, dennes son Lars Andersson f. 1780. hans dotter, 
gift med Hans Nilsson, deras dotter Kristina, gift med 
Johan Johansson, nuv. äg:s farfar. 

Äg.: Johannes Johansson f. 9/7 1886. Son til! Jacob 
Johan Johansson o. h. h. Amanda t Björk a-ii ler. Gift 
8/7 08 med Maria Karohr.a f Nilsson Barn: Margit o. 
Elisabet f. 09, Valborg t. 12, Alvar f. 16. 


FARDHEM 
Postadr.: Fardhem. 

Arealr Total 59,6 har, därav 30 åker, 29 skog. 
Tax. -v. 28.300. 

Jordart : Lermylla på lerbotten. Skogsbest. : Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. 1842 av en Mans llägg- 
ström. Kkonomibyg.gn. uppf. 1918, delv. av äldre 
datum. 4 hasta]'. 2 unghästar. .10 kor. Ii ungdjur, 8 — 
10 svin, 100 höns. Arealen täckdikad. Traktordi'ifL 
Gården till släkten 1935, då nuv. äg. förvärvade den 
genom hy te av »;irdeii Fr i gärds i Eoge s :n, vilken han. 
innehaft sedan 1917. 

Äg.: Karl Olof Helmer Törnvall f. 29/7 1888. Son 
till Johan Tövnvall o. h. ii. Selma !\ Kn^ivöm. Gift 
25 med Märta f. Hanson. llarn : Karl llertil f. 25, 
Tage f. 26, Birgit f. 28, Karin f. 30, Stina f. 32. Svea 
f. 37, Inga f. 33. Postadr.: Fardhem. s- 

Areal: Total 35 har, därav 15 åker, 20 skog. Tax.-V. 
14.700. 
Jordart: Lerjord på lerbotten. Skogsbest: Tall- o. 

granskog. Manbyggn. uppf. 1872. restaur. senare. 
Ekonomibyggn. uppf. 1922, delv. 1912. 3 hästar, 1 
unghäst. 7 i;oi'. 3 ungdjur, 2 svin, 50 höns. Gården 
ull släkten i slutet av 1700-talet, då V. Larssons farfar 
tillträdda dun genom gifte. V. Larsson, som till L rådde 
1919, brukade den till sin död 1937, då den övergick 
till hans stbh. Jordbruket är sedan sistnämnda år ut- 
an-end. till olika brukare. 

Äg.: Villy Larssons Stbh, V. L. f. 1894, död 37. 
Son till Karl Larsson o. h. h. Hilma f, Larsson. Gift 
25 med Anna f. Andersson. Barn: Margit f. 28. 
Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 14,8 har, därav 9 åker, 5,8 skog o. 
hagmark. Tax.-v. G.300. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbvgsn. uppf. omkr. .1885, tillb. 1918. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1903, delv. 1909 o. 1932. 2 Ilastar, 
4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 60 höns. Eeakt.-fri besättn. 
Nuv. äg. övertog sården 19 2 o efter sin fader. 

Äg.: S. Hallin i 16/10 1895. Son till Niklas Hallin 
o. h. b. Mina f. Pettersson. 
Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 11,6 har, därav 4 åker, 2,5 skog, 5 ej 
odlingsbar mark. Tax.-v. 6.200. 

Jordart : överv. sandmvlla o. örjord. Skogsbest. : 
Tallskog. Manbyggn. uppf. på 1880-talet, tillb. 1907. 
Ekonomibyggn. uppf. 1926. 1 hast, 3 kor, 1 ungdjur, 
2 svin, 50 hon.*. Arealen delv. täckdikad. Nuv. äg. 
inköpte gården .1.933 efter att. ha brukat den sedan 
1915. 

Äg.: Carl Rudolf österberg f. 25/10 1877. Son till 
Karl Niklas Österberg. Gift 2 :a gängen 3H med Hilda 
f. Andersson. Barn i l:a giftet: Signe f. 22. Foster- 
barn: Margit f. 08, Karl Gustav f. 21. 

Äg.: Har vistats 1 U. S. A. i e:a 16 år. DEN GOTLÄNDSKE BONDEN GENOM TIDERNA 
fildsten från grav fält vid Hami 
100-talet. bondsocknar, som nu äro ringa och 
obetydliga, hava förr varit kulturcentra av 
betydenhet. Vid t. ex. Kaupungs i Gothem, 
vid Bringes i Norrlanda och otaliga andra av- 
lägsna gotlandsgårdar ligga i vår tid läm- 
ningar av rik och förnämlig gammal bebyg- 
gelse, blandad med nutida anspråkslösa går- 
dar. 

En gång för länge sedan kom författaren 
till Ardre, en liten socken på östra Gotland. 
Då jag hunnit fram till kyrkan, fick jag en 
förnimmelse av att ha kommit till en riktigt 
gammal Ura-Kaipabygd. I en liten åker vid 
vägen gingo några pojkar och plockade upp 
potatis. Jag cyklade bort till dem och frågade 
på måfå: "Var har ni kämpgraven?" — "Han 
ligger därborta", svarade en av dem och pe- 
kade på en löväng ett stycke längre bort. Jag 
cyklade dit och fann bland lummiga ekar och 
annan lövskog grundmurarna till ett större 
förhistoriskt bondehus. När jag kommit till- 
baka till potatisplockarna och tackat dem för 
att de visat mig på kämpgraven, tillade jag: 
"Men här måste finnas fler". — "Nej", sa 
pojkarna, "här finns inte fler". — "Det bru- kar finnas flera", svarade jag, "vi få väl se 
oss omkring". Pojkarna började bli intres- 
serade. De kastade sina hackor, och inom 
tre minuter hade vi uti ett avlångt törnmoras 
på andra sidan vägen funnit grundmurarna 
till ett ännu större kämpgravshus än det, som 
de förut hade reda på. "Men hur kan di ha 
övergett ett så stort hus ?" undrade en av poj- 
karna. "Det har väl varit krig i landet", sva- 
rade jag. "Men var har ni fornborgen då, 
där de försvarade sig?" — "Det är väl kasta- 
len där", svarade de och pekade på en kraftig 
fyrkantig ruinrest, som låg vid vägen strax 
söder om kyrkan. "Nej", svarade jag, "kasta- 
len är mycket yngre än kämpgravshusen. Har 
ni inte någon 'ring' eller 'borg' eller 'slott' 
inne i skogarna här i trakten?" Då glittrade 
det till i pojkarnas ögon. "Det är Kopungs 
slott, förstås", svarade båda på en gång och 
pekade i riktning mot sjön, där en präktig 
fornborg ligger. Jag skulle nästan tro, att 
det nu började glittra i mina ögon också. "Om 
han vill, så kan vi gå med och visa vägen dit." 
— "Men potatisen då", sade jag. "Å, dem 
hinner vi nog få upp", svarade de, och så be- 
gåvo vi oss till Kopungs alla tre. På vägen 
dit kommo vi förbi ruinen av en liten prydlig 
kyrka, där vägen numera löper i jämnhöjd 
med korfönstrets underkant — Gunnfjauns 
kapell. Ett gott stycke inne i skogen funno 
vi Kopungs slott. Det är inte alls något slott, 
utan en kanske flertusenårig ringborg, byggd 
på en klippbrant, där naturen själv liksom på 
Torsburgen hjälpt till att göra fästningen 
ointaglig. 

Pojkarna kunde också tala om, att man där 
i närheten har två gamla övergivna bygder, 
Fjäle och Visne, vars befolkning dött ut, en- 
ligt traditionen under digerdödens dagar. 

Ja, sådant är Gotland: i regel marvuxen 
barrskog, otaliga små åkrar, här och var stör- 
re odlade fält och myrmarker, enstaka ännu 
ouppodlade lövängar, forngårdar, gamla grav- 
fält, fornborgar och kastaler, snart tusenåriga 
mycket förnämliga kyrkor samt här och var 
nutida bondgårdar, åt vilka just denna bok 
är ägnad. 

Varifrån fick man under den tidigare me- 
deltiden präster och så skickliga kyrkbyggare? 
Jo, storbönderna sände sina söner på studie- 
resor till främmande länder, och när dessa 
kommo hem, blevo de föregångsmän var och 
en i sin bygd. Botair från Akebäck t. ex. 
byggde en kyrka hemma på sin gård, och när 
den blev bränd av de andra bönderna, vilka 
ännu voro hedningar, uppförde han en annan 
i det "helga Vi, nedanför klinten". Även den 
Postadr.: Fardhem. Tel. 91 Hemse. 

Areal: Total 55,5 hav, därav 27 åker, 21 skog, 5 
betesmark. Tax.-v. 23.500. 

Jordart: Ler- o. något sandbl. mylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog', lövskog på 2,5 har ängs- 
mark. Munbyggn. uppf. på ISOO-htlet, restaur. 1935 — 
37. Ekonomibyggn. uppf. på lSflO-bilel, maga.sin senare. 
4 hästar, 1 u ii triiä.-itar, iO kor, 5 ungdjur, 10 — 15 svin, 
100 hön.-. Aroaleii laekilikati. Gården tit] släkten på 
1870-talet, då nuv. äg:s morfar Nils Ronström inköpte 
den av sin svåger; Nuv. äg:s fader innehade den 1894 
— 30. Sistnämnda av iillu-ädde nuv. äg. 

Äg.; Ivan Leo Johansson f. 9/3 1895. Son till Kris- 
tian Leonard Johansson o. h. h. Kristina f. Ronström. 
Gift 27 med Ebba f. Isenberg. 
Gerethe, Nixarfve, Gardarfve 

Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 22 har, därav 12 åker, 5 skog, resten 
betesmark. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Ler- o. grusbl. jord på grusbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Maribyggn. uppf. delv. på 1860-talet, 
delv. 1918. Ekonomibyggn. .ippf. 1914. 3 hastar, 4 
kor, 4 ungdjur, 4 svin, ett 50-tal höna. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten på 1860-talot genom nuv. 
ag:s fader. Nuv. äg. övertog den 1913. Arrend. dess- 
utom 1/8 ratl om 3 har åkerjord från Fardhems präst- 
gård o. från Myra tfård 1,5 bar jord. 

Äg.: Lurs A mar dus Konander f. 20/10 1881. Son 
till Lars Ronar.der o. h. h. Kristina f. Hård. Gift 14 
med Hilda f. Hamberg. Barr.: Elly f. 15, Karl f. 20, 
Karin f. 23. Gerethe, Ro dar ve 

Postadr.: Fardhem. Tel. 186 Hemse. 

Areal: Total 21,9 har, därav 17 åker, 4,9 skog. 
Tax.-v. 11.500. 

Jordart: Ler-, mull- o. grusjord på lerbotten samt 
myrjord. Skogsbest.: lians kog. Ekonomibyggn. uppf. 
1921. 3 hästar, 2 unghästar, 5 kor, 4 ungdjur, 3 svin, 
75 höns. Reakt.-fri besättn. Nuv. äg. övertog gården 
1937 efter sin svärfader Oskar Pettersson. 

Äg.: Karl Lennart Olofsson f. 2/6 13. Son till Olof 
Olofsson o. h. h. Tyra f. Lindvall. Gift 37 med Helga 
f. Petterason. Postadr.: Fardhem. Tel. 30 C Gotlands Linde. 

Areal: Total 30 har, därav 16 åker, 14 skog. Tax.-v. 
12.300. 

Jordart: Lerbl. mylla på ler- o. hällbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1853, se- 
nare restaur., flygel uppf. 1916. Ekonomibyggn. uppf. 
1926, delv. senare. 3 nästar, 1 unghäst, 6 kor, 6 ung- 
djur, 1& — 20 svin, G0 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten 1924 genom köp av nuv. äg. från Carl 
Johansson. 

Äg.: Gust. Josef Lindvall f. 12/9 1894. Son till Karl 
Lindvall o. h. h. Katarina f. Pettersson. Gift 19 med 
Signe f. Jacobsson. Barn: Ingrid f. 19, Bengt f. 21, 
Klas f. 25, Folke f. 28. FARDHEM Gårdsby 

Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 39,5 har, därav 12,5 åker, 10,5 skog, 
16,5 övr. mark, därav G har i Lo [sta s:n. Tax. -v. 11.600. 

Jordart: Lermylla, huvudsakl. på ler- o. hällbotten. 
K k y^ bes t.: Tall- o. granskog. M;!iibvg<;ii. uppf. på 
1870-talet, senare restaur., (\\m\ KUö. Kkommiiln™"- 
uppf. 1922, delv. 1924. ?. hästar, i im~ha.it, 4 kor, 4 
ung-d;ur, 7 svin, 75 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gårdi-;: till slakten omkr. 1886 genom köp av nuv. 
ä«:s taiicr från Cendelin. Nuv. äir. övertott den 1913. 

Äg.: Oskar Wilh. Jacobsson f. 11/10 1883. Son till 
Oskar Jacobsson o. h. h. Anna Olofsdotter. Gift 16 
med Sandra f. Eriksson. Barn : Allan f. 15, Tage t. 17i Postadr.: Fardhem. Tel. 91 i 
Jordart: Lermylla på lerhotten. Skogsbest.: Huvud- 
sakl. tallskog, delv. bl. lövskog. Manbyggn. uppf. på 
1850-talet. Ekonomibyggn. uppf. på 1700-talet o. se- 
nare, restaur. 4 hästar, 1 unghäst, 12 kor, 8 imediur, 
c:a 20 svin, 100 höns. Arealen täckdikad. Gården 
Ull slaste» \'Xil "■enoiit köp av nuv. äg. från Arvid 
Kollberg. 

Äg.: Nils Roland Andersson f. 22/10 1886. Son till 
Gust. Andersson o. h. h. Hilda f, Svensson. Gift 21 
med Zinda f. 1-Iäjr.s:. Barn: Marv 1". 22. Stina f. 23, 
Thord f. 25, Birgit f. 27, Gunnel f. 20, Lisbet f. 33. 

Äg.: Genomgick lantbruksskola i Skåne 1914 — 15 o. 
elevkurs på Svalöv i Skåne 1914. Postadr.: Fardhem, Tel. . L Hem se. Tax.-! Areal: Total 15 har, därav 5,5 åker, 9 s 
9.000. 

Jordart: Ler- o. sandbl. lerjord, huvudsakl. på lerbot- 
ten. Skogsbest.: överv. tallskog. Manbyggn. av äldre 
datum, restaur. 1935. Ekonomibyggn. uppf. 1918. 2 
hästar, 1 unghäst, 5 kor, 3 ungdjur, 5—10 svin, 40 
höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1934 
genom köp av nuv. äga svärfader 'W. Amér från Vil- 
helm Andersson. Nuv. äir. övertog den 1936. 

Äg.: Nils Arvid Stark f. 18/11 10. Son till Anders 
Stark o. h. h. Ida f. Nilsson. Gift 8/6 35 med Molly 

Äg.: Genomgick Markarvds lanlm.-sn itiukola 1928 
—29. Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 23,5 har, därav 18,5 åker, 5 skog o. 
hagmark. Tax. -v. 14.000. 

Jordart: Sandmylla, något lerbl. på lerbotten. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1840. 
Ekonomibyggn. omb. 1919. 2 hästar. 1 unghäst, 5 kor, 
3 ungdjur, 3 svin, 50 höns. Eeakt.-fri besättn. Går- 
den till släkten l'.>20 son om köp. 

Äg.: Einar Hallin f. 18/2 1885. Son till Johan 
Petter o. h. h. Josefina f. Andersson. Gift 10 med 
Ida t. Vesterholm. Barn: Martin, Henning, Aina, 

Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 25,6 har, därav IS åker, 7,6 ängs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 13.200. 

Jordart: Överv. lerjord på lerootten. Man- o. ekono- 
mibvsrirn. upp!', pä 17- eller 1800-talet, senare restaur., 
lada uppf. 1927, magasin 1036. 3 hästar, 1 unwhiist. 
6 kor, 5 ungdjur, ö svin, ett 60-tal höns. 16 gäss samt 
omkr. 10 bisamhällen. Gården till släkten 1!)0E genom 
köp av nuv. äg:s fader frän Carl Bolander. 

Äg.: Gottfrid Höglund f. 7/2 1886. Son till Karl 
Olof Höglund o. h. h. Olivia f. Pettersson. Gift 08 
med Hilma I:. Ahlkvist. Ilarn : Hilding i. 00, Rut f. 10, 
Ebba f. 12, Manfred f. 14, Ernfiid f. 17, Elsie t'- 19, 
Karl f. 24, Siri f. 26, Sven t. 28, Ove f. 30. 

Hexarve, Överburge 

Postad)"..' Fardhem . 

Areal: Total 26,4 hav, därav 13 åker, 12,4 skog o. 
myrmark, 1 kultiv. betesmark. Tax. -v. 9.000. 

Jordart: Mylla pä lerbotten samt sandmylla. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbvggn. uppf. 1Ö07. Ekonomi- 
bv™n. uppf. 1928 o. 1939. 2 hästar, 4 kor, 4 ung- 
djur, 2 svin, 40 höns. Keakt.-fri besättn. Garden till 
släkten 1916 genom köp. 

Äg.: Emrik Pettersson f. 15/5 1880. Son till Justi- 
nius Pettersson o. h. h. Julia f. Sandkvist. Gift 10 
med Augusta '■■ Mårtensson. Barn: Einar. 

Äg. : P. d. led. av komm. -nämnd. 

Myra 

Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 59 har, därav 16 åker, 28 skogs- o. 
ängsmark, 10 slåttervall, 5 ej odlingsbar mark. Tax.-v. 
23.500. 

Jordart: Bl. sand- o. lermylla på ler O. sandbotten. 
Skoi-shest.: Tallskog. Månhymn upp:. '.*<•■'>, senare 
restaur. Ekonomiby—n uppf. 1884, delv. 1902. 4 
hästar, 10 kor, 6 ungdjur, T, 10 svin, 100 hons. Går- 
den till släkten pä 1^,0-tale; genom köp av nuv. ag:s 
morfar Johan Hansson. Den omfattade då 1/3 mil. 
Sedermera liar ytterligare areal inköpts av nuv. äg., 
som övertog gärden 1914. 

Äg.: Johan Albert Pettersson f. 8/10 1873. Son till 
Petter Pettersson o. b. h. Johanna f. Hansson. Gift 
17 med Elin f. Johansson. Earn : Elna f. 19, Johannes 
f. 21. 

Myra 

Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 64,5 har, därav 16 åker, 18 skog, 20 
slätter- o. betesvall. Ta.x.-v. 20.500. 

Jordart: Bl. ler- o. svartmylla på ler- o. blekjords- 
botten samt något träskmark. Skogsbest: Tall- o. 
granskog. Maribyggn. uppf. 1919. Ekonomibyggn. 
uppf. 1905, övr. byggn. Lii:;0. 3 hastar, 12 kor, S 
ungdjur, (i svin. 60 höns. Traktordrift. Garden till 
slakten på 15- eller 1600-talet. Nuv. äg:s farfar, nämn- 
demannen Jones Nyman, var född på gärden o. var 
företrädd av sin far o. farfar, som också voro födda pri 
garden o. innehade densamma. Gärden bestod förr 
endast av 1/2 mtl. Nuv. äg. övertog den 1916. 

Äg.: Olof Axel Nvman f. 22/10 1879. Son till Gus- 
tav Nvman o. h. b. Kristina f. P.oseugren. Gift 24 med 
Klara' f. Larsson. Barn: Axner f. 24, Sven Arne f. 26. 

Äg.: Led. av kyrkoråd: o. fattig v .-styr. Led. av 
komm. -nämnd, i ett 20-tal år, i pastoratets kreaturs- 
försäkringsbolag samt i styr. för B. F:s s:n-avd. FARDHEM 
Myra 

Postadr.: Fardhetn. 

Areal; Total 20,1 har, därav 15 åker, 5,1 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 11.300. 

Jordart: Lérbl. mylla på lerbotten o. mylla på sand- 
botten. Skogsbest.: Barrskog. Maiibyggn. uppf. 1830, 
restaur. 1938. Ekonom ibygjjn. uppf. på 1880-talet, 
restaur. 193!). 3 hästar, 5 kor, G ungdjur, 4 svin, 50 
höns. Reakt.-fri besätta. Gården till släkten 1926 
genom köp. 

Äg.: Erik Verner Gustav Jakobsson f. 1/9 1898. 
Son till Jakob Jakobsson o. h. b. Maria f. Hovdell. 
Gift 23 med Elin Viktoria Charlotta f. Melin. Barn: 
Elisabet -Maria-Erika, Karl-Erik. Postadr.: Fardhein. 

Area!: Total 12 har, därav 5 åker, 7 skogs- o. hag- 
mark. Tax. -v. 5.000. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. i mitten av 1700-ta!et, 
delv. senare, restaur. o. tillb., flygel uppf. senare. 
Ekonomibyggn. uppf. på ]RS0-talet, senare restaur. 1 
ko, 1 svin, 40 höns. Arealen täckdikad. Gården till 
släkten pä 1850-talet. Nuv. äg. Övertog den 1900 ef- 
ter fadern. 

Äg.: August P. Lindegren f. 22/8 1866. Son till 
Nils Lindegren o. h. h. Olivia f. Nyman. Gift 1S>00 
med Karolina f. Laurin. Barn: Karl f. 02 (fil. lic, 
red.-sekr. vid tidningen Gotlänningen). 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1890 — 91. 
Kassör i Fardhems Sockens Sparbank i 19 år. P. d. 
ordf. i pens. -nämnd. o. led. av komm. -nämnd, m. m. Ned er b ur ge 

Postadr.: Fardhem. Tel. 116 B Hemse. 

Areal: Total 34,9 har, därav 17,5 åker, 17,4 skogs- 
o. hagmark. Tax. -v. IG. 700. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1880, renov. 1910. 
Loge uppf. 1905, ladug. 1914, stall 1921. 4 hästar, 
I unghäst, 7 kor. 5 ungdjur, 7 svin, 4'0 höns. Reakt.- 
fri besSttn. Gården är släktgård sedan 1600-talet. 
Nuv. äg. övertog den 1920 efter sin fader. 

Äg.: Oskar Kristiansson f. 19/11 1890. Son till Olof 
Kristiansson o. h. h. Elisabet f. Persson. Gift 22 med 
Anna f. Ringvali. Barn: Klas f. 23, Ivar f. 27. Nederburge 
Postadr.: Fardhetn. Tel. 169 Hemse. 

Areal: Total 30 har, därav 22,5 åker, 7,5 skog o. 
hagmark. Tax. -v. 12.500. 

Jordart: Lerbl. mylla o. sandmylla, delv. på lerbot- 
ten, samt myrjord. Skogsbest.: Barrskog, Manbvggn. 
uppf. omkr. 18G0. Ekonomibyggn. uppf. 181)6 o. 1916. 
■2. bästar, 7 kor, S ungdjur, 2 svin, 100 höns. Reakt.- 
fri besättn. Gården är en gammal släktgård. Nuv. 
äg. överlog den genom arv 1928. 

Äg.: Edvin Havdelin f. 3/6 1897. Son till Karl 
Havdelin o. b.-h. Jacobina f. Rondahl. Gift 22 med 
Ada f. Hedström. Barn: Martin, Evy. 
Postadr.: Fardhem. Tel. 90 Hemse. 

Areal: Total 63,3 har, därav 20 åker, 29 skog, 14,3 
övr. mark. Tax.-v. 24.200. 

Jordart: Lermylla på lerbotten o. något sandbl. jord 
på sandbotten. Skogsbest. : Tall- o. granskog. Man- 
bvggn. uppf. 1887, senare restaur. Ekonomibyggn, 
uppf. 1004 — 20. 3 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 4 ung- 
djur, 5 svin, 50 höns. Arealen md;dik;id. Gärden till 
.skikten 1872. En del av arealen har dock tillhört 
släkten sedan 300 år tillbaka. Åkerarealen har seder- 
mera utarrend. till olika arr. 

Äg.: Gustaf o. Vilhelm Karlsson f. resp. 1874 o. 
1877. Söner till Lorens Karlsson o. h. h. Katarina 
f. Kristiansson. V. Karlsson gift 28/6 14 med Karo- 
lina f. Hallbom. Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 58,8 har, därav 14 åker, 39,8 skog o. 
Iiagmark. Tax.-v. 15.300. 

Jordart : Lera o. svartmylla på lerbotten. Skogs- 
best. : Earr- o. något lövskog. Manbvggn. uppf. omkr. 
1910. EkononiibvgKii. uppf. l!.'3S. '.'. hästar, 6 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, SO höns, Keakt.-fri besättn. Går- 
den till släkten 1934 genom kop. 

Äg.: Albert Persson f. 15/10 1887. Son till Jakob 
Niklas Persson o. h. h. Lucia Karolina t. Nilsson. Gift 
34 med Maria f. Lundin. Postadr,: Fardhem. 

Areal: Total 10,8 har, därav 5,5 åker, 5 skog. Tax.-v. 
5.100, skogsv. 2.000. 

Jordart: Lermylla o. sandjord på lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbvggn. uppf. på 1890- 
talet, flygel 1921. Ekonomibyggn. uppf. 1910, övr. 
bygga, efter hand. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 
50 höns. Arealen delv, täckdikad. Gärden till släkten 
på 1850-talet genom köp av nuv. äg:s svärfader, bygg- 
mästare Carl Pettersson. Sedermera har ytterligare 
areal tillköpts. Nuv. äg. överton- gården 1926. 

Äg.: Arvid Kristian Sillben;- f. 24/11 1893. Son till 
Carl Siltberg o. h. h. Karolina f. Odin. Gift 20 med 
Anna Kristina f. Pettersson. Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 59,08 har. Tax.-v. 34.700. 

Jordart: Bl. sand- o. lerjord, Manbyggn, uppf. på 
1730-talet, till- o. påbyggd pä lS50-talet. Hela arealen 
utarrend. till en del av socknens jordäg. 

Prästgården bebos av kyrkoheidi? Olof Havren f. 01. 
Son o. efterträdare till prosten K. Havren i Fardhem. FARDHEM 

Qvie 

Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 56,6 har, därav 23 åker, 19 skog, 9 
betesmark. Tax.-v. 23.800. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla o. myrjord på lerbot- 
ten. Manbyggn. uppf. efter brand 1907. Ekonomi - 
byggn. uppf. 1902. 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 9 
ui)'_;(liui\ 5 öv in. 100 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gården tiil slakten '-. början av 1600-talet. Nuv. äg:s 
farbror Karl A. Medbom innehade den 1901 — 28, då 
ärtog densamma. Rodarve 

Postadr.: Fardhem. Tel. 10 Hemse. 

Areal: Total 51 har, därav 30 åker, 21 skog c hag- mark. Tax.-v. 25.9. _. 

Jordart: Grusmylla pä lerbotten. Manbyggn. uppf. 
. 1890. S hästar, 10 kor, 8 ungdjur, 4 svin, 150 höns. 
Reakt.-fri besättn. Nuv. äg. övertog garden 1928 efter 
sin svåger Karl Larsson. På ägorna ha anträffats 
en stenyxa o. en spjutspets. 

Äg.: Olof Emil Anton Pettersson f. 11/2 1885. Son 
till Johannes Pettersson o. h. h. Anna f. Jakobsson. 
Gift 15 med Karin f. Hallin. Barn: Daniel f. 21/12 
19, Vera f. 5/2 22. 

Rodarve 

Postadr.: Fardhem. 

Areal : Total 9,8 har, därav 6 åker, 3 skogs- o. övr. 
mark. Tax.-v. 4.700. 

Jordart: Lermylla. Manbyggn. uppf. 1S80, till- o. 
omb. 1917, restaur. 1930. Ékonomibyggn. uppf. 1917, 
magasin 1007, ladug. 1935. 2 hästar, 4 kor, 4 ung- 
djur, 3 svin, 50 höns. Gården till släkten på 1870- 
talet genom nuv. äg:s svärfader Olof Norrby. Nuv. 
äg., som övertog den 1905, har senare tillköpt ytter- 
ligare areal. 

Äg.: Hugo Frögren f. 12/3 1877. Son till Clas Per 
Frögren o. h. h. Maria f. Classon. Gift 05 med Emma 
f. Norrby. Barn: Olof f. 05, Gustav f. 06, Alex f. 10, ' 
Erik f . 14. Fosterson : Mauritz f . 25. 

Sandarve 

Postadr.: Fardhem. Tel. SI C Hemse. 

Areal: Total 101 har, därav 45 åker, 42 skog, 7 
kultiv. betesmark, 7 tomt, trädg. o. Övr. mark. Tax,-v. 
43.100. Härtill komma 24,9 har i Linde s:n (tax.-v. 
9.000). 

Jordart: Styv lera, sandbl. jord o. lermylla på grus- 
o. lerbotten. Manbyggn. uppf. på 1850-talet, senare 
restaur. Ekonomibv^n. upp i'. .1929, stall 1881, ma- 
gasin på 1890-talet, svinhus 1911. 4 hästar, 15 kor, 
15 ungdjur, 15 — 25 svin, 100 höns. Traktordrift. 
Gården, som under förra hälften av 1600-talet ägdes 
av Dinis Zachrisson, övergick 1642 till kyrkoherde 
Peder Lindberg. Dennes söner innehade därefter går- 
den en tid tills den övergick till P. Lindbergs efter- 
levande maka, omgift med kvi-koiievdo Oe.gers Chris- 
tensson. Egend. iåg öde från 169S till 1706, då den 
övertogs av Mårten Rasmusen o. Peder Pederson. Den 
övertogs därefter av den förstnämndes son Thomas 
Mårtensson f. 1747. Efter honom kommo: sonen Mår- 
ten Thomasson, sonen Thomas Mårtensson-Handell samt 
deras dotter Anna Birgitta, gift med nuv. äg:s far- 
fader Georg Niklas Laurin. Nuv. äg. tillträdde 1931. 

Äg.: Martin Johannes Laurin f. 4/4 07. Son till 
riksdagsman Arvid Laurin o. h. h. Anna f. Westerlund. FARDHEM 
Stens tu gu 

Postadr.: Fardhem. Tel. 176 C Hemse. 

Areal: Total 114 har, därav 39 åker, 70 skog, 3 
betesvall, 1 tomt o. trädg. Tax. -v. 43.200. 

Jordart: Bl. ler-, sand- o. grusmylla på ler- o. grusbl. 
botten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. 
uppf. 1802 i en våning, senare påbyggd. Ékonoiiiihyg.s-it. 
uppf. 1885. restaur. senare. 5 hastar, 1 unghäst, 12 
kor, 10 ungdjur, 10 svin, 100 höns. Gården till slak- 
ten i början av 17QQ-talet. Nu v. äg:s svärfader, riks- 
dagsman I. u.lv. Norrby, tilkrädde den irenom Gifte med 
Maria Elisabet, dotter till Pehr Bengtsson, som över- 
tog gården efter sin fader Hen g t Hermansson. Nuv. 
äg. tillträdde 1902. 

Äg.: Otto Joh. Emil Vahlberg f. 3/7 1872. Son till 
Otto Vahlberg o. b. b, Anna f. Mårtensson. Gift 01 
med Maria f. Norrby. Barn: Bengt f. 01, Anna f. 05. 

Stenstugu 

Postad)'..- Fardhem. Tel. 176 A Hemse. 

Areal: Total 105,40 har, därav 37 åker, 50 skog, 11 
betesvall, 7 tomt o. trädg. Tax.-v. 38.000. 

Jordart: Ler- o. grusbl. mylla på mycket kalkhaltig 
botten o. delv. grusbotten. Skogsbest.: Tall- o. gran- 
skog, delv. ek. Manbyggn. uppf. på 1880-talet, senare 
helt moderniserad. Ekonomibvggn. uppf. 1911, delv. 
1926 o. 1931 (fullt modern atatstmng).. Gården 
elektrifierad. 5 hästar o. 3 unghästar (varm b lod i ga 
nrdemior), 2 skogsruss, 14 kor, 15 ungdjur, 15 svin, 
10 får, 125 höns. Gården till släkten 1887 genom köp 
av nuv. äg:s fader från länsman Eneman. Nuv. äg. 
tilk.räddt.- HM ii. Ravä' hästar som nötboskap för avel 
uppfödes. Gården är känd för sin vackra djurstam 
o. har erhållit högsta pris på Gotland 1928 samt 
diplom o. pvi.se i- vid alia bedömningar. 

Äg.: Karl Jakob Ludv. Farstedt f. 12/3 1890. Son 
till Jacob Farstedt o. h. h. Karolina f. Nilsson. Gift 
14 med Rut Eleonora f. Johansson. Barn: Ingegerd 
f. 15, Bertil f. 17, Gertrud f. 20. 

Stenstugu 

Postadr.: Fardhem. Tel. SO A Gotlands Linde. 

Areal: Total 48 har, därav 20 åker, 28 skog o. bag- 
mark. Tax.-v. 18.600. 

Jordart: Lerbl. mylla o. sandmylla på lerbotten. 
Skogsbest. : Barrskog. Manbyggn. uppf. 1938. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1892. 3 hästar, G kor, 3 ungdjur, 
4 svin, 70 böns. Reakt.-fvi besättn. Nuv. äg. övertog 
gården 1892 efter sin broder Joh. Jakobsson. 

Äg.: August Jakobsson :!'. 1/8 1871. Son till Jakob 
Jakobsson o. h. b. Britta Maria. Gift 189S med Karo- 
lina Maria t. Pettersson. Barn: Rut. Omgift 15 med 
Emma Maria f. Lingvall. Barn: Karin. 

Över b ur ge 

Postadr.: Fardhem. Tel. 10S C Hemse. 

Areal: Total 78,1 har, därav 27,5 åker, 50 skog, där- 
av 8 ängsmark. Tax.-v. 30.700. 

Jordart: Lermvlla pä lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. pä 1870- å 1880-talet. Eko- 
nomil]VG'L'n. uppf. 1 921. ■! hästar. I unghäst, 10 — 12 
kor, 4 ungdjur, 10 — 20 svin, 100 höns. Gården till 
släkten 1840—50. 

Äg.: Fru Laura Kristina Karolina Pettersson f. 3/7 
1886. Dotter till Lars Maltsson o. b. b. Selma. Gift 
IG med Mattias Pettersson, f. 1883, död 27. Barn: 
Hans f. 19, Karl Gustav f. 21. 
Överbur ge 

Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 39,3 har, därav 15 åker, 24,3 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 18.000. 

Jordart: Sandmylla o. lerbl. mylla, delv. på lerbotten. 
Sko^Ln^i. : Harrskog. Manbyggn. uppf. på 1820-talet, 
tillb. 1870, flygeln uppf. 1898. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid, med manbyggii., senare onib., loge uppf. 1905. 
2 hästar, 2 kor, 13 får, 40 höns. Nuv. äg. Övertog 
gården efter sin fader 1935. 

Äg.: Viktor Jakobsson f. 10/9 1889. Son till Olof 
Jakobsson o. h. b. Anna f. Olofsson. Över bur ge 

Postadr.: Fardhem. 

Areal: Total 39 har, därav 15 åker, 22,5 skog, 1,5 
ängsmark. Tax.-v. 12.600. 

Jordart: Lermylla o. lätt jord, huvudsak!, på lerbot- 
ten. Skogsbest.: Tall- o. granskog, delv. lövskog på 
än-smavkeu. Muubyggn. uppf. på 1890-talet, tillb. o. 
restaur. 1934. Ekonomibyggti. ispjiT. .1934. 2 _hästar.. 
2 unahäst;»-, - r > kor, 5 ungdjur, 5 — 15 svin, 7ö höns. 
Gården till släkten omkr. 1795. Nuv. äg:s farfar Kali 
Krusell erbÖll den genom cvif te mod Margareta Heu- 
rik.-dottcr. Nuv. äg. övertog den 1933 efter fadern. 
Vid skiftet 1S82 flyttades byggn. till nuv. plats. 

äg.: Josef Xiklas Emanuel Krusell f. 19/11 1897. 
Son till Karl Kruseli o. h. h. Josefina f. Hägg. 
Fide FIDE socken av Gotlands södra härad omfattar 
den nordligare och större delen av det gräsbevuxna 
och flacka näset mellan Storsudret och fastlandet, i 
öster öppet slättland och i väster någon lövträdsvegeta- 
tion, som mot norr får inslag av barrträd. Bebyggelsen 
håller sig med förkärlek utmed den västra kusten, där 
även järnvägen går fram. 

Jorden är uppdelad på något 50- eller 60-tal 
brukningsdelar. Utom jordbruk har även sandstens- 
industri betydelse, i det tillverkning av slipstenar drives 
som hemslöjd. 

Under medeltiden var trakten centrum för fram- 
Iningen av de gotländska sandstensdopfuntarna, vilka hade avsättning såväl å Gotland som å fastlandet. 
Fornminnen: Spår av forntida mänskligt liv ha påträffats i de delar av socknen, som även nu äro mest 
Stenar med slipräfflor påträffas sålunda vid Odvalds, kämpagravar vid Anderse och järn- 
ål dersgravfäl t vid nordgränsen, omkring kyrkan och vid Stora Västergårda. Två runristningar finnas. 

Areal: 14,94 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden : 344,5 har åker, 15,7 tomt och 
trädgård, 42,6 slåtteräng, 3,2 kultiverad betesäng, 659,7 annan betesäng, 290,1 skogsmark, 97,3 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 303.700 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 10.700 kr. Skogsvärde: 
34.400 kr. Tomt- och industrivärde: 1.000 kr. Invånarantal: 296 (1939). 

Kommunikationer: Fidenäs och. Västergårda äro inom socknen belägna hållplatser vid Gotlands järnväg. 
Socknen omtalas under 1500-talet som "Fidha". Den är sedan 1940 års början sammanslagen med 
Havdhems, Näs, Grötlingbo och Fide församlingar till ett pastorat Z1 ° _^ PIDE 

Kyrkan är uppförd av sandston omkring år 12B0. Den bar sydportaler å långhus och kor. Interiören, 
som är ganska enkel, är förändrad 1893. En intressant detalj är en fördjupning i södra muren med en 
skålformad uttömmngssten för bort hallande av dopvatten. Medeltida väggm ål r. ingår ha frilagts. A högra 
sidan av triumfbågen är målad en Kristusbild, och därunder står på latin: "Brända ligga gårdarna, jäm- 
rande faller folket för svärdet." Det är ett minnesmärke från tiden för Valdemar Atterdags härjningar, 
vilka särskilt gingo ut Över denna trakt. Man ville nämligen omintetgöra den blomstrande sandstensindn- 
strien och dopfuntstil: verkningen, vilket också lyckades. Ett stort slag skall därvid ha hållits invid en för- 
svarsmur, som folket å Stc-rsudret låtit uppföra tvärs över landet : Fide. Sedan försvararna här besegrats, 
trängde den plundrande fiendehären fram ända till Sundre. 

Kyrkoherde: Hoffman, Josef. 

Komminister: Karlsson, Erik O. 
Postadr.: Fidenäs. Tel. J t Fide. 

Areal : Total 38,7 har, därav 10 åker, 6 skog, 4 äng, 
18,7 betesmark. Tax.-v. 9.300. 

Jordart: Sandmylla. Skossbest.: Barr- o. björkskog. 
Manbyggn. uppf. 1921. Ekon om i by ggn. uppf. 1900. 
2 hästar, G kor, 4 ungdjur, 3 svin, 8 får, 50 höns. 
Gärden har varit i släktens ägo under 5 generationer. 
Nuv. äg. övertog den 1925 efter sin fader. 

Äg.: August Nilsson f. 1S9G. Son till Olof Nilsson 
o. h. h. Anna f. Andersson. Gift 32 med Martha f. 
Holmberg. Barn : Inger, Bo. ra^^^S^ . 


■ 
gjfcpK 
BHk 


p \ J 


3I 


p* ii ■ Postadr.: Fidenäs. Tel. 9 Fide. 

Areal: Total 96,5 hav, därav 15 åker, 81,5 ängs- o. 
betesmark. Tax.-v. 11.700. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Björk- o. ekskog. 
Manbyggn. uppf. 1901. Ekonomibyggn. uppf. 1909 o. 
1913. 3 hästar, 3 unghästar, G kor, 4 ungdjur, 3 svin, 
3 får, 50 höns. Gården till släkten genom köp 1931 
från Robert Olsson. 

Äg.: Gustav Liljegren f. 1901. Son till August 
Liljegren o. h. h. Emma f. Étedström. Gift 24 med 
Elin f. Nilsson. Barn: Margit, Sigrid. Postadr.: Fula/tis. 
3 har, därav 20 åker, 43 s ■g. Tax.-v. Areal : Total f 
12.800. 

Jordart: Svart- o. lermylla samt delv. sandjord. 
Skogsbest. : Tall- o. björkskog. Manbyggn. uppf. i 
slutet av 1700-talet, restaur. 1890, flygel uppf. 1899, 
Ekonomi byggn. uppf. 1873. 3 hästar, 9 kor, 5 ung- 
djur, 4 svin, 11 får, 50 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gården till släkten i mitten av 1700-talet o. innehas 
nu av den 5:e generationen. Nuv. äg. övertog den 
1930 efter fadern. Boplatser. härstammande från en 
gammal giir.fi som kallades "Folkvide", ligga i gårdens 
omedelbara närhet. 

Äg.: Frans B. F. Österman f. 4/10 189G. Son till 
FWdimimi Österman o. h. h. Alma f. Söderlund. Gift 
30 med Edit f. Mattsson. Barn: Alf f. 31, Olof f. 33, 
Mats f. 3 G. 

Postadr.: Fidenäs. 

Areal: Total 40 har, därav 15 åker, 15 skog, 10 övr. 
mark. Tax.-v. 14.000. 

Jordart: Sand- o. något lerjord. Skogsbest.: Bl. tall- 
o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1900 — 01. Ekonomi- 
bygg-n. uppf. på 1880-talet, restaur. 193G. 3 hästar, 
1 unghäst, ii kor, :; ungdjur, 2 svin, 50 höns. Arealen 
delv. täckdikad. Gården har varit i släktens ägo se- 
dan 1700-talet. 

Äg.: Maria Georgina Persson f. 1876. -Dotter till 
Göran Jacobsson o. h. h. Maria f. Pettersson. Gift 06 
med Olof Persson (död 20). Barn: Gustav, Birger, 
Helge. Nygranne 

Postadr.: Fidenäs. 

Areal: Total 21 har, därav 3,5 åker, 17,5 skog. 
Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. nå- 
got lövskog. Manbyggn.' omb. 1864. Ekonoinibvggn. 
uppf. 1924. 3 nötkreatur, 1 svin, 9 får, 12 höns. 
Gården har varit i släktons; ägo sedan slutet av 1600- 
talet. 

Äg.: Manfred Liljegren, t 18/2 03, o. h. h. Dessa 
Liljegren Nyberg f. 26/7 09, sondotter till Anders 
Nyberg. Postadr.: Fidenäs. 

Areal: Total 70 har, därav 18 åker, 19 skog, 33 Övr. 
mark. Tax.-v. 14.900. 

Jordart: Mylla på sandstensbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. björkskog. Manbyggn. uppf. på 1870-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1912 — 21. 3 hästar, 1 unghäst, 8 
kor, 5 ungdjur, 5 svin, 15 får, 40 höns. Gården till 
släkten för omkr. 200 år sedan. Den har bl. a. inne- 
hafts av Nils Nilsson f. 1820, sonen Zakarias Nilsson, 
f. 1844, vilken 1907 efterträddes av sin son Herman 
Nilsson f. 1874. Därefter kom nuv. äg:s svärfader, 
som innehade gården till 1926, då den övertogs av 
nuv. äg. 

Äg.: Erik J. S. Olsson f, 02. Son till Sven Olsson 
o. h. h. Hulda f. Lindkvist. Gift 26 med Edla f. Nils- 
son. Barn: Dagny f. 27, Sven f. 28, Herman f. 36. 

Äg. : Har genomgått Hemse folkhögskola. Rommunds 

Postadr.: Fidenäs. 

Areal: Total 35 har, därav 9 åker, 6 skog, 20 övr. 
mark. Tax.-v. 7.100. 

Jordart: Huvudsakl. sandjord. Skogsbest.: Bl. tall- 
o. björkskos. Månhymn, uppf. 1.0 01.. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid., magasin o. lada 1936. 2 hästar, 1 ung- 
häst, 4 kor, i ungdjur, 3 svin, 60 höns. Arealen delv. 
täckdikad Gården till släkten på 1830-tatet genom 
nuv. äg:s farfader. Den har sedan dess gått i arv. 
Nuv. äg:s framlidne make tillträdde 1906. 

Äg.: Eva Kmm;i Katarina Larsson f. 15/12 18S2. 
Dotter till Göran Jacobsson o. h. h. Maria i. Höländer. 
Gift 06 med Arvid Larsson (död 22). Barn: Ivar f. 
06, Oskar f. 08, Erik f. 11, Henning f. 17. DEN GOTLÄNDSKE BONDEN GENOM TIDERNA 
k. kämpgrai:! rid Du-.ie i Dalhem socker.. ville hedningarna bränna, men då satte sig 
Botair på kyrkans tak och sade: "Viljen I 
bränna, så skolen I ock bränna mig". Då gick 
en annan bonde emellan. Han hette Lickair 
Snälle, och rådde han så, att kyrkan blev 
skonad. Denne Lickair byggde därefter en 
kyrka i Stenkyrka socken, antagligen hemma 
på sin egen gård, och sedan lät han kristna 
d. v. s. döpa sig och sitt husfolk. 

På de gotländska bondgårdarna restes un- 
der denna tid säregna bönekors ("gardskors") 
för att visa, att man där i gården antagit kris- 
tendomen, och än i dag finner man gårdar, 
där dessa kors djärvt resa sig högt över alla 
hus och längor. 

En märkesman bland Gotlands bönder var 
Peder Hardings från Vall, han som år 1288 
anförde bönderna i slaget mot Visby stads 
tyskfärgade borgare. På hans gravsten står 
ristat: "Han var en klippa för sitt folk". 
Denna gravsten förvaras sedan en del år till- 
baka i statens historiska museum i Stockholm, 
vars styresmän inte lära ha något emot att 
den återbördas till Gotland igen. En annan märkesman av stora mått var 
bonden "Hägleif" Angelbos i Lärbro, han som 
i striden mot sveakungen Birger Magnusson 
år 1313 kampade i spetsen för sina 12 "hus- 
karlar", av vilka endast 2 kommo tillbaka med 
livet. Men så blev också konung Birger sla- 
gen, och det berättas, att hans här i hast måste 
fly tillbaka till sina skepp, då kungen i viller- 
vallan blev tillfångatagen i en hasselbuske, 
som ännu kallas Kungshasseln. En bonde 
från Hejnum, som räddade konungen från 
att bli ihjälslagen, blev därför efter slaget 
dubbad till riddare — väl den ende gute, som 
någonsin blivit "dubbad". Nog finnes det väl 
än i dag en och annan adelsman på Gotland, 
t. ex. släkterna von Corswant, Stava, eller Du 
Eietz, Gåsemora, men dessa äro av utländsk 
härkomst. 

När det länge gått ett folk väl, då tror man 
inte gärna, att olyckor, nöd och fattigdom 
kunna komma. Så var det också med gutar- 
na under medeltiden. Vilka stora förhoppning- 
ar och framtidsdrömmar hade inte t. ex. bön- 
derna ute i Lau, när de började riva sin kyrka 

Västergård a Lilla 

Postadr.: Fidenås. 

Areal: Total SI har, därav 25 åker, 24 skog, 32 övr. 
mark. Tax. -v. 19.300. 

Jordart: Sandjord o. lermylla på sandstens- o. ler- 
botten. Skogsbest.: Björk- o. ekskog. Manbyggn. 
uppf. i början av lSOO-tylet, flvsel I 895. Dessutom 
finnes en maubysgn. frän 1700-ialet. Ekon om i by syn. 
uppf. dels 1890, dels tidigare. 4 hästar, 2 unghästar, 
B kor, 5 ungdjur, 5 svin, 3 får, 50 höns. Arealen 
delv. täckdikad, flärden till släkten 1915 genom Icöp 
av nuv, äg:s fader. Den innehades därförat av kap- 
tenen o. lantmätaren Hugo Venneino, vars fader lands- 
fiskal lleisric Vennemo uppf. så sött som alla byggn. 

Äg.: Rasnav Holmbers f. 1891. Son till K. Holm- 
berg o. h. h. Emma f. Olofsson. Gift 17 med Maria 
f. VestrÖm. Barn: Ingemar f. 18. 

Äg.: Led. av fattigv.-styr., kyrkovärd m. m. Västergårda Lilla 

Postadr.: Fideiiäs. Areal: Total 27 har, därav 7 åker, 5 skog. Tax.-v. 
8.000. 

Jordart: Sandmylla på sandbotten. Skogsbest.: Bl. 
lövskos. Manbygsn. uppf. 18B8. Ekonomibv™n. 
uppf. 1901 — 25. 2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 3 ung- 
djur, 3 svin, 50 höns. Gården har varit i släktens äso 
sedan mitten av 1700-talet, möjligen tidigare. Den 
har bebyggfs av nuv. äg* farfader A. Persson, vilken 
innehade den på 1830-talet. På 1880-talet kom den- 
nes son, nuv. äg:s fader, som 1926 efterträddes av 
nuv. äg. 

Äg.: Fred A. J. Vennerström E, 1896. Son til! J. 
Vennerström o. h. h. Josefina f. Vigsten. Gift 26 
med Helga f. Palm. 

Äg.: Landstingsman sedan 1934, ordf. i barnav.- 
nämnd., led. av fattig v. -styr. m. m. 

Västergårda Lilla 

Postadr.: Fidenäs. 

Areal: Total 29 har, därav 9 åker, 5 skog, 15 hag- 
o. övr. mark. Tax. -v. 7.600. 

Jordart: Ler- o. sandjord på sandbl. botten. Skogs- 
best.: Tallskos. Maiibyse.il. uppf. 1876, senare restaur., 
flygel uppf. 1924, senare restaur. Ekonomibyss». 
uppf. 1904. 2 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 2 ungdjur, 
4 svin, 35 höns. Arealen delv. täckdikad. Nuv. äg:s 
fader köpte gården 1929. 

Äg.: Karl Liljegren f. 2/2 1S99. Son till Aug. 
Liljegren o. h. h. Emma f. Hejdström. 

Västergårda Stora 

Postadr.: Fidenäs. Tel. 21 Fide. 

Areal: Total 60 har, därav 20 åker, 6 skog, 34 ängs- 
o. betesmark. Tax. -v. 23.300. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
bjiirkskus. Mallbyssn. uppf. IRily. Ekonoluibvsgll. 
uppf. 1925. 3 hästar, 3 ånghästar, 10 kor, 10 ung- 
djur, 2 suggoi-, 5 söclsvin, 6 får, 75 höns. Arealen 
täckd&ad. Gården har varit i släktens ägo sedan 
början av 1800-talet. Nuv. äg. övertog den 1917 efter 

Äg.: Hjalmar Jakobsson f. 1887. Son till Jakob 
Olsson o. h. h. Katarina f. Norrby. Gift 12 med Vil- 
helmina f. Jakobsson. Barn: Sven, Karin. 

Äg.: Ordf. i fattig v.-styr. Godeman vid skiftesför- 
rättningar. Överförmyndare m. m. 
Österby 

Postadr. : 

Areal: Total 61,5 har, därav 17 åker, 17 skog, 27,5 
övr. mark. Tax.-v. 13.300. 

Jordart: Ler- o. sandjord på omväxlande botten. 
Skogsbos t. : över v. tallskog, något björkskog. Man- 
byggii. uppf. 1901 — 02, flygel 1920. Kkoiiomibvaigii. 
uppf. 1900 — 16, magasin 1932. 4 hästar, S kor, 4 ung- 
djur, i huvudsak prem., 5 .svin, 12 far, .SO böns. Halva 
arealen tackdikad. Gården tiil släkten 1898, då den 
genom arv övertogs av en faster till nuv. äg. 

Äg.: Lars W. J. Nilsson f. 12/9 1876. Son till Nils 
Larsson o. h. h. Anna f. Elgstrand. Gift 16/7 189!) 
med Emma f. Österholm. Barn: Anna f. 1899, Ebba 
f. 01. 

Äg. : F. d. v. ordf. i ko mm. -nämnd, samt f. d. kyrko- Österby 

Postadr.: Fidenäs. 

Areal: Total 59,G har, därav 15 åker, 17 skog, 24 
övr. mark. Tax.-v. 14.700. 

Jordart: El. tall- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 
1901, flygel 1924. Ekonomibyagn. uppf. 1919, ma- 
gasin m. in. 1912. 3 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 5 ung- 
djur, 4 svin, 15 får, 50 bons. Halva arealen täck- 
dikad. Gården i ill släkten 1750. Nuv. äg. övertog 
den 1931 efter sin svärfader. 

Äg.: Nils HmgO Nilsson f. 14/4 1890. Son till Olof 
Nilsson o. h. h. Anna f. Andersson. Gift IS med Ebba 
f. Persson. Barn: Ingrid f. 17. 

Äg. : Kyrkovärd. Led. av tax. -nämnd. o. kyrkoråd. Österby 

Postadr.: Fidenäs. 

Areal: Total 52,5 har, därav 13 åker, 39,5 skogs- 
o. övr. mark. Tax.-v. 12.100. 

Jordart: Huvudsak:, sandmylla j>å sandbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1840, flygel 
1937. Ekonomibyggn. uppf. 1906—14. 4 hästar, 1 
unghäst, 8 kor, 4 ungdjur. 5 svin, 50 höns. Arealen 
delv. tackdikad. Gården till släkter ^882 genom köp 
av nuv. äg:s morfar Karl Hei-garen. so::; 1902 överlä! 
den till sin svärson, nuv. äg:s fader. Nuv. äg. till- 
trädde 1932. 

Äg.; Torgny Persson f. 02. Son : : :i Ferd. Persson 
o. h. h. Berta f. Berggren. Gift 30 med Kut f. Nilsson. 
Barn: Berit f. 31, Bernt t. 35. Österby 

Postadr. : 

Areal: Total 25 har, därav 8 åker, 5 skog, 12 betes- 
mark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart : Ler- o. sandj'ord. Skogsbest. : Tall- o. 
björkskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. på 1880- 
talet. 2 hästar, 4 kor, 4 svin, 40 höns. Nuv. äg. över- 
tog gården genom arv 1922. 

Äg.: Hilmer Havdell f. 19/5 1900. Gift 28/10 22 
med Olga f. Nilsson. Earn: Margit, Bengt. FLERINGE rlennge 

FLERINGE socken av Gotlands norra härad om- 
fattar landet mellan Kapuelsiia sviken och Fårösund. 

Området ar till stor del ödsligt. Skogbevuxen mark 
uin växlar med alvarmark och klapperstensoknar. In- 
sjön Bästetrask delar socknen i en större västlig del, 
<iär huvudbygden med sockenkyrkan är belägen, och 
en mindre. Östlig ined bi. a. gården Hau. Jordmånen 
i de spridda uppodlade områdena är starkt grusblandad. 
Brukningsdelarna uppgå till något 50-tal. Inom 
socknen ligger Bläse kalkbruk, som tillhör Skånska 
Cement A. -B., samt Ahrs kalkbruk, som är i privat ägo. 
Fornminnen: Endast några järn åldersgravar mel- 
lan Fleringe och Lärbro> samt två runristningar äro kända. 

Areal: 68,2 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering ar ägovidden: 311,4 har åker, 11,7 tomt och 
trädgård, IS slåtterang, 25,7 betesäng, 3.766,5 skogsmark, 1.735 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 211.900 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde ä skogsmark: 76.600 kr. 
Skogsvärde: 212.300 kr. 
Tomt- och industrivärde: 96.000 kr. 
Invånarantal: 409 (1939). 

Socknen omtalas 1301 som "Fledynge". Den är annex till Rute. 
Kyrkan är uppförd av kalksten omkring år 1300. Långhuset har mittkoloi 
år 1676 från ödekyrkan i Gann. — Kyrkoherde: Hedwall, Anders Severus. 
, bitförd efter en eldsvåda. 
nuisitdbijf/yn. å Ahrs. Ahrs och Smitts 

Postadr.: Lärbr Tel. . Fth-öwtitd. Areal: Total 913 har, därav 45 åker, 700 skog. 
Tax.-v. 118.900. 

Jordart : Grus jord. Skogsbest. : Tallskog. Man- 
byggh. uppf. i mitten av 1700-talet o. omb. 1928 — 29. 

Kkononiibvagn. äru A>-.U :iv gammalt datum, dels uppf. 
ä senare tid. Pä "Smitts" drives på grund av den 
mycket torra o. ofruktbar;! jo ni män en icke något jord- 
bruk o. hålles således ingen djurbesättn. Däremot 
lämpa si.ir markerna utmärkt till fårbeten, varför här 
hålles en fårfarm med omkr. 300 djur. 

Äg.: Bruksägaren Karl Gustaf Ekstrand f. 1887. 
Son till Gustaf Pettersson o. h. b. Ann a-S Lina f. Ryd- 
berg. Gift 23/5 14 med Hildur Hallbom f. 1887. 
Barn: Marga f. 18. 

Äg.: Ordf. i valnämnd., har tidigare innehaft ett. 
flertal kumra. uppdrag. Innebar Ahrs kalkbruk samt 
Fole valskvarn o. Lilla Ryftes gärd, som tidigare ägts. 
av Johan Pohlin. 
Postadr.; Fårösund, 

Areal : Total 14 har, därav 4 åker, 10 ängs- o. betes- 
mark. Tax.-v. 3.600. 

Jordart: Grusjord. Flygel uppf. 1849. Ekonomi- 
byggn. 8V sten uppf. 1910, övr. byggn. 1880. 1 häst, 
1 ko, 1 svin, 10 får, 25 höns. Gärden till släkten 
1914. Jorden är belägen i Bunge o. byggn. i Fle- 

Äg.: Anna Maria F. Broander f. 1881. Dotter till 
J. Engström o. h. h. Johanna f. Engström. Gift 17 
med Karl Emil A. Broander. Barn : Åke, Emmy. FLERINGE 

Grodde 

Postadr.: Fleringe. 

Areal: Total 400 har, därav 10 åker, 340 skog, 50 
träskmarker. Tax.-v. 32.400. 

Jordart: Ler- o. grusjord på pinnmobotten. Skogs- 
best.: Gles barrskog. Den numera nästan CörJalina 
huvudbyggn. uppf. på 1600-talet, flygelbyggn., som 
fort farande bebos, tillkom 1885. Ekonomi byggn. uppf. 
i slutet av 1800- o. början av 1900-talet. F. n. hålles 
ingen djurbesättn. Redan under 1700-talet var 
Grodde gästgivaregård o. tillhörde rechin dä släkten 
Godman. Den jrick sedan som siäkvyiird f:-h\ far till 
son och övertogs 1920 av Jakob Gustaf Konstantin 
Godman f. 1878, vilken är son till Olof Godman 
o. gift l:a gången OG med Wilhelmina Hellström 
f. 16/4 1884, med vilken han har barnen: Astrid Gus- 
tava Margareta f. 1/2 07, Linda Kristina Cesilia f. 
29/7 08, Carl Gustav f. 15/1 11, Sigrid Johanna Fred- 
rika f. 7/5 13, Klas Jakob f. 11/7 17, Bror Olof Ivar 
f. 31/1 20, Birger Elis f. 20/7 21. Hen- Godman 
p-ifte si.<r 2:a gånpon :i4 mod Klisa Cassel f. 1887. Nuv. 
äp. köpte själva hemskiftet (20 tid åker jämte till- 
hörande byggn.) 1937 för 7.500 kr., medan skogen 
förvärvades av l.illieuallska fonden. 

Äg.: Arne Kihlén i. 18/8 09. Son till f. d. prosten 
i Rute Carl Kihlén <död) o. h. h. Emmy f. Larsson. 
Gift 33 med Brita f. Ringbom. Barn: Anna Stina f. 
35, Gunvor f. 38. 

Lunderhage 

Postadr.; Lärbro. Tel. IS Fleringe. 

Areal: Total 133,6 ■ har, därav 15 åker. Tax.-v. 
12.700. 

Jordart: Grusbl. mylla o. pinnmo. Manbyggn. uppf. 
17G9, flygel 1885, manbyggn. restaur. 1928—29. Eko- 
nomibye^n. uppf. 1886, restaur. på 1920-talet. 2 häs- 
tar, 2 unghästar, 5 kor, 3 ungdjur, 5 — 10 svin, 19 får. 
Gården till släkten omkr. 1678. Nuv. äg. Övertog den 
1909. 

Äg.: Lorens Pettersson f. 1878. Son till Lorens 
Niklas Pettersson o. h. h. Maria Magdalena f. Petters- 
son. Gift 17 med Sally Klasson f. 1806. Barn: Pehr 
Fredrik f. 18, Adela f. 32. 

Medebys 

Postadr.: Lärbro. Tel. 9 Fleringe. 

Areal: Total 215,9 har, därav 15 åker, 200 skogs- 
o. övr. mark. Tax.-v. 16.600. 

Jordart: Ler- o. grusjord samt mylla. Byggn. av 
äldre datum. Gården inköptes 1928 av i'su Maria 
Abrön, änka efter framlidne kyrkohovdeii i Karrbo Erik 
Efraim Ährén. Hennes brorsdotter är gift med nuv. 
äg., som övertog gärden LiJ3H. Ivreud. är utarrend. 

Äg.: Cari Johan Kililén f. 8/5 05. Son till kon- 
iraktspvoslen Carl Kihlén o. h. h. Emmy f. Larsson. 
Gift 27 med Stina Paulina f. Nilsson. Barn: Gertrud 
f. 29. 

Medebys 

Postadr.: Lärbro, 

Areal: Total 173,6 har, därav 7,5 åker. Tax.-v. 
7.400. 

Jordart: Crusbl. mylla pä pinnmo. Mn» byggn. uppf. 
i början av 1800-talet, omb. 1924. Ekonomibyggn, 
uppf. 1850, senare omb. 2 hästar, 2 kor, 2 ungdjur, 
4 svin, 50 höns. Nuv. äg. övertog gården efter sin 
svärfader Petter 'Wetterlund. 

Äg.: Hjalmar Eklund f. 1893. Son till Lorentz Ek- 
lund o. h. h. Matilda f. Eriksson. Gift 15 med Ida f. 
Wetterlund. Barn: Margit f. 14, Vera f. 18, Gerd f. 
22, Bengt f. 26, Tekla f. 28. PLBRINGE 
Postadr.: Lärbro, 

Areal: Total 136,5 har. Tax.-v, 6.500. 

Jordart: Grusjord. Skogsbest.; Bl, barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1805. Ladug, o. loge uppf. ungefär 
samtid. 1 häst, 2 kor, 11 får. Gärden inköptes 1D02 
av nuv. äg:s fader. Den bar bl. ;:. innehaft? av Jakob 
Johansson o. hans fader. Såg o. kvarn ha tidigare 
funnits. Ä ägorna finn;i- :»ingravar. 

Äg.: Frank Landtbom f. iÄf-r. Son tili Karl Landt- 
bom o. h. h. Anna f. Ählgren. Gift 21 med Ida Lind- 
blom, f. 1889, dotter till Uno Lindblom o. h. h. Vilhel- 
mina f. Vesström. Barn: Dagny f. 13 (gift med Artur 
Pettersson), Inge f. 22. 

Äg.: Medl. av E. L. P. o. slakterifören. 
Postadr.: Lärbro. 

Areal: Total 28,3 har, därav 3,5 åker, 24,8 skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 4.300. 

Jordart: Grusjord o. pinnlern pä e.TUsl>otten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. i mitten av 1800- 
talet, senare restaur. Ekonomibyggn. omb. o. restaur. 
1919. 2 kor, 2 svin per år, 25 höns. Reakt.-fri 
besättn. Nuv. äg. köpte gärden 1924 från J. N. Ler- 

Äg.: John Lundgren f. 01. Son till J. V. Lundgren 
o. h. h. Johanna I.'. Engström. Gift 27 med Alice Pet- 
tersson f. 08, dotter till J. Pettersson o. h. h. f. Pers- 
son. Barn : Kurt f. 28, Stina f . 29. 

Äg. : V. ordf. i pens. -nämnd. 


Skymnings 

Postadr.: Flerinne. Tel. 1. 

Areal: Total 389 har, därav 24 åker, 1 ängsmark, 
0,7 tomt, resten skogs- o. övr. mark. Tax.-v. 28.300. 

Jordart: Grus- o. lerbl. myllu på grusbntten. Skogs- 
best.: Överv. tall- o. gran sk o;.;. ManbyggM. uppf. dels 
1780, dels på 1870-talet, flvu;l;ir 1S5G — 57. Ekonomi- 
byggn. omb. senast 1908. 4 hästar, 1 — 2 unghästar, 
7 kor, 4 ungdjur, 15 svin, 85 får, 100 höns. Gården 
till släkten 'lS7fi.' Nuv. äg. övertog hälften av den- 
samma i!)2? efter farfadern o. resten genom köp 1940. 
Farfadern helte Mårten Karlsson. 

Äg.: Walfntl Karlsson f. 4/8 1898. Son till Rein- 
hold Karlsson o. h. h. Eumima f. Sundberg. Gift 31 
med Jenny f. Lundberg. Barn: Dagmar f. 33. 
Skymnings 

Postadr.: Lärbro. Tel. S ineringe. 

Areal: Total 308,5 har, därav 17,5 åker, 130 skog, 
161 avrösningsmark. Tax.-v. 15.700. 

Jordart: Sandbl. mylla, gins; nid. någoi lerjord på 
niiinmo, grus- o. hällbotten. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbvggn. uppf. på 1810-talet, senare restaur. Eko- 
ncjriiljvii-a-ii. upp l'. |>a 1840-talet, senare restaur. 4 häs- 
tar, 2 unghästar, G kor, 4 — 5 ungdjur, 10 — 20 svin, 
35 får, 75 höns. Gärden till släkten 1876, då nuv. 
ägrs fader köpte den av Petter Jacobsson. Nuv. äg. 
övertog den 1926. Han arremi des.su tom sedan 1938 
annexet om 7,5 liar åker, 4 har äng o. naturpark. 

Äg.: Knut Klasson f. 20/8 02. Son till Fredr. Klas- 
son o. h. h. Fredrika f. Andersson. Gift 26 med Signe 
f. Ström. FLERINGE 
Utöja 2' 

Postadr.: Källunge. Tel. IS. 

Areal: Total 110 har, därav 13 åker, 70 skog, 27 hed- 
mark. Tax. -v. 10.800. 

Jordart: Huvudsakl. grusjord, delv. lerjord. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn, uppf. på 1850-talet, 
restaur. i slutet av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 
1875, ladug. 1911. 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 3—5 svin, 
25 får, 50 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten 192S. da nuv. äg. köpte den av Fredrik Andera- 
son. Den förre inköpte dessutom 1935 gården Grodda 
(areal total 40 har, därav 10 åker, 30 skog), som drives 
i sambruk. 

Äg.: Arne Kihlén r. 13/6 09. Son till till f. d. pros- 
ten i Rute Carl Kihlén (död) o. h. h. Emma f, Larsson. 
Gift 33 med Britta f. Ringbom. Barn: Anna Stina f. 35, 
Gunvor f. 38, 
Fole v Gotlands norra härad är belägen 
n Visby och uppe å den kalk- FOLE socken e 
mitt inne i landet ös 

platå, som genomdrager Gotland från Tofta till Fårön. 
Kring ett odlat centralparti utbreder sig skogbevuxna 
grus- och kalkstensmarker. 

Fornminnen: Kämpagravar äro kända från Soj- 
dungs och Stora Ryftes, järnåldersgravfält från Auts- 
ai-ve, Kisslings, Stora och Lilla Ryftes, Nygårds, Ring- 
vide, österryftes m. fl. platser, fomborgar från Dilla 
Ryftes och en plats norr om Ringvide. Dessutom mär- 
kes en bildsten vid Stora Tollby, tre runristningar, ett 
block med skålgropar vid Lilla Ryftes. 6" guldbraktea- 
ter äro påträffade vid Stora Tollby, 3 gul da ra ringar vid Lilla Ryftes och en skatt av silver på nära 2 kg. vid 
Österryftes. 

Areal: 27,37 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 972,03 har åker, 28,27 tomt och 
trädgård, 26,5 slåtteräng, 68,25 kultiverad betesäng, 94,23 annan betesäng, 1.352,23 skogsmark, 228,6 övrig 
mark. Jordbruksvärde: 820.000 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 51.000 kr. 
Skogsvärde: 155.*00 kr. Invånarantal; 473 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Fola". Den är annex till Västkinde, 

Kyrkan har tom av huggen kalksten från 1100-talets slut samt kor och långhus från 1200-talet. Lång- 
huset, som är tvåskeppigt, har i väster väggar, som luta något inåt för att motstå valvtrycket. Till inventa- 
rierna hör en reliefsmyckad kalkstensdopfunt från tiden omkring år 1200. — Kyrkoherde: Widearen. Karl Aron 
Adolf. 
Postadr.: Källunge. Tel. IS. 

Areal: Total 85 har, därav 25 åker, 52 skog, 7 betes- 
mark, 1 tomtmark. Tax. -v. 25.900. 

Jordart: Hälften styv lera o. hälften lermylla på 
överv. lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- 
byggn. uppf, i början av 1800-talet. Ekonom i bys en. 
uppf. 1865 — 70. 3 hästar. 1 unghästar-, 8 kor, 7 ung- 
djur, 10--15 svin, 10 får, 75 höns. Arealen tiickdikfui. 
Traktordrift. Gården till släkten 1930 genom köp. 

Äg.: Johannes Verner Lövgren f. 4/4 1897. Son till 
Johan Lövgren o. h. h. Vendia f. Jacobsson, Gift 23/6 
23 med Alva Maria f. Bolin. Barn: Nils f. 24, Sven f. 
26, Lars Erik f. 30, Ingegerd f. 32. 

Äg.: Genomgick Hemsc folkhögskola 1916' — 17. 
Postadr.: Kattunge, Tel. 30 Fole. 

Areal: Total 36,25 har, därav 16 åker, 18 skog, 1,5 
ängsmark. Tax. -v. 13.500. 

Jordart: Ler- o. grusbl. mylla. Skogsbest.: Tall-, 
gran- o. något björkskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1640, tillb. 1900 o, 19o0. Ekonomibyggn. uppf. 1925. 2 
hästar, 1 unghäst, 7 kor, 3 ungdjur, 5 svin, 6 får, 75 
höns. Arealen täckdikad. Xuv. ä£':s svärfader över- 
tog gården på 1890-talet efter Oskar Pettersson. Nuv. 
äg. tillträdde 1938. 

Äg.: Hilnier Stenström f. 1888. Son till Olof Sten- 
ström o, h. h. Lovisa, Gift 18 med Ester f. Johansson. 
Barn: Sune, Arne, Hilding. Postadr.: KW/unge, Tel. SJ, Fole. 

Areal: Total 1,5 har. Tax.-v. 3.600. 

Jordart: Mylla o. svartmylla. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1905. Ekonomibyggn. uppf. 1929 efter brand. 1 
häst, 1 ko, 2 svin, ett 30-tal höns. Gården inköptes 1924 
av nuv. äg. Den utgör en a.vsöiuiving trän gården 
Bondarve, vilken tidigare ägts av riksdagsman Larsson 
o. som numera innehas av Joh. Lövgren, 

Äg.: Slaktaren David Karlsson f. 7/5 1900. Son tiil 
Per Karlsson (död 08) o. h. h. Hanna. Gift 22 med 
Ingeborg f. Ekström. Barn: Ester f. 23, Verner f. 25, 
Karl-Erik o. Anna-Lisa f. 34, Harry f. 36. 

Äg.: Driver sedan 20 år tillbaka egen slakterirörelse. Postadr.: Kattunge. Tel. 5 Fole. 

Areal: Total 46,75 har, därav 13 åker, 26 skog, 2 
ängsmark. Tax.-v. 11.000. Dessutom äges i KaUungÉ 
12 har jord, taxerat till 5.000. 

Jordart: Lera, mylla o. delv. grus på lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1870. Eko- 
nomibyggn, uppf. 1905. 2 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 5 
svin, 80 höns. Arealen delv. täclydikad. Gården till 
släkten 1901. Nuv. äg. övertog den 1938 efter sin svär- 
fader Anselm österberg. 

Äg.: Nils Bergström f. 22/4 04. Son till Adolf Berg- 
ström. Gift 32 med Gerda f. österberg. Barn: Berit 
f. 24. Postadr.: Källunge. 

Areal: 5,5 har åker. Tax.-v. omkr. 10.000. 

Jordart: Huvudsakl. sandbl. lera. Manbyggn, uppf. 
omkr. 1870. Brygghus uppf. 1925, magasin 1935, stall, 
ladug. o. loge uppf. 1938. 1 häst, 4 kor, 1 ungdjur, 2 
svin, 30 höns. Arealen täckdik;u.l. Garden har varit 
i Släkten i 3 eller 4 generationer. Nuv. äg:s fader, som 
är född på gården, brukade den från 1895 till 1935, då 
nuv. äg, tillträdde. 

Äg.: Gunnar Arthur Valdemar Lindgren f. 09. Son 
till Ivar Lindgren o. h. h. Anna f. Enkvist. Gift 35 med 
Ingrid Karlström f. 13. Barn: Ingvar f. 38. 

Postadr.: Kattunge, Tel. 21. 

Areal: Total 122 har, därav 3S åker, 84 skogs- o. övr. 
mark. Tax. -v. 42.300. 

Jordart: överv. styv lera o. lermylla på lerbotten. 
Skogsbest,: Tall-, gran- o. delv. lövskog. Manbyggn. 
uppf. 1876, Ekonomibyggn, uppf. på 1860-talet. 4 häs- 
tar, 2 unghästar, 12 kor, 9 ungdjur, 1d svin. 10 får, 80 
höns. Traktorclrift. Arealen delv. täckdikad. Gården 
iill släkten l slutet av 1500- eller början av 1600-talet. 
Dess förste kände ät; är Rasmus Larsson, vilken inne- 
hade den från 1601 till 1610, då den övertogs av sonen 
Lars Rasmusson. Denne efterträddes 1650 av sonen 
Rasmus Larsson, som brukade gården till 1670, då den 
övertogs av dottern Helena, gift med Hans Persson. 
Därefter kom deras son Christian Persson o. efter ho- 
nom en närstående släkting vid namn Jakob Mikaels- 
son, Egend. innehades i början av 1800-talet av kyrko- 
värden Lars Persson och efter hans död 1843 av sonen 
Petter (Perl Larsson (nämndeman o. riksdagsman 1859 
— 60 o. 1875—1900). som brukade den till 1902, då so- 
nen, nuv, äg:s svärfader, tillträdde. 

Äg.: Hans Kristian Gunnar Hansson f. 07. Son till 
Albert Hansson o. h. h. Berna f. Haglund. Gift 32 med 
Dagmar Maria f. Larsson. Barn: Gudrun f. 32. Marian- 
ne f. 35, Hans f. 36. 

Äg.: Genomgick Viks folkhögskola 1930 — 31. r 7,5 åker, 4,5 skogs- Postaär.: Kälhmgu. 

Areal: Total 12 har, därå- 
tesmark. Tax,-v. 5.000. 

Jordart: Sandbl. lera o. mylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1934. Loge uppf. 
1885, stall o. ladug. 1919. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 6 
svin, 20 höns. Arealen delv. täckdikad Gården till 
släkten 1919. 

Äg.: Gunnar östman f. 1887. Son till Herman öst- 
man o. h. h. Johanna f. Karlsson. Gift 11 med Hilma 
Liljegren f. 1884. Barn: Bertil F. 13, Helge f. 17. Fole Ulla 

Postadr.: Källunge. 

Areal: 0,5 har tomt o. åker. Tax. -v. 900. 

Jordart: överv. sandbl. lera, Manbyggn, uppf på 
1850-talet. Gården till släkten 1921. 

Äg.: Josefina Nilsson f. 1872. Dotter till Norddahl 
o. h. h. Laura f. Pettersson. Gift 1896 med Alfred 
Nilsson, f. 1872, död 15. Barn: Anna f, 02. Sven f 09 
Lillie f. 14. Postadr.: Kattunge. 

Areal: Total 5 har. Tax. -v. 4.000. 

Jordart: Svart- o, lermylla samt sandbl. jord o. sand- 
jord. Manbyggn. uppf. 1894 av nuv. äg:s fader. Ladug., 
loge o. stall uppf. omkr. 1894 o. 1930. 2 hästar, 5 kor. 
Nuv. äg:s fader har byggt gården o. uppodlat arealen. 
Nuv. äg. övertog egend. genom arv o. delning. 

Äg.: Willy Jupitter f. 1894. Son till Reinhold Jupitter 
(död 27), o. h. h. Laura f. Stenström, Gift 30 med 
Anna Högberg f. 01, dotter till Herman Högberg o. h. h. 
Augusta. 
Helvigs Stora 

Postadr.: Kattunge. Tel. IS Fole. 

Areal: Total 17,75 har, därav 10 åker, 7,75 skog. 
Tax.-v. 7.500. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1930. Ekonomlbyggn. 
uppf. ftret därförut. 2 hästar, 3 kor, 12—15 svin, 20 
höns. Arealen täckdikad. Nuv. äg. köpte garden 1928 
—29 o. har själv uppf. byggn. 

Äg.: Albin Ekström f. 9/5 03. Son till Vilhelm Ek- 
ström o. h. h. Amanda f. Jacobsson. Gift 24 med Mar- 
git f. Pettersson. Barn: Emanuel f. 25, Per Olof f. 27, 
Stina f. 29, Anna Brita f. 31. Kisslings 

Postadr.: Kattunge. Tel. 10 Fole, 

Areal: Total 60.5 har, därå 
övr. mark. Tax, -v. 24.600. 

Jordart: Lermylla, lera o. sandbl. mylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1876. 
Ekonomibyggn. uppf. 1935. 4 hästar, 1 unghäst, 13 kor, 
7 ungdjur, <j 10 svin. ;■!;> höns. Traktordrift. Arealen 
taekdtkad. Gården till släkten 1888 genom köp av 
nuv. äg. 

Äg.: Petter A. Fohlin f. 15/1 1860. Son Ull Lars 
Olof Fohlin o. h, h. Emma f. Lyth. Gift 1896 med 
Emma Maria Vilhelmina f. Karlsson. % åker, 22.5 skogs- t; Kisslings 

Postadr,: Kattunge. Tel. Si Fole. 

Areal: Total 37 har, därav 15 äker, 15 skog, 7 betes- 
o, slåtteräng. Tax.-v. 14.300. 

Jordart: Lermylla, huvudsakl. på lerbotten, något 
aandmylla. Skogsbest.: Barr- o. något lövskog. Man- 
byggn. är enligt undersökningar uppf. under den äldre 
iiioilcliklen. Grunden till densamma lär enligt doktor 
Nihlén vara uppf. före medeltiden. Ladug. uppf. på 
1870-talet. 3 hästar, 1 unghäst. T kor, 4 ungdjur, 8 svin, 
■I tär. 50 höns, .'3 gäss. Arealen rlelv. täckdikad. Går- 
den till släkten 1887 genom köp av nuv. äg:s svärfader 

Äg.: Carl Arvid Nyström f, 28/8 1878. Son till Lars 
Petter Nyström o. h. h. Maria f. Högvall. Gift 10 med 
Tekla Maria f. Sundberg. Barn: Eima f. 11, Svea f 13 
Greta f. 15, Nils f. 17. 

Äg.: Ordf. i pens.-nämnd., v, ordf. i komm.-nämnd. 
Skiftesgode man, led. av fastighetstax. -nämnd. Malma 

Postadr.: KäUunge. 

Areal: 0,25 har tomt o. åker. Tax.-v. 3.900. 

Jordart: Lerjord o. delv, sandjord. Manbyggn, uppf. 
1935. Dessutom finnas ladug. o. sniekarbod. 

Äg.: Gunnar Hedman f. 1883. Son till Per Hedman 
o. h. h. KxisttnB C. ZakriSSOH, Gift 12 med Berta Söder- 
ström f. 1883, dotter till byggmästare J. Söderström 
o, h. h, Maria f. Fjällström. Barn: Bertil f. 15, Maggi 
f. 19. Fosterdotter: Maria Elise Bergman f. 36. . 
Nygårds 

Postadr,: Kallunge. Tel. 87. 

Areal: Total 110 har, därav 40 åker, 70 skog. Tax.-v. 
33.000. 

Jordart: Bl. mylla o. lermylla samt grus- o. sandjord 
pä lerbotten. Skogsbest.: Barrskog, Manbyggn. uppf. 
1874. Lack ig", uppf. aret ijiivpa, magasin 1911. 8 kor, 
i ungdjur, 7 — 8 svin, 150 höns. Nuv. äg. köpte gården 
i april 1939 från K. E. E. Karlsson, i vars släkt den 
varit sedan 1700-talet. 

Föreg. äg.: Kari Emrik Emfrid Karlsson f. 10/10 07. 
Son till Ivar Karlsson o. h. h. Emma f. Vestergren, 
Gift 11/10 30 med Elie Valborg Maria f. Eklund. Barn: 
Ann-Marie. 

Nuv. äg.: Godsäg, Otto Johansson. (Se vidare 3:e 
gården & denna sida.) Nygårds Källunge. Tel. 26. 

Areal: Total 60 har, därav 24 åker, 4 kultiv. be- 
tesmark, 2 äng, 30 skog. Tax.-v. 26.600. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: TåO- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. 1859. Ekonom ibyggn. 
uppf. 1877, senare omb. o. restaur. 4 hästar, 2 ung- 
hästar, 8 kor, 5 — 6 ungdjur, 8 svin, 70 — 80 höns. Area- 
len delv. täckdikad. Nuv. äg. köpte gården 1917. I 
sambruk drivas 7 har åker o. 2 äng (tax.-v. 7.100), 
vilka ingå i ovanstående areal o. som äges av sonen 
Adolf Olofsson. 

Äg.: Olof August Olofsson f, 1862. Son till Karl 
Olsson o. h. h, Margareta f. Stenström. Gift 1893 med 
Johanna f. Lindman. Barn: Adolf f. 1898 (gift 32 
med Ebba f. Höglund, barn: Bernt f. 33), John f. 04. 

Sonen Adolf är ordf. i komm. -stämman. 
Ousarve 

Postadr.: Kälhmge. 

Areal: Total 127,25 har. Tax.-v. 33.000. 

15 nötkreatur. Nuv. äg. köpte gården på våren 1939 
från en Högberg. 

Äg.: Godsäg. Otto Johansson f. 4/9 1900. Son till 
Per Johansson (död) o. h. h. Anna. Gift 25 med An- 
na f. Olsson. Barn: Bertil f. 25, Maj-Britt f. 30, Berit 
f. 33. 

Äg.: Ordf. i Nygårds di kningsf öretag. 

Arr.: Gustaf Fohlin, vilken är äg. till öjers gård i 
Ekeby s:n. Ring vide 

Postadr.: KiSlunge. 

Areal: Total 50 har, därav 17 åker, 19 skog, 14 
kultiv. betesmark. Tax.-v. 17.500. 

Jordart: överv. mylla på lerbotten, delv. sandbl. 
mylla. Skogsbest,: Tall- o. granskog. Manbyggn, 
uppf. enligt inskrift MDCCCLV (1855). Ekonomi- 
byggn. uppf. 1879, senare tillb. 2 hästar, 4 kor, 2 
ungdjur, 10 svin, 50 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten 1929 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Emil Larson f. 1883. Son till Olof Larson o. 
h. h. Emma f. Löfqvist. Gift 8/8 35 med Tyra t. Ek- DEN GOTLÄNDSKE BONDEN GENOM TIDERNA 
C, a in mull bostadshus vid 

Vällings gård i Fole 

socken. 1200 -talet. och bygga en ny, som i storlek, konst och prakt 
skulle överträffa allt annat här på ön! 
Koret med dess fyra smärta pelare fingo 
de färdigt, men så kommo danskarna, fol- 
ket föröddes, och den stora praktfulla kyr- 
kan blev aldrig färdig eller ens behövlig. 
Arbetet avstannade, och orsaken var val 
den, att Valdemar Atterdag år 1361 kom 
hit med hela danahären för att plundra den 
rika ön. 600 gotlandsbönder stupade på Fjä- 
lemyr, 1800 föllo utanför Visby murar, och 
andra bondeskaror nedgjordes på olika ställen. 
Norra delen av ön synes inte ha blivit plund- 
rad, vilket enligt sägnerna bei-odde därpå, att 
dar stod den oförskräckte "Guten i Bal" med 
de ännu obesegrade nordergutarna. 

Efter olycksåret 1361 blev det slut på den 
gotländska storhetstiden. Visby blev små- 
ningom en av rikets fattigaste städer, och på landsbygden blev det inte stort bättre. Under 
den därpå följande s. k. sjörövaretiden blev 
folket till stor del förvildat, hundratals går- 
dar blevo öde, och mången gotlandsbonde för- 
lorade hågen för fredliga värv. Det lönade 
sig bättre att sluta sig till fetaliebröderna och 
plundra än att stanna hemma och bli ut- 
plundrad. 

Nästan all handel upphörde, och jordbruket 
kom att stå på en mycket låg ståndpunkt. Så 
var det under flera hundra år, ända till dess 
Karl Otto von Segebaden år 1765 blev lands- 
hövding på ön. Denne Segebaden var en 
kraftkarl, som gjorde allt för att rycka upp 
det gotländska folket ur dess dådlösa ro. När 
han en gång reste omkring på landsbygden i 
sin vagn, som drogs av inte mindre än 6 vita 
hästar, kom han till en bondgård, där gödsel- 
högen aldrig blivit utkörd och därför var så 
Ryftes Lilla 

Postadr.: Kattunge. Tel. 8 Fofe. 

Areal: Total 125 har, därav 35 åker, 78 skog, 12 
ängs- o. betesvall. Tax. -v. 39.200. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf, 1872. restaur. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1871—1910, senare restaur. 5 häs- 
tar, 7 unghästar, 12 kor, 6 ungdjur, 7 svin, 60 höns. 
Traktordrift. Gården till släkten på 1840-talet, då den 
innehades av nuv. äg:s farfar, som 1884 överlät den 
till sonen. Nuv. äg. tillträdde 1919. Fornföremål, bl. a. 
av guld, ha anträffats å ägorna. 

Äg.: Gustav Johannes Pettersson f, 2/12 1889. Son 
till Alfred Pettersson o, h. h. Vendia f. Wiman. Gift 
med Tekla Maria Lovisa f. Malmkvist. Barn: Mar- 
tin f. 25. 

Äg.: Led. av kyrko- o. skolråd, samt pens.- o. val- 
nämnd. Suppl. i k om m. -nämnd., v. ordf. i fattigv.-styr. 
Komm. -revisor, led. av familjebidrags- o. inkvarterings- 
nämnd, m. m. 

Ryftes Lilla 

Postadr..- Kattunge. Tel. 1J, o. 9 Föle. 

Areal: Total 92,5 har, därav 31 åker, 60 skog, 1,5 
ängsmark. Tax. -v. 25.500. 

Jordart: Ler- o, sandbl. mylla. Skogsbest flverv. 
tallskog Manbyggn. uppf. 1870 — 80, senare restaur. 
Ekcncnnbyggn. uppf. 1878—80, dclv. omb. 1Ö07, kvarn 
uppf. 1932, 4 hästar, 10 kor, 6 ungdjur, c:a 20 svin, 
100 höns. Traktordrift. A Ftyftes gårdar, vilka om- 
talas rc;lur pä 1200-talet. funnoa vid denna tid gjuterier 
för tillverkning av bl. a. kyrkklockor. På IGOO-talet 
utgjorde gårdarna en enda egend.. vilken kom till 
Johar. Fuhhns slakt under sistnämnda århundrade, var- 
efter cen gått i arv i flera generationer fram till 1939. 
då cen inköptes av nuv. äg. Gården har eget elverk. 

Föreg. äg.: Johan Fohlin f. 1862. Son till Petter 
Fohhn. Gift 1S98 med Matilda f. Pettersson. Bam; 
Märta f. 1899, Martin f. 03 (direktör för automobil- 
firman M. Fohlin & C:o). 

Nuv. äg.: Bruksäg. Gustav Ekstrand. (Se vidare 
Ahrs, Smitts, å sid. 28SJ 

Ryftes Stora 

Postadr. : Kattunge. 

Areal: Total 25 har, därav 9 åker, 14 skog, 2 betes- 
äng. Tax. -v. 7.500. 

Jordart: överv. svartmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700- 
talet. Ekonomibyggn, uppf. på 1870-talet. 2 hästar, 
3- — 4 kor, 2 ungdjur, 5 — 6 svin, 50 höns. Nuv. äg. 
köpte gården 1935. 

Äg.: Helge Andersson f, 5/6 02. Son till Vilhelm 
Andersson o. h. h. Matilda f. Karlsson. Gift 24 med 
Hulda f, Johansson. Barn: Helga, Eva. 

Ryftes Stora 

PostadT.: Källunge. Tel. 17 Fole. 

Areal: Total 31 har, därav 14 åker, 17 skog. Tax.-v. 
5.9U0. 

Jordart: Sandmylla på lerbotten. Manbyggn. uppf. 
1938. Ekonomibyggn. uppf. på 1870-talet. 3 hästar, 
7 kor, 4 svin, 50 höns. Gården till släkten genom köp 
1934. A ägorna finnas fridlysta kämpagravar. 

,Äg.: Karl Jacob Pettersson f. 16/2 1888, Son till 
Jacob Josef Pettersson o. h. h. Maria Magdalena f. 
28/8 1859. Gift 2/1 11 med Jenny Angeli Cerafia 
f. 24/5 1890. Barn: Maria, Ture, Jens. 
Sojdeby 

Postadr. : KäUunge. Tel. 15 Fole. 

Areal: Total 47,5 har, därav 28,5 åker. Tax.-v. 21.400. 

Jordart: överv, lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1880-talet. 
Dessutom finnes en obebodd manbyggn., som troligen 
är uppf. på 1500-talet o. orab. på 1600-talet. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1830. 4 hästar, 9 kor, 7 ungdjur, 5 
svin, 8 får, 100 höns. Gården till släkten 1919 genom 

Äg.: Albrekt Jonasson f. 1861. Son till Fredr. Jo- 
nasson o. h. h. Greta f. Larsson. Gift 1S90 med Emma 
f. Norrby. Barn: Gustav Adolf f. 05, Hulda f. 1894. 

So jd ungs 

Postad!*..' Kattunge. Tel. 7 Fole. 

Areal: Total 117 har, därav 57 åker. Tax.-v. 53.800, 
varav jordbruksv. 47.900, skogsv. 5.900. 

Jordart: Grusbl. svartmylla, delv. lerbl. Skogsbest.: 
Barrskog. Huvudbyggn. uppf. 1825, rest au r. 1938. 
Ekonomibyggn. uppf. på 1870-talet. A garden hållas 
i medeltal 8 hästar, varav 1 prem. avelssto. Den övr. 
djurbesättn. utgöras av c:a 18 kor, c:a 15 ungdjur, ett 
15-tal svin samt 150 höns. Denna egend. är Fole näst 
största. Namnet "Sojdungs" härleder sig från "soje", 
vilket pä gotländska folWmuJot är benämning på tjära. 
I denna trakt fanns nä ni lisen förr niyekei skog:, varur 
tjära brändes. Garden Inköptes !.';>25 från Karl Fohlin 
av nuv. äg., som å densamma bedriver sockerbetsodling 
i stor skala. 

Äg.: Johan August Gottfrid Glifberg f. 14/8 1899. Son 
till Johan R. Glifberg o, h. h. Ida Augustsdotter. Gift 
12/9 25 med Signe Elvira Marta f. Holm. Barn: Hen- 
ry f. 26, Sylvia f. 31. 

Sten-Tollby 

Postadr.: KäUunge. Tel. SS Fole. 

Areal: Total 77 har, därav 26 åker. Tax.-v. 29.100. 

Jordart: Lera, lermylla o. sandbl. mylla, huvudsakl. 
på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- 
byggn. uppf. 1856. Ekonomibyggn. uppf. samtid., tillb. 
1926, magasin 1920. 4 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 5 ung- 
djur, 10 svin, 75 höns. Gården till släkten i mitten av 
1800-talet 

Äg.: August Blombergs stbh. 

Tollby Stora 

Postadr.: Kattunge. Tel. B5 Fole. 

Areal: Total 260 har, därav 105 åker. Tax.-v. 104.800. 

Manbyggn. uppf. på 1600-talet i en våning, den andra 
väningen påbyggd 1845, hela byggn. senare modernise- 
rad. Ekonomibyggn. uppf. 1875, omb. 1935. Gården 
har elektrifierats o. moderniserats. 8 hästar, 1 hingst, 
4 unghästar, 35 kor, 25 ungdjur, 30 svin, 120 höns. 
Traktordrift. Gården innehades av en o. samma släkt 
från 1652 till 1917. Den inköptes 1926 av nuv. äg:s 
fader o. övertogs efter dennes död 1940 av nuv. äg. 

Äg.: Godsägare Stig Fritiof Wikström f. 29/2 12. 
Son till disponent Svante Fritiof Wikström o. h. h. Sig- 
ne f. Fritzberg, Gift 39 med Karin f. Modin. Barn: 
Marianne f. 40. 

Äg.: Har praktiserat jordbruk i olika delar av landet, 
avlagt realexamen samt genomgått lantmannaskola i 
Svalöv, högre kursen samt Statens rid- o. körskola å 
Flyinge. Ordf. i Fole Röda Kora o. Fole, Bro m. fl. 
socknars försöksdistrikt. Styr.-led. i Gotlands trav- 
sällsk. Kassör i Gotlands lantarbetsgivarefören. Revi- 
sor i Gotlands hypoteksfören. Led. av skolråd, o. val- 
nämnd, m. fl. uppdrag. IWOPffi Tollby Stora 

Postadr.: Källunr/e. 

Areal: Total 25 har, därav 15 åker, 10 skog. Tax.-v. 
10,000. 

Manbyggn. uppf. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 1924 o. 
senare. 2 hästar, 1 imirhäsl . 1 kor. ] iini>-«jur, 5 svin, 40 
höns. Nuv. äg. köpte gården 1938 från bröderna Axel 
Knut o. Herman Lars Segerdahl, som äro f. resp. 1862 
o, 1867 o. söner till Petter Segerdahl o. h. h. Maria f. 
Lundberg. A. K. S. är sedan 1911 gift med Selma Kata- 
rina f. Hedström, nta\ vilken hyn har sraien Karl Emil 
f. 13. 

Äg.: Gotlsäg. Stig Wikström. Vatlings 

Postadr.: Kattunge. Tel. . . Fole. 
Areal: Total 156 har, därav 34 åker, 122 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 41.800. 

Manbyggn. uppf. 1830. Ekonomibyggn. uppf, 1874. 
nyuppf. efter brand 1938. 5 hästar, 2 unghästar, 10 
kor, 6 ungdjur, 10 svin, 8 får, c:a 60 höns. Gården till 
släkten i mitten av 1600-talet. Byn Vatlings räknades 
då som ett helt hemman (denna gård undantagen). Få 
1700-talet innehades egend. av nuv. äg:s farfaders mor- 
fader. 

Äg.: Patrik Laurentius Nilsson f. 1/8 1888. Son till 
Karl Nilsson o. h. h. Hilma f. Kellgren. Gift 12/7 19 
med Frida Elisabet f. Larsson, Barn: Bengt f. 20, Klas 
f. 23, Gertrud f. 30, Nils f. 33. 

Äg. : Genomgick Hemse folkhögskola 1910—11. Vatlings 

Postadr.: Kattunge. Tel. 16 Fole. 

Areal: Total 71 har, därav 32,5 åker, 35 skog, 3,5 
betesvall. Tax.-v. 27.500. 

Manbyggn. uppf. i slutet av 1800-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1911, lada på 1920-talet. 4 hästar, 8 kor, 
10 ungdjur, 20 — 25 svin, 50 höns. Gården till släkten 
1934 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Harald Danielsson f. 9/6 1899. Son till Aug. 
Danielsson o. h. b.. Ida Kristina f. Eriksson. 

Äg.: Geiioinsfitt Högidida lantmannaskola o. Alnarps 
lantbruks institut. Ordf. i Fole lokalavd. av R. L. P. 
Led. av fattig v. -styr. Vatlings 

Postadr.: Kattunge. Tel. £ B Fole. 

Areal: Total 90 har, därav 15 åker, 75 skog. Tax.-v. 
15,100. 

Jordart: Huvudsakligen lermylla på lerbotten. 
Bkogabest.: Tail- o, granskog, Manbyggn. uppf. omkr. 
1G20, spnare om b. EkrtiKHuibyggn. uppf. lftOj, senare 
tillb. 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, G ungdjur, 4 svin, 5 
får, 40 höns. Arealen Bverv. täckdikad. Gården till 
släkten 1911 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Adolf Pettersson f. 17/7 1897. Son till Edvin 
Pettersson o. h. h. Amanda f. Olsson. Gift 22 med Elsa 
f. Olsson. Barn: Gösta f. 22, Rune f. 30. Gerd f. 32. 
.m-ÉTTÄl 4 Vatlings 

Postadr.: Katlunye. 

Areal: Total 0,256 har. Tax.-v. 2.000. 

Jordart: Huvudsak!, avrösningsjord (berg o. skog). 
Manbyggn. uppf. 1932. Ladug. uppf. ärol. därpå. brvsV 
hii3 1939. 25 höns. Gärden till släkten 1932. Den är 
avsöndrad från Stora Vatlings. 

Äg.: Josef Andersson f. 1/8 01. Son till Gustav An- 
dersson o. h. Ii. Emma f. Karlström. Gift 24 med Mar- 
git Karlsson f. 4/6 05. Barn: Leon i. 24, Jens f. 25, 
Hans f. 30, Lars f. 34, Mats f. 40. Österryftes Lilla 

Postadr.: Kattunge. Tel. 13 B Fote. 

Areal: Total 50,25 har. Tax.-v. 11.300. 

Jordart; Grus- o. myrjord. Skogsbest.: Bl, barrskog. 
Manbyggn. uppf. på 1800-talet. Ladug.. loge o. stall 
tiv yngre datum. 2 hästar, 1 unghäst, 6 kor av hl. ras. 
Gården till släkten genom köp av nuv. äg:s farfader 
Fredrik Ohlsson, som eitortrtidclors riv sin son, nuv. äg:s 
fader, vilken brukade gården till sin död. Nuv. äg, till- 
trädde 1937. 

Äg,: Birger Ohlsson f. 10. Son till Johan Elis Ols- 
son (död 25) o. h. h, Lydia f. Tomsson (död 37). Gift 
40 med Gunhild f. Andersson, dotter till Per Oskar An- 
dersson o. h. h. Jenny Kristina. Österryftes Stora 

Postadr.: Trmjstäde, Tel. SI B Fole. 

Areal: Total 154 har, därav 62,5 åker, 87,5 skog, 4 
bet«s>t:;g. Tax.-v, 48.200. 

Jordart: Ler- o, svartmyra på lerbotten. Skogsbest.: 
Huvudaakl. Ull- o, granskog. Manbyggn. uppf. på 
1700-talet. reataur. o. orr.b. 1914. Ladug. uppf. 1840— 
50, stall o. magasin 1891, senare restaur. 6 hästar, 4 
unghästar, 15 kor. 10 ungdjur. 12 svin, 200 höns. Trak- 
tor o. såg finnas. Arealen Ull större delen täckdiktid. 
Nuv. äg. köpte gården i mars 1940 från Gertrud Ny- 
länder, vars make. kapten Albin Nyländer, tidigare om- 
kommit genom olyckshändelse. 

Kureg. äg.: Kapten Albin Nyländer f. 17/1 1887. Son 
till Alfred Nyländer o. h. h. Matilda f. Johansson. Gift 
17 med Gertrud f. liedholm. Barn: Albin f. 21, Karl 
Erik t 22, 

Nuv. äg. : Gunnar Gustav Gabriel Thorell f, 1/12 
1883. Son till Gustav Oskar Thorell o. h. h. Hermanna 
Idtwl). Gift 24 med Ester Kr.stina f. Johansson, FOLLINGBO 
Follingbo FOLLINGBO i Gotlands norra härad är den soc- 
ken, som ligger närmast sydost om Visby. Den delas 
genom en brant sluttning i en barrskogsbevuxen kalk- 
platå i väster och en östlig uppodlad märgelslätt. 

Brukningsdelarna uppgå till något 80-tal. Sock- 
nen har blivit kallad Gotlands enda herrgårdsbygd. 
Dess största gård, Rosendal, bildades i början av 1800- 
talet av handlanden Jakob Dubbe. Från hans tid fin- 
nes ännu ett minne i form av en originellt anlagd träd- 
gård å den nyssnämnda östbranten av kalkstensplatån. 
Det fortlever i orten även flera berättelser om hans fes- 
ter och maskeradbaler, vid vilka folket trodde, att de 
maskerade voro onda andar, med vilkas hjälp Dubbe skaffade sig sina rikedomar. Vid denna tid residerade 
& Hallfreda ätten Donner, å Nygårds en överstelöjtnant Lindahl, å Kallings ätten Bachér, och på Lilla Vede 
skalden Wilhelm von Brauns föräldrar. Här visas ännu den ek, under vilken denne skald brukade sitta och 
skriva sina dikter. Han vistades visserligen mest i Stockholm i sällskap med August Blanche och andra 
vänner men drog sig understundom tillbaka till fädernegården för att vårda hälsan och kunna arbeta ostört. 
Fornminnen: Socknens fasta fornlämningar utgöras av kämpagravar och järn åldersgravar, de förra bl. 
a. vid Norrbys, de senare vid Hagvards, Hallfreda, Kallings, Korsflisskogen, Lilla Vede m. fl. ställen. I en 
hage under Klinte gård finnes ett i fast häll uthugget liggande kors, vilken enligt sägnen vill bevara min- 
net av en genom våda omkommen brud. 

Areal: 36,85 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.140,1 har åker, 30,3 tomt o. träd- 
gård, 6,5 slåtteräng, 52,9 kultiverad betesäng, 2B,4 annan betesäng, 1.867,4 skogsmark, 239,8 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 1.172.100 kr, 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 69.700 kr. 
Skogsvärde: 213.500 kr. 
Invånarantal: 551 (1939). 

Kommunikationer: Inom socknen ligga hållplatserna Sylfaste och Stora Vede vid Gotlands järnväg. 
Socknen omtalas under 1500-talet som "Forthingaboe". Den bildar pastorat med Roma. Björke och Ake- 
bäck. 

Kyrkan är uppförd i början av 1200-talet aamt har torn och långhus. Det förra, vilket är byggt i tre 
avdelningar, uppbär en hög spira, vars nedre del är fyrkantig men högre upp övergår till åttakantig. På 
tornets västra sida har tidigare funnits en portal, vilken numera tillslutits av ett uppbyggt murstöd, ovan- 
för vilket det finnes ett spetsbågigt fönster. Långhuset är liksom den övriga kyrkan uppfört i finhuggen 
kvadersten och visar påverkan från den cistercienska byggnadsstilen. Koret med dess rikt utsirade sydportal 
är senare ombyggt. I långhusets inre märkes hrädtak med barockmålningar från 1690-talet. & kyrkogår- 
den vilar bland många andra medlemmar av de ovannämnda släkterna även Dubbes hustru Anna f. Tors- 
man, änka efter den ökände trollkarlen vid Gustav III:s hov Gustaf Björneram. 
Kyrkoherde: Ruhr, Artvid Gustav Teofil. 
Björkebos 

Postadr.: Sylfaste. Tel. S. 

Areal: Total 136 har, därav 75 åker, 61 skog. Tax.-v. 
72,700, 

Jordart: Ler- o. svartmylla på lerbotten. Skogsbest, : 
Tall- o. granskog. Maiibvggn. uppf. 1867. Lada uppf. 
1911, stall 1924, ladug. 1926. 7 hästar, 25 kor, ett 15- 
tal ungdjur, 20- -25 svin, 200 höns samt ett 20-tal gäss 
o. ankor. Traktordrift. Aren lon täckdikiiL"!. Gården 
till släkten 1873. Den skötes av inspektor Otto' Jacobs- 
son sedan 1923. 

Äg.: Jacob Anséns stbh. J. A. f. 7/5 1876, död 19. 
Son till Lars Jacobsson o. h. h. Anna f. Viman. Gift 
28/9 07 med Elin f. Larsson. Barn: Henning f. 08, 
Karl Emil f. 10, Edit o. Nils f. 12, Marta f. 13, Britta 
f. 17. FOLLTNGBO 
Björkebos 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 971 C Visby. 

Areal: Total 81,5 har, därav 55 åker. 26.5 skog. 
Tax.-v. 56.100. 

Jordart: Ler- o. svartmylla på lerbotten Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1926 Ekonomi- 
byggn. uppf. 1898, magasin 1902, lada 1912, 7 hastar, 
2 unghästar, 23 kor, 12 ungdjur. 20 svin, 75 hons. Area- 
len täckdikad. Gården till släkten i början av 1700- 
talet. Den förste kände äg. i släkten är Jacob Björke- 

Äg.: Johan Adolf Erik Wedin f. 10/9 1893. Son till 
Adolf Wedin o. h. h. Hilma f. Kolmodin. Gift 12/6 22 
med Vendia f. Olofsson. Barn: Kerstin f. 25, Bertil f. 

Äg,: Led. av styr. för Sylfaste Mejeri A, -B. samt led. 
av skolråd. Genomgick Hemse folkhög- o. lantmanna- 
skola 1911—13. Gjerette 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 77 har, därav 28 flker. 49 skog. Tax.-v. 
33.100. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Kkugnlie.st.. Tall- o. 
granskog. Man- o. ekonomibysgn uppf. på 1870-talet. 
4 hästar, 1 unghasi. 14 kor, 6 ungdjur, 10 svin. 100 liöns. 
Större delen av arealen täckdikad. Garrlen till släk- 
ten 1930, 

Äg.: Joh:s Verner Eklund f. 23/9 04. Son till Lars 
Eklund o, h, h. Hilda f. Johnsson. Gift 14/10 32 med 
Göta f. Svärd. Barn: Lars-Gösta f. 33, Bernt-Olof f. 
37. 


Hagvards 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 80 har, därav 30 åker, 45 skog, 5 ängs- 
mark. Tax.-v. 30.000. 

Jordart: Mylla pä lerbotten, delv. sandbl. jord. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1854. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1790, tillb. o. restaur. 1917. 4 häs- 
tar, 10 kor, 6 ungdjur, 10 svin, 200 höns. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten omkr. 1642 o. har sedan 
dess gått i arv omväxlande till son o. dotter. 

Äg.: Joh:s Antonius Hansén f. 5/3 1884. Son till Lars 
Viktor Pettersson o. h. h, Anna f. Viman. Gift 9/7 17 
med Anna f. Ljungberg. Barn: Äke f. 17, Irma f. 20, 
Lars f . 31. 
Hagvards 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 40,5 har, därav 15 åker, 23 skog, 2 ängs- 
mark. Tax.-v. 19.200. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog, Manbyggn. uppf. 1877. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1876. 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 5 ung- 
djur, 2 svin, 75 höns. Arealen delv. täckdikad. Går- 
den till släkten i början av 1700-talet. 

Äg.: Karl Viktor Fransen f. 17/4 1875. Son till Olof 
Fransen o. ii. h. Elisabet f. Stenman. Gift 7/12 07 med 
Gerda f. Andersson. Barn: Astrid f. 08, Karl f. 09, 
Alice f. 11, Sven f. 14, Anna f. 16, Altur f. 20. 
Hagvards 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 28 har, därav 7,5 åker, 16 skog, 3 änga- 
mark. Tax.-v. 11.400. 

Jordart: I huvudsak sandmylla pä ler- o. grusbl. bot- 
ten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 
på 1840-talei, restaur. 1SSS. Kkoii(>mibyggn.'iippf, 1SS-J. 
2 hästar, I: kor, 3 ungdjur, 6 svin, 60 höns. Gården till 
släkten 1936 genom köp av nuv. äg. från handlanden 
Sanden, vilken hade innehaft den i 2 år. Gärden är 
belägen en km. från Follingbo kyrka. 

Äg.: Garhard Karlqvist f. 28/12 04. Son till Per 
Karlqvist o. h. h. Augusta f. Bäckström. Gift 26 med 
Maria f. Jacobsson. Barn: Tore f. 27, Gillis f. 29 Ka- 
rin f. 30, Gösta f. 33, Gull Britt f. 35, Solve f. 37. 

Hagvards, Gjerette V 

Postadr.: Visby. Tel. 12 Rosendal. 

Areal: Total 113,18 har, därav 34,43 åker, 76 skog, 
2,75 kultiv. betesmark. Tax.-v. 46.900. 

Jordart: Lerbl. mulljord, sandbl. mulljord 
lerjord på sand- o. lerbotten. Skogsbest.: Huvudsak: 
bl. barrskog. Manbyggn. uppf. på 1800-talet, 
påbyggd 1853, renov. 1938. Dessutom finnes 
rad gödselstad. 5 liästar, 2 oxar, 1 tjur, 13 kor, 7 ung- 
djur, 3 svin, 75 höns. Reakt.-fri besätta. Gården Ull 
släkten genom nuv. äg:s fader, som 1898 köpte den från 
domänintendenten Leo Bäckström. Xuv, ås;. lint-iirM,. 
1917. 

Äg.: August Reinhold Nyström f. 12/9 1874. Son till 
Olof August Nyström o. h. h. Gustava f. Andersson, 
Gift 14/9 01 med Emma Theresia f. Hagvall. Barn: 
Naima, Helga, Erik, Martin, Nils. 

Hagvards l 5 

Postadr. : Visby. 

Areal: Total 67 har, därav 30 åker, 37 skog. Tax.-™ 
32.000. 

Jordart: Svartmylla o. lerbl. mulljord på mo- o. lei 
botten. Skogsbest.: Huvudsak), bl. barrskog. Man- o 
ekonomibyggn. uppf. 1917. Stall o. loge uppf. 1904. 
■I hästar. 1 unghäst., S kor. 8 ungdjur, 6 modersuggor, 
5 andra svin, 200 höns. Reakt.-fri besättn. Nuv. äg 
köpte gården 1939 från B. H. A. Ohlsson, vilken i sin 
tur köpt den från Sten von Corswant. 

Föreg. äg.: Bertil Hilmer Anders Ohlsson f. 16/5 07. 
Son till Anders Ohlsson o, h. h. Hilma f. Engström 
Gift 9/9 33 med Inez Larsson f. 13/5 08. Barn: Göre] 
t. 35. 

Nuv. äg.: Tage Nilsson f. 25/3 07. 
Hallfred a 

Postadr.: Sylfaste. Tet. 5 Rosendal. 

Areal: Total 298 har, därav 142 åker, 138 skog, 10 
kultiverad betesmark, 8 ängsmark o. park. Tax.-v. 
138.700. 

Jordart: Ler- o. svartmylla samt svalsand o. sand- 
blandad mulljord på lerbotten. Skogsbest.: Såväl barr- 
Bom lövskog. Djurbesättn.: 10 hästar, varav 3 varm- 
blodiga remontston o. 3 prem. ardennerston, 11 ung- 
hästar, 2 tjurar, 23 kor, 27 ungdjur, 3 modersuggor. 
lo »-ödsvin, c:a 100 höns. Reakt.-fri besättn. Särskild 
vikt lägges vid hästuppfödning. 

Gårdens manbyggnad är ett medelticishus, som av 
framlidna professor Lithberg daterats till början av 
1300-talet. Den tillbyggdes på 1700-talet av köpman 
Johan Mattias Donner. Egendomens ladugård är byggd 
1876 samt ombyggd och renoverad 1901. 

A gårdens ägor ha tidigare stått två runstenar, vil- 
ka båda nu förvaras i Gotlands fornsal i Visby. FOLLINGBO 237 

Egendomen har tidigare haft en betydligt större omfattning. Ej mindre än sju gårdar ha under årens lopp 
avsöndrats härifrån. Nuv. äg:s fader, godsägare Felix Axel Malte Anton von Corswant, inköpte gården 1900 
från Niklas Herlitz' stbh. Nuv. äg. tillträdde 1/4 1940 efter att tidigare ha varit inspektor å egend. sedan 
1923. Godsägare F. A. M. A. von Corswant är född 7/3 1873. son till Arthur Ludvig von Corswant o. :h. h. 
Agnes f. Sehirmann o. gift 8/11 1900 med Cecilia Wendla f. Sidwall, barn förutom nuv. äg.: Gustaf Karl Wil- 
helm f. 03, Signe Wendla Agnes Ingeborg f. 05, Sten Arthur Gottfrid o. Sture Leonard Erik f. 06. 

Äg.: Fritz Kurt Felix von Corswant f. 03. Gift 33 med Anna f. Rödén. 

Äg:s fader har varit revisor i Gotlands hypotek sfären, i c:a 20 är, ordf. i pens.-nämnd, 1914 — 40, i arbets- 
löshetskommittén 1919—21 samt i valnämnd, under ett ncrtal år. Ordf. i Gotlands truvsällskap 1918—38, en 
av sällskapets stiftare o. v. ordf. sedan dess början 1E05 till 1918, styr.-medl. i A. -B. Gotlands Järnhandel, 
Visby, sedan 1910 o. en av dess siiftare. styr. -led. i Visbys fältriuklubl) i flirra ar. styr. -le. I. i tören. Varmblo- 
diga Hästen sedan dess bildande 1910. Har för hästuppfödninfv erhållit ö-t skådepenningar, 7 större silver- 
tallrikar o. 31 silvoibäynre. iiiin Golbmrls truvsällsk. o. erhöll 1933 vid avelsfören. Varmblodiga Hästens ut- 
ställning i Visby liMvsiJilliiiäslijreti greve N. Vwiciu.meisters hederspris. u jtfifrä«M ir Kallings 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 106 har, därav 53 åker, 52.5 skog. Tax.-v. 
44.100. 

Jordart: Lerjord o. mylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1750, renov. 
o. UUb. 1872. Ekonomibyggn. uppf. 1858. 6 hästar, 1 
unghäst, 20 kor. 8 unsdjur, 15 svin. 4 får. 200 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 1868. Fö- 
reg. äg. var Anton Bacher, i vilkens släkt den gått i 
arv i 5 å 6 generationer. 

Äg.: Gustafva Romin f. 6/11 1862 o. hennes barn. G. 
R. dotter till Thomas Nydahl. Gift 19/11 1886 med Carl 
Romin, död. Barn: Gustaf f. 1887, Helga f. 1891, Ali- 
da f. 1893, Ivar f. 1896, Axel f. 1898, Sylve f. 1900, Mär- 
ta f. 03. Gerda f. 05. 
Kallings 

Postadr.: Visby. Tel. 9 Rosendal. 

Areal: Total 63 har, därav 25 åker, 35 skog, 3 ängs- 
mark. Tax.-v. 33.100. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog', Man- o. ekonomibyggn. uppf. efter skiftet 
1876. 5 hästar. 1 unghäst, 11 kor, 7 ungdjur, 5—10 
svin, 8 får, 75 hons. Arealen täckdikad. Gården har 
varit i släktens ägo sedan 1680-talet o. har sedan dess 
gått i arv. 

Äg.: Herman Jacob Collberg f. 13/11 1892. Son 
till Joh:s Collberg o. h. h. Karolina f. Enequist. Gift 
15/6 IS med Edla f. Hallgren. Barn: Gerd f. 19, Ing- 
rid f. 27. 

Äg.: Avlade realexamen 1909. Led. av komm.-nämnd. 
o. fattig v .-styr. Ordf, i valnämnd., godeman vid skif- 
tesfönättn. Kyrkokassör samt revisor i Mellersta Got- 
lands andelsmejeri m. m. 
Kallings 

Postadr.: Visby. Tel. : R.nSIMIlIllt. Areal: Total 70 har, därav 30 åker. 10 skog. Tax.-v. 
30.000. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest,; Tall- o. 
granskog. En manbyggn. uppf. 1926. Dessutom finnes 
en äldre manbyggn., c:a 200 år gammal. Ladug. uppf. 
1912, lada o. magasin 1919. 4 hästar, 1 unghäst, 10 
kor, 10 ungdjur, 5 — 10 svin, 100 höns. Arealen täckdi- 
kad. Gården till släkten pä 1800-talet. 

Äg.: Aug. Hjalmar Hagvall f. 28/12 1884. Son till 
Johan Hagvall o. h. h. Lovisa Båtelsdotter. Gift 11/2 
11 med Edla f. Söderlund. Barn: Alice f. 09, Erik f. 11. FOLLTNGBO 
Postadr.: Follingbo. Tel. 11 A Visby. 

Areal: Total 4,8 har, därav 4,5 åker. 0,3 tomt, Tax.-v. 
5.000. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Manbyggn. uppf. 1880, 
till- o. omb. 1906. Ekonomi by ggr., uppf. 1906. 1 häst, 
3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 40 höns. Arealen täckclikud. 
Gärden till släkten 1901, då nuv. äg. köpte en mindre 
del av arealen. Senare har areal tillköp t s i flera etap- 

Äg.: Carl Konrad Berg f. 27/7 1871. Son till Johan 
Berg o. h. h. Emma f. Larsson. Gift 17/11 1895 med 
Anna Stengård f. 22/1 1867. Barn: Gustav f. 01, 
Greta f. 06. 

Äg.: Driver smide srörelse. Ka 11 in gs Stora 

Postadr.: Visby. Tel. IG Rosendal. 

Areal: Total 73 har, därav 27 åker, 45 skog, 1 tomt. 
Tax.- v. 30.300. 

Jordart: Bl. ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf, 1869. Ekonomibyggn. uppf. 1925, ma- 
gasin 1890, lada 1930. 4 hästar, 10 kor, 5 ungdjur. 
4 svin, 100 höns. Arealen täckdikad. Föreg. äg. var 
Axel Edvin Nyström f. 1S81, son till Olof Nyström o. 
h. h. Gustava f, Andersson, gift 16 med Hulda Svens- 
son, fosterdotter: Selma f. 05. Nuv. äg. köpte går- : Fru Agnes Johansson. Kallings 1' 

Postadr.: VisSj/, Tel. le A Rosendal. 

Areal: Total 2 har tomt o. åker. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Sandmylla på ler- o. grusbotten. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1914, renov. 1937. Ladug. uppf. 
omkr. 1914. 2 kor, 2 svin, c:a 50 höns. Gården till 
släkten genom nuv. äg., som 1937 köpte den av lant- 
brukare Edvard Romin. 

Äg.: Axel Edvin Nyström f. 1/4 1881. Son till Olof 
Aug. Nyström o. h. h. Gustava f. Andersson. Gift 14/10 
16 med Hulda Viktoria i. Svensson. 

Äg.: Led. av kyrkoråd., fattigv.-styr. samt barnav.- 
o. p ens .-nämnd. Postadr.: Visby. Tel. 3 Rosendal. 

Areal: Total 35 har, därav 18 åker, 17 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Bl. lermylla o. mylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. i början av 
1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1890. 3 has- 
tar, 8 kor, S ungdjur, 5—10 svin, 150 höns. Arealen 
täckdikad. Gården till släkten 1930. Bland tidigare 
äg. kan nämnas E. Fobiström, som innehade den en 
kort tid, samt Emil Hallgren, vilken ärvde den av sin 
fader Herman Hallgren, i vars släkt den varit en 
längre tid. 

Äg.: Emrik Jacob Hagvall f. 12/4 1872. Son till 
Karl Hagvall o. h. h. Gustava l. Bodin. Gift 06 med 
Hulda f. Enström. Barn: Edvin f. 1895. Martin f. 07. FOLLINGBO 

Postadr,: Vtsbi/. 

Areal: Total 11 har, därav 8 åker, 6 skog-, Tax.-v. 
9.300. 

Jordart: Mylla på ler- o. sandbotten. Skogsbest.: 
Barrskog-. Manbyggn. uppf. 1937. Ladug. uppf. 1933, 
påbyggd 1939. 2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 100 
höna. Nuv. äg. köpte gården av sin svärfader 1925. 

Äg.: Ai-vid Herman Julius Boberg f. 17/6 1891. Son 
till Janne Boberg o, h. h. Chollalle f. Tofter. Gift 23/6 20 
med Kars Lin Linnea Maria f. Stenberg. Barn: Alf 
Herman, Allan Johannes, Sven Johannes, Boris. 

Äg.: Har varit anställd vid Visby maltfabrik i 18 
år. Led. av skolråd, samt komm.- o. hälsov.-nämnd. 

Klinte 

Postadr.: Visby. 

Areal: 2 har åker. Tax.-v. 4.500. 

Jordart: Vall jord o. sandjord. Man- o. ekonomi- 
byggn. uppf. på 1800-talet, renov. av nuv. äg. 3 kor, 
1 ungdjur, 1 svin, 30 höns, 16 kaniner. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten 1931 genom köp av nuv. 
äg:s svärfader Johan Petter Rosvald, som innehade 
den till 1939, då nuv. äg. tillträdde. 

Äg.: Henry Karl Johan Edvard Lundin f. 7/1 1892. 
Son till Ida Lundin. Gift 10/10 24 med Berta Sofia 
Johanna f. Rosvald. 

Klinte 

Postadr.: Follingbo. 

Areal: Total c:a 11 har, därav 5 åker, 6 skog. Tax.-v. 
3.800. 

Jordart: Stenbl. lerjord o. sandjord på kalkstens- 
botten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. förmodli- 
gen uppf. i mitten av 1800-talet, senare renov. Ladug. 
av gammalt datum, tillta, o. renov. 1901. 3 kor, 2 svin, 
c:a 30 höns. Gården till släkten pa j.SSi)-tnlrt genom 
köp av nuv. iLn 1 :s farbroder Lars Eklund, som inneha- 
de den till 1918, då nuv. äg. tillträdde. 

Äg.: Bror Wiktor Moritz Eklund f. 15/5 1893. Son 
till Herman Eklund o. h. h. Hilma f. Bogren. Gift 
27/11 20 med Siri Karolina f. Johansson. Barn: Karl 
Sture. 

Äg.: Medl. av mejerifören. Är anställd som banar- 
betare vid Gotlands järnväg. 

Klinte 1" 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 5 har. Tax.-v. 5.300. 

Jordart: Sandjord o. till större delen lerbl. mull- 
jord, här o. var rätt styv, allt på lerbotten. Man- 
byggn. uppf. förmodl, omkr. 1815, omb. o. renov. 1839. 
Ladug. uppf. 1920, tillb. 1927, cementerad. 1 häst, 2 
kor o. 1 ungdjur, reakt.-fria, 2 svin, ett 30-tal höns. 
Gården kom till släkten genom nuv. äg:s farfader, vil- 
ken någon gång på 1810-talet inköpte jorden o. be- 
byggde densamma. Farfadern ägde den till sin död, 
varefter sonen nuv. äg:s fader övertog den. Nuv. äg. 
övertog den 1921. Ursprung! omfattade egend. endast 
omkr. 1 har men nuv. äg. har på senare tid inköpt 4 
har, belägna i Roma s:n. 

Äg.: Anton Alfred Fredrik Westerberg f. 11/3 1887. 
Son till Oskar Westerberg o. h. h. Anna f. Lundberg. 
Gift 1/12 18 med Linda Maria Theresia f. Lindby. 
Barn: Erik Alfred f. 21, Britta Anna Maria f. 26. 

Äg.: Medl. av slakterifören. DEN GOTLÄXPSKK ilOXUKX GKNOM TIDERNA Gårdsport vid Kaupwigs 

i Gothem socken. 1300- 

talet. 
1 ?,&, . V* - stor, att den syntes över ladugårdstaket. Se- 
gebaden steg då ux sin vagn och sökte tala 
förstånd med bonden. Hur detta avlöpte, vet 
man inte, men samtalet slöt med att lands- 
hövdingen sade: "Om ett år kommer jag igen, 
och har du då inte kört gödseln ut på dina 
åkrar, så sätter jag dig i "Kajsarn" (ett gam- 
malt försvarstorn på Visby stadsmur, vilket 
användes som fängelse). Detta hjälpte. Året 
därpå var gödselhögen borta. — När Segeba- 
den ville lära bönderna odla potatis och därför 
vid en stämma med dem låtit sätta ett fat med 
kokta "jårdpärar" på bordet, sade en av bön- 
derna: "Det här är svinmat, det kan baronen 
äta själv". Det säges, att landshövdingen gav 
karlen en örfil och sedan själv åt upp ett par 
potatis. 

Otaliga voro de stämmor, som Segebaden 
höll med allmogen. När han (eller kanske det 
var någon annan landshövding) av någon an- ledning kom för sent till en av de otaliga stäm- 
mor han höll med jordbrukania, gick en bon- 
de morskt fram till honom och sade: "Är du 
landsens hövding du, som stämmer klockan tio 
och kommer klockan tolv?" Det säges, att 
även denne fick följa med till staden och sona 
sin morskhet med åtta dagars semester i Kaj- 
sarn. — Under Segebadens hövdingetid inför- 
des storskiftet här på Gotland. Ehuru — för 
att taga ett exempel — en hemmansägare i 
Ekeby på den tiden hade sina åkerlappar i inte 
mindre än 7 socknar, sågs denna nymodighet 
med så onda ögon, att den förste lantmätaren 
vid sina förrättningar måste gå med två lad- 
dade pistoler och åtföljas av en "polisbetjänt". 
— Nå, så morska och oförsynta voro de inte 
överallt, ty den gamla nobla värdigheten ut- 
märkte ännu många släkter. ., ett arv från 
gångna lyckligare tider. FOLLINGBO 
Liv mans torp 

Postadr.: Sylfaste. 

Areal: Total 7 har, därav 4 åker, 3 skog o. betes- 
mark. Tax.- v. 8.000. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- o. 
r-koi H.mi byfiR». uppf, 1893. 1 häst, 3 kor, 2 svin, ett 
50-tal höns. Gården inköptes 1912 o, har sedan 1936 
varit utarrend. 

Äg,: Fr u Augusta Larsson f. 1881. Dotter till Oskar 
Wedin o. h. h. Anna f. Jakobsson. Gift 08 med Emil 
Larsson, f. 1878, död 27. Barn: Svea, Stina, Anna. 

Norrbys 

Postadr.: Visby. Tel. , KiiKi ntlai. Areal: Total 250 har, därav 80 Sker, 149 skog, 1 
tomt o. trädg., 20 kultiv. betesmark. Tax. -v. 92.400. 

Jordart: Sand- o. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manhyggn. uppf. 1815, flankerad 
av tvenne flyglar, den ena uppf. på 1600-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1886, 1899 o. senare. 7 hästar, 7 
u»sh;isL;ir. 25 kor o. 20 ungdjur av låglandsras, 12 får. 
Traktordrift. Gården till släkt™ 1SÖEJ genom köp av 
nuv. äg. från konsul Carl SU-nbergs slbh.. i v.-irs släkt 
den varit sedan 1800-talet. Föreg. äg var en Seger- 
dahl o. landshövding Lange. Å gården uppfödas ar- 
denner- o. varmblod shästar. Ett flertal diplom o. för- 
tjänstlecken har härför erhållits. 

Äg:.: Godsäg. Erik Hansén f. 27/5 1871. Son till 
Wictor Hansén, grosshandlare på Eurgsvik, o h Ii 
Fanny f. Backström. Gift 01 med Clara f. Häggström 
Barn: Margareta f. 02 (gift Kiisel), Ela f. 05." Märta 
f. 07 {gift Wikström). 

Äg.: Är bl. a. huvudman i D. B. V:s Sparbank samt 
styr, för HypolHksbnnkon. Genomgick Johamirysbergs 
lantbmksskola 1890. 

Norrbys, Skrubbs 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 3 har tomt o. åker. Tax. -v. 6.000 

Jordart: Sandjord, lätt o. styv lerjord samt mull- 
jord på grus- o, lerbotten. Manbyggn. uppf. omkr 
1915, renov. 1937.. Ladug. uppf. 1915. loge o. maga- 
sin 1934. 2 kor, 2—5 svin, c:a 30 höns. Gården till 
släkten genom nuv. äg., som 1938 köpte den av sten- 
arbetaren Fridolf Karlsson. 

Äg.: Josef Karlsson f. 11/9 1895. Son Ull Karl 
Karlsson o. h. h. Johanna f. Lundström. Gift 2:a gån- 
gen 28/10 27 med Hilma Magda Elisabet f. Anders- 
son, dotter till Axel Andersson o. h. h. Emma f Ja- 
cobsson. Barn i l:a giftet: Karl f. 22. Barn i 2:a giftet: 
Birgit Hilma Marianne f. 27, Roland Josef f. 28. 

Norrbys l 10 , 1", f» 1» och 1 5S , Skrubbs 
Postadr,: Visby. Tel. 982. 

Areal: Total 79,5 har, därav 15 åker, 54 skog, 10 5 
hasrmsirk. Tax. -v. 16.700. 

Jordart: Ler- o. sandbl. mulljord på ler- o. grus- 
botten. Skogsbest.: Huvudsak!, barrskog. Manbyggn 
uppf. 19(19. renov. 1938. Ladug. uppf. 1909, tillb. 1915 
2 hästar. B kor. i unyrlju»-. 6 svin. e:a :S0 höns. Reakt.- 
Iri bcsitlln. Gävdpn til! släkten 1909 genom köp av 
F. G. Persson. 

Äg.: Frans Gustaf Perssons stbh. F. G. P f 12/5 
1864, död 31. Son till Hans Persson o. h. b, Kerstin. 
Gift 1886 med Märta Elisabet f. Magnusson Barn- 
Ingeborg f. 1895, Fritiof f. 01, Knut f. 02. Johannes 
f. 07. FOLLINGBO 
Norrbys l 17 och l 20 

Postadr.: Visby. 

Areal: 5 har åker. Tax.-v. 9.000. 

Jordart: Styv lerjord, sandbl. mulljord samt sand- 
jord på ler- o. grusbotten. Manbyggn. uppf. 1909. La- 
dug. uppf. 1909, tillb. eankr. 1930. 2 hästar, 3 kor, 1 
modersugga, 25 svin, c:a 30 höns. Gården till släkten 
genom nuv. äg., som 1936 köpte den av lantbrukare 
Sigurd Magnusson. Nuv, äg. arrend. dessutom 3 har 
åker av Visby stad. 

Äg.: Johannes Gusi.if Samuel Kellgren f. 6/6 1894. 
Son till Karl Johan Arvid Hellgren o. h. h. Emma f. 
Nilsson. Gift 30 med Hanna Sofia f. Öberg. 

Nygårds 'el. 10 Rosendal. 

' 30 åker, 135 skog, 3 

Skogsbest,: Bl. barrskog. 

i 1700-talet, delv. omb. 1803. 

4 hästar, 2 unghästar, 12 

125 höns. Traktordrift. 

60. Nuv. äg. övertog den Postadr.: Follingbo, Visby. 

Areal: Total 168,6 har, därå 
ängsmark. Tax.-v. 43.800. 

Jordart: Sandbl. lerjord. 
Manbyggn. uppf. i slutet a 
Ekonomibyggn. uppf. 1359. 
kor, 10 ungdjur, 5— :~ 
Gården till släkten oi 
1918 efter sin fader. 

Äg.: Arvid Johannes Collberg f. 17/7 1890. Son till 
häradsdomare Johannes Collberg o. h. h. Carolina f. 
Ehetfflst Gift 23/6 18 med Anna f. Larsson. Barn: 
Margit f. 19, Detlof f. 23, Elsie t. 27. 

Nygårds l 8 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 16 har, därav 4 åker. Tax.-v. 4.400. 

Jordart: Lerbl. mulljord o. lätt lerjord på lerbotten. 
Skogsbest.: Huvudsakl. barrskog. Manbyggn. förmod- 
ligen uppf. i slutet av 1700-talet. Ladug. uppf. 1916. tillb. 
2 hästar, 2 kor, 2 ungdjur, 6 svin, 35 höns. Reakt.-fri 
hesättn. Gården har varit i släkten i flera generatio- 
ner. Första kända äg. äro nuv. äg:s morföräldrar, som 
1891 efterträddes av nuv. äg:s fader, vilken innehade 
Sarden till .sin död J.Ö1':-;. varefter dun ovl-i - ick till stbh 
Nuv. äg. tillträdde 1932. 

Äg.: Hans Eric Hilding Nilsson f. 21/2 08. Son till 
Petter Robert Nilsson o. h. h. Hulda Elisabet. 

Prästgården 

Postadr.: Visby. Tel. 1J, A Rosendal. 

Areal: Total 46 har, därav 40 åker, 6 ängsmark o. 
kultiv. betesmark. Tax.-v. 41.000. 

Jordart: Ler-, sand- o. svartmylla. Skogsbest.: Tall- 
o. granskos (icke tillhörande arrendet). Manbyggn, 
uppf. i början av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1880. 5 hästar, 10 kor, 8 ungdjur, 6 svin, 175 

Äg. : Kommunen. 

Arr. (sedan 1916): Carl Aug. Leonard Widén f. 28/9 
1ST1. Hon till Petter Karlsson o, h. h. Matilda f. Jansson. 
Gift 29/10 1895 med Amalia, i'. Edström. Barn: Emmy 
f. 1896, Henning f. 1897, Margit f. 04, Greta f. 06, 
Majken f, 08, Astrid f. 09. 

Arr.: Genomgick Norra Kalmar läns 1 an tbra ksskola 
1893—95. Led. av komm.-, pens.- o. hälsov.-namnd. 
Led. av Follingijo ;ii 1 1 l- t. s! ös hetskommitté. Ordf. i styr. 
för visbyori.cn s jordbrukskassa, ordf. i Folluigbo o. 
Akebäcks s:n-fören:r av B. F. samt Follingbo o. Ake- 
.. L. F. m. m. Rosendal 

Postadr.: Follingbo. Tel. 2 Rosendal. 
Areal: Total 292 har, därav 132,5 åker, resten skogs- 
o. betesmark. Tax.-v. 156.000, 

Jordart: Huvudsakligen svartmylla på lerbotten. 
SkogBbeat.; Tall- o. granskog. Djurbesättn.: 12 ar- 
lietshiLsLfii'. MO- 10 avelshästar, ett 20-tal nötkreatur, 
ett 100-tal svin, 100 höns. Traktordrift. A egend. dri- 
ves speciellt odling av vete, korn, sockerbetor o. spar- 
ris samt uppfödning av remonter. Under åren 1912 — 40 
såldes ett 80-tal remonter o, avelsston till staten. 

Gårdens huvudbyggnad är nyl;y;;R"d etter år 1920, då 
den förutvarande nedbrann, vilken i sin tur var byggd 
efter brand 1902. Den omges av vidsträckt trädgård. 
Ekonomibyggnaderna äro dels byggda under 1850-talet 
och dels nybyggda under senare tid. 

Ställets gamla namn var Ungbåtels. Den nuvarande 
iv flera hemman i början av 1800-talet under assessor Jakob 
i vilken talrika sägner äro i omlopp. Denne lät uppföra den 
manbyggnad, som nedbrann .1302. sam; även utsiktstornet Jakobsberg på den närbelägna klippbranten. Han 
inrättade också ett litet gravkapell, som täcktes med en tretton hundratalsgravsten från S:t Hans' ruin i 
Visby. Denna sten har ursprungligen varit minnesvård åt Herman från Kamen, död 1335 den 10 februari, 
och hans hustru, fru Margareta, död 1340 juldagen. I detta kapell vila Dubbes tre vid unga år avlidna dött- 
rar. Dubbes hustru var Anna f. Torsman. Dubbe själv dog 1844, Därefter skall Rosendal ha varit en by- 
tesvara å spelbanken i Monte Carlo och tidvis ha ägts av ett par ryska furstar. Slutligen hamnade det dock 
hos tysken Michels, vilken försålde det till dir. Åhlander. Denne i sin tur efterträddes av grosshandlaren O. 
Hansen, som inköpte egendomen 1881. Åren 1888—1912 ägdes Rosendal av ryttmästaren Gotthilf Brunn- 
ström. Det var efter honom som nuvarande: affären sistnämnda ar övertog egendomen. 

Äg.: Otto Hansson f. 1886. Son till Olof Hansson. Gift 17 med Aliee f. Nordin. Barn: Kate f. 18, Maud 
f. 25. 

Postadr.: Jfollinybo. Visby. Tel. 1316 Visby. 

Areal: Total 8 har, därav 3 åker, 4 skog o. tomt. 
Tax.-v. 5 00O. 

Jordart : Lermylla. Skogsbest. : Tall- o. granskog. 
Man- o. ekonoimljyggn. uppf. 1923. 1 ko, 2 svin, 100 
höns. Gården till släkten 1919, då nuv. äg. inköpte 
arealen o. uppf. hyggn. 

Äg.: Karl Gustav Albin Nyberg f. 24/8 1898. Gift 
26/12 22 med Hilma f. Jacobsson. Barn: Gurli f. 23. 

Äg.: Landstingsman sedan 1935. Ordf. i skolråd., 
v. ordf. i kor/un- o. hälsov.-nämnd. Led. av fastighets- 
tax.- o. beredningsnämnd. 
Postadr.: Syljaste. Tel. 1. 

Areal: Total 46,75 har, därav 30 åker, 15 skog, 1 
tomt. Tax. -v. 30.800. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1894. Ekonomi- 
byggn. uppf. 192B. 4 hästar, 14 kor, 10 ungdjur, 35 
svin, 100 höns. Arealen täckdikad. Gärden till släk- 
ten 1037 genom köp av nuv. äg. från Natael Stengård, 

Äg.: Gustaf von Corswant f. 8/10 03. Son till Felix 
von Corswant o. h. h. Cecilia f. Sidvall. 

Äg.: Avlade realexamen i Visby 1919. Genomgick 
Hemse lantmannaskola 1921. Inspektor vid Stafva gård 
1929—37. FOLLINGBO 
Postadr.: Visby, 

Areal: Total 140 har, därav 35 åker, 95 skog, 10 be- 
tesmark. Tax.-v. 43.100. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. 
barrskog. Manbyggji. uppf. i slutet av 1700-talet, om- 
o. påbyggd 1868. Ekonomibyggn. uppf. samtid, med 
manbyggn. 4 hästar, 1 tjur, 20 kor, 10 ungdjur, 25 
höns. Gården till släkten 1929 genom köp från August 
Pettersson, 

Äg.: Jakob Theodor Johansson f. 19/6 1833. Son till 
Johan Alfred Johansson o. h. h. Matilda f. Johnsson. 
Gift 23/6 15 med Aide Vilson. f. 20/1 1892, Vede Stora 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total ISO har, därav 32,5 åker, 14 skog. 
Tax.-v. 27.100, därav i Bndre s:n S.700. 

Jordart: Huvudsakl. Icrmyll.i o. lerjord på omväx- 
lande botten. Skogsbest.: BL barr- o. lövskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1830. Ladug. uppf. delv. 1860, 
delv. 187S. 5 hästar, 15 kor. 10 ungdjur, 10 svin, 50 
höns. Traktordrift. Gården till släkten 1901, då nuv. 
äg:s fader inköpte den av professor L. F. Nilssons 
änka. Nuv. äg. övertog den 1931. Byggn. utflyttades 
omkr. 1830, då egend. räknades som herrgård. 

Äg.: Kyrkoherden i Klintehamn Gustav Sjöberg f. 
10/2 1893. Son till lektor Gustav Sjöberg o. h. h. 
Hanna f. Tilländer. Gift 25 med Elsa f. Klotzen. Barn: 
Erik f. 26, Magnus f. 27, Georg f. 30, Åke f. 32. 

Arr.: E. Liljegren, Rings, Hejnum. 
Fröjel FRÖJELS socken i Gotlands stiilya härad omfattar 
en del av dut västra kustlandet och är belägen närmast 
södnr om Kllntchamn. Landet når här som högst 50 
m. över havsytan. Det är till större delen skogbevuxet. 
Den odlade bygden ligger huvudsakbgen nära kusten 
samt å ett märgelstråk i det Inre. I öster ligga delar 
av "Lojsta haid" inom socknen. 

Jorden ar uppdelad på c:a 20 brukningsdelar. 
Fornminnen: Kämpngravar äro talrika och finna» 
bl. a. till ett 20-tal i Ahlstäde VaUhagar samt vid Ans- 
ar ve, Järaåldersgravfall ligga norr om VaUhagar, 
söder om Puser, vid Itobsarve och norr om kyrkan (en. 
ståtlig skeppssättning) . En bildsten står vid Sten- 
stugu. Tvä runristningar äro kända. 
Areal: 43,52 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 939,57 har åker, 54,24 tomt och 
trädgård, 35,44 slåtteräng, 2 kultiverad betesäng, 196,84 annan betesäng, 2.525,66 skogsmark, 335,93 övrig 
mark. Jordbruksvärde: 729.600 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å, skogsmark: 72.300 kr. Skogsvärde: 
236.300 kr. Tomt- och industri värde: 1,800 kr. Invånarantal: 513 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Fröyal" (alltså ett offerställe åt Frö). Den är annex till Klinte. 
Kyrkan är uppförd i huggen kalksten i olika etapper under 1200-talet samt restaurerad 1862 och 1938 
—39. Långhuset har innertak av trä. Dopfunten stammar från 1300-talet men har fot från 1100-talet, ett 
triumfkrucifix från 1200-talet. Norr om kyrkan märkes ruinen av en kastal. 
Kyrkoherde: Prosten Sjöberg, Gustaf Henrik. 
Ahlstäde 

Postadr.: Klintehaiiyn. Tel. SS Fröjel. 

Areal: Total 69,7 har, därav 17,7 åker. Tax. -v. 16.200. 

Jordart: Lerjord, svart- o. sandmylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1870, senare 
restaur, Ekonomibyggn. uppf. samtid, med manbyggn., 
omb. 1917 — 22. 3 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 3 ungdjur, 
3 — 4 svin, 70 höns. Reakt.-fri besättn. Arealen täck- 
dikad med sten. Gården till släkten 1700. Dess första 
kända äg. äro Georg Larsson o. h. h. Britta, vilka ef- 
terträddes av L. P. Göransson o. h. h. Maria f. Pet- 
tersson. Därefter komma W. G. Bahlin o. h. h. Anna 
Sofia f. Göransson. 

Äg.: Oskar R. Pettersson f. 1881. Son till Petter 
Pettersson o. h. h. Kristina Olofsdotter. Gift 15 med 
Hellny Karolina Levander f. 18S3. Barn: Hilding f. 
16, Erling o. Kerstin f. 18, Evy f. 21. 

Äg. : Nämndeman sedan 1933, ordf. i bamav.-nämnd. 
sedan 1921, i skolråd, sedan 15 år tillbaka. 

Ahlstäde 

Postad?.: Klintehamn. Tel. S A Fröjel. 

Areal: Total 20,1 har, därav 10 åker, 10,1 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 6.400. 

Jordart: Lera o. svartmylla samt grusjord på ler- 
botten. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 
1882, flygel 1905. Ekonomibyggn . uppf. 1903 o. 1933. 
2 hästar, 1 unghäst, i kor, 2 ungdjur, 5 svin, 40 höns. 
Reakt.-fri besättn. Arealen täckdikad med sten. Nuv. 
äg. hopköpte gärden 1903 o. 1919. 

Äg.: Karl N. Pettersson f. 1879. Son till Johan Pet- 
tersson o. h. h. Johanna f. Ahlström, Gift 03 med 
Hildur Johansson f. 1882. Barn: Henry f. 03, Agnes 
f. 06, Signe f. 10, Alice f. 16. 

Äg.: Ordf. i fattigv.-styr. 

Ans ar ve 2 1 

Postadr.: Klintehamn. Tel. 13 Fröjel. 

Areal: Total 54,3 har, därav 20 åker, 31,3 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v, 17.500. 

Jordart: Lera samt avartmylla o. mossjord på ler- 
o. alvbotten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 
1860, restaur. 1939. Ekonomiby.ys;». uppf. samtid, med 
manbyggn., magasin o. ladug. 1928—36. 3 hästar, 1 
Linsjliiiiit, ii kor, -1 ungdjur, I svin. ■! får, 50 höns. Reakt.- 
fri besättn. Arealen tädcflikud med sten. Nuv. äg. 
köpte gården 1920 frän Alfred Löfqvist. 

Äg.: Gunnar Emil Cedergren f. 1892. Son till Carl 
Cedergren o. h. h. Hilda "f. Skogman. Gift 16 med 
Fanny Rangstet f. 1893. Barn: Astiid f. 16 (gift 40 
med Gösta Niklasson). 

Äg.: Led. av fattigv.-styr. samt central f ören. 

Ansar ve 

Postadr.: Klintehamn. 

Areal: Total 26 bar, därav 10 åker, 16 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 10.200. 

Jordart: Lera o. svartmylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf, 1918, flygel 
samma år. Ekonomibyggn. uppf. 1929. 2 hästar, 1 
unghäst. ■! kor. 2 ungdjur, 2 svin. 40 höns. Reakt.-fri 
besattr. Gärden till släkten 1870 genom nuv. äg:s 
fader, vilken brukade den till 1927, då den övertogs 
av nuv. äg. 

Äg.: Hugo August Sandström f. 1890. Son till 
August Sandström o, h. h. Emma f. Gardell. Gift 20 
med Elin Andersson f. 1897. Barn: Folke f. 21, Ingrid 
f. 28, Ejvor f. 40. 
Ans ar ve, Nymans 

Postadr.: Klintehamn. Tel. SI Fröjel. 

Areal: Total 25,5 har, därav 6 åker, 19,5 skogs-, 
hag- o. betesmark. Tax.-v. 7.300. 

Jordart: Lera samt svartmylla på ler- o. sandbotten. 
Skogsbest. : Barrskog. Manbyggn. uppf. på 1850-ta- 
let, restaur. mea flygel 1005. Ekonomibyggn. uppf. 
1890. 1 häst, 1 unghäst, 3 kor, 2 ungdjur, 3 — 4 svin, 
3 får, 40 höns. Reakt.-fri besättn. Arealen täekdikad 
med sten. Gärden till släkten på 1700-talet. Dess första. 
kända äg. Hro Nils Nilsson, f. 1821, död 1899, o. h. h. 
Karolina.. Dcv'!:.'i oftevi räddes av Lars Nyman, f. 1837, 
död 14, o. h. h. Jakobina Jakobsson, f. 1854, död 39, 
vilka brukade egend. till 1915, dä den övertogs av de- 
ras svärson, nuv. äg. 

as.: mnf bildas Oskar InLrraatihsui! L 1K76. Son til! 
Nils Ingmansson, f. 1834, död 1892, o. h. h. Brita 
Karlsdotter, f. 1837, död 19. Gift 06 med Desideria 
Nyman f. 1884. Barn: Albin f. 06, Berta f. 07 (död 
37), Blenda f. 09, Rudolf f. 11. Malin f. 14, Britta f. 16, 
Karin f. 18, Svante f. 21, Ruth f. 24, Åke f. 28. 

Postadr.: Klintehamn. Tel. 10 Fröjel. 

Areal: Total 39 har, därav 14 åker, 25 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 10.800. 

Jordart: Ler- o. grusmylla. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1914. Lada o. loge uppf. 1930, stall 
1934, ladug. 1937. 2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 2 ung- 
djur, 2 svin, 100 höns. Arealen delv. täekdikad. Går- 
den till släkten 1019 genom köp. 

Äg.: Johan Stenberg f. 1S73. Son till Nils Stenberg 
o. h. h. Maria f. Pettersson, Gift 26/7 03 med Her- 
manna f. Wallin. Barn: Axel f. 04, Thure f. 06, Herman 
f, 07, Dagny f. 09. 

Bockes 

Postadr.: Klintehamn. 

Areal: Total 31 har, därav 10 äker, 10 skog, 3 ängs- 
mark, 8 övr, mark. Tax.-v. 8.300. 

Jordart: Lermylla pa lerbotton. Skogsbest.: Bl barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1889, Ekonomibyggn. uppf. 
1888. 2 hästar, 4 kor, 3 ungdjur. 5 svin. ,50 böns. Area- 
len delv. täekdikad. Gården till släkten 1933 genom 
köp av nuv. äg. 

Äg.: Oskar Johansson ]'. 29/10 06. Son till Johan 
Nilsson o. h, h. Karolina f. Larsson. Gift 19/12 30 
med Agnes f. Olsson. Barn: Sven f. 32, Bengt f. 34, 
Mats f. 36. Postadr. : Klintehamn. Tel. 15 Fröjel. 

Areal: Total 61,5 har, därav 14 åker, resten skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 15.000. 

Jordart; Lerjord samt svartmylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1880, flygel 1924. 
Ekonomibyggn. uppf. samtid, med manbyggn., restaur. 
1895—96. 2 hästar, 2 unghästar, 6 kor, 3 ungdjur, 
5 svin, 75 höns. Reakt.-fri besättn. Arealen delv. 
täekdikau. Garden till släkten 1893 genom Karl Ja- 
kobsson, f. 1859, död 33, o. h. h. Ida Pettersson f. 1867, 
vilka 1331 ef tal räddes av svärsonen, nuv. äg. 

Äg.: John Valter Emanuel Dahlby f. 1900. Son till 
Oskar Dahlby o. h. h, Amanda f. Vestdahl. Gift 24 
med Ebba Jakobsson f. 1897. Barn: Thorsten f. 25, 
Elisabeth t. 28, Martin f. 30, Lennart f. 33. 
Poatadr,: Klintehamn. Tel. 20 Fröjel. 

Areal: Total 25 hav, därav 9 filter, 16 skog. Tax. -v. 
7.700. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest,: Barrskog. Manbyggn. 
Uppf. 1910, Ekoiiurniliys-.E-n. uppf. pä 1890-talet, tillb. 
1S20. 3 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 3 får, 60 
hons. Gården inköptes 1888 av Per Enqvist o. över- 
togs 1920 av dennes måg, nuv. äg. 

Äg.: Johan Gunnar Levander f. 1886. Son till sjö- 
kapten Aug. Levander o. h, h. Emma f. Göransson. 
Gift 17 med Amalia f. Enqvist. Barn: Gösta, Karin. 

Äg.: Erhöll 1928 Hus]i:-Lllnins-ssiillsk:s 2:a pris. Postad?.: Klintehamn. 

Areal: Total 32,5 har, därav 15 åker, 17,5 skogs- 
o, hagmark. Tax.- v. 9.800. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Bsfrr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1865, flygel 
1910. Ekonomi byg-gn. uppf. 1870, magasin senare. 2 
hästar, 1 unghäst, 5 kor, 4 ungdjur, i svin, 50 höns. 
Reakt.-fri besätt n. Arealen dulv. tiickdikad. Nuv. äg. 
köpte gården 1933 av Karl Danielsson. 

Äg.; Otto Mattias John Jakobsson f. 1893. Son till 
Johannes Jakobsson o. h. h. Maria f. Strömberg. Gift 
23 med Ester Sofia Sandholm f. 1899. Barn: Roland 
f. 23, Judit f. 26. Edgar f. 28, Kerstin f. 31, Barbro f. 
34, Sveri Olof f. 37, Klaes Inge f. 40. Postad]-.; Kliiil.ulw.iiin. Tid. 30 Fröjel. 

Areal: Total 12,8 har, därav 8,5 åker, 4,3 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 5.900. 

Jordart: Lera samt svart- o. sandmylla på sand- 
botten. Skogsbest,: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1925, 
flygel 1911. Ekonomibyggn, uppf. sistnämnda årtal, 
tillb. 1914. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 20 höns. 
Reakt.-fri besättn, Nuv. äg:s fader köpte gården 
1905 o. brukade den till 1934, då nuv. äg, tillträdde. 
Egend. är avsöndrad från Stora Botarve. 

Äg.: Karl Harry Johansson f, 1911. Son till Arvid 
Johansson, f. 1879, död 33, o. h, h. Ida Pettersson f. 
1879. Botarve 

Postadr.: Klintehamn. Tel. G Fröjel. 

Areal: Total 11,6 har, därav 1,5 åker, 10 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 5.500. 

Jordart: Lera samt svartmylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog, Manbyggn. uppf. 1893, restaur. o. 
tillb. 1932. Ekononiibyfj.mi. uppf. 1922, 2 kor, 1 svin, 
50 höns. Gården till släkten 1892 genom nuv, äg:s fa- 
der, vilken innehade den till 1912, dä den övertogs av 
nuv. äg. 

Äg.; Paul Edvnnl Johansson f. 1891. Son till Paul 
Johansson o. h, h. Matilda f. Källström. Gift 29 med 
Matilda Pettersson f. 1900. Barn: Erik f. 30, Karin 
W'\ffl^-* 


■'■'% ,.■ 


■stm 


WmM 


■ lÉÉi 


"W? 


' **■ i 

.i: 


lllliiH 
Botarve, Gustavs 

Postaär.: Klintekamn. Tel, It Fröjei. 

Areal: Total 106,9 har. Tax.-v. 21.100. 

Jordart: Lera samt svart- o. sandmylla på ler- o. 
sandbotten. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. 
uppf. 1877, restaur. 1926, flygel uppf. samtid. Ekono- 
mibyggo. uppf. 1914, magasin senare. 4 Hästar, 2 
unghästar, 8 kor, 5 ungdjur, 7 — 8 svin, 15 får, 80 
höns. Reakt.-fri besättn. Arealen täckdikad med sten 
o. rör. Gården till släkten 1858 genom Petter Larsson, 
f. 1797, död 1S83, o. h. h. Anna Greta, f. 1804, död 1884, 
vilka efterträddes av Anders Petter Pettersson, f. 1851, 
o. h. b... Kristina Olsson, f. 1844, död 32. Dessa i sin 
tur efterträddes av sin son Karl Johan Pettersson, f. 

1875, död 29, gift med Alfrida Margareta Dahlgren f. 

1876. Därefter kom deras svärson, nuv, äg'. 

Äg.: Hans Olof Erland Vinther f. 13. Son till Adolf 
Vinther o. h. h. Ella f. Valberg. Gift 38 med Ebba 
Kristina Pettersson f. 14. Barn: Per Olof f. 38. 

Depps 

Poataär.: Klintehamn. 

Areal: Total 88 har, därav 15 åker, 5 odlad myr, 
53 skogs-, ängs- o. betesmark, 15 icke odlad myr. 
Tax.-v. 16.100. 

Jordart: Lera o. svartmylla samt örjord på ler- o. 
hällbotten. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Manbyggn, 
uppf. 1895, flygel året därpå. Ekonomibyggn. uppf. 
1889. 2 hästar, 2 unghästar, 7 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 
8 får, 25 höns. Reakt.-fri besättn. Gården till släk- 
ten 1700 genom Johan Magnusson o. h. h. Margareta, 
vilka efterträddes av dottern Sofia, gift med Lars Lars- 
son. Därefter kom deras san, nuv. äg. 

Äg.: Karl N. Emil Johansson f. 1865. Gift 05 med 
Ida Lovisa Pettersson, f. 1879, död 40. Barn: Karin 
f. 08, Erik f. 10, Linnea f. 12, Inga f. 13, Sylvia f. 15, 
Bertil f. 17, Evy f. 20, Inis f. 24. 

Gannarve 

Poatadr.: Klintehavm. 

Areal: Total 67,5 har, därav 16 åker, 51,5 skoga-, 
bag- o. betesmark. Tax.-v. 14.700, i Klinte 1.400. 

Jordart: Lerjord o. sandmylla samt grusjord på 
sand- o. lerbotten. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Man- 
byggn. uppf. på 1870-talet, flygel 1880—90. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1880. 3 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 3 ' 
ungdjur. ;■; -» svin. :.!0 höns. ReakL.-fri besättn. Går- 
den till släkten på 1700-talet genom Moberger, vilken 
efterträddes :iv svärsonen Peter Pettersson, gift jned 
Lovisa f. Rudin, vilka följdes av svärHimen, nuv. äg. 

Äg.: Lars Leonard Löfqvist f. 1866. Son till Johan 
Löfqvlat o. h. h. Josefina Larsdotter. Gift 1899 med 
Maria Sofia Pettersson f, 1879. Barn: Selma f. 02, 
Hilmer f. 04, Margit f. 11. 

Gannarve 

Posladr.: Klinteliamn. 

Areal: Total 7 har åker samt skogs- o. hagmark. Tax.-i 4.200. Jordart: Lerjord samt svart- o. sandmylla på ler- 
o. sandbotten. Manbyggn. o. flygel uppf. 1890. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1900—10. 2 hästar, 3 kor, 1 ung- 
djur, 2 svin, 50 höns. Gården till släkten 1888 genom 
Josefina Mårtensson, f. 1842, död 21, gift med Oskar 
Norman. Därefter kom deras svärson, nuv. äg. 

.Äg.: Klas Magnus Johansson f. 1868. Son till Johan 
Gustaf Göransson o. h. h. Matilda f. Göransson. Gift 
1891 med Hulda Matilda Norman f, 1872. Barn: Gustaf 
Oskar Sigfrid f. 1892, Ida Klara Matilda f. 1894, Hil- 
da Elsa Maria f. 05. 
Postadr,: Klintehamn.. 

Areal: Total 23,5 har, därav 7,5 åker, 16 skogs-, hag- 
o. betesmark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Lerjord samt svart- o. sajidmylla på ler- 
o. sandbotten. SkogsbeHL: Barr- o. lövskog Man- o. 
ekonomibyggn. uppf, 1934. magasin sa.TUid 2 hästar, 
2 unghästar, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin. 25 hons. Nuv. 
äg. köpte er. del av gården 1919 o. resten 1934. 

Äg,: Gustaf Oskar Sigfrid Johansson f. 1892. Son 
till K!as Magnus Johansson o. h. h. Hulda VfatUda f. 

Ag.; Lud. uv koii.m.-lull::.. sumt koir.m.-r.amnd. Hallgårds 

Postadr. : Klintehamn. Tel. 1, Fröjel. 

Areal: Total 118,5 har, därav 25 åker, 66 skog, 12 
ängsmark, 15,5 övr. mark. Tax.-v. 27.200. 

Jordart: Ler-, grus- o. sandjord. Skogsbest.: Bl. 
barrskog, delv. lövskog. Manbyggn. uppf. 1874. Eko- 
nomibyggn. uppf. j.y26, moderniserad. 5 hästar, 2 ung- 
hästar. 8 kor, 8 ungdjur, 30 svin, 35 får, 100 höns. Area- 
len delv, täckdtkad Garden till släkten omkr. 1730 o. 
bar sedan dess gått 1 arv. Nuv. äg. övertog den 1926. 

Ag. : Sigfrid Msiin f 1897. Son till Niklas Melin o. 
h. h. Amalia f. Höglund. Gift 30/5 24 med Agda f. 
Johansson, Barn: Sigvard f. 25, Alvar f. 27, Sylve f. 37. 

Äg.: V. ordf. i komiii - . !tid. m. m. 
Hallgårds 

Postadr.: Klintehamn. 

Areal: Total 110,5 har, därav 20 åker, 89,5 skog, 
1 ängsmark. Tax.-v. 21.800. 

Jordart: Huvudsak! styv lera, delv. grus- o. sand- 
jord. Skogsbest.: Bl, barrskog-, delv. ijjörkskog, Man- 
byggn. uppf. i början av. 1800-talet, flygel 1923. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1892. i hästar. 1 unghäst, 6 kor, 
5 ungdjur, 6 svin, 17 får, 75 höns. Gården till släkten 
pa 1330-talet genom köp av nuv. äg;s farfar. Nuv. äg. 
övertog den 1919. 

Äg.: Sven Johan Svensson f. 1882. Son till Johan 
Aug. Svensson o. h. h. Margareta Andersdotter. Gift 
28/10 08 med Emma f. Svensson. Hejdes Lilla 

Postadr,; KUnlehamn. Tel. 8 B Fröjel. 

Areal: Total 171 har, därav 21 åker, 150 skog. Tax.-v. 
40 000. 

Jordart: överv. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn uppf. 1847. Ladug, m. m. uppf. 1884, maga- 
sin 1910. 4 hästar, 1 unghäst, 9 kor, 2 svin, 15 får. Ag.: Gunnar Jakobsson f. 
Jakobsson o. h. h. Karolina f. 
Fredrika Pettersson f. 1839. 
Malde 

P-ixtadr ■ Klititehamn. 

Areal' Total 89 har, därav 17 åker, 72 skogs-, hag- o. 
betesmark. Tax. -v. 19.000. 

Jordart: Lera o. svartmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1857, restaur. 1926. Eko- 
ni>i:.il.yj.vn uppf. ISTs. magasin .19.12. 3 hästar, 2 ung- 
hästar. S kor, 5 ungdjur. -1 svin. 12 far. 60 höns. Reakt- 
fri hesättr.. Gärden till släkten på 1800-talet genom 
Petter Valilgren o, h. h, Katarina, vilka efterträddes av 
svärsonen Olof Krusell, f. 1814, död 1900, gift med Ka- 
tarina Vahlgren, f. 1825, död 17. Därefter kommo nuv. 
ii.fv:s föräldrar <i. sSiiUigc:i nuv. äg. 

Äg.: Manfred Krusell f. 1SS7. Son till August Krusell 
o. h. h. Maria Nilsdotter. Gift 33 med Märta Johans- 
son f. 1900. Barn: Birgitta f. 34. Eva f. 36. 

Mulde 

Postadr.: KUntcJiamn. Tel. 105. 

Areal: Total 54,1 har, därav 15 åker, 39,1 skogs-, hag- 
o. betesmark. Tax. -v. 18.700. 

Jordart: Lerjord på lerbotten. Skogsbest.: Barr- o. 
lövskog. Manbyggn. uppf. 1875, flygel 1937. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1923. 2 hästar, 2 unghästar, 5 kor, 3 
ungdjur, 3 svin, 60 höns, 8 får. Re.akt.-fri besättn. 
Arealen täckdikad med rör. Gården till släkten år 1700. 
Dess första kända äg. äro Olof Mulldin, f. 1820, död 01, 
O. h. h. Katarina Jakobsson, f. 1820. död 01. vilka efter- 
träddes av Johan Mulldin, f. 1844, död 30, o. h. h. Euge- 
nia Eriksson, f. 1841, död 15. Därefter kom deras svär- 
son, nuv. äg. 

Äg.: Kar! Edvin Nilson f. 187.V K-.n lill Oskar Nils- 
son o. Ii. h. Augusta f. Hägg. Gift 06 med Elin Jo- 
hanna Mulldin f. 1881. Barn: Kally Blinda f. 17. 

Äg,: Led. av komm. -nämnd. 

Mulde 

Postadr.: Klinteliamn. 

Areal: Total 88 har, därav 16 åker, 72 skogs-, hag- 
o. betesmark, därav 2,5 kult i v. betesmark. Tax .-v. 
18.200. 

Jordart: Lerjord o. svartmylla på levbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1880, senare 
restaur. Ekonom i bygga. uppf. iÖ,",7. magasin 1880. 3 
hästar, 1 — 2 unghästar, i kor, 4 ungdjur, 4 svin, 40 
höns. Reakt.-fri besättn. Arealen täckdikad med sten. 
Gården till släkten i slutet av 1700-talet. Dess första 
kända äg. äro Stenman o. h. h. Maria f. Andersson, vil- 
ka efterträddes av sin svärson, nuv. äg:s fader. 

Äg.: Oskar Werner Svensson f. 04. Son till Oskar 
Svensson o. h. h. Jenny Paulina f. Stenman. Gift 26 
med Kally Tekla Linnea Jakobsson f. 04. Barn: Doris 
Jenny f. 27, Karl Verner Sture f. 30. 

Mulde 

Postadr.: Box 15, Klintehamn. 

Areal: Total 65 har, därav 11,5 åker, 50 skog, 3,5 
ängsmark. Tax.-V. 11.600. 

Jordart: Bl. mylla, grus- o. sandjord på lerbotten. 
Skogsbest.: Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 
1905. 2 hästar, i kor, 2 nngdjin', ?, svin. 7~> höns. Stör- 
re delen av arealen täckdikad. Gärden till släkten 1900 
genom köp. Arealen utökades 1925 genom tillköp av 
jord. Ett tegelbruk har funnits å gärden, men detta 
ligger nu i ruiner. 

Äg.: Reinhold rvtlsrsson f. 1887. Son till P. T. Pet- 
tersson o. h. h. Lovisa f. Bodin. Gift 27/5 10 med Au- 
gusta f. Svensson. Barn: Gunhild f. 11, Anna f. 13, Ida 
f. 16, Georg f. 22. 
G&rdskors (bönekors). Jusarve värd i Gol-hem. Sådana kot Från och med ISOO-talets början har emel- 
lertid en ny anda genomsyrat det gotländska 
folket, och den senare tiden företer en rastlös 
utveckling på nästan alla områden, inte minst 
på jordbrukets. Den som skrivit ner dessa 
rader är själv en gotländsk bondpojke och 
blev i unga år utbildad till bonde, fast ödet 
senare fört honom på andra stigar. Och den 
första jordbrukslära han läste i sitt föräldra- 
hem var en tjock illustrerad bok, som behand- 
lade det skotska jordbruket och dess binä- 
ringar. I början av 1800-talet reste nämligen 
en och annan av de gotländska bondsönerna 
till Skottland för att få lära sig något i sitt 
yrke. Senare reste man till Danmark, ty dan- 
skarna voro som bekant de första av oss skan- 
dinaver, som ryckt upp i främsta ledet i avse- 
ende på materiell jordbrukskultur. Men det 
dröjde inte länge, innan skåningarna hunno 
fatt dem, och då foro vi gutar allmänt till 
Skåne. Men nu ha vi själva sedan några år- 
tionden varit så långt komna, att vi i stort sett 
anses kunna vara oss själva nog, så att skå- ningar, danskar och skottar kunna ha något 
att lära även av oss här på Gotland, fast det 
ju måste sägas, att en eller annan gotlands- 
bonde nog med förkärlek följer den gamla 
takten. 

Att skriva något utförligare om den nutida 
gotlandsbonden och hans livsföring torde vara 
onödigt. Av det redan anförda framgår, att 
den allmänna välmågan här på ön är i stigan- 
de, vilket huvudsakligen är beroende på jord- 
brukets utveckling och modernisering. Men 
så är det även i alla andra landskap, där jord- 
bruket är huvudnäring. 

Hit till Gotland inflyttar i vår tid ett rela- 
tivt stort antal fastlandssvenskar, vilket ger 
anledning till en avsevärd rasblandning. Men 
då som bekant husmodern är de gamla seder- 
nas bevarare, förändras genom denna invand- 
ring inte gutastammen i någon nämnvärd 
grad, åtminstone inte på landsbygden. Den 
får bara nytt friskt blod och nya impulser 
från en närbesläktad stam. Och det bådar 
gott för framtiden. 
Postadr.: Klinlakamn. Tel. !,S A. 

Areal: 45 har åker, 35 skog, 3 kultiv. betesmark. 
Tax.-v. 25,900. 

Jordart: Svartmylla på ler- o. sandbotten, Skogsbest.: 
El. barrskog:. Manbyggn. ursprungl, uppf. i början av 
1600-talet, 2:a våningen päbygg-(l 1853, restaur. 1909. 
Ekonom i bygsii. uppf. 1SS2. magasin 1894. 4 hästar, 8 
ungJtästar, 12 kor, 6 ungdjur, 12—15 svin, 100 höns. 
Större delen av arealen täckdikad. Garden till släkten 
1896 genom köp av nuv. ägts fader från Petter Petters- 
son, vilkens släkt innehaft den i flera generationer. 

Äg.: Bror Lövgren t. 1/11 1898. Son till Carl Löv- 
gren o. h, h. Augusta f. Holmgren. Gift 16/10 36 med 
Martha f. Berg, Barn: Carl Bertil. Puser 

Postadr.; Klintehamn. Tel. 9 Fröjel. 

Areal: Total 88,6 har, därav 20 åker, 40 skog, 28 
ängs- o. betesmark. Tax.-v. 22.800. 

Jordart: Mylla på grus- o. lerbotten. Skogsbest.: Bl. 
barrskog, björkskog på ängsmarken. Manbyggn. uppf. 
1773. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1840. magasin 1921, 
ladug. 1924. 4 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 2 ungdjur, 5 
svin, 10 får, 60 höns. Större delen av arealen täckdi- 
kad. Gården till släkten på 1850-talet genom köp av 
nuv. äg:s farfar Hans Hansson, si.in 1S70 överlät den 
till sin sot ~ 
övertogs a 

Äg.: Jacob Hansson f. 5/4 1877. Son till Petter Hans- 
son o. h. h. Susanna f. Larsson. Gift 15/4 21 med Hil- 
dur Johansson f. 1884. Barn: Ida f. 21, Elin f. 23. Robsarve 

Postadr.: Slintehamn, Tel. 2 Fröjel. 

Areal: Total 114,5 har, därav 30 åker, 79 skog, 5,5 
betesmark. Tax.-v. 27.900. 

Jordart: Mylla o. lättlera. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1901, ursprungl. äldre. Ekonomi- 
byggn. uppf. i mitten av lSOO-talet, omb. 1911, tillb. 
1935. 4 hästar, 3 unjihasirii-, K kor. ti ungdjur. 15 svin, 
15 får. 170 hons. Arealen dol v. t.äi'kdikad. Garden till 
släkten 1874 genom nuv. äg:s farfar. Den övertogs 
av nuv. äg:s fader 1907 o. av nuv. äg. 1934. 

Äg.: Hjalmar Larsson i. 25/6 07. Son till Olof Lars- 
son o. h. h. Julia f. Källström, Gift 28/5 33 med Ingrid 
f. Pettersson. Barn: Inger f. 34, Bertil f. 35. 

Äg.: V. ordf. i komm .-stämman. Ro vi de 

Postadr.: Klintehamn. Tel. 3 Pröjel. 

Areal: 15 har åker, 30 skog. 20 övr, mark. Tax -v 
14.000. 

Jordart: överv. lermylla. Skogsbest.. Bl. barrskog 
Manby.E] S a. uppf. på 186!)--. i let Ekcmi-nibyggn. uppf 
pa lsnn-talct. ?, hästar t. !<,.i. \ -.»•:••; .. 5 svin, 12 får, 
in höns. Arealen delv. liwkdUnd G;. i ilen till slaktan 
1915 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Gustaf Hägg '■ 26/8 1885. Son till Hjalmar 
Hägg o. h. h. Katarina I. Larsson. Gift 7/6 15 med 
Hermanna f. Enqvfst. 
Si g dar ve 

Postad?.: Klintehamn. Tel. i Fröjel, 

Areal: Total 205 har, därav 30 åker, 150 skog, 25 
betesmark. Tax.-v. 37.000. 

Jordart: Grusbl. rödlera. Skogsbest.: Barrskog med 
inslag av lövträd. Manbyggn. uppf, 1843. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1878 o. 1888, restaur. på 1900-talet. 3 
hästar. 1 unghäst. 9 kor, 6 ungdjur, 5 svin, 20 får, 60 
höns. Traktordrift. Större delen av arealen täckdikad. 
Gården till släkten 20/1 1761 genom köp från Kronan. 

Äg.: Kristian Booberg f. 1888. Son till Theodor Boo- 
berg o. h. h. Laurentina f. Pettersson. Gift 17/6 15 
med Anna Maria Johanna f. Olofsson. Barn: Harald 
f. 17, Karl f. 24. 

Äg.: Ordf. i komm. -nämnd, 

Solbjerge Lilla 

Postadr.: Klintehamn. Tel, Vi B Fröjel. 

Areal: Total 40 har, därav 18 åker, 22 skogs- o. hag- 
mark, Tax.-v. 9,600, 

Jordart: Lerjord, svart- o, sandmylla samt mossjord 
pä. ler- o. sandbotten. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. 
M;i;ibyggn. uppf. 1860, restaur, 1927. flygel uppf. 1901. 
F.kimomibyggn. uppf. 1891. 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 
3 ungdjur, 5 svin, 150 höns. Reakt.-fri besättn. Går- 
den till släkten 1890 genom Per Lagergren, f. 1859. död 
1936, o. h. h. Jakobina Timgren f, 1864, vilka efterträd- 


'. äg. Äg.: Lars Hugo Lagergren, f. 18 
tarina Cederlund f. 1891. Barn: 
f. 12 (gift med Elna Margareta i 
Margit f. 35, Bernt f. 39), Hugo D 

Äg.: V. ordf. i komm. -nämnd., led. av komm.-fullm. 

Stenstugu 

Postadr.: Box 15, Klintehamn. Tel. 119. 

Areal: 12,5 ;har åker, 58 skog, 2 äng. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Blekmylla o. mullbl. grusjord. Skogsbest,: 
T&llskog. Manbyggn. uppf. 1858 av nuv. äg:s farfar 
Niklas Olofsson. Ekonomibyggn. uppf. 1818, renov. 
1907 o. 1932. 3 hästar, 1 unghäst. 5 kur. 1 5 ungdjur. 
8 svin, 50 höns. Arealen rördikad. Garden Ull släkten 
1650. Två kalkugnar fanns tidigare har.-ilädes o. kalk 
exporterades till LUbeck pä 1800-talet. På ägorna fm- 
nes en runsten. 

Äg.: Arvid Xickla* Stenberg f. 21/6 1879. Son till 
Gustaf Stenberg o. h. h. Maria Jacobsdotter. Gift 28/6 
07 med Viktoria f. Svensson. Barn: Sten. Svea, Gösta, 
Sonja. Gillis, Sennie. 

Äg.: Ordf. i komm.-fullm. 

Stenstugu 

Postadr. .* Klintekamn. Tel. 69. 

Areal: Total 24,8 har, därav 11 åker, 13,8 skogs-, hag- 
o. betesmark. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Lerjord samt svartmylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1880, orab. 
1929. Ekonomibyggn. med magasin uppf. 1932. 3 häs- 
tar, 5 unghästar, 6 kor, 4 — 5 ungdjur, 6 svin, 3 får, 75 
höns, Reakt.-fri besättn. Arealen täck dikad med rör 
o. sten. Gården till släkten 1860 genom nuv. äg:s fa- 
der, vilken brukade den till 1917, då den övertogs av 
nuv. äg. 

Äg.: Adolf B. Levander f. 1894. Son till August Le- 
vander, f, 1854, död 1896, o. h. h. Emma Göransson, f. 
1856, död 08. Gift 17 med Ruth Elisabeth Johansson 
f. 1895. Barn: Nettly f: 18, Harry f. 19, Åke Adolf f. 
28, Barbro f. 36. 

Äg 1 .: Led. av lioniiii.-iii-niiuL komm.-fullm. o. skolråd, 
samt ombud för Gotlands kreatursförsäkringsbolag. 
Sälle 

Postadr.: Klintehtinm. Tel. 5 Fröjél, 

Areal: Total 93 har, därav 15 åker, 78 skogs-, hag- 
o. betesmark. Tax.- v. 28.900. 

Jordart: Lera o. svartmylla samt sandmylla på ler- 
o. sandbotten. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Man- 
byggn. uppf. på 1800-talet, restaur. 1936, flygel uppf. 
1917. Ekonomibyggn. mefl magasin uppf. 1925. 3 häs- 
tar, 5 kor, 3 ungdjur, 3 — 4 svin, 20 fur. 8-1 höns. Reakt.- 
fri besättn. Traktordrift. Ga.rden Lill släkien 1897 ge- 
nom Olof Jakobssons äktenskap m.;c1 Kosn lOnlin f. Käll- 
ström, änka isriier lorre äg. Viktor Bolin. O. Jakobs- 
son var född 1870, död 22, o. h. h. Rosa, f. 1867, död 27. 
Dessa efterträddes sedermera av svärsonen, nuv. äg., 
som efter tillträdet inköpt 3/32 mtl Rovide. 

Äg.: Konrad Henning Ahlqvist f. 1900. Son till Hjal- 
mar Ahlqvist o. h. h. Agnes Jakobsson. Gift 22 med 
Elin Ingeborg Jakobsson C, 1900. Barn: Sylvia f. 23, 
Rickard f. 26, Ingegärd f. 33. 

Äg.: Led. av komm.-fullm. 
S«>itl.ilcnshu!/f/a> m i i äja socken. 
Få 
ro 

FÅRÖ socken av Gotlands norra härad omfattar 
Fårön och Gotska Sandön. 

Den 192 kvkm. stora Fårön vid Gotlands nordöstra 
hörn bildar en mot nordväst vänd båge, vara yttersta 
uddar i öster, norr och söder äro resp. Holmudden 
Långhan] marshamm ar och Ryssnäs. Landets bredd 
uppgår som högst till 8 km. Det är ett det gotländska 
storlandet i många avseenden olikartat land såväl be- 
träffande natur som folktyp, dialekt och klädedräkt. 
Drag, som avvika från det fasta Gotlands natur, äro 
rikedomen på insjöar, här liksom på Storlandet kallade 
"träsk", samt förekomsten av flygsandsfält. Även 
vegetationen är i viss mån egenartad. Så finnas stora bestånd av al, vilket trädslag är sällsynt å det övriga 
Gotland, östra delen av ön är nästan helt uppbyggd av flygsand, till det mesta bunden av tallskog, men mellan 
Bkeviken i norr och Sudersandsviken i söder utbreder sig flygsandsfältet Ulla Hau, där sanden fullständigt 
tagit herraväldet över den tidigare barrskogen. Sandstranden mot Sudersandsviken betraktas som den bästa 
badstranden å Gotland. Västerut är naturen mera omväxlande med grunda sjöar, hällmarker och odlade om- 
råden om varandra. Ofruktbara marker omväxla med sådana med rik växtlighet. Raukbildningar märkas 
rid Långhammars och Digerhuvud. 

Jorden är uppdelad på c:a 235 brukningsdelar. Don. största gården är Gåsemora, ålderdomligt och vac- 
kert bebyggd liksom flera andra av öns gårdar och särskilt byn Lauters. Jordbruket försvåras mången- 
städes av oerhört stenbunden mark men upphjalpes genom gödsling med fet havskijig. kallad släke. Det har 
emellertid aldrig varit den enda näringen. Sedan gammalt idkas även fiske och jakt, särskilt på säl, som å 
Gotland kallas "käut". Flera av insjöarna äro fiskrika. 
Fyrar finnas vid Holmudden och Ryssnäs. 

Den 28 kilometer norr om Fårön ute i havet belägna Sandön är helt uppbyggd av flygsand, runt om kus- 
terna uppkastad i dyner, i det inre tallbevuxen. Högsta punkten är belägen å Högasen, som når 42 m. över 
havsytan, ön är numera obebodd så när som på personalen vid fyrarna å Bredsandsudden i norr, Kyrkud- 
den i öster och hamnudden i söder. Lämningar finnas av gårdar från 1700-talet. Hela ön äges av Staten, 
och 400 har äro avsatta till nationalpark. 

I gamla tider hade socknens befolkning en betydande inkomst av vrakplundringen å Sandön. Fåröborna 
hade ofta att strida om denna mot folk från Sveriges fastmnd och "åislänmngar", som man kallade öselbor- 
na. Lutterhorn å västra stranden av Fårön var på sin tid hamnplats, Fårön har ännu i historisk tid varit delad 
i en västlig och en östlig ö genom ett sund, som gått Över de nuvarande Alnäs träsk och Norrsunda träsk. 
Länge kvarlevde en viss motsättning mellan de båda ursprungliga öarnas befolkning, i det folket i väster för- 
aktade den av östsidans folk bedrivna vrakplundringen. 

Fornminnen: Bevarade minnesmärken visa, att såväl Fårön som Sandön haft bofast befolkning under 
forntiden och medeltiden. De egentliga fornminnena å Sandön inskränka sig till några järnåldersgravar. A 
Fårön märkas kummel vid Gåsemora, Landsnäsa och Limorträsk, skepps sättningar vid Landsnäsa, domar- 
ringar vid Verkegårds och Limorträsk, fomborgar å Vardaberget och vid Landsnäsa samt flera runristnin- 
gar, varav ett par i fast häll. Några befästningslämningar förklaras av Gutasagan härröra från de strider, 
som uppstodo, då en del av befolkningen skulle fördrivas från Gotland. Vid Lauters finnas ruiner av S:t Olofs 
kyrka från omkring 1030, den första kristna kyrka på Gotland, av vilken spår finnas bevarade. 

Areal: 147,36 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.050,9 har åker, 62,8 tomt och träd- 
gård, 95 slåtteräng, 2,2 kultiverad betesäng, 355,5 annan betesäng, 6.102 skogsmark, 4.378,7 övrig mark. 

Jordbruksvärde: 787.400 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 107.900 kr. Skogsvärde: 
536.300 kr. Tomt- och industri värde: 18.800 kr. Invånarantal: 1.035 (1039). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Faröö" (enligt en tolkning: de sjöfarandes ö). Den bildar eget 
pastorat. 

Kyrkan, vars byggnadsmaterial är kalksten, uppfördes troligen 1324 och ombyggdes ihelt 1859. Vid den- 
na ombyggnad blev den så vandaliserad, att icke något av de tidigare historiska minnena blev bevarat. Det 
*nda, som numera förtjänar att omnämnas äro de båda "kuttavloma", påminnande om Färöbornas hårda dus- 
ter med havet. Kyrkan är Gotlands största landskyrka och har 600 sittplatser. A Sandön finnes kapell. 
Kyrkoherde: Ehrenström, Ludvig Alexander. ^MM 
* B ' 


Hä 


fe 
, it 


Auster 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 37 har, därav 8 åker, 10 skog, resten, 
avrösningsmark. Tax.-v. 5.400. 

Jordart: Sand-, mull- o. grusjord på sand- o. grus- 
botten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1870, renov. 1927. Ekonomibyggn. uppf. 1926. 2 häs- 
tar, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 10 får, 35 höns. Gården 
har varit i släktiins tim) i omjiv. 200 är. Nuv. äg. över- 
tog' den 1923 efter sin fader, vilken i sin tur övertagit 
den efter sin fader Jakob östergren. Denne hade bru- 
kat egend. från 1860 till 1890. 

Äg.: John Edvin Wilhelm östman f. 1894. Son till 
Niklas östman o. h. h. Johanna f. Bogren. Gift 20 med 
Edla Maria f. Hammarström. Barn: Folke, Gertrud, 
Nils. Postadr.: FårÖ. 

Areal: Total 42,5 har, därav 7,5 åker, 35 skog o. av- 
rösningsmark. Tax.-v. 7.800. 

Jordart: överv. grusjord o. sandmylla. Skogsbest.: 
Bl, barrskog. Manbyggn. uppf. på 1700-talet, restaur. 
1931. Ekonomibyggn. uppf. 1924. 2 hästar, 2 kor, 2 

ungdjur, 5 svm, 12 rår, 40 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gärden till släkten 1696. Nuv. äg:s morfar Mi- 
cael Ahlström var född på gärden, som gått i arv på 
mödernesidan. Nuv. äg. övertog den 1922. På ägorna 
finnes en fridlyst, 400 — 500-årig ek. 

Äg.: Gustaf Sandelin f. 1895. Son till Adolf Fr. San- 
delin o. h. h. Johanna f. Ahlström. Gift 19 med Linnea 
f. Abrahamsson. Barn: Ebba, Molly, Inga. Postadr.: FårÖ. 

Areal: Total 30 har, därav 6 åker, resten skogs- o. 
avrösningsmark. Tax.-v. 6.400. 

Jordart: Sand- o. mulljord på sand- o. klapperstens- 
botten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn, uppf. 1927. 
Ekonomibyggn. uppf. 1935. 1 häst, 2 kor, 1 svin, 12 
får, 15 höns. Nuv. äg. övertog gården 1920 efter sin 
fader. 

Äg.: E. Adolf Sandelin f. 1876. Son till Adolf Sande- 
lin o. h. h. Johanna f. Ahlström. Gift 25 med Elsa Vil- 
helmina f. östman. Barn: Berit, Kurt. 

Äg.: F, d. led. av fattigv.-styr. o. komm.-nämnd. Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 48 har, därav 9 åker, 
hällmark. Tax.-v. 5.600. 

Jordart: Sandjord o. mylla på hällbotten samt grus- 
jord. Skogsbest.: Tallskog'. Manbyggn. uppf. omkr. 
1S70. Ekonomibyggn, uppf. 1901 efter brand, 2 hästar, 
2 kor, 1 ungdjur, svin Ull husbehov, 45 får, 45 höns. 
Gårdens förste kände äg. är nuv. äg:s fars svärfader. 
vilken efterträddes av nuv. äg:s fader 1904. Denne 
brukade gården till 1923, då den övertogs av nuv. äg. 

Äg.: Axel Gustav Teodor Bolin f. 01. Son till Gustav 
Bolin □. h. h. Johanna f. Bolander. Gift 33 med Mari 
Johanna. Barn: Ture, Ingrid. Postadr.r Fårösund. 

Areal: Total 62 har, därav 12 åker, 25 skog, 25 övr. 
mark. Tax.-v. 9.000. 

Jordart: Grusjord o. pinnlera på stenbunden botfen 
o. hällmarksbotten. Skogsbest.: Tallskog. McnbyR-gn. 
av sten omb. 1S9S. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1850, 
loge 1925. 2 äiästar, S kor, 1 ungdjur, 3 svin, 50 får, 45 
höns. Gården är en gammal släktgård. Framlidne V. 
K. G. Broström hade övertagit den 1912 efter sin fader. 

Äg.: Viektor Karl Georg Broströms stbh. V. K. G. B. 
f. 1887. Son till Niklas Broström o. h. h.. Johanna f. 
Lundström. Gift 19 med Anna f. Karlström.- Barn: 
Siri, Riste, Georg, Iris, Anna-Lisa. 
Postadr.i Fårösund, 

Areal: Total 22,3 har, därav 10 åker, resten skog o. 
bevuxen mark. Tax.-v, 8.000, 

Jordart: Grusjord, sandmylla o. myrjord samt pinn- 
lera på hällmarksbotten. Skogsbest.: Tallskog med in- 
slag av lövträd. Manbyggn. uppf. 1913 efter brand. 
Ekonomibyggn. uppf. 1927, 2 hästar, 3 kor, 1 ungdjur, 
3 svin, 20 får, 45 höns. Nuv. äg:s svärfader övertog 
gården 1892 genom gifte. Han brukade densamma till 
1927, då nuv. äg. tillträdde. 

Äg.: Axel Wilhelm L. Brogren f. 1891. Son till Petter 
Brogren o. h. h. Fredrika f. Östman. Gift 17 med Bertha 
Ferry f. Söderberg. Barn: Bertil. 
Postadr.: Fårösund. 

Areal: Total 25 har, därav 8,5 åker, 12 skog, häll- o. 
övr. mark. Tax.-v. 7.200. 

Jordart: Stenbunden jord, grusjord o. mylla på ler-, 
rödsands- o. hällmarksbotten. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. uppf. å obekant datum, renov. 1927. Ladug. 
uppf. 1923, logen renov. 2 hästar, 3 kor, 1 ungdjur, 4 
svin, 30 får, 30 höns. Gården har varit i släktens ägo 
i tre generationer. Nuv. äg. övertog den 1920 efter sin 
fader. 

Äg.: Edvard Oskar Broander f. 1885. Son till Oskar 
llriiiunii.r o. ii. Ii. t-;;;:-nh;irdiru r. lj>\":.vlf>t Gift. 21 med 
Ida Maria f. Pettersson. Barn: Hans, Rune. Postadr.; Fårösund. 

Areal: Total 8 har, därav 5 åker, 3 skog o. hedmark. 
Tax.-v. 3.500. 

Jordart: Grus- o. hinnyil.-i '):■ sUiriliiiiiäeri t:i-ji.!.en. 
Skogsbest.: Tallskog till husbehov. Manbyggn. uppf. 
1909. Ekonomibyggn. uppf. 1922. 2 hästar, 2 kor, 1 
ungdjur, 4 svin, 15 får, 25 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården, som utflyttades vid skiftet, kom till 
släkten 1S03 genom köp av nuv. äg. från en Olsson. 

Äg.: J. V. Söderdahl f. 12/3 1881. Son till Vilh. Sö- 
derdahl o. h. h. Matilda f. Olsson. Gift 04 med Maria 
f. Broman. Barn: Herbert f. 05. 
Postadr.: Fårösund. 

Areal: Total 61 har, därav 16 åker, 45 skog. Tax.-v. 
11.700. 

Jordart: Sand- o. grusjord. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. restaur. 1924. Ladug. uppf. 1924. 2 hästar. 
4 nötkreatur, 5 svin, 60 får, 50 höns. Nuv. äg. inköpte 
gården 1929 av fru Maria Broström. 

Äg.: Birger Oskar Rickard Kjellström f. 7/2 04. Son 
till Elis Kjellström o. h. h. Olga f. Vessman. Gift 27/5 
39 med Helny f. Stenström. Barn: Borge f. 16/9 40. Broa l 33 

Postadr. : Fårösund. 

Areal: Total 12 har, därav 6 åker, 6 skog. Tax.-v. 
3.600. 

Jordart: Grund grusjord på hällmarksbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. omkr. 18S0, tillb. 
1908. Ekonomi bygg ii- upm". samtid, med manbyggn., 
loge 1912. 1 häst, 2 kor, svin till husbehov, 15 får, 25 
höna. Gården till släkten 1853 genom nuv. äg:s far- 
fader, vilken 1880 efterträddes av nuv. äg:s fader. 
Denne brukade gården till 1924, då den övertogs av nuv. 
äg:s broder, i vars ägo den stannade till 1933, då den 
övertogs av nuv. äg. 

Äg.: Georg Johnsson f. 1900. Son till Alfred Johns- 
son o. h. h. Kristina f. Johansson. Gift 31 med Viola 
f. Bergström. Barn: Lilyan, Helge. Broskogs 

Postadr.: Fåra. 

Areal: Total 50 har, därav 10 åker, 40 skog o. övr. 
mark. Tax.-v. 7.500. 

jordart: överv. grus- o. sandjord. Skogsbest.: Tall- 
skog. Manbyggn. uppf. 1907. Ekonom ibyggn. uppf. 
1910, magasin 1912, kvarn o. såg 1908. 2 hästar, 3 kor, 
2 ungdjur, 5 svin, 15 får, 50 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Nuv. äg. köpte gården 1902 av sin morfar 
Micael Öström. 

Äg.: Oskar Karlström f. 1875. Son till Petter Karl- 
ström o. h. h. Karolina f. öström. Gift 30/6 07 med 
Maria. Barn: Emilie, Anton, Adolf, Axel, Hilda. Postadr.: Fdrö. 

Areal: Total 32 har, därav 5 åker, resten skog o. Övr. 
mark. Tax.-v. 5.600. 

Jordart: Sandjord o. mylla på hällmarks botten, 
SkogabeBt.: Tallskog. Manbyggn. uppf. omkr, 1890. 
Ekonomibyggn. uppf. 1930. 'i hästar. 1 unghäst, 10 får, 
20 höns. Gården har varit i slaktans ägo x-di-ui början 
av 1800-talet. Dess förste kände äg. är Per Rasmus- 
son, vilken efterträddes av sin son, nuv. äR":s fader. 

Äg.: Maria Isabella Ekström. Dotter till Mikael Ek- 
ström o. h. h. Anna f. Bogren. Gift 11 med Tyko Bern- 
hard. Barn: Albert (gift med Emmy f. Bogren, barn: 
Rosa, Tage). 

Gården brukas av sonen Albert. Båtha 

Postadr.: Fårö. 

Jordart: Stenbunden jord o. sandjord. 
Tallskog. Manbyggn. uppf. på 1700-talet, : 
o. omb. Ekonomibyggn. uppf. 1898 efter brand. 2 häs- 
tar, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 26 höns. Nuv. äg. övertog 
gården 1938 efter sin fader. 

Äg.: Charles Vestergren f. 7/1 13. Son till Karl Ves- 
tergren o. ii. h. Ester f. Bogren. 

Demmor 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 206 har, därav 19 åker, 140 skog, resten 
träsk- o. övr. mark, Tax.-v. 14.500. 

Jordart: Grusjord o, mylla på sandbotten samt myr- 
jord på hällmarksbotten. Skogsbest.: Tallskog, Man- 
byggn. av sten uppf. 1860. Ekonomibyggn. uppf. sam- 
tid., till- o. omb. 1930. 3 hästar, i kor, 1 ungdjur, 3 svin 
70 får, 50 höns. Gården har varit i släktens ägo tro- 
ligen sedan 1500-talet. Dess förste kände äg. är nuv. 
äg:s farfaders svärfader Dahlström, som 1840 efter- 
träddes av svärsonen Niklas Brogren. Denne brukade 
egend. från 1840 till 1374, då den övertogs av nuv. äg:s 
fader. Nuv. äg. tillträdde vid dennes död 1930. 

Äg.: Gustaf o. Emil Brogren f. resp. 1894 o. 1900. Sö- 
ner till Petter Brogren o. h, h. Fredrika f. östman. E. 
B. gift med Gunhild f. Enderberg. Barn: Mariann, 
Ingegärd. 

Emil Brogren är led. av komm, -nämnd. 

Demmor 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 161 har, därav 16 åker, 30 skog, resten 
hällmark. Tax.-v. 14.400. 

Jordart: Mylla på ler-, hällmarks- o. grusbotten. 
Skogsbest.: Tallskog. Manhyggn. uppf. omkr. 1860. 
Ekonomibyggn. uppf. samtid. 2 hästar, 1 unghäst, 5 
kor, 1 ungdjur, 4 svin, 50 får, 50 höns. Gården till släk- 
ten 1907 genom köp av nuv. äg:s fader, som brukade 
den till JSJS. ii;, den mvr S ick till nuv. äg. 

Äg.: Hugo Johan Emil Ringbom f. 1900. Son till Karl 
Ringbom o. h. h. Charlotta f. Bnström. Gift 29 med 
Emilia Maria f. Karlström. Barn: Vera, Karl-Hugo, Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 163 har, därav 15,5 åker, resten skogs- 
mark, varav 5 hällmark, Tax.-v. 12,200. 

Jordart: Mylla på ler-, sand- o. grusbotten. Skogs- 
West.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1860, renov. 1933. 
Ladug. o. stall uppf. 1911, 3 hästar, 1 unghäst, 4 kor. 
2 ungdjur, 3 svin, 55 får, 25 höns. Gården till släkten 
i början av 1600-talet, Dess förste kände äg-, är Kris- 
tian, som efterträddes av sonen Per Persson, vilken 
brukade gården till 1834, dä den övertogs av hans son 
Niklas Dahlberg, nuv. äg:s morfader. Därefter kom 
svärsonen Jakob P. Broman, som var äg. under åren 
1876—1908. Nuv. äg. tillträdde sistnämnda årtal. 

Äg.: Josef Albert Broman f. 1886. Son till Jakob P 
Broman o. h. h. Matilda f. Dahlberg. Gift 11 med Hil- 
ma Charlotta f. Ringbom. Barn: Valter, Sally, Inge- 
borg, Martha. 

Äg.: P. d. kyrkovärd o. led. av tax.-nämnd. 
Po.itadr.: Fåru. 

Areal: Total 160 har, därav 10 åker, 50 skogs- o. övr.* 
mark. Tax-v. 10.000. 

Jordart: Kloppersiensjcid Skogsbest.: Tall- o. löv- 
skog. Manbyggn uppf. 1770. renov. 1866, flygel uppf. 
1861*. Ekonomibyggn. uppf omkr. 1853, renov, efter 
hand. 4 hästar. 1 unghäst. 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 80 
får. 75 höns. Nuv, äg. köpte gården 1D37 efter att ha 
brukat den sedan 18S7. 

Äg-: Jakob Wilhelm Martin f. 1862. Son till Edvard 
N. Martin o. h. h. Ann;i-! J :- J ;i f. Norman. 

Äg,: V. d. Itd av wkolråd o koin m.- nämnd. Friggårds 

Postaär.: Fårö. 

Areal: Total 61,3 har. Tax.-v. 7.500. 

Jordart: Grusbl. mylla, delv. sandjord. 
Tallskog. Manbyggn. uppf. på 1830-talet, senare restaur. 
Ekonomibyggn. uppf. 1885, restaur. 191-1. tillta. 1930. 3 
hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 3—5 svin, 50—75 får, 50 höns. 
Arealen dol v. täckclikad. Nuv. ;ig. (jvei-Uig gärden 1910. 
Den har tidigare tillhört Kronan. 

Äg.: Oskar Broman. Son till Thomas Oskar Broman. 
Barn: Erik f. 10, Ellen f. 15. 
Friggårds 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 33,7 har, därav 6 åker, resten skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 4.900. 

Jordart: Sand- o. grus jord. Skogsbest. : Tallskog. 
Manbyggn. uppf. 1865. Ladug. uppf. 1875, loge 1926. 
2 hästar, 1 unghäst, 2 kor, 3 svin, 14 får, 40 höns. Fram- 
lidne A, J. J. Broman hade övertagit gärden 1899 efter 
sin morbroder. 

Äg.: Adolf Julius J. Bromans stbh. A. J. J. B. f. 
1875, död 36. Son till Lars Broman o. h. h. Josefina 
f. Nordström. Gift 01 med Anna Maria f. Broberg. 
Barn: Arvid, Anton, Anni, Melker, Vera, Ingeborg, Ella. 
Otto, Maria. 
Fårö. Tel. Växeln. 

Areal: Total 21,5 har, därav 5 åker, 16,5 skog o. övr. 
mark. Tax.-v. 4.800. 

Jordart: Grus- o. sandjord. Skogsbest. : Tallskog. 
Manbyggn. uppf. 1892—93. Ekonomibyggn. uppf. omkr, 
1870. 2 haatiir. S kor, 2 svin. c:m. 10 fär, 25 höns. Area- 
len delv. täckdikad. Gården till släkten 1905 genom 
köp från skollärare Södergren. 

Äg.: Helny Johnsson f. 1880. Dotter till Petter Bro- 
ström o. h. h. Josefina f. Samuelsson. Gift 05 med 
August Johnsson, f. 1864, död. Barn: Inez f. 05, Astrid 
f. 07, Vera f. 09, Birgit f. 18. 

Friggårds 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 7 har, därav 3 åker. Tax.-v. 2.000. 

Jordart: Stenbunden jord, sandjord samt mylla på, 
klapperstens- o. hällmarksbotten. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1870, renov. 1936. Ekonom i by tv s;n.' uppf. 1870, 
renov. 1938. 1 häst, 1 ko, 1 ungdjur, svin till hus- 
behov, 5 får. Gårdens första kände äg. är öström, som 
efterträddes av dottern Maria, gift med Petter Pete- 
tersson, vilken i sin tur efterträddes av dottern Matilda. 
Denna brukade egend. till 1920, då den övertogs av 
svärsonen, miv. äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 1938. 

Äg.: Rudolf Pettersson. Son till Oskar Johan M. 
Pettersson (denne var son till Johan Pettersson o. h. fl. 
Lovisa f. Brson) o. h. h. sedan 09 framlidna Agda f. 
Johansson. Syskon till äg.: Bror, Gurli, Oskar, Valter, 
Märta. 

Gåsemora Stora 

Postadr.: Fårö. Tel. S. 

Areal: Total 170 har, därav 40 åker, Tax.-v. 26.700. 

Jordart: Huvudsakl. grus- o. sandjord, del v, myrjord. 
En manbyggn. uppf. på 1730-talet, tillb. 1840, en annan 
manbyggn. med flygel uppf. 1855 o. 1880. Ekonoml- 
byggn. uppf. 1910. 4 hästar, 2 unghästar, 5 kor, 3 ung- 
djur, 5 svin, c:a 60 får, 75 höns. Gården till släkten 
i början av 1600-talet. Förste kände äg. är Sven Vinor, 
som var äg. 1640 — 60. Egend. innehades därefter av: 
Dennes son Hans Svensson f. 1720, sonen Hans Butler 
f. 1748, sonen Joaeihim Hansson Butler f. 1778, Christ- 
offer Ekström f. 1810 (som blev äg. genom gifte med 
Margareta Helena Geaelius, dött or Lill Clnistoffer Geze- 
lius), deras son. nuv. äg:s make. I sambruk med denna 
gård drivas 118 har, tax.-v. 5.300, som ägas av Gösta 
du Rietz (gift med Kally f. Erogren), samt 110 har 
skogsmark, tax.-v. 9.200, som ägas av dennes fader 
inspektor Gust. du Rietz. 

Äg.: Sandy Ekström f. 1859. Dotter till fyrmästaren 
Julius Borgström, Gift 1881 med Micael J, Ekström. 
f. 1844, död 20. 

Gåsemora Stora 

Postadr.; Fårö. 

Areal: Total 21,8 har, därav 8 åker. Tax,-v. 5.600. 

Jordart: Bl. grusjord o. mylla på sandbotten. Man- 
byggn. renov. 1913. Ladug. uppf. 1922, loge 1933. 2 
hästar, 1 unghäst, 2 kor, 1 ungdjur, 4 svin, 25 får, 30 
höns. Nuv. äg:s svärfader Lorentz Enström köpte går- 
den 1902 från sin hustrus farbroder Ludvig Lövkvist 
o. brukade den till 1927, då nuv. äg. tillträdde. 

Äg.: F.dvin Kijrurd Ragnar Broberg f. 1900. Son till 
Petter Rroberg o, h h. Olivia *. Pettersson. Gift 26 med 
Helny f. Enström. Ram; Helge. Kurm, Berit, Sigun, 
Inger. 

Hammars 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 55 har, därav 8 åker. Tax.-v. 4.900. 

Jordart: Stenbunden Jord o. myr.om pk hällmarks- o. 
-sandbotten, Manbyggn. uppf. i början av 1900-talet ' 
Ekononubyggn. uppf. på 1800-tnM. senare omb. 2 
hastar. 4 nötkreatur, 40 får Nuv. äg b farfar Mikael 
Knstfifftr Pevsso:: lat bygga gården omkr. 1840. Den 
övergick setlermeni till sonen Mikael Kri«rofrer Ram- 
berg (f. 1849). Vid dennes död 1908 övertogs egend 
av dottern, nuv. äg. 

Äg.: Vendia Maria Olofsson f. 1876. Dotter till Mikael 
Kristoffer Han i berg- o. h. h. Maria Margareta f. Karl- 
berg. Gift med Ludvig Otto Olofsson. Barn: Edvard 
Kristoffer f. 12. DEN GOTLÄNDSKE BONDEN GENOM TIDERNA 
Heil dig österhavets öga, 
gamla stolta sagoö, 
hägnad blott av himlen höga, 
famnad av den vida sjö! 
Vildvinsrank or och ruiner 
kransa våra lugna tjäll, 
och på. guidas solen skiner 
som på mossig runohäll. Gute, äger du ett hjärta, 

har du stål i viljan kvar. 

känn din ringhet som en smärta, 

bliv vad förr du varit har. 

Om vi dygd och storhet skapa 

i de bygder Gud oss gav, 

skall en gång vårt forntidsdrapa 
Post adr.: Fårö. 

Areal: Total 75 har, därav 6 åker, resten akogs- o. 
betesmark. Tax.-v. 4.800. 

Jordart: Grus- o. mulljord. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1840. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1865. Samtl. byggn. äro av sten. Gården har 
troligen varit i släktens ägo sedan 1600-talet. Nuv. äg. 
Övertog den 1931 efter sin morfader Kristoffer Larsson. 

Äg.: Edvard Hammander Jakobsson f. 1896. Son tijl 
Edvard Jakobsson o. h, h. Johanna f. Larsson. 

Äg.: Genomgått Hemse lantbruksskola samt Vilans 
kontrolla s sistentkurs. Hoburga Stora 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 112 har, därav 16 åker, 20 skog, häll- o. 
avrosningsmark. Tax.-v. 17.700. 

Jordart: Sand- o. grusjord samt mylla på sandbotten. 
Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1820, renov. 
1937. Ekonomibyggn. uppf. 1900 efter brand. 4 hästar. 
4 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 55 får, 45 höns. Gården har 
troligen varit i släktens ägo i omkr. 300 år. Dess förste 
kände äg. är nuv. äg:s farfader Johan Persson, vilken 
efterträddes av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 
1910. 

Äg.: A. Petter Julius Ahlberg f. 1879. Son till Anders 
P. Ahlberg o. h. h. Katarina f. Brogren. Gift 17 med 
Emelia f. Vestman. Barn: Ebba, Gunnar, Ella. 

Äg.: F. d. led. av komm.-nämnd. o. fattigv.-styr. 
Kal b jer ga 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 134 har, därav 10 åker, resten skogs- o. 
hällmark. Tax.-v. 6.300. 

Jordart: Mylla o. sandjord på grus- o. hällmarksbot- 
ten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1837. 
Ekonomibyggn. uppf. 1840, lada 1859. 2 hästar, 3 kor, 
svin till husbehov, 50 får, 25 höns. Gårdens förste kän- 
de äg. i släkten är nuv. äg:s farfader Nils Johansson, 
vilken efterträddes av sin svärson Kristoffer Larsson. 
Denne brukade egend. till 1876, då den övertogs av nuv. 
äg:s fader, efter vilken nuv. äg. tillträdde 1923. 

Äg.: Konrad Petter Karlström f. 1891. Son till Petter 
Karlström o. h. h. Karolina f. öström. Gift 24 med 
Martha Hildor f. Nilsson. Barn: Evald, Erik, Edith, 
Elsa, Gunborg, Iris, Hendy, Kjell, Nils, Lilian. Kal b jer ga 

Postadr.. 1 Fårö. 

Areal: Total 144 har, därav 10 åker, 50 skog, resten 
'häll- o. avrosningsmark. Tax.-v. 5.100. 

Jordart: Sandbl. mylla på hällmarks- o. sandbotten 
samt myrjord på dybotten. Skogsbest.: Tallskog. Man- 
byggn. uppf. 1906. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1910. 
2 hästar, 1 tjur, 3 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 50 får, 45 höns. 
Gården till släkten 1891 genom köp av nuv. äg:s fader. 
Nuv. äg. övertog den 1908. 

Äg.: Hjalmar Gustav Erik Sköldin f. 1889. Son till 
E. A. Sköldin o. h. h. Lovisa f. Ahlström. 
Landsnäsa 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 14 har, därav 5 åker, resten skoga-, 
ängs- o. hällmark. Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Grus- o. hälljord. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1800, tillb. 1870. Ekonomi- 
byggn. uppf. .is?-!, imn-bällande stall o. snickarbod. 2 
hästar. 65 får, 4 höns. 

Äg.: Set Gunnarsson, Fårösund. 

Arr.: Teodor H. Ahlqvist f. 1872, Son till David Ahl- 
qvist o. h, h. Maria f. Sandström. Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 161 har, därav 11 åker, resten skoga- o. 
hällmark. Tax.-v. 12.200. 

Jordart: Grusjord o. stenbunden jord på grus- o. ler- 
botten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1894, 
renov. 1928. Ekonomibyggn. uppf. 1874, senare renov. 
2 hästar, 2 kor, 3 svin, 80 får, 40 höns. Gården har 
varit i släktens ägo i flera generationer. Förste Itände 
äg. är en man vid namn Rasmusson, som innehade den 
i slutet av 1700-talet. Hans dotter, gift med Lars P. 
Ha in berg. nuv. äg:s svärfars far, blev senare äg. av 
gärden. De efterträddes av sonen J. P. Hamberg, som 
brukade gården till 1919, då nuv. äg. tillträdde. 

Äg.: Oscar Alfred Johansson f. 1886. Son till Johan 
O. Johansson o. h, h. Maria f. Dahlström. Gift 17 med 
Jenny Maria f. Hamberg. Barn: Inga, John. 

Äg.: Led. av komm.-fullm., kyrkokasaör o. kyrko- Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 97 har, därav 5 åker, 2 ängsmark, resten 
skogs- o. hällmark. Tax.-v. 8.100. 

Jordart: Svartmylla på ler- o. grusbotten samt klap- 
perstens- o. myrjord. Skogsbest.: Överv. tallskog. 
Manbyggn. uppf. 1932. Ekonomibyggn. uppf. 1934. 2 
hästar, 2 kor, 4 svin, 45 får, 35 höns. Gården har varit 
i släktens ägo under flera generationer. Nuv. äg. över- 
tog den 1929 efter sin fader. 

Äg.: Gustaf Mårten Elis Olsson f. 1893. Son till Pet- 
ter M. Olsson o, h. h. Maria f. Nyström. Gift 32 med 
Rosa Hilda f. Enström. Barn: Britt-Maria. 

Äg.: Led. av komm.-fullm., pens.- o. valnämnd, samt 
ordf. i fattig v. -styr. Postadr.; Fårö. 

Areal: Total 135 har, därav 8 åker, 60 skog, 6,5 övr. mark Tax -v 9 600 

Jordart: Snäckmärgel o. myr jord. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1750, renov. 1939 Eko- 
■ 7-jbyggn. uppl. n>2S. 2 hästar, 3 kor. 1 ungdjur, svin till husbehov. 25 tar, 2-r-, höns. Gården till släkten 
-,m kop av nuv. &g:s svärfader, som brukade den till 1928, då den övertogs av nuv äg 

■■ alter Oskar Sigurd Broberg f. 04. Son till Oskar Broberg o. h, h. Lovisa f. Vessman. Gift 28 med 
Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 110 har, därav 10 åker, 100 skog. Tax.-v. 
8.200. 

Skogsbest.: Tallskog 'svart Ktnnnhärjad 1931). Man- 
byggn. uppf. på 1850-talet. Ladug. uppf. 1935. 2 häs- 
tar, 5 kor, 2 svin, 30 får, 50 höns. Gården har bebyggts 
av nuv. äg:s farfader kronolotsen Johan Olsson, vilken 
1882 överlät den till sonen Kristoffer Johansson f. 1853, 
gift 1879 med Anna f. Larsson. De efterträddes 1926 
av sonen, nuv. äg. 

Äg.: Arnold Johan Laurentius Johansson f. 21/10 
1879. Gift 11 med Edla Ahlberg f. 1882. Barn: Anton 
f. 12 (bosatt i Amerika), Artur f. 13, BUie f. 15 (gift 
Larsson), Charlie f. 17, Karin f. 20, Gustaf f. 23, Helge 
f. 24. Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 75 har, därav i åker, resten skogs- o. 
utmark. Tax.-v. 4.500. 

Jordart: Huvudsakl. grusjord på hällbotten samt ler- 
jord. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn, uppf. omkr. 
1840, renov. 1936. Ekonomibyggn. uppf. 1934. 1 häst, 
2 kor, svin till husbehov, 20 får, 20 höns. Nuv. äg. 
köpte gården 1929. 

Äg.: Arvid Karl Helge Andersson f, 01. Son till Karl 
Andersson o. h. h. Anna f . Lindstedt. Gift 2S med Edith 
Fredrika f. Lindfors. Barn: Anna-Lisa, Klara. Lån ghammar s 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 60 har, därav 8 åker, 20 skog, resten övr. 
mark. Tax.-v, 7.200, 

Jordart: Grusjord samt stenbunden jord o. myrjord 
på grus- o. hällbotten. Skogsbest.: . Tallskog. Man- 
byggn. uppf. 1910. Ekonomibygsn . uppf. 1905. 2 häs- 
tar, 2 kor, 2 svin, 60 får, 25 höns. Gården har varit i 
släktena ägo i flera generationer. Dess förste kände 
äg. är nuv. äg:s farfader Lars Larsson, som brukade 
den till 1893, då gården Övertogs av nuv. äg:s fader. 
Nuv. äg. tillträdde 1923. 

Äg.: Oskar Petter "Vilhelm Larsson f. 1894. Son till 
Oskar Larsson o. h. h. Lovisa f. Nordström. Gift 18 
med Ester Valborg f. Broström. Barn: Harry, Ebba, 
Greta, Gustav. 

Äg.: F. d. led. av kyrkoråd. Postadr.: Fårö. 

Jordart: Stenig mylla samt sandjord. Skogsbest.: 
Tallskog. Manbyggn. uppf. på 1880-talet av fröken 
Karin Martins moder. Ekonomibyggn. uppf. samtid, o. 
senare. 2 hästar, 1 ko, 2 ungdjur, 2 svin. c:a 30 får, 
c:a 30 höns. Nuv. innehavaren erhöll gården såsom 
gåva (föi' ul.fövrä tjiijistar) av fröken Karin Martin. 
Han hade tidig-a ve arcentl. en del av egend. 

Äg.: Ivan Axel Josef Söderdahl f. 26/10 1889. Son 
till Per Söderdahl o. h. h. Josefina f. Brunnsberg. Gift 
18 med Signe Bogren, f. 1899, död 37. Barn: Valborg 
f. 19, Stig f. 21, Frans f. 25, Karin f. 28, Åke f. 34. 
Postadr.: Fåra. Tel. 8. 

Areal: Total 61,7 har, därav 4,5 åker, 57,2 skog o. 
Bvr, mark. Tax.-v. 7.000. 

Jordart: Grusbl. mylla o. sandmylla, delv. stenbun- 
den mark. Skogsbest.: Tailskuy. Munln^-n. ursprungl. 
uppf. 1857. tillb. 1912, flygel uppf. 1910. Ekonomibyggn. 
uppf. på 1850-talet, div. byggn. 1910. Gården till fläk- 
ten 1887 genom köp av änkefru Dryssén. Arealen är 
utarrend. i mindre lotter. 

Äg.: Oskar Larsson f. 5/3 1863. Son till Anders Lars- 
son o. h. h. Anna Birgitta f. österström. Gift 1895 med 
Hilda Amalia f. Smitterberg, död 8/3 38. Barn: Ebba 
f. 1895, Karl Hugo f . 1898, Elly o. Birger f . 01. 7 10 åker, 12 skogs- . Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 41 har, < 
rösningsmark. Tax.-v. ( 

Jordart: Kalk sten sgrus o. sandmylla på hällmarks- 
o. sandbotten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 
i slutet av 1700-talet. Ekonom ibyggn. uppf. 1872 efter 
brand, 4 hästar, 1 unghäst, 2 kor, 1 ungdjur, svin till 
husbehov, 20 får, 25 höns. Guiden till släkten 1892 ge- 
nom nuv. äg:s farfader, som brukade den till 1895, då 
den Övertogs av Vilhelm östman, vars söner sedan 103:1 
äro gåidens äg. 

Äg.: Rikard o. Hiibert östman f. resp. 04 o. 15. Sö- 
ner till Vilhelm östman o. h. h. Tekla f. Bogren. H. ö. 
gift med Ragnhild f. Hoggblom. Barn: Mariann. Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 76,5 har, därav 10 åker. resten skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 7.200. 

Jordart: Grusjord o. sUnbunden jord samt svartmylla 
på bäll marksbotten. Skui;slnvl Til -krig. Manbyggm 
uppf. omkr. 1S70. Ekonomibv^g]. u|i-o; 1900— 01 efter 
brand. 2 hästar, 2 kor, 1 ungdjur. 3 svin, 20 får. Går- 
den har varit i släktens ägo undei i. tia. generationer. 
Nuv. äg. övertog- den 192S efter sin fader. 

Äg.: Mårten Niklas A. Nyström f. 1889. Son till 
Mårten Nyström o. h, h. Kristina f, Öberg. Gift 28 med 
Maria Johanna f. Bolin. Barn: Anna, Per, Vera. Ring vide 

Postadr.; Fårö. 

Areal: Total 59,3 har. Tax.-v. 9.800. 

Jordart: Grusbl. mylla samt stenbtmden mull jord. 
Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. i början av 
1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. på samma århundra- 
de. 2 hästar, i kor, 5 svin, 50 höns. Nuv. äg. övertog 
gården efter sin svärfader. 

Äg.: Petter Broberg. 
Postadr.: Fårö. Tel. IS. 

Areal: Total 8,5 har, därav 5,5 åker, 3 skog. 

Jordart: Grus-, mull-, ler- o. sandjord. Skogsbest.: 
Tallskog. Man- o. ekonom ibyggn. uppf. 1927. 1 häst, 
4—5 kor, 3 svin, 30 får, 50 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten 1920. Släktens stamfader är Stefanus 
Söderdahl. f. 1799, rektor i Visby. Nuv. äg.s farfar 
Rudolf Söderdahl är född i Bunge s:n. Sedan 1920 
arrend. 8 har från prästgården. 

Äg.: Konrad Söderdahl f. 12/5 1888. Son till Wilhelm 
Söderdahl o. h. h. Matilda f. Olsson. Gift 20 med Anna 
f. Olsson (lärarinna på Fårö). Barn: Märta f. 21, Karin 
f. 24, Harald f. 27, Yngve f. 28. Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 100,8 har, därav 15 åker, resten skogs- o. 
;iv:(j^ningsmark. Tax.-v. 10.700. 

Jordart: Sandmylla o. grusjord på myr- o. hällmarks- 
botten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1825, tillb. 1907. Ladug. o. loge nppf. 1900—01. 2 häs- 
tar, 1 unghäst, 3 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 40 får, 50 höns. 
Gärden till släkten 1879 genom köp av Lars Hamberg. 
vilken skänkte den till sin dotter Albertina, gift med 
Edvard Karlström. Denne brukade egend. till 1928, då 
den övertogs av nuv. äg. genom gifte. 

Äg.: Karl Hjalmar Ringbom f. 1888. Son till Karl 
P. Ringbom o. h. h. Charlotta t. Engström. Gift 24 
med Emidja Ingeborg f. Karlström. Barn: Margit, 
Gösta, Astrid. Verkegårds 

Postadr.: Fårö. 

Areal: Total 41 har, därav 7 åker, 4 skog. Tax.-v. 
4.800. 

Jordart: Grusmylla samt myrjord på stenbunden häll- 
marksbotten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 
1830, senare restaur. Ekonomi by ggn. uppf. samtid., 
tillb. 1910. 2 hästar, 1 unghäst, 3 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 
20 får, 40 höns. Gården har varit i släktens ägo sedan 
1600-talet. Dess förste kände äg. är Lars Persson, vil- 
ken efterträddes av sonen Petlec Verkr-lin 1S40. Denne 
brukade egend. till 186S>. &■' don cli;l;i£lirs mellan sönerna 
Oskar o. Lars Verkelin. Den förstnämnde brukade 
denna del till 1908, då svärsonen, nuv. äg., tillträdde. 

Äg.: Karl Oskar August Broman f. 1881. Son till 
Lars A. Broman o. h. h. Josefina f. Nordström. Gift 
06 med Ester Maria f. Verkehn. Barn: Astrid, Maja. Postadr.: Fårö. 

Jordart: Grusjord samt mylla o. myrjord på stenbun- 
den hällmarksbotten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyp^-. 
uppf. omkr. 1875, renov. 1938. 2 Ilastar, 2 kor, 2 ung- 
djur, svin till husbehov, 10 får, 20 höns samt ankor. 
Nuv. äg:s framlidne make övertog gården 1917 efter 
sin fader Lars Verkelin o. brukade den till sin död. 

Äg.: Märta Verkelin f. Silvergren. Gift 25 med Vick- 
tor Emanuel Verkelin, f. 1888, död 40, son till Lars Ver- 
kelin o. h. h. Karolina f. Verkander. Barn: Siri, Gun- 
borg, Wioktor, Bror. GAMMELGARN 
Gammelgarn GAMMELGARNS socken av Gotlands norra härad 
omfattar den inre delen av östergarnshalvön. Den ut- 
göres av jämn, skogbevuxen mark med spridda slätter 
och klinter. 

Fornminnen: Kämpagravar finnas vid Engemans- 
backen, en fornborg med husgrunder ä Herrgårds klint, 
domarringar vid vägen till Ardre, vid Skogby och vid 
Hälluii.skmyren. 

Areal: 37,54 kvkm. Enligt 1938 års fastighets- 
taxering är ägovidden: 595 har åker, 25,7 tomt o. trädg., 
21,7 slåtteräng, 6 kultiv. betesäng, 145,2 annan betes- 
äng, 1.582 skogsmark, 1.261,2 övr. mark. Jordbruksv. 
390.100 kr. I jordbruksv. ingående värde å skogsmark: 
37.800 kr. Skogsv.: 134.400 kr. Invånarantal: 401 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Gambiagarn". Den är annex till östergarn. 

Kyrkan härstammar i sitt nuvarande skick från omkring 1300. Västra delen är liksom, korportalen tro- 
ligen byggd 1236. Långhuset har rikt skulptursmyckad sydportal. 

Strax väster om kyrkan reser sig en ganska väi bibehållen ruin, som av de i murarna befintliga skott- 
gluggarna att döma en gång utgjort ett kastell. Detta anses vara av betydligt högre ålder än kyrkan. Res- 
taurering av ruinen påbörjades för några år sedan genom föreningen Gotlands Fornvänners försorg ocli fort- 
sattes efter ett års uppehåll samt avslutades 1939. Ruinen är uppförd av tuktad kalksten med en kärna av 
kullersten och kalks tenssmycken. Kyrkogårdsmuren har i väster en gammal spetsbågig port av huggen 
kalksten. 

Kyrkoherde: Björkander, Carl Johan. • 

Da vide 

Postadr.: Katthammarsvik. Tel. 3S B. 

Areal: Total 26,3 har, därav 9 åker, 17,3 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 4.700. 

Jordart: Grusjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
tillb. 1911, restaur. 1938. Ekonomibyggn. tillb. 1900, 
restaur. 1935. 2 hästar, 1 unghäst, 3 kor, 2 ungdjur, 
4 svin per år, ett 50-tal höns. Reakt.-fri besättn. Går- 
den, som tidigare varit länsmansboställe, har varit i 
släktens ägo under flera generationer. Nuv. äg:s fos- 
terfader inköpte dra från sin kusin H. Jacobsson o. bru- 
kade den till 1938, då gården övertogs av nuv. äg. 

Äg.: Helge Pr. Borell f. 13. Son till Henrik Borell 
o. ti. h. Amelie. Fosterson till Alfred Sjöström, f. 1864, 
o. h. h. sedan 1887 Anna österberg f. 1857, deras barn: 
Maria f. 1S88. Alfred Sjöström är son till Änder.'; Sjö- 
ström o. h. h. Anna Stina f. Jacobsson. Fru Sjös; rom 
är dotter till Jacob österberg o. h. h. Margareta i. Pet- 

hagmark. 

Jordart: Sandmylla på svalsand. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn, uppf. på 1890-talet, restaur. 1938. 
Kkdnornibyggn. uppf. samtid, med manbyggn. 2 häs- 
tar, 5 kor, 2 — 4 ungdjur, i — 5 svin per år, ett 50-tal 
höns. Reakt.-fri besättn. Gården till släkten 1939 ge- 
nom köp av nuv. äg. från Werner Larsson, vilken över- 
tagit den efter Alfred Bendelin. 

Äg.: Albert Johannes Emanuel Olofsson f. 1893. Son 
till Johan Olofsson o, h. h, Anna f. Jacobsson. Gift 18 
med Helny Larsson f. 1893. Barn: Sonja f. 18, Bertil 
f. 20, Rune f. 23, Elisabet f. 31. GAMMELGARN 
Engemans 

Postadr,: Kutthammarsvik. 

Areal: Total 58,5 liar, därav 10 åker, 48,5 skogs- o. 
betesmark. Tax.-v. 13.000. 

Jordart: Mylla på lerbotten samt sandmylla. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. dela på 1300-talet, 
dels 1759, repar. 1939. Stall, ladug. o. loge uppf. 1879. 
1 häst, 1 ko, 1 ungdjur, 1 svin, 12 får, ett 40-tal höns. 
Nuv. äg. övertog gärden 1927 efter sin svärfader, i vars 
släkt den varit i flera a r!i lindraden. 

Äg.: Karl Gustav Konrad Cederlund f. 1884. Son till 
Johan Cederlund o. h. h. Anna f. Pettersson. Gift 25 
med Emma Maria Lundborg f. 1883, dotter till J. P. 
Lundborg o. h. h. Maria Larsdotter. 

Äg.: Medl. av R. L. P. samt traktens ekonomisk;- 
j ordbruksf ören . 6,2 skog. Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 121,2 har, därav 25 åker, 
Tax.-v. 19.600. 

Jordart: Bandmylla o. grusjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. i böljan av 1800-talet. Stall, 
ladug. o. loge uppf. 1891. 3 hästar, I unghästar, 1 tjur, 
S kor, 3 ungdjur, i svin, 10 får, ett 50-tal höns. Nuv. 
äg. övertog garden 1887 efter sin fader. 

Äg.: Anton Pettersson f. 1860. Son till Petter To- 
masson o. h. h. Anna Larsdotter. Gift l:a gången med 
Maria f. Jakobsson, död 02. Barn: Albert f, 1894, Alma 
f. 1897 (gift med V. Olsson från Angå s:n). Gift 2:a 
gången med Emma Båtelsson f. 1882. 
Postadr..* Katthammarsvik. 

Areal: Total 80,6 liar, därav 9 åker, 71,6 skogs- o. 
betesmark. Tax.-v. 8.500. 

Jordart: Grus- o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1900. Stall, ladug. o. loge uppf. 1888. 
2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 4 svin, ett 50-tal höns. Nuv. 
äg. övertog gården 1911 efter sin fader, som innehaft 
den sedan 1880. 

Äg.: Karl Albert Pettersson f. 1881. Son till Tomas 
Pettersson o. h. h. Maria f. Bendelin. Gift med Julia 
Stenström f. 1889, dotter till Lars Stenström o. h. Ii. 
Emma f. Ahlby. Barn: Bertil f. 12 (gift med Klara 
Nilsson f. 18, barn: Sven-Ove f. 37, Berit f. 39), Martin 
o. Henry f . 16, Edvin f . 22. Postadr.: Kutthammarsvik. 

Areal: Total 141,7 har, därav 25 åker, 114 skog, 2 
äng. Tax.-v. 22.000. 

Jordart: Grusmylla o. sandbl. mylla. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. på 1740-talet, senare tillb. 
o. restaur. EkonomSbyggn. uppf. 1882. 3 hästar, 1 — 2 
unghästar, 7 kor, 5 ungdjur, 10—15 svin, 20 får, 100 
höns. Traktordrift. Arealen delv. täckdikad. Gården 
till släkten omkr. 1685, Den bar innehafts av nuv? ag:a 
farfader Johan Lundborg o. tidigare av dennes fader, 
Nuv. äg. övertog hälften av gården 1927 o. resten 1937. 

Äg.: Ernst Lundborg f. 31/8 1885. Son till Oskar 
Lundborg o. h. h. Anna. Gift 15 med Linda f. Larsson. 
Barn: Nils f. 17, Karl-Gustav f. 19, Ingrid f. 21, Henning GAMMELGARN 
Gar tar ve 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 80 har, därav 20 åker, 60 skogs- o, hag- 
mark. Tax.-v. 14.500. 

Jordart: Myr- o. grusjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1898, tillta, o, restaur. 1939. Ekonomi- 
byggn. uppf. på 1860-talet, omb. o. restaur, 1931, ma- 
gasln uppf. 1914. 4 hästar, 2 unghästar, 5 kor, 4—5 
ungdjur, 3 svin per år, 12 får, ett 50-tal höns. Reakt.- 
fri besättn. Större delen av arealen täckdikad. Går- 
den till släkten genom köp av nuv. äg:s fader, som bru- 
kade den till 1921, då den övertogs av nuv. äg. 

Äg.: Karl Tyko Klintström f, 1886. Son till Thomas 
Klim ström o. Ii. h. Maria f. Larsson, Gift 15 med Olga 
Olofsson f. 1892. Barn: Tyko f. 17, Brita f. 19, Tekla 
f. 26. 

Äg.: Led. av skol-, pastorats- o. kyrkoråd, samt pens.- 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 53,6 har, därav 11 åker, 42.6 akog o. 
hagmark. Tax.-v. 7.800. 

Jordart: ör- o. dyjord. Skogsbo:. Han-skog Man- 
byggn. uppf. 1928 av nuv, äg. Ekonomibyggn. uppf. 
1926 av nuv. äg. 2 hastar, 5 kor, 2—3 ungdjur. 4 svin 
per år, 3 får, ett 30-tal höns. Reakt.-fri besättn. Area- 
lim helt täckdikad. Gården Ull släkten 1867 genom köp 
av nuv. åg:s svärfader C. H. österberg, som brukade 
den til! 1909, då den övertogs av nuv äg. 

Äg.: Gustav Elof Ahlvui f, 1879. Gift 08 med Jenny 
Österberg f, 1876. Barn- Tyra f. 12, gift med William 
Pettersson. 

Gartarve, Sysne 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 109,6 har, därav 14 åker, 95,6 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 20.T00. 

Jordart: Sandmylla o. grusjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. i mitten av 1700-talet, tillta. 
1900, restaur. 1932. Ekonomibyggn. uppf. å obekant 
datum, omb. på 1890-talet, restaur. 1916—17. 3 hästar, 
1- — 2 unghästar, 5 kor, 2 — 3 ungdjur, 3 svin per år, 5 
får, ett 30-tal höns. Reakt.-fri besättn. Gården har 
varit i släktens ägo sedan 1600-talet. Nuv. äg. övertog 
den 1912 efter sin fader. 

Äg.: Nils Jacob Albert Pettersson f. 1881. Son till 
Jacob Pettersson o. h. h. Katarina f. Jacobsson. 

Gartarve, Sysne 

Postadr.: Katthammarsvik. Tel. 32 B, 

Areal: Total 62,7 liar, därav 8 åker, 54,7 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 11.300. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barrskog, Manbyggn. 
uppf. på 1890-talet, restaur. 1937. Lada uppf. 1886, 
stall o. ladug. 1896, restaur. 1939. 2 hästar, 2 unghäs- 
tar, 5 kor, 2 — 3 ungdjur, svin till husbehov, ett 40-tal 
höns. Reakt.-fri besättn. Gården till släkten 1872 ge- 
nom köp av nuv. äg:s farfader Anders Nordin. Efter 
honom kom sonen Alexander Nordin, som innehade går- 
den till 1923, då den övertogs av nuv. äg. 

Äg.: Oskar Leonard Nordin f. 20/10 1896. Son till 
Alexander Nordin o. h. h. Olivia f. Bendelin. Gift 22/7 
22 med Helfrid Johansson f. 1887. Bam: Eva o. Ruben 
f. 23, Erik f. 25, Leo f. 27. 

Äg.: Innehar en fastighet i Visby, taxerad till 15.000 
kr. GAMMELGARN 
Gar tar ve, Sys ne 

Postadr.: Katthammarsvik. Tel. 17. 

Areal: 10 har åker, 7,5 skog, 45 avrösningsmark. 
Tax.-v. 9.800. 

Jordart: Mylla på vitsandsbotten samt sandjord. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf, på 1860-talet. 
omb. 1921, flygel på 1870-talet. Ekonomibyggn. uppf. 
pä ISSO-talet, omb. o. restaur. 1930. 2 hästar, 1 ung- 
häst, 6 kor, 3—4 ungdjur, 3 — 4 svin, ett 40-tal höns. 
Reakt.-fri besättn. Nuv. äg. övertog gården 1913 efter 
sin fader. 

Äg.: Johannes Alfred Pettersson f. 1883. Son till 
Petter Pettersson o. h. h. Josefina, t Johansson. Gift 
16 med Klara Andersson f. 1895. Barn: Astrid f. 17, 
Karl Gustaf f. 19, Dagny f. 21, Sven f. 29. 

Äg.: P. d. led. av skolråd. 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 98,8 har, därav 20 åker, 78,8 skogs- o. 
betesmark. Tax.-v. 19.700. 

Jordart: Grus- o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. på 1850-talet. Stall, ladug. o. loge 
uppf. på 1860-talet. 4 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 5 ung- 
djur, 6 svin, 12 får, ett 70-tal höns. Nuv. äg. övertog 
gården 1901 efter sina svärföräldrar, i vars släkt den 
varit under flera generationer. 

Äg.: Wiktor Persson f. 1875. Son till Båtel Persson 
o. h. h. Maria f. Cederlund. Gift med Axelina Hagvall 
f. 1881, dotter till Joh. Hagvall o. h. h. Anna f. Timgren. 
Barn: Ester f. 02 (gift med Ivar Klintström, barn: 
Kerstin, Lisbet), Dagny f. 03, Erik f. 11 (gift med Mar- 
git Nilsson f. 13). 

Äg.: P. d. led. av komm. -nämnd. o. skolråd. Medl. 
av R. L. P. o, traktens ekonomiska j ordbruk sf ören. 

G lo ser 

Postadr.: Katthammarsvik. Tel. J,S Kräklingbo. 

Areal: Total 81,5 har, därav 18 åker, 63,5 skogs- o. 
betesmark. Tax.-v. 11.700. 

Jordart: Grus- o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1923, flygel 1936. Stall, ladug. o. loge 
uppf. 1910. 3 hästar, 6 kor, 4 ungdjur, 6 svin, 4 får, 
ett SO-tal höns. Nuv. äg. övertog gården 1937 efter sina 
föräldrar. Den har tidigare varit i moderns släkt un- 
der flera generationer. 

Äg 1 .: Sture Söderberg f. 12. Son till Aug. Söderberg 
o. h. h. Lydia f. Jansson. Gift med Karin Lindberg f. 
11, dotter till Karl Johansson o. h. h. Rut f. Lindberg. 
Barn: Birgitta f. 39. 

Äg.: Medl. av R. L. P. o. traktans ekonomiska fören. 

G lo ser 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 81,5 har, därav 12 åker, 69,5 skogs- o. 
betesmark. Tax.-v. 11.600. 

Jordart: Grus- o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. å obekant datum, tillb. 1872. Stall, 
ladug. o. loge uppf. 1919. 3 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 
2 ungdjur, 6 svin, 5 får, ett 50-tal höns. Nuv. äg. över- 
tog gården 1923 efter sina svärföräldrar, i vars släkt 
den varit sedan 1600-talet. 

Äg.: Oskar Båtelsson f. 1888. Son till Båtel Persson 
o. h. h. Maria f, Cederlund. Gift med Hulda Olofsson 
f. 1887, dotter till Tomas Olofsson o. h. h. Selma f. 
Ahlvin. Barn: Gunnar f. 13. 

Äg.: Led. av skolråd., fattigv.- o. tax.-nämnd. Medl. 
av R. L. P. o. B. F. samt traktens ekonomiska jord- 
bruksfören. GAMMELGARN 

*wm Hugreifs 

Postadr.: Katthammarsvik. Tel. 38. 

Areal: Total 124,6 har, därav 19 åker, 105,6 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 15.600. 

Jordart: Sandmylla o. grusjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1903 av nuv. äg. Ladug. o. 
stall uppf. L916. 2 hästar, 2 unghästar, i kor, 3 — i 
ungdjur, 4 svin, 100 får, ett 80-tal höns. Reakt- 
fri besättn. Trål; tordrift. Gården har varit i släktens 
ägo sedan slutet av 1700-talet, då den innehades av 
nuv, äg:s svärfaders farfar And. Fransson, vilken efter- 
träddes av sonen Olof Franzén f. 1818. Denne i sin tur 
efterträddes av sonen Johan Franzén f. 1S38. Nuv. äg. 
tillträdde 1896 genom gifte. 

Äg.: Gunnar Lindgren f. 22/9 1871. Son till Olof 
Lindgren, f. 1832, o, h, h. Elisabeth Haneli f. 1839. Gift 
19/6 1896 med Selma Franzén f. 2/2 1872. Barn: Erik 
f. 01 (gift med Margareta Hall f. 1903, barn: Hans f. 
29, Karm f. 32, Märta f. 34). 

Äg.: F. d. ordf. i komm.-nämnd. o. pens.-styr. Led. 
av skolråd. 

Hugreifs 

Postadr. : Katthammaravik. 

Areal: Total 34,4 har, därav 10,5 åker, 23,9 skogs- o. 
hagmark samt övr. mark. Tax.-v. 8.500, 

Jordart: Lermylla o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1910 av nuv. äg. Ekonom ib yggn. 
uppf. 1917 av nuv. äg., ladug. cementerad. 3 hästar, 
4—5 kor, 3—1 ungdjur, 3—4 avin, ett 50-tal höns, 
Reakt.-fri besättn. Arealen delv. täckdikad. Gården 
har varit i släktens ägo sedan början av 1800-talet. 
Nuv. äg. övertog hälften av densamma 1909 o. resten 
1915 efter fadern. 

Äg.: Johannes Oskar Hammargren f. 7/4 1885. Son 
till Lars' Johannes Hammargren o. h. h. Augusta f. 
Hansson. Gift 20/11 10 med Agnes Hermansson, f. 
26/3 1874, död 13/6 1932. Barn: Olov f. 11, Brita f. 13, 
Ake f. 17, 

Äg.: Ordf. i komm.-nämnd., kom m.- stämman, fattigv.- 
styr. o. skogsvårdskommittén, v. ordf. i valnämnd., led. 
av pens.-nämnd., skiftesgodeman, vägstämmoombud. 

Hugreifs 

Postadr.: Ratthammarsvik. 

Manbyggn. uppf. 1926 av nuv. äg:s svärfader. Ladug. 
uppf. året därpå, i hästar, 8 kor, 5 svin, 10 får, 75 
höns. Nuv. äg. köpte gården 1921 från sina svärför- 
äldrar, i vars släkt don tidigare varit. 

Äg.: Jakob Johan Niklas Larsson f. 25/6 1895. Son 
till Jakob Larsson o. h. h. Olivia f. Johansson. Gift 21 
med Iris Karin Elisabet Larsson f. 28/11 02. Barn: 
Erik f. 21, Helge f. 22, Ingemar f. 26, Rune f. 28, Irma 
f. 35, Erland f. 36. 

Högstens 

Postadr.: Katthammar svik. 

Areal: Total 114,1 har, därav 12 åker, 100 skog, 2 
ängs- o. betesmark. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Huvudsakl. stenbunden jord, delv. sandmylla. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1824, 
senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1886 o. senare. 
3 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 4 ungdjur, 5 — 10 svin, 
10 får, 75 höns. Gården til! släkten på 1740-talet. Nuv. 
äg. övertog den 1898. 

Äg.: Oskar Haneli t. 1866. Son till Carl Hanell o. 
h. h. Maria f. Göransson. Gift 1895 med Hulda Hög- 
lund f. 1876. Earn: Emma t. 1895, Olga f. 1898, Anna 
f. 1900, Ture f. 03. 
■('ni utgrävningen rid Korsbrlni>u/en, Visby. GAMMELGARN 
Poatadr.: Kuttliannititrsi-ik. 2 har, därav 12 åker, 95 skog, 2 äng. Areal: Total 1 
Tax.-v. 19.000. 

Jordart: överv. sandmylla. Skogsbest.: BL barrskog 
Miinbyg-gTi. uppf. på 1780-talot. senare restaur., två. 
flyglar. Ekoiuumbyggii. uppf. på 1860-talet, senare 
restauv. 2 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 4 ungdjur, 5— g 
svin, 12 får, 75 höns. Arealen dräneiad med öppna di- 
ken. Gårduii Lill släkten omkr, 1685. Nuv. äg:s 
farfar Oskar Larsson tillträdde genom gifte. Nuv i\° 
övertog gården 1925 efter sin fader. 

Äg.: Josef Larsson f. 30/11 02. Son till Oskar Lars- 
son o. h. h. Josefina f. Danielsson. 

Kyr k ljuves 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 161,8 har, därav 40 åker, 79 skog, 1 
ängsmark, 41 övr. mark. Tax.-v. 26.800. 

Jordart: Myr- o. delv. sandjord. Skogsbest.: Tall- o 
granskog. Manbyggn. liar uppf. i flera omgångar med 
början på 1640-talet, flygel 1914. Ekonomibyggn. uppf. 
1884, lada senare, restaur. efter hand. 4 hästar, 1 — 2 
unghästar, 1 par oxar, 10 kor, 6 ungdjur, 4 svin, 15 får 
ett 50-tal höns. Gården kom till släkten enligt arkiv 
1715—20. Nuv. äg. övertog hälften av densamma 1911 
efter sin svärfader o. den andra hälften senare efter 

Äg.: Karl Johannes Lindgren f. 24/6 1877. Son till 
Olof Lindgren o. h. h. Elisabeth f. Haneli. Gift 04 med 
Emma Franzén f. 1878. Barn: Sigrid f. 08. 

Äg.: Skiftesgodeman, ordf. i Stormyrs dikningsföre- 
tag., led. av kyrko- o. skolråd, samt tax.-nämnd. F. d. 
ordf. i komm.-styr. o. komm.-nämnd. samt ordf. i livs- 
medelsnämnd. 1914—18. Genomgick Hemse folkhög- 
skola 1901—02. 
Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 90.8 har. därav 11 åker, 79.8 skogs- o 
ar^siuark. Tax.-v. 9.200. 

Jordart: Grus- o, sandjord. Skogsbest.! Barrskog 
Manbyggn. uppf. på 3860-talet. tillb. 1916. Stall, ladug 
o. loge uppf, 1S95. 2 hästar. 2 unghästar, 4 kor 2 ung- 
djur. 4 svin, 15 får. ett 100-tal höns. Nuv, ag övertog 
gärden 1925 efter sin svärfadi r. vilken inkom dm 1894 

Äg,: Gustav Ostman f, 1895 Son till Alfred Östman 
o. Ii '-. Aj^iJia f. K<,. :■•&.-. Gift 18 mnl Meggte Pet- 
terson f. 1893, dotter till Johan Pettersson o. h, h. 
Emma f. Tomsson. Rarn; Gösta f. 18 Ingvar f 2«' 
Alvar f, 29. Gprtmd f. 31. 

Äg.: Ordf. i bamav.-nämnd., led. av fattigv.-styr. 
Medl, av It. L. F. o. traktens ekonomiska jordbruks- Mattsar ve 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 38 har, därav 8,5 åker, 29,5 skogs- o. be- 
tesmark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Grus- o. mulljord. Skogsbest.: Barrskog 
Manbyggn. uppf. 1859. repar. 1936. Stall, ladug o 
loge uppf. 1910. 2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin 
Nuv. äg. köpte gården 1898 av sin svärfader. 

Äg.: August Johansson f. 1875. Son till J. P. Svens- 
son o. h. h. Vilhelmina f. Svensson. Gift med Hilma 
Hansson, f. 1872, död 24. Barn: Edny f. 03. GAMMELGARN 

Rommunds 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 73,5 har, därav 12 åker. Tax.-v. 11.200. 

Jordart: Grus- o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn, av gammalt (tiluiii. restaur. 1924, tillb. 1928. 
Stall, ladug. o. loge uppf. 1825, senare restaur. 2 häs- 
tar, 6 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 15 får, ett 50-tal höns. 
Nuv. äg. övertog gården 1936 efter fröken Alma Fran- 
zén. På ägorna finnas flera stenåldersgravar, av vilka 
en utgrävdes 1937. 

Äg.: Frans Klintström f. 09. Son till Herman Klint- 
ström o. h. h. Hulda f. Sundahl. Gift med Elsa Berg- 
ström f. 00. Barn: Kjell f. 29, Ann-Marie f. 35, Elisa- 
bet f. 37. 

Rommunds 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 24,5 har, därav 4,5 åker. Tax.-v. 6.500. 

Jordart: Grus- o. sandjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. restaur. 1936. Stall, ladug. o. loge uppf. på 
18S0-talet. 2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 6 får, 
ett 60-tal höns. Nuv. äg. övertog gården 1909 efter 
sina svärfiiräkirar, i vars släkt den varit i flera genera- 

Äg.: Karl Bodin f. 1879. Son till Oskar Bodin o. h. h. 
Karolina f. Klingvall, Gift med Julia Pettersson f. 
1876, dotter till Petter Pettersson o. h. h. Anna f. Ja- 
kobsson. Barn: Axel f. 07 (gift med Märta Ahlvin f. 
06, barn: Britt f. 35, Börje f. 39), Inga f. 11 (gift med 
A. Neogard från Äldre s:n). 

Skogby 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 39,1 har, därav 7,5 åker, 31,1 skogs- o. 
hag m ark, 0,5 betesmark. Tax.-v. 6.800. 

Jordart: Sand- o. grusjord, något myrjord. Skogs- 
best,; Barrskog. Manbyggn, uppf. 1921 av nuv. äg:s 
svärfader, nytt tak 1931, renov, 1936. Ekonomibyggn. 
uppf. 1901, omb. o. restaur. 1928. 2 hästar, 1 unghäst, 
4 kor, 1—2 ungdjur, 4 svin, ett 40-tal höns. Reakt- 
fri besättn. Större delen av arealen täckdikad. 
Gården till släkten genom köp av nuv. äg:s svärfars 
far Olof Hansson. Han efterträddes av sonen Hans 
Olofsson, som brukade den till 1930, då nuv. äg. till- 
trädde. 

Äg.: August Ardgren f. 17/11 1894. Son till Johan 
Ardgren o, h. h. Katarina f. Langren. Gift 19/7 24 med 
Selma Olofsson f. 5/7 1889, dotter till Hans Olofsson 
o. h. h. Emma f. Nilsson. Barn: Ingrid f. 26, Anna- 
Lisa f . 30. 

Skogby 

Postadr.: Katthammarsvik. 

Areal: Total 39,7 har, därav 7,5 åker. Tax.-v. 4.600. 
Jordart: Svartmylla på svalsand, mylla på lerbotten 
samt sandjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. för omkr. 200 år sedan, restaur. o. omb. 1930. 
Ekonomibyggn. uppf. 1887, tröskhus 1877, restaur. 1938, 
cementerade. 2 hästar, 3 kor, 1 — 2 ungdjur, 4 svin, 
ett 50-tal höns. Reakt.-fri besättn. Gården till släk- 
ten genom nuv. äg:s svärfars fader. Denne efterträd- 
des av svärsonen Johan Xilsson. .som brukade gården 
till Bin död 1915. Nuv. äg. tillträdde 1918. På ägorna 
finnes en forngrav, som är en bland de största på Got- 
Äg.: Albert Nilsson f. 31/10 18S9. Son till Johan 
Nilsson o. h. h. Anna Olivia f. Karlsson. Gift 6/1 20 
med Märta Högren f. 3/9 1892, dotter till Nils Högren 
o. h. h. Albertina f. Ostman. Barn: Ingvar f. 21, Arne 
f. 25. Fosterbarn: Kerstin Högren f. 29. GAMMELGARN 
Trosings 

Postadr.: Kräktingbo. Tel. 10. 

Areal: Total 80,2 har, därav 7,5 åker, 69,7 skogs- o. 
ha.gma.rk, 3 ängsmark. Tax. -v. 10.000. 

Jordart: Stenbunden örjord, något mylla. Skogsbest.: 
Barr- o. något lövskog. Manbyggn. uppf. 1900 av nuv. 
äg:s fader, restaur. o. moderniserad 1905. Shill o. ladug. 
uppf. 1923, trösklada 1927. Cementerad gödselstad med 
urinbrunn. 2 hästar, i — 5 kor, 2 ungdjur, 4 — 5 svin per 
år, 18—20 får vinterfödas, ett 100-tal höns. Reakt-fri 
besätta. Arealen helt täckdikad. Gärden till släkten 
1875 genom nuv. äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 1932. 
Å. ägoma finnas en del gravsättningar. 

Äg 1 .: Albert Thimgren f. 21/4 1876. Son till Johan 
Tliimgren o. h. h. Brita f. Lunborg. Gift 14 med Elin 
Lundborg f. 1/11 1892. Barn: Ture f. 15, Elis f. 20, 
Birgit f. 29. 

Ange 

Postadr.: Katthammarwik. Tel. S-i. 

Areal: Total 104 har, därav 15,5 åker, 30 skog, 58,5 
betesmark. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Grus- o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1833 o. tidigare. Stall, ladug. o. loge 
uppf. 1927, restaur. 1925. 3 Ilastar, 4 unghästar, 1 tjur, 
8 kor, 4 ungdjur, 1 modersugga, 6 gödsvin, 15 får, ett 
80-tal höns. Nuv. äg. övertog gården 1921 efter sina 
svärföräldrar, i vars släkt den varit i c:a 300 år. A 
ägorna finnas gamla gravplatser. 

Äg.: Karl Adolf Nordström f. 1889. Son till Adolf 
Nordström o. h. h. Ida Klintberg. Gift med Hulda Pet- 
tersson f. 1884, dotter till Henrik Pettersson o. h, h. 
Augusta Engdahl. Barn: Sune f. 06. 
Ganthem GANTHEMS socken av Gotlands norra härad är 
belägen i det inre av landet österut från Roma. 

Fornminnen: Stenar med slipräfflor ha anträffats 
vid Hartviks och Norrbys. Kummel finnas exempelvis 
vid Hartviks, kämpagravar å samma plats samt även 
vid Båtels, Ekebys, Gardese, Smiss och Tomase. Plat- 
ser för järnåldersgravar äro Ekebys, Gardese (c:a 70 
st,), Hartviks samt området kring kyrkan. En f om- 
borg är "Skansen" söder om Gardese. Den har fyr- 
sidig form. 

Areal: 22,47 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxe- 
ring är ägovidden: 651,9 har åker, 25,3 tomt och träd- 
gård, 11 slåtteräng, 12,5 kultiverad betesäng, 48 annan betesäng, 1.110,5 skogsmark, 422,4 övrig mark. Jord- 
bruksvärde: 437.000 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 31.600 kr. Skogsvärde: 87.900 kr. In- 
vånarantal: 275 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Ganteem". Den är annex till Dalhem. 

Kyrkan, som är byggd i kalksten, är fullbordad under 1200-talet samt visar påverkan av den eiater- 
ciensiska stilen, som inkommit å Gotland genom Roma kloster. Tornspiran är dock modern. Långhusets inre 
prydes av väggmålningar från 1400-talet med figurscener, såsom framställningar av Kristi lidande, andeut- 
gjutelsen, Kristus å regnbågen och de dödas uppståndelse, och målade invigningskors. Dopfunten är av 
sandsten och utförd av mäster Hegwaldr, En medeltida sten med kortare munkbil .inslr Inskrift finnes. — 
Kyrkoherde: Kontraktsprosten Reuser, Gustaf Theodor. 
Postadr.: Goti<aid.~ Hti.wlhtj, Tel. I.', Gantkem. 

Areal: Total 84 har, därav 30 åker, 50 skog, i övr. 
mark. TaK.-v. 21.000. 

Jordart: Ler- o. snndmylla pä lerboUen. Skogsbest. : 
Tall-, gran- o. delv. björkskog. Manbyggn. uppf. 1864, 
flygel 1910. Ekonomibyggn. uppf. i början av 1900- 
talet. restaur. o. titlb. 1937. i hästar, 1 unghäst, 12 
kor, 12 ungdjur. 15—20 svin. 200 höns. Arealen täck- 
dikad. Gården Ull släktpn 1784. Nuv. äg. övertog den 
1932 efter svärfadern. 

Äg.: John Artur Ekström f. 28/2 03, Son till Jacob 
Ekström o. h. h. Amanda f. Holmkvist. Gift 32 med 
Linnea f. Olsson. 

Äg.: V. ordf. i fattig v .-styr. Led. av komm.- o. pens.- 
nämmi. m. m. Båtels 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 30 har, därav 15 åker, 15 skog. Tax.-v. 
10.200. 

Jordart: Mylla på lerbotten, delv. sand- o. grusjord. 
äbest. : Bl. tall- o. granskog. Manbyggn, uppf. 
Ekonomibys gu. uppf. HHtO, 3 hästar, 8 kor, 4 
uns; '.ljuv. 5 svin, 100 höns. Gärden har varit i släkten 
sedan 1876, dä den inköptes av nuv. äg:s svärfars far 
O. Pettersson. Sonen Emil PeLlorssun överlog den 1921. 
Nuv. äg. tillträdde 1937. Ett gammalt gravfält finnes 
på den s. k. Rosengardsbacke!] om kr. 1 km. frän går- 

Äg.: Gustav Kotz f. 31/10 13. Son till Johannes 
Kotz o. h. h. Maria f. Buskas. Gift 36 med Anna f. 

Pettersson. Barn: Kerstin f. 37. Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 8 har, därav 4 äker, 3,5 skog, resten 
tomt 0. trädg. Tax.-v. 5.500. 

Jordart: Sand- o. lermylla. Skogsbest: Barrskog. 
Manbyggn, uppf. 1914. Ladug. uppf. samtid,, lada 1940. 
1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, svin o. höns till husbehov. 
Keakt. -(")■! besättn. Nuv. äg. inköpte marken 1913 O. 
lät uppf. byggn. Ar 1939 tillköptes 3 liar åker o. 3,5 

Äg.: Johan Olsson t, 1880. Son till Lars Olsson o. 
h. h. Jakobina f Pettersson. Gift 13 med Anna Ja- 
kobsson f. 1883. Barn: John f. 13. Postadr.: Oollinidx Iltiwlhy. Tel. 2 Ganthem. 

Areal: Total 3,5 har, därav 1,5 åker, 1,5 myrmark, 
0,5 tomt o. trädg. Tax.-v. 5.700. 

Jordart: Sand- o. lermylla på lerbotten, Manbyggn. 
uppf. omkr. 1915, repar. o. renov. 1936. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. samma tid som manbyggn. 2 nöt- 
kreatur, 2 svin, ett 100-tal höns. Nuv. äg. inköpte 
gärden !937 frun Knisl Johansson. 

Äg.: Hjalmar Engström f. 5/12 1872. Son till Johan 
Engström o. h. h. Maria f. Jakobsson. Gift 11 med 
José f. Stenström. Fosterbarn: Erik Svensson f. 15/2 
1914. 

Äg.: Innehade föräldragården Bjärges Lilla i Vall- 
stena under uren 1914 — 37. 
Ekebys 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 81,5 liar, därav 15,5 åker, resten skogs- 
o. ängsmark samt tomt o. trädg. Tax. -v. 11.400. 

Jordart: Lerbl. mulljord. SkogsbesL; Barrskog. La- 
Öug. uppf. 1912. lada 1936. 3 hästar, 6 kor, 2 — 3 ung- 
djur, 6 svin per Ar, ett 40-tal höns. Reakt.-fri besätta. 
G&rden Ull släkten genom köp 1935. 

Äg.: Julius Andreasson- Buskas f. 1885. Son till 
Andreas Buskas o. h, h. Anna f. Norberg. Gift 22 med 
Maria f. Utns. Barn: Sigfrid f. 23, Astrid f. 27, Elin 
f. 30, Lisa-Britt f. 32. Ekebys 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 62 har, därav 15 åker, 45 skog, 2 be- 
tesvall. Tax.- v. 10.000. 

Jordart: Huvudsakl. mylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Huvudsakl. gran- o. tallskog. Manbyggn, uppf. 1933. 
Ekonomibyggn. uppf. 1923. 3 hästar, 2 unghästar, 8 
kor, 4 ungdjur, 4 svin, 8 får, 100 höns. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten i början av 1800-talet, var- 
efter den gått i arv i 4 generationer. Nuv. äg. övertog 

Son till K. A. Bodin o. 
Gift 25 med Miriam f. 
Ganthems s:n). Barn: den 1935 efter fadern. 
Äg.: Gustav Bodin 
h. h. Wendla f. In; 
östman (folks kolla rar 

Marianne f. 29. 
Äg.: Ordf. i komm.- Postadr.: Gotlands Hässelby, 

Areal: 14 har åker, 21,5 skog o. hagmark samt tomt 
o. trädg. Tax, -v. 7.500. 

Jordart: Svartmylla samt sand- o. lerjord. Skogs- 
best: Ban^ko;;. Manbyppn. uppf. 1SS0, repar. O. re- 
nov. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1934. 2 hästar, 5 
kor, 3 ungdjur, 5—6 svin. ett 60-tal höns. Gården till 
släkten 1035 genom köp från Joh. Larsson. 

Äg.: Vilhelm Kn.slierns.son-Knutas f. 12/1 03. Son 
(ill Kristian Hanssmi-Kmitas o. h. h. Katarina f. 
Eiihhorst, Gift 21 med Emma f. Mathiasson, Barn: 
Karin, Anna, Emma, Sigfrid, Kils-Gunnar, Alf, Stig. Ekebys 

Postadr.: Gotlands Hässelby. Tel. 16 Ganthem. 

Areal: Total 29,7 har. därav 10 åker, 2 myr, resten 
skog o. ängsmark samt kultiv. betesmark. Tax.-v 
6.500. 

Jordart: Lera på hällbotten o. mull jord på lerbotten 
samt sandmylla. Skogsbest,: Barrskog. Manbyggn 
uppf. på 1880-talet, tillb. o. resUur. frän guin<len'iöMf- 
Ekonomibyggn. uppf. 1909, 1926 o. 1937. 2 hästar, 6 
kor, 4 ungdjur, S k vin por år, ett 70-tal höns. Reakt.- 
fii ii;s;iltn Gardc-n Ull slakten gennni kon 1933. Den 
har tidigare innehafts av Etiv. l : hiksson. Myrmarkei 
LillköptGS 1934. 

Äg.: Jacob Pettersson Knutas f. 1893. Son till 
Petter Andersson Knutas o. h. h. Emilia f. Glubrekt. 
Gift med Helena Glubrekt, f. 1894, död 39. Barn: 
Emilia (gift med Xiia Johansson i . llara f. 21, Ida f 
23, Elin f. 29, Erik f. 32. 
Ekebys 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Area): Total 15 liar, därav 3,5 myr, 3,5 åker, 8 skog, 
tomt o. trädg. Tax.-v. 3.600. 

Jordart: Mull jord på ler botten samt myrjord. 
Sko^sbesl.: Barrskog. Manbyggn. uppf, 1928. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1936—37. 1 häst, 4 — 5 kor, 1 ungdjur. 
5— 6 svin per år, ett 50-tal höns. Reakt.-fri besätta. 
Nuv. äg:s fosterfader Fritz Johansson Inköpte gården 
1921 o. efterträddes vid sin död 1933 av nuv. äg. 

Äg.: Sigvard Sandelin f. 07. Son till Axel Sandelin 
o. h. h. Elin f. Olsson. Gift 35 med Edit f. Timgren. 
Barn: Yngve f. 36. Pöxt.aär.: Gollund:: IliistfAby. 
20.700. 

Jordart: Bl. sand- o. lermylla samt grusjord. Skogs- 
best.: Eiirrskog. Manbyggn. uppf. 1884 av sten, tillb. 
1924, flygel uppf, 1900. Ekonomibyggn. uppf. 1930 o. 
senare, 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor. 5-6 ungdjur, ett 
20-tal svin, ett 50-tal höns. Reakt.-fri besätta, Arealen 
1 1 värn- rart. Garden till släkten genom köp 1870 av nuv. 
äg:s fader, som 1013 efterträddes av nuv. äg. Den har 
utökats genom tillkop av intilliggande marker. 

Äg.: Reinhold Pe.tt,:i sson f. 1874. Son till Johan 
Petterson o. h. h. Karolin;! i". iVystWjm. Gift 1FJ00 mod 
Agnes f. Pettersson (död 40). 

Äg.: Har tidigare innehaft ett flertal komra. uppdrag. Postadr.: Guthtmlx n/i.iMlby. Tel. 10 Gantkem. 

Areal: Total 118 har, därav 25 åker, 93 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 15.500. 

Jordart: Grusbl. lerjord, delv. på grusbotten. Skogs- 
bijst,: Bl. tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1847, fly- 
gel 1877. Ekonomibyggn. uppf. 1894, övr. byggn. se- 
nare. 3 hästar, 8 kor, 6 ungdjur. 5 — 10 svin, 75 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1845 genom 
köp av nuv. äg:s farfars far Henrik Thonell, som uppf. 
byggn. Don övpi^ick seclei mcrss Lill lians son, nuv. äg;s 
farfar, varefter ilen tillträddes 1911 av nuv. äg:s farter 
o. 1939 av nuv. äg. 

Äg.: Einar Henrikson f. 2/10 00. Son till Hjalmar 
Henrikson o. h. h. Alma f. Bergström. Gardese 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 39 har, därav 14 åker, 23 skog, 1,5 ängs- 
mark, Tax.-v. 12.900. 

Jordart: Omväxl. ler- o. sandmylla samt mossjord, 
Skog.sliest.: Tull- u. granskog. Manbyggn. uppf. 1870, 
om- o, tillb. 1910. Ekonomibyggn, upp". 1905, tillb. 
1910. 2 Ilastar, 1 unghäst, 7 kor, 4 ungdjur, 6 sviri, 
70 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1870 
genom köp. Nuv. äg. övertog den 1908 efter fadern. 

Äg.: Adolf Nordin f. 1885. Son till Joh. Nordin o. 
h, h, Maria f. Pettersson. Gift 13 med Olga f. Johans- 
son. Barn: Ebba, Edit. 

Äg.: Lod. av kyi-ko- o. skolråd, m. m. 
Godrings 

Postadr,: Citlhnid" Tlijxsdby. Tel. 9 Ganthem, 

Areal: Total 117 har. därav !. r > åker. 72 skog. Tax.-v. 
39.600. 

Jordart: Lermylla pä lerbotten o. myrjord. Skogs- 
best.: Bl. tall- o. granskog-, Manbyggn. uppf. 1875, 
restaur. 1920. Ekonomibyggn. uppf. 1S50. övr. byggn. 
senare. 4 hästar. 1 unghäst. 12 kor, lfi ungdjur, 15—20 
avin, 7 får, 100 höns. Arealen täckdikad. Gärden till 
släkten pa lSSO-talet iienom köp av nuv. äg:s fader 
frän E 'is ten Kristensson. i vilkens släkt den vaiit en 
längrs lid. Kuv. äg. tillträdde 1910. 

Äg.: Adolf Reinhold Kolmodin f. 1S74. Son till J. 
Kolraodin o. h. h. Maria f. Boman. Gift 02 med Elise 
f. Arvidsson. Barn: Elin f. 05, Arne f. 12. 
Godrings 

Postadr,: Goi/mids Hdssclby. Tel. 3 Ganthem. 

Areal: Total 70 har, därav 40 åker, 30 skog. Tax.-v. 
29.500. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet, fly- 
gel lS-!0. Ekononiibyggn. uppf. pa 1850-talet. restaur. 
1917, magasin uppf. 1910, lada 1917. 4 hästar, 1 ung- 
häst, 10 kor, 14 ungdjur, 15—20 svin, 8 får. 100 Höns. 
Arealen liiekdikäd. Garden till släkten trollgen på 
1840-talet. Kända äg. äro: Olof lij.-rsander 1SS0— 1907, 
Edvin Bjersander 1907 — 12, Anna Bjersander 1912 — 18 
o. Hugo Olsson 1918—36. 

Äg.: Richard Olof Bjersander f. 17/7 08. Son till 
Edvin Bjersander o. h. h. Anna f. Olsson. Gift 37 med 
Hazel f. Söderlund. 

Äg.: Ordf. i Ganthems S. L. U.-avd. Godrings 

Postadr.: Gotlands Hässelby. Tel. 5 Ganthem. 

Areal: Total 67 har, därav 21 åker, 36 skog, 10 övr. 
mark. Tax.-v. 17.300. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. tall- o. granskog, Manbyggn, uppf. 1892, flygel 
1903. Ekon.miibyjv.Hii. lippf. 1910. stall 1012. magasY: 
1932. 4 hästar, 11 kor, 7 ungdjur, 10—12 svin, 50 
höns. Arealen täekdikad. Gärden !il) släkten 1819 ge- 
nom köp av nuv. äg:s svärfaders farfar J. P. Ahlgren. 
som efterträddes av sonen J. Ahlgren. Denne i sin 
tur efterträddes av sin son J. P. Ahlgren. Nuv. äg. 
tillträdde 1932. 

Äg.: Artur Emanuel Olsson f. 05. Son till Axel 
Olsson o. h. h. Emma f. Lundström. Gift 30 med 
Märta f. Ahlgren. Barn: Rune f. 31, Gunvor f, 40. 

Äg.: Led. av komm. -nämnd., kassör i Hässelby ortens 
jordbrukskassa m. m. Godrings 

Postadr.: Gollinids HH/mclI/if. Tel. 12 Ganthem. 

Areal: Total 0,4 har tomt 6. åker. Tax.-v. 8.000. 

Jordall: Lerbl. mylla. Gården till släkten 1933, da 
arealen inköptes o. samtl. byggn. uppf. 

Äg.: Hugo Olsson f. 1898, Son till Otto Olsson o. 
h. Ii. Amanda f. Hammarström. GANTHEM 
Hartviks 

Pofitadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 189 har, därav 40 åker, resten skogs- o. 
bagraark samt tomt o. trädg. m. m. Tax.-v. 26.800. 
Jordart: Grus- o. mulljord. Skogsbest.: Bl. tall- o. 

KT.-mskoo-. Mnnhyg^n. Lippl'. ISSN. Eknnrnnihyggn, uppf. 
1892. 5 hastar. 1 imgiiast. 13 kor, _! i > ungdjur, 10 svin, 
100 höns. Reakt.-fri besättn. Gården till släkten ge- 
nom köp 1918 av nuv. äg:s svärfader. 

Äg.: Erik Larsson l. 1897. Son till Olof Larsson o. 
h. h. Olivia f. Hägg. Gift 22 med Olga f. Ronkvist. 
Barn: Alice f. 22. Birger f. 27, Kerstin f. 30. 
Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 38,5 har, därav 5,5 åker, 8 myrjord, 
32,5 skog. Tax.-v. 7.900. Häri ingå 5 har betesmark 
(tax. -v. 2.900) i Sjonhems s:n. 

Jordart: Grusmylla samt lerbl. svartmylla. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn, av gammalt datum, Ullb. 
o. renov. 1926. Ekonomi b vgsn. uppf. på 1800-talet. 
repar. o. renov. på 1930-talet. 2 hästar, 2 unghästar, 
7 kor, 3 ungdjur, ett 10-tal svin per år. ett 50-tal höns. 
Nuv. äg. arrend. gården frän G a mm ni svensk by stiftel- 
sen från 1930 till 1934. då han friköpte den. 

Äg.: Alexander Josttssnn-Knutas 1'. 03. Son till Jo- 
ser.' SimnnsKim-Knutas o. h. h. Kristina f. Norberg. Gift 
25 med Anna f. Martis. Barn: Georg f. 26, Arvid f. 
28, Sven t. 29, Einar f. 31, Signe f. 33, Ingrid f. 35, 
Evert f. 36, Gösta f. 39. 

si 


//irVfe 


^^sä 


M H ii i | 


fltiÉfe 
Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 21,5 har, därav 6 åker, 15 skog. Tax.-v. 
5.500. 

Jordart: Grus- o. lermylla samt delv. mossjord. 
Skogsbest.: Tall-, gran- o. något björkskog. Man- o. 
ekonomibyggn. uppf. 1910. 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 
;-;<> ]niv:s, :-!rtfi kaniner. Arealen delv. täckdikad. Gärden 
till släkten 1885 genom köp från Carl Bergström av 
nuv. äg:s fader, vilken 1922 efterträddes av nuv. äg. 
Som binäring i).- drives kamnavel. 

Äg.: Karl Dahlström f. 1893, Son till W. P. Dahl- 
ström o. h. h. Anna f. Höglund. Gift 33 med Sigrid f. 
Göransson. 

Äg.: Led. av komm. -nämnd., revisor i Hässelbyor- 
tens Jordbrukskassa o. Ganthems lokalavd. av Gotlands 
L. C, led. av kaninavelsfören. Hartviks 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 25 Siar, därav 5,5 åker, 19,5 skog 
Tax.-v. 4.200. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1890. Ekonomi- 
byggn. uppf, snniikl., seniire tillb. i. häst. 3 kor, 1 ung- 
djur, 2 svin, 50 höns. Gården till släkten 1937 genom 
köp från Joh. Larsson. 

Äg.: Emil Johansson f. 1881. Son till Niklas Johans- 
son o. h. h. Margareta f. Olsson. Gift 14 med Anna 
f. Olsson. Barn: Arne, Signe, Allan, Iris, Rune, Artur. 
Postad) - ..' Gotlands Hässeloy. 

Areal: Total 47,7 har, därav 16 åker, 31,7 skog, 
Tax.-v. 12.400. 

Jordart: Ler- o. avartmylla. Skogsbest.: Tall-, gran- 
o. delv. björkskog: ManbyKgn. uppl'. p-,\ 'S"i0-talet, om- 
o. tillb. 1916. Ekonomibyggn. uppf. 1S96. 1 häst, 3 
kor, 2 svin, 40 höns. Arealen täckdikad. Gärden till 
släkten 1862 genom köp. Ni.iv. äg. övertog den 1908 
efter fadern. 

Äg.: Olof Fredr. Olofsson f. 1866. Son tm Olof Olofs- 
son o. h. h. Maria. Gift 1897 med Anna f. Karlsson. 
Barn: Axel, Agnes, Maria. Emil, Annie. Postadr.: Got-Utinif l-liisstilby. Tel. 7 Ganthem. 

Areal: Total 63,6 har, därav 15 åker, 48 skog. Tax.-v. 
10.600. 

Jordart: Omväxl. ler- o. sandmylla. Skogsbest.: TaH- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. 1923, flygelbyggn. 1938. 
Ekonomi by san. uppf. 1.9:M. loge aret därpå. 3 hästar, 
1 unghäst. 6 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 100 höns. Arealen 
delv. täckdikad, Nuv. äg. köpte gärden 1022 av svär- 
fadern J, P. Norrby. 

Äg.: Sigge Bergman f. 1888. Son till Sigurd Berg- 
man o. h. h. Anna f. Andersson. Gift 21 med Annie 
f. Norrby. Barn: Carl Axel, Rune. Kumbla 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Jordart: Sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1868, senare restaur. Ekono- 
mibyggn. ;ippf. m-iO. Ai-oalcEi röidikad. Nuv, äg. köp- 
te gården 1940 från sin fader. 

Äg.: Gösta Lageson f, 18. Son till Alfred Lageson o. 
h, h, Hilma f. Johansson. Norrbys 

Postadr.: Got-lands iiiif^clln/. Tel. 11 Ganthem. 

Areal: Total 75 har, därav 36 åker, 35 skog, 4 be- 
tesmark. Tax.-v. 26.000. 

Jordart: Sand- o. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1850-taId 
flygel 1924. Ekonomibyggn. uppf, 1893. 1920 o. 1935, 
■I hästar. 2 unghästar. 1-1 kor. Ill ungdjur, 15—20 svji. 
6 får, 150 höns. Arealen täekdikad. Garden till släk- 
ten för 200 år sedan. Nuv. äg. övertog den 1902 efter 
brodern O, Hellgren, som 1896 övertagit den eft-:- 
f ådern. 

Äg.: J. W. Hellgren f. 29/3 1874. Son till Hans HeH- 
gren o. h. h. Kristina Nilsdotter. Gift 1601) med Tet- 
linda f. Eriksson. Barn: Birger f. 01, Veme>- f (M 
Klara f. 11. 

Äg.: Genomgick Rösiö lantbruksskola 1896—97. ord: 
i Hässelby ortens jordbrukskassa m. m., f. d. ordf. . 
koniin. -nämnd. 

Norrbys 

Postadr.: Gotlands Hässelby. Tel. l t Ganthem. 

Areal: Total 87,5 har, därav 22,5 åker, 60 skog, 5 
övr. mark. Tax.-v. 25.900. 

Jordart: överv. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. ManbvgRn. uppf 1835 — 40, flygel 1877. 
Ekonomibyggn. uppf, 1886, lada m. m. senare. 4 hästar, 
1 unghäst, 10 koi-, 8 ungdjur, 15—20 svin, 100 höns. 
Arealen täekdikad. Gården till släkten för omkr. 200 
år sedan. Nuv. äg. Övertog den 1937 efter fadern. 

Äg.: Erik Olof Nils Nordström f. 11, Son till Olof 
Nordström o. h. h. Johanna f. Norrby. Gift 36 med 
Brita f. Bjersander. Barn: Bernt. 

Äg.: Har genomgått Hemse folkhögskola. Norrbys 

Postadr.: Griihititln lliixxribi/. Tel. 6 Ganthem. 

Areal: Total 53 har, därav 27 åker, 26 skog. Tax.-v. 
19.500, 

Jordart: Huvudsakl. mylla på lerbotten. 
Tall- o, granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
nare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1395. 3 Ilastar, 1 
unghäst. 10 kor, 5 ungdjur, 5 svin, 60 höns. Arealen 
täck-dikad. Gården har varit 1 släktens ägo i 5 gene- 
rationer eller sedan 1807, Nuv. äg. tillträdde 1902. 

Äg.: Hjalmar Henriksson f. 1873. Son till Joh. Hen- 
riksson o. h. h. Hanna. Gift 01 med Maria f. Berg. 
Bara: Gunhild, Malin Birgit. Norrbys 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 49,5 har, därav 12 åker, 32,5 skog, 2 
myrmark, 2,5 betesmark, tomt m. m. Tax.-v. 12.300. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn, uppf. 1893. Ekonomibyggn. uppf. ungefär 
samtid., magasin 1938. 2 hästar. 2 unghästar, 6 kor, 3 
ungdjur, ett 20-tal svin per är, ett 100-tal höns. Area- 
len täekdikad delv. med rör, delv. med ston. Gården 
Ull släkten 1037 genom köp från Olga Norrby, som ef- 
terträtt sina föräldrar. 

Äg.: Vilhelm Sjögren f. 1900. Son till fanjunkare 
Hjalmar Sjögren o. h. h. Aletta f. Olsson. Gift 26 med 
Helga f. Vittberg. Barn: Sten, Rolf, Marianne, Sven. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1919 — 20 samt 
Hammenhögs lantmannaskola 1920 — 21. Norrbys 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 34 hav, därav 12 åker, resten skog, hag- 
mark samt tomt o. trädg. Tax.-v. 10.500. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog 1 . Manbyggn. uppf. 1900. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1914 o. senare, ladug. 1937. 2 hästar, 5 
kor, 3 ungdjur, 4 svin, ett 50-tal höns, Reakt.-fri be- 
sätta. 2/3 av arealen lik-kil i kade. G;mlen till släkten 
på 1700-talet. Nuv. äg. övertog den efter sina svär- 
föräldrar 1914. 

Äg:.: Carl J. Hellström f. 1875. Son till Jakob Pet- 
tersson o. h. h. Anna f. Nordström. Gift 1899 med 
Vendela f. Jonasson, dotter till J. N. Jonasson o. h. h. 
Hedda. Barn: Ivar f. 04, Karin f. 13. Gotlands natur Av D;r Anton Sörlin I sin "Öländska och Gothländska Resa" 
skildrar Linné sina första intryck av land- 
stigningen i Färjestaden den 1 juni 1741 
med följande ord: 

"Ölands strand hade wi knapt rördt, förr än 
vi märkte, at detta Land var helt annorledes 
än de andre Sweriges Provincier; satte oss 
derföre i sinnet, at desto nogare upteckna alt 
hwad på denna ö föreföll." 

Dessa ord skulle i lika hög grad kunna gälla 
systerön Gotland och många svenska natur- 
forskare ha sedan Linné beskrivit de känslor 
av undran och spänning inför det nya och 
osedda, som griper en då Gotlands kalkstens- 
klintar första gången dyka upp ur havet. Va- 
re sig man kommer från Skåne eller någon 
del av "Urbergssverige" äga de ur morgon- 
dimmorna framlysande vita branterna något 
av främmande tycke, ett intryck som bekräf- 
tas, när man närmare lär känna öns sällsam- 
ma natur. 

Den gråsten, som bildar jordslagens under- 
lag i största delen av Sverige, saknas helt i 
den gotländska berggrunden. Denna utgöres 
av kalkstenar, leriga bergarter och sandste- 
nar, vilka samtliga utgöra avlagringar i forn- 
tida hav. Detta synes bl. a. därav att de in- 
nehålla mängder av förstenade vattendjur. I 
branterna kan man se att dessa bergarter of- 
ta ligga i tydliga lager, något som är utmär- 
kande för de lagrade eller for att tala geolo- 
giskt, sedimentära, bergarterna. Men på vis- 
sa platser avbrytas dessa bankar av oregel- 
bundna knöliga partier, som icke äro något 
annat än gamla korallrev och därför kallas 
revkalk. Exempel på bägge dessa slag av kalk- 
stensbildningar lämnar Hoburgens 2 :dra burg, 
sedd från norr. 

Kalkstenarna utmärkas av en hög kalkhalt 
99_85 % (kolsyrad kalk). Färgen är i all- 
mänhet vit-grå men även rödbruna varianter förekomma. Ofta innehålla de kristaller av 
kalkspat, härrörande från försteningarna. Till 
de leriga bergarterna höra märgelskiffrar och 
märgelstenar, vanligen lösa, blagrå sediment 
med en kalkhalt från 80 ned till 10 % . Sand- 
stenarna slutligen bestå huvudsakligen av 
kvartssand, som hopkittats av kalkspat. Den 
vanliga Burgsvikssandstenen innehåller en- 
dast 5—10 % kalk men i vissa varieteter sti- 
ger halten av detta ämna till 40 å 90 %. Fär- 
gen är grå eller blågrå. 

Bergarternas största betydelse ligger däri 
att de lämna materialet till de lösa jordarter- 
na. Berget är jordens moder. Genom inver- 
kan av väder och vind, vatten och is förvand- 
las småningom det hårdaste berg till grus, 
sand och lera och man förstår därav att jor- 
dens beskaffenhet står i nära samband med 
det underliggande bergets. Bergarterna ha 
emellertid dessutom ett mera direkt nyttovär- 
de, inte minst på Gotland. Kalkstenarna bry- 
tas i större skala på norra delen av ön och ex- 
porteras. Detta gäller också Burgsvikssand- 
stenen, som förekommer på södra Gotland. De 
mera leriga bergarterna användas för cement- 
tillverkning vid tre fabriker. Bland öns ex- 
portartiklar kommer cementen som nummer 
ett, närmast följd av smör och kalksten. 

Ett landskaps topografi bestämmes dels av 
berggrundens, dels av de lösa jordlagrens be- 
skaffenhet. De nämnda bergarterna bilda på 
Gotland en från nordväst mot sydost svagt lu- 
tande platta med en högsta höjd av 82 — 83 m. 
ö. h. Detta förklarar också varför öns kuster 
äro branta och höga i nordväst och långsamt 
sluttande i söder och öster. Stenbäddarna äro 
så t. ex. omkring Visby tvärt avhuggna, bil- 
dande klintar och avsatser, trappsteg på 
trappsteg ända ut i havet där undervattens- 
pallarna ge sig tillkänna genom olika färgade 
vattenbälten. På vissa ställen äro kustbran- 
Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 7 liar, därav 4 åker. resten skog, tomt 
o. trädg. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Grusmylla o. lera på bl. mulljord. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 1900- 
talet. Ekoimmiliy.iiijn. uppf. 1928 o. i början av 1900- 
talet. 2 kor, svin till husbehov, ett 40-tal höns. Går- 
den till släkten genom nuv. äg:s svärmoder Bina Eng- 
ström. Nuy. äg. tillli-sitlda 1932. 

Äg.: Arvid Nilsson f. 1876. Son till Nils Nilsson o. 
h. h. Helena Olofsdotter. Gift 15 med Henny f. Eng- 
ström. Barn: Edit, Inga, Valborg, Gustaf. 

Äg.: Klockare o. ky r k o vaktmästare. Postad?'.: Gotlands Hässvlbii. 

Areal: Total 54,4 har, därav 7.5 myrmark, resten 
skogs-, hag- o. betesmark samt tomt m. m. Tax.-v. 
10.900. 

Jordart: Grusjord, ler- o. svartmylla samt myrjord. 
SikogshesL: Barrskog. Manbys.'S'n. är troligen från 
1700-talet, reataur. 1939. 2—3 hästar, 10 kor, 2—3 
ungdjur, 10 svin per år, c;a 75 höns. Reakt.-fri foe- 
sättn. Gävilan till släkten i arrende 1931. Den fri- 
köptes 1937 av nuv. äg. 

Äg.: Petter S:son Martis f. 07. Son till Simon J:son 
Martis o. h. h. Adelina f. Kotz. Gift 38 med Alvina 
Antlreasdotter. Barn: Lennart f. 38. Barn i ett tidi- 
gare äktenskap: Oskar f. 27, Ingeborg f. 31. Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 9,5 har, därav 6,5 åker, resten skog, 
äng, tomt o. trädg. Tax.-v. 6.800. 

Jordart: Mulljord på lerbottan samt grus- o. sand- 
jord. Manbyggn. njipi 1 . 1896, Helt omb. o. restaur. 1936. 
Ekonom i byggn. uppf. 1S9-1, vedbod 1929. 1 häst, 1 ung- 
häst, i- 5 kor. 1 ungdjur. I. svin per år, ett 30-tal höns. 
Gården Lill släkten genom köp 1888. Den har ut- 
ökats genom tillköp av jordlotter 1905 o. 1916. Nord- 
väst om gården ligger ett fridlyst gravfältsområde. 

Äg.: Carl Pettersson f, 1859. Son till Petter Pet- 
tersson o. h. h. Fredrika Maria f. Björkqvist. Gift 1888 
med Josefina f. Jakobsson, död 37. Barn: Mertus, 
Emanuel, Valter. Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 37 bar, därav 12 åker, 25 skog. Tax -v 
7.200. 

Jordart: Stenbunden ler- o. grusmylla samt moss- 
jord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 
1850, tillb. 1906. Ekonomibyggn. uppf. 1901. 2 hästar, 
10 kor, 4 ungdjur. 8 svin. 50 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården till släkten för omkr. 100 år sedan ge- 
nom nuv. äg:s morfader. 

Äg.: John Hellgren f. 1898. Son till P. O. Kell- 
gren o. h. h. Hilda f. Wiman. 

Äg,: Genomgick Hemse folkhögskola 1916 — 17. 
Tule 

Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 26,8 liar, därav 6,8 Sker, 20 skog o. ood- 
lad myr. Tax. -v. 5.000. 

Jordart: Lermylla o. mossjord. Skogsbest.: Överv. 
tallskog. Mimbyssn. uppf. ] SSO. Ekonomibyggn. uppf. 
1911, magasin 1937. 1 häst, i kor, 1 ungdjur, 5 — -10 
svin, 25 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 
1930 genom köp av nuv. äg. från A. Söderberg. 

Äg.: Ferdinand Johansson f. 1893. Son till Emil Jo- 
hansson o. h, h, Lovisa f. Johansson. Gift 30 med Klara 
f. Stenberg. Barn: Miklred f. 31. Garde GARDE socken av Gotlands södra härad är belä- 
gen å öns östra del och gränsar i öster till Älskog. De 
norra delarna upptagas av skogiga häll- och grusmar- 
ker samt myrar. Därpå följer en mindre, uppodlad ler- 
slätt, varpå landet åter blir mera ödsligt. 

Jorden är uppdelad på c:a 85 brukningsdelar. 
Fornminnen: Slipräfflor å lösa. stenar eller fasta 
hällar finnas vid Autsarve och Petsarve, kämpagravar 
bl, a. vid Juve och Tälleby, gravfält från järnåldern å 
Vis åkersbacken vid Autsarve samt vid Hallvards, Hä- 
golds och nordost om Baraträsk, en trojeborg vid präst- 
gärden. Tidigare källor omtala fem runristningar. 
Areal: 29,59 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 823,7 har åker, 41,1 tomt o. trädgård, 
18,2 slåtteräng, 50,1 kultiverad betesäng, 143 annan betesäng, 1.389,5 skogsmark, 422,8 övrig mark. Jord- 
bruksvärde: 690.600 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 52.300 kr. Skogsvärde: 131.000 
kr. Invånarantal: 438 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Gärda". Den bildar pastorat med Etelhem, Lye och Älskog. 
Kyrkan har långhus från 1000-talet, under vilken tid även tornets nedre del tillkom. Koret och tornets 
Övre del äro verk från 1300-talets förra hälft. Långhuset har ännu kvar sin ursprungliga, vackert timrade 
takstol, vilken nu skiljes från kyrkorummet av ett under 1700-talet tillkommet plant trätak. I den konst- 
närliga utsmyckningen ingå målade dekorationer å tornbågen i klart byzantinsk stil från 1100-talet och mål- 
ningar å långhusets innertak från år 1749. Dopfunten är utförd i sandsten under 1100-talet. Kyrkogården 
har stora stegluckor av sten. — Kyrkoherde: Johansson, Ture Ragnar. 
Postadr.: Gärda. Tel. 6$. 

Areal: Total 61,5 har, därav 9,5 åker, 50 skog, i 
tomt. Tax.- v. 14.600. 

Jordart: Ler- o. mull jord på lerbotten. 
Huvudsakl. barrskog. Loge uppf. 1909, ladug. 1916, 
stall samtid, 3 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 100 
höns. Reakt.-fri besättn. Arealen delv. rördikad. Går- 
den har varit i släktens ägo under 4 generationer. Nuv. 
äg. övertog den 1928 efter sin fader, vilken brukat den 
sedan 1905. 

Äg.: Niklas Henrik Olofsson f. 1897. Son till Olof 
Olofsson o. h. h. Emma f. Larsson. Gift 23 med 
Margit f. Johansson (död). Barn: Iris. 
Postadr.: Gärda. 'fel. 59. 

Areal: Total CG har, därav 16 äker. 48 skog, 2 äng, 
Tax.-v. 12.500. 

Jordart: Lermylla o. grusjord Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf, på 1200-talet. på- o. Ulib. 
1763. Ladu;,'. uppf. 1928. stall Ull- o. påbyggt 1936. 3 
hästar. 7 kor. 2 ungdjur. 3 svin. 300 höns. Gården till 
släkten 1624. Nilv, tig, övertog den 191-1. Dessförinnan 
ägdes gården av dennes svärfader Jacob Gahnström o. 
därför;] t av dennes fader Hans Johansson, vilka troli- 
gen voro födda här. Hela Autsarve tillhörde under 
1400-talet denna gård. 

Äg.: Konrad Löfgren f 1885. Son till Olof lagren 
o. h. h Anna f Boberg Gift OK med Selma f, Gatan- 
ström Bum: Astrid f, 09. Bertil t. 15. Postadr.: Gärda. 

Areal: Total 35 har, därav S åker, resten skog o. 
hagmark. Tax.-v. 9,700. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. av sten uppf. 1892. Ladug. o. loge 
uppf. 1832, svinhus 1914. 2 hästar, 3 kor, 2 ungdjur, 2 
svin, 3 far, 40 höns. Gården har varit i släktens ägo se- 
dan 1700-talet. Den liar bl. a. innehafts av nuv. äg:s 
svärfader, so:n ISOS efterträddes av nuv. äg. 

Äg.: Johannes August Klintberg f. 1861. Son till 
Gustav Klintberg o. h. h, Josefina f. Nyström. Gift 
1894 med Wilhelmina f. Hansson, Barn: John (gift 
med Ester f, Holm), Einar, Bjerges 

Postadr.: Gärda. 

Areal: Total 26,5 har, därav 2,25 åker, resten myr- 
o. hällmark. Tax.-v. 5.400. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barrskog till husbehov. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1880, flygel 1904. Ekonomi- 
byggn, av sten uppf. 1910. 1 ko, 1 svin, 30 höns. Går- 
den inköptes 1870 av nuv. äg:s fader, som brukade den 
till 1903, då nuv. äg. tillträdde. 

Äg.: Johan Niklas Pettersson f. 1875. Son till Hen- 
rik Pettersson o. h. h. Johanna f. Jonasson. Gift 14 
med Selma Kristina f. Gardell. Postadr,: Gärda. Tel. IB. 

Areal: Total 68 har, därav 34 åker, I 
betesmark, Tax.-v. 31.900. 

Jordart: Bl. sand- o. lermylla, Skegsbest,: Tall- o. 
granskog med inslag av björk. Manbyggn. uppf. på 
1700-talet, nybyggd 1939. Ekonomibyggn. uppf. 1909. 
3 hästar, 1 unghäst, 13 kor, 6 ungdjur, 8 svin, 30 får, 
300 höns samt gäss. För driften användas traktor. 
foiierhiss, motordriven vattenuppfodring samt mjölkmn- 
skiner. 

Äg.: O. O. Arvid Pettersson f. 1884. Son till Pettei 
Pettersson o. h. h. Olivia f. Jacobsson. Gift 17 med 
Lydia Albertina f. Pettersson. Barn: Thyra, Elsa 
Thure. skog, 11 kultiv. 
Botha 

Postadr.: Gärda. Tel. 62. 

Areal: Total 43 har, därav 11 åker, 27 skog, 1 äng, 4 
myr- o. betesmark. Tax. -v. 12.600. 

Jordrat: Lermylla. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. i början av 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid. 3 hästar, 1 unghäst, 6 — 7 kor, 2 svin, ett 
100-tal höns. Gården har varit i släkten 1 4 generatio- 
ner, möjligen längre. Ett röse finnes pä ägorna. 

Äg.: Anton Nilsson f. 1879. Son till Nils Thoms- 
son o. h. h. Kristina f. Pettersson. Gift 07 med Linda 
f. Pettersson. Barn: Harald, Alice. Postadr.: Gärda. 

Areal: Total 85,5 har, därav 33 åker, 50 skog, 2 ängs- 
mark. Tax.-v, 27.700. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best. Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1825, 
flygel 1910. Bkonomibyggn. uppf. 1881—82. 5 hästar, 
1 unghäst, 12 kor, 6 ungdjur, 10 — 20 svin, S får, 100 
höns. Större delen av arealen Umkdikad. Gården om- 
talas i handlingar från 1590. Förste kände äg. är nuv. 
äg:s farfars svärfars far, som övertog den genom gifte. 
Vid denna lid bestod Halvans av tvoiino Härdar. Nuv. 
äg:s farfar Jacob Niklas Olofsson tillträdde efter sin 
svärfader Nils Larsson. Före denna tid gick gärden i 
arv på mödernesidan. Nuv. äg. övertog den 1007 efter 
fadern. 

Äg.: Axel Olof Jacobsson f, 31/12 1882. Son till Lars 
Niklas Jacobsson o. h. h. Anna f. Vedin. 

Äg.: Ordf. i komm. -nämnd, sedan 1933. 
Postadr.: Gärda. 

Areal: Total 15 har, därav 6,5 åker, 4 skog, resten 
hällmark. Tax.-v. 7.600. 

Jordart: Sand- o. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Gran- o. tallskog till husbehov. Manbyggn. uppf. å obe- 
kant datum, tillta, o. renov. under senare är. Ekonomi- 
byggn. av sten uppf. 1937—38. 1 häst, 1 unghäst, 3 
kor, 1 ungdjur, T .svin, 200 höns. 3 har av arealen äro 
läckdikade. Garden 1:111 släkten IP:. G aetiom köp av nuv 
äg. 

Äg.: John Axel Fritiof Johansson f. 04. Son till Jo- 
han Johansson o. h. h. Olivia f. Andersson. Gift 36 
med Gertrud f. Elf. Barn: Svante, Dagmar. Postadr.: Gardt Tel. 57. 5 har. därav 22 åker. 30 skog. 16 ängs- Areal: Total 8 
mark, Tax.-v. i 

Jordart: Lermylla, delv. sandjord. Skogsbeat.: BI. 
barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1798. 2—3 hästar, 
1 unghäst, 5—8 kor samt ungdjur, 4 svin, 50 höns. 
Gården till släkten 14 mar3 1940. 

Äg.: Knut Johansson f. 07. Son till Karl Johansson 
o. h. h. Regina f. Hansson. Gift 27/8 38 med Ingegerd 
Hägolda 

Postadr.: Gärda. 

Areal: Total 7,5 har, därav 6,5 åker, resten tomt. 
Tax.- v. 5.200. 

Jordar!: Lermylla p;i ler- o. sandbotten. Manbyggn, 
av sten uppf. 1S76— 78. Ekononiibyggn. uppf. samtid. 
2 kor, 38 höns. Gården till släkten .1875 scuom köp av 
nuv. äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 1S85 o. liar sedan 
dess tillköpl den jord som finnes. 

Äg.: Olof Ragnar Olofsson f. 1882. Son till O. N. 
Olol's.«<m n. Ii. h. Karolina f. Nystedt. Gift 15 med Vil- 
helmina Olivia f. Hellgren. Bara: Gösta. Parland, Bern- 
hard. : Gani< Tel. »4. Areal: Total 100 liar, därav 20 åker, 70 skog, 10 delv. 
kultiv. betesmark. Tax. -v. 24.600. 

Jordart: Sandbl. mylla o. lermylla på ler- o. gruabot- 
ten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. ursprungl. 
uppf. i en våning på 1700-talel, pa.byggd .187:!. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1901. senare restaur. 4 hästar, 2 ung- 
hästar. 12 kor. 6 ungdjur. c:a 10 svin, c:a 10 får. 150 
höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 
omkr. 1814. Nuv. äg:s svärfader Oskar Larsson till- 
trädde gmom gifte o. nuv. äg. tillträdde 1919. 

Äg.: Sigurd Hansson, Son till Hans Olsson o, h. h. 
Sofia f. Haglund. Gift 15 med Helga f. Larsson. Barn: 
Signe f. 16 (gift med E. Gillerfors, barn: Inger t. 37). 7,5 har åker, 2 myrmark. Kulder och Bjerges 

Postadr.: Gärda. Tel. 29. 

Areal: Total 67 har. därå 
Tax.-v. 16.800. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. 
Manbyggn. uppf. i början på 18( 
uppf, omkr. 1890. 2 hästar, 2 i ms; hästar, 6—7 kor," 3— 4 
ungdjur, 2—3 svin, ett 100-tal höns. Bjerges har ägts 
av samma släkt troligen i ruins! 200 är. Kulder inköp- 
tes 1885, dar äg. sedan dess varit bosatt. Nuv. äg. till- 
trädde 1927. 

Äg.: Arvid Söderström f. 1884. Son till Johan Sö- 
derström o. h. h. Anna f. Johansson, Gift 10 med Inga 
f, Lindegren. Barn: Bengt, Holger. Kyrkebols 

Postadr.: Gärda. 

Areal: Total 67,7 har, därav 26 åker, 23 skog, resten 
betesmark. Tax.-v. 24.900, 

Jordart: Sandmylla på grus- o. lerbotten. Skogsbest.: 
Huvudsak!, barrskog, något lövskog. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1825, flygel 1880 av sten. Ekonomibyggn. uppf. 
1883, magasin 1932, i hästar, 1 unghäst, 10 kor, 2 
ungdjur, 3 svin, 10 får, 100 höns samt gäss. 7 har av 
arealen äro täckdikade. Gärden till släkten 1907 genom 
nuv. äg:s svärfader Lars Hansson, som brukade den till 
1920, dä den övertogs av nuv. äg. 

Äg.: Lars Johan Arvid Larsson f. 1890. Son till Os- 
kar Larsson o. h, h. Johanna f, Jakobsson. Gift 17 med 
Laura Maria f. Hansson. Barn: Helfrid, Erik, Bertil, 
Thore, Rune, Martin. 

Äg.: Kassör i folkskolestyr. 
Mårtens 

Postadr.: Gärda. Tel. SS. 

Areal: Total 60,5 har, därav 12 åker, 20 skog, resten 
hällmark. Tax .-v. 11.200. 

Jordart: Ler- o, svartmylla pä lerbotten. Skogsbest,: 
Gran- o. tallskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1875, omb. 
1905. Ekonomibyggn. av sten uppf. 1900, tillta. 1924. 
2 hästar. I unghäst, ö kur. 2 ungdjur. 4 svin, 5 får, 50 
höns. Gården är en gammal släktgård. Den inköptes 
av nuv. äg. 1927. 

Äg.: Johan Olof Edvin Johansson f. 1897. Son till 
Johan Johansson o. h, h. Karolina f. Olsson. Gift 24 
med Karin f. Lundberg. Barn: Elsi. Nygårds 

Postadr.; Gärda. 

Areal: Total 31,5 har, därav 6,5 åker, resten skogs- 
o. hagmark. Tax. -v. 6.500. 

Jordart: Bl. sand- o. lermylla. Skogsbest.: Barrskog 
till husbehov. Manbyggn. uppf, 1895, Ekonomibyggn, 
uppf. 1908. 2 hästar, 3 kor, i ungdjur. 2 svin, 100 höns. 
Gården till släkten 1889 genom köp av nuv. äg:s fader, 
som brukade den till 1930, då nuv. äg. tillträdde. En 
stenyxa har upphittats ä ägorna. 

Äg.: Karl E. Fredin f. 1893. Son till Karl G. Fredin 
o. h. h. Anna f. Pettersson. Gift 34 med Maria Kris- 
tina f. Pettersson. Barn: Einar. Prästgården 

Postadr.: Gärda. Tel. 27. 

Areal: 22,5 har åker. 

Jordart: Sandbl. lermylla på grus- o. lerbotten. Skogs- 
best: Bl. barrskog, lövskog pa ängsmarken. Manbyggn. 
uppf. 1921—22. Ekonomibyggn. uppf. 1896. 6 hästar, 
10 kor, 5 ungdjur, c:a 20 svin, c:a 75 höns. Arealen 
delv. rördikad. Gården till släkten i arrende 1927. Dess- 
utom arrend. o. drives i sambruk Hägolds om 20 har 
åker, äg. Hilma Pettersson. 

Arr.: Fridolf Alfvin f, 1895. Gift 22 med Anna Ma- 
ria f. Nilsson. Barn: Gertrud f. 23, Sivert f. 26, David 
f. 34. Postadr. : Gärda. Tel. 26. 

Areal: Total 145 har, därav 27 åker, 94 skog, resten 
ängsmark. Tax. -v. 34,300. 

Jordart: Bl. lermylla samt något grus jord på lerbot- 
ten. Skogsbest,: Huvudsak! barrskog (7,5 har plan- 
terad). Manbyggn. uppf. 1862, renov. 1904. Ladug. 
uppf, 1880—81, magasin 1895. 2 hästar, 3 unghästar, 
9 kor, 6 ungdjur, 7 svin, 70 höns. Reakt-fri besätta. 
Garden har varit i släktens ägo sedan 1700-talet, Dess 
förste kände äg. är nuv. äg:s farfader Jakob Pettersson, 
som brukade den till 1893, då han efterträddes av nuv. 
äg:s fader. Denne innehade gården frän 1894 till 1921, 
a& nuv. äg. övertog den. 

Äg.: Jakob Gunnar Jakobsson f, 1886. Son till Au- 
gust Jakobsson o. h, h. Maria Jakobsdotter. Gift 12 
med Hildur f. Pettersson (död). Barn: Gunhild, Tyko. 

Äg.: F, d. led. av komm.-fullm., kon nu. -nämnd, samt 
folkskolestyr. 

Robbenarve 

Postadr.; Garde. Tel. SS. 

Areal: Total 138.2 har, därav DG åker. 75 skog, 8,2 
avlösnings- o. övr. mark. Tax-v, 24.700, 

Jordart: överv. mylla o. lera pä lerbotten Skogsbest.: 
Bl. harrskog. M:ig.-.sln nppf. 193B. 5 hastar. 1 ung- 
häst. 15 kor, 5 ungdjur. 10 15 svin. 10 får, 100 höns. 
Traktnrdnfi. Större celer. av arealen taekdikad. Går- 
den till släk>n 1913, då nuv. äg. köpte den av fabrikör 
J. L. BergnLrom. T ovanstående areal ingå 44,5 har 
Nygårds, lax. -v. 5.400. 

Äg Herman William Hansson f. 1888. Son till Al- 
bin lI:ir.3son o. h. h. Karolina f. Hansson. Gift 11 med 
Maria f. Hansén. Barn: William f. 09, Ida f. 11, Char- 
les f.-14, Erik f. 16, Kurt f. 20, Erling f. 25. 

Sindarve 

Postadr . Gärda. 

Areal: Total 60 har, därav 18 åker, 20 skog, 2 ängs- 
mark, 20 impedlment. Tax-v. 19.400. 

Jordart: Huvudsak! lermylla på styv lera. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. på 1850-talet. 
flygel från slutet av 1800- eller början av 1900-talet. 
Ekonomibyggr. uppf. 1917, flygelbyggn. o. stall tidiga- 
re. 2 hästar. 2 unghästar, 5 kor. 5 ungd ; ur. 3- -4 svin. 
100 höns. Traktordrift. Arealen delv. täckdikad. Går- 
den till slakten 1685, då den ägdes av Joh:s Mickelssor.. 
Nuv. äg. köpte den av svågern Wilh. Larsson, som efter- 
trädde sin.fader Lurs Jacobsson. Denne hade övertagit 
gården efter sin svärfader Rundlund. 

Äg.: Johannes Larsson f. 18/2 1878. Son till Lars 
Larsson o. h. h. Maria f. Danielsson. Gift 09 med Helga 
f. Larsson. Barn: Knut f, 10, Sven f, 12, död 40. 

Äg.: Genomgick folk hög- o. lantmannaskola 1899. 

Postadr..- Gärda. Tel. 35. 

Areal: Total 64,5 har, därav 20 åker, 39 skog, 5 ängs- 
o. kultiv. betesmark. Tax. -v. 17.800. 

Jordart: Huvudsakl. sandbl. niiilljord. delv. lerjord. 
Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1835, res- 
taur. efter hand. Ekomimiliyssn. uppf. 1931. 3 häs- 
tar, 2 unghästar, 6 kor, 6 ungdjur, 3- 6 svin, 300 höns. 
Större dek'i> av invalen läekdikad. Garden till släkten 
i slutet av 1600-talet, varefter den huvudsakl. gått i arv 
]>h mödenii-sidan. 131. a. erhöll nuv. äg:s morfader Jo- 
nas Nilsson gården genom giftevmisi med Kristina Lars- 
dotter. Den har sedermera varit delad genom arvsskifte. 
Nuv. äg. övertog gården 1928 efter morbrodern Fredr. 
Nilsson. 

Äg.: Herman Laurentius Fredr. Larsson f. 11/10 
02. Son till Lars Johansson o. h, h. Desidena f. Nils- 
son. Gift 26 med Anna f. Närsten, Barn: Mats f. 27. 
Ake f. 33, Elisabeth f. 38, 

Sutarve 

Postadr.: Gärda. Tel. 11. 

Areal: Total 51,23 har, därav 20 åker, 25,4 skog, 5,85 
betesvall m. m. Tax. -v. 19.400. 

Skogsbest.: Huvudsakl. barrskog. Manbyggn. uppf. 
1862 (SS, flygel .samtid. Ekonomibvsj^i. uppf. 1928— 
29. 3 hästar, 8 kor, (i svin, 8 rar. 100 höns. Gärden in- 
köptes från Kronan 1766 för -iö Baler silvermynt av "Olof 
Nilsson. Dessförinnan hade den på arrende innehafts 
av släkten sedan 1600-talet. Nuv. äg. övertog den 1918. 

Äg.: Hjalmar Larsson f. 1885. Son till Olof Larsson 
o. h. h. Olivia f. Mikaelsson. Gift 23 med Vendia f. Jo- 
hansson. Barn: Britta, Rune, Mari-Anne, Hilding. 
Postadr.: Gärda. 

Areal: Total 39 har, därav 16 åker, 23 skogs- o. övr. 
mark. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Grusbl. mylla, delv. ler- o. sandjord, huvud- 
sakl. på lerbotten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. 
uppf. delv. i mitten av 1700-talet o. delv. i början av 
1800-talet. Ekonomibyggn. uppf, 1910. 3 hästar, 1 
unghäst, 12 kor. i uugäjur. 5 10 svin, 100 höns. Area- 
len delv. täekdikad. Gården till släkten på 1720-talet. 
Bl. :i.y. märka;; nnv. äg:;- morfar ihms Olsson, som efter- 
trädde sin svärfader Göransson. Nuv. äg. övertog går- 
den 1921 efter sin fader. 

•Äg.: Hans Mauritz Larsson f. 1891. Son till Carl 
Larsson o. h. h. Jacobina f. Olsson. Gift 19 med Elsa 
Barn: Kerstin f. 19. Tälleby 

Postadr.: Gärda. 

Areal: Total 41 har, därav 15 åker, 25 skog, 0,5 äng. 
■ Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Sand- o. lermylla på stenbunden botten. 
Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. på 1820- 
talet, senare restaur.. flys.;] uppf. pa ISStO-taSet Eko- 
nomibyggn. uppf. i början av 1900-talet. 3 hästar, 6 
kor, 4 ungdjur, 8 svin, 5 får, 75 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Gården till släkten i mitten av 1600- 
talet. Nuv. äg:s farfar Paul Paulsson övertog den ge- 
nom gifte med Kristina Maria Jacobsdotter. Hennes 
fader Jacob Persson var född pa garden, som inköptes 
av hans svärfader. Nuv. äg. tillträdde 1906. 

Äg,: Oscar Vilh. Pettersson f. 1880. Son till Oskar 
Pettersson o. h. Ii. Elisabet f. Jacobsson. Gift 07 med 
Anna Kristina f. Lindberg. Barn: Judit i". 14. Sonja f. 
05. Österby 

Postadr.: Gärda. 

Areal: Total 30 har, därav 10 åker, 6 skog, resten 
hällmark. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Huvudsakl. lera, något mylla. Skogsbest.; 
Barrskog. Månhymn, uppf. i slutet av 1800-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf- mil. hönshiiK \ <>:;■>. 2 hästar, 5 kor, 
1 ungdjur, 5 svin, 80 höns. Gården till släkten 1909 
genom köp av nuv. äg:s fader, vilken brukade den till 
1936, då nuv. äg. övertog den. 

Äg.: Erik Jahsfl Karlsson f. 1911. Son till Karl J. 
Carlsson o. h, h. Karolina. Gift 31/7 37 med Sigrid 
Matilda f, Melancler. Barn: May. Postadr.: Gärda. Tel. 58. 

Areal: Total 42 har, därav 10 åker, 6 myr, 20 skog, 
resten avrösningsmark. 

Jordart: Huvudsakl, lermylla. Skogsbest.: Barrskog 
till husbehov. Manbyggn. uppf. a nbekant datum, fly- 
gel av sten 1888. Ekonomibyggn. av sten uppf. omkr. 
1900. 2 hästar. 1 unghäst. ■; kor, ■! ungdjur. ö svin, 70 
höns. Nuv. äg. övertog gården 1935. 

Äg.: Arne Knut Olof Pettersson f, 12. Son till Gus- 
tav Pettersson o. h. h. Martha f. Larsson. Gift 33 med 
Anna Agda f. Lindgren. Barn: Ove, 
GERUMS socken av Gotlands södra härad är be- 
lägen i det inre av landet någon mil sydost om Klinte- 

Fornminnen: Stenar med slipräfflor märkas vid 
Kullands och Likmunds. Järnåldersgravar äro van- 
ligast i socknens även nu mest bebyggda delar. Dock 
märkes norr om Lojsta liaid en hustomtning av stora 
stenar, "Gaitkörku". Andra hustoni tning ar, "kampa- 
grava]'", ligga exei!!pi:lvis vid L-la.Kvalls, Likmunds och 
Stavgardsbacke. Gr;:vfäH ärn an teckna de frän Smitts. 
En silverskatt på tre kg. från vikingatiden är påträffad 
vid Botes. En spisstolpe av järn med runinskrift frän 
år 1487 Ilar fört* lYan Kuli.iiids neii efter .skiftande öden 
slutligen hamnat i Gotlands fornsal. 
Areal: 13,37 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 356,5 har åker, 13,3 tomt och träd- 
gård, 5,9 slätter-äng, 10,7 kultiverad betesäng, 20,7 annan betesäng, 775,7 skogsmark, 142,7 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 306.600 kr. I jordbruks värdet ingående värde å skogsmark: 31.400 kr. Skogsvärde: 104.000 
kr. Invånarantal: 159 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Gereem". Den är annex till Eksta. 

Kyrkan är en av Gotlands mindre. Äldsta delen är koret med dess romanska portal. Det är byggt 
omkr. år 1200. Långhuset, som har mittkolonn och rikt utsirad gotisk sydportal, har erhållit sin nuvarande 
gestalt under 1280-talet. En glasmålning i koret stammar från 1300-talet, dopfunten frän 1100-talet. 
Kyrkohcriiebefa ilningen är vakant. V. pastor: Karlsson, Emil Oskar. 
UK MEP^ÄP^^äE Båtels 

Postadr.: Levede. Tel. 23 B. 

Areal: Total 47,9 har, därav 15 åker, 31 skog, 1,9 Övr. 
mark. Tax.-v. 15.800. 

Jordart: Lermylla på ler- o. grusbotten. Manbyggn. 
uppf. på 1700-talet, på- o. tillb. pä 1850-talet. Ekono- 
nubyssn. uppf. på 1880-talet, omb. 1934—36. 3 hästar, 
1 unghäst, (i kor, 6 ungdjur, 5—10 svin, 6 får, 70 höns. 
Garden till släkten 19.16, da miv, äg:s svärfader, Johan 
Båtelsson, inköpte den frän Emil Olofsson. 

Äg.: Ernst Emil Johansson f. 23/9 1892. Son till 
August Johansson o. h. h. Karolina f. Karlsson, Gift 
11/12 22 med Linnea f. Båtelsson. Barn: Ingrid f. 23, 
Emmy f . 27. 

Ejmunds 

Postadr.: Levede. Tel. 12 B. 

Areal: 26 har åker, 64 skog, 3 betesvall, 1 ängsmark. 
Dessutom tillkommer 3 har åker i Smitts o. 40 odlad 
myr i Mästermyr. Tax.-v. 31.700. 

Jordart: Huvudsakl. sand- o. grusjord på lerbnl.ten. 
Manbyggn. uppf. på 1850-talet, senare restaur. Ekono- 
mlbyggn. uppf. 1934—39, svinhus 1934. ladug. 1936, 
lada 1939. 5 hästar, 2 unghästar, ett 40-tal gotlands- 
russar, 12 kor, 8 ungdjur, 5—10 svin, ett 10-tal får, 100 
hans samt 8 bisamhällen. Gärden (il! släkten i mitten 
av 1600-talet. Nu.v. äg. övertog den efter sin svärfader 
Jacob Jacobsson. Å. egend. bedrives en omfattande 
russavel, för vilken erhållits ett 10-tal hederspriser o. 
andra priser. EU flertal gotland.srussar försäljas varje 
år till fastlandet. 

Äg.: Gustav Sjöberg f. 01. Son till Karl Sjöberg, 
Dals, Levede. Gift 30 med Fanny Jacobsson. 

, ■. >VX 


B 


j(4mbI 


mSSl 


■■■■-■ r i 

Ejmunds 

Postadr.,* Levede. Tel. SS C. 

Areal: Total 81,2 har, därav 20 åker, 52 skog, 9,2 
övr. mark. Tax.- v. 25.900. 

Jordart: Ler- o. aandmylla på ler- o. sandbotten. 
Skogsbest.: Bl. barrskog. En manbyggn. uppf. 1936, 
en annan på 1600-talet. Ekonornibv^n. uppf. 1888 
magasin m. m. 1927, restaur. 1937. 4 hästar, 1 ung- 
häst, 8 kor, 6 ungdjur, 5 svin, 7 får, 100 höns. Area- 
lon ilelv. täckdikad. Gården till släkten pä 1650-talet. 
Förste känds äg. är Jakob Pehrsson, som efterträddes 
av sin son Elias Jakobsson. Denne överlät därefter 
garden på sin son Jakob Ehasson, nuv. äg:s farfar. 
Nuv. äg. eflenräddi» sin fader 1922. 

Äg.: J. N. Harald Jakobsson f. 10/6 1900. Son till 
Oskar Jakobsson o. h, h. Hulda f. Johansson. Gift 21/11 
25 med Märta Båtelsson f. 05. Barn: Allan f. 32. 

Äg.: Ordf. i komm. -nämnd, sedan 1927. P. A. ordf. 
i bästuUagningsnämnd. V. ordf. i valnämnd, o. pens.- 
nämnd. Kassör i Levede- G eru ms polisdistrikt. Led. 
av skolråd. Styr.-led. i Levede Mejeri A.-E. P. d. 
led. av tax. -nämnd. m£é JM 
H äg valds 

Poatadr.: Levede. Tet, IS C. 

Areal; Total 79 har, därav 20 åker, 54,5 skog, 4,5 
äng. Tax.- v. 28.800. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1897. Ekonom ibyggn. uppf. 1907 — 
08. 4 hästar, 2 unghästar, 10 'kor, 6 ungdjur, 5 svin, 
ett 100-tal höns. Gården till släkten på 1700- Valet 
Nuv. äg. tillträdde 1937. A gården finnas boplatser o. 
gravhögar. 

Äg.: Herbert Hägg f. 10. Son till Emil Hägg o. 
h. h. Maria f. Jakobsson. Gift 40 med Greta f. Gus- 
tafsson. Hägvalds 

Postadr.: Levede. Tel. SI, A. 

Areal: Total 60,8 har, därav 37 åker, 23,8 skog o. 
hagmark. Tax,-v. 30.500. 

Jordart: Lerbl. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1S72, logen 1936. 
I hästar. 1.0 kor, ti ungdjur, 5 svin, 100 höns. Reakt.- 
fri besättn. Gården till släkten 1932 genom köp. 

Äg.: Bengt Arne, Karl Emil o. Marianne Jakobsson. 
Barn till Artur Jakobsson o. h. h. Anna f, Johansson. Postadr.: Levede. Tel. SJ, B. 

Areal: Total 103 har, därav 26 åker, 74 skog 3 
övr. mark. Tax.-v. 34,100. 

Jordart: Lerjord på lerbotten. Skogsbest.: Barrskog, 
något lövskog. Manbyggn. uppf. 1895. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1913. 2 hästar, 1 unghäst, 12 kor, 6 
ungdjur. :; svin. 150 höas. P,eaki.-:>i besättn. Trak- 
toi-drift. Garden till släkten 19/9 1723. Den är en 
gammal släktgård, Nuv. äg:s fader övertos den efter 
sin l'ad?r o. brukade den till sin död 1914, då den över- 
gick till hans stbh. Nuv. äg. tillträdde 1935. 

Äg.: Birger Jakobsson f. 7/10 1898. Son till Aron 
Jakobsson o. h. h, Karolina f. Gardberg. Gift 27 med 
Svea f. Vahlby. Barn: Birgit, Gösta. 

Äg.: Led. av komm. -nämnd. o. skolråd. GOTLANDS NATUR 
De ur Östersjön- uppsti- 
gande kalkstensklippor- 
na göra ett sällsamt in- 
tryck på fastlandssven- 
Sketl. Stora Karlsö, terna urholkade nedtill, så att överhängande 
stup bildats. Detta beror därpå att de mjuka 
märgelstenarna lättare angripas av vågorna 
än den ovanpå liggande kalkstenen. Ett ka- 
rakteristiskt fenomen på dessa stränder äro 
de bekanta raukarna. De utgöra rester av de 
forna korallreven, vilka på grund av sin stör- 
re motståndskraft bättre uthärdat bränning- 
arnas stormanlopp. De anträffas således 
inom de områden där revkalk anstår, både vid 
stranden och innanför denna. Och inne i lan- 
det ser man flerstädes hur revklintar och rev- 
kullar höja sig över den jämna terrängen, så- 
som i trakten Lojsta— Stånga- — Etelhem — 
Garde. På grund av sitt värde som naturdo- 
kument och den säregna prägel de ge landska- 
pet äro många raukområden numera fridlys- 
ta. 

I nära sammanhang med raukbildningen stå 
strandgrottorna. Gotland uppvisar ett stort 
antal sådana, delvis av en betydlig storlek. De 
djupaste nå sålunda ända till 30 m. in i berget 
och ha en höjd av 10 m. och en bredd på om- 
kring 20 m. De flesta och största grottorna 
äro utsvarvade av Ancylussjöns vågor (jfr 
längre fram) t. ex. "Hoburgsgubbens matsal 1 ', 
"Stora Förvar" på Stora Karlsö, "Polhems 
grotta" på Lilla Karlsö, "Kallenbergs grotta" 
i Getsvältan i Högklint m. fl. Ändra äro ut- 
skurna vid Litorinahavets gränslinje exempel- 
vis några mindre grottor vid Iredalen i Hang- 
var, och "Kytts Janns källare" vid Lumme- 
lunds bruk. Stora Förvar är av särskilt in- tresse därför att den tjänstgjort som boplats 
åt stenåldersmänniskor. 

Men den växlande beskaffenheten hos berg- 
arterna yttrar sig även på ett annat och för 
hela Gotlands näringsliv betydelsefullt satt. 
Om man tittar på en geologisk karta finner 
man att ön är liksom bandad på snedden av i 
nordost-sydväst gående bälten av ömsevis kalk- 
sten och märgelsten. Kalkstensbältena bilda 
höjdstråk med öns högsta punkter och äro ka- 
rakteriserade av barrskogar och alvarmarker. 
Ett går på Ömse sidor om linjen Tofta — Ting- 
städe — Eute, ett annat längs linjen Frojel — 
Gothem och ett tredje omfattar Storsudret 
med Hoburgen och Sundre älvar. Mellan des- 
sa stråk av kargare prägel sträcka sig Got- 
lands tre stora jordbruksdistrikt, vilande pä 
märgelsten och kända för sin bördighet. De 
äro också lövängarnas och lövskogarnas områ- 
den. Sålunda bestämmer berggrunden fördel- 
ningen av rikbygd och glesbygd i nutiden, lik- 
som den även före människan satt sin prägel I detta sammanhang kan nämnas en annan 
egenskap hos den gotländska berggrunden, 
som har en praktisk betydelse. O. Arrhenius 
har i en undersökning av öns odlade jord fast- 
ställt att den i allmänhet lider av fosforsyre- 
brist, vilket han anser bero därpå att de berg- 
arter från vilka de- härstamma äro fattiga pä 
detta ämne, en defekt som borde kunna av- 
hjälpas genom riklig fosfatgödsling. 

Kul lands 

Postaär.: Levede. Tel. 31 t O. 

Areal: Total 78,8 har, därav 17 åker, 55 skog, 3 
ängsmark, 3,8 övr. mark, Tax.-v. 23.300. 

Jordart: Lermylla o. sandjord pä. ler- o. hällbotten. 
Manbyggn, uppf. på 1880-talet, flygel 1891, restaur. 
1935. Ekonomibyggn. uppf. 1891, trösklada 1920, ma- 
gasin 1930. 4 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 5 ungdjur, 4 
svin, 50 höns, 12 ankor. Gården till släkten i början 
av 1800-talet. Nuv. äg. övertog den 1936 av sin svär- 
faders broder Jacob Helin. Deiuies fader Eåtel Melin, 
som kom från Eksta s:n, gifte sig till gården. Gårds- 
skiftet ägde rum 1880. 

Äg.: Emil Olofsson f. 4/10 1882. Son till Olof Bå- 
telsson o. h. h. Anna f. Persson. Gift 10/12 15 med 
Hulda f. Melin. Barn: Nanny f, 17, Gunnar f. 29. 

Likmunds 

Postaär.: Levede. Tet. SI. 

Areal: Total 138,2 har, därav 38 åker, 65 skog, 35 
övr. mark. Tax.-v. 35.700. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på sand- o. lerbotten. 
Manbyggn. uppf. 1855, restaur. flera gånger. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1874, tillta. 1914, lada uppf. 1909, res- 
taur., div. byggn. uppf. 1909 o. 1931—35. 6 hästar, 2 
unghästar, 8 gotlandsrussar, 12 kor, 8 ungdjur, ett 15- 
tal svin, 14 cheviotfår, 60 höns. Gården till släkten 
1653. Den förste kände äg. är Tomas Tohmsson, vil- 
ken övertog densamma genom giftermål. Sedan 1700 
har gården gått 1 arv från far till son. Den bruka- 
des 1901—39 av Ernst Niklas Lindgren f. 7/11 1872, 
son till Jacob Nilsson o. h. h. Olivia f. Andersson samt 
gift 12/1 08 med Selma f. Cedervall, barn: Artur f. 
08, Ingegerd f. 11, Agnes f. 13. Nuv. äg. tillträdde 
efter sin fader. 

Äg.: Ovannämnde Artur Lindgren. 

Äg.: Har genomgått ho vslagare skola. 

Äg:s fader är ordf. i pens.-nämnd., skiftesgodeman, 
revisor. V. d. ordf. i komm.-nämnd. Led. av kyrko- 
o. skolråd. Medl. av Gotlands russavelsfören. Har 
erhållit pris för hästuppfödning. 

Likmunds 

Postadr.: Levede, Tel. 52 B. 

Areal: Total 47,6 har, därav 9,5 åker. Tax.-v. 9,600. 

Jordart: LerbL mylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1864, restaur. 1928. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1926. 2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 
svin, 50 höns. Gården till släkten 1897 genom köp. 

Äg.; Kari Gunnar Johansson f. 29/3 1872. Son till 
Johan Larsson o. h. h. Sofia. Gift 1897 med Hulda 
Sofia f. Larsson. Barn: Gunhild, Hildur. 

Likmunds 

Post adr. : Levede. Tel. SS Å. 

Areal: Total 28,6 har, därav 15 åker. Tax.-v. 12.400. 

Jordart: Huvudsakl. sand- o. grusbl. lermylla. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1860, flygel omkr. 1850. Ekono- 
mibyggn, uppf. 1874 o. 1886. 3 hästar, 6 kor, 2 ung- 
djur, 5 svin, 50 höns. Förste kände äg. i släkten är 
Anders Licksander, som övertog gården efter sina för- 
äldrar. Han efterträddes av sin måg Petter Karlsson 
o. dennes hustru Gustava, vilka sedermera överlät..' 
egend. på magen Aug. Johansson, nuv. äg:s svärfader. 
o. h. h. Karolina. Nuv. äg. tillträdde 1920. I ovan- 
stående areal ingå 4 har, som inköptes 1932. 

Äg.: Charles Aug. Johansson f. 1889. Gift 19 med 
Selma f. Johansson. Barn: Magda f. 20, Bengt f. 22. 
Postadr.: Levede. Tel. 23 A. 

Areal: Total 45 har, därav 12 åker, 33 skog. Tax.-v. 
10.800. 

Jordart: Lermylla samt något myrjord. Skogsbest,: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. på 1850-talet, flygel 1912, 
Ekonomibyggn. uppf. 1908 o. 1925. 2 hästar, 1 ung- 
häst, 4 kor, 4 ungdjur, ö svin, 60 hona. Gården kom 
till släkten omkr. 1880. Nuv, äg. tillträdde 1925. 

Äg.: Elis Olof Anton Nilsson f. 1S92. Son till Olof 
Nilsson o, h. h. Emma f. Jakobsson. Gift 29 med 
Anna f. Bokström. Barn: Tage, Arne, Einar. 

Äg.: Ordf. i kyrkostämman, skolråd., pastoratets bo- 

■'—■?. samt Levede-Gerinns kreatursförsäkr.-loi-en. 

kom m. -nämnd., kyrkovärd, överförmyndare Stenbjers 

Posta*-. .* Levede. 

Areal: Total 53,4 har, därav 20 åker, 33 skogs- o 
övr. mark. Tax.-v. 15.500. 

Jordart: Grus-, ler- o. sandbl. mylla på ler- o. grus- 
botten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 
på 1860-talet, till- o. omb. 1908. Ekonomibyggn. uppf 
omkr. 1920. 3 hästar, 1 unghäst, 8 kor, i ungdjur, 
5 svin, 75 höns. Större delen av arealen täckdlkad. 
Gården till släkten omkr, 1900 genom köp. 

Äg.: Patrik Smitterberg f. 1875. Son till Johan 
Smittérherg o. h. h. Maria f. Persson. Gift 1900 med 
Hulda f. Kolmodin. Barn: Klara f. 01, Elin f. 03. 
i har, därav 19 åker, 20 skog. Tax.-v Postad?-..- Leve 

Areal: Total £ 
14.400. 

Jordart: Lerbl. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. för omkr. 100 år sedan. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1927. 3 hästar, 6 kor, 6 ungdjur. 
5 svin, 60 höns. Reakt.-fri besättn. Gården till släkten 
1919 genom köp. 

Äg.: Olof Oskar Haglund f. 10/9 1881. Son till Petter 
Häglund o. h. h. Olivia f. Olofsson. Gift 05 med Au- 
gusta. Bam: Sigrid. Omgift 11 med Emma f. Ling- 
vall, T> " Goth 
em 

GOTHEMS socken av Gotlands norra härad är en 
av de större socknarna å östra kusten. Själva kusten 
är öppen. Socknens centrum, upptas av en odlad slätt. 
1 övrigt utfylldes området av ödsliga skogs- och myr- 
marker. Genom norra delen rinner Gothemsån. 
Brukningsdelarna uppgå till c:a 130. 
Fornminnen: En stenåldershoplats är påträffad vid 
Svalings mitt mellan Ancylussjöns och Littorinaha- 
vets forna strandlinjer och en stenåldersboplats med 
stenåldersgravar vid Västerbjärs. & denna gårds ägor 
finnas Sven Slipräfflor i block, så även vid Predvalds. 
Jusarve och Prästgården. Jäi r.;i klorslämningar äro tal- 
rika. Platser för kämpagravar och gravfält äro Botare, Busarve, Fjärdinge, Kopungs, Jusarve, Medebys, 
Svalinga, Tommungs, för enbart kämpagravar Nors, Nybingels, Stora Gervide och Suderbys. Fornborg fin- 
nes vid Busarve. Två runristningar äro kända. 

Areal: 70,89 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.007,7 har åker, 44,4 tomt och 
trädgård, 144 slåtteräng, 12,7 kultiverad betesäng, 157,9 annan betesäng, 4.730,7 skogsmark, 886,7 övrig 
mark. Jordbruksvärde : 783.400 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 119.100 kr. Skogs- 
värde: 312.200 kr. Tomt- och industrivärde: 1.000 kr. Invånarantal: 626 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Gautem". Den bildar pastorat med Norrlanda. 
Kyrkans kor är sannolikt uppfört omkr. 1200. långhuset omkr. 1230, och tornet i slutet av 1200-talet, 
Väster om kyrkan märkes ruinen av en kastal från 1100-talet och norr därom grunden till en byggnad, 
som möjligen varit äldsta stenhuset på Gotland. Till inventarierna hör en märklig korstol Eran 1300-talets 
förra del. 

Kyrkoherde: Munthén, Johan Gustaf Walfrid. 
Postadr.: Gothem. Tel. B. 

Areal: Total 189 har, därav 15 åker, 172 skogs- o. 
avrösningsmark. Tax. -v. 21.500. 

Jordart: överv. lerbl. mylla, delv. sand- o. grusjord. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1877, 
flygeln 35 år tidigare. Ekonomi by ggn. uppf. pä 1850- 
talet. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur. 5 svin. 50 höns. Area- 
len delv. täckdikad. Gården till släkten omkr. 1725. 
Nuv. äg. övertog den 1937. 

Äg-.: Nancy Johansson f. 05. Dotter till Johan Jo- 
1 h. Anna f. Pettersson. Botare I 1 ', Jusarve l 3 och 1" 

Postadr.: Gothem. 

Areal: Total c:a 36 har, därav 12 åker, 15 skog, 4 
kultiv. betesmark, 2 myr samt 3 övr. mark. Tax.-v. 
11.600, därav jordbruksv, 10.700, skogsv. 900. 

Jordart: Svartmylla i hög kultur. Skogsbest.: Bl. 
b<Li']\sk(jy, Manbygsn. uppf. 1932 av nuv. äg. Ladug. 
helt av tegel uppf. 1938. 2 hästar, 8 — 10 kor, 6 svin, 
ett 30-tal höns. Gärden är anlagd som kolonilott av 
nuv. äg., som 1932 inköpte marken av herr Olof Persson, 
Botarve. Som exempel på åkermarkens avkastning 
kan nämnas, att den [Hrstn skörden l'J",2 utgjorde c:a 
60 dt. säd, men 1939 uppgick avkastningen till 220 dt. 
samt därtill 59 ton sockerbetor. 

Äg.: Emrik Stenberg f. 21/1 09. Son till Aug. Emil 
Stenberg o, h. h. Emelie f. Johansson. 
Postadr.: Gothem. 

Areal: Total 200 har, därav 24 åker, 160 skog, 15 
avrösningsmark. Tax. -v. 24.700. 

Jordart: Lera o. lermylla. Skogsbest.: Tall- o. gran- 
skog. Manbyggn. ursprung!, uppf. på 1650-talet, res- 
taur., flygei uppf. 1922 efter brand. Ekonom i hvggn. 
uppf. på 1870-talet, senare restaur. 3 hästar, 7 kor 3 
ungdjur, 6 svin, 4 får, 50 höns. Gården till släkten på 
1600- eller 1700-talet. Nuv. äg:s farfar Daniel Jacobs- 
son, som var från Hejnunis s:n, övertog' den genom gif- 
te med Katarina, dotter till Hans Persson, född vid Sö- 
tare. Denne erhöll också gården genom gifte med en 
dotter till Nordstrom, som var äg. på 1650- ä 1660-talet. 
Nuv. äg. övertog egend. 192S. 

Äg.: Anna Danielsson f. 10/1 1900. Dotter Ull Jacob 
Danielsson o. h. h, Anna f. Nilsson. 

Botvalda 2 

Postadr.: Gothem. Tel. 33. 

Areal: Total c:a 35 har. Tax, -v. 4,500. 

Jordart: Grusbl. svartmylla. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1894, omb. 1931 av nuv. äg. 
Ladug., loge o. stall uppf. 1920. 1 häst, 2 kor. Går- 
den till släkten genom nuv. äg:s svärföräldrar Algot 
Hejdenberg o. h, h. Hulda f. Söderberg, vilka köpte 
gärden av sin svärfader Karl Söderberg. 

Äg.: Erik Svensson f. 1895. Son till Per Alfred Svens- 
son o. h. h. Josefina f. Engström. Gift 19 med Elin 
I Eejdenberg f. 01. Barn: Einar f. 19, Linnea f. 20 (gift 
med Karl Gustav Stenström, barn: Barbro), Helge f. 
23, Kerstin f. 33. 
M ~\m|||J»|M 
Postadr.: Gothem. Tel. 36. 

Areal: Total 115,25 har, därav 18,5 åker, 94,5 skog, 
1,5 ängsmark. Tax.-v. 20.200. 

Jordart: Ler-, svart- o. sandmylla. Skogsbest,: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf, omkr. 1790, senare res- 
taur., flygel uppf. 19-22. Ekonom i by ggn. uppf omkr 
1898, restaur. o. omb. 1914, stall uppf. 1929 3 hästar 
8 kor, 4 ungdjur, 5 svin, 5 får, 75 höns. Gården Ull 
släkten i slutet av 1650-talet. År 1785 innehades den 
av nuv. äg:s svärfaders fader Lars Hansson Nuv 6g 
övertog hela gården 1927 efter att sedan 1913 innehaft 
en del av densamma. 

Äg.: Hans Norrby f. 23/9 1884. Son till Lars Pet- 
ter Norrby o. h. h. Elisabet f. Hansson, Gift 13 med 
Elisabet f. Larsson. 

Busarve 

Postadr.: Gotliem Tel. 27. 

Areal: Total 47,5 har, därav 14 åker, 32 skog, 05 tomt, 
1 betesvall. Tax.-v. 12.200. 

Jordart: Mylla på lerbotten samt sandbl. mylla på 
Skiftande botten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. omkr. 1885, senare restaur. 2 
hasta i-, 2 unghästar. S kor. r> imgeiiur, 5 svin, 100 höns 
Garden till slakten p;i JSlO-talet. Nuv. äg:s svärfader 
John Veström efterträd. le sin i.uder Frans Veström, vil- 
ken hade tillträtt genom gifte. Nuv. äg. Övertog går- 
den 1917. Under äg:s svärfaders tid köptes efterhand 
ytterligare jordareal 1'rän angränsande gård. 

Äg.: Adolf Johansson f, 1881. Son till Johan Ols- 
son o. h. h. Anna f, Persson. Gift 05 med Ulrika Ve- 
strem, 1 1SS5, död 33. Barn: Adela f. 05, Astrid f 10 
Alrik f . 15. 
P03tadr,: Gothem. Tel. Sä. 

Areal: Total 45 har, därav 12 åker. 8 kultiv. betes- 
mark, 25 skogsmark. Tax.- v. 9.500. 

Jordart, Ler- o. sandmylla samt mylla på lerbotten. 
Manbyggn. "tr.b 1900, biv&ndlgt restaur. 1938, Ladug., 
loge, stall i>. magasin uppf. 1B10. 2 hästar, 1 ånghäst, 
5 kor. 3 ungdjur. Gården till siäkten genom köp på 
1870-talet av nuv. äg:s fader. Denne efterträddes 1912 
av nuv. ag.. vilken byggt om gården 1 dess helhet. A 
ägorna har man påträffat s1imi^i".'.::::.(T.U', som utgöra, 
forngravar. 

Ag.: Arvid Rjorklund '. 1SS2 S;.n till Jakob Oskar 
Björklund o. h. h. Katarina f Edmark. Gift 12 med 
Wendla Gutenberg f. 1891. Barn: Judith f. 13, Mir- 
jam f. 17 (gift 40 med Gustav Ivarsson). 

Äg.: Ordf. i fattigv.-styr. o. nykterhetsnämnd., led. 
av pens.-nämnd. samt ordf. i famirjebidragsnämnd., 
barnavårdsman. Medl. av R, L. F, Postaär.: Gothem. 

Areal: Total c:a 30,6 har. Tax.-v. 5.900. 

Jordart: Grusjord samt sandbl. mylla. Skogsbest.: 
El. barrskog. Manbyggn. uppf. 1884 av förre äg. La- 
dug., loge m. m. uppf. 1922, senare tillb. 1 häst, 2 kor. 
Gardena förste kände äg, är förre äg:s broder Olof 
Fredriksson, som avstyckade denna gård från Busarve. 
Förre äg., sjökapten N, O. Fredriksson, inköpte den 
1884 o. brukade gården tili 1934. 

Äg.: Harry Kviberg f. 07. Son till Hugo Kviberg o. 
h. h. Anna f. Götberg. Gift 33 med Eva f. Pettersson 
(systersondotter till förre äg.). Bara: Inga f. 35. B< 

Postadr.: Gothem. 

Areal: Total 35,25 har. Tax.-v. 4.900. 

Jordart: Huvudsakl. myrjord. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn, uppf. omkr. 1890, omb. 1934. La- 
dug., loge o. stall uppf. 1921. 2 hästar, 1—3 kor. Gär- 
den till släkten genom nuv. äg:s morföräldrar Herman 
Engström o. h. h. Anna Katrina, vilka köpte marken 
o. därefter uppf. byggn. o. som efterträddes av sin måg, 
nuv. äg:s fader, vilken 1921 överlät gården till nuv. äg. 

Äg.: John Oskar Efraim Larsson f. 1899. Son till 
Johan Petter Adolf Larsson o. h. h. Charlotta Herman- 
nå Kristina f. Engström. Syskon till äg.: Anna f. 02, 
Emrik Gustav f. 1883 (gift med Rut Pamp från Visby, 
barn: Hans, Greta), 

Äg.: Medl. av R. L. F. Bäntebingels 

Postadr.: Gothem. 
Areal: Total 50,5 har åker i 
1.500. skogsmark. Tax.-' Jordart: överv. lerjord. Skogsbest.: El. barrskog. 
Manbyggn. uppf, på lS60-talet. Ladug., loge o. stall 
uppf. på ISSO-talet. 2—3 hästar, 8 kor. Gården är en 
gammal släktgård o. har innehafts av nuv. äg:s svär- 
föräldrar o. deras föräldrar. 

Äg.: Fru Ebba Olofsson f. 1894, Dotter till Olof Olofs- 
son, f, 1899, död 29. Barn: Evert f. 23, Astrid f. 24. 

Postadr.: Gothem, 

Areal: Total 51 har, därav 10 åker, 38 skog, 3 äng. 
Tax.-v. 10.800. 

Jordart; Grus- o. sandjord samt lerbl. mylla. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog', Manbyggn. uppf. 1909. Eko- 
mibyggn. uppf. året därpå. 2 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 
3 svin, 50 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården ut- 
flyttades o. övertogs 1919 av nuv. äg, efter svärfadern. 
" Wahlgren f. 1884. Son till Fritiof Vahlgren 
na Elisabeth. Gift 24 med Emma Löfqvist 
Eva, Edith, Uno, Klara, 
o. centralfören. F. d. led. av o. h. h. 

f. 1S99. Barn 

Äg.: Medl. 
komra . -nämnd . Bäntebingels 

Postadr.: Gothem., 

Areal: Total 8,5 har. Tax.-v. 4.000. 

Jordart: Svartmylla. Skogsbest,: Bl. barrskog. Man- 
byggn. är hitflyttad o. omb. för länge sedan. Ladug. 
omb. 1934, Bvr. byggn. uppf. 1925. 1 häst, 2 unghäs- 
tar, 3 kor. Nuv. äg. inköpte gården 1933 efter att ha 
arrend. den i 2 år. 

Äg.: Andreas Andreasson f. 09. 
hansson o. h, h. Josefina t. Knutai 
la Knutas f. 11. Barn: Greta f i 
närt f. 36. ton till Andreas Jo- 
Gift 29 med Ade- 
, Georg f. 31, Len- Fjärdinge 

Postadr.: Gothem, Tel. SI. 

Areal: Total 163,5 har, därav 20 åker, 140 skog, 1,5 
ängsmark. Tax.-v. 28.100. 

Jordart: Ler- o. sandbl. mylla. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog, delv. björkskog. Manbyggn. uppf, 1860 — 65, fly- 
gel 1908. Ekonomibygn. uppf. på 1880-talet. 4 häs- 
tar, 2 unghästar, 9 kor, 5 ungdjur, 10—15 svin, 10 får, 
100 höns. Större delen av arealen täckdikad. Går- 
den till släkten på 1660-talet. Förste kände äg. är 
nuv. äg:s farfars svärfader Petter Hansson, som ef- 
terträddes av Jacob Tbomsson, nuv. äg:s farfar, vil- 
ken kom från östei-jrarn. Nuv. äg. övertog gården 
1918. 

Äg.: Johan Jakobsson f, 4/1 1886. Son till Jacob 
Jakobsson o. h. h. Emma Thomasdotter. Gift 18 med 
Emilie f. Pettersson. Bam: Gösta f. 19, Emmy f, 20, 
Olof f. 28. Ger vide 

Postadr.: Gothem. Tel. 3. 

Areal: Total 83 har, därav 35 åker, 35 skog, 2 ängs- 
mark. Tax.-v. 25.700. 

Jordart: Ler- o. sandbl. mylla, delv. svalsand på ler- 
o. grusbotten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- 
byggn. uppf. i slutet av 1700-talet, senare restaur. Eko- 
nomibyggn, uppf. 1883, senare restaur. 4 hästar, 2 
unghästar, 15 kor, 10 ungdjur, c:a 10 svin, 5 får, 75 
höns. Större delen av arealen rördikad. Gården till 
släkten 1916 genom köp av nuv. äg. från Ragnar Jo- Äg.: Sigurd Eriksson f. 4/3 1890- Gift 17 med Ester 
f. Pettersson. Barn: Arne f. 18, Evert f. 20, Åke o. 
Britt f. 22, Margareta f. 23. 

Åg.: Genomgick Rösiö lantmannaskola 1909 — 10 o. 
var därefter lantbrukselev i Danmark. 
Postaär.: Gothem. Tel. 34. 

Areal: Total 85,5 har, därav 15 åker, 55 skog, 1 ängs- 
mark, Tax.-v. 14.500. 

Jordart: Sand- o. grusjord samt stenbunden jord. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 
1850-talet, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. delv. 
samtid., delv. 1870 o. 1929. 3 hästar, 7 kor, 4 ungdjur, 
5 svin, 6 får, '50 höns. Arealen täckdikad. Den fri- 
köptes 1743 av nuv. äg:s farfars far, vilken efter- 
trädas av sonen Olof Olofsson. Efter honom kom nuv. 
äg;s fader, som 1921 överlät gården till nuv. äg. Kvarn 
o. såg finnas, vilka förr drevos med vattenkraft. 

Äg.: Alfred Olofsson f. 1888. Son till Olof P. Olofs- 
son o. h. h. Anna f. Hansson. Gift 14 med Ingegerd 
f. Vcström. Barn: Gunnar f. 15, Gösta f. 17, Anna f. 
23, John f. 31. 

Gervide Stora 

'■ hag- 
mark, Tax.-v. 14.300. 

Jordart! Stenbunden lerjord, myrjord o. svartmylla 
samt grusjord. Skogsbest.: Barrskog Manbyggn. uppf. 
för c:a 200 år sedan, restaur. på 1880-talet. flygeln 
uppf. på 1880-talet. Ekonomi by ggn. uppf. på 1870-ta- 
let, restaur, 1923. cementerade o försedda med vat- 
tenledning, magasin uppf. 1920. 3 hästar, 6 kor, 2 — 3 
u::gdjur, 4 svin. ett HO-tal hons. Renkt.-fn bcsättn. 
Gården !iar med säkerhet, varit i slaktens ägo 1 100 år. 
Den har gått i arv under & generationer. Nuv. äg, 
tillträdde 1931. 

Äg,; Bernhard Nilsson f. 28/3 02. 

Äg.: Led, av valnämnd, o. magasinsdirektionen, 
suppl. i barnav.-namnd. 

Gervide St om 

Postadr.: Gothr.m. Tel. SR. 

Areal: Total 29 har. Tax.-v. 5.900. 

.lordart: Myrmark samt lättare jord. Skogsbrst.' 
Bl, harrskoj;. M«nbyr;(rn. uppf. 192fi av nuv, äg, Ladug,, 
loge o, stall uppf. 1920. 2 hästar, 2 unghästar, 5 kor, 
2 ungdjur. Nuv. äg. inköpte gården 1916 o. har se- 
liaii dess ytieikgari 1 utökat arealen genom tillköp av 
jord. 

Äg.: Tyko Andersson f 1892. Son till Johan An- 
dersson o h h, Anna f. Svensson. Gift 13 med Ottorin 
Svensson, död 28. Omgift 32 med Maria Tomsson f. 
1887. Barn; Thyra f. 13, död 32, Thure f. 15 (gift 38 
med Dagny f. Eriksson, barn: Alf, Göte), Tage f. 18. 

Äg.: Medl. av B. F. 

Gården brukas av sonen Thure, 

Gervide Stora 

Postad)-.; Gothem. 

Areal: Total c:a 20 har, därav 7,5 åker, .12,5 skog. 
Tax.-v. 4.900. 

Jordart: Lätt, lerbl. mylla. Skogsbest,: Bl. barr- 
skog. Manbyggn, uppf, 1918. Ladug,, loge o. stall 
uppf. 1923. 2 hästar, 3 kor, Nuv. äg. inköpte gården 
1928. 

Äg,: Reinhold Nilsson f. 1880. Son till Nils Nilsson 
o. h. h. Maria f. Nilsson. Gift 05 med- Hilma Karlsson 
f. 1879. Barn: Georg f. 06 (gift med Mady Lindström, 
barn: Ulla), Magda f. 10 (gift med Gustav Ekman, 
barn: Rune), Nils f. 13 (gift med Karin f. Boman). 
Anna f. 16 (gift med Gustav Norrby, barn: Gunnel, 

Äg.: Medl. av mejeri- o. sia kterif ören. 
Haga 

Postadr.: Gothem. 

Areal: Total 30 har, därav c:a 10 åker, resten skogs- 
o. betesmark. Tax.-v. 7.200. 

Jordart: Delv. något lerbl lermylla. Skogsbest.: Bl. 
barrskog. Manbyggn. uppf, för c:a 100 år sedan, res- 
taur. 1937, flygeln uppf. för omkr. 50 år sedan. Ladug., 
loge o. stall av äldre datum. 2 hästar, i kor. Gården 
till släkten 1919 genom köp. Grav sättningar finnas 
ä ägorna. 

Äg.: Ivan Jacobsson f. 1903. Son till Karl Jacobsson 
o. h. h. Agda Alfström f. 1873, Gift 33 med Margit 
Nykvist f. 10. Barn: Nils f. 33, Karl-Gustav f. 38. 

Äg.: V. ordf. i pens.-nämnd. Postadr.: Gotkem. 

Areal: Total 114 har, därav 15 åker, 99 skogs- o. övr. 
mark. Tax.-v. 14.200. 

Jordart: Grusbl. mylla, delv. grund mylla på lerhäll. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1861, 
flygel av senare datum. Ekonomibyggn. uppf. delv. 
1912, delv. senare. 2—3 hästar, T kor, 3 ungdjur, 6 
svin, 6 får, 75 höns. Gården till släkten i slutet av 
1700-talet. 

Äg.: Sigfrid Jakobsson f. 1885. Son till Jacob Jakobs- 
son. Gift 12 med Teodoria f. Olofsson, död 30. Barn: 
Sigurd f. 14, Svea t 17. 
Postadr.: Gothem. Tel. 15. 

Areal: Total 104,5 har, därav 14 åker, 83 skog, 4 
äng. Tax.-v. 12.900. 

Jordart: Lerbl. mylla samt sandjord, o. mylla på 
sandbotten. Skogsbest. : Barrskog. Manbyggn. uppf. 
1857, restaur. 1912, flygel uppf. 1934. Ekonomibyggn. 
uppf. 1857. tillb. o. restaur. 1927, magasin uppf. 1928. 
2 hflRtav. ■! kor. 2—3 mi^ijui-, 5—6 svin. 3 får, ett 100- 
tal höns. Reakt.-fri besättn. Arealen delv. täckdikad. 
Gården till släkten 1912, då nuv. äg:s svärfader inköpte 
densamma. Nuv äg. övertog' den 1924. 

Äg.: Olof Petlersson f. 14/8 1890. Son till Olof Pet- 
terssuu o, h h Laura Larsdotter. Gift 2:a gången 24 
med Kuth Thompson f. 14/2 1897, dotter till Edvard 
Thomsson o Ii Ii Johanna f. Jacobsson. Barn: Fride- 
borg l 20, Kerstin f. 26, Äke f. 30. 

Äg : Kyvkovarc. Led. av kyrko- o. skolråd. 
Postadr.; Gothem. 

Areal: Total 21,5 har, därav 6,5 åker, 15 skog o. 
hagmark. Tax.-v. 7.000. 

Jordart: Grusjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. å obekant tid, restaur. 1936. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1914. Ladug. cementerad. 1 häst, 1 ung- 
häst, 3 kor, 1 modersugga, 4 — 5 svin, ett 50-tal höns. 
Reakt.-fri besättn. Gården til] släkten 1936, då nuv. 
äg. inköpte densamma. PÖreg. äg. var Adolf Anders- 
son från Barlingbo. 

Äg.: Kriatian Knutas f. 25/9 1886. Son till Kristian 
Kristiansson o. h. h, Anna f. Annas. Gift 06 med 
Anna Höas f. 9/5 1889. Barn: Maria t 12 [gift i Cana- 
da), Sigfrid f. 23, Martin f. 27. 
Poatadi:: Gothem. Tel. SS. 

Areal: Total 142 har, därav 15 åker, 123 skog, 3 ängs- 
mark. Tax.-v. 19.800. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla, delv. grusbl. mylla. 
Skogsbest.: Bl. barrskog, delv. lövskog. Manbyggn. 
uppf. i mitten av 1600-talet, restaur. 1935, flyglar uppf. 
i slutet av 1600-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1896, delv. 
1900 o. delv. senare. 3 hästar, 8 kor, 3 ungdjur, 10 
svin, 7 får, 100 höns. Arealen delv. täekdikad. Går- 
den till släkten 1668. rhi den köptes av Hans Larsson, 
som innehade den till 1690. Nuv, äg:s farfars far var 
född å gården. Hans fader Torkel Olofsson tillträdde 
genom gifte. Nuv. äg. övertog gården 1908 efter sin 
fader, som i sin tur efterträtt sin fader Jacob Jacobs- 
Äg.: Edvin Jacobsson f. 25/1 1877. Son till Lars 
Jacobsson o. h. h. Josefina f. Thomsson. Gift 10 med 
Agnes Olofsson, f. 1888, död 24. Barn: Anna f. 11, 
Ester f. 13. Postadr.: Gothem, 

Areal: Total 12 har åker, avrösninjjsrnai |; samt betes- 
mark. Tax.-v. 5.700. 

Jordart: Huvudsakl. ler- o. sandjord, Manbyggn. av 
äldre datum, restaur. 1938. Ladug., loge o. stall uppf, 
på 1880-talet. 1 häst, 3 kor. Gården till släkten 1934 
genom köp. FÖreg. äg. var Gunnar Pettersson. 

Äg.: Vikter Johansson f: 1S88. Son till Olof Niklas 
Johansson o. h. h. Selma Maria. 

Äg.: Medl. av B. F. Kopungs 

Postadr.: Gothem. 

Areal: Total c:a 50 har åker o. skogsmark. Tax.-v. 
10.900. 

Jordart: Grusbl. mylla. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn, uppf. omkr 1850. invji.mjigl restaur. Ladug., 
loge o. stall uppf. 1858. 2—3 hästar, 4 kor. Gården 
till släktes 1935 genom köp. Den har troligen varit ett 
gammalt hövdingesäte. Vid gården finnes liksom å 
prfistgffiMen en medeltida inkörsport av sten i trapp- 
gavel sf orm. 

Äg.: Elis Jacobsson f. 1896, Son till Jakob Jacobsson 
o. h. h. Josefina f, Pettersson. Gift 23 med Berta Nils- 
son f. 1896. Barn: Bertil, Valborg, Bengt, Märta, Ella. Kopungs 

Postadr.: Gothem. Tel. 33. 

Areal: Total 58,7 har, Tax.-v. 7.900. 

Jordart: Sandmylla o. lerjord. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. av äldre datum, om- o. tillb. senast 
1932. Ladug., loge o. stall likaledes av äldre datum, 
delv. omb, 3—4 hästar, 6 kor. Gården till släkten 
genom köp av nuv. ;is":si föräldrar. Nuv. äg. Övertog 
den 1924 efter svågern Karl Boman. 

Äg.: Edvin Svensson f. 1897. Son till Per Alfred 
Svensson o. h. h. Josefina f, Engström. Gift 20 med 
Anna Maria Elisabeth Norrby f. 1896. Barn: Maria f. 
22, Josef f. 24, Evert f. 27. 

Äg.: Led. av komm. -nämnd, samt fattigv.-nämnd., 
ordf. i kristidsnämnd. lljÅ,- 7 ^ J;2 


K\w H B i i! 
äg Kyrkebinge 

Pastadr.: Gothem. Tel. 12. 

Areal: Total 184,3 har, därav 42 åker. Tax.-v. 25.500. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog-. Manbyggn. uppf. 1867, flygel uppf. senare 
efter brand. Ekonomibyggn. uppf. delv. 1908, delv. se- 
nare, magasin 1937. 4 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 6 
ungdjur; 10 svin, 10 får, 75 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården till släkten 1893 genom köp av nuv. äg:s 
svärfader Jöns Nilsson från fanjunkare Johan Bing- 
mark. Nuv. äg. övertog den 1920. 

Äg.: Klas Norrby f. 10/2 1877. Son till Lars Petter 
Norrby o. h. h, Elisabet f. Bergström, Gift 04 med Jen- 
ny f. Nilsson, död 36. Bam: John f, 04, Anna f. 06, 
Gustav f. 09, Ester f. 19. 

Kyrkebinge 

Postaär.: Gotheni. Tel. 2U- 

Areal! Total 162,5 har, därav 45 åker, 110 skog, 5 
hedmark. Tax.-v. 22.700. 

Jordart: Lermylla o. sandbl. mylla. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog, pä ängsmarken lövskog. Manbyggn. 
uppf, på lfiSO-talet, restaur, 1920, flygel uppf, 1850, 
restaur. 1923. Ekonomibyggn. uppf. 1879. lada 1925. 
4 hastar. IS kor o. ungdjur, ett 10-tal svin, 8 får, 75 
hons. S'.one delen av arealen täckdikad. Gården kom 
i Thomsson^ka släktens ägo 1685. Nuv. äg:s svärfader 
Helmer Larsson tillträdde genom gifte med Teodora f. 
Thomsson. Nuv. äg. övertog gården 1936. 

Äg,: Herbert Rosander f. 3/3 07. Son till Karl Rosan- 
der o. h. h Kristina f. östergren. Gift 2/11 33 med 
Anny f. Larsson. 

Kyrkebinge 

Postaär.: Gothem. Tel. 31. 

Areal: Total 196,5 har. därav 36 åker, 149 skog. 10 
ängsmark. Tax.-v. 21.400. 

Jordart: Huvudsakl lerbl. ifylla på Wbotten. Skogs- 
best,: Bl. barrskog, delv. hjurknkon. Manbyggn. med 
flygel uppf. på 1850-ialct. .senare restaur. Ekonomi- 
byggn. uppf. på ISHO-talet, restaur, 4 hästar, 2 ung- 
hästar, 12 kor, 6 — 8 ungdjur, 10—20 svin, 10 får. 65 
höns. Arealen delv, täckdikad. Gården till släkten 
omkr. 1745. El. äg. märkes Paul Gutenberg. Fram- 
lidne Timoteus Paulsson tillträdde 1909 efter fadern. 

Äg.: Timoteus Paulaaons stbh. T. P. f. 23/11 1888. 
död 30. Son till Olof Timoteus Paulsson o. h. h, Selma 
i. Persson. Gift 22/7 18 med Helena f. Nilsson. Barn: 
Olof f. 18, Anna f. 22, Kerstin f. 24. 

Kyrkebinge 

Postadr.: Gothem. Tel. 8. 

Areal: Total 140,5 har, därav 17,5 åker, 103 skog, 17 
ängs- o, myrmark. Tax.-v. 14.300. 

Jordart: Huvudsakl. mylla på ler- o. grusbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1865, flygel 1905. Ekonomibyggn, uppf, på 1860- eller 
1870-talet, delv. 1915 av nuv. äg. 4 hästar, 14 kor, 8 
ungdjur, ett 20-tal svin, 7 får, 100 höns. Traktordrift. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 1903 genom 
köp av nuv. äg. Dessutom arrend. 3/4 mtl Prästgfirderj 
om 32 har åker o, 12,5 betesvall, som drives i sambruk 
sedan 1920. 

Äg.: Karl Silvin f. 1877. Son till Petter Silvin o. h. h. 
RH.onbet f". BiL^luntl, Gift 02 med Anna f. Alvengren. 
Barn: Alrik f. 08, Elin f. 03. GOTLANDS NATUR Tvärsnitt genom de r/oiläiidska berglagren med stark Jiöjdjörstoriny. På berggrunden vilar, med undantag av en 
del alvarraarber, ett mer eller mindre mäktigt 
lager av lösa jordslag av olika beskaffenhet 
och bildningssätt. De viktigaste och mest ut- 
bredda av dessa äro tillkomna under istiden. 

Det mäktiga istäcke som en gång gled fram 
över vårt land rörde sig över Gotland i huvud- 
sakligen nord-sydlig riktning. Detta framgår 
därav att kalkstenshällarna mångenstädes äro 
repade eller refflade av de stenar som släpades 
med i isens bottenlager. Genom den väldiga 
tryckverkan ismassorna utövade på underla- 
get slipades och avhyvlades uppstickande berg- 
partier och på sprickfyllda ställen lösbrötos 
stora mängder av block och sten. Mest synes 
kalkstenen ha åverkats, i mindre grad de leri- 
ga bergarterna och revkalken, vilken på mån- 
ga ställen överlevat förstörelseverket och nu 
står kvar som enstaka kullar eller erosions- 
rester. Många sjöfyllda sänker torde även ha 
skulpterats ut av landisen, så t. ex. i trakten 
Linde — Etelhem. 

När isen smälte bort lämnade den efter sig 
ett täcke av grus som den transporterat en 
längre eller kortare sträcka. Denna grusiga 
jordblandning kallas morän och när den, som 
fallet är på Gotland, är lerig och kalkrik, mo- 
ränmärgel (pinnlair) . Medeltalet av ett 
stort antal analyser är 30 % kolsyrad kalk. 
Dess mäktighet växlar mellan några dm. och 
flera m. men kan i djupare sänkor uppgå till 
10 m. eller mer- Moränmärgeln är som 
nämnts öns vanligaste jordart och tillika dess 
ekonomiskt viktigaste. 

De stenar som anträffas i moränen härröra 
i regel från traktens berggrund. Men man 
finner dock ofta block av främmande ur- 
sprung, vilket också närmare kan fastställas, 
varigenom man 'får ytterligare besked om 
isens rörelseriktning. Sådana lätt igenkänn- 
bara bergarter äro rapakivigraniter från Fin- 
land och Åland, östersjökalk från Ålandshav, 
porfyrer från Dalarna och diabaser från Da- 
larna och Västernorrlands kusttrakter. Ända 
uppe ifrån norra Jämtland har en del av den 
gotländska moränens blockinnehåll kommit, vilket visar vilka sträckor det medförda mate- 
rialet kunde transporteras. 

Enstaka block äro av en ansenlig storlek. 
Dylika s. k. flyttblock eller jättekast ha for- 
dom varit betydligt talrikare men ha sprängts 
sönder och använts för diverse ändamål. Två 
av dem äro fridlysta, "Gullstainen" i Sundre, 
omtalad redan av Linné, och "Bastustainen" i 
Eone, troligen öns största (100 — 125 kbm.). 
En del av blocken äro troligen icke transporte- 
rade av landis utan av kringdrivande isberg. 
Att sådana stora och för trakten främmande 
stenblock satt myror i huvudet på tänkande 
iakttagare, särskilt då man ännu inte kände 
till begreppet istiden, är naturligt. Linné be- 
skriver i sin förut nämnda bok sitt häpna mö- 
te med ett flyttblock nära Hoburgen, vilket 
liksom Bastustainen bestod av ålandsrapakivi : 

"Denna Stenarten war helt främmande pä 
detta land. Hogden war 3 Alnar och bredden 
7. Och efter denna sten låg aldeles ofwan på 
jorden, där intet Land war högre och alt an- 
nat war Kalck; och efter denna Sten-art war 
främmande här på Landet, är swårt begripa, 
huru denna kommit hit, och om Watnet warit 
mäktigt, att rulla honom ifrån Swerige eller 
Ryssland, den tiden detta Land låg under wat- 
net.". 

Vid sidan av morängruset inta sandavlag- 
ringar en stor del av öns areal. Till väsentlig 
del äro de avsatta av landisens smältvattens- 
älvar i det hav som då täckte hela Gotland. 
Isen var nämligen bemängd med morän, som 
vid avsmältningen sköljdes ut och efter ström- 
styrkan sorterades i lager av växlande grövre 
och finare sand eller grus. Stenarna fingo 
härvid en i motsats till den obearbetade morä- 
nen rundad form, varför detta isälvsgrus ock- 
så kallas rullstensgrus. Det är sålunda ingen- 
ting annat än av vatten tvättat och sorterat 
morängrus. På fastlandet bildar rullstens- 
gruset ofta markerade åsar av flera tiotal me- 
ters höjd. På Gotland har det emellertid av 
vågorna jämnats till och bretts ut, så att det 
gör sig föga gällande i topografien. Som exem- 
pel på rullstensåsar kan nämnas en tydlig rygg 
* J, 43P Kyrkebjers 

Postadr.: Gothem. 

Areal: Tota) 67,3 har. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Grusbl. mylla. Skog3best.: El. barrskog. 
Manbyggn. uppf. på 1800-talet, Ladug. uppf. ungefär 
samtid., loge 1929. 1 häst, 2 kor. Gården, som är av- 
söndrad från Magnuse gärd, har ärvts av nuv. äg. Dess 
förste kände äg. är Olof Larsson. 

Äg.: Änkefru Alida Larsson f. 1888. Dotter till Per 
Alfred Svensson o. h. h. Josefina f. Engström. Gift 10 
med Bernt Larsson, f. 1871, död 20, son till Olof Lars- 
son o. h. h. Maria f. Kristensson, Barn: Gustav f. 15 
(gift med Mirjam i. Björklund). 

Sonen Gustav är deläg. i gården. Magnuse 

Postadr.: Gothem. 

Areal: Total 150,5 bar, därav 15 åker, 130 skog, 3 
ängsmark. Tax.-v. 14.800. 

Jordart: Ler-, grus- o. sandbl. mylla, huvudsakl. på 
lerl>ottt;n. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. 
uppf. på 1860-talet, tvenne flyglar på 1820- o. 1860- 
talen. Ekonomibyggn, uppf. på 1700 -talet, senare 
restaur. o. tillta. 3 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 5 ung- 
djur, 5 svin, 5 får, 100 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gården till släkten omkr. 1845. Därförut ägdes den av 
nuv. äg:s farfars styvfader, vilkens släkt innehaft den 
sedan 1730-talet. Nuv. äg. övertog gärden 1936. 

Äg.: Tyko Johansson f. 1896. Son till Johan Johans- 
son o. h. h. Josefina f. Jacobsson. Gift 35 med Olga f. 
Nilsson. Barn: Yngve f. 36. 
Medebys 

Postadr.: Gothem. 

Areal: Total 123,5 har, därav 8 åker, 110,5 skog o. 
hagmark, 5 äng. Tax.-v. 11.900. 

Jordart: Lera, sandjord o. svartmylla på lerbotten. 
Skogsbest,: Överv. barrskog. Manbyggn, uppf. 1851, 
senare restaur., flygel uppf. 1911. Stall o. ladug. uppf. 
1881, lada o, loge 1SS3, ladan restaur. 1935, ladug. 1939. 
2 hästar, 5—6 kor, 2 — 3 ungdjur, 3 — 4 svin, 5 får, ett 
40-tal höns. Reakt.-fri besättn. Gården till släkten 
i mitten av 1800-talet genom nuv. äg:K svärfars syster. 
som sedermera överlät den till brodern L. P, Norrby. 
Denne brukade gården till 1924, då nuv. äg. övertos: den. 

Äg.: Oscar Blomberg f. 7/8 1890. Son till Thomas 
Blomberg o. h. h. Amanda f. Persson. Gift 21/6 24 
med Ida Ceeelia Norrby f. 23/11 1896, dotter till L. P. 
Norrby o. h, h. Vilhelmina. Barn: Elsa f. 14/11 27. Medebys 

Postad)'.: Gothem. 

Areal: Total 58,5 har, därav 10 åker, il skog. Tax.-v. 
9.400. 

Jordart: Sand-, grus- o. stenbunden jord. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. på 
1860-talet, senare restaur. 2 hästar, 5 kor. 3 ungdjur, 
10 svin, 5 får, 75 höns. Arealen delv. täckdikad. Går- 
den till släkten 1908 genom köp av nuv. äg:s svär- 
fader Jacob Olofsson. Nuv. äg. övertog den 1926. 

Äg,: Olof Nilsson f, 18/10 1890. Son till Olof Nils- 
son o. h. h. Amalia. Gift 17 med Anna f. Olofsson. 
Barn: Svea f. 19. 

Postad?-..- Gothem, Tel. S A. 

Areal: Total 132 har, därav 12 åker, 120 skogs-, ängs- 
o, hagmark. Tax.-v. 11.600. 

Jordart: överv. grusjord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. pä 1830-talet, restaur. 1910 av nuv. äg. 
Ekonomibyggn. uppf. pa. 1800-talet, restaur. 1930. Går- 
den kan föda 3 — 4 hästar o. 10—12 kor, men for när- 
varande hiillos ingen djurbesättn. Kur. äg. köpte går- 
den 1904 från L. P. Norrby, i vars släkt den varit un- 
der flera generationer. 

Äg,: August Mathias Arweson f. 1870. Son till kon- 
sul Lars Arweson o. h. h. Selma f. Klintberg. Gift 
1898 med Anna Landström f. 1871, dotter till G P. 
LanaétrSm o. h. h. Selma f. Vestberg, Barn: Karl-Gus- 
taf f. 1899, Lars f. 01, Herbert f. 02, Bengt f. 04, Kers- 
tin f, 05. Johannes f. 07, Gunnar f. 08, Mats f. 13. Nybingels 

Postadr. : Gothem. 

Areal: Total 10 har åker o. skogsmark. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Bl. ler-, svart- o. sandmylla. Skogsbest.: Bl. 
barrskog. Manbyggn, uppf. 1930. Ladug.. loge o. stall 
samt magasin uppf. 1928—30, 4 hästar, varav 2 ung- 
hästar, 4 kor. Gården till släkten 1031 genom köp. 

Äg.: Andreas Johansson f. 1880. Son till Johan An- 
dersson (död 38) o. h. h. Margareta. Gift 04 med Jo- 
sefina Knutas f. 1884, Barn: Johannes f. 05, Andreas 
Petter f. 11, Maria f. 13 (gift med Petter Kristiansson). 
Emil f. 15, Gustav f. 18. Simon f. 23, Nils f. 29. Nybingels 

Postadr.: Gothem. Tel. SS. 

Areal: Total 37,5 har, därav 12 åker, 18 skog, 7,5 
betesmark. Tax.-v. 11.200. 

Jordart: Delv. prima lättlera, delv. grusjord. Skog-s- 
best.: Tall- o, granskog. Manbyggn. uppf. 1914 av Ed- 
vin Johansson. Ekonrimibygsii. uppf. delv, 1932, delv. 
1936. 4 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 5 svin, ett 40-tal 
höns. Den nuv. inneha väven köpte gården 1923 av 
sin broder Johan Söderström. År 1937 tillköptes 6 har 
åker o. betesmark från herr John Lundqvist, Jusarve. 

Äg.: Viktor Söderström f. 29/5 1807. Son till O. N. 
Söderström o. h. h. Amanda f, Mattsson. 

Äg.: Ordf. i arbetaresmåbniksnämnd., ordf. i val- 
nämnd., kassör i Källungcorlvns jordbrukskassa. Nyholm 

Postadr.: Gothem.. Tel. SE. 

Areal: Total 38,5 har, därav 25 åker, 13 skog 0,5 
tomt. Tax.-v. 19.700. 

Jordart: Sand- o. lerjord, huvudsakl. på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1912, 
Ekonomibyggn. uppf. samtid. 4 hästar, 2 unghästar, 
15 kor, 5 ungdjur-, 25 svin, 100 höns. Traktordrift 
Större delen av arealen Uickdikad, Gården till släkten 
1921 genom köp. Dessutom ägas o. drivas i sambruk 
13,o har skogsmark i Källunge s:n, 24 har skogsmark 
i Boge s:n, 15 har åker, 10 nyodlingsmyr o. 26 skogs- 
mark i Bals s:n samt 12,3 bar skossmari; i Lärbro s:n. 

Äg.: Gustaf Nyström f. 1S78. Son till Fredrik Ny- 
ström o. h, h. Fredrika f. Enekvist. 

Äg.: Genomgick Hemse lantmannaskola 1893. 

Spenarve 

Postadr. : Gothem. 

Areal: Total 24 har. Tax. -v. 9.700. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: BI. barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1908. flygel 1930. Ladug., loge o. stall 
uppf. 1909, magasin 1933. 2 hästar, 3 kor, Nuv. äg:s 
fader inköpte marken vid laga skiftet 1907 o. uppf. 
därefter egenhändigt byggn. 

Äg.: Erik Johansson f. 12. Son till Johan Johansson 
o. h. h. Agnes f. Lindstedt. Gift med Ingegärd Olaus- 
son f. 1923, dotter till Henning Olsson o. h. h. Hilma. 
Barn: Gunnel f. 40. 

Äg.: Medl. av B. F. o. oentralfören. Suderbys 

Postadr.: Gotliem. Tel. 11. 

Areal: Total 289,3 hav, därav 20 åker, 264 skog, 4 
ängsmark. Tax. -v. 32.500. 

Jordart: Huvudsak! lerjord, delv. sandmylla. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog, lövskog på ängsmarken. Man- 
byggn. uppf. i mitten av 1600-talet, senare restaur., fly- 
gel uppf. 1924. Ekonomibyggn. uppf. delv. omkr. 1690, 
delv. 1750, senare restaur. i hästar, 10 kor, 3 ungdjur, 
15 svin, 10 får, 50 höns. Större delen av arealen täck- 
dikad. Gården till släkten 1658. Nuv. äg:s farfar Jo- 
han Hansson övertog den efter sin svärfader Nils An- 
dersson. Denne hade ärvt gården av sin fader Johan 
Henrik Anders Thoresson, vilken 1705 kom från Vall- 
stena s:n. Nuv. äg. tillträdde 1929 efter fadern. 

Äg.: John Johansson f. 7/ä 1899. Son till Carl Jo- 
hansson o. h. h. Maria f. Hansson. 

Äg.: Genomgick Osby lantmannaskola 1924 — 25. Postad)'..- Gothem. 

Areal: Total 7 har. Tax.-v. 3.700. 

Jordart: Ler- o. grusjord. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1918, restaur. 1940. Ladug., loge o. 
stall uppf. 1935. 1 häst, 2 kor. Nuv. äg. övertog går- 
den efter sina svärföräldrar, vilka övertagit den efter 
sina föräldrar. 

Äg.: Fredrik Nilsson f. 1880 i Tjendarve, Träkumla 
s:n. Son till Jonas Nilsson o. h. h. Josefina Otberg. 
Gift 02 med Alma Söderström f. 1883. Barn: Ada f. 
03, Ruth f. 04, Linda f. 11, Allan f. 17, Mats f. 25. Suderbys l 20 

Postadr.: Gotliein. 

Areal: 7,5 har åker, 5,5 ängsmark. Tax,-v. 5.500. 

Jordart: Sandmylla samt lerbl. mylla. Man- o. eko- 
nomibyggn. uppf. 1916 — 17, den förra restaur. 1934. 1 
häst, 2 kor. Nuv. äg. köpte gården 1938. 

Äg.: Erland Gust, Ingvar Lindberg f. 08. Son till 
Erik Lindberg o. h. h. Ebba f. Cedergren. 
.tmmte Postaär.: Gothem. 

Areal: Total 76,5 har. Tax.-v. 7.400. 

Jordart: Sand- o. gruajord samt lermylla. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. av okänd ålder, omb. o. 
restaur. 1890. Stall o. ladug. uppf. 1910, Övv. ekono- 
mibyggn. av äldre datum. 2 hästar, 3 kor, 2 unghäs- 
tar, 4 svin, ett 50-tal höns. Reakt.-fri besättn. Går- 
den till släkten goisoin köp av framlidne Jakob Perssons 
läriiuler. som senare Överlät den på sin son Oskar Pet- 
tersson. Denne brukade gården till 1896, då Jakob 
Persson Övertog den o. brukade den till sin dod 1937. 

Äg.: Jakob Perssons stbh. J. P. gift med Clara Ny- 
ström f. 5/8 1877. Barn: Kally f. 1899, Linda, död 31. skogsmark. Tax.-' Suders 
Postaär.: GotJiem, 
Areal: Total 77,8 har åker . Jordart: Grusjord o. mylla. Skogsbest.: El. barrskog. 
Manbyggn. uppf. p a 1850-talet, senare restaur; La- 
dug., loge o. stall uppf. 1924, 1931 o. 1939. 2 oxar, 
3 — 4 kör. Gården har varit i .släktens ii<ro under 4 ge- 
nerationer. Dess förste kände äg, är Hans Olsson, vil- 
ken efterträddes av Per Hansson, vars son sedan 1911 Äg.: Jakob Pettersson f. 1877. Son till Per Hans- 
son o. h. h. Katrina f. Jakobsson. Gift 03 med Anna 
KU?» ström, f. 1870, död 22. Barn: Annie f. 04, gift med 
Oskar Engström. Postudr.; Gothmn. 

Areal: Total 36,6 har. Tax.-v. 4.900. 

Jordart: Grusjord o. mylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. troligen uppf. i slutet av 1800-talet, senare 
restaur, Stall, ladug. o, loge uppf. 1909. 1 häst, 2 — 3 
kor. Nuv. äg. köpte gården 1929 från Nils Larssons 

Äg.: Herbert Arweaon f. 02. Son till Aug. Mathias 
Arweson o. h. h. Anna Kristina f. Landström. Gift 32 
med Astrid Johansson f. 10. Barn: Birgit Helena. 

Äg.: Medl. av slakteri- o. mejerifören. 
Postadr.: Gothem, Tel. 18 C. 

Areal: Total 130,5 har, därav 35 åker, 95,5 skogs-, 
hag- o. ängsmark. Tax.-v. 27.200. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Man- 
byggn, uppf, för omkr. 100 år sedan, restaur. 1935 Eko- 
nomibyggn. uppf. samtid,, restaur. 1936. 3 hästar, 12 
kor, 6— T ungdjur, 30 svin per år, ett 100-tal höns. Re- 
akt.-fri besättn. För gårdens skötsel finnes en traktor 
o. en nyuppförd vindmotor. Nuv, äg. köpte gården 
1938 från August Fristedt. A ägorna finnas ett antal 
gravsättningar sanu en gammal boplats. 

Äg.: Alfred Petter Josef Mårtensson f. 1891 å Halls- 
arve, Lau s:n. Son till Karl Mårtensson o, h. h. Anna 
f. Olsson. Gift 18 med Adelaide Jacobsson f 1893 
Barn: Nils-Erik f. 20, Georg f. 21, Aldo f 22, Yngve f 
24, Irene f. 26. 
Sva Ii tigs 

Postaär.: Gothem. Tel. 18 B. 

Areal: Total 70 har, därav 18 åker, 52,5 skog, 4,5 
ängamatflr, 0,5 tomt. Tax.-v. 19.700. 

Jordart: överv. styv lera, delv, grus- o. sandbl. myl- 
la. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. i 
början av 1900-talet, en flygel 1893. Bkonomibvssn 
uppf. på 1880-talet, tillb. 3 hästar, 1 unghäst, 9 kor, 
3 ungdjur, c:a 10 svin, 4 får, 75 höns. Arealen delv, 
förd i k Mil. Gården, som förr omfattade 125 — 130 har, 
kom till släkten i mitten av 1800-talet. Nuv. äg. köpte 
den 1929 av sin svärfader Olof Johansson, som tillträtt 
genom gifte med Selma f. Jacobsson, 

Äg.: Karl Pettersson f. 1893. Son till Herman Pet- 
tersson o. h. h. Charlotta f. Wiman. Gift 23 med Anna 
f. Johansson, Barn: Gunhild f. 26, Ingrid f. 28, Börje 
f. 32, Helena f. 34, Erland f. 36. 

Svalings 

Postadr.: Gothem.. Tel. IS A. 

Areal: Total 31,75 har, därav 12 åker, 15 skog, i ängs- 
mark. Tax. -v. 11.200. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten, delv. 
sandbl. mylla. Skogsbest.: Tall- o. granskog, lövskog 
på ängsmarken. Manbyggn. uppf. 19o3— ;■;.=). flygel 1921. 
Ekonomi byggn. uppf. 1925 o. senare. 2 hästar, 1 ung- 
häst, 6 kor. ;■; ungdjur, 2 svin, 3 får, 100 höns. Area- 
len täckdikad. Nuv. äg, erhöll gården 1926 i arv från 
fädernegården Svalings, varefter ytterligare jord in- 
köpts från Spenarve. 

Äg.: Arvid Johansson f, 14/8 1891. Son till Olof Nik- 
las Johansson o. h. h. Selma Maria f. Jacobsson, Gift 
26 med Rebecka Maria f. Johansson. Barn: Aina f. 27, 
Carl Olof f. 30, Eva f. 32, Astrid t. 38. 

Tommungs 

Postad)",.' Gothem. 

Areal: Total 69 har. därav 13.S äker, -18 skog, 5 ängs- 
mark, 2,5 Övr. mark. Tax.-v. 12.900. 

Jordart: Ler-, sand- o. grusbl. mylla. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1873, senare res- 
taur. Ekonomibyggn. uppf. 192:;, övr. byggn. 1913 o. 
1925. 2 häslfir. 2 unghästar, (i kor, M ungdjur, 5 svin, 
50 höns. Arealen delv. täckdikad. Gärden till släkten 
på 1720-talet, dä den ägdes av Tor Hansson. Dennes 
dotter blev sedermera gift med nuv. äg:s svärfars far- 
far. Nuv. äg. övertog gården 1923. 

Äg.: Gunnar Wahlgren f. 30/7 1876. Son till Fri- 
tiof Wahlgren o. h. h. Anna Elisabet f. Bolin. Gift 10 
med Selma f. Johansson. Barn: Nils f. 16. 

Vaters 

Postaär.: Gothem. 

Areal: Total 35,5 har åker o. skogsmark, Tax.-v. 
6.500. 

Jordart: Grusjord o. mylla. Skogsbest,; Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1906 av nuv. äg:s fader. Ladug., lo- 
ge o. stall uppf. året därpå o. 1922, svin- o. hönshus 
1936. 3 hästar, 4 kor. Nuv. äg. övertog gården 1911 
efter sin fader. Han har uppodlat o, tillköpt ytterli- 
gare jord. 

Äg.: John Hallberg f. 1887. Son till August Hallberg 
o. h. h. Anna Charlotta f. Ledin. Gift l:a gången 11 
med Elisabeth f. Nilsson, död 26. Barn: Olivia, Gärda, 
Karin, Emst, Georg. Gift 2:a gången 34 med Agnes 
f. Engström. Barn: Joel f. 38. 

Äg.: Medl. av mejeri- o. stakterifören. 
Postadr.: Gothem, 

Areal: Total c:a 70 har, därav 10 åker, c:a 60 skog. 
Tax .-v. 4.200. 

Jordart: Grusjorel o. mylla. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. i slutet av 1800-talet, Ladug. o. loge 
av äldre datum. 1 ko, 1 svin, 30 höns. Gården till 
släkten 1914 genom köp. Å ägorna finnas stenkummel 
o. lämningar efter en gravplats. 

Äg.: Karl Riniulf Kiövklund f. 1887. Son till Johan 
Petter Björklund o. h. h. Maria f. Nyberg. Gift 21 med 
Alma Helena Maria f. Hansson. Barn: Harald f. 21, 
Gösta f. 22. 

Äg.: Medl. av fiskeri- o. slakterifören. Postadr.; Gothem. Tel. 19. 

Areal: Total 104,25 har, därav 13 åker, 91,25 skog. 
Tax.- v. 12.300. 

Jordart: Grusjord o. mylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog-, Manbyggn. uppf. 1819, senare restaur. Eko- 
nomibyggn. uppf, 192S. etmenlevade. 3 hästar, 6 kor, 
5 ungdjur. 1 modersugga, 4 — 6 svin per är, ett 50-tal 
höns. P.eaki.-tvi besätt». Gan.len til! släkten genom 
nuv. äg:s svärfars nior Karin B. Cedergren, f. 1807, död 
1900, vilken efterträddes av sin son C. E. Cedergren. 
Denne brukade gården till 1904, då nuv, äg. övertog den. 

Äg.: Erik Lindberg f. 1872 i Gullabo församl,, Kalmar 
län. Son till Erik Pettersson o. h. h. Anna-Stina. Gift 
02 med Ebba Cedergren f. 1882, Barn: Ture f. 03, Karin 
f. 05, Gunhild i. 07. Ingvar 1. 08, Knut f, 09, Hilma f. 10, 
Adina f. 12, Dagmar f, 13, Alf f. 15, Gudrun f. 20. Västerbjärs 

Postadr.: Gothem. Tel. 7. 

Areal: Total 139,6 har, därav 25 åker, 110 skog, 3 
ängsmark. Tax. -v. 31.400. 

Jordart: Svartmylla o. lerbl. mylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1871 
— 72, senare restaur.. flygel uppf. 1930. Sk o nom i by ggn. 
uppf. delv. 1915, delv. 1926. 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 
8 ungdjur, 5 — 10 svin, 100 höns. Arealen delv. täck- 
dikad, EnliLi. handlingar kom p.avcs<m till släkten 1720. 
Nuv. äg:s fai-fars Lav tillträdde genom gifte i slutet av 
1700-talet. Nuv. än. övevtfis sävrien 1921. 

Äg.: Konrad Anders Olofsson f. 20/1 1892. Son till 
Olof Olofsson o. h. h. Regina f. Johansson, Gift 4/7 25 
med Linda f. Johansson. Barn: Lisbet f. 25, Olof f. 27. Västerbjärs 

Postadr.: Gothem. Tel. 30. 

Areal: Total 76,5 har. Tax.-v. 12.300. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbygsjn. uppf. lSSti. sedevmeva restaur. Ladug., loge 
o. stall uppf. u»L:e]'äv sumtid. med manbyggn. 2 hästliv. 
5 kor. Garden til! släkten genom nuv, äg:s svärfader 
Oskar Engströms fader båtsman HéUlng, vilken uppf. 
byggn. Nuv. äg:s make övertog gården 1926 o. bru- 
kade den till .sin död, da den övevtug.s av nuv. äg. 

Äg.: Fru Kally Mallin f. 1899. Dotter till Jakob Pers- 
son o. h. h. Klara f. Persson. Gift 21 med John Eng- 
ström, f. 1900, död 28. Barn: Gullan f. 21, Simon f. 23, 
Sylvia f. 25. Gift 2:a gången 33 med Axel Mallin f. 09. 
Barn: Sven f. 33. GRÖTLINGBO 
Gröflingbo GRÖTLINGBO socken av Gotlands södra härad 
omfattar det östra kustlandet närmast norr om Fide- 
näset, där halvön Grötlingboudd skjuter ut. Socknen 
når även på en punkt fram till inin.-i sia ändan av Burgs- 
viken på västra sidan. Den norrut förhärskande barr- 
skogen ger i Grötlingbo vika för en mera leende, löv- 
trädsrik natur. 

Socknens brukningsdelar uppgå till c:a 130. Byg- 
den är gammal och har i många fall en synnerligen 
ålderdomlig bebyggelse. De gamla gårdarna äro bygg- 
da som slutna fästningsan läggningar. Den bäst bibe- 
hållna gården i socknen och även på hela Gotland är 
det medeltida Kattlunds, som då gården byggdes, var säte för ortens domare. "När Jag stod och såg på ladu- 
gården med dess meterbreda stenmurar, alnstjocka tvärbjälkar och skottgluggar i stället för fönster samt 
romanskt välvda portaler till och med Över gödselstaden, då förstod jag, att det kanske ej legat så stor över- 
drift i sägnen, att svinen åto ur sllvertråg och hustrurna spunno på guldtenar", säger om denna gård P. J. 
En ström. 

Från Domerarve gård i Grötlingbo h;ir=i.;iin:n;uL' den (!;-ir,Kke författaren Severin Judicbaer, vars namn är 
en latinisering av fädernegårdens. Han levde som kyrkoherde i Slagelse på Själland, där han dog 1668, skrev 
vers på latin, grekiska och danska och har bl. a. omarbetat den danska psalmboken. 

Fornminnen: De äldsta av dessa torde vara några stenar med slipräfflor, vilka förekomma bl. a. vid 
Slees. Därnäst komma bronsåldersföremål, som upphittats i "Angantyrs hög" och vid Skradarve, Med järn- 
åldern bliva fornlämningarna talrikare. Stens ättningar och resta stenar förekomma bl. a, öster om Lunds, en 
skeppssättning nordost om Uddvide, ett stort, delvis förstört gravfält å "Bassaldar", andra järnåldersgravar 
vid Rovalds och norr om Burgsviken. Två runristningar äro kända. Dessutom ha silverskatter från vikinga- 
tiden påträffats vid Kattlunds. 

Areal: 34,45 kvkm. Enligt 1933 års fastighetstaxering är ägovidden: 973,8 har åker, 37,4 tomt och träd- 
gård, 136,9 slåtteräng, 5,5 kultiverad betesäng, 905,7 annan betesäng, 947 skogsmark, 231,8 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 864.400 kr. 

I jordbruksvärdet insftfr.de värde å skogsmark- 34 400 kr. 
Skogsvärde: 113.500 kr. 
Invånarantal: 565 (1B39). 

Kommunikationer: Grötlingbo är statlon vid järnvägslinjen Koma — Rurgsvik. 
Socknen omtalas under 1500-talet som "Grötllngabo" Den bildar pastorat med Kide. 
Kyrkan har kor och långhus från förra delen av 1300-talet. vilka utgöra ett exempel på den anonyme 
store byggmästaren "Magister Aegyptlcus' " konst, samt torn 1 rent romansk stil. som är byggt i slutet av 
1100-talet och höjt under förra delen av 1200-talet. Den ursprungliga kyrkan var enligt en pflviig bulla av 
den 23 juli 1296 byggd till Sankt Lukas 1 ära och ägde reliker av Maria Magdalena. Den soin på dessa helgons 
dagar, å jungfru Marias eller Sankta Katarinas dag eller vid uppstå ndclsehögt! den, deltog l mässan erhöll I 
års och 40 dagars avlat. Kester av den ursprungliga byggnaden äro utom tornets nederdelar även några I 
långhusets väggar inmurade partier, vilka äro smyckade med reliefer av mäster Slghraf. densamme som har 
utfört kyrkans dopfunt Lfinghiisel är en ståtlig treskeppig anläggning, vars tak uppbkres av fyra pelare 
i ge it landa ni ar mor. å sidorna motsvarade av kragster.ar. Taket delas genom dessa i nio korsvalv. Tornet 
är delat i tre avdelningar. Kyrkan har nu tre portaler, av vilka de båda å långhusets och korets sydsidor Öro 
spetsbftgiga och utförda i slipad gotlandsmarmor. Der. å långhuset har pelarkapltäl, som bildas av framställ- 
ningar 1 helfigur av de tolv apostlarna. A den östra pilastern ses ett djävulshuvud, vilket åt uet andra hållet 
motsvaras av ett grinande människohuvud A dörrfältet synas människobilder kring en krönt madonnabild. 
Korportalen åter prydes av en framställning av uppståndelsen. Tornet har västportal i sandsten. I korets 
tre spelsbågiga fönster finnas värdefulla fragment av glasmålningar. Kyrkans predikstol, vilken ursprung- 
ligen var avsedd för Mariakyrkan i Visby och som prydes av det danska riksvapnet, stammar från 1500- 
talet. Blar.d medeltidsmir.ncn i kyrkan märkas den tornklocka, som bär inskriften: "Herrans år 13R4 full- 
bordades denna klocka till Sankt Lukas ära på kyrkoherden herr Jakob Olofssons tid" samt vidare ett triumf- 
krucifix sarr.t två runristningar, båda gravristningar. 
Komminister, fckik A. Karlason. GRÖTLINGBO 
3 skog-, 4,5 övr. Brunns 

Postadr..- Grötlingbo. 

Areal: Total 47,5 har, därav 20 åker, I 
mark. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Sand- o. grusjord på grus- o. sandbotten, 
något mylla samt c:a 12 har mossjord. Skogsbest.; 
Tall- samt något björk- o. askskog. Manbyggn. uppf. 
1S67, restaur. 1921. Ekonomibyggn. uppf. 1911, restaur. 
1932—36. 3 hästar ti. I unghästar, prem., 1 tjur, 9 kor. 
6 ungdjur, 8 svin. 40 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gården till släkten 1928 genom köp av nuv. äg. På 
dess mark hav tidigaiv lÄei-cisplatssn "Sandesrum" va- 
rit belägen. Sedan 1800-tak-t användes platsen för den 
s. k. "Storsudermarknaden". 

Äg.: Albert Niklas Persson f. 13/8 1887. Son till 
Petter Pettersson o. h. h. Matilda f. Rosengren. Gift 
7/4 33 med Gunhild f. Johansson. Barn: Gun f 34 
Sören f. 35, Bertil f. 37. Postadr,: Grötlingbo. 

Areal: Total 45,3 har, därav 12 åker, 12,3 skog, 5 
äng, 16 betesmark. Tax.-v. 15.000. 

Jordart: Sandinylla samt nugot lerjord. Skogsbest.; 
Tall- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1902, flygelbyggn. 
1924. Ekonomibyggn. uppf. 1908, tillb. 1911. 3 hästar, 
7 kor, 5 ungdjur, 4 svin, 10 får, 60 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Gården har varit i släkten under 5 genera- 
tioner. Nuv. äg. övertog den 1937 efter svärfadern Lars 

Äg.: Karl Karlsson f. 1887. Son till Lars Karlsson o. 
h. h. Emma f. Hamberg. Gift 21 med Gerda f. Larsson. 
Barn: Martha, Maj. Bölske 

Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 16 har, därå 
mark. Tax.-v. 4.800. 

Jordart: Sand- o. lermylla. Skogsbest.: Tallskog med 
inslag av lövträd. Manbyggn. uppf. 1909. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1914. 1 ftäst, 4 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 50 
höns. Arpal^n rk-lv. täckdikad. Gården, som är av- 
söndrad från Bölske, kom till släkten 1S92 genom Anna 
Persson. 

Äg.: Sten Hägström f. 08. Son till P. Hägström o. 
. Hulda f. östergren. Gift 37 med Margareta f. j åker, , 5 betes- I Ifinasnii. Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 66,4 har, därav 25,5 åker, 27 skog, 11 
ängsmark, 2,9 övr. mark. Tax.-v. 17.700. 

Jordart: Omväxl. ler-, grus- o. sandjord på grus- o. 
kalkhällsbotten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. 
uppf. 1924. Ekonomibyggn. uppf. 1900, restaur. 1936. 
4 hästar, 1 unghäst. Si kor, -1 ungdjur, 3 svin, 8 får, 75 
höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten för 
250—300 år sedan, Nuv. äg. ärvde den efter fadern. 

Äg.: Hjalmar Olof Sigfrid Larsson f. 22/5 1S98. Son 
till Vilh. Larsson o. h. h. Emma f. Persson. Gift 19/6 
26 med Naima f. Olsson. Barn: Ingrid f. 27, Sture f. 30. GRÖTLINGBO 
8,5 skogsmark. Dals 

Postaär.: Grötlingbo. Tel. 3. 

Areal: Total 51,5 har, därav 16 åker, I 
Tax.-v. 15.400. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest,: Tall- o. björkskog 
Manbyggn. uppf. 1908. Ekonomibyggn uppf. 1897. 
restaur. 1932. 4 hästar, 7 kor, 3 ungdjur, fl svin, 10 far. 
50 höns. Gården till släkten i mitten av 1700-talet, 
Ntiv. äg. övertog den 1929. 

Äg.: Erling Göransson f. 28/3 06. Son till Lars Gö- 
ransson o. h. h. Johanna f. Nilsson. Gift 20/6 31 med 
Anna f. Cedergren. Barn: Bertil f, 32, Evor f. 33, 
Kerstin f. 34, Frigsarve 

Postadr.: Grötlingbo, 

Areal: Total 29 har, därav 10 åker, 10 skog, 9 övr. 
mark. Tax.-v. 10.500. 

Jordart: Huvudsakl. sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
lövskog. Manbyggn, uppf. 1916. Ekonomibyggn. uppf. 
1925. 2 hästar. 1 unghäst, Ti kor. 4 ungdjur, 5—10 svin, 
6 får, 50 äiöns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten 1!106. d;i jhiv. äg: inköpt? jordarealen. 

Äg.: Oskar Wilh. Nilsson f. 1879. Son till Nils Ohls- 
son o. h. h. Maria f. Ohlsson, Gift 07 med Maria f. Jo- 
hansson. Barn: Folke, Martin, Dagmar. Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 11 har, därav 6 åker, resten hagmark. 
Tax.-v. 4.900. 

Jordart: Sandjord. Manbyggn. uppf. 1924 av sten, 
flygel 1914. Ekonomibyggn. uppf. sistnämnda år. 2 
hästar, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 20 höns. Gården av- 
styckades frän Frigsarve o. Eotvede 1909, — 11 o. inköp- 
tes av nuv. äg:s fader, som brukade den till 1937, då 
den övertogs av nuv. äg:s framlidne make. 

Äg.: Anna Vicktoriu Fsktlund f. 13. Dotter till 
August Nilsson o. h. h. Hulda f. Andersson. Gift 33 
med Birger Eskeltind (död). Barn: Tage. Berit, Åke. Hallinge 

Postadr.: Grötlingbo. Tel. 2J, A. 

Areal: Total 30 har, därav 9 User, 3 skog, 3 äng o. 
tomt, 15 betesmark. Tax.-v. B. 600. 

Jordart: Ler- o. sandbl. mylla. Skogsbest.: Lövskog. 
Manbyggn. uppf. 1850, restaur. 1904. Ekonomibyggn. 
uppf. 1856. 2 hästar, 6 kör, 2 ungdjur, 3 svin, 40 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården har varit i släkten i 
4 generationer. , Nuv, äg. övertog den 1935 efter sin 

Äg.: Lars Olofsson f. 1882. Son till Oskar Olofsson 
o. h. h. Emma f. Slesvik. Gift 15 med Elsa f. Petters- 
son. Barn: Artur, Irma. 

Äg.:. Ordf. i fattigv.-styr. o. nykterhetsnämnd., led. 
av barnav. -nämnd., ordf. i brandstodsvärdermgsnämnd. 
o. Grötlingbo tröskbol. n:r 4. Kassör i sjukkassan 
Framtidsförb. avd. 1039, led. av kreatursförsäkr.- 
nämhd^i ordf, i familjebidragsnämnd. GRÖTLINGBO 

Hailinge 

Postadr.: Grötliwjbo. 

Areal: Total 17,5 har, därav 3,4 åker, 14,5 ängs- o. 
övr. mark. Tax, -v. 5,500, 

Jordart; Stenbunden sandjord, Manbyggn. uppf. 
1858, restaur. 1926. Ekonomibvggn. uppf. 1901, restaur, 
1908. 2 hästar, 4 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 1 får, 70 höns. 
Gärden, som sedan i;n lans tia' tiilbak;i beliotts av lot- 
sar, kom till släkten på 1700-talet. Nuv. äg, övertog 
den 1918 efter sin fader. 

Äg.: Hugo Petter Södergren f. 1875. Son till Jacob 
Södergren o, h, h, Katarina f. Andersson. Gift 13/7 23 
med Agda f. Pettersson. 

Kattlunds 

Kattlundsgården är en av Gotlands märkligaste gär- 
dar ur kulturhistorisk synpunkt. I Skvitl manbyggnad 
som ladugård inga omfattande medeltida byggnadspar- 
tier av största intresse. Anläggningen har emellertid 
under nästan varje århundrade utbyggts och moderni- 
serats, och i sitt nuvarande skick är den i första hand 
representativ för 1700-talets sydgutniska bondekultur, 
ehuru även senare tillsatser förekomma. "Under äldre 
tid var den socknens ojämförligt .största gård, och med 
innehavet av densamma följde ofta värdigheten som 
domare i Eke ting. 

Den äldste ägaren, vars namn blivit bevarat, är Botolf 
KatlmMls. som innehade gärden under förra hälften av 
, 1400-talet. I sin egenskap av tingsdomare har han 
deltagit i undertecknandet av en överenskommelse om 
skatt mellan gnilämihigarna och Erik xTTT , 

Gården inköptes 1912 av fil. d:r Sune Ambrosiani, 
som därigenom räddade den undan rivning. Någon 
jord medföljde ej köpet. År 1922 bereddes Gotlands 
Fornvänner tillfälle att förvärva gården genom en för 
detta ändamål avsedd donation av grevinnan Wilhel- 
mina von Hallwyl. För ett antal år sedan påbörjades 
en genomgripande restaurering av hela anläggningen. 

Kattlunds 

Postadr.: Grötlinybo. 

Areal: Total 90 har, ( 
mark. Tax.-v. 22.700. 

Jordart: Omväxl. ler- o. sandmyiUi. Skog.sbest.: Tall- 

o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1893 94. Ekonomi byggn. 

uppf. 1894 o. 1926. 3 nästar. 1 unghäst, 7 kor, 8 ung- 
djur, 10 svin. 8 får, 40 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gården till släkten i mitten av 1800-talet. Nuv. äg. 
övertog den. 1918 efter fadern, Å ägorna finnas såväl 
gamla gravfält som stendös. 

Äg.: O. P. T. Larsson f. 1875. Son till L. P. Petters- 
son o. h. h. Katarina Larsdotter. Gift 3/6 16 med Elin 
f. Pettersson, död 30. Barn: Ivan f. 17. 

Äg'.: Led. av skolråd, m. m. 

Kattlunds 

Postadr.: Grötliwjbo. 

Areal: Total 12 har, därav 11 åker, 1 äng o. tomt. 
Tax.- v. S.100. 

Jordart: Lermylla. Manbyggn. uppf. 1912. Ekono- 

mibyggn. uppf. 19.10. 2 hästar. 3 kor. 2 ungdjur. 2 svin, 
60 höns. Gården till släkten 1909 genom köp. Nuv. 
äg', övertog den 1938 efter sin fader. 

Äg,: Sven Lindström f. 08. Son till J. Lindström 
o. h. h. Anna f. Nilsson. Gift 33 med Berta f. Mattsson. 
Barn: Folke, Elsie. 5 åker, 27 skog, I GOTLANDS NATUR 
vid Bjers i Lärbro, löpande i norr-söder, de i 
sydväst-nordost gående åsarna vid Halsjärnet 
söder om Visby och i Tingstäde. Den först- 
nämnda är av ett särskilt geologiskt intresse. 
I regel ligger åsgruset på morän, såsom va- 
rande yngre an detta, men här överlagras det 
av ett från nordväst kommet morängrus. Det- 
ta måste tolkas sä att isen efter sitt avsmäl- 
tande från trakten gjort en ny framryckning 
och då avsatt morän på det tidigare avlagrade Den undergrävda strand- 
branten vid HögkUttt, 
kalksten överst, märyel- 
sten under. smältvattengruset. Detta innehåller vanligen 
samma bergarter som morängruset ehuru nå- 
got mer av främmande block. Kalkhalten är 
i regel hög. 

Till isälvarna äro knutna en del andra väl- 
bekanta företeelser, såsom jättegrytor och lik- 
nande utsvarvningar i fasta berget. De ha lik- 
som nutida bildningar av samma slag uppstått 
där vattnet haft en virvlande rörelse, varvid 
mer eller mindre regelbundna hål eller brun- 
Raukarna äro rester av 
forntida korallrev. Ler- GRÖTLINGBO 


«^fet— ■ 


\M 


£Mf'l iMK&s»~«- 


g ■ ■! 


, ■ <'jJ iP" <^ 


HHH 


k - . - "■"-'jii'." Posiodr..- Grötlingbo. Tel. 9 A. 

Areal: Total 63 har, därav 20 åker, 43 skog. Tax.-v. 
17.800. 

Jordart: Huvudsakl. sandmylla på sandlager av sand- 
sten. Skogsbest.: Tallskog o. Bl. lövskog, Manbyggn. 
uppf. 1892, flygel 1922. Ekonom ibyggn. uppf. 1883, ma- 
gasin 1936. 4 hästar, 1 mighäsi, 7 kor. [i ungdjur, 5 svin, 
9 får, 60 höns. Arealen delv. täckdikad. Kattlunds går- 
dar ha under senare tider blivit avsevärt delade o. bestå 
av många brukningsdelar, vurför det är -svårt att få nå- 
gon särskild data över någon av gårdarna. Man vet 
endast, att nuv, släkt övertog hela egend. för 300 år 

Äg.: John Erik Ii. Arvidsson f. 20/5 1899. Son till 
Arvid Mattsson o. h. h. Vilhelmina f. Karlsson, Gift 20 
med Anna f. Nilsson. Barn: Elvira. Koparve 

Poatadr.: Grötlingbo. Tel. SS. 

Areal: Total 42,8 har, därav 23 åker, 19,8 skog. 
Tax.-v. 16.500. 

Jordart: Styv lerjord. sandniylla o. myr jord. Skogs- 
best: Barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1917, Eko- 
nomibyggn. uppf. 1925. 2 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 4 
ungdjur, 4 svin, 8 får, 40 höns. Gården till släkten 
omkr. 1860 genom köp. 

Äg.: Fanny Maria Pettersson f. 1898. Dotter till Ar- 
vid Gustavsson o. h. h. Elin f, Lyth. Gift 23/12 28 
med Erik Pettersson, 


Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 6,4 har, därav 5 åker, 1,4 övr. mark. 
Tax.-v. 4.000. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på ler- o. sandbotten. 
Man- o, ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, den förra 
restaur. 1 häst, 3 kor, 2 ungdjur. 2 svin. 2 får, 40 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1924. 

Äg.: Gust. Julius Johanssons stbh. G. J. J. f. 1884, 
död 35. Son till Nils Johansson o. h. h. Anna Matilda 
f. Stenqvist. Gift 10 med Anna f. Pettersson, Barn: 
Nils f. 11, Karl f. 12, Ingrid f, 16, Ester f, 18, Frida f. 23. 


Lunda 

Poatadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 14,5 har, därav 6 åker. Tax.-v. 4.800. 

Jordart: Sandmylla o. grusjord på häll-, ler- o. grus- 
botten. Manbyggn. uppf. 1919. Ekonomibyggn. uppf. 
1931. 2 hästar, 4 kor, 2 svin, 50 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Garden till släkten på 1600-talet. Den har 
tidigare bebotts av soldater. Stugan, som härvid kom 
till användning. 1'imn.'* amin kvar. Egend. är troligen 
en av de äldsta i byn. Därom vittna påträffade forn- 
fynd, vilka härstamma från 1200-talet samt även flint- 
fynd från stenåldern. 

Äg.: Nils Josef Jakobsson f, 4/1 02. Son till Niklas 
Jakobsson o. h. h. Matilda 1". Andersson. Gift 30 med 
Frida f. Lindström. Barn: Stig f. 30, Seth f. 34. Ingrid 
f. 35. GRÖTLINGBO 
Mårtens 

Postadr.: Grötlingbo. Tel. 16. 

Areal; Total 100 har, därav 33 åker, 12 skog, 6 ängs- 
mark. 49 betesmark. Tax.-v. 26.100. 

Jordart: Sand- o. grusbl. mylla. Skogsbest.: Tall- o. 
lövskog. Manbyggn. uppf. 1888. Stall uppf. 1900, 
ladug. o. lada 1906. 4 hästar, 2 unghästar, 13 kor, 6 
ungdjur, 6 svin, 20 får, 100 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården har varit i släktens ägo i 5 generatio- 
ner. Nuv, äg. överlog den 132!) genom köp av svågern. 

Äg.: Hugo Nilsson f. 1891. Son till Nils Jakobsson 
o. h. h. Maria f. Boberg. Gift 25 med Theresia f. Jo- 
hansson, Barn: Rune, Stig, Valborg. 

Äg.: Godeman vid skiftes förrättningar, sekr. i lokal- 
fören. av R. L. F. 
Postadr.: Grötlingbo. Tel. 15. 

Areal: Total 64 har, därav 25 åker, 13 skog, 26 betes- 
mark. Tax.-v. 24.500. 

Jordart: Grus-, ler- o. sandjord. Skogsbest.: överv. 
Inllskog. Manbyggn, uppf. 1920. Ekonomi by ggn. uppf. 
1908. 5 hästar. 10 nötkreatur, 7 svin, 9 får, 30 höns. 
Gården till släkten på 1700-talet. 

Äg.: Bröderna Gunnar O. P. Larsson o. N. J. Henry 
Larsson f. resp, 1889 o. 1904. Söner till Lars Olsson 
o, Ji. h. Hulda f. Jakobsson. 

G. Larsson har genomgått Nordiska lantbruksskolan 
1909—10, är led. av skolråd, o. korara, -nämnd., över- 
lorniyndave i Grötlingbo s:n. ordf, i ba ma v .-nämnd., 
kassör för Gotlands Umlmäns lokfilfören. i Grötlingbo Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 21 har, därav 9 åker, 12 övr. mark 
Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Sandjord på hällbotten. Manbyggn. uppf. 
1910. Ekonomibyggn. uppf. 1906, resta ur. 1932. 2 häs- 
tar, 1 unghäst, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 3 får, 20 höns, 
10—15 gäss. Arealen delv. Läckdikad. Gården till släk- 
ten 1884 genom köp av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. ärvde 
den 1916. 

Äg,: J. Karl Södergren f. 25/5 1883. Son till Jacob 
Södergren o. h. h. Anna. Gift 14/12 10 med Ella f. 
Svensson. Barn: Thure f. 11, Signe f. 16. Postad?-.: Grötlingbo. Tel. J/0 B. 

Areal: Total 70 har, därav 13 åker, 4 skog, 53 betes- 
mark. Tax, -v. 17.400. 

Jordart: Sandmylla o. grusjord. Skogsbest,: Tall- 
skog. Manbyggn. uppf. 1909. Ekonomibyggn. uppf. 
1900. 3 hästar, 8 kor, 1 ungdjur, 7 svin, 20 får, 75 höns. 
Gården har varit i .släktens ägo i 6 generationer sedan 
1700-talet. Nuv. äg. övertog den 1917 efter sin fader. 

Äg,: Karl Hallbom f. 1881. Son till K. V. Hallbom 
o. h. h. Magdalena f. Andersson. Gift 01 med Jenny 
f, Olsson. Barn: Ragna, Tyko. Gunhild, Karl, Sven, 
Henning. GRÖTLINGBO 
I har, därav 66,63 åker, 32,15 skog. Prästgården 

Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 220,65 
Tax.-v. 13.100. 

Jordart: Grusbl. mylla på grusbotten. 
Tall- o. björkskog'. Manbyggn. uppf. omkr. 17S0, 
restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1888, restaur. 1937. i 
hästar, 2 unghästar, 8 kor, 10 ungdjur, 5 — 10 svin, 15 
får, 50 höns. Arealen rtelv. täckdikad. Gärden brukas 
sedan 190G av nuv. släkt. 

Arr.: J. N. W. Uddin t. 1882. Son till J. Uddin o. h, h. 
Katarina f. Boberg. Gift 05 mwl Matilda f. Söderman. 
Barn: Arne f. 09. Roes 

Postadr.: Grötliwjbo. Tel. 9. 

Areal: Total 77 har, därav 22 åker, 37 skog, 5 äng 
o. tomt, 13 betesmark. Tax.-v. 29.400. 

Jordart: Lera, sandmylla o. grusjord. Skogsbest.: 
Tall- o. någui björkskog. Manby.?f;n. uppf. i början pa 
lSint-liilti. flvgelbyggn. 1911. Ekonomibyggn. tippf. 
1902 — 03. 4 hästar, 2 unghästar, 9 kor, 7 ungdjur. 2 
avelssuggor, 6 gödsvin, 10 får, 60 höns. Gården har 
varit i släkten seilan böljan av 1800-talet. 

Äg.: Olof Olssons stbh. Postadr.: Grötlingbo. Tel. 11. 

Areal: Total 83 har, därav 25 åker, 40 skog, 15 äng, 

3 betesmark. Tax.-v. 28.000. 

Jordart: Bl. ler- o, sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
lövskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet, fly- 
gelbyggn. 1900. Ekonomibyggn. uppf. sistnämnda år. 

4 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 6 ungdjur, 4 svin, 15 får, 
75 höns. Arealen [.ill sLörsta delen Uick dikad. Gården 
har varit 1 släkten under 5 generationer. Nuv. äg. över- 
tog den vid sin makes död 1932. 

Äg.: Annie Larsson f. 1896. Dotter till Oskar Hans- 
son o. h. h. Karolina f. Jakobsson. Gift 27 med Nils J. 
Larsson. Barn: Bengt. Postadr.; Grötlingbo. 

Areal: Total 31 har, därav 13,5 åker, 17,5 skogs-, hag- 
o. ängsmark, Tax.-v. 12.500. 

Jordart: Lermylla på grusbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1868, restaur. 1920. 
Ekonomibyggn. uppf. dels ISO!, dels 1M0. 3 hästar, 2 
unghästar, S kor, 2 ungdjur, 3 svin, 7 får, 50 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1869 genom köp 
av nuv. äg:s morfar Jacob Jacobsson. Nuv. äg. över- 
tog den 1892. 

Äg.: Jacob Niklas Albert Nilsson f. 22/5 1871. Son 
till Nils Nilsson o. h. h. Anna f. Jacobsson. Gift 28/9 
1892 med Anna f, Larsson. Barn: Gunnar f. 01, Rut f. 
05, Valter f. 08, Hilda f. 13. 

Äg.: Led. av kyrkoråd,, ombud för vägstämman, led. 
av tax.-, val- o. barnav.-niimm.I.. rlikenskapsfören, för 
Södra Gotlands kreatursförsäkringsfören:s avd. i Gröt- GRÖTLINGBO 
Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 21 har, därav S åker, 5 skog, 8 betes- 
mark. Tax.-v. 6.700. 

Jordart: Sand- o. lermylla samt grusjord. Skogsbast.: 
Barr- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1870, tillb. 1939. 
Ekonom ibyggn. uppf. 1911. 2 hästar, 4 kor, 2 ungdjur, 
6 svin, 30 höns. Arealen delv. täekdikad. Gården till 
släkten 1840 genom arvsskifte. Nuv. äg. övertog den 
1907 efter sin fader. 

Äg.: Lars Jakobsson f. 1875, Son till Jakob Larsson 
o. h. h. Marin. i. Kristiansson. Gift 05 med Lina f. Lind- 
kvist. Barn: Rina, Gösta, Hildur, Henry. Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 19,8 har, därav 9 åker, 10 skog. 
5.100. 

Jordart: Sambnylia p.i. nmväxl. botten. 
Tallskog. Manbyggn. uppf. 18513, flygel senare. Eko- . 
nomibyggn. uppf. 1931. 2 hästar, 5 kor, 1 ungdjur, 5 
svin, 50 höns. Arealen delv. täekdikad. Gården till 
släkten 1906 genom köp av nuv. äg., som sedermera 
utökat arealen. 

Äg.: Andels Albert Lindkvist f. 1/10 1876. Son till 
Jacob Lindkvist o. h, h. Maria. f. Hallgren. Gift 10 med 
Hulda f. Johansson. Barn: Märta f. 11. Rombs 

Postad?'. .- Grötlingbo. 

Areal: Total 2,6 har, därav 2 åker, 0,6 tomt. Tax.-v. 
4.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Man- o. ekonomi- 
byggn. uppf. 1912. 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 50 höns. 
Större delen av arealen täckdika.l. Garden till släkten 
1911 genom köp av nuv. äg., som uppf. byggn. 

Äg.: Mattias Niklas Olsson f. 1875. Son till Olof 
öman o. h. b. Anna. Gift 12 med Augusta f. Hansson. 
Barn: Jenny f, 14. Ronnings 

Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 82 har, därav 15 åker, 55 skog, 12 betes- 
mark. Tax.-v. 15.500. 

Jordart: Omväxlande sand- o. lerjord samt kalk o. 
grushäll. Skogsbest.: överv. tallskog-, nägot björkskog. 
Månhymn, uppf. 1EM1B. restaur. 1926. Ekonom ib VR-jrn. 
uppf. 1920. 3 hästar, 9 kor, 3 svin, 13 får. 30 höns. 
Garden till släkten omkr. 1700. Nuv. äg. övertog den 
1933 efter sin svärfader Olof Olofsson, vilken brukat den 
sedan 1905. 

Äg.: Thure ETUas Söderström f. 10/4 05. Son till 
Jacob Söderström o. h. ti. Augusta f. Andersson. Gift 
15/5 26 med Lydia f. Olsson. Barn: Siri, Greta. GRÖTLINGBO 
Ronnings 

Postad;'.; Grötlingbo. 

Areal: Total 69,5 har, därav 15 åker, 26 skog. Tax.-v. 
14.400. 

Jordart: Lerjord o. mylla, samt sandjord på, lar- o. 
hällbotten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 
1902. Ekonom ibyjjsn- uppf. 101". 3 hästar, 1 unghäst, 
7 kor. S ungdjur, 5 svin. 12 Kr, 35 höns. Arealen delv. 
täokdlkad. Gården till slakten 1766, då den inköptes 
från Kronan för 3S daler silvermynt. Nuv. äg. övertog 
den 1923 av ain fader. 

Äg T.ars Gunnar Hansson f. 23/1 1888. Son till 
Aug. Hansson o. h. h. Maria f. Larsson. Gift 7/5 27 
med Vivi f. Nordlund. Ram: Gunborg t. 28, Irene f. 30. 
Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 38.4 har, därav 12 åker, 26,4 betesmark, 
Tax.-v. 7.500. 

Jordart: Hällmark, grus- o. sandjord på sand- o. häll- 
botten. Manbyggn. uppf. 1866, restaur. efter brand 
1910. Ekonomibyggn. uppf. 1910—12. 3 hästar. 4 kor, 
3 ungdjur, 2 svin, 8 får. 40 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården till släkten i början av 1800-talet. 

Äg.: Sv»n Oskar Jacobsson f. 12/8 12. Son till Oskar 
Jacobsson o. h. h. Elvira t. Larsson. Gift 28/5 34 med 
Elin f. Mårtensson. Barn: Bertil f. 35. Postadr.: Grötlingbo. Tel. 19. 

Areal: Total 77,5 har, därav 24,5 åker, 53 skog. 
Tax.-v, 27.000. 

Jordart: Växl. mylla, sandmylla o. något lermylla på 
botten av packsand eller lera. Skngsbest.: Tall- O. nå- 
got björkskog. Manbyggn. uppf. 1926. A tomten kvar- 
står dessutom en manbyggn. från 1860-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1906. 4 hästar, 2 unghästar, 10 kor, S 
lmstljur. 8- 10 svin, 10 får, 75 höns. Större delen av 
urcalon täckdikad. Gärden Lill släkten i början av 1700- 
talet. Nuv. äg. övertog stamhemmanet 1900 o. har ge- 
nom till köp utökat arealen till ovan angivna. 

Äg.: Olof Petter Pettersson f. 3/11 1873. Son till 
Petter Olsson o. h, h. Maria Jacobsdotter. Gift 1898 
med Maria f. Olsson. Barn: Sara, Henrie, Henning, 
Orvar, Gertrud. 

Äg.: F. d. ordf. i komm.- o. pens.-nämnd. m. m. ?ttjSE=- Postadr.: Fideniis. 

Areal: Total 31,25 har. därav 11 åker, 6 hagmark, 
resten betesmark. Tax.-v. 8.700. 

Jordart: Huvudsakl. lera. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1889. Ekonomibyggn. uppf. 1924 av 
sten o. trä. 2 hästar, 5 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 40 höns. 
A ägorna finnas en del foingravar från bronsåldern. 

Äg,: Karl Emil ITilmer Hansson !'. 1895. Gift 27 med 
Helny Maria Konselia f. Nilsson. Barn: Martin, Bertil. GRÖTLINGBO 
Postadr.: Grötlhiijbn Tel. Areal: Total 61 har. därav 24 åker, 10 skog, 2 ängs- 
mark, 25 betesmark. Tax.-v. 21.500. 

Jordart: Sandmylla o, myr jord. Skogsbest.: Tall- o. 
björkskog. Manbyggn. uppf. 1 början av 1800-talet, se- 
nare tillta, o. reataur. Bkonomlbyggn.' uppf. 1901. i 
hästar, 10 kor, 3 ungdjur, 5 svin, 4 får, 60 höns, 2 gäss. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 1S70 ge- 
nom köp. Kuv. äg. övertog den 1908 efter fadern. 

Äg.: Hjalmar Jakobsson f. 1885. Son till Jakob Ja- 
kobason o. h. h. i 2:a giftet Maria f. Rosvall (hans 
ihustru i l:a giftet var Alfhild f. Jakobsson, död 18). 
Gift 23 med Laura f. Johansson. Barn: Bengt, Gerd. 

Äg.: Godeman vid lanln-.älurilovKi (.bringar. Kyrko- 
värd under 25 år, led. av tax.-nämnd. samt skogsv.- 
kommittén. Sändes 

Postadr.: Grötlingbo. Tel. J,. 

Areal: Total 30,2 har, därav 15 åker, 5 skog, 10,2 Övr. 
mark. Tax.-v. 9.300. 

Jordart: Mylla o. sandjord på sand- o. gruabotten, 
Ski-ijrsbe.sL.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1925. Ekono- 
mibvs.äri- uppf. 1905, restaur. l!<: : iT. 2 Ilastar, 6 kor, 2 
ungdjur, G svin, 8 får, 60 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten 1886 genom köp av nuv. äg:s svärfader. 

Äg.: Jacob Julius Mattsson f. 8/7 1881. Son till 
Matias Mattsson o. h. h, Kristina f. Båtelsson. Gift 
9/5 13 med Maria f. Göransson. Bara: Agnes f. 14, 
Klara f. 16. Fru Mattssons barn i ett tidigare gifte med 
Jacob Larsson (död 11): Emil f. 09. 
Sigsarve 

Postadr,: Grötlingbo. 

Areal: Total 38,9 har, därav 8 åker, 30,9 skoga- o. 
ängsmark. Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Sandjord o. sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
björkskog. Manbyggn. uppf. 1911, flygel 1916. Bko- 
nomibyggn, uppf. 1907. 3 hästar. 1 unghäst, 6 kor, 1 
ungdjur, 6 svin, 4 får, 40 höns. Gården till släkten på 
1700-talet o, har sedan gått i arv från far till son. 

Äg.: Johan Petter Andreas Larsson f. 30/11 1879. Son 
till Lars Persson o. h. h. Katarina f. Göransson. Gift 
25/10 02 med Maria f. Andersson. Barn: Hugo f. 04 
(gift med Lilly f. Bendelin, barn: Evert f. 33, Edgard 
f. 35), John f. 07, Anna f. 10 (död 36). 
Sigsarve 

Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 22 har, därav 15 åker, 7 skog. Tax.-v. 
7.100. 

Jordart: Ler- o. grusjord på ler- o. grusbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1921, 
restaur. 1936. Bkonomibyggn. uppf. 1886, restaur. 1905. 
1 häst, 3 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 30 höns. Gården till 
släkten 1885 genoni köp av nuv. äg. 

Äg.: Lar.', NiKlaa Norrbom f. 1/1 1855. Son till Nils 
Norrbom o. h. h. Maria f. Wahlgren. Gift 15/4 1885 
med Sofia f. Ekström. Fosterbarn: Viola Eklund f. 
1894. GRÖTLINGBO 
Pasiadr.: Grötlingbo. Tel. 1. 

Areal: Total 114 har, därav 35 åker, 15 skog, 5 ängs- 
mark, 59 betesmark. Tax.-v. 29.300. 

Jordart: Sand- o. lerbl. mylla. Skogsbest.: Barr- o. 
lövskog. Manbyggn. uppf. 1893. Ladug. uppf. 1905, 
magasin 1935. 6 hästar, 3 unghästar, 10 kor, 15 ung- 
djur, 5 svin, 1 modersusf^a. ■■' 1él1 '. r,u höns. Arealen till 
större delen täckdikad. Gården till släkten 1875. Nuv. 
äg. övertog den 1923 efter pin svärfader Lars Larsson. 

Äg.: Waldemar Gustavsson f. 1895. Son till Arvid 
Gustavsson o. h. h. Elin f. Lyth. Gift 21 med Ruth f. 
Larsson. Barn: Yngve, Percy, Berit, Ingegerd. 

Äg.: Genomgick Haiunicnhögs lantmannaskola 1919 
—20. Ordf. i komm.-nämnd. o. skolråd. Skradarve 

Postadr.: Grötlingbo. Tel. ST. 

Areal: Total 49,8 har, därav 12,8 åker, 6 skog, 6 äng, 
25 betesmark. Tax.-v. 14.700. 

Jordart: Sandmylla o. grusjord. Skogsbest.: Tall- o. 
björkskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet, se- 
nare påbyggd. Ekonomibyggn. "Pl>f- 1894, tillta. 1936. 
2 hästar. 2 unghästar. 7 kor. 1 ungdjur. 3 svin, 60 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården har varit i BUÖtteilB 
ägo under 5 generationer. Nuv. äg. övertog den 1933 
efter sin fader. 

Äg.: Artur Johansson f. 1895. Son till Vilhelm Jo- 
hansson o. h. h. Laura f. Larsson. Gift 25 med Beda f. 
Larsson. Barn: Karl-Erik, Villner. 

Äg.: Led. av fattig v. -styr. samt familjebidragsnämn- Slees 

Posta*'.: Grötlingbo. Tel. %k C. 

Areal: Total 40 har, därav 15 åker, 2 skog, 2 äng, 21 
betesmark. Tax.-v. 13.900. 

Jordart: Sandmylla, grusjord o. något lera. Skogs- 
best.: Tall- o. björkskog. Manbygjiu. uppf. 1893. restaur. 
1939. Bkonomibyggn. uppf. samtid, med manbyggn., 
restaur. 1931. 3 hästar. 7 kor. V, ungdjur, 5 svin. 10 får, 
50 höns. Gärdan till släkten på 1700-talet. Nuv. äg. 
överlog den 1027 efter sin farbroder Anders Göransson. 

Äg.: Oskar Nilsson f. 1896. Son till Niklas Nilsson 
o. h. h. Maria f. Jakobsson. Gift 24 med Edla f. Gö- 
ransson. Barn: Ingegerd f. 35. Postadr. .- Grötlingbo. 

Areal: Total 33 har, därav 10 åker, 23 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 6.400. 

Jordart: Sand- o. lerjord på grusbotten. Skogsbest.: 
Tallskog. Manbyggn. upp! lStiä. Ekonoinibyggn. uppf. 
1907. 2 arbetshästar, 1 unghäst. 5 nötkreatur, 4 svin, 
55 höns. Arealen dal v. Uukilikad. Garden till släkten 
genom köp 18S5 av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 
1932. 

Äg.: Ida Maria Södergren f. 29/9 1884. Dotter Ull 
Olof Pettersson o. h. h. Karolina f. Mattsson. Gift 13 
med Gunnar Södergren. Barn: Vera f. 15. Ivar f. 18. GRÖTLINGBO 
Postadr.: Grötlingbo. Tel. 2. 

Areal: Total 9 har, därav 2 åker, 3 skog, 4 ungskog. 
Tax.-v. 5.100. 

Jordart: över v. svalsand, något sandmylla. Skogs- 
best.: Bl. barr- o. björkskog-. Man- o. ekonom ibyggn. 
uppf. 1900. 3 nötkreatur, 2 svin, 30 höns. Gården av- 
söndrades från Smitts huvudgård omkr. 1885. Nuv. 
äg. tillträdde genom köp 6/6 1931. 

Äg.: Emil Nilsson f. 1S9'1. Son till Johan Ferdinand 
Nilsson o. h. h. Elisabeth f. Österdahl. Gift 11/3 33 
med Signhild f. Engström. Barn: Sven-Erik. ■'■ ■'■ " '■. .t '■■■:' ■. 

Postadr.: Grötlingbo. Tel. 21. 

Areal: Total 49 har, därav 18 åker, 5 skog, ang. 
3 betesmark. Tax.-v. IS. 300. 

Jordart: Sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. björkskog. 
Manbyggn. uppf. 1898. Ekonomibyggn. uppf, 1913. 4 
hästar, 3 unghästar, 8 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 10 får, 
75 höns. Arealen täckdikad. Garden har varit i släk- 
ten sedan början av 1800-talet, Nuv. äg. övertog den 
1919 efter svärfadern Jakob Larsson. 

Äg.: Oskar Larsson f. 1890, Son till Lars N. Larsson 
o. h. h. Brita Georgsdotter. Gift 17 med Ebba f. Lars- 
son. Barn: Rikard, Evald. 

Äg.: Genomgick Rösiö lantbruksskola 1910. Led. 
av skolråd, o, fattig v, -nämnd. Söderkvie 

Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 13,5 har, därav 9 åker, 4,5 skog. Tax.-v. 
8,200. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på sand- o. lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1906, 
flygel 1921, Ekonomibyggn, uppf. 1910. 2 hästar, 6 
kor, 2 ungdjur, 5 svin, 6 får, 100 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Gården till släkten i början av 1700-talet. 
Framlidne N. Jacobsson övertog den 1910 efter sin svär- 
fader Lars Söderström. 

Äg.: Niklas Jacobssons stbh. N. J. f. 1880. Son till 
G. Jacobsson o. h. h. Maria f. Bolander. Gift 09 med 
Emma f. Söderström. Barn: Lars f. 10, Karl f. 12. Uddvide 

Postadr.: Grötlingbo. Tel. 18 B. 

Areal: Total 109,4 har, därav 30 åker, 66 skog, 15,4 
övr. mark. Tax.-v. 30.000. 

Jordart: Ler- o. saiKlinylla p;i omvaxl. hnt.t.en. Skogs- 
best,: Omväxl. barr- o. lövskog'- Manbvggn. uppf. 1862, 
flygel 1922. Ekonomibyggn. uppf. 1866 o. 1930. 5 häs- 
tar, 12 kor, 10 ungdjur, S— 10 svin, c:a 10 får, 70 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Garden sill släkten för omkr. 
200 år sedan. Nuv. äg. övertog den 1903. Till gården 
hör ett sandstens brott, vid vilket ett 10-tal man äro 
sysselsatta ined sandstenshuggning. 

Äg.: Lars Niklas Gabriel Jakobsson f. 1867. Son till 
Jakob Larsson o. h. h, Maria Persdotter. Gift 04 med 
Augusta f. Persson. Barn: Seth f. 07, Malin f. 09. 

Äg.: Kyrkovärd m. m. Har tidigare innehaft flera 
komm. uppdrag. GRÖTLINGBO 
Postadr.: Grötlingbo. 

Areal: Total 28,5 har, därav 10 åker, 14,5 skog, 4 övr. 
mark. Tax,-v. 11,200. 

Jordart: överv. lermylla samt delv. sand- o. grua- 
jord på skiftande botten. Skogsbest.: Tall- o. .lövskog. 
Manbyggn, uppf. 1931, flygel 1890. Ekonomibyggn. 
uppf. 1926. 2 hästar, 5 kor, 3 ungdjur, 5 svin, 6 får, 50 
höns. Arealen delv, täckdikad. Gården till släkten 
1914 genom köp av nuv. äg:s fader. Gamla gravplatser 
finnas a ägorna. 

Äg,: Knut Hallgren f. 4/9 01. Son till Johan Hall- 
gren o. h. h. Matilda f. Johansson. Gift 15/5 37 med 
Lydia f. Nilsson. Bara: Nils f. 13/4 38. Viges 

Postadr.: Grötlingbo. Tel. ) Areal: Total 80 har, därav 18 åker, 5 skog, 9,5 ängs- 
mark. Tax. -v. 21.700. 

Jordart: Sandjord o. stenb. mull jord. Skogsbest.: 
Tall-, björk- o. ekskog. Manbyggn. uppf. 1895, 1906 
o. 1933. Ekonomibyggn. uppf. 1904 — 14, 4 hästar, 2 
unghästar, 10 kor, 7 ungdjur, 5—10 svin, 15 får, 100 
höns. Större delen av arealen täckdikad. Gården till 
släkten 1884 genom köp av nuv. äg:s farfar. Nuv. äg. 
övertog den 1935. 

Äg.: Johan Karl Verner Söderström f. 4/7 1896. Son 
till Lars Söderström o. h. h. Hilma f. Hansson. Gift 25 
med Tekla f. Larsson. Barn: Kurt f. 29, Britt f. 31, Viges 

Postadr.: Grötlingbo. Tel. 1 Areal: Total 87 har, därav 24 åker, 53 skogs- o. övr. 
mark, 10 ängsmark. Tax.-v. 20.700. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Bl. lövskog. Man- 
byggn. uppf. 1893, flygel 1927, Ekonomibyggn. uppf. 
på 1830-talet. i hästar, 1 unghäst, 11 kor, 11 ungdjur, 
fi — 8 svin, 15 får, 75 höns. Halva arealen täckdikad. 
Gården till släkten troligen i slutet av 1600-talet, Nuv. 
äg. övertog den 1909. 

Äg.: Niklas Hjalmar Nilsson f. 26/6 1875. Son till 
Nils Olofsson o. h. h. Maria f. Olsson. Gift 04 med 
Ingeborg f. Rosendahl. Barn: Ragnar f. 04, Otto f. 06. 
Gustav f. 08, Lydia f. 10. 

Äg.: F. d. led. av korarn,-, tax.- o. pens. -nämnd, m. m. 
Guldr GCLDRUPE socken av Gotlands norra härad är 
en av Gotlands minsta och utgöres av ett stycke över- 
vägande skogs- och myrmark inne i landet på härads- 
gränsen. 

Fornminnen: Kämpagravar äro kända från plat- 
sen väster om Bjers, från Hallbjers, Hastings och Kras- 
se, järnåldersgravar från Bjers, Bondarve och Präst- 
båtels. En foinborg med åttakantig grundplan finnes 
vid prästhagen. Runristningar finnas vid kyrkan Ull 
ett antal av sex, därav en å ett stenkors. 

Areal: 16,01 kvkm. Enligt 1938 års fastighets- 
taxering är ägovidden: 471,7 har åker, 20,3 tomt och 
trädgård, 10,1 slåtteräng, 54 an 
mark, 163,4 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 287.300 kr. I jordbruksvärdet ingående värde ä skogsmark: 
85.600 kr. Tomt- och industrivärde: 800 kr. Invånarantal: 237 (1039). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Gudurpi". Den är annex till Vänge. 

Kyrkan uppges i en medeltida urkund vara byggd 1280, men det torde blott gälla koret. Långhuset, som 
har plant innertak av trä, synes vara från början av 1200-talet. Tornet, som har ljudgluggar med tegelorne- 
ring omkring, torde vara från mitten av samma århundrade. Rester ha tillvaratagits av en stavkyrka av ek 
från 1000-talet. — Kyrkoherde: Prosten Kali], Aron Emil Fredrik. a betesäng, 730 skogs- 
200 kr. Skogsvärde: 

Postadr.: Bjärges, Tel. 12 B. 

Areal: Total 63,5 har, därav 21 åker, 39,5 skogs- o. 
övr. mark, 3 betesmark. Tax. -v. 18.500. 

Jordart: Ler- o. sandmylla samt mossjord. Skogs- 
best.: Bl. barr- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1SS6. 
Ekonomibyggn. uppf. 1905. 4 hästar, 8 kor, -1 ungdjur. 
5 svin, 60 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten 1856 genom köp av nuv, äg:s fader. Nuv. äg. 
övertog den 1901 efter fadern. 

Äg.: Carl Jakobsson f. 1873. Son till J. P. Jakobsson 
o. h. h. Maria. Gift 1900 med Maria f. Jacobsson. Barn: 
Alice, Flora, Georg. 

Postaär.: Bjärges. 

Areal: Total 36,3 har, därav 17 åker, resten skogs-, 
hag- o. betesmark samt tomt o. trädg. Tax.-v. 11.600. 

Jordart: Sand- o. lermylla samt 3 har myrmark. 
Skogsbest. : Barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 
1900-talet. Ekonomibyggn. uppf. dels 1918, de]s senare. 
2 hästar. 6 kor, 2 ungdjur, 8 svin, höns till hus- 
behov. Reakt.-lYi besättn. Enligt fastebrev av den 
16/3 1793 köptes gården av Mathias Hansson, gift med 
Gredta Kajsa Olofsdotter. Ar 1810 övertogs den av 
deras son Mathias Mathiasson, som efterträddes av Ola 
Hansson. Denne delade gården mellan två f^öner, var- 
vid denna del övertogs av Jakob Johansson, som sålde 
den till Liljeström. Nuv. äg. övertog gården genom 
köp 1932. 

Äg.: Knut Hagvall f. 1885. Son till Hjalmar Hagvall 
o. h. h. Olivia f. Bokström. Gift med Elin Nilsson, f. 
1888, död 1925. Barn: Ellen f. 21, Märta f. 23 (död 34). GOTLANDS NATUR Grottan Stora Förvar, 

urholkad av Ancylus- 

sjöns bränningar. 
nar skulpterats ut. Ett ståtligt exempel är 
jättegrytan vid Snäckarve, Stenkumla socken. 
Andra exempel på isälvsskulptur äro de s. k. 
isälvsdalarna, i lägre klintar utskurna, stun- 
dom kilometerlånga, några meter djupa, raka 
dalar, vilkas botten oftast är täckt av rull- 
stensgrus. Sådana finnas bl. a. på Hejdeby 
hällar, vid Torsburgen, vid Hagby träsk i Etel- 
hem och nära Stenkumla kyrka. När istäcket slutligen avsmälte från Got- 
land låg som nyss nämnts hela ön under den 
s. k. Baltiska issjöns vatten. Bevis härför få 
vi om vi avlägga ett besök på öns högsta punk- 
ter, ett krön i Träkumla på 82,1 och ett i Loj- 
sta på 82,9 m. ö. h. 

Bägge dessa krön utgöras av långa, låga 
ryggar av rundade stenar av samma slag som 
vi finna på nutida havsstränder och vi kunna Sudersand, Fåröi 

BSJN^Ts^ffl^ •_ 
-t GULDRUPE 
Bjers 

Postadr.: Bjärges. 

Areal: Total 50,5 har, därav 10 åker, 40,5 skogs-, 
ängs- o, betesmark samt tomt m. m. Tax.-v. 9.000. 

Jordart: Lerjord 0. svartmylla pä lerbntlen. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. på 1880-talet, tillb. 
omkr. 1920. Ekonomibyggn. uppf. 1917. 2 hästar, 4 
kor, 2 ungdjur, 3 — 4 svin, ett 70-tal höns. Reakt.-fri 
besättn. Gärden fick nuv. storlek 1913, då areal av- 
styckades n, tillncles uriKiniiiis. från nuv. äg:s makas 
föräldragård i Krasse. 

Äg.: Henrik Olofsson f. 14/6 1881. Son till Olof 
Olofsson o. h. h. Katarina f. Pettersson. Gift 13 med 
Alida f. Larsson, dotter till Jakob Larsson o. h. h. 
Josefina f. Gardell. Barn: Astrid. Postadr.: Bjärges. 

Areal: Total 27,5 har, därav 9 åker, 18,5 skoga- o. 
hagmark, tomt o. trädg. Tax.-v. 7.800. 

Jordart: Sandmylla o. mulljord. Skogsbest.: Barr- 
o. lövskog. Manbyggn. uppf. på 1880-talet, restaur. 
av nuv. äg. Magasin uppf. 1918. 2 hästar, 4 kor, 
2 ungdjur, 4 svin, ett 70-tal höns. Reakt.-fri besättn. 
Nuv, äg. kom till Sverige 1929 från Ukraina i Ryssland 
och övertog gärden 10/11 1930 på arrende av Gammal- 
sven sk by stiftelsen. Den friköptes 1934. 

Äg.: Anders Andersson-Utas f. 1883. Son till Anders 
Utas o. h. h. Maria f. Utas. Gift med Anna Maria 
Annas 1 1884. Barn: Jan f. 05 (folkskollärare), An- 
dreas f. 10 rmiöikbctlöiiiarpi. Simon 1". 12 (jordbrukare), 
Viktor f. 13 (lantbrukselev). Mattias f. 18, Oskar f. 24, 
Klara f. 21. : Bjärges. 

Areal: Total 25 har, därav 8 åker. Tax.-v. 5.400. 

Jordart: Sandmylla o. lerjord på sand- o, lerbotten. 
Skogsbest.: Barr- o. något lövskog. Manbyggn. uppf. 
■ omkr. 1888. Ekonomibyggn. uppf. 1926 o. senare. 2 
hästar. 5 kor, 1 ungdjur. -1 svin, SO 30 böns. Gården 
till släkten omkr. 1820, då ett markområde inköptes 
av Johannes Gullin, som bebyggde detsamma. När stor- 
skiftet genomfördes ho il by t tes denna mark, som av- 
sattes till prästecsknpets lönejord, mot annan, men 
Gullin satt fortfarande kvar som arr. å samma jord, 
som vid ovannämnda skifte tilldelades kyrkorådet till 
lönejord. Gården övertogs sedan av hans svärson Jöns 
Pettersson, som efterträddes av sonen, nuv. äg:s fader. 
Den tillträddes av nuv. äg. 1922. 1939 återköptes jor- 
den från kyrkorådet. Genom köp av jord 1922 från 
Bjers o. 1938 från Krasse har gården fått sin nuv. 
storlek. 

Äg.: Rudolf Pettersson f. 20/3 1889. Son till Nils 
Anton Pettersson o. h. h. Johanna f. Dahlgren. Gift 
med Anna f. Larsson. Bara: Sigfrid f. 27, Lisa f. 29. Postadr.: Bjärges. 

Areal; Total 8 har, därav 2 åker. Tax.-v. 3.200. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1905, flygeln 1909. Bkonomi- 
byggn. uppf. I.Ull. slakteri 1933. 2 hästar, 4 kor, 1 
ungdjur, i — 6. svin, ett 50-tal höns. Reakt.-1'H besättn. 
Gärden till släkten 1S>32 genom köp av nuv. äg. från 
Fritz Andersson. Dessutom arrend. c:a 8 har jord från 
lönebostället. 

Äg.: John Nilsson x. 1895. Son till Hjalmar Nilsson 
o. h, h. Emma f. Björkander. GULDRUPE 

Bjers l r och I" : ' 

Postadr.: Bjarges. 

Areal: Total 19,6 har, därav 9,13 äker, resten skogs-, 
bag- o. betesmark samt tomt m. m. Tax. -v. 5.700. 

Jordart: Sand- o. lermylla samt 3 har myr. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. delv. uppf. på 1700-talet, 
tillb. på 1870-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1890. 2 häs- 
tar, 3 kor, 1 ungdjur, 4 svin per år, 35 höns. Gården 
till släkten genom köp 1903. Föreg. äg. hade Över- 
tagit den efter sin svärfader Waldenström. Väster 
om gärden finnes ett gravfält frän forntiden samt en 
gammal boplats, en s. k. kämpagrav. Å gården fin- 
nes också rester av gammal bebyggelse. 

Äg.: Fredrik Jakobsson f. 28/7 1864. Son till Oskar 
Jakob Jakobsson o. h. h. Katarina f. Engström. Gift 
med Emma Jakobsson f. 1860. Barn: Enirik f, 1895, 
gift med Elsa f. Hansson, barn: Gunborg. 

Äg.: Kyrkovärd. Led. av kyrko- o. skolråd. F. d. 
led. av komm.-nämnd. Sonen Bmrik är ordf. i komm.- 
nämnd. sedan 1940. 

B ond ar ve 

Postadr. : Bjarges. 

Areal: Total 28,9 har, därav IS myr o. äker, 10,9 
skog. Tax.-v. 6.800. 

Jordart: Mylla på ler- o. grusbotten. Skogsbest.: 
Bl. barrskog med inslag av björk. Manbyggn. uppf. 
1907. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1890, senare om- 
o. tillb. 2 hästar. 1 imSfliäKl. 5 kur. 3 ungdjur, 12 svin, 
60 höns. Gården till släkten 1885 genom köp. Nuv. 
äg. övertog den 1014 efter sin svärfader P. Ågren. 

Äg.: Karl Hallgren t. 1881. Son till Petter Hall- 
gren o. h. h. Maria f. Pettersson. Gift 09 med Edit 
f. Ågren. Barn: Gustav, Artur, Jenny, Greta. , åker, 7,5 skog < ,m®i 
Postadr,: Bjarges. 

Areal: Total 16,5 har, 
tomt. Tax.-v. 6.600. 

Jordart; Lermylla o. något stenbunden jord. Skogs- 
best.: Huvudsakl. gran- o. tallskog. Manbyggn. uppf. 

omkr. 1890. Ekonomibyggn. uppf. samtid., lada 1908. 
2 hästar, 2 mmhi-Lslar. 3 kor. ?, ungdjur. 3 svin, 25 höns. 
Gården till släkten 1936, då nuv. äg. inköpte den av 
Gam m al s ven sk by stiftelsen. 

Äg.: Andreas Irjasson Buskas f. 1898. Son till Irja 
Andreasson o. h. h. Katarina Simonsdotter. Gift 28 
med Kristina Henriksdotter. Barn: Simon, Nils, Gun- 
nar, Linnea, Ingeborg, Sven Olof. 

Bondarve 

Postadr.: Bjarges. 

Areal: Total 16,5 har, därav 8 åker, 7 skog, 1,5 
myrmark. Tax.-v. 7.000. 

Jordart: Lerjord, svartmylla o. grusjord. Skogs- 
best.: Barr- o. lövskog. M:mbyfr;:n. nii\b. 1030. Ekono- 
mibyggn. uppförda 1929. 2 hästar, 2 unghästar. 
5 kor, 1 ungdjur, 8 — 10 svin, c:a 100 höns. Reakt- 
fri besättn. Gärden till släkten i arrende "1931 genom 
nuv. äg., som 193-1. friköpte (iui frän Gammalsvensk- 
by stiftelsen. 

Äg.: Petter Josefsson f. 22/3 1898, Son till Josef 
Simonsson o. h. h. Kristina f. Norberg. Gift med Al- 
vina f. Norberg. Eam: Anna f. 27, Adela f. 29, Ingrid 
f, 32, Jenny f. 34, Elsa f. 87. GULDRTJPE 
Postadr.: Bjärges. 

Areal: Total 15 har, därav 9 åker, 6 skog. Tax.-v 
5.700. 

Jordart: Stenbunden mull jord o. myrjord. Skoga- 
best.: Barr- o. något björkskog. Manbyggn. uppf. 1930. 
Ekonomibyggn. uppf. 1912, hönshus 1939. 2 hästar. 
3 kor, 4 svin, c:a 70 höns. Reakt.-fH besättn. Area- 
len dränerad med sten. Gården Ull släkten i arrende 
1/11 1930 genom nuv. äg., som 1934 köpte den av 
Gitmmiilsvenskby.stlftelsen, 

Äg.: Johannes Buskaa f. 4/9 01. Son till Yrja Etis- 
kas o. h. fa. Katarina f. Höas. Gift med Amalia f 
Kota. Barn: Edvin f. 25, Petter f. 26, Maria f. 28 
Elsa f. 31. Nils f, 34, Ulla-Stina f. 40. Postadr.: Buttle, 

Areal: 7,5 har åker, 1,5 skog. Tax.-v. i 

Jordart: överv. myrjord samt fastjord. 
Barrskog. Manbyggn, uppf. på 1870-talet, omb. 
restaur. 1940. Ekonomibyggn. uppf. 1934. 1 häst, : 
kor, 1 ungdjur, 4 svin, höns till husbehov. Gården till 
släkten i arrende 1931 genom nuv. äg., som fi-ikiipi. 
den 1933 frän Gammalsvenskbystiftelsen. 

Äg.: Theodor Kotz f. 1896. Son till Hinrik Kota o 
h. h. Maria f. Norberg. Gift med Matilda Norberg f. 
1893. Barn: Sigfrid f. 22, Oskar f. 29, Edmund f. 35. Hagelheime 

Postadr.: Bjärges. 

Areal: Total 9,5 bar, därav 8,5 åker, r 
tomt samt trädg. Tax.-v. 3.300. 

Jordart: Lerbl. mylla samt sandmylla. 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1910, restäur. o. tillb. 1938. 
Ekonomibyggn. uppf. jiMo. 2 hasta!-. 3 kcr, 1 misdjii' 
6 svin per är, 3 far. ett iO-Uil höns. Reakt.-iYi besättn' 
År 190u inköptes 7,5 tid jord av Sigurd Jakobsson, f 
1879, död 1935, o. h. h. Hulda Magnusson, f. 1878, vil- 
ka uppodlade o. bebyggde gården. De efterträddes av 
masen. nuv. äg., som vid tilits-äiloä \'X% Ullköpte jord 
från Väte. 

Äg.: Ingemar Andersson f. 12. Son till Konrad i... 
dersson o. h. h. Emilia f. Andersson. Gift 36 med Idi 
f. Jakobsson. Barn: Eddy f. 37. i skog c Hallbjens 

Postadr.: Bjärges. Tet. Jordart: Sandmylla o, delv. mossjord. Skogsbest - 
Bjirskog o. något björkskog. Manbyggn. uppf, 191L 
Ekonomlbyfjgn, uppf. luus 2 hastar, 10 kor. 4 ungdjur 
8 svin. 70 hons. Arealen delv. taekdikad Garden tfn 
slakten 1892 genom köp. Nuv, äg. övertog den 1901 
efter fadern. 

Äg,: Emil Larsson f. 1875. Son till I,. N. Larsson 
o. h. h. Johtinna f. Gardelin. Gift 04 med Amanda ! 
Jansson. Barn: Frideborg, Sylvia. 

Äg.: Ordf. i komm. -stämman, komm. -nämnd. n. ; a i- 
tlgv.-atyr. m. m. 
Hallbjens 

Poatadr.: Bjärge*. 

Areal: Total 33.1 har, därav 19 åker, 14 skog 01 
övr. mark. Tax.-v. 11,200. 

Jordart! Mylla på ler- o. sandbotten. Skogsbest : 
Tall- o. granskog, Manbyggr. up|if orr.kr. 1892. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1931. 3 hastar. 8 kor, 4 ungdjur, 8 
svin, 100 höns. Arealpn delv. täckdikad Garde-, hnr 
vant 1 släktens ägo i 4 generationer o. gått i arv frän 
for Ull son. .Vuv. äg. övertog den 1926 efter fadern 

Ag.: John Söderberg f. 1893. Son Ull Joh Söder- 
berg o. h. h. Wendla f. Söderdahl. Gift 23 mer! <;,rda 
f. Larason. Barn: Åke f. 25 Hallbjens 

Postadr.; Bjärges. Tel. 85. 
Jordart: Mylla på ler- o. sandbotten. Skogsbest ; 
Barr- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1914—15. E ko- 
nomlbyggn. uppf, 1923. 2 hästar, 1 unghäst, 8 kor 
5 ungdjur. 6 svin, 60 höns. Arealen delv. täckdikiul 
Gården till M L iku-n i hörjan av 1800-talet. Ytteili!; nit- 
areal har senare tillköpts. Nuv. äg. övertog anrden 
1896 efter fadern. 

Äg.: August Pettersson f. 1869. Son tili Petter Gul- 
lin o. h. h. Helena f. Larsson. Gift 14 med Hilma f 
Pettersson. 

Äg.: Kyrlcovärd. Led. av kyrko- o. skolråd, samt 
pens. -nämnd. m. fl. uppdrag. Hallbjens 

Postad!-,; Bjäri/es Tel. 54. Areal: Total 52 har. därav 15 åker o. myr 37 skogs- 
o. ängsmark, tomt o. tradg. Tax,-v. 8.800. 

Jordart: Sandbl. mulljotvt på ter- o. grusbotten 
Skogabest Barr- o. lövskog. Manbyggn uppf. i mit- 
ten av 1800-ta>t, senare renuv. ykor.o-tbyggn. uppf. 
1910 o. 1927. magasin 1936, 3 hästar. 1 unghäst 7 
kor. 3-4 ungdjur, ca 10 svin. c:a 200 hons. Rea-kt.- 
fn besiittn. Arealen dranerad med ror o. sten. I bör- 
jan av 1800-talet ägdes Hallbjens av kronolk™ -man 
Lyth. död 1827, o, delades 1825 i 3 delar, varv.d denna 
o.'. iiverti>gs ov .sonen Lorens Husmus Lyth. 1848 kom 
gånien i nuv. släkts ägo rj- övertogs av nuv. äg 1"32 

Äg,: Charles Berncr f, lö/l 07. Son till Jr.V.inne.-. 
Bemer o h, h. Fmllia f. Jakobsson Gift ;S2 n;ed fidit 
f. R..sen Rarn: (Hov, Sonja. Bengt Arm.-. Jan fcmil 
Gerd. Allan. Hallbjens 

Postadr.: Bjäriies. 

Areal: Total 32 har, därav 10 åker. 22 skog. Tax -v 
8.800. B 

Jordart: överv. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
o. något björkskog, Manbyggn uppf. 1900 Ekononu- 
byggn. uppf. 1937. lada 1935. 2 hästar. 5 kor, 4 ung- 
djur. 10 svm, 7:, höns. Arealen tnckdikad. Gånien 
till släkten 1885. dä endast byggnadstomten inköptes 
Åker- o. skogsmark har senare inkötits av nuv äg s 
fader. Nuv. tig. övertog gården 1934 - efter fadern. 

Äg.: Nils Larsson f. 06. Son till Efraim Larsson 
o. h. h. Maria f. Larsson, GULDRUPE 
Hallbjens 

Postadr.: 

Areal: Total 18,5 har, därav 6 åker, resten skog o. 
hagmark stur.t tomt o. trädg. Tax-v. 4.700. 

Jordart: Mulljord på myrb;itti:r. Skogsbest.: Barr- 
skog, Manbyggn. uppf, 1918. Ekonom ibyg gr-., uppf. 
1916. dels av äldre datum. 1 häst. 3 4 kor, 4 svin 
per år, hons till husbehov. Reakt.-fri besäHn, Gården 
ägde.i 1X27 av ki-onolänsman Lyth. efter vilken den 
delades mellan tre söner, varvid denna de! övertogs 
av Per Joh. Lyth. Nuv. kg:s morfader Olof Hansson 
Inköpte gården 1845. 

Äg.: Oskar Johansson f. 23/11 1873. Son till Jakob 
Johansson o. h. h. Olivia Olsdotter. Gift 15 med 
Berta f. Bjemander 

Arr. (sedan 1940): Verr.er Cedergren f. 7/9 03. Son 
till Joh. Cedergren o. h. h. Hulda f. Lindström. Gift 
35 med Märta f. Bjersander. Barn: Gunborg f. 19/5 
35, Sture f. 15/3 40. Hastings 

Postadr.: Bjärges. 

Areal: Total 32,5 har, därav 22,5 åker, 10 skog. 
Tax.- v. 12.200. 

Jordart: Mylla på ler- o. grusbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. delv. björkskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 
1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1915. 2 häs- 
tar, 2 unghästar, 7 kor, 3 ungdjur, 6 svin, 4 får, 100 
äiöns. Arealen delv. täckdikad. Gärden till släkten 
1935 genom köp av nuv. ii;;, frun Gustav Bolin, 

Äg.: Åke Sundström f. 09. Son till A. E. Sund- 
ström o. h. h. Anna f. Ekström. Gift 35 med Margit 
f. Bol änder. Hastings 

Postadr.: Bjärges. 

Areal: Total 38 har, därav 13 åker, 25 skog o. övr. 
mark. Tax.-v. 11.400. 

Jordart: Lerbl. mylla. Skogsbest.: Barrskog:. Man- 
byggn. uppf. 1911. Ekonomibyggn. uppf. 1934. 2 häs- 
tar, 6 kor, 2 svin, ett 30-tal höns. Gården har varit i 
släkten i 4 generationer. Nuv. äg. tillträdde 1913. 

Äg.: Alfred Larsson f. 1881. Son till Niklas Lars- 
son o. h. h. Anna f. Johansson. Gift 06 med Emilia 
f. Johansson. Barn: Henning, Axel. Postadr.: Bjärges. 

Areal: Total 90,5 har, därav 16 åker, 61 skog, 0,5 
tomt, 3 ängsmark, 10 övr. mark. Tax.-v. 19.900. 

Jordart: Huvudsak!, ler- o. sandbl. mylla. Skogs- 
best.: Bl. barr- o. något lövskog. Manbyggn. uppf. i 
början av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1907. 2 
hästar, 1 unghäst, 6 kor, 3 ungdjur, 5 svin, 5 får, 30 
höns. Årealen d3lv. täckdikad. Gården till släkten 
1847 genom köp. 

Äg.: Olof Thimgren f. 1883. Son till Niklas Thim- 
gren o. h, h. Mathilda Olofsdotter. Gift 32 med lära- 
rinnan Ragnhild f. Miihrer. 

Äg.: Ordf. i komm.- stämman o. barnav.-nämnd. V. 
ordf. i komm.-nämnd., led. av kyrko- o. skolråd., skol- 
kassor samt led. av skogs v. -kom mitten. GULDRUPE 
Krasse 

Postadr. : Bjärges. 

Areal: Total 81,3 har, därav 18 åker, 62 skog, 1,3 
ängs- o. övr. mark. Tax.-v. 15.700. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog o. 
nugot bjrji-kskojr. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1890. 3 hästar, 6 kor, 3 
ungdjur. 8 svin, 6 får, 75 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården har varit i släktens Ugn .sedan omkr. 
1754 O. hur sedan ciens ga. ti i arv 1'ran fur till son 1 6 
generationer. Nuv. äg. Övertog den 1932. 

Äg.: Olof Larsson f. 18T2. Son till Lars Nilsson o. 
h. h. Karolina f. Pettersson. Gift 01 med Hilda f. 
Jacobsson. Barn: Karin, Ada. Annie, Märta. Ebba. 
Postadr.: Bjärges. 

Areal: Total 41,2 har. därav 9,2 åker, 30 skog. Tax.-v 
8.400. 

Jordart: El. ler- o. mulljord. Skogsbei 
Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet, b 
tillb. Ekonomibyggn. uppf. 1916. 2 hästar, 3 kor, 2 
ungdjur, 3 svin, 35 höns. Gården har gått i arv inom 
släkten under flera generationer. Nuv. äg. övertog 
den 1936 efter sin makes död. 

Äg.: Marta Larsson f. Nykvist. Dotter till Petter 
Nykvist o. b. h. Ingrid. Gift med Elof Larsson, f. 1874, 
död 36. Fosterson: Henning Pettersson f. 31/12 15. Postadr.: Bjärges. 

Areal: Total 25,5 har, därav 7,5 åker, 18 skogs- o. 
betesmark, Tax.-v. 4.500^ 

Jordart: Huvudsak!, mulljord på lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1910, flygel 
omkr. 1930. Ekonomibyggn. c:a 20 år gammal, ce- 
menterad urin b rann. 2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 2 
ungdjur. 6 svin. höns till husbehov. Reakt.-fri. be- 
sättn. Arealen täckdikad. Gården inköptes i slutet av 
1870-talet av nuv. äg:s svärfader Lars Högberg, gift 
med Maria f. Segerlund. Nuv. äg. tillträdde 1893. 

Äg.: Knut Björkman f. 17/12 1872. Son till J, 
Björkman o. h. h. Maria f. Pettersson. Gift med Au- 
gusta Högberg f. 29/6 1868. Barn: Gustaf f. 1895, 
Artur f. 01, Martin f. 02, Birger f. 07. Krasse F 

Postadr.: Bjärges. 

Areal: Total 19,7 har, därav 6,5 åker, 13,2 skogs- o. ängsmark, tomt m. m. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Sand- o. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1803, nedbrann 1934. Eko- 
nomibyggn. omkr. 40 år gammal. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, c:a 40 svin, c:a 50 höns. Arealen täckdikad 
med sten. Gärden till släkten 1937 genom köp från Emma Bergströms stbh. 

Äg.: Gustav Björkman f. 1895. Son till Knut Björkman o. b, ti. Augusta f. Hörberg. Gift 30 med Elin f. 
Ahlqvist. Fosterbarn: Siri f. 26. GULDRtTFE 
Postadr.: Bjäryes. 

Areal: Total 26 har, därav 8,5 åker, 17,5 skog, tomt 
o. trädg. Tax.-v. 5.500. 

Jordart: Sandmylla, gruajord o. lera m. m. Skogs- 
best: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1916 av 
nuv. äg. Ekonomibyggn. uppf. 1918. 2 hästar, 1 ung- 
häst, 4 kor, 1 ungdjur, 4 svin. c:a 50 höns. Reakt.-fri 
besättn. Gärden till släkten 1916 genom köp från än- 
kefru Josefina Österman. 

Äg.: Herman Olofsson f. 4/2 1875. Son till Olof 
Olsson o. h. h. Katarina f. Pettersson. Gift med Selma 
Södergren f. 1874 (död 40). Barn: Arthur f. 12. Hablingbo HABLINGBO socken av Gotlands södra härad om- 
fattar ett stycke av det västra kustlandet närmast norr 
om Näshalvön. Bygden ligger huvudsakligen i sock- 
nens centrum o. skiljes från havet genom skogsmarker. 
Jorden är uppdelad på c:a 110 brukningsdelar. 
Fornminnen: Stenar med slipräfflor finnas vid 
Nisseviken. Järnålderslämningar äro talrika. Kämpa- 
gravar förekomma sålunda vid By, Havor, Stjups och 
Vastäde. Ett av Gotlands största gravfält på nära 
1.000 gravar ligger vid Havor, andra järnåldersgravar 
bl. a. vid Medebys och Mälstäde. En bildsten, som 
tidigare stått utanför kyrkan, förvaras nu inuti den- 
samma, och en annan bildsten, som stått vid Havor- 
gravfältet, är nu förvarad å Gotlands fornsal i Visby. 
I närheten av Havor märkes även en fornborg. Dessutom finnas 3 runristningar. 

Areal: 52,41 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.580,1 har åker, 57 tomt o. trädg., 
44,1 slåtteräng, 30,5 kultiv. betesäng, 350,4 annan betesäng, 2.091 skogsmark, 1.087,5 övr. mark. Jordbruksv.: 
1.212.700 kr. I jordbruksv. ingående värde å skogsmark: 77,100 kr. Skogsv.: 185.600 kr. Invånarantal: 528 
(1940). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Hagbarlingabo." Den bildar pastorat i 
Kyrkan är byggd i sandsten av den okände mästare, som kallas "Magister 
praktfulla sydportal i slipad kalksten är ett av denne konstnärs förnämsta verk. 
för hans stil typiska karikatyrmässigt grinande människomasker och prydes av talrika skulpturer av korta 
och tjocka proportioner. Även å långhusets nordsida finnes portal. Denna har å vardera sidan tvenne mur- 
hörn, vilka på dynstenar uppbära skarpkantiga rundbågar. Å dynstenarna framställas till väster ett gapan- 
de lejon, som håller ett lamm mellan tassarna, och ett människohuvud, till öster ett lejon med én orm mel- 
lan tassarna, och ett dörrfält därinnanför är rikt smyckat med bilder, som föreställa hedendomens kamp mot 
kristendomen. Långskeppet täckes av sex korsvalv, försedda med skiljebågar och uppburna av tvä präktiga 
kolonner samt av å gavel- och sidomurar anbragta kragstenar. "Triumfbågen" mellan långhuset och koret 
är högspetsig och ganska bred. Korets sydportal, som är snarlik långhusets och liksom denna utförd i sli- 
pad kalksten bär å kapitalen framställningar av Kristi barndomshistoria. Koret har å altarväggen tre spets- 
bågiga fönster, vilka dock blivit i någon mån förvanskade genom senare tiders om ändringsdrift. Denna del 
av byggnaden täckes av ett spetsbågigt korsvalv. Till densamma har — enligt en inskrift anno 1730 under 
pastor Nicolaus Dahlmans tid — tillbyggts en sakristia, förbunden med korrummet genom en rundbågig 
öppning. Tornet, som är byggt omkring år 1150, har västportal av "Magister Majestatis Domini" i en stil, 
som påverkats av den lombardiska stilen i Lunds domkyrka. Det har inte mindre än fem avdelningar över 
varandra. Reliefprydda stenar från den äldre kyrkan ha även inmurats i sydfasaden. Å Gotlands fornsal 
i Visby förvaras ett vackert av sachsisk mästare utfört triumf krucifix från Hablingbo. 
Kyrkoherde: Björkquist, Henning. med Silte. 

■ Aegypticus." Långhusets 
Portalen flankeras av två HABLINGBO 
l skog, 27 övr. 
Manbyggn, Bertel» 

Poatadr.: Hablingbo. Tel. 7 B. 

Areal: Total 82.5 har, därav 21 åker, 50 skog, 11,5 
övr. mark. Tax.-v. 18.700. 

Jordart: Sandmylla på sand- o. grusbotten. Man- 
byggn. uppf. dels på 1700-talet, dels senare, tillb. o. 
restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1902, tillb. 1323, senare 
restaur. -t iiÉistav. 1 ånghäst. 10 kor. S ungdjur, 10 svin, 
15 får, 75 höns. Gården har varit i släktens ägo se- 
dan början av 1700-talet Den brukas av sonen Harry. 

Äg.: Lars Hjalmar Thomssons stbh. L. H. T. f. 1872, 
död 33. Son till Thoma.« Kristoffersson o. h. h. Kata- 
rina f. Nilsson. Gift 06 med Vilhelmina f. Larsson. 
Barn: Dagmar f. 07, Harry f. 09. 

B osar ve 

Poatadr,: Hablingbo. Tel. SS, 

Areal: Total 68 har, därav 2! 
mark. Tax.-v. 22.500. 

Jordart: överv, grusjord pä grusbotten, 
uppf. 1835, restaur., flygel omb. 1911, : 
Ekonom tbyss'1. "pp(". 1903, 1905 o. 1912, om- o. tillb. 
1925. 3 hästar, 2 iuighiisi.Hr, 12 kor, 10 ungdjur, 8 svin, 
80 höns. Gården till släkten 1763. Den överläts 1783 
av Henrik Johan till Lars Olofsson o. h, h. Gertrud 
Johansdotter. 1820 övergick den till deras son Lars 
Larsson o. 1846 till Kristian Kristiansson o. h. h. Mar- 
gareta Maria Göransson. I deras äktenskap fanns 7 
barn, varav det yngsta blev äg. till gården. Av bar- 
nen var sonen Lars Niklas Boström, som avled i Visby 
1878, tysk konsul, 1878 övertogs gården av Jacob 
Persson från Mälstäde, Hablingbo sm, gift med Mar- 
gareta Maria Kristiansdotter, varefter nuv. äg. till- 
trädde 1913. 

Äg.: Gunnar Jakobsson f. 17/7 1879. Son till Ja- 
kob Persson o, h. h, Greta f. Kristiansson. Gift 30/5 
med Laura f. Jacobsson, Barn; Evy f. 07, Brita t. 13. 

B osar ve 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 27. 

Areal: Total 74 :har, därav IB åker, 50 skog, 8 övr. 
mark, Tax.-v. 18.100. 

Jordart: Lermylla o. grusjord på ier- o. grusbotten. 
Manbyggn. uppf. 1911. Ekonomibyggn. uppf. 1896 ef- 
ter brand. 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 4 ungdjur, 4 
svin, 5 får, ett 30-tal höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gården till släkten troligen på 1700-talet. Dess äg. 
ha varit: Johan Markusson f. i Klinte, gift med Märta 
Jakobsdotter, deras son Jakob Johansson f. 1820, gift 
med Engel Maria Olofsdottev från Hägsarve, deras dot- 
ter Anna Maria, gift med Olof Petter Larsson från 
Hallvards, deras dotter Maria Karolina f. 1877, gift med 
Arvid P. Båtelsson f. i Silte 1876. Deras dotter Nanny 
Maria Karolina står nu skriven för gården o. är gift 
med nuv. brukaren. 

Brukare: Ragnar Johansson. Gift med Nanny Maria 
Karolina f. Båtelsson. Barn: Rune f. 33, Bertil f. 36. Bosarve 

Postadr.: Hablingbo. 

Areal: Total 12,5 har, därav 4 åker. Tax.-v. 4.500. 

Jordart: Grusjord på grusbotten. Manbyggn. uppf. 
1873 o. 1906. Ekonomibyggn. uppf. 1891, lada 1915, 
delv. 1905, senare restaur, 3 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 
2 ungdjur, 2 svin, 50 höns. Gården till släkten 1920 
genom köp av nuv. äg. från Karl Ramstedt. 

Äg.: Jacob P. L. Karlsson f. 13/11 1861. Son till 
Karl Båtelsson o. h. h, Katarina. HABLINGBO 

Botvards 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 9 B. 

Areal: Total 124 har, därav 25 åker, 35 skog, 59 Övr. 
mark, 5 beteamark. Tax.-v. 20.000. 

Jordart; Sand- o. lerjord på häll- o. grusbotten. 
Skogsbest.: Tallskog-. Manbyggn. uppf. på 1700-talet. 
på- O. tillb. 1SHS. cRSl;i.i]!\ 10oÖ. Ekonomibyggn. uppf. 
1913, senare restaur. 5 hästar, 1 unghäst, 9 kor, 10 
ungdjur, 12 svin, 34 får, 100 höns. Gärden har tidi- 
gare innehafts av Hexfirvc-släkten. Dess äg. ha därefter 
varit Koört Dinesson f. 176-1. gift med Anna Maria 
Olofsdotter från Hexarvc. Därefter kom deras SOn 
Koört Dionysius Koortsson f. 1797. gift med Beata 
Hansdotter från Medebys. Deras tvillingdotter Anna 
Maria, gift med Johan Bätelssrm frän Kksta f. 1821, 
blev sedan gårdens äg. Därefter följde deras son 
Konrad Johansson f. 1846, gift med Brita Maria Klas- 
dotter från Mickels, deras son, nuv. äg:s fader, var- 
efter gården Övergick till nuv. äg. 

Äg 1 .: Ragnar Konradsson f. 1/6 1898. Son till Kon- 
rad Johannes Konradsson o. h. h. Emma PeijsdOtter. 
Gift 26 med Alfrida f. Landers. 

Burge Lilla 

Postadr.: Hablingbo. 

Areal: Total 35,5 har, därav 10 åker. Tax.-v. 10.600. 

Jordart: Lera på häll- o. Ierbotten. Skogsbest.: Tall- 
skog. Manbyggn. uppf. 1906, flygel 1907, senare 
restaur. EUonomibyjrjm. upp).'. 1008, senare tillb. 2 
hästar, 5 nötkreatur, 3 svin, 30 höns. Gården till 
släkten mellan åren 1694 — 1705 o. har sedan dess inne- 
hafts av 7 generationer. Nuv. äg:s farfars farmor 
blev gift med Båtel Mårtensson, Gården övergick se- 
dan till deras son Pehr Olof Mårtensson, som efter- 
träddes av sonen Pehr Olofsson, varefter den övergick 
till dennes son Olof Persson, nuv. äg:s farfar. Nuv. 
äg. övertog den 1931. 

Äg.: John N. P. Olofsson f. 5/8 05. Son till Ferdi- 
nand Olofsson o. h. h. Ellen f. Blomqvist. 

Burge Stora 

Postadr..' Hablingbo. Tel. 10 A. 

Areal: Total 181 har, därav 27 åker, 114,5 skogs- 
o, övr. mark. Tax.-v. 41.600. 

Jordart: Mylla på grus- o. Ierbotten. 
Tallskog. Manbyggn. uppf. på 1600-talet, 
1794, senare restaur,, flygel uppf, 1877. Ekonomi- 
byggn. uppf. 18B9, senare tillb. o. restaur. 4 hästar, 2 
unghästar, 10 kor, 6 ungdjur, ett 10-tal svin, 2 får, 
100 höns. Gården till släkten omkr. 1674. Enligt di- 
plom av 1930 har den gått 1 arv i 8 generationer. Nuv. 
äg. övertog den 1929 efter sin fader, nämndemannen 
o. häradsdomaren Ferd. Johansson. 

Äg.: Emil Johansson f. 24/5 1899. Son till Perd. 
Johansson o. h. h, Anna f, Thomsson. Gift 23/6 27 
med Anna-Lisa f. Olsson. Barn: Eva-Lisa C. 27, Hans 
f. 30, Britt f. 32, Margareta f. 36. 

Burge Stora 

Postadr.: Hablingbo. Tel. le A. 

Areal: Total 115 har, därav 22 åker, 93 skogs- o. 
Övr. mark, Tax.-v. 28,300. 

Jordart: Sand- o. lerjord på ler- o. hällbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. på 1860-talet, senare 
restaur., flygel uppf. 1905. Ekonomi byggn. uppf. 1917 
— 19, flygel 1926. 4 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 5 ung- 
djur, 5 svin, 10 får, 50 höns. Nuv. äg. övertog gården 
1936 efter fadern. 

Äg.: Herman J. O. Olofsson f. 30/3 1899. Son till 
Johan Olofsson o. h. h. Susanna f. Andersson. HABLINGBO 
Bur ge Stora 

Postadr.: Habl'»tf/bo. 

Areal: Total 32,2 har, därav 10 åker, 22 skog. Tax.-v. 
5.300. 

Jordart: Sandbl. jord. Skogsbest.: Tallskog. Man- 
byggn. uppf. 1908, senare restaur. Ekonomibyggn. 
uppf. 1907—13, magasin 1924. 2 hästar, 1 unghäst, 
4 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 8 får, 30 höns. Arealen delv. 
tfiekdöcad. Garden till släkten 1905, då nuv. äg:s fa- 
der inköpte arealen o. bebyggde densamma. Nuv. äg. 
övertog gården 1925. 

Äg.: Arvid Stenqvist f. 4/9 1890. Son till Viktor 
Stenqvist o. h. h. Anna f. Hedin. Gift 28/4 16 med 
Ebba f. Berg. Barn: Helge f. 16, Elsa f. 17. : Hablingbo. Tel. 36. 

Areai: Total 95 bar, därav 27,5 åker, 45 skog, 22,5 
övr. mark. Tax.-v. 28.300. 

Jordärt: Lermylla, mylla, sand- o, grusjord på ler- 
botten. Skogsbest.: Tallskog, Manbyggn. uppf. 1903, 

flygel 1905, senare restitur. Ekonom ibyggn. uppf. 1904, 
ladug. 1931. magasin 1932. 4 hästar, 3 unghästar, 9 
kor, 4 ungdjur, 8 svin, 15 får, 50 höns. Arealen delv. 
täckdlkad. Gården iill fläkten på 1700-talet. Man har 
icke fått klarhet i vilka av By gårdar, som ursprimgl. 
varit stamhemman. Släkten är känd vid denna gård 
sedan 1700-talets början, o. de senaste 150 åren har 
den gått i arv från far till son. Nuv. äg:s farfar Per 
Larsson övertog den år 1800. 

Äg.: Albin Petter Pettersson f. 6/1 1892. Son till 
Petter Pettersson o. h. h. Katarina f. Pettersson. By 

Postadr.: Hablingbo. Tel. £6. 

Areal: Total 40 har, därav 12,5 åker, 27,5 skog. 
Tax. -v. 13.700. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. under obekant tid. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 1890. 2 hästar, 5 kor, 4 ungdjur, 
4 svin, 70 höns. Gården har varit i släkten i många 
generationer. 

Äg.: Emma J. M. Konradsson f. 1872. Domer arve 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 18. 

Areal: Total 75,7 har, därav 25 åker, 50,7 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 28.900. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1876. Ekonom ib vggn. uppf. 
1889, tillb. 1906 o. 1936. 3 näs tur. 1 unghäst. 10 kor, 
5 ungdjur, 7 svin, 60 höns. Reakt.-fii besättn. Trak- 
tordrift. Gården till släkten för flera hundra år sedan. 
Nuv. äg. övertog den 1904 efter sin fader. 

Äg.: Konrad Mattsson f. 5/11 1870. Son till Per 
Mattsson o. Ji. h. Katarina. Gift 04 med Anna f. Kvi- 
berg. Barn: Evald, Gustav, Folke. 

Äg.: P. d. led. av komm.-nämnd. GOTLANDS NATUR 
Löväng vid Hsmse. därav dra den slutsatsen att vi här stå på en 
forntida strand, eller rättare grusrevel, vilken 
då var det enda skönjbara av hela Gotland. I 
denna issjö svämmade smältvattensälvarna ut 
icke endast det förut omtalade rullstensgruset 
utan också massor av sand och fint slam, vil- 
ket avsattes på sjöns botten som issjösand 
resp. issjömärgel. Dessa jordarter uppta nu 
stora områden inom öns lägre delar. Märgeln 
är ofta tydligt varvig och varje varv beteck- 
nar avsättningen under ett år. Dess mäktig- 
het varierar mellan några dm. och ett 10-tal m. 
och kalkhalten håller sig mellan 15 och 60 %. 
Issjömärgeln utgör bördig åkerjord och de 
berömda gotländska lövängarna nå eller rätta- 
re nådde sin rikaste utbildning på dessa mar- 
ker. 

Men vi finna liknande strandbildningar 
även på lägre nivåer. För var och en som 
vandrat i Visbys omgivningar äro de fyra vä- 
derkvarnarna söder om staden en välkänd syn. 
Mindre observerad är troligen den av grov 
klapper bestående höjdrygg på vilken de tro- 
na. Denna grusrygg är en strandvall, uppkas- 
tad av bränningarna under ett skede i Öster- 
sjöns historia, som kallas Ancylustiden. An- 
cylusvallen som man återfinner på en mängd 
ställen mer eller mindre tydligt utbildad lig- 
ger i öns södra del på 19 m. h. ö. h. längst i 
norr på 45 m. höjd. Orsaken till denna olikhet 
är den efter Ancylustiden skedda landhöjnin- 
gen, vilken varit starkare i norr än i söder. 
När Ancylussjön hade sin största utbredning omfattade Gotland en areal på knappa 13 
kvadratmil mot 31 nu. Som förut är omtalat 
utgrävdes grottan Stora Förvar på Karlsö av 
Ancy lussjöns bränningar. 

Om vi från Ancylusvallen vandra ned mot 
havet kunna vi, om turen är god, komma pä 
en tredje, ännu lägre liggande strandvall av 
samma utseende, den s. k. Litorinavallen, så 
benämnd efter ett senare skede i östersjöbäc- 
kenets utvecklingshistoria. Denna strandlin- 
je ligger på sydligaste Gotland 13,5 m. ö. h. 
och stiger därifrån till 27,5 m. ö. h. längst i 
norr. öns storlek har nu vuxit från 13 till 19 
kvadratmil. Litorinavallen är särskilt vackert 
utbildad norr om Klehammarsudd i Vamling- 
bo s:n. Vid Visby finna vi spåren av Litori- 
nahavets bränningar i Galgbergets klintar i 
form av grottor och strandklapper. Uppe pä 
klinten åter löper Ancylussjöns mäktiga gräns- 
vall. Även på andra ställen ser man de båda 
strandlinjerna i varandras närhet, så t. ex. pä 
Lau backar, där man finner den senare på 24 
m. höjd som en ringformig vall kring krönet 
och den förra på 16 m. höjd, delvis utformad 
som en vall (i väster och söder), delvis som en 
i sluttningen inskuren terrass (i norr och ös- 
ter. 

Strandvallarna äro av intresse icke endas: 
som geologiska vittnesbörd, de ha även spelat 
en viktig roll vid landets bebyggelse. De voro 
en sorts naturliga vägbankar, på vilka det 
första kommunikationsnätet växte fram. De 
äldre odlingarna voro ofta knutna till den san- HABLINGBO 
Postadr.: Hablingbo. Tel. IS B. 

Areal: Total 66 har, därav la åker, 26 skog, 25 övr. 
mark. Tax. -v, 19,000. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på ler- o. sandbl. botten. 
Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1903, tillb. 
1909. Ekonomibyggn. uppf. 1903, magasin 1930, se- 
nare reataur. 3 hästar, 2 unghästar, 6 kor, 3 ungdjur. 
4 svin, 8 får. ett 40-tal höna. Arealen delv. täckdikad. 
Gärden till släkten 1858. Nuv. äg. övertog den 1920. 

Äg.: Petter Albert Larsson t. 21/8 1891. Son till 
Jacob Larsson o. h. h. Albertina f. Jacobsson. Gift 
23 med Agda f. Jacobsson, Barn: Elin f. 24, Astrid 
f. 25. Berta f. 27, Dagmar f. 32, Anna f. 34. Domerarve Södra 

Postadr,: Hablingbo. Tel. IS A. 

Areal: Total 54,7 har, därav 16 åker, 18 skog, 20,7 
övr. mark. Tax. -v. 17.900. 

Jordart: Lerjord o. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tallskog. Manbyggn. uppf. 1911. Ekonomibyggn. uppf. 
1903. 3 häst tLi\ 1 iiiig-häst, ä kor. 5 ungdjur. 3 svyi, 4 
får, 40 höns. Arealen delv. täckdikad. ' Gärden bar 
varit i släktens ägo sedan 1700-talet. Nuv. äg. övertog 
den 1903 efter fadern. 

Äg.: Olof N. Anton Båtelsson f. 18/12 1876. Son till 
Båtei Olsson o. h. h. Anna f. Laurin. 
Domerarve Södra 

Postadr.: Hablingbo. 

Areal: Total 40 har, därav 19 åker, 19 skog, 2 övr 
mark. Tax.-v. 14.200. 

Jordart: Lermylla på lerbotten samt grusjord på 
gruabotten. Skogsbest.: Tallskog, Manbyggn. uppf. 
1886. flygel 1894, restaur. senare. Ekonomibyggn. uppf. 
på 1870-tak-i. restnm-. 1932. r, hästar, 1 unghäst, 5 kor, 
2 ungdjur, 3 svin, 25 höns. Arealen delv. täckdikad 
Gården till släkten i början av 1700-talet. Nuv. äg. är 
den 5:e generationen, som inn-har densamma, o. över- 
tog den 1924 efter Lars Persson. Bland de saker, som 
påträffats från tidigare äg:s tid, äro brev från 1802 o. 
almanacka från 1746 samt en del gamla handlingar. 

Äg.: Petter A. L. Larsson f. 21/8 1881. Son till Lars 
Persson o. h. h. Anna Nilsdotter. Gift 24/11 17 med 
Greta f. Falk. Barn: Erik f. 18, Margareta f. 20, In- 
gegerd f. 20. Halb. 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 9 G. 

Areal: Total 125 har, därav 30 åker, 88 skog, 2 tomt 
o. trädg., 5 äng. Tax.-v. 24.700. 

Jordart: Pinnlera o. sandjord på berggrund. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1880, flygeln 1881. 
Ekonomibyggn. uppf. 1924. 3 hästar, 2 unghästar, S 
kor, 6 ungdjur, 5 svin, 20 får, 75 höns. Reakt.-fri be- 
sättn. Traktordrift. Gården är en gammal släktgård 
med anor från 1700-talet. Nuv. äg. övertog den 1917 
efter sin fader. 

Äg.: Jakob Båtels3on f. 20/2 1880. Son till Båtel 
Johansson o. h, h. Katarina f. Jakobsson. Gift 14 med 
Anna f. Nilsson. Barn: Karin f. 16, Astrid f. 18. 
Hallbjens 

Postadr.: Hnbttnr/bo 

Areal: Total 79 har. därav 26 åker. 53 skogs- o. be- 
tesmark. Tax. -v. 24.500. 

Jordart: Lermylla o Krusjord på ler- o. grupbottcn. 
Skogsbest.: Tillskog Manbyggn. uppf. 191Ö. restaur, 
senare. Lada o stall uppf 1909. ladbg! 1928. magasin 
1909. 4 hästar, i unghäst, S kor. r. ungdjur, « svin, 8 
får, 80 höns. Gården till slakten 186" genom kop av 
nuv. äg:s fader 

Äg.: Gotthard Snöhohm f. IT/2 1878. Son till Jacob 
Snöbohm o. h. b. Lovisa t. Hedin, Gfft 11/9 13 med 
Elin Johansson t 25,10 1*85 Barn: Greta f. 14. Bertil 
f. 16, Gurli f. 20, Börje f. 22. 

Hallvards 

Postadr.: Hablingbo. 

Areal: Total 69 har. därav 28 åker, 3 akog, 38 övr. 
mark. Tax.-v. 14.200. 

Jordart: I.erbl, örjord Skogsbo! Tallskog. Man- 
byggn. uppf. på 1700-lrtlrt. pahyKjjd ;>.! 1800-talet. Bko- 
nomibyggr. uppf. 1914. lada pa 1700-talet. 4 hästar, 
1 unghäst. 8 kor. 5 ungdjur. 8 svin, 30 får, 50 höns. 
Gården inköptes 1925 av nuv. äg. . 

Äg.: Josef Smitterbsrg f. 11/11 1895. Son Ull Nils 
Sir.iUerberg o. h. h, Emma f, Olsson. Gift 26/7 30 
med Helena f. Hallgren. Barn Hhrje f. 32, Tryggve f, 
35. 

Hallvards 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 17 A. 

Areal: Total 39 har, därav 9 åker, 12 skog, 18 övr. 
mark. Av arealen är 15 har jord belägna i Silte s:n. 
Tax.-v. 9.800. 

Jordart: Grus- o. sandjord på alvbotten. Skogsbest.: 
Tallskog. Man- □. ekonom ibyggn, uppf. 1919, restaur. 
under senare år. 2 hästar, 2 unghästar, 5 kor, 2 ung- 
djur, 10 svin, 50 höns. Garden till släkten i slutet av 
1600-talet. Släkten härstammar från Gerete i Fard- 
hem. Jacob Geretes dotter Cisla kom till gården genom 
gifte mad Olof Persson från Silte. Den övertogs se- 
dan av deras son Per Olofsson, som efterträddes av so- 
nen Olof Persson f. 1729, gift med Katarina Jacobs- 
dotter från Hägsarve. Deras dotter Beata blev gift med 
Hans Olofsson från Stjups, f. 1747. varefter deras dot- 
ter Anna Katarina blev gift med Johan Nilsson f. 1779 
på Burge L:a. Deras dotter Anna Maria blev gift med 
Hans Olofsson f. 1795 på Rikvide i Silte. Deras son 
Johannes, f. 1831. är nuv. äg:s farfader. 

Äg.: John H. G. Johansson f. 17/9 1889. Son till Per 
Johansson o, h. h. Helena f. Hansson. Gift 8/1 21 med 
Ebba f. Eriksson. Barn: Torsten f. 21, Ingvar i. 25, 
Stina f. 28. 

Havor 

Postadr.: Hablingbo. 

Areal: Total 105 har, därav 72,5 åker, 12 skog, 20,5 
övr. mark. Tax.-v. 47.100. 

Jordart: Mylla på ler- o. grusbotten. Skogsbest.: 
Tallskog. Manbyggn, uppf, 1812, södra delen tillb. 
1870, flygel 1921. Ekonomibyggn. uppf. 1880 — 90. trösk- 
lada 1903—04, svinhus 1934, 7 hästar, 4—6 unghästar, 
18 kor, 22 ungdjur, 20 svin, 16 får. 100 höns. Gården 
till släkten 1764, då den inköptes från Kronan av nuv. 
äg:s farfars far. Nuv. äg. övertog den av stbh. 1934. 

Äg.: Mårten Oskar Arvid Pettersson f. 2/6 02. Son 
till Mårten Pettersson o. h. h. Maria f. Nilsson. Gift 
34 med Linnea f. Larsson. Barn: Doris f. 36. 

Havor Stora 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 8 C. 

Areal: Total 91 har, därav 52 åker, 39 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 40.200. 

Jordart: Lera o. lermylla på lerbotten samt myrjord. 
ÖkiiiTäibciit.: Barrskog, Manbyggn. uppf. 1848, tillb. på 
1860-talet. Ekonom ibvsrnrn- uppf. på 1880-talet, tillb. 
1S96, loge 1901, magasin 1936. 5 hästar, 1 unghäst. 
14 kor, T ungdjur, 4 svin, 70 höns. Reakt.-fri besättn. 
Gårdoi. till släkten på 1700-talet. 

Äg.: Hem.-äg. August Oekander f. 10/3 1879. Ptjxtitdr.: bigbo. Tel. . Areal: Total 65 har, därav 45 åker, 20 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 25.700. 

Jordart: Lera, lermylla o. grusjord på lerbotten samt 
myrjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. på 
1870-talet, flygeln av äldre datum. Loge uppf. på 
1870-talet, ladug. 1890, tillb. 1920. 3 hästar, 2 ung- 
hästar, 1 tjur, 14 kor, 15 ungdjur, 15 svin, 50 höns. 
Reakt.-fri besättn. Traktordrift. Nuv. äg. övertog 
gården 1935 efter sin fader. 

Äg.: Josef Olsson f. 20/12 02. Son till Jakob Olsson 
o. h. h. Maria f. Nilsson. Gift 31 med Dagny f. Petters- 
son. Barn: Åke, Britta. Hemmun gs 

Postadr.: Hablingbo. Tel. Areal: Total 105 har, därav 30 åker, 75 skogs- o. 
ängsmark. Tax.-v. 34.400. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på ler- o. sandbotten. 
Skogsbest. : Tallskog, Manbyggn, uppf. 1905, senare 
rus t au r. Ekonomibyggn. uppf. 1903, tillb. 1912, restaur. 
1935—37. mii.siism uppf. 1922. 4 hästar, 1 unghäst, 13 
kor, 5 ungdjur, ett 20-tal svin, 30 får, 50 höns. Går- 
den till släkten 1750, då Malde Claesson inköpte den 
av Båtel Jacobsson för 100 daler silvermynt. Nuv. äg. 
tillträdde 1925 efter sin fader. 

Äg.: O. J. Axel Jacobsson f. 12/4 1896. Son till 
Jacob Jacobsson o. h. h. Maria f. Larsson. Gift 6/7 
35 med Ester f. Smitterberg. Bara: Margareta f. 36, 
död samma är, Olof Axel f. 5/11 38. 

Äg.: Kyrkovärd. Genomgick I-lem w;- folkhop- o. lant- 
mannaskola 1914—16. Ordf. i pens.- o. valnämnd., v. 
ordf. i kyrkostyr., led. av barnav.-nämnd.. sekr. i B. 
F:s lokalavd. i 14 år samt ordf. i R. L. P:s s:n-avd. Postadr.: Hablingbo. Tel. 27 A. 

Areal: Total 38 har, därav 17 åker, 17 skog, 4 övr. 
mark. Tax.-v. 13.000. 

Jordart: Lerjord o. lermylla pä lerbotten. Skogshest.: 
Tallskog. Manby.ssn. uppf. 1008, flygel senare. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1909, magasin 1926, lada 1928. 3 
hästar, 1 unghäst. 7 kor, 5 ungdjur. S svin, 60 höns. 
Gården till släkten 1907. då nuv. äg:s farbroder Jacob 
Thomsson kom från U. S. A., inköpte jorden o. uppf. 
byggn. Nuv. äg. övertog den 1919. 

Äg.: Thomas Konrad Thomsson f. 18/4 1892. Son till 
Johan Thomsson o. h. h. Dora f. Hansson. Gift 24/9 
21 med Lilly f. Båtelssoh. 

Äg.: Genomgick Hemse lantmannaskola 1913 — 14. HABLINGBO 
I"- :.f.J 
TT 7 ., 

Hemmun gs 

Postadr.: Bablingbo. Tel. 11 A. 

Areal: Total 60 har, därav 15,5 åker, 30 skog, 14,5 
övr. mark. Tax.-v. 12.400. 

Jordart: Lermylla på Jerbotten. Manbyggn. uppf. 
1850, påbyggd. Ekonomibyggn. uppf. 1SS0. 2 hästar, 
1 unghäst, ~> kor. -I ungdjur, 6 svin, 75 höna. Gårdens 
areal var tidigare 40 har åker o, 150 skog. Egend. 
kom till släkten i början rv 1700-taIat. Nuv. ag. över- 
tog den ef 1 1*!- sina svärföräldrar. Han har till Bunge- 
museet skänkt en väderkvarn från 1840. 

Äg.: Johannes Larsson f. 12/6 1873. Son till Lars 
Larsson o. h. h. Engel f. Persson. Gift 01 med Julia 
f. Velin, dotter till Klas Velin o. h. h. Maria f. Larsson. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhög- o, lantmannaskola 
189-1- 96. F. d. led. av k om m .-nämnd., kyrko- o. skol- 
råd, samt tax.-nämnd. F. d. v. ordf. i koram .-stämman. 

Hemmungs 

Postadr.: Bablingbo. Tel. 33. 

Areal: Total 17,1 har, därav S,6 åker, 8 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Sandmylla o. lerjord pä sand- o. hällbo.tten. 
MnnbvRRU. uppf. 191:-;. lillb.. flyget uppf. 1928. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1914, trösklada 1924. ladug. 1933. 1 
häst, 1 unghäst, 3 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 3 får, 25 
höns. Gärden iill siäkt.on graimi köp 1912 av nuv. äg. 

Äg.: Johan Gottfrid Persson 1. 25/5 1891. Son till 
John Persson o. h. h. Botilda. Gift 13 med Karolina 
f. Lindbohm. 

Hägsarve 

Postadr.: Hablingbo. Tel. SO. 

Areal: Total 53 har, därav 15 åker, 28 skog, 10 be- 
tes- o. övr. mark, Tax.-v. 14.600. 

Jordart: Lermylla o. grusjord samt styv lerjord på 
lerbotten. Manbyggn. uppf. på 1600-talet. på- o. tiilb. 
på 1700-talei. flygel uppf. .1.930. Kkonmmbyggn, uppf. 
1912. 3 hästar, 1 unghäst, S kor, 5 ungdjur, 5 svin, 
80 höns. Gärden till släkten omkr. 1650, Den har in- 
nehafts av Thomas Jakobsson, gii't ined Katarina Jöns- 
dotter. Efter honom kommo: sonen kyrkovärden Jacob 
Thomasson f. 1695, gift med Beata Olofsdotter, sonen 
Olof Jacobsson (allmänt kallad Tret-Hexan o. gift 3 
Rangen, dennes dotter i l:a giftet Beata, gift med 
Hans Jacobsson f. 1761, sonen Olof Hansson, gift 2:a 
gången med Katarina Olofsdotter, sonen Hans f, 1817, 
gift med Beata Olofsdotter o. slutligen deras son, nuv. 
äg:s svärfader. 

Äg.: Viktor Florström f. 22/3 1888. Son till Johan 
Bloretröm o. h. h. Laura f. Alvengren. Gift med Hulda 
f, Hansson, dotter till Hans Hansson If. 1851) o. h. h. 
Olivia f. Larsson. Barn: Karin f. 11 (gift 35 med Gun- 
nar Johansson). 

Hkgs.rve 

Postadr.: Bablingbo. 

Areal: Total 37,2 har, därav 11 åker, 
övr. mark. Tax.-v. 10.400, 

Jordart: Ler- o. sandmylla på grusbl, botten. Man- 
byggn. uppf. 1857, restaur. 1930, flygel uppf. 1920. 
Ekonomibyggn. uppf. 1903, tillb, 1927. 2 hästar, 1 
unghäst, 5 kor, 3 ungdjur, 3 svin, 3 får, 30 höns. Går- 
den har varit i slaktens ngn sedan början av 1700-talet. 
Nuv. äg. övertog den efter sin svärfader Olof Olsson 
f. 16. 

Äg.: Emil J. O. Olofsson f. 18S2. Son till Alfred 
Olsson o. h. h. Maria f, Klasson, Gift 11 med Maria f. 
Olsson. Barn: Helny f. 12, Henry f. 22. 


HABLINGBO 
Kyrkeby 

Po&tadr.: Hablvnybo. 

Areal: Total 30 har, därav 9 åker, 21 skogs- o. övr. 
mark. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Grusmylla på sand- o. grusbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. något björkskog. Manbyggn. uppf. 1868, 
restaur. 1931, Ekonomibyggn. uppf. 1910. 2 hästar, 1 
unghäst, 4 kor, 2 ungdjur. 2 svin, 10 får, 100 höns. 
Gården till släkten \r.\ 17'H)-Ea!<ät. Nuv. äg. övertog den 
av sin svärfader Oskar Gardell, som i sin tur tillträtt 
den genom gitte muij Anna Jacobsdotter. 

Ag.: Olof K. B. Hansson f. 10/2 1877. Son till Hans 
Hansson o. h. h. Magdalena f. Mattsson. Gift 29/9 01 
med Desideria f. Gardell. Barn: Inga f. 02. 

Äg.: Led. av biblioteksstyrelsen samt byggnads- o. 
magasinstyr., f. d. led. av skolråd, o. komm .-nämnd. Kyrkeby 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 7 A. 

Areal; Total 34 har, därav 11,5 åker, 17 skog, 5,5 
övr. mark. Tax.-v. 9.100. 

Jordart: Mylla pä grusbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
något björkskog. Manbyggn, uppf. 1859, restaur. 1937. 
Ekonomibyggn. uppf. 1910, tillta. 1915. 3 hästar, 2 ung- 
hästar, 7 kor, 3 ungdjur, 5 svin, 6 får. 30 höns. Arealen 
delv. täckdikad. Gården till släkten troligen på 1600- 
talet eller början av 1700-talet. Den har fått sitt 
namn efter sitt läge intill kyrkan. 

Äg,: Olof A. Larsson f. 11/10 1887. Son till Lars 
Andersson o. h. h. Karolina f. Laurin. 

Äg.: Ordf. i korom, -nämnd. o. magasinkassan. Revi- 
sor i lan tmannaf ören., ordf. i skyttefören,, från vilken 
han erhållit medalj. F. d. ordf. i S. L. U.-avd. m. m. Kyrkeby 

Postadr.: Hablmgbo. Tel. 32. 

Areal: Total 20 har, därav 11 åker, 8 skog, 1 övr. 
mark. Tax.-v. 5.800, 

Jordart: Ler- o. mulljord på ler- o. grusbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1903, restaur. 1908. 
Ekonomibyggn, uppf. 1903, tillta. 190S. 2 hästar, 1 ung- 
häst, 4 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 25 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Gården, till släkten pa 17()o-talet. Nuv. äg. 
Övertog den 1903 av svärfadern Klas Snöbohm. 

Äg.: Elof Niklas Levin f. 10/9 186S. Son till Olof 
Levin o. h. h, Jacobina. Gift 03 med Selma f. Snöbohm. 
död 18. Fosterson: Karl Erik Bergvall. Postad!'.: Hablingbo. Tel. 16 B. 

Areal: Total 149,4 har, därav 22 åker, 127,4 skogs- o. 
hagmark samt ängsmark. Tax.-v. 32.300. 

Jordart: Lera på lerbotten. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. på 1700-talet, tillb. 1868. Ladug. 
uppf. 1912, stall o. loge tidigare. 3 hästar, 1 ung 
häst, 6 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 60 höns. Reakt.-fri be 
sättn. Gården är en gammal släktgård. Nuv. äg. över 
tog den 1939 efte.r sin fader. 

Äg.: Erik Laurin f. 1907. Son till Johan Petter Lau 
rin o. h. h. Augusta f. Claesson. 

Äg.: Led. av komra, -nämnd. HABLINGBO 
Lukase 

Postadr.; Hablingbo. Tel. 36. 

Areal: Total 155,4 har, därav 15 åker, 85 skog, 6 ängs- 
o. 49 betesmark. Tax.-v. 28.500. 

Jordart: I huvudsak lermylla samt något grus- o. 
sandjord på lerpiggelbotten. Skogsbest.: Tallskog, delv. 
ek o. alm. Manbyggn. uppf. på 1700-talet, till- o. 
påbyggd 1856. flygel upnf. 1910. Ekonomibyggn. uppf. 
1886 o. 1931, restaur, 1935. 3 hästar. 6 kor, 4 ungdjur. 
5 svin, 5 får, 40 höns. Gården till släkten omkr. 1645 
o. har sedan dess gätt i arv från far till son i T genera- 
tioner. Nuv. äg:s farfars far Nils Nilsson f. 1808, över- 
lät den till sin son Niklas Nilsson f. 1838, varefter den 
övergick till nuv. äg:s fader, som innehade den till 
1936, då den övertogs av nuv. äg. Gården är en av de 
äldsta i Hablingbo. 

Äg.: Gottfrid Nilsson C. 7/1 07. Son till Jacob Nils- 
son o. h. h. Anna f. Fredin. Gift 12/3 30 med Thyra f. 
Ronander. Barn: Maja f. 30, Nils f. 32, Göte f. 35. Postadr.: Silteby. 

Areal: Total 48,5 har, därav 14 åker, 26 skog, 8,5 
övr. mark. Tax.-v. 19,000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. ekskog. Manbyggn, uppf. 1900. restaur. 1934. Eko- 
nomibyggn. uppf, 1900, tillb., flygel o. magasin uppf. 
1910 o. 1916. 3 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 3 ungdjur, 4 
svin, 5 får, 80 höns. Gården till släkten 1900 genom 
köp av nuv, iig:s fader från Johan Laurin. Nuv. äg. 
övertog den 1906. 

Äg.: J. P. L. Söderdahl f. 1875. Son till Per Söder- 
dahl o. h. h. Maria f. Lundgren. Gift 1900 med Hulda 
f. Berg. Barn: Maria f. 05 (gift med Gotthard Jacobs- Lukase 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 10 B. 

Areal: Total 59 har, därav 4 åker, 55 skogs- o. be- 
tesmark. Tax.-v. 8.500. 

Jordart: Lermylla pn lerbollen samt grusjord på grus- 
botten. Skogsbest.: Tallskog, Manbyggn. uppf. 1923, 
flygel 1920. Ekonomibyggn. uppf. 1904, senare restaur. 
1 häst, 3 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 40 höns. Gården till 
släkten 1920. Till densamma hörande areal vid Petes 
15/384 har tillhön släkten sedan 1700-talet. 

Äg.: Jacob Niklas Hägg f. 1/4 1881. Son till Lars 
Hägg o. h. h. Katarina f, Jacobsson. Medebys 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 11 B. 

Areal: Total 135 har, därav 35 åker, 80 skog, 20 övr. 
mark. Tax.-v. 33.800. 

Jordart: Lerjord o. lermylla, huvudsakl. på lerhäll. 
Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1872, två flyglar 
1898 o. 1908. Ekonomibyggn. uppf. 1903, senare tillb. 
o. restaur. 4 hästar, 2 unghästar, 12 kor, 12 ungdjur, 
10 svin, 150 höns. Gården till släkten på 1600-talet. 
Nuv. äg. övertog don efter sin fader 1928. 

Äg.: H. K. Verner Olsson f. 18/3 1900. Son till Au- 
gust Olsson o. h. h. Hulda f. Kristoffersson. Gift 27 
med Viktoria f. Norrby. Barn: Vera f. 29, Sonja f. 31, 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1917 — 18 o, 
Hammenhögs lantmannaskola 1919 — 20. HAELINGBO 
illa 

ÉlilÉI ■_s>\ _^^0&tn :/\ 
Medebys 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 11 C. 

Areal: Total 110,5 har, därav 23 åker, 87,5 skog. 
Tax-v, 31.700. 

Jordan: I .er- o. sandmylla på ler- o. sandbotten. 
Skogsbest : Tallskog. Manhyggn. uppf. 1866, flygel 
1868. Ekcnomibyggr. uppf. 1880. 2 hästar, 5 kor, 2 
ungdjur. 3 svjn. t>0 höns. Gfirden till släkten på 1700- 
talet. Der. äges sedar. 1930 av stbh. o. brukas f. n. av 
sonen I.ander Mellln. 

Äg.: Batel J. Melllns stbh. Mickels 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 12. 

Areal: Total 110 har, därav 45 åker, 55 skog, 10 be- 
tesmark. Tax, -v. 34.600.' 

Jordart: Grus- o. lerjord samt mylla, huvudsak! på 
lerbotten. Skogsbest.: Tallskog o. bl. lövskog. Mari- 
byggn, uppf. 1912, flygel senare. Bkonomibyggn. uppf. 
1901—06. F. n. hållas 6 hästar, 4 unghästar, 2 tjurar, 9 
kor, 10 ungdjur, 20 svin, 50 får, 130 höns, Å gårdens 
ägor har i en nu riven byggnad tillvaratagits en sand- 
stensflis med. ett inristat timglas samt initialerna P. D. 
o. L. H. jämte årtalet 1586. I underkant på stenen fin- 
nes årtalet 1633, vilket årtal även finnes av samma 
hand Inhugget vid uppgången till Hablingbo kyrkas 
predikstol. Gården, som omgives av en stor fruktträdg., 
kom i släktens ägo 1724 genom köp. Nuv. äg. efter- 
trädda fadern Jacob Johannes Larsson f. 18/4 1869, son 
till Lars Jacobsson o. h. h. Karolina Hansdotter o. gift 
06 med Ester f. ödman. Dennes barn förutom nuv. äg. 
är Ivar f. 07, Dagny f. 08, John f. 11 o. Lisa f. 14. 

Äg.: Tomas Larsson f. 19. 

Äg:s fader genomgick Hemse folkhögskola 1886. Är 
ordf, i Hablingbo hand elsf ören., ordf. i komm. -nämnd. o. 
fattigv.-styr. sedan 1918. Har erhållit ett flertal priser 
för får- o. häst avel samt för svin. Postadr.; Hablingbo. Tel. SI A. 

Areal: Total 40 har, därav 18 åker, 15 skog, 7 övr. 
mark, Tax.-v. 17.200. 

Jordart: Lerjord o. mylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tallskog- Manbvggn. uppf. 1905. Ekonomibyggn. uppf. 
1906, tillb. 1936. 3 hästar, 2 unghästar samt fören.- 
hingston "Bendix", 8 kor, 5 ungdjur, 8 svin, 8 får, 70 
höns. Gärden till släkten på 1700-talet." Nuv. äg. över- 
tog den efter sin svärfader Klas Larsson. 

Äg.: Oscar Gunnar Edvin Johansson f. 1891. Son till 
J. N. Johansson o. h. h. Emma f. Johansson. Gift 21 
med Johanna f. Larsson. Barn: Aina f. 23, Irma f. 28. Mickels 

Postadr..- Hablingbo. 

Areal: Total 21 har, därav 9 åker. 12 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v, 9.000. 

Jordart: Lermylla pa lerbotten. Skogsbest Barrskog 
o. något lövskog. Manbyggn. uppf ;j.i 1600-talet, Eko- 
nomibyggn. uppf. 1932. 2 hästar, 2 unghästar, 4 kor, 
2 ungdjur, 3 svin, 30 höns. Gården till slakten på 1600- 
talet. Nuv. äg. övertog ner. efter sin fader 1*J28. 

Äg.: Albert Johansson f. 1/5 1883. Son till Johan 
Larsson o. h. h. Charlotta f, Larsson. Gift med Anna 
f. Kristiansson. Barn: Alrik. HÄBLINGBO 
Postadr.: Häblingbo. Tel. 31 B. 

Areal: Total 62,5 har, därav 20 åker, 42,5 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 19.700, 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn, uppf. 1789, flygeln något senare. 
Ekonomibyggn. uppf. 1909. 4 hästar, 2 unghästar, 6 
kor, 4 ungdjur, ö svin. S!i hons. Reakt.-fri besättn. Nuv. 
äg. övertog gården 1930 efter sina svärföräldrar Olof 
Olofsson o. h. h. Johanna Olofsson. 

Äg.: Jakob Olof Emil Karlsson f. 15/10 1889. Son 
till Karl Olsson o. h, h. Maria f. Lyberg. Gift 28 med 
Maria f. Olofsson. Barn; Margit, Holger, Maj-Britt, 
Gunvor. Postad»-.; Häblingbo. Tel. 23 B. 

Areal: Total 43 har, därav 15 åker, 28 skog o. hag- 
mark. Tax.-v. 12.500. 

Jordart: Lermylla på lerbotten samt myrjord. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1904, flygeln sam- 
tid. Ekonomibyggn. uppf. 1907. 2 hästar, 1 unghäst, 
5 kor, 1 ungdjur-, 4 svin, 60 höns. Reakt.-fli besättn. 
Gärden till släkten genom Olof Larsson, som efterträd- 
des av sin svärson, nuv. äg:s fader, vilken brukade den 
till 1928, då nuv. äg. övertog densamma. 

Äg.: Olof August Lindkvist f. 14/12 1889. Son till 
Jakob Petter Lindkvist o. h. h. Maria Katrina f. Olofs- 
son. Gift 19 med Hilda f. Lundin. Barn: Olof Arne, 
Märta, Bertil. JiU MJm:. 
Postadr.; Häblingbo. Tel. 21 B. 

Areal: Total 93,7 har, därav 25 åker, 50 skog, 18,7 
övr. mark. Av arealen äro 27 har jord belägna i Havd- 
hems s:n. Tax.-v. 22.000, därav 11.200 i Havdhems s:n. 

Jordart: Lerjord, ler- o. sandmylla på sand-, ler- o. 
hällbotten. Skogsbest.: Tallskog, Manbyggn. uppf. 
1882, flygel 1892, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 
1900, 1905 o. 1926, magasin 1929. 4 hästar, 2 unghästar, 
9 kor, 7 ungdjur, 15—20 svin, 5 får, 100 höns. Arealen 
till största delen täckdikad Gården till släkten 1858 
genom nuv. äg:s farfader Thomas Roberth, vilken in- 
köpte : n iditii i Nisse, varefter under hand ytterligare 
jord t.lUopts. Nuv. kg, övertog gården 1919. 

Äg.: Henr.aiL ThoNi.-.-ujn f. Ll/12 1887. Son till Johan 
Thom.-i.-ion o. h. h. Dora f. Månsson. Gift 13 med Hilda 
f. Pettersson. Barn Anna f. 13, Lisa f. 14, Sven f. 17, 
Brita f 22. Postadr. : Häblingbo. Tel. 17 C. 

Areal: Total 233 har, därav 20 åker, 110 skog, 103 
hag- o. övr. mark. Tax.-v. 25.200. 

Jordart: Grus- o. lermylla på piggelbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1865, senare restaur. 
Ekonomibyggn. uppf. 1914, senare restaur. 4 hästar, 1 
unghäst, 6 — 7 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 60 får, 75 höns. 
Gården till släkten i slutet av 1700-talet. Nuv. äg. in- 
köpte den 1910 av en släkting Anna Velin. 

Äg.: Gunnar Boberg f. 3/6 1882. Son till Lars Bo- 
berg o. h. h. Ida f. Rydin. Gift 25/4 06 med Alma f. 
Hägg. Barn: Ivar f. 07, Karin f. 09, Sven f. 11, Hilding 
f. 12, Manne f. 16, Emmy f. 19, Sylvia, f. 25. HAELINGBO 
Postadr.: Hablmgbo. Tel. 11 B. 

Areal: Total 105 liar, därav 20 åker, 55 skogs- o. håg- 
mark, 30 övr. mark. Tax.-v. 13.100. 

Jordart: Lerbl. jord, grus- o. sandjord pä huvudsal-rl. 
lerbotten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1907, 
senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1906—07, maga- 
sin 1917. 4 hästar, 1 unghäst. K kur. -I ungdjur, ett 10- 
l, 20 får, 60 höns. Arealen delv. tackdikad. Går- den till släkt™ i 
vid denna tid 
blivit delad i trer 
äg:s makes aöd 
skötsel övertogs a i slutet av 1600-talet. Den innehöll 
i hemmanslott men har sedermera 
e delar. Gården brukades efter nuv. 
I en förvaltare Ull år 1930, då dess 

Äg.: Fru Amanda Boberg f. 24/6 1880. Dotter till 
Oscar Hansson o. h. h. Anna f. Nilsson. Gift 07 med 
Elof Boberg, f. 1884, död 18. Barn: Edit f. 07, Arne 
f. 10, Einar f. 12. 


l\ 
B. fck 
Postadr.: Hablingbo. 

Areal: Total 111 har, därav 35 åker, 65 skogs- o. hag- 
mark, 11 övr. mark. Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Grund lerjord, grus- o. sandjord på överv. 
plggel- o. hällbotten. Skogsbp^L: Tnilskoir. Manbyggn. 
uppf. 1923, flygel 1926—27. Ekonomibyggn. uppf. 1915 
o. 1930. 3 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 10 ungdjur-, 12 
svin, 40 får, 125 höns. Arealen delv. tackdikad. Går- 
den till släkten på 1680-talet o. har sedan dess på något 
undantag när gått i arv från far till son. Nuv. äg:s 
morfar Per Nilsson överlät den till nuv. äg:s fader, som 
i sin tur 1927 Överlät den till dottern, nuv. äg. Under 
de senaste 10 åren har areal tillköpts i Rodarve o. 
Mickels. 

Äg.: Wendla Maria Karlsson f. 3/3 1894. Dotter till 
Ludvig Karlsson o. h. h. Anna f. Nilsson. Postadr.: Hablingbo. 

Areal: Total 36 har. därav 10 åker. 25 skog. Tax.-v. 
4,400. 

Jordart: Huvudsak!, sandb!. mylla på hällbotten. 
Skogsbest.. Tallskog. Manbyggn. uppf. 1860. tillb. 1863 
o. 1918. Ekonomibyggn. uppf. 1908 o. 1914. magasin 
1931. 2 hästar. 4 kor. 2 ungdjur, 3 svin. 7 får, 50 hona. 
Arealen delv. tackdikad. Gården Ull släkten 1881 ge- 
nom köp av nuv. äg s morbror Teodor Hallgren. Den ' 
övertogs sedermera av nuv. äg:s fader o. därefter a* 
nuv, äg. Släkten bedrpv från början av 1800-ialet en- 
dast fiske. 

Äg.: Emil P. A. Holmberg f. 25/1 1885. Son till Fred* 
Holmberg o. h. h. Amanda f. Hallberg. Gift 12/7 13 
med Selma f. Hallberg. Barn: Sigfrid f. 14. 

Simes 

Postadr.: Hablingbo. Tel. 31 B. 

Areal: Total 54 har. Tax.-v. 16.800. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogshest.: Barr- I 
skog. Manbyggn. uppf. 1875, flygeln något senare 
Ekonomibyggn. uppf. 1917. 4 ilastar, 5 kor, 4 ungdju.- 
4 svin, 60 höns. Keakt.-fri besättn. Nuv. äg. över! 
gården 1925 efter ain svärfader Johan Hedegren. 

Äg.: Martin Nilsson f. 1/12 1886. Gift 20 med Ven 
f. Hedegren. HABLINGBO 
Simes 

Postadr.: Hablingbo. TeI. 23 G. 

Areal: Total 42 har, därav 24 åker, 18 skogs- o. Övr. 
mark. Tax. -v. 13.700. 

Jordart: Lermylla o. grund lerjord på lerbotten. 
Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1869, flygel 
1921, EkoiKimibygg]]. iijipf, 1913, restaur. 1937, lada 
1937. 4 hästar, 2 unghästar, 9 kor, 4 ungdjur, 10 svin, 
2 får, 50 höns. Arealen täekdikad. Gården Lill släkltii 
i mitten av 1800-talet, då nuv. äg:s farfar K. Blgstrand 
inköpte den av fru Lange. Den har ursprungl. varit 
större, men har senare blivit uppdelad. Nuv. äg. över- 
tog den 1937. 

Äg.: Herbert K. Elgstrand f. 22/2 1898. Son till Vik- 
tor Elgstrand □. h. h. Alma f. Pettersson. Gift 36 med 
Elsa f. Jacobsson. 
Postadr.: Hablingbo, Tel. B3 A. 

Areal: Total 35 har, därav 11 åker, 15 skog, 9 Övr. 
mark. Tax.-v. 7.600. 

Jordart: Lerjord o. mylla på ler- o. hällbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1904, restaur. 1935. 
Ekonomibyggn. uppf. 190-1, senare tillta, i flera repriser, 
magasin 1934. 2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 3 ungdjur, 
6 svin, 50 höns. Arealen delv. täekdikad. Gården till 
slakten i slutet av 1800-talet genom nuv. äg: s svärfader 
Olof Klasson, som under 40 år var byggmästare o. led. 
av olika institutioner. Nuv. äg. tillträdde 1937. 

Äg.: Axel Andersson f. 04. Son till Anders Anders- 
son o. h. h. Olivia. Gift 27 med Augusta f. Klasson. 
Barn: Sune f. 27, Anna-Lisa f. 32. A " 
Stenstuga 

Postadr..- Hablingbo. 

Areal: Total 35,5 har, därav 20 åker, 6 skog, 9,5 övr. 
mark. Tax.-v. 14.100. 

Jordart: Lermylla o. grusjord på ler- o. grusbotten. 
Skogsbest.: Tallskog, Manbyggn. uppf. 1920. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1902, tillb. 1906 o. 1914. 3 hästar, 1 
ånghäst, 7 kor, 5 ungdjur, 6 svin, 60 höns. Arealen 
delv. täekdikad. Gården till släkten på 1700-talet. Nuv. 
äg. ärvde den efter sin fader o. har efter hand tillköpt 
en del jord. 

Äg.: Konrad E. Klasson f. 1881. Son till Klas Pet- 
tersson o. h. h. Marta f. Snöbohm. Gift 19 med Alma 
f. Olsson. Barn: Emil f. 20, Ake f. 25. 

Äg.: Led. av kyrkoråd. Tidigare led. av komm.- 
nämnd. m. m. Stenstuga 

Postadr.: . 

Areal: Total 8,5 har, därav 4,5 åker, 4 Övr. mark. 
Tax.-v. 4.000. 

Jordart: Sand- o. lermylla på ler- o. grusbotten. Man- 
byggn. uppf. i början av 1700-talet, senare restaur. 
Ekonomibyggn. uppf. 1890 efter brand, restaur. 1936. 
2 hästar, 1 unghäst, 4 kor. 3 ungdjur. 3 svin, 50 höns. 
Arealen täekdikad. Gården till fläkten 1D2S j;-enom köp 
av nuv. äg. från Axel Laurin. 

Äg.: Karl R. Söderlund f, 29/11 1877. Son till Per 
BÖderlund o. h. h. Maria f. Glömsk. Gift 09 med Anna 
f. Nilsson. Barn: Ingemar f. 10, Sigfrid f. 13, Edvin 
f. 17, Henning f. 19, Olof f. 21, Edit f. 23, Hans f. 26. GOTLANDS NATUR Gotländskt älvar. Vis- 
diga, lättbrukade jorden i deras närmaste 
grannskap, vilket på ett frappant sätt fram- 
går av gamla lantmäterikartor. Det är natur- 
ligtvis heller ingen tillfällighet att många av 
kyrkorna på ön äro byggda på Ancy lusvall en 
och några på Litorinavallen. Antagligt ar att 
på en så jämn terräng som den gotländska 
även relativt svaga höjdsträckningar varit av 
betydelse under vårens och höstens översväm- 
ningsperioder, särskilt under äldre tider, då 
det fanns gott om myrar och dräneringen i 
övrigt var bristfällig. Det ligger här nära 
till hands att göra en jämförelse med fastlan- 
dets rullstensåsar, vilkas betydelse för den 
äldre kolonisationen är välbekant. 

Nedanför Litorinavallen finner man den 
ena strandlinjen efter den andra successivt ut- 
formade efter som ön reste sig ut havet, som 
man kan se exempelvis utanför Visby. Den 
nya begravningsplatsen ligger på en av dem, 
utformad som en bred terrass. 

Nedanför de klapperbäddar, som uppkom- 
mit genom vågornas verksamhet såväl i nuti- 
den som under tidigare skeden, finnes ofta 
mer eller mindre mäktiga lager av utsvallad 
sand. Där denna icke odlats eller bundits av 
någon naturlig vegetation kan den omhänder- 
tas av vindarna och drivas ihop till fält eller 
dyner av flygsand. Sådana bildningar före- 
komma som bekant i större utsträckning på 
Fårön och på Gotska sandön. Flygsanden 
skiljer sig från andra sandavlagringar där- 
igenom att kornen äro slipade och rundade och 3 nästan uteslutande utgöras av kvarts, vilket 
betyder att den är nrycket fattig på växtnä- 
ring. Sanddriften har på många håll åstad- 
kommit stor skada genom att kväva den ur- 
sprungliga kustvegetationen och översanda in- 
nanför liggande odlingsmarker. En liknande 
företeelse är stoftflykten från myrjordarna, 
varom närmare längre fram. 

I våra dagar är Gotland fattigt på sjöar. 
Men det har inte alltid varit så. Inte mindre 
än en elftedel av öns yta eller ungefär 30,000 
hektar utgöras av myrar, till största delen 
bildade genom igenväxning av sjöar. Dessa 
väldiga sumpmarker utgjorde ett mycket ka- 
rakteristiskt inslag i den gotländska land- 
skapsbilden på samma gång som de genom sitt 
säregna växt- och djurliv kunde räknas till 
vårt lands märkligaste och mest intressanta 
naturtyper. De utgjorde dessutom vattenma- 
gasin och regleringsbassänger av stor betydel- 
se inom ett område med så markerade växling- 
ar mellan torka och översvämningar som Got- 
land. Vid sidan av lövängen hörde de också 
till de naturelement som verkat mest lockande 
vid den tidiga bebyggelsen, därom bära de 
gamla kartorna vittnesbörd. Där löväng och 
myr möttes fann man de bästa betingelser för 
bosättning. På kartor från 1700-talets början 
ser man hur gårdar och byar äro knutna till 
myrarna, vilka också många gånger givit dem 
namn (Myre i Mästerby, Myrände i Atlingbo 
etc). Fornl armringarna antyda en tidig för- 
historisk bebyggelse kring myrarna. H. Hans- HABLINGBO 
Stjups 

Postadr.: Hablinf/l/o. Tel. . 
Areal: Total 40 har. därav lii åker. 2T> skogs- o. övr. 
mark. Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Sandmylla på grusbotten. Skogsbest.: Tall- 
skog. Manbyggn. uppf. 1914, vestaur. 1935, flygel uppf. 
1935. ffikonomibyggn, uppf. 1911—13, magasin 1931, 
svinlms 1935, 2 hästar, 5 kor, 3 ungdjur, 6 svin, 70 
hons. Arealen till större delen täckdikad. Gården till 
släkten 1930 genom köp av nuv. äg. från Jolm Persson. 

Äg.: O. V. Emil Persson f. 7/9 1898. Son till P, A. 
Pettersson o, h. b. Maria f. Johansson. Gift 30 med 
Minny f. Cederlund. Barn: Nils f. 30, Klas f. 35. Väst a de 

Postadr.: Hablinybo. Tel. SI, C. 

Areal: Total 59 har, därav 29 åker, 19 skog, 11 övr. 
mark. Tax.-v. 19.400. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på ler bott en, grusjord 
på grusbotten. Skogsbest.: Tnllskog. Mar.uvggn. uppf. 
på 1700-talet, påbyggd 1803, flygel tillb. 1911. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1916. 3 hfistar, 2 unghästar, 9 kor, 
8 tingdjur, 2 svin, 7 får, 40 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten på 1600-talet. Nuv. äg. övertog 
den 1896 efter sin fader. En del vapenfynd, bestående 
av svSrd, som gjorts på gården, förvaras i Visby 
fornsal. 

Äg.: K. Johan Larsson f. 27/5 1865. Son till Lars 
Olsson o. h. h, Katarina t, Nllason. Gift 1896 med Anna 
f. Johansson. Barn: John f. 1897, Elvira f. 1900. 

Äg.: Tidigare led. av komm.- o. tax. -nämnd, samt 
skolråd. Postadr.: Hublingbo. Tel. SJ/ A. 

Areal: Total 55 har, därav 26 åker, 22 skog, 7 i 
mark. Tax.-v. 22.500. 

Jordart: Lermylla, ler- o. grusjord på ler- o. grus- 
botten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 186" 
Ekonomibyggn. uppf. 1882, restaur. o. tillb. 1913. 
hästar, 1 unghäst, 12 kor, 6 ungdjur, 6 svin, 8 får, 1 
höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten tr. 
ligen i mitten av 1600-talet. Nuv. äg. övertog den j 
.■-iii fader 1924. 

Äg.: Herman Pettersson f. 1885. Son till Klas Pet- 
tersson o. h. h, Karolina f. Snöbohm. 

Äg.: F. d. v. ordf. i komm. -nämnd, samt led. av 
nämnd. o. mejeri styr. Vastäde 

Postadr.: Hablingbo. 

Areal: Total 29 har, därav 10 åker, 7 skog, 12 myr- 
o. övr. mark. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Lerjord, lermylla o. grusjord på ler- o. grus- 
botten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1804, 
restaur. o. tillb. 1875. Ekonomibyggn. uppf. 1916. 2 
hästar. 2 imyliä.slai'. 6 kor, ■! inisdjur, 5 svin, 50 höns 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 1928 ge- 
nom köp av nuv. äg. 

Äg.: Arvid M. Lundin f. 27/9 1895. Son till Karl 
Johan Lundin o. h. h. Jenny f. Johansson. Gift 19 med 
Laura f. Isberg. Barn: Sigrid f. 23. 341 Hall ■ ■_ 

HALLS socken av Gotlands norra härad omfattar 

^k jBi den yttefsta delen av halvön väster om Kappelshamns- 

^K •' jU JHf "ken ocn rymmer det gotländska storlandets nordligas- 

å/^L fjj^-^2^ te punkt. Landet utgöres av en till större delen skog- 

jEt^k^lM^''' tackt kalkplatå av som högst 45 m. höjd över havet. 

Stränderna äro branta. 

Jorden är uppdelad på något 40-tal brukningsdelar. 
I Hall drevs fordom ett synnerligen inbringande 
strömmingsfiske, till vilket folk samlades från hela 
Gotland och även från Öland och ösel. Ännu i början 
av 1800-talet foro Visby borgare hit tre gånger årligen 
med icke mindre än 30 båtlag. Fisket började redan 
den 1 maj, men den egentliga säsongen ingick vid Bar- 
telsmässan (24 augusti) och varade fram emot All- 
helgonatiden. 
Fornminnen: Här har bott människor ända sedan stenåldern. Boplatser finnas vid Norrbys Till brons- 
åldern har en skeppssättning vid Medebys kunnat dateras genom påträffade föremål. Från järnåldern iha 
vi flera fornborgar, såsom den 60 m. i diameter mätande "Hedningakyrkogården" i skogen sydost om kyrkan 
varest det synes kistor av kantsatta hällar, vidare fornborgen å Norsklint, samt även gravfält, såsom t ex' 
söder om byn Hägvards. Vid kyrkan märkas två runristningar. 

Areal: 33,96 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 389,8 har åker, 10,3 tomt och träd- 
l betesäng, 1.957 skogsmark, 945,6 övrig mark. gård, 49,3 slåtteräng, 41,6 

Jordbruksvärde: 210.200 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 46.800 kr. 
Skogsvärde: 140.600 kr. 
Tomt- och ind ustri värde : 2.500 kr. 
Invånarantal: 229 (1940). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Haldrin". Den är annex Ull Hangvar. 

Kyrkan, som är byggd t kalksten, har långhus och kor från 1235—50, samt torn och ny sydportal på 
långhuset omkr. 1650. Valvmålningen i det inre är tillkommen under 1700-talet. Från kyrkan har till Got- 
■■■- M märkligt krucifix samt flera ålderdomliga träskulpturer, som visa att kyrka måste ha 
'ärande. Denna var troligen av trä och uppförd redan omkring år 1100 för en för- 
ärande Hall, Hangvar och Elinghem. Vid Hallshamn finnes ruin av det kapell som 
användes under strömmingsfiskets tid. 
Kyrkoherde: Gyberg, Erik Wilhelm. funnits här före den 
samling omfattande r 
G ann ar ve 

Postad':: Kappelshamn. 

Areal: Total 159 har, 
Tax.-v. 16.600. 

Jordart: Mylla, grusbl. mylla o. delv. stenbunden jord 
på omväxl, botten. Skogsbest.: överv. tallskog. Man- 
byg.au. uppf. 1T28, omb. 1850—60 o. senare, restaur 
Kkimomibyggn. uppf, 1875—78, övr. byggn. senare. 4 
hästar. 1 unghäst. S kor-, 3 ungdjur, 8 svin. 50 höns. 
Arealen till större elden läckdifcacl. GJLfdpn Lill släkten 
omkr. 1643, då nuv. äg:s farfar tillträdde genom gifte. 
Delar av arealen inköptes 1878. Nuv. äg- ovi-iio" fär- 
den 1910. 

Äg.: Gunnar Pettersson f. 16/2 1872. Son till Hans 
Petter Pettersson o. h. h. Anna Elisabet f. Björkegren. 
Gift 18 med Elin f. Andersson. Barn: Valfrid f. 18. 

Äg.: Innehar ett flertal förtroendeuppdrag. 
7 10 åker, 50 skogs- i Postad, .: liiippclshratin. 

Areal: Total 69 har, därå 
mark. Tax.-v. 7.600. 

Jordart: överv. grusbl. jord på lerbotten, Manbyggn. 
uppf. 1888. Ekonomibyggn. uppf. på 1870-talet. 2—3 
hästar, 6 kor. : : ; ungdjur, 3 svin, S far, 75 höns. Går- 
den till släkten 1900 genom köp av nuv. äg:s rader från 
skolläraren J, Pettersson. Nuv. äg. övertog den 1932. 
Hälften av jordbruket är utarrend. 

Äg.: Fröken Anna Medin f. 1890. Dotter till Jacob 
N. Medin o. h, h. Anna Olivia f. Bendelin. 

G ann ar ve 

Postadr.: Kappelshamn. Tel. 12 Gotlands Hall. 

Areal: Total 70,1 har, därav 11,5 åker, 55 skogs- o. 
hagmark, 3 ängsmark eller myräng. Tax.-v. 7.100. 

Jordart: Svartmylla samt grusbl. mylla. Manbyggn. 
uppf. i mitten av 1700-talet, tinb. på 1860-talet, restaur. 
sista gången 1935. Ekonomibyggn. uppf. 1928, ladug. 
cementerad. 2 hästar, 1 unghäst, 4 — 5 kor, 2 — 3 ung- 
djur, 3— i svin, ett 50-tal höns. Reakt.-fri besättn. 
Arealen del v. täckdikad. Gården till släkten 1926 ge- 
nom, köp av nuv. äg. På gårdsplanen finnas flera reff- 
Jade stenhällar, s. k. svärds] ipniiigsrännor, vilka troli- 
gen förr i tiden använts' till Svärd- eller spjutslipnin;;. 

Äg.: Oscar Edvard Arvid Gardell f. 1894. Son till 
Edv. Gardell o. Ii. h. Augusta f. Johannesson. Gift 23 
med Sigrid Friberg f. 1900. Barn: Sven f. 26, Ingvar 
f. 30, Karin f. 36. 

Äg.: Ordf. i kommunens barnav.-nämnd., fattigv.- 
styr. o. nykterhetsnämnd. Led. av komm. -nämnd,, 
hälsov. -nämnd., kyrko- o. skolrAd. smit pastoriitskvrko- 

råd. m. m. Postadr..' Kappelohamn. Tel. 9 Gotlands Hall. 
Areal: Total 44 har, därav 6 åker, 38 skogs- o. äiag- 
mark. Tax.-v. 4.300. 

Jordart: Grus- o. något myrjord. Manbyggn. uppf. 
i slutet av 1800-talct. senare i-ostaur. Ekonomibyggn. 
uppf. samtid, med manbyggn., restaur. 1938, cemente- 
rade. 3 rea.kt.-1'iia nötkreatur, 3 svin per år, c:a 25 
höns. Nuv. äg. köpte gården 1938 från Herman Fors- 
Äg.: Knut Johansson f. 02. Son till Edv. Johansson 
o. h, h. Karolina f. Molin. Gift 25 med Gunhild Eng- 
ström f. 06, dotter till V. Engström o. h, h. Anna. Barn: 
Gösta f. 25, Karin f. 26, Gunborg f. 33, Harald f. 40. 

Hägvards 

Postadr.: Kappelshamn. Tel. 10 Gollands Hall. 
•Areal: Total 186,8 har, därav 32,5 åker. 151,3 skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 20.400, 

Jordart: Overv. grusjord, Manbyggn, uppf. för c:a 
300 år s.-dan. umb. o. restttur. på 1860-talet. flygel uppf. 
1894. tillb. o. restaur. 1914. Stall, ladug. o. loge uppf. 
1898, övr. ekonomibyggn, senare, 4 hästar, 2 unghäs- 
tar. 7 kcr,'3 4 ungdjur, 6--7 svin per år, ett GO-tal 
höns. Reakt.-fri besätt-".. Gården till släkten genom 
köp av nuv. äg s farfars morfar. Den har sedan gått 
1 arv inom slakter. : T> generationer Nuv hk. tillträddt 
1928. 

Äg.: Otto Österdahl f. 05. Son till Oskar Österdahl 
o. h. h. Selma f. Nordahl. Gift 32 med Linnea Wessman 
f. 04, dotter till Karl Wessman o. h. h. Sally f. Lövkvist. 
Barn: Kerstin f. 33, Gertrud f. 37. : .JHM.i.ilH^dimuffiHKBf<P>'£ 


Hägvards 

Postaär.: Kappelshamn. Tel. 3 Gotlands Hall. 

Areal: Total 132,7 har, därav 15 åker, 70 skog, 2 
ängsmark. Tax.-v. 17.200. 

Jordart: överv. grusbl. jord. Manbyggn. uppf. dels 
i början av 1700-talet, dels 1854, flyglar å senare tid. 
Ekonomibyggn. uppf. dels 1912, dels 1033. 4 hästar, 5 
kor, 1 ungdjur, 4 svin, 10 får, 35 höns. Arealen delv. 
tÉLclrdikHrt. G;ir(U'!i till släkten 1S37, då nuv. äg:s farfar 
kom från Martebo s:n o. tillbytte sig demia gård, som 
sedan utökats efter hand. Den är sedan 1930 delad, 
varvid dottern Tekla Broberg står som äg. av 19/128 
mtl, men hela gården brukas av H. Broberg. 

Äg. (av 20/128 mtl): Viktor Hägvall f. 1872. Son 
till Jacob Hägvall o. h. h. Johanna f. Friström. Gift 
1895 med Karolina f. Stenberg. Barn: Gunnar f. 1896, 
Tekla f. 1900 (gift med Herbert Broberg, bam: Hellen 
f. 37), Milda f. 02, Ester f, 13. 

Hägvards 

Postadr.; Kappelshamn. Tel. i t Gotlands Salt. 
Areal: Total 46,5 har, därav 18 åker. Tax.-v. 10.000. 
Jordart: Överv. grusbl. mylla samt något lerjord. 
Manbyggn. uppf. på 1890-talet, senare restaur. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1912, en del senare, ladug. cemen- 
terad. 3 hHstax, 2 unghästar, 1 prem. sto, 7 — 8 kor, 
2 ungdjur, 5— 10 svin per år, ett 80-tal höns. Reakt.- 
iii besfttta, Arealen delv. täckdikad. Nuv. äg. köpte 
gården 1912, varefter han tillköpte ytterligare jord. I 
sambruk drives 1/32 mtl Västerbys, som sonen Filip 
inköpte 1938. Den omfattar 1 har åker o. 14 skogs- 
Äg.: Oscar Pettersson f. 1874. Son till J. P. Petters- 
son o. 'h. h. Maria f. Pettersson. Gift 04 med Anna ös- 
tergren f. 1867. Barn: Hilding f. 05, Filip f, 07, Edvta 
f. 08 (död 30). 

Hägvards 

Postadr.: Kappelshamn. Tel. 1 Gotlands Hall. 

Areal: Total 71,8 har, därav 11 åker, 37 skog, 0,5 
ängsmark. Tax.-v. 8.600. 

Jordart: Grusjord, delv. stenbunden jord o. mylla på 
ler- o. hällbotten. Manbyggn. uppf. 1718, senare restaur. 
o. tillb., flygel uppf. 1916. Ekonomibyggn. uppf. 1876, 
senare restaur. 2 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 2 ungdjur, 
6 svin, 8 får, 75 höns. Nuv. äg. fick gården i arv 1910 
av Josefina Ejörkegren, i vars släkt den. varit sedan 
1740. 

Äg.: Frithiof Westöö f, 18S3. Son till Johan Westöö 
o. h. h. -Lovisa f. Andersson. Gift 13 med Agnes f, 
Thomsson. Barn: Fridolf f. 13. 

Medebys 

Postadr.: Kappelshamn. Tel. 11, Gotlands Hall. 

Areal: Total 301,6 har, därav 35 åker. Tax.-v. 29.000. 

Jordart: Till stor del mylla o. delv. grusjord på om- 
växl. botten. 2 manbyggn. uppf. 1850—60. 2 ladug. 
uppf. resp. 1880 o. 1920. 8 hästar, därav 3 prem. ston, 
4—5 unghästar, 25 kor, 20 ungdjur, c:a 20 svin, 100 
höns, Medebys består av tvenne gårdar om 235,6 resp. 
66 har o. drivas i sambruk. Dun större av gårdarna in- 
köptes av nuv. äg, 1935 o. den mindre 1937. Dessutom 
arrend. 25 hav. Nuv. äg':s son Helge Persén arrend. 
Vestö gård, som även drives i sambruk, varvid djur- 
beståndet växlar mellan gårdarna. 

Äg.: Carl Persén f. 1884, Son till Petter Johansson 
o. h. h. Emma f. Kvist. Gift 05 med Hulda f. Nilsson. 
Barn: Judit f. 05, Helge f. 07, 
Medebys 

Postadr.: Kappelsliamn. 

Areal: Total 100 har, därav 15 åker, 85 skogs- o. hag- 
mark. Tax. -v. 9.600. 

Jordart: Grusjord o. mylla på häll- o. grusbotten. 
Skogsbest.: Barrskog med inslag av lövträd. Man- 
byggn. uppf. 1882. restaur. 1031. Ekonomibyggn. uppf. 
1880, senare restaur. 3 hästar, 4 kor, 1 ungdjur, 3 svin 
per år, ett 40-tal höns. Gården till släkten i början av 
1800-talet genom köp av nuv. äg:s morfars mor Maria 
Pohlin, Nuv. äg. övertog den 1938. 

Äg.: John Lindberg f. 06. Son till R, Lindberg o. h. h. 
Emma f. Pettersson (dotter till Johan Pettersson o. h. h. 
Fredrika f. Lundberg). 

Medebys, Hall 

Postadr.: Kappelsliamn. 

Areal: Total 100 :har, därav 15 åker, 82 skog, 1,5 ängs- 
mark. Tax.-v. 14.100. 

Jordart: Grus- o. mulljord på grus- o. lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. upp?: 1873. 
senare restaur. Ekonomibyggn. uppf, 1928 efter brand. 
3 hästar, 6 kor, 2 ungdjur, 5—6 svin, 100 höns. Gården 
till släkten orakr. 1760. Den har bl. a. innehafts av nuv. 
äg:s svärfader Olof Medin o. dennes fader Jacob Fohlin. 
Nuv. äg. övertog den 1927. 

Äg.: Arvid Karlsson t, 1871. Son till Olof Karlsson 
o. h. h. Elisabet f. Pettersson. Omgift 10 med Emilia 
f. Medin. Barn: Bertil Friberg f. 07, Sigrid Friberg 
(gift Gardell). 

Brukare: Sonen Bertil Friberg. Gift med Astrid f. 
Lindbom. Barn: Signe f. 29. 

Norrbys 

Postadr.: Kap-pelshamn. Tel. 6 Gotlands Hall. 

Areal: Total 118,5 har, därav 15 åker, 98,5 skogs- o. 
hagmark, 5 äng. Tax.-v. 13.400. 

Jordart: Lerbl. mylla samt grusjord på överv. ler- 
botten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. tro- 
ligen i slutet av 1700-talet, restaur. 1932. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1902, senare restaur., cementerade 1932. 
3 hästar, 1 prem. sto, 5 kor, 2—3 ungdjur, 1 moder- 
sugga, 3 svin per år, ett 50-tal höns. Reakt.-fri besättn. 
Gården till släkten genom köp på 1880-talet av nuv. 
äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 1892. 

Äg.: Adoll" Ferdinand Vestberg f. 1862. Son till hand- 
landen W. Vestberg o. h. h. Karolina f. Stenbom. Gift 
1892 med Lovisa Andersson f. 1873. Barn: Birger f. 
1893, Ada f. 1896, Märta f. 03. 

Äg.: F. d. kyrkovärd m. m. 

Gården brukas numera av sonen Birger, vilken Sr 
kyrkovärd, led. av skol- o. kyrkaråd., kassör i central- 
o. lokalfören., revisor i komm.-, fattigv.- o. barnav.- 
nämnd. m. m. 

Nors 

Postadr.: Kappelsliamn. Tel. 11 Gotlands Hall, 

Areal: Total 65 bar, därav 15 åker, 50 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 8.500. 

Jordart: Svartmylla på pinnlcra. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. på 1860-talet, senare restaur. 
Ladug, uppf. 192-1. övr. ekonomibyggn. tidigare. 2 häs- 
tar, 5 kor, 2—3 ungdjur, 1 svin per år, ett 10-tal får, 
ett 20-tal höns, Reakt.-fri besättn. Nuv. äg. köpte 
gården 1936 från Emil Vestergren. 

Äg.: Robert Nilsson f. 15. Son till Sixten Nilsson 
o. n. h. Almida f. Jonsson. Gift 37 med Vivi Wallin 
f. 14, dotter till Oskar Wallin o. h. h. Ellen f. Jonsson. 
Barn: Vivien f. 39, Ingevi f, 40. 
Vestö" 

Postadr.: Kappelshamn. Tel. 16 Gotlands Hall. 

Areal: Total 547 har, därav arrend. 55 åker o. 40 
skog. övr, delen av arealen utgöres av skog o. annan i 
mark. Tax.-v. 60.800. 

Jordart: Huvudsakl, mulljord. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet, delv: 
tidigare, nedbrann för c:a 50 år sedan. Ekonomibyggn. 
uppf. under obekant tid. Gården arrend. sedan 1932 
av nuv. brukaren. Den drives i sambruk med Medebys. 

Äg.: Kungl. Domänstyr. 

Arr.: Helge Persén. 

Västerbys 

Postadr.; Kappelshamn. Tel. 15 Gotlands Hall. 
Areal: Total 200 har, därav 20 åker, 180 skogs- o. hag- 
mark. Tax.-v. 14.800. 

Jordart: Grus- o. myrjord samt svartmylla på pinn- 
lera. Skogsbest.: Huvudsakl. barrskog. Manbyggn. 
uppf. på 1600-talet, tillb. pä 1800-talet, restaur, 1911, 
tillta. 1939. Stall o. ladug. uppf, 1931, lada 1919, flygel 
1920. 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 3 — 4 ungdjur, 4 — 5 
svin per år, 5—6 får, ett 50-tal höns. Reakt.-fri be- 
sättn. Gården till släkten 1888 genom nuv. äg:s far- 
fader E. Yttergren, vilken efterträddes av sonen, nuv. 
äg:s fader. Denne brukade gården till 1921, då den 
övertogs av nuv. äg. 

Äg.: Hilmer Yttergren f, 1895. Son till Karl Ytter- 
gren o. h. h. Hilma f. Pettersson. Gift 23 med Maria 
Johansson f. 1900, dotter till Edv. Johansson o. h. h.' 
Karolina f. Molin. Bara: Ingeborg f 23, Rune f, 25, 
Tage f. 28, Ulla-Britta f. 35. 

Äg.: V. ordf. i komm, -nämnd. o. komm. -stäm man, 
led. av pens.-styr., skolråd., o. tax. -nämnd. 
v 19 åker, 172,8 skogs- 

mt svartmylla o. myr- 
Manbyggn. uppf. 1668, 
Ekonomibyggn. uppf. 1 Västerbys 

Postadr.: Kappelshamn. 
Areai: Total 191,8 har, där 
o. hagmark. Tax.-v. 13.100. 

Jordart: Grus- o. dyjord s 
jord. Skogsbest. : Barrskog, 
tillb. o. restaur. efter hand. 
mitten av 1800-talet, restaur. 1915- 
hästar, 5—6 kor, 2—3 ungdjur, 10—12 svin per år, 
ett 25-tal höns. Reakt.-fri bcsältn. Arealen till stör- 
re delen täekdikad. Gården till slakten genom köp 
1918 från Lennart Pettersson av framlidne H. Flod- 
Äg.: Herman Flodmans stbh., best. av änkefru Gerda 
Flodman f. Nordin 1883 samt barnen: Anna f. 18, 
Henry f. 19, Gösta f. 23. 
Gården brukas r 
Hälla HÄLLA i Gotlands norra härad är den socken, 
som är belägen närmast öster om Roma. Den är 
ganska uppodlad i de centrala delarna. Österut mär- 
kas skogsmarker och västerut Roma myr. 

Jorden är uppdelad på något 70-tal brukningsdelar. 
Fornminnen: Kummel äro antecknade bl. a. från 
r>;ilboii]iii. käniijugio var friin Broa. K los t er ang, Dalbo- 
rum och Unsarve m. fl. ställen, jämåldersgravfält från 
flera ställen, såsom Dalbo Hagar, Broa-Högbro, där 
det även finnes stenklot, Tule och Unsarve. Två rim- 
;i.-^nin.Lj:i'- äro kända från kyrkan. 

Areal: 14,58 kvkm. Enligt 193S års fastighets- 
ig är ägovidden: 598,8 har åker, 23,8 tomt och trädgård, 7 slåtteräng, 18,5 kultiverad betesäng, 33,9 
annan betesäng, 633,5 skogsmark, 110,2 övrig mark. Jordbruksvärde: 448.600 kr. I jordbruksvärdet ingå- 
ende värde å skogsmark: 27.400 kr. Skogsvärde: 92.600 kr. Tomt- och industri värde: 12.000 kr. Invånar- 
antal: 388 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Hallo." Den är annex till Dalhem. 

Kyrkan, som är byggd i huggen kalksten, har långhus från 1100-talets slut, torn från förra delen av 
1200-talet och kor från senare hälften av samma århundrade. Till kyrkan hör sandstensdopiunt med relie- 
fer från 1100-talets början av mäster Hegwaldr samt en del målningar på trä från 1400-talet. 
Kyrkoherde: Reuser. Gustaf Theodor. 

i w£py&w ■■* 


: r -i 1 ''V 


•■" i Ä4g> 


BH^^^H^^^^^H^^I 


" * ..Mm/S 
får, 100 
Gården till 
densamma Bro a 

Postadr.: Romakloster. Tel. il B Homa. 

Areal: Total 70 har, därav 50 åker, 20 skog. Tax.-i 
34.400. 

Jordart: Lermylla på lerbotten samt myrjord. Skogs 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1844, flygel sam 
tid. Ekonomibyggn. uppf. på 1850-talet. 4 hästar, 
unghästar, 16 kor, 10 ungdjur, 8—10 sv 
höns. Traktordrift. Arealen täckdikad. 
släkten i början av 1700-talet. Sydväst < 
ligga fridlysta gravfält. 

Äg.: Herman J. G. Pettersson f. 1883. Son till Jacob 
Pettersson o. h. h. Hanna f. Johansson. Gift 08 med Ida 
f. Thomsson. Barn: Edit f. 12, Alma f. 15, Karin f. 20. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1904. 

Dalbo 

Postadr.: Romaklostc-r. Tel. 30 B Roma. 

Areal: Total 12S hav, därav 35 åker, resten skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 34.000. 

Jordart: Bl. sand-, grus- o. lerjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1894. Ekonomibyggn. uppf. 
1867, restaur. efter hand. 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 
S ungdjur, 4 tjurar, 25 svin. 8 får, 100 höns. Reakt.- 
fri besättn. Traktordrift, Arealen rör täckdikad. Går- 
den har varit i släktons ägo sedan 1700-talet. Nuv. äg. 
övertog den 1939 efter sin fader. 

Äg.: Kar) Hagströma sttta. K. H. f. 1867. Son till 
Karl Hagström o. h. h. Vendia f. Dahlman. Gift 1900 
med Maria f. Haglund. Barn: Valter f. 01, Gärda f. 03. 

Sonen Valter är v. ordf. i barn a v .-nämnd., barnav.- 
man, led. av fatt ig v. -st yr. o. nykterhetsnämnd., v. ordf. 
i pens.-nämnd. Kassör i lantmaniiaiören.. länsnykter- 
hetsnämndens ombud i Hälla. Har genomgått Klinte 
högre folkskola. 

Dalbo 

Postadr.: Romakloster. Tel. 60 B Boma. 

Areal: Total 112,5 har, därav 36,25 åker, 1,5 äng, 50 
skogsmark, 1,25 tomt, 23,5 övr. mark. Tax.-v. 34.900. 

Jordart: Ler- o. sandmylla p;i lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. på. 1850-talet, flygel 
1894, Ekonornibvgeii. uppf. omkr. 1885. 5 hästar, 
1 unghäst, 10 kor, 10 ungdjur, 5—10 svin, 7 får, 50 
höns. Arealen Uiokrlikad. Giirden til! slakten på 1850- 
talet. Nuv. äg. övertog den 1921 efter sin fader. 

Äg.: Jahan Petter HenriG Söderdahl f. 18S2. Son till 
Johan Söderdahl o. h. h. Wendla f. Jacobsson. Gift 12 
med Ada f. Mattsson. Barn: Linnea f. 13, Vera f. 15, 
Evald f. 20. 

Äg.: Ordf. i fattig v. -styr. o. barnav.-nämnd., kyrko- 

Dalbo 

Postadr.: Romakloster. Tel. i8 C Borna- 
Areal: Total 62 har, därav 20 åker, 42 skog. Tax.-v. 
17.900. 

Jordart: Sand- o. lermylla, flygsand o. grusjord. 
Skogsbest.: Bl. barrabog. Manbyggn. uppf. 1SB1, fly- 
gel 1919. Ekonomibyggn. uppf. 1891, magasin 1921. 
i hästar. 10 kor, 10 ungdjur, 10—15 svin. 5 tar. 75 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten på 1850-talet 
genom nuv. äg:s morfader. Den Övertogs 1884 av nuv. 
äg:s tade!-, som innehade den till 1921, då nuv. äg. till- 
trädde, öster om gärden, invid vilken guld- o. en del 
fornfynd gjorts, finnas gamla grav- o. boplatser. 

Äg.: Lars Knut Larsson f. 1893. Son till Olof Lars- 
son o. h, h. i 2:a äktenskapet Olivia f. Hägg. Gift 22 
med Ellen f. Johansson. Barn: Ingrid f. 23, Margit f. 
25, Elly f. 29, Ivar f. 34, Astrid f. 38. 

Hallegård a 

Postadr.: Romakloster. 

Areal: Total 46 har, därav 20 åker, 18 skog. Tax.-v. 
16.500. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1860, flygel 1912, restaur, 
1937. Ekonomibyggn. uppf. 1883—87, svinhus 1925. 3 
hästar, 2 unghästar, 2 oxar. 8 kor, 5 ungdjur, 6 svin, 4 
får, 50 höns. Större delen av arealen täokdikad. Går- 
den till släkten 1792 genom köp av nuv. äg:s farfars 
farfar. Nuv. äg. övertog den 1930. Vid gården, som 
omgives av gamla vallgravar, låg före 1901 en mycket 
gammal borg. 

Äg.: Fridolf Johan Mattsson f. 1880. Son till Johan 
Mattsson o. h. h. Olivia f. Pettersson. Gift 14 med Ag- 
nes f. Nilsson. Barn: John f. 15, Bertil f. 18, Lennart 
f. 23, Frideborg f. 26. 

Hallegårda 

Postadr. ; Romakloster. Tel. 69 B Roma. 

Areal: Total 25 hav, därav 20 åker, 4,5 skog, 0,5 tomt. 
Tax.-v. 11.300. 

Jordart: Lermylla på lerbotten, delv. sandjord. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1902, flygel av 
äldre datum. Ekonomibyggn. uppf. 191S, restaur. 1037, 
magasin m. m. uppf. 1919. i hästar, 1 unghäst, 12 kor, 
6 ungdjur, c:a 25 svin, 100 höns. Arealen täckdikad. 
Nuv. äg;:s sviirfiirlers 1'uripr inköpte o. bebv.-gde gården 
på 1850-talet. Nuv. äg. Övertog den 1920. 

Äg.: Johan Hjalmar Lagesson f. 1881. Son till Johan 
Lagesson o. h. h. Augusta f. Söderberg. Gift 08 med 
Anna f. Olsson. Barn: Ragnar f. 09, Helga f. 15, Arne 
f. 17, Signe f. 25. 
Hallegård a 

Postadr.: Bomakloster. Tel. 1,8 A Roma. 

Areal: Total 24 har, därav 12 åker, 12 skog. Tart.-v. 
10.700. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1903. Ekonoinibyggn. uppf. 
1899. 2 hällar. r. km: S ungdjur. :.; svin. 50 liöns. Area- 
lon täokdikad. Garden till sliiktvn i slutet av 1700-talet. 
Nuv. äg. övertog den 1935 efter sin fader. 

Äg.: Oskar Albin Stenström f. 1837. Son till Oskar 
Stenström o. h. h. Lovisa f. Törnvall. Gift 27 med Her- 
manna f. Stenbohm. 

Äg.: V. ordf. i valnämnd. Fjärdingsman i Hälla po- 
lisdistrikt, brandfogde. Hallegårda 

Postadr.: Romakloster. 

Areal: Total 21,4 har, därav 12 åker, resten skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 7.600. 

Jordart: Bl. lerjord samt sand- o. mulljord. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1850, restaur. 1937. 
Bkonomibyggn. uppf. 1880. restaur. 1036. 2 hästar, 5 
kor, 2 ungdjur, svin till husbehov, 80 — 100 höns. Reakt.- 
frl besättn. Arealen delv. rörtäckdikad. Gården har 
varit i släktens ägo under 3 generationer. Nuv. äg. 
övertog den 1930. 

Äg.: Hilbert Karlström f. 1884. Son till Olof Karl- 
ström o. Ii. h. Hedvig f. Matson. Gift 06 med Vilhel- 
mina f. Hertz. Barn: Märta f. 06, Einar "f. 11. 

Äg.: F, d. led. av komm.-nämnd., brandfogde under 20 
år. Medl. av R. L. F. o. B. F. Postadr.: Romaklostsr. Tel. i . Romtt. Areal: Total 12,5 har åker. Tax.-v. 7.400. 

Jordart: Lermylla, något grusjord. Manbyggn. uppf. 
1906, flygel 1895. Ekonomlbyggn. uppf. 1917. 2 Hästar, 
7 kor, 3 ungdjur, 6 svin, 40 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten 1S50. Nuv. äg. övertog den 1934. 

Äg.: Sigurd Gabriel Ohlsson f. 1897. Son till Niklas 
Ohlsson o. h. h. Matilda f. Smith. Gift 19 med Anna 
f. Ahlgren. Barn: Evert f. 21. 

Äg.: Ordf. i barnav. -nämnd., v. ordf. i fattig v. -styr. 
Kassör i Hälla R. L. F.-avd. Postadr.: Romtt kloster. Tel. 60 A Roma. 
därav 12 åker, 0,7 tomt. Areal: Total 12,7 har, 
Tax.-v. 6.500. 

Jordart: Lermylla på lerbotten, Manbyggn. uppf. i 
slutet av 1700-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1936. 2 
hästar, 7 kor, 5 ungdjur, 8 svin, 75 hons. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten i slutet av 1700-talet. Den 
innehades 1844—85 av nuv. äg:s farfar, som efterträd- 
des av nuv. äg:s IVak-r. efter vilken nuv. :i<z: tillträdde 
1935. 

Äg.: Gustav Robert Högström f. 1899. Son till Elias 
Hössiiiim o. h. h. Hanna f. Nilsson. Gift 35 med Henny 
f. Mattsson. 

Äg.: V. ordf. i komm. -nämnd., led. av fattig v .-styr. 
Hallegårda 

Postadr.: Romakloster. 

Areal: Total 12 har, därav 7,5 åker, resten skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 5.800. 

Jordart: BL lerjord samt sandmylla o. grusjord. 
Skogsbest.: Earrskog. Manbytrsjn. uppf. lir.G. Ekono- 
mibyggn. uppf. å obekant datum, tillb. 1937. 2 hästar, 
6 kor, 2 ungdjur, 8—9 svin, 50 höns. Reakt.-fri besättn. 
Arealen ddv. rörtäckilikacl. Garden till släkten genom 
köp 1910. Nuv. äg, övertog den 1936. Han arrend. 
o. brokar i sambruk 7,5 har åker o. 7 kultiv. betesmark 
från Hälla annex. 

Äg.: Uno Hallgren f. 01. Son till Hjalmar Hallgren 
o. h. h. Anna f. Nitsson. Gift 28 med Ruth f. Nilsson. 
Barn: Göte f. 26, Rune f. 28, Stina f. 29, Berit f. 32, 
Inga-Britt f. 34, Sven-Olov f. 37. 

Äg.: Led. av skolråd. Medl. av R. L. f. Erhållit 
diplom för mjölkbehandling, 

Hallegårda 

Postadr.: Roviakloster. 

Areal: Total 13,75 har, därav 9 åker, resten skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Bl. lerjord. Skogsbest. : Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1900, tlllb. 1936. Ekonomibyggn. uppf. 
samtid, med manbyggn,, cementerade. 2 hästar, 5 kor, 
1 ungdjur, 8—10 svin, 25 höns. Reakt.-fri besättn. Are- 
alen till större delen täckdikad med rör o. sten. Går- 
den har varit i släktens ägo sedan 1894. Nuv. äg. över- 
tog den 1939. 

Äg.: Karl Fohlin f. 1895. Son till Adolf Fohlin o. h. h. 
Anna f. Hellström. Gift 37 med Greta f. Svensson. 

Äg.: Har genomgått Hemse folkhögskola 1921 — 22. 
Medl. av R. L. F. 

Hallegårda 

Postadr..* Romakloster. 

Areal: Total 25,6 har, därav 5 åker, resten skogs- 
o. hagmark. Tax.-v. 4.500. 

Jordart: Bl. ler- o. mulljord. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1902, restaur. 1922. Ekonomiby-soi. 
uppf. 1913, cementerade. 2 hastar. 3 kor, 1 ungdjur, 
svin till husbehov, 25 höns. Reakt.-fri besättn. Area- 
len delv. rortäckdikad. Gården till släkten 1900 genom 
köp. Nuv. äg. övertog den 1928. 

Äg.: "Wilhelm Gottberg f. 1874. Son till Gustav Gott- 
berg o. h. h. Anna. Gift 11 med Vendia f. Johansson. 
Barn: Berta f. 12. 
Postadr.: Romakloster. Tel. 30 A Rama. 

Areal: Total 99 har, därav 40 åker, 45 skog, 14 be- 
tesäng. Tax.-v. 32.300. 

Jordart: Huvudsakl. sandjord på sandbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1880, flygel se- 
nare. Ekonomibyggn. uppf. 1902. 5 hästar, 2 unghäs- 
tar, 16 kor, 20 ungdjur-, 25—30 svin, 15 får, 100 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten i slutet av 
1700-talet. 

Äg.: Ture Adolf Gahne f. 28/4 1897. Son till P. E. 
Gahne o. h. h. Karolina f. Kolmodin. Gift 23 med Elin 
f. Pettersson. Barn: Uno, Stig, Ove, Bo. 

Äg.: Led. av komm.-nämnd., ordf. i fattigv.-styr. m. 
m. Har erhållit diplom för kreatursuppfödning. Ge- 
nomgick Hemse lantmannaskola 1919 — 20. GOTLANDS NATUR 
ödemarkssjö i Lojsta. son omtalar i sitt arbete, Gotlands bronsålder, 
hur bygden förtätades omkring Martebo myr 
och slöt en tät ring runtom Mästermyr. Järn- 
ålder och äldre medeltid äro enligt Rutger Ser- 
nander på samma sätt topografiskt knutna 
till Mästermyr. Som exempel nämnas de sto- 
ra järnåldersbyarna med sina byggnadsgrun- 
der vid Bosarve och Niksarve samt det bekan- 
ta gravfältet vid St. Havor o. s. v. Inte mind- 
re än 7 kyrkor, var och en medelpunkten för 
gamla bygder, ligga nära myrens strand. 

Numera märker man inte så mycket av det- 
ta sammanhang mellan myrar och bebyggelse. 
I början av 1800-talet började man utdika dem 
och den ena stormyren efter den andra för- 
svann för att lämna rum för åkrar och slåtter- 
marker. Men i en del fall blevo dikningsre- 
sultaten en besvikelse. En av de största my- 
rarna, Mästermyr, som torrlades i början av 
detta århundrade, drog en kostnad fyra gånger 
större än beräknat och endast en tredjedel av 
den nyvunna jorden blev duglig till odling. 
Genom alla dessa avtappningar av markens 
naturliga vattenförråd har jorden blivit i än- 
nu högre grad än förut känslig för torka, en 
sak som är viktig nog i ett område med så li- 
ten nederbörd som Gotland. Brunnar ha torr- 
lagts och grödorna i myrarnas grannskap ha 
lidit genom sänkningen av grundvattenstån- 
det. 

En annan olägenhet som vidlåder de uppod- 
lade myrmarkerna är stoftflykten. Det är ju 
en gammal iakttagelse att mulltäcket på såda- 
na marker småningom uttunnas och försvin- ner. På äldre geologiska kartor finnas torv- 
marker, som nu äro odlade och endast en upp- 
märksam iakttagare kan se att där en gång 
legat ett kärr eller en mosse. En väsentlig 
orsak till denna förvandling är den av vindar- 
na framkallade stoftflykten från dessa lätta 
jordar. I trakter där under vår och försom- 
mar väderleken är torr och blåsig och terrän- 
gen dessutom jämn och oskyddad, som fallet 
är just på Gotland kan denna s. k. vinderosion 
ta betänkliga former. En forskare som när- 
mare studerat denna företeelse, C. Samuels- 
son, beräknar att på detta sätt 10 kbm. mylla 
eller mer kan bortföras från dylika marker 
per år och hektar. 

De gotländska jordarternas kalkrikedom 
kommer naturligt nog även myrarnas avlag- 
ringar till godo. Bleket håller ofta över 90 % 
kolsyrad kalk. Kvävehalten är däremot låg, 
knappt 0,5 %. Gyttjorna hålla vanligen 2,5— 
3,5 % kalk och 2,5 % kväve och kärrtorven 
4— ö % kalk samt 2,5 — 5 % kväve, allt i me- 
deltal. Det fi'amgår av dessa analyser att 
nämnda jordarter kräva tillförsel av fosfor- 
syra och kali för att ge fullgod skörd. 

Myrarna ha slutligen ett stort teoretiskt in- 
tresse, därigenom att de lämna upplysningar 
om gångna tiders klimat och växtvärld. I år- 
tusenden har det ena lagret växtrester efter 
det andra bäddats ner i de forna sjöarna och 
gräver man nu ett tvärsnitt genom myren 
från ytan ned till bottnen kan man i de olika 
lagren finna lämningar av på varandra följan- 
de floror, som i sin tur vittna om hur klimatet 
MÖllebos 

Postadr.: Romakloster. Tel. 37 B Roma. 

Areal: Total 100 har, därav 50 åker, 50 skog. Tax.-v. 
38.500. 

Jordart: Lermylla på lerbotten, delv. sandjord. 
Skogsbest.: Bl. barr- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 
i slutet av 1700-talet, senare tillta. Ekonomibyggn. 
uppf, 1891. 4 hästar, 1 unghäst, IT kor, 16 ungdjur, 
30—35 svin, 150 höns. Traktordrift. Gården till släk- 
ten 1927 genom köp av nuv. äg. Ett munkhus från 
1100-talet ligger nära egend. 

Äg.: Viktor Esaias Norman f. 1897. Son till Aug. 
V. Norman o. h, h, Ann-Sofi f. Liljedahl, Gift 22 med 
Hildur f. Lindblad. Barn: Britta f. 23, Inga f. 26, Olle 
f. 27, Bengt f. 29, Lars Åke f. 31, Thore f. 38. 

MÖllebos 

Postadr.: Romahloster. Tel. 18 Roma. 

Areal: Total 29 har, därav 21 åker, 6 skog, 2 äng. 
Tax.-v. 16.000. 

Jordart: Omväxl. svartmylla o. gammal sjöbotten. 
Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. av trä i två 
våningar. Ekonomibyggn. uppf. av trä. 2 hästar, 12 
nötkreatur, 8 svin. Gården ligger vackert med utsikt 
över Nyhem med Roma samhälle i bakgrunden o. om- 
given av en vacker gotlandsäng. 

Äg.: Sten von Corswant f. 06. Son till Felix von 
Corswant o. h. h. Cecilia f. Sidvall, Uppsala. 

Äg.: Innehar även generalförsäljningen för W. Wei- 
buH, Landskrona av frö, foder o. spannmål o. är ägare 
till en 6 rums villa i Roma samhälle. Har studerat 
vid Visby Högre Allmänna Läroverk o. i utlandet. Ge- 
nomgått lantbruksskola. 

Möllebos 

Postadr.: Romakloster. Tel. 27 B. Jordart: Sandbl. mylla på lerbotten. , 
barr- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1921." Ekonomi- 
byggn. uppf. 1905. 2 hästar, 4 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 
1 får, 75 höns. Gården till släkten 1913 genom köp av 
nuv. äg. Manbyggn. äges av Svenska Sockerfabriks 
A.-B. o. hyres av nuv. äg. Den är sammanbyggd med 
en större vattendriven kvarn. 

Äg.: Hans Gustav Halwar Andersson f. 1889. Son 
till kyrkoherde W. G. Andersson o. h. h. Amanda f. Her- 
mansson. Gift 18 med Tekla f. Vilhelmsson. Barn: 
Hans f. 20, Magnus 1. 22. 

Nygranne 

Postadr.: Romahloster. Tel. J,S B Roma. 

Areal: Total 145 har, därav 70 åker, 69 skog, 5 ängs- 
mark, 1 tomt. Tax.-v. 57.400. 

Jordart: Lermylla o. lera samt sand- o. grusjord. 
Skogsbest.: Bl. barrskog med inslag av björk ö. ek. 
Manbyggn. uppf. 1830, flygel 1875. Ekonomibyggn. 
uppf. 1875, restaur. 1925, lada m. m. uppf. 1930—31. 6 
hästar, därav 3 prem. avelsston, 4 unghästar, 25 kor, 
c:a 20 ungdjur, 25—35 svin, 100 höns. Traktordrift. 
Gården till släkten på 1850-talet genom köp av nuv. 
äg:s morfar. Manbyggn. har byggts i en säregen stil, 
vars ursprung är okänt. 

Äg.: Joel Otto Edvin Heriitz f. 189S. Son till folk- 
skollärare O, Herlitss o. h. h. Hilma f. Hederstedt. Gift 
26 med Olga f. Stenberg. Barn: Jan f. 30, Inger f. 
32, Kerstin f. 37. 

Äg.: V. ordf. i skolråd., brandfogde m. m. Genom- 
gick Klinte högre folkskola 1913-14, Önnestads lant- 
mannaskola o. assistent kurs 1920 — 21. yiiJ^ff 2JIJMI- 'SI ii Tn 
i^WIB Rantarve 

Postadr.: Romakloster. 

Areal: Total 40,5 har, därav 20 åker, 19,5 skog-, X 
tomt. Tax.-v. 12.600. 

Jordart: Ler- o. sandmylla samt grusjord pä ler- 
botten. Skogsbest.: Bl. barrskog-. Manbyggn. uppf. på 
1850-talet, flygel 1936. Ekonomibyggn. uppf. i början 
av 1800-talet, restaur, 1927. 2 hästar, 4 kor, 5 ung- 
djur, 5—6 svin, 5 får, 25 höns. Halva arealen täck- 
dikad. Gården till släkten 1927 genom köp av nuv. 
äg. från Olof Hallin. 

Äg-.: K. E. A. Pettersson f. 1890. Son till W. Pet- 
tersson O. h. 11. Jolitmivi i. MÖllciström. Gift 15 med 
Jenny f. Nyberg. Barn: Vega f. 13, Eric f. 15, Allan 
f. 22, Betty f. 27, Arne f. 32. 

Äg.: V. ordf. i komm.-nämnd. m. m. Har tidigare 
innehaft Hejdeby i Kräklingbo sm. Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 6 har, därav 5 åker, resten skogs- o, 
ängsmark. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Lerjord o, sandmylla. Manbyggn. uppf. 
1912, .restaur. 1939. Ekonomibyggn. uppf. ku m tid. med 
manbyggn., lada 1938. 2 hästar, 4 kor, 1 ungdjur, 4 
svin, 30 höns. Reakt.-fii besättn. Arealen delv. rör- 
iik-kdikad. Gården till släkten 1919 genom köp. Den 
har tidigare tillhört Herman Karlsson. 

Äg.: Albin Smedberg f. 1890. Son till Lars A. Smed- 
berg o. h. h. Josefina f. Bohlin. Gift 19 med Sally 
Maria f. Vestlund. Barn: Siri f. 19, Bengt f. 23, Elsa 
f. 26, Stina f. '27. 

Äg.: F. d. led. av komm.-nämnd., medl. av R. L. F. 
o. B. F. Har erhållit diplom för mjölkbehandling. Postadr.: Gotlands Hässelby. 

Areal: Total 2 har, därav 1,5 åker, resten tomt. 
Tax.-v. 4.200. 

Jordart: Sand- o. lermylla. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. 1920. 2 reakt.-fria nötkreatur, 3 svin, 75 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 1920 ge- 
nom köp. Den har tidigare innehafts av Lars Gran- 
berg. 

Äg.: W. M. Svensson f. 1875. Son till Sven Svens- 
son o. h. h. Sofia. Gift 1900 med Hulda f. Näatröm. 
Barn: Viktoria f. 01, Herman f. 14 (gift med Signe f. 
Hallgren, barn: Ingrid, Roland). 
Postadr.: Romakloster. Tel. < 

Areal: Total 68,7 har, därå 
Tax.-v. 26.900. 

Jordart: Lermylla, delv. 
Skogsbest.: Bl. barrskog, 
talet. Ekonomibyggn. up] 
hästar, 2 unghästar, 8 kor 
höns. Arealen täckdikad. 
av 1800-talet. 

Äg.: Karl Niklas Albin 
Johan Pettersson o. h. h. 
06 med Ellen f. Hellgren. 

Äg.: F. d. komm.-ordf. 
skola 1892 — 93. O Roma. 
därav 27 åker, 41,7 skog. 

grusbl. mylla på lerbotten. 

Manbyggn. uppf. på 1860- 
)f. samtid., magasin 1934. 4 
, i ungdjur, 15—20 svin, 110 

Gården till släkten i början 

Pettersson f. 1874. Son till 
Josefina f. Johansson. Gift 
Barn: Elsa f. 07, Klas f. 12. 
Genomgick Hem sa folkhög- 
Tule 

Postadr.: Romakloster. Tel. 52 A Roma. 

Areal: Total 54 har, därav 29 åker, 24 skog, 1 tomt. 
Tax -v. 25.800. 

Jordart: Lerbl. o. delv. grusbl. mylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1895, fly- 
gel 1910. Ekonomi byggn. uppf. 1883, restaur. 1912. 4 
:hästai\ 9 kor, 7 ungdjur. 10—12 svin, 80 höns. Större 
delen av arealen täckdikad. Gården till släkten i bör- 
jan av 1800-talet. 

Äg - .: Harald Anselm Pettersson f. 1887. 

Äg.: Ordf, i komm. -nämnd., led. av kyrkoråd, o. 
pens.-nämnd. Genomgick Hemse folkhögskola 1907. 

Uns ar ve 

Postadr.: Gotland* niixHclby. Tel. 52 B Roma. 

Areal: Total 115,5 har, därav 30 åker, 79 skog, 3 
ängsmark, 3,5 avrösningsjord. Tax.-v. å ägorna i Hälla 
14.600, i Dalhem 16.000. 

Jordart: Mylla, grus- o. lerjord, & Burge lerjord på 
lerbotten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 
1894, tillta, o. restaur. 1935. Bkonomibyggn. uppf. 1923, 
magasin senare. 5 hästar, 2—3 unghästar, 15 kor, 10 
ungdjur, 15—20 svin, 10 får, 100 höns. Arealen täck- 
dikad. Nuv. äg. övertog gärden 1930 av sin svärfa- 
der Viktor Dahlgren, som tillträdde 1S98 genom gifte. 
Den innehades därförut av hans svärfader Olof Hög- 
ström. A Burge, som drives i sambruk, är arealen 
till större delen täckdikad. Av ovanstående areal äro 
19 har åker, 31 har skog o. 3,5 avrösningsjord belägna 
i Dalhems s:n. A gården uppfödas remonter o. ar- 
dennerhästar. 

Äg.: Ehrnfrid Pettersson f. 1893. Son till Jaltob 
Pettersson o. h. h. Johanna f. Johansson. Gift 21 med 
Andrea f. Dahlgren. Barn: Bernt f. 22 (död 32), Rune 
f. 27, Nils o. Sven f. 31. 

Uns ar ve 

Postadr.: Collimtlx Hässelby. Tel. 22. 

Areal: Total 51 har, därav 13 åker, 4 ängsmark, res- 
ten skogs- o. hagmark. Tax.-v. 15.000. 

Jordart: Bl. lermylla o. grusjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1874, restaur. 1939, en flygel 
uppf. 1927. Ekonom i byggn. uppf. 1932. Byggn. äro 
försedda med vattenledning o. avlopp. Gården är elekt- 
rifierad. 3 hästar, 8 kor, 3 ungdjur, 6 svin, 100 höns. 
Reakt.-fri besräU.n. Arealen täckdikad med rör o. sten. 
Gården har varit i släktens ägo under 4 generationer. 
Nuv, äg. övertog den 1925. A ägorna finnas ett antal 

Äg.: Emil Kellgren f. 1875. Son till Johannes Hell- 
gren o. h. h. Sofia Larsdotter. Gift 09 med Elin f. 
Hellgren. Fosterbarn: Karl Nordström. 

Äg.: F. d. led. av fattig v. -styr. o. komm. -nämnd. Har 
erhållit diplom för mjölkbehandling. 
namra 

HAMRA socken av Gotlands södra härad är belä- 
gen på östsidan av Storsudret, den halvö, som bildar det 
syii;:i.;-.-is-;i> (Joiliim.i. X;;iiuv!: Är ogvnni-Lfi£l. Relulivt. 
yppiga lövängar och tu viga grässlätter omväxla med 
kala grus- och alvarmarker. Åkrarna ligga spridda. 
En egenhet i djurlivet är förekomsten av råkor. 
Jorden är uppdelad på c:a 55 brukningsdelar. 
Stränderna i Hamra ha alltid varit farliga för sjö- 
farten, och bland folket lever ännu minnet av talrika 
skeppsbrott. Det värsta i mannaminne var den olje- 
lastade engelska briggen Alfhildes förlisning 1S29. Vid 
räddningsarbetet fingo icke mindre än 14 Hanirabor 
släppa livet till. 
Fornminnen: Ett 10-tal runristningar äro antecknade från socknen. Eljest förekomma fornlämningar 
relativt sällsynt. Kämpagravar omtalas dock från en äng väster om kyrkan, jämåldersg rävar från Stora 
Sindarve och en fornborg från Långmyra. Namnet Ven dburgs viken synes bevara minnet av en vendisk borg. 
Areal: 19,3 kvkm. Enligt 1938 ars fastighetstaxering är ägovidden: 507,27 har åker, 22,72 tomt och 
trädgård, 70,05 slåtteräng, 61,73 kultiverad betesäng, 497,47 annan betesäng, 200,87 skogsmark, 568,83 övrig 

Jordbruksvärde: 355.700 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 6.900 kr. 

Skogsvärde: 23.500 kr. 

Invånarantal: 260 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Hamar". Den är annex till öja. 

Kyrkan är byggd i sandsten. Äldst är tornet, vilket är uppfört under 1200-talets förra del och utgör åter- 
stoden av en centralkyrka i form av ett grekiskt kors. Långhuset, som är välvt och har mittkolonn, samt koret 
UHkommo omkring 1300, målningarna i det inre under 1400-talet. Reparation företogs 1887. 300 m. öster 
■fl kyrkan märkes en kastal. 

Kyrkoherde: Ternéus, Fridolf Olof August. 

Bertels mässa 

Postadr. : Burgsvik. 

Areal: Total 36,25 har, därav 11 åker, 25,25 övr. 
mark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Sandjord på grus- o. sandbotten. Manby.ssr 
uppf. på 1870-talet, delv. med flistak, restaur. 1929 
Ekrmomibyggn. uppf. på 1890-talet, magasin 1937. 2 
hästar, 1 unghäst, 6 kor, 2 ungdjur, 2 svin, 3 får, 40 
höns. Gården till släkten 1925 genom köp av miv. äg. 
från Per Hansson. 

Äg.: Gustav Westberg f. 15/4 1875. Son till Nils 
Westberg o. h. h. Olivia f. Hägg. Gift 09 med Viola f. 
Andersson, Barn: Alma f. 11, Gösta f. 13, Harry f. 16, 
Allan f. 18, Karl Gustav f. 26. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1893—94. 

Botreips 

Postadr.: Burgsvik. Tel. 9. 

Areal: Total 124 har, därav 25 åker, 99 skogs- o, hag- 
mark samt betesmark. Tax.-v. 16.800. 

Jordart: Lerjord samt svart- o, sandmylla på sand- 
o. lerbotten. Manbyggn. uppf. på 1600-talet, restaur. 
på 1700-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1872 o. 1868. 4 
hästar, 2 unghästar, 10 kor, 8 ungdjur, 4—5 svin, 15 
får, 100 höns. Reakt.-fri nötkreatursbesättn. Då dan- 
skarna på 1700-talet ägde Gotland, innehades denna 
gård av en dansk, som hette Markusson. Därefter kom 
en skotte vid namn Gustaf James och sedan svens. 
ken Kristian Vinter, vilken brukade egend. från 1766 
till 1802, då den kom i nuv. släkts ägo genom Marga- 
reta Magdalena Boberg, gift med Petter ödman, som 
efterträddes av sonen Gabriel Ödman, f. 1813, död lSfi^ 
gift med Magdalena, f. 1813, död 1890. Nuv. äg. över- 
tog gården efter sin fader. 

Äg.: Ernst Axel Engen ödman f. 1879. Son till Her- 
man ödman o. h. h. Maria f. Olsson. 

Ejmunds 

Postadr.: Burgsvik. Tel. 8 A Gotlands Hamra. 

Areal: Total 70,5 har, därav 20 åker, 25 skog. 3 
ängsmark, 22,5 Övr. mark. Tax.-v. 12.900. 

Jordart: Överv. sandbl. jord, huvudsakl. på grus- o. 
hällbotten. Manbyggn. ursprung! uppf. på 1850-tale-, 
senare tillb. Ekonomibyggn. uppf, 1877, restaur. 1881. 
magasin uppf. senare. 4 hästar, 2 unghästar, 8 kor. 
G nnsdjur, 5 svin, 100 höns. Gården till släkten omkr. 
1770 genom nuv. äg:s morfars farfar, som överlät der. 
till sonen Anders Olsson, vars dotter Anna blev gift mec 
Lars Pettersson från Sundre. Deras dotter Anna blev 
gift med nuv. äg:s fader, som innehade egend. från li-' 
till 1924, då nuv. äg. tillträdde. 

Äg.: Emil Jakobsson f. 1891. Son tili Hans Jakobs- 
son o. h. h. Anna f. Pettersson. 

Ejmunds 

Postadr.: Burgsvik. 

Areal: Tota! 52 har, därav 12,5 åker, 18,5 skog, 21 
övr. mark. Tax.-v. 10.700. 

Jordart: Sandmylla på hällbotten. Manbyggn. 
uppf. 1890, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 18S- 
omb. 1911, magasin 1909, Övr. byggn, uppf. 1913. 
■1 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 4 ungdjur, 3 svin, 30 hön». 
Nuv. äg. övertog gården efter Lars Anderssons död. 
Denne hade efterträtt sin fader Anders Gabrielsson. 

Äg.: Jakob Oscar Jakobsson f. 2/11 1870. Kon ti. 
Jacob Hansson o. h. h. Maria t. Sandström. Gift IS 
med Josefina f. Olsson. Barn: Hjalmar f. 1899, död öt 
Hulda f. 03. 
! 12 åker, 19,4 

»J 
jlimm^ ^' 
MBWI * 


wBptiå 


||i« 


■T."pf ,^-^zttiåå/Kl 

Postadr.: Burffsvifc. 

Areal: Total 31,4 har, dät 
Tax.-v. 8.700. 

Jordart: Sand- o. grusbl. mylla på stenbunden botten. 
Manbyggi]. upp]', pa 137(1- la lol. senare restaur. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1930, magasin 1910. 3 hästar, 7 kor, 
1 ungdjur, ii svin, -10 bijns. Garden inköpte frän Kronan 
1824. Nuv. äg. tillträdde 1939 efter sin morfader Hugo 
Isberg f. S/1 1873, gift 1900 med Bina f. Hansson. Denne 
hade i sin tur övertagit gården 1900 efter sin svär- 
fader Jacob Hansson, som efterträtt sin fader Hans 
Hansson. Gården hade dessförinnan ägts av H. Ras- 
nuisson. Under nuv. äg:s morfaders tid inköptes en 
obebyggd hemmansdel, bestående av 1/20 mtl Tjengd- 
arve om 11 har, vars areal ingår i ovannämnda o. som 
huvudsakl, består av skogbeväxt haj-mark till stor del 
utdikad o. uppodlad. 

Äg.: Albin Södergren f. 22/7 07. Son till A. Söder- 
gren o. h. h. Anna (död 36). Äg:s syskon: Alfhild f 
08, död 30, Hans f. 12, Allan f. 26. 

Långmyra 

Postadr.: Burgsvih. Tel. 39. 

Areal: Total 61,4 har, därav 24 åker, 37,4 skogs- o. 
hagmai-k. betesmark o. kulturbete. Tax.-x. 13.400. 

Jordart: Lera, svartmylla, sandmylla på ler- o. sand- 
botten. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 
1917, flygel 1928. Bkonomibyggn. uppf. 1913 med ma- 
gasin. 4 hästar, 1 unghäst, S kor, 8 ungdjur, reakt.- 
fria, 8 svin, 70 höns. Arealen täckdikad med rör. Går- 
den kom till släkten 1933 genom köp av nuv. äg. från 
Johan Norberg, 

Äg.: Sven Olof Jakob Olsson f. 05. Son till Olof 
Olsson o, h. h. Berta f. Olsson. Gift 33 med Hildur 
Andersson f. 1899. Barn: Alice f. 35, Ann-Mari f. 38. 

Långmyra 

Postad?-..- Burgsvik. Tel. 38 Gotlands Hamra. 

Areal: Total 39,15 har, därav 15 åker, 19,5 skogs- 
o. hagmark, Tax.-v. 9.900. 

Jordart: Sandmylla på sandbotten samt myrjord på 
lerbotten. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. 
uppf. 1922. Ekonomibyggn. uppf. 1910, magasin 1900. 
3 hästar, 2 unghästar, 6 kor, 4 ungdjur. Reakt.-fri 
besätta. Nuv. äg. köpte gården 1931 från en Gottberg, 
i värn släkt diai varit en längre tid. 

Äg,: Hilda Maria Lovisa Söderlund f. 1889. Dotter 
till Karl Söderlund o. h, h, Maria i. Larsson. Gift 1881. 
Barn: Herman f. 16, Majken f. 20. 

Norrgårda 

Postadr.- Burgsvik. Tel. S. 

Areal: Total 116 har. därav 20 åker, 14 skog. 82 
övr. mark. Tax.-v. 20.600. 

Jordart : Sandmylla på huvudsakl. sva Isan dsbotten. 
Skogsbest.: Tallskog-, Manbyggn. uppf, 1875. senare 
restaur, Ekonomibyggn. uppf. 1S94. restaur. 1915. 4 
hastar, 8 kor. 6 ungdjur. 3 svin, 16 får. 76 höns. Går- 
den Ull släkten för omkr. 200 år sedan. Bl. senare 
ag, må nämnas nuv äg:s svärfader Anders Andersson 
o, dennes si-Jtrfiidev Hur.» Mannsson som var ludd på 
gården. 

Äg.; Konrad Johan Hansson f. 19/5 1S68. Son till 
Olof Hansson o, h. h. Maria f. Jacobsson, Gift 1894 
med Josefina f, Andersson, Ram: Hugo f 1899 An- 
ton f. 06, Berta f, 10. 
Norr går da 

Postadr.: Burgsvik. Tel. J f . 

Areal: Total 51,5 har, därav 20 åker, 31,5 skogs-, 
hag- o. betesmark. Tax. -v. 14.500, värde å Tällängen i 
öja 1.700. 

Jordart: Lera samt svart- o. sandmylla. Manbyggn. 
uppf. 1896, flygel på 1900-talet. Ekonomibyggn. uppf. 
1916, magasin 1931. 4 ilastar, 3 unghästar, 12—13 kor, 
5_6 ungdjur, 5 — 12 svin, 25 får, SO höns, Reakt.-fri 
besatta. Gården till släkten på 1700-talet genom Georg 
Nilsson o. h. h. Brita Kristina f. Göransson, vilka ef- 
terträddes av Nils Göransson, f. 1S55, o. h. h. Emma 
Åhlén f. 1860. Därefter kom nuv. äg:s make, som 
brukade gården till 1936, då den övertogs av nuv. äg. 

Åg.: Anna Maria Hildegard Nilsson f. 1890. Dotter 
till Artur Larsson o. h. h. Emma f. Dalbom. Gift 18 
med Herman Nilsson, i. 1883, död 36. Fosterbarn: 
Alva f. 19 (gift med Bertil Appelqvist). 
Norrgårda 

Postad!-..- Burgsvik. Tel. 11 Gotlands Hamm. 

Areal: Total 98,5 har, därav 15 åker. Tax.-v. 13.700. 

Jordart: överv. sandmylla på sand-, grus- o. häll- 
botten. Manbyggn. uppf. på 1870-talet, senare restaur., 
flygel uppf. 1906. Ekonomibyggn. uppf. 1918—20, res- 
taur. o. senare tfflb. 4 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 4 
ungdjur, 5 svin, 25 får, 50 höns. Gården Ull släkten 
omkr. 1705. Nuv. äg. övertog den 1906 efter sin fa- 
der, som efterträtt sin svärfader Hans Marensson, vil- 
ken övertagit den efter sin fader Marcus Marensson. 
■Äg.: Viktor Vestberg f. 13/6 1S7S. Son till Oscar 
Vestberg o. h. h. Margareta f. Hansson. Gift 06 med 
Betty f. Mårtensson. Barn: Harald f. 06, Margit f. 10, 
Erik f. 11, Birger f. 16, Märta f. 18, Dagmar f. 25. 

Norrgårda 

Postadr,: Burgsvik. 

Areal: Total 55,5 har, därav 13 åker. Tax.-v. 12.200. 

Jordart: överv. sandjord på stenbunden botten. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. 1889, senare restaur. 3 hästar, 
1 unghäst, 7 kor, 5 ungdjur, 5 svin, o:a 10 får, 40 höns. 
Gården till släkten på 1670-talet. Den har bl. a. inne- 
hafts av nuv. äg:s farfader Lars Jacobsson o. dennes 
fader J. Jacobsson. Nuv. äg. tillträdde 1918 efter 
fadern. 

Äg.: Niklas Larsson f. 15/4 1886. Son till Jacob 
Larsson o. h. h. Albertina Hansdotter. Gift' 14 med 
Ester f. Lekström. Barn: Mia f. 16, Anna f. 18. Postadr.: Bwgsvik. 

Areal: Total 55 har, därav 18 åker. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Sandmylla på ler- o. hällbotten. Manbyggn. 
uppf. 1856, restaur. o. omb. 1922. Ekonomibyggn. uppf. 
1915, magasin o. övr. byggn. 1906. i hästar, 10 kor, 
6 ungdjur, 5 svin, 60 höns. Gården till släkten på 
1730-talet, varefter den i de senaste 5 generationerna 
gått i arv från far till son. Nuv. äg. övertog den 1933 
efter fadern, som efterträtt sin fader Olof Jacobsson. 
Därförut innehades den av dennes fader Jacob Olsson 
o. dennes fader Olof Jacobsson. 

Äg.: Albert Olofsson f. 10/11 1900. Son till Jacob 
Olofsson o. h. h. Anna f. Pettersson. Gift 26 med 
Vendia f. Johansson, 


Postadr.: Burgsvik. Tel. 10 B. 

Areal: Total 42 har, därav 17 åker, 2 skog, 23 övr. 
mark. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Sandjord o, något svartmylla på sandbotten 
Skogsbest.: Tallskog o. något björkskog. Manbyggn. 
uppf. 1897. Ekonomibyggn. uppf. 1880, tillb. 4 häs- 
tar, 1 unghäst, 8 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 14 får, 35 
höns. Nuv. äg. övertog gården 1902 efter sin svärfa- 
der Jakob Pettersson, vilken efterträtt sin svärfader 
Rasmusson. Tidigare har troligen egend. gått i släk- 
ten sedan 1700-talet. 

Äg.: Oscar ödman f. 1873. Son till Herman ödman 
o. h. h. Maria f. Nilsson. Gift 01 med Katarina 
Pettersson, f. 1870, död 26. Barn: Herman f. 04 Svante 
f. 06, Lars f. 13. 

Sallmunds 

Postadr.: Burgsvik. Tel. 12 A. 

Areal: Total 56,25 har, därav 12,5 åker, 12 skogs- 
o. ängsmark, 31,75 övr. mark. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Sand- o. grusmylla. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. uppf. på 1850-talet, senare omb. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1904, magasin 190S. 4 hästar, 1 ung- 
häst, 8 kor, 3 ungdjur, 8 svin, 50 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Gården till släkten omkr. 1780. Nuv. äg. 
övertog den 1936 efter sin svärfader Rob. Sandström, 
som efterträdde sin fader Per Sandström, vilken i sin 
tur övertog den efter sin svärfader Nils Nilsson. 

Äg.: Carl Sörman f. 18/3 1896. Son till Johan Sör- 
man o. h. h. Matilda Andersdotter. Gift 35 med Thyra 
f. Sandström. 

Sallmunds 

Postadr.: Burgsvik. 

Areal: Total 50 har, därav 17,5 åker, 32,5 övr. mark. 
Tax.-v. 10.100. 

Jordart: Sandjord o. sandmylla på grusbotten. Man- 
byggn. uppf. i början av 18 00 -talet, delv. på 1860-talet. 
Kkrmomitiyggn. uppf. 1929 — 39. 3 hästar, 1 unghäst, 
8 kor, 4 ungdjur, 5 svin, 8 får, 50 höns. Gården till 
släkten 1903, då nuv. äg:s fader, som förut varit äg. 
till Nora, inköpte den av Victor Hansén. Nuv. äg. 
övertog den 1928. 

Äg.: Johan Viktor Wahlby f. 30/5 1893. Son till 
Jacob Wahlby o. h. h. Augusta f. Pettersson. Gift 19 
med Asta f. Lindström. Barn: Sigrid f. 20, Lars f. 
23, Gullan f. 25. 

Sindarve Lilla 

Postadr.: Burgsvik. Tel. 18. 

Areal: Total 47 har, därav 14 åker, 2,5 skog, 30,5 
övr. mark, Tax.-v. 10,100. 

Jordart: Sandjord o. sandmylla. Skogsbest.: Tall- 
skog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1865, senare 
restaur., magasin uppf. 1911, ladug. uppf. 1939. 
i hästar, 1 unghäst, 5 kor, 3 ungdjur, 3 svin, 6 får, '25 
höns. Gården till släkton U-o-ligcr. pä 1600-talet. Förste 
kände äg. är Nils Persson, som efterträddes av sin måg 
Göran Olofsson, vilken sedermera överlät gården på 
sin måg Jacob Hansson, nuv. äg:s farfar. Nuv. äg. 
efterträdde sin fader 191S. A gården finnas hand- 
lingar från 1819. 

Äg.: Axel Jacobsson f. 22/11 1895. Son till Jacob 
Jacobsson o. h. h. Maria f. Olsson. Gift 19/11 21 med 
Anna Nilsson f. 1899. Barn: Georg f. 23. Sindarve Lilla 

Postadr..* Burgsvik. Tel. 6 B. 

Areal: Total 45,5 har, därav 12 åker, 33,5 avrösnings- 
o. övr. mark. Tax.-v. 8.400. 

Jordart: Sandjord o. sandmylla. Manbyggn. uppf. 
1893, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1890, omb. 
1912, magasin uppf. 1921. 3 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 4 
ungdjur, 3 svin, 70 höns. Gården till släkten i slutet av 
1700-talet. Den har bl. a. ägts av nuv. äg:s svärfader 
Nils Jacobsson o. dennes fader Jacob Nilsson. 

Äg.: Emil Lindgren t. 14/2 1882. Son till Frans 
Lindgren o. h. h, Brita. Gift 05 med Emma f. Jacobs- 
son, Barn: Sigurd f. 06, Elly f. 08. 
Sindarve Stora 

Postadr.: Burgsvik. Tel. 7. 

Areal: Total 63 har, därav 12 åker, 10 skog, 41 myr- 
o. Övr. mark. Tax.-v. 10.500. 

Jordart: överv. sandjord på hällbotten. Skogsbest.: 
Tallskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet. 
tillb., flygel uppf. senare. Ekonomibyggn. uppf. 1880. 
lada m. m. 1883, till- o. omb. 1916. 4 hästar, 1 ung- 
häst, 7 kor, 3 ungdjur, 2 svin, 12 får, 50 höns. Nuv. 
äg. övertog 1929 gården, som då ägdes av Nils Hans- 
son, vars släkt innehaft den sedan lång tid tillbaka. 

Äg.: Petrus Jacobus Pettersson f. 24/2 1893. Son 
till Temotius Pettersson o. h. h. Jacobina i. Mattsson. 
Gift 24 med Martha f. Johansson, Barn: Sven f. 24. 
Hans f. 26, Margit f. 29. Ella f. 34. Sindarve Stora 

Postadr,: Hamra, Burgsvik. 

Areal: Total 68,5 har, därav 7,5 åker, 61 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 9.100. 

Jordart: Svartmylla på hällbotten, Skiig^btst : Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1867, flygel tflOO Ekonomi- 
byggn. uppf. 1903. magasin 1910. 2 hästar. 6 kor. 2 
ungdjur, 2 svin, 10 får, 30 höns. Gården kom till släk- 
ten 1840 genom Hans Erasmusson o. h. h. Kristina. 
Därefter kommo sonen Nils Hansson o. h. h. Mana t. 
Sandström, vilka sedermera efterträddes av sonen, nuv. 
äg. 

Äg.: Hans Niklas Nilsson f, 1865, Gift 1896 med 
; Maria Karolina f. Kristiansson. Barn: Anna f. 1899 
(gift med Axel Jacobsson), Emil f. 06. död 25. Sippmanna 

Postadr.: Burgsvik. 

Areal: Total 6,5 har, därav 2,5 åker, 4 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 3.500. 

Jordart: Svartmylla ;iå sar.itbotten. Manbyggn. uppt 
1880. restaur. 1920 Ekonomibyggn. uppf. 1929. ma- 
gasin 1906, 2 hästar. 2 kor. 1 ungdjur, 4 avin, 40 hons. 
Gården till släkten 1850 genom nuv. äg.s farföräldrar 
Hans Larsson o. h, h. Katarina Kristina i Larsson, 
som efterträddes av söner. Lars Hansson, f. 1855, död 
30, gift med Karolina Jacobsson, f, 1856, död 19, vilk» 
i sin tur efterträddes av sonen. nuv. äg. 

Äg.: Robert Hansson f. 189). 
1 skogs- o. hag- 
Postadr.: Burgsvik. Tel. SI. 

Areal: Total 58 har, därav 14 åker, i 
mark. Tax.-v. 11.200. 

Jordart: Sandmylla, lermylla på sandbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1890, flygel 
samma år. Ekonomibyggn. uppf. 1936 med magasin, 
.'-! hästar. 1 unghäst, ti kor. 4 ungdjur, reakt.-fria, 5 
svin, 3 får, 75 höns. 1937 köpte nuv. äg. gården av 
Jakob Pettersson, i vars släkt den varit ett 100-tal år. 

Äg,: Nils Erik Vestberg f. 11. Son till H. G. Viktor 
Vestberg o. h. h, Betty f. Mårtensson. Gift 34 med 
Gärda f. Jakobsson. Barn: Berit Gärd f. 34. 

Äg.: Led. av fattigv.-styr. Skogs 

Postadr.: Burgsvik. 

Areal: Total 45,5 har, därav 17,5 åker, 24,5 akog, 
3,5 övr. mark. Tax.-v. 10.900. 

Jordart: Sandmylla på sandbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. björkskog. Manbyggn. uppf. på 1880-talet. Ekono- 
mibyggn. uppf. samtid., påbyggd 1922. 3 hästar, 1 
unghäst, K kor. :; ungdjur. 5 svin, 40 höns. Arealen 
delv. täckdikad. Gärcion I il] släkten genom köp 1934 
efter att ha arrend. i 12 år. 

Äg.: Johan Jacobssons stbh. J. J. f. 26/5 1876, död 
7/11 40. Son till Jacob Jacobsson o. h. h. Kristina 1. 
Nilsson. Gift 06 med Elisabet f. Hansson. Bara: Elsa 
f. 07, Axel f. 12, Karin f. 14, Ester f. 15. Erik f. 19. Postadr.: Burgsvik. 

Areal: Total 60,5 liar, därav 12 åker, 20 skog, 28,5 
övr. mark. Tax.-v. 9.800. 

Jordart: Huvudsakl. sandmylla på sandbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. på 1850-talet, senare 
restaur. Ekonomibyggn, uppf. 1 896 — 98. 2 hästar, 1 
unghäst, 7 kor, 3 ungdjur, 3 svin, 50 höns. Gården 
till släkten i början av 1700-talet. Den har inriehafta 
av nuv. äg:s svärfader Niklas Hansson, av dennes fa- 
der Per Hansson o. av dennes svärfader Nils Gabriels- 
son. Nuv. äg. tillträdde 1929. 

Äg.: Artur Wahlby f. 13/4 01. Son till Jacob Wahlby 
o. h. h. Augusta f. Pettersson. Gift 25 med Edith f. 
Hansson. Bara: Astrid f. 26, Axel f. 28, Gunhild f. 
30: Ingrid f . 32, Britta f. 34, Hugo f. 35. 

Äg.: Led. av skolråd, o. fattigv.-styr. Storms 

Postadr.: Burgsvik. 

Areal: Total 29 har, därav 12 åker, 17 övr. mark. 
Tax.-v. 9.800. 

Jordart: Huvudsakl. sandmylla på sand- o. grus- 
botten. Manbyggn. uppf. på 1880-talet, tillb. 1914, 
Ekonomibyggn, uppf. 1904, senare restaur. 3 hästar, 
1 unghäst, 4 kor, 2 ungdjur, 3 svin, 60 höns. Arealen 
delv. täckdikad. Gården till släkten omkr. 1780. Nuv. 
äg. övertog den 1935 efter sin fader, som övertagit den 
efter sin svärfader Jacob Larsson. 

Äg.: Werner Johansson f. 19/5 04. Son till Johan 
Johansson o. h. h. Maria f. Larsson. Gift 29 med Elly 
f. Lindgren. Bara: Martin f. 30, Margit f. 34, Greta 
f. 36, rnger f. 38. GOTLANDS NATUR växlat från tid till annan. I den issjölera som 
flerstädes underlagrar myrarna har man fun- 
nit rester av f jällsippa, Dryas octopetala, och 
polarvide, Salix polaris, m. fl. växter som nu 
leva uppe i fjällens snöregioner och vilka visa 
att Gotland närmast efter landisens försvin- 
nande koloniserades av en arktisk flora. Hög- 
re upp i myrarnas lagerserier försvinna dessa 
arter och ersättas av björk, asp och tall. En 
växt, som nu icke finns vild på Gotland, den 
silverbladiga havtornen, Hippophae rha/mno- 
ides, hörde också till de karakteristiska arter- 
na i denna s. k. subarktiska flora, över dessa 
lager följer i sin tur torv med ännu mer värme- 
fordrande växter, vilka tyda på en markerad 
klimatförbättring. Agen t. ex. har nu in- 
kommit, likaså svärdslilja, kolvass o. a. sump- 
växter. Fortsätta vi våra granskningar av 
torven ännu högre upp finna vi allt talrikare 
rester av en flora som vittnar om ett förhål- 
landevis varmt klimat. Framför allt göra sig 
ek, lind, alm och hassel gällande. Väldiga sko- 
gar av dessa ädla lövträd utbreda sig över he- 
la ön och i dessa rörde sig efter allt att döma 
ett rikt djurliv, delvis bestående av nu utdöda 
arter (vildsvin m. fl.). 

I de översta torvlagren träda dessa växt- 
lämningar tillbaka och mera anspråkslösa ar- 
ter bl. a. tallen rycka fram. Som nya tillskott 
märkas bok, avenbok och gran, av vilka de 
två förstnämnda numera saknas viltväxande 
på ön. Granen förekommer endast inom vis- 
sa delar, sålunda är den sparsam eller saknas 
helt söder om en linje Lau — Rone — Alva — 
Hablingbo. 

Myrarna äro alltså viktiga geologiska ur- 
kunder som lämna detaljerade upplysningar 
om gångna skedens naturförhållanden. Pä 
grund härav och vad som förut sagts om my- 
rarnas säregna natur har det framhållits som 
icke blott önskvärt utan helt nödvändigt att 
några av de gotländska myrar som ännu fin- 
nas kvar fridlysas för att ge kommande gene- 
rationer en bild av ett synnerligen typiskt 
drag i deras förfäders landskap. Bland de 
som nämnts i detta sammanhang äro Lina 
myr samt Träskmyr (i Lärbro) och Muskmyr 
(i Sundre). Den förstnämnda, som är den en- 
da återstående stormyren, ger exempel på det 
nyss relaterade sambandet mellan myr och be- 
byggelse, Träskmyr hyser det största agbe- 
ståndet och Muskmyr ett särskilt rikt fågelliv. 
Det sistnämnda gäller även Fardume träsk 
som sedan 1937 är fridlyst på 5 år. 

En annan av Gotlands försvinnande naturty- 
per är lövängen. I allmänhet torde den väl 
vara framgången ur de yppiga lövskogar, som tidigare klädde de bästa markerna, genom röj- 
ning, klappning och slätter. Vi ha förut 
nämnt strandvallar och myrar som attraktiva 
element vid den äldre bebyggelsen. Ett tred- 
je sådant var den rika lövmarken, som lämna- 
de frukt, bär och nötter, virke, bränsle, foder 
och en hel del annat. Genom människans in- 
gripande förvandlades sålunda stora sträckor 
skog till de parkliknande lövängar, på vilka 
vi ha så många hänförda beskrivningar allt- 
från Linné fram till våra dagar. Här må ci- 
teras en anteckning från hans besök vid Fide 
och Öja : "Ängarna woro hela denna dagen li- 
kare Lundar och Trädgårdar an någon mark. 
Träden woro något Ek, mer Ask, än mer 
Björk och mast Hassel. Där Hasselen växte 
lagom tätt och lagom rumt, såg man det 
härligaste Gräs, at man klart häraf kunde 
sluta, det Hasselen ingalunda förbränner 
Gräset." Och en sentida lärjunge till 
den store naturskildraren, Sten Selander, skri- 
ver: "En sådan löväng är fullkomligt olik allt 
annat i det svenska landskapet, över den 
jämna gräsmattan höjer sig grupper av höga 
träd — ek, ask, alm, på magrare marker även 
tall och björk — • och vid deras fot rundar sig 
klungor av nästan alla svenska buskar. Man 
kunde tro sig vandra genom en konungslig 
park." 

Tiden har emellertid farit hårt fram med 
öns främsta prydnad. Genom uppodling och 
stark betning ha ängarna den ena efter den 
andra förvandlats till åker eller fattiga hag- 
marker. Enligt jordbruksstatistiken hade 
Gotland ännu år 1900 omkring 32,000 hektar 
naturlig äng. 1910 var siffran nere i 17,000 
och 1932 redovisades endast 4,000 hektar som 
naturlig slåtteräng. Och nu är inte ens den- 
na siffra tillnärmelsevis riktig. Vid en inven- 
tering företagen 1938 befanns endast 240 hek- 
tar hävdad eller för upprustning ägnad äng 
återstå av den forna prakten. Det är alltså 
vad som kan tänkas bli räddat åt framtida 
släkten om tillräcklig idealitet kan uppbringas 
härför. 

De skogar som nu täcka betydande arealer 
på Gotland utgöras huvudsakligen av tall. Den 
gotländska tallskogen har dock sin särprägel 
som skiljer den från fastlandets. Där är man 
van att finna marken klädd med blåbärs- och 
lingonris och så naturligtvis först och sist 
mossor, här höja sig träden ofta över gräs- 
oeh örtmattor som bjuda botanisten på många 
angenäma Överraskningar. Inte mindre in- 
tressant är hällmarkstallskogen med karst- 
sprickor, koloniserade av egendomliga stepp- 
växter, eller sitt tunna, torra grustäcke där en 
i éi&l 


i- 


■ 


■- hag- S tor ms 

Postadr.: Burgsvik. 

Areal: Total 35 har, därav 12 åker, 8 skog, 15 övr. 
mark. Tax. -v. 7.800. 

Jordart: Sand- o. lermylla po .«;iiii:lbo1:1.c---ti. Sk^sln^-, .: 
Tallskog. Manbyggn. uppf. på 1890-talet, en annan 
manbvsgn. med 1'fisUik uppf. 1632. Ekonomi bygg::. 
iipnf.1910. 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 3 ungdjur. :. 
svin, 10 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten 1932 genom köp av nuv. äg. från Ferd. Lars- 
sons arvingar. 

Äg.: Rudolf Vvarnqvist f. 24/12 1885. Son till Teodor 
\Vnrnqvist o. h. h. Hulda f. Elgstrand, Gift 17 med 
Rakel f. ödman. Barn: Karl Johan f. IS, Rut f. 23, 
Astrid f. 28. 

Äg.: Har tidigare innehart en del förtroendeuppdra:: 

Suders 

Postadr.: Burgsvik. Tel. IB A. 

Areal: Total 20 har, därav 10 åker, 10 skogs- i 
mark. Tax.-v. 5.200. 

Jordart- Svartmylla pa. sandbnUeu. Skugsbest: Löv- 
skog. Manbyggn. uppf. 1900, flygel 1905. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1902. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur. 5 svin 
6(Miöns. RetLkt.-lYi besättn. Xiiv. äg. övertog gården 
1928 genom giftermål med Märta Hansson, som bott 
här som fosterdotter sedan 1915. 

Äg ■ Willy Magnus Herman Hallin f. 1900. Son til] 
Karl Hallin o. h. h. Ida. Gift 28 med Märta Ann:; 
Olivia Hansson f. 06, Barn: Dagny f. 29, Arne f. 31. 
Henning f. 32, Hildur t. 33, Gunhild f. 34, Göte f. 37. 
Bertil f. 39. 

Suders 

Postadr.: Burgsvik. Tel. 10 C. 

Areal: Total 23,7 har, därav 8 åker, 15,7 övr. mark. 
Tax.-v. 4.200. 

Jordart: Sand- o. grusmylla på hällbotten. Man- 
byggn. uppf.: Södra delen på 1700-talet. norra dela 
på 1850-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1881, magaah 
1919. 2 hästar, 1 unghäst. 1 km-, 2 ungdjur. 3 svin, r. 
höna. Arealen delv. täckdikad. Gården till släkt-- 
på 1700-talet. Nuv. äg. övertog den 1936 av Theodo: 
Larsson, som efterträtt sin svärfader Ja<;ob Petters* : 

Äg.: Sven Johansson f. 6/4 14. Son till Johan Ji 
hansson o. h. b. Maria f. Larsson. Gift 36 med Edit: 
f. Pettersson. Barn: Dagmar f. 37. 

Sutarve Stora 

Postadr..' Burgsvik. Tel. 17. 

Areal: Total 75 har, därav 17 åker, 3 skog, 55 övr. 
mark. Tax.-v. 11.600. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Tallskog. Manbys;;. 
uppf. på 1870-talet, flygel omb. 1911. Ekonomiby:. _ 
uppf. 1917 — 23, magasin 1913. 4 hästar. 1 unghäs! 
8 kor, 2 ungdjur, 5 svin, 10 får, 40 höns. Nuv. ä; 
Övertog gården 1918 efter sin svärfader Aug. Kar: 
son. Denne hade övertagit egend. efter sin svär:': 
Ma ti as Jakobsson, vilken i sin tur efterträtt sin svär- 
fader Klas Klasson. 

Äg.: Alfred Hansson t. 1882. Son till Oscar Han- 
son o. h. h. Ingrid f. Larsson. Gift 12 med Herms» 
f. Karlsson. Barn: Karin f. 21, Astrid t. 31. 

Äg.: F. d. led. av komm. -nämnd, i 8 år, fattigt 
styr. i 8 år, tax.-nämnd. o. kyrkoråd, i 8 år, återtnvs: | 
i kyrkoråd. 1940. F. n. led. av boställsstyr. 
Postad):: Burgsvik. Tel. B. 

Areal: Total 51,3 har, därav 15 åker, 5 skog. 31,3 
övr. mark. Tax. -v. 11.700. 

Jordart: Sandjord ]>a. hällbott. -. Skc^htat : Tallskog. 
Manbyggn. uppf. på 1870-talet. 'lygeln 1900. restaur. 
Ekonomibyggn. uppf. 1914, renov, 4 hästar, 1 unghäst, 
6 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 7 får, RO höna. Nuv. äg. över- 
tog gården 1921 efter sin farbroder Karl östergren, som 
efterträtt sin svärfader Lars Olsson, vilken i sin tur 
övertagit den orter .sin fader Olof Larsson. 

Äg.: Karl Petter B. Östergren f. 2/11 1894. Son till 
Nils Östergren o. h. h. Lina f. Persson. Gift 13/5 21 
med Maria Strömstedt f. 1894. 

Äg.: Ordf. i fattig v. -styr. Kassör i skolråd. F. d. 
led. av tax.- o. p ens, -nämnd. Hangvar HANGVARS socken av Gotlands norra härad om- 
fattar landet söder om Hall mellan Kappelshamnsviken 
oeh Ireviken. Den upptages av jämn skogsmark, som 
avbrytes av odlad bygd huvudsakligen på tre ställen, 
kring kyrkan i socknens centrum, kring Kappelshamns 
samhälle i öster och kring Elinghems ödekyrka i syd- 
väst. Den 'västra kusten är brant klintkust med raukar. 
Fornminnen: Vid Inre märkes en stenåldersboplats 
belägen vid Ireåns gamla mynning på ett sådant sätt 
att den i söder och väster har omgivits av strand- 
brinkar, norrut av en liten vik, som avskild genom en 
halvö bildat ett slags naturlig hamn, och Österut har 
man haft kalkklinten, till vars grottor man vid hårt väder kunnat ta sin tillflykt. Närmare den andra stran- 
den finnas sliprännor i fast häll. 

Areal: 83,73 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1.364,2 har åker, 29 torat och träd- 
gård, 10,9 slåtteräng, 5 kultiverad betesäng, 170 annan betesäng, 4,104,8 skogsmark, 2.490,6 övlig mark. 

Jordbruksvärde: 758,400 kr. i jordbruksvärdet ingående värde ä skogsmark: 102.900 kr, Skogsvärde: 
258.400 kr. Invånarantal: 818 {1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Haangvar". "Elingiahem" var då egen socken. Hangvar bildar 
pastorat med Hall. 

Kyrkan är belägen omkring 3 mil norr om Visby. Den är uppförd av huggen kalksten i slutet av 1200- 
talet samt har torn, skepp och kor. Kyrkans kor och långhus troligen uppförda 1218. Tornet är från mitten 
av 1200-talet. Nuvarande sakristian harstammar från slutet av 1700-talet. Vidare äger den fyra runstenar 
med Inskrifter, avfattade pfl gutamäl. Tornet är byggt i tre avdelningar Över varandra och nedre delen av dess 
spira är fyrkantig. Koret har åt socer er. portal med 
tvenne rätvinkliga mndbågar, som uppbäras av tvenne 
murhörn. I dess inre finnas tve vä ekskåp, vilka emel- 
lertid sakna större betydelse Skeppei har likaledes en 
portal, som emellertid ar placerad fl dess västra sida. 
Redan under mitten av 1100-talet fanns en kyrka på den 
nuvarandes plats. 

Elinghems ödekyrka i unggotisk stil, uppfördes 
troligen 1240 utan tom. Den var ruin troligen redan 
vid reformationen och konservt-radus l!)23 — 24. Av in- 
redningen finnas ett högaltare, två sidoaltare, dopfunt 
och vigvattens kärl kvar. Altartavlan är från senare 
delen av 1200-tnlet och alei-finnes numera i Gotlands 
fornsal. På kyrkogarden l.'ir : ;;;i.s medeltida gravhällar. 
Kyrkoherde: Gyberg, Erik Wilhelm. 
Elinghems ödekyrka. 
HANGVAR 
Austers 

Postad?'..- Hangvar. Tel. 15 B. 

Areal: Total 413,4 har, därav 45 åker, 360 skog, 5 
betesmark. Tax. -v. 45.700. 

Jordart: Lermylla på lerbotten samt hed- o. hällmark. 
Skogsbest.: Overv. tallskog. Manbyggn. uppf. i en vå- 
ning (stockvirkel i slutet av 1800-talet, senare restaui', 
Ekonomibyggn. uppf. i sten på 1850-talet, senare res- 
taur. 4 hästar, i unghäst, IS kor, 10 ungdjur, S — 10 
svin, 200 får. Arealen till större delen täckdikad. Nuv. 
äg. köpte gården 1940 från Viktor Berglund o. Olof 
Nilsson f, resp. 1916 o. 1914. Viktor Berglund är son 
till Viktor Berglund o. Olof Nilsson till Gottfrid Nilsson. 
Båda ha genomgått Osby o. Gamleby lantmannaskolor. 
Bl. tidigare äg. märkes bankdir. Dahlbäek (nuv. äg. till 
Ihre o. Gullauser i samma s:n), som 1925 övertagit 
egend. efter Konrad Nordahl. A gården bedrives får- 
avel (Gotlands utegångsfår). 

Äg. : Anders Andersson, som även innehar grann- 
gården Austers. Postadr.; Hangvar. Tel. 15 A. 

Areal: Total 369,5 har, därav 38 åker, 200 skog, 4 
betesmark, 120 hällmark, 7,5 Övr. mark. Tax. -v. 32.000. 

Jordart: Lermylla o. myrjord på lerbotten. Skogs- 
best.: överv. tallskog. Manbyggn. uppf. 1S39, omb. 
1939, två flyglar uppf. på 1900-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. 1926. 5 hästar, 2—3 unghästar, 10—15 kor, S 
ungdjur, 10 — 15 svin, 50 får, 100 höns. Arealen delv. 
läcluiifcad. Gården till släkten 1914, då nuv. äg. köpte 
den av Lars V. Eriksson. 

Äg.: Anders Andersson f. 7/2 1880. Son till Anders 
Persson o. h. h. Charlotta f. Andersson. Gift 08 med 
Sigrid f. Engström. Barn: Sigge f, 09, Torbjörn f. 12, 
Mats f. 22. Postadr.: Hangvar. 

Areal: 27,5 har åker, 1 äng. Tax. -i 0.200. Jordart: Ler- o, sandbl, mylla på lerbotten. 
best.: Bl. baiTskog. Manbyggn. uppf. 1936, flygel 1924. 
Den gamla manbyggn. stod pai samma platts. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1925. 3 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 2 — 3 
ungdjur, 5— 10 svin, 4—5 får, 75 höns. Areafen täck- 
dikad. Gården till släkten 1907, då nuv. äg. köpte den 
av Petter Andersson. 

Äg.: John Albin Gutenberg f. 1/3 1875. Son till John 
Gutenberg o. h. h. Emma f. Mörby. Gift 04 med Emma 
f. HeUgren. Barn: Ragnar f. 04, Helge f. 09, Märta 
f. 13. 

Bäcks 

Postadr.: Hangvar, Tel. 11, B. 

Areal: Total 103 har, därav 20 åker, c:a 80 skog, 3 
ängsmark. Tax. -v. 15.000. 

Jordart: Mylla på grusbl. lerjord. Skogsbest.: Tall- 
o, granskog. Manbyggn. uppf. på 1730-talet. Magasin 
uppf. 1907, ladug. tidigare. 3 hästar, 6 kor, 4 ungdjur. 
7 svin, 5 tackor, 5 lamm, ett 40-tal höns. Nuv. äg. köpte 
gården 1912. 

Äg.: Arvid Gardell f. 1877. Son till Olof Gardell 
o. h. h. Elisabeth Larsdotter. Gift 02 med Amanda f. 
Andersson. Barn: Gunnar f. 07. 

Äg.: Led. av valnämnd, o. fattigv.-styr. 
Postadr.: Hangvar. 

Areal: Total 15,5 har, därav 13 åker, 2,5 ängsmark. 
Tax. -v. 9.200. 

Jordart: Lätt lermylla o. sandbl. mylla pä. lerbotten. 
Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1929. 2 hästar, 1 unghäst, 
6 kor, 4 ungdjur, 5 svin, T5 höns. Arealen delv. sten- 
dikad. Gården till släkten 1927, då nuv. äg. köpte en 
avsöndring av Austrfs. 

Äg,: Nils Engelke f. 1894. Son till disponent Carl 
Bngelke, Gift 20 med Anna f. Johansson. Barn: Gun- 
narie f. 21, Lennart f. 22, Nils-Erik f, 35, Ingmar f. 37. Postadr.: Box 1, Hangvar. 

Areal: Total 13,3 har. Tax. -v. 7.000. 

Jordart: Lerbl. mylla samt myrjord. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. troligen uppf. på 1860-talet. 
Ladug., loge o. stall uppf. 1916. 3 hästar, 2 kor, 2 ung- 
djur. Gården har tidigare innehafts av nuv. äg:s fader. 

Äg.: Frans Andersson f. 1874. Son till Anders Petter 
Andersson frän Småland o. h. h, Elisabet f. Karlbom 
(härstammar i rakt nedstigande led på mödemesidan 
från en fransk adelssläkt vid namn Brian, som fanns 
under 1400-talet). Gift 05 med Maria Friberg f. 1886, 
dotter till Johan Friberg o. h. h, Lovisa f. Wiberg. 
Barn: Gustav, Ann-Lisa i.trift med målaremästare Eilert 
Andersson från Visby, barn: Eivor, Solveig, Gull-Maj). 


Postadr.: Hangvc skog. Manbyggn. uppf. 
datum. Gården föder 3 kor. 
nom köp för c:a 40 år sedan. 
Äg.: Johan Andersson f. 181 
Andersson o. h. h. Katarina E 
18 med Gerda f. Pettersson. 5. Son till Anders Petter 
isabeth f. Karlbom. Gift 
Järn: Gerhard f. 20. 
Postadr.: Hangvar, Tel. lfy. 

Areal: 26 har åker, 2 äng. 

Jordart: Lermylla på grus- o. lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. pä 1840-talet, tvenne 
flyglar, den ena av äldre o. den andra av yngre datum. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1870, tillb. 1907—08. 3 
hästar, 2 unghästar, 14 nötkreatur, c:a 20 svin, c:a 10 
får, 50—100 höns. Traktordrift. Arealen delv. täck- 
dikad. Nuv. äg:s farfar Carl Edv. Ahlberg o. dennes 
far ha ägt gården. Nuv. äg. efterträdde sin faders stbh. 
1936. 

Äg.: Tage Carl Helge Ahlberg f. 3/8 05. Son till 
Carl Ernst Ahlberg o. h, h. Agnes f. Ström. Gift 34 
med Annie Elisabet f. Ottosson. Barn: Karl Evert f. 
37. HANGVAR 
Po.il.ndi:: Kuppi.hlin Tel. Areal: Total 356,5 har, därav 6T,r> åker. 2SS skog, 1 
tomt. Tax.-v. 50.100. 

Jordart: Lerbl. mylla o. grusbl. jord, delv. stenbunden 
mark i Skälstäde. Skogsbest.: Tall- o. granskog, varav 
100 har hällmark. Manbyggn. uppf. på 1850-talet, delv. 
tidigare. VflläByggn. uppf, 1933 — 37, Ekonomibyggn. 
uppf. pä 1920-talet. Nuv. äg. inköpte Flciiviker 1927 
o. Skälstäde 1917. Gården är utarrend. i mindre lotter. 

Äg.: Gustaf Larsson f. 1861. Son till Lars Otberg 
o. h. h. Sofia f. Pettersson. Gift 1885 med Maria f. 
Blomberg. Barn: Elias, Mary, Lisa, Marta, John. 

.'iS'.: II:;-' "ii. i<.'>rv;:'..:::.ir vii.l i;.-; 1 1- hi.. ir ■>.!:]•;. r.n>:. ;.ij:. 
Sv. Sockerfabriks A. -B. Har startat Bungenäs kalk- 
brott. Postadr.: KapprAnhai Tel. 


Areal: 30 har åker, 70 skog, 1 tomt o. 
Tax.-v. 24.700. 

Jordart: Sandbl. mylla o. delv. grusjord. 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1S50, flygel 
1922 o. delv. senare. Ekonomibyggn. uppf. delv. 1850 
o. delv. 1905, magasin 1927. 5 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 
2 ungdjur, 5—10 svin, 100 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten pä 1700-talet. Nuv. äg:s farfars, 
Carl Erik HÖök, fader, tullmästare Carl Niklas Höök, 
f. 1768, härstammade från stadskaplanen i Visby, vilken 
1710 var kyrkoherde i Barlingbo. Nuv, äg. övertog- 
gården 1917. 

Äg.: Kart Höök f. 15/3 1880. Son till Johan Höök 
o. h. h. Matilda f. Dahlqvist. Gift 04 med Hilma f. Ja- 
cobsson. Barn: Nanna f. 05, Henrik f, 06, Gunborg f. 
09, Celena f. 11, Anna Lisa f, 13, Viola f. 18, John Erik 
F len viker 

Postadr.: Kappelshamn. 

Areal: Total 45,9 har, därav 8 åker, 7 myrmark, 30 
skogs- o. hagmark, 0,25 tomt. Tax. -v, 13.400, därav 
fastighet 7.500. 

Jordart: Huvudsak! sandmylla o. grusbl. jord. Skogs- 
best.: överv. tallskog med inslag av gran. Manbyggn. 
uppf. omkr. 1860, omb. 1928. Ekonomibyggn, uppf. 
1934, magasin 1935. 4 kor, 2 ungdjur, 5 svin, 50 höns. 
Arealen täckdikad. Gärden till släkten 1918 genom köp 
av nuv. äg:s svärfader P. E, Westergård. 

Äg.: Handl, Konrad Lundin f. 17/12 1886. Son till 
Gust. Fr. Lundin o, h. h. Josefina f. Stenberg. Gift 2/7 
18 med Emilia Westergård f. 22/9 1888. Barn: Verner 
f. 18/10 19, David f. 14/6 25. 

F len viker 

Postadr. . Kappelshaiiitt. Tel, 11 Haiiyvar. 

Areal: 7,5 har. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Sand- o. grusbl. jord pä grusbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1840- 
talet. Ekonomibyggn. uppf. 1936—37. 4 hästar, 8—10 
kor, 4 ungdjur, 5 -10 svin, 75 höns. Gården till släkten 
1933 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Olof Pettersson f. 1891. Son till Elof Petters- 
son o. h.. h. Lovisa f. Hansson. Gift 14 med Mary f. 
Larsson. Barn: Tore f. 14, Valborg f. 16, Sune f. 18, 
Åke f. 22, Bo f. 24, Ellen f. 29, Bengt f. 32. HANGVAR 

Gullauser 

Postaär.; Hangvar. Tel. S B Tingstäde. " 

Areal: Total 417 har, därav 90 åker, 300 skog, 27 
betesmark. Tax. -v. 72.000. 

Jordart: Grusbl. lera. Skogabest: Barrskog, Man- 
byggn. uppf. i början på 1800-talet. Ekonomibyggn. 
uppf. i börjitu pii 1900- talet. 5 hästar, 7 unghästar. 
35 ungdjur. Traktord lift. Gården inköptes 1937. 

Äg.: Direktör Adolf Dahlbäck, Visby. Häf tings Lilla. 

Postadr.: Hangvar. 

Areal: Total 229,6 har, därav 14 åker, 75 skog, 14 
ängsmark, 2 kultiv. betesmark, 124.6 övr. mark. Tax.-V. 
18.100. 

Jordart: överv. blekebl. gmsmylla på lerbotten. 
Skogsbest: Överv. tallskog (lövskog på ängsmarken). 
Manbyggn. uppf. 1935—37. Ekonomibyggn. uppf. 1933. 
•■i hästar, 5 kor, 3 ungdjur, 5—10 svin, 25 får, 100 höns. 
Arealen elelv. täckdikad. Gården till släkten 1925 ge- 
nom köp av nuv. äg. från Edv. Myrdahl, som innehaft 
den i ett 40-tal år. Därförut ägdes den av Kahl. Den 
gamla bvggn., som uppf. på 1600-talet, finnes ännu kvar. 

Äg.: Josef Jacobsson f, 4/12 1896. Son till Olof Ja-r 
cobsson o. h. a. Josefina f. Eriksson. Gift 25 med Emi- 
lia f. Karlsson. Barn: Frida f. 26, Nils f. 28. Häftings Lilla 

Postadr.: Hangvar. Tel. 5 A. 

Areal: Total 188,7 har, därav 20 åker, 50 skog, 3 
ängsmark, 115,7 övr. mark. Tax.-v. 18.100. 

Jordart: Överv. grusbl. jord o. delv, mylla. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog (lövskog på ängsmarken). 
Manbyggn. uppf. 1848, tvenne flyglar 1850 o. på 1880- 
talet. Ekonomibyggn. uppf. 184S, delv. omb. 1889. 3 
hästar. 1 unghäst, 8 kor, 3 ungdjur, 5 — 10 svin, 20 får, 
75 höns. Arealen delv. täckdikad. Garden till släkten 
1880, då nuv. äg:s farfar Carl Stenberg tillbytte sig 
densamma. Bl. tidigare äg. kan nämnas Lutterrnans, 
under vilkens tid byggn. uppf. Nuv. äg. övertog går- 
den 1936. 

Äg.: Carl Fritz Stenberg f. 12/11 02. Son till Fredr. 
Stenberg o. h. h. Emilia f. Malmqvist. Gift 36 med 
Maj f. Dalström. Häftings Stora 

Postadr.: Hangvar. Tel. S B. 

Areal: Total 137,80 har, därav 16,16 åker, 112 skog, 
5,96 ängsmark, 3,68 övr. mark. Tax.-v. 9.900. 

Jordart: Grusbl. mylla, ler- o. svartmylla på lerbotten. 
Skogsbest.: överv. tallskog. Manbyggn. med flygel 
uppf. omkr. 1845. Ekonomibyggn, uppf. omkr. 1875. 
1 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 3 ungdjur, 10 — 20 svin, 20 
får, 75 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten 1930 genom köp av nuv. äg. från Kronan, i vars 
ägo den varit sedan 1903. Den är belägen 0,5 mil från 
Hangvara kyrka o. bestod tidigare av tvenne gårdar. 

Äg.: Erik Åkerblom f. 5/8 1883. Son till Gust. Åker- 
blom o. h. h. Laura Katarina f, Ullvén. Gift 06 med 
Ingeborg Lovisa f. Nilsson. Barn: Greta, Ivar, Einar, 
Sigrid, Tryggve, Astrid, Lillian, Aina. "~ 
Hartings Stora 

Postadr.: Hangvar, 

Areal: Total 80 har, därav 12,5 åker, 63 skog, 1,5 
ängsmark, 3 övr. mark. Tax. -v. 8.100. 

Jordart: överv. grusbl. mylla. Skogsbest.: överv. 
tallskog med inslag av gran. Manbyggn. uppf. 1863— 
64, senare tillb. o. restaur. Ekono mlbyggn, uppf. 1885, 
delv. 1003 o. senare. 2 hästar, 1 unghäst, i kor, 2 ung- 
djur, 5 svin, 10 får, 50 höns. Arealen delv, täckdikad. 
Gården till släkten på 1870-talet, då nuv. äg;s fader in- 
köpte en del av densamma, varefter resten tillköpts 
efter hand. Nuv. äg. övertog gården 1906. 

Äg.: Gehu Eliksson f. 2/10 1875. Son till Aug. Eriks- 
son o. h. h. Kristina f. Engström. Gift 18/10 02 med 
Alma Maria f. Nilsson. Barn: Erik f. 02, Anna f. 03, 
död 27, Arne f. 05. Ihre 

Postadr.: Box 13, Visby. Tel. // Hangvar. 

Areal: Total 547 har, därav 132 åker, 300 skog, 15 
betesmark, 100 övr. mark. Tax. -v. 65.500, värde å kvarn 
35.000. 

Jordart: Mullbl. lerjord o. kalkgyttja. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. i mitten av 1700-talet. 
Ladug. uppf. 1872, svinhus m. m. 1910. 7 hästar, 4 å 5 
unghästar, 45 kor, 25 ungdjur, 100 svin, 150 moder- 
tackor. Traktordrift. Gärden inköptes 1936. Den har 
egen kvarn. Irevikens badstrand är belägen å ägorna. 

Äg.: Direktör Adolf Dahlbäck, Visby. Postadr.: Sangvar. 

Areal: Total 125,4 har. Tax. -v. 14.100. 

Jordart: Lermylla o. grusjord. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. troligen uppf. i början av 1800-talet. 
Ladug., loge o. stall uppf. på 1890-talet, restaur. 1940. 
4 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 1 — 2 ungdjur. Gården till 
släkten genom köp 1909 av nuv. äg:s fader, vilken bru- 
kade den till sin död, då den övertogs av nuv. äg. 

Äg.: Fru Anna Ekman f. 1894. Dotter till Olof Gård- 
man (död 1940) o. h. h. Bina f. Segerdahl. Gift 28 med 
Ragnar Ekman f. 02. Barn: Gillis, Erik, Inga-Maj. 
Thyra, Bo-Sture. Postadr.: Kappelshamn. 

Areal: Total 32,4 har. Tax.-v. 5.800. 

Jordart: Fastmarksjord samt lerbl. mylla. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1927. Ladug.. 
loge o. stall uppf, 1914. 1 häst, 3—4 kor. Gården tii: 
släkten genom köp av nuv. äg:s fader, vilken bygg; 
om densamma i dess helhet, Nuv. äg. övertog den 1933 

Äg.: Henrik Carlsson f. 03. Son till Hjalmar Karls- 
son o. h. h. Johanna Karlström f. 18b9. Gift 38 med 
Anna-Lisa Bohlin f. 20. Barn: Walborg, Berit. Kullshage 

Postadr.: Kappelshamn, 

Areal: Total 35,3 har. Tax. -v. 4.000. 

Jordart: överv. myrjord. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. på 1880-talet. Ladug. o. loge uppf. sam- 
tid. 1 häst. Gården till släkten omkr. 1886 genom köp 
av miv. äg:s fader, vilken brukade den till 1932, då den 
övertogs av nuv. äg. 

Äg.: Harry Persson f. 03. Son till August Persson 
o. h. h. Olivia f. Broberg. Gift 33 med Agnes Othberg 
f. 05. Barn: Ingrid, Gun-Britt. Kyrkebys 

Postad! - .: Hangvar. 

Areal: 16 har åker, 45 skog. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Lerbl., stenbunden jord. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog, Manbyggn. uppf. 1912. Ekonomibyggn. 
uppf. 189S o. p& 1900-talet. 3 hästar, 8 Kor, 4 ungdjur, 
5—10 svin, S— 10 får, 30 höns. Gården till släkten omkr. 
1922, då nuv. äg:s fader köpte den av Emil Jonsson. 
Den hade dessförinnan innehafts av Axel Segerdahl. 
Nuv. äg. tillträdde 1937. 

Äg.: Elof Kahlbom f. 1892. Son till Edv. Kahlbom 
o. h. h. Ida f. Sandelius. Kyrkebys 

Postadr.: Hangvar. 

Areal: Total 99,3 har, därav 11 åker, 35,3 skogs- o. 
övr. mark, 3 oodlad mark. Tax.-v. 17.200. 

Jordart: Omväxlande ler- o. sandmylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 
1880-talet, restaur. 1937. Ekonomibyggn. uppf. på 
1870-talet. 2 hästar, 5 kor, 5 — 10 svin, c:a 50 höns. 
Gården till släkten 1933 genom köp. 

Äg.; Selma Nyberg f. Pettersson 1870. Dotter till Os- 
kar Pettersson o. h. h. Johanna f. Sedelius. Gift 1899 
med Olof V. Nyberg. 

Äg.: Innehade 1896—1933 Myrvälder i Tingstäde. 
Kyrkebys 

Postadr.: Hangvar. 

Areal: Total 99,3 har, därav 30 åker, 69,3 skog o. övr. 
mark. Tax.-v. 16.500. 

Jordart: Sand-, ler- o. grusbl. mylla på delv. sten- 
bunden botten. Skogsbest.: Bl. barrskog med inslag av 
lövskog. Manbyggn. uppf. 1856, senare restaur. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1856 o. 1897. i hästar, 1 unghäst, 
9 kor, 5 ungdjur, 5—10 svin, 5 får, 50 höns. Arealen 
delv. täckdikad. Gården till släkten 1840. Den delades 
1850 o. har bl. a. ägts av nuv. äg:s farfar- A. P. Eng- 
ström. Nuv. äg. tillträdde 1920. 

Äg.: Tyko Engström f. 1882. Son till J. Engström 
o. h. h. Maria f. Pettersson. Gift 09 med Ida f. Kahl- 
ström. Barn: Irma, Valter, Leo. Allan, Evald, Tyra, 
Folke, Hans Ake, Maj-Britt. 
Kyrkebys 

Posladr.: Hangvar, 

Areal: Total 25,6 har, därav 13,25 åker, 11,5 skog. 
Tax.-v. 6.300. 

Jordart: Omväxl. jord, pinnlrra, lermylla o. grusbl. 
mylla på fast botten. Skogsboet : Tall- o. granskog. 
Manbyggn. uppf. på 1840- tak-:, senare restaur. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1924. 2 bastår, 3 kor, 2 ungdjur, 5 
svin, 20 höns. Gården kom tnl slakten 1920. Större 
delen av jorden utarrend. 

Äg.: Ernst Malmqvist f. 6/4 1876. Son till Olof W. 
Malmqviat o. h. h. Emma f. Lundin. Gift 2:a gången 
04 med Ida f. Bingström. Barn: Rut f. 1900. 
Kyrkebys, Kyrkvaktarebostället 

Postadr.: Sangvar. 

Areal: Total 34,3 har. Tax.-v. 5.900. 

Jordart: Bl. lätt jord. Skogsbest.: Bl, barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1872. Ladug., loge o. stall uppf. unge- 
fär samtid. 1 ko. Gården Ull släkten genom nuv. äg:s 
morfader Hans Olof Söderström, vilken erhöll marken 
sasim »a va. av dåvarande prästen samt uppförde byggn. 
1872 delv. med hjälp av 250 kr., vilka han som byggn.- 
hjälp erhållit av Karl XV. 

Äg.: Fröken lilisiv Lindgren f. 17. Dotter Ull sjö- 
kapten Per Lindgren o. h. h. Hilda f. Söderström. Sys- 
kon till äg.: Nils f. 02 (gift med Irma f. Engström), 
Tore f. 08. 

Postadr.: Hangvar. Tel. 16. 

Areal: Total 80,7 har. Tax.-v. 14.500. 

Jordart: Pinnlera. Skogsbest.: Bl. barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1925. Ladug., stall o. loge uppf. 1906. 4 
hästar, 3 unghästar, 9 kor samt smådjur. Reakt.-fri 
besätta. Nuv. äg:s fader köpte gården på 1870-talet. 

Äg.: Karl Gårdman f. 1S77. Son till Johan Oskar 
Gårdman o. h. h. Maria f. Östman. Gift 05 med Maria 
Gardell f. 1876, dotter till Tomas Gardell o. h. h. Anna. 
Barn: Anna f. 06, död 29 (gift 27 med Gustaf Kahlbom 
från Kyrkebys, barn: Marian f. 28, Gösta f. 29), John 
f. 08 (avlade studentexamen 1929 vid östra realskolan 
i Stockholm, löjtnant vid I. IS, gift med Irma f. Wret- 
man, barn: Birgitta). 

Äg.: Ordf. i komm.-nämnd. sedan 1924, kyrkovärd. 
led. av kyrko- o. skolråd, samt bank- o. kyrkokaasöl Prästgården -. 

Postadr.: Hangvar. Tel. IB. 

Areal: Total 2,5 har. 

Manbyggn. uppf. omkr. 1855, flygel samtid. Man- 
byggn. inrymmer bostad o. expedition o. flygelbyggn. 
bl. a. konfirmandrum. Prästgården är en bland de 
yngre på Gotland o. uppf. i den vanliga gotländsk) 

Äg.: Kyrkoherde E. W. Gyberg. 
Qvie 

Posladr.: Hangvar. Tel. 13. 

Areal: Total 105,2 har. Tax.-v. 15.500. 

Jordart: Lermylla. Skogsbest.: Bl. barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1876 av nuv. äg:s farfader, flygel 1895. 
Ladug.. loge o. stall uppf. 1894. 3 hästar, 9 kor, 7 — 8 
svin. Gården till släkten, omkr. 1870 genom köp av nuv. 
äg:s farfader Lars Heidenberg, vilken 1887 efterträddes 
av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 1937. I sam- 
bruk drives en annan gård i byn, som tillköpts av nuv. 
äg., o. vars areal o. tax.-v. ingå i ovanstående. 

Äg.: David Heidenberg f. 1895. Son till Albert Hei- 
denberg o. h. h. Mathilda f. Tillman. Gift 17 med 
Gertrud Gullin f. 1886 [barnmorska i Lärbro -Kapp els- 
hamns distrikt). Barn: John f. 20, Karin i. 18 (genom- 
gått Hemse folkhögskola), Mariami f. 19 (genomgått 
Hemse o. Värnamo folkhögskolor). Posladr.: Hangvar. 

Areal: Total 44,4 har, därav 18 åker, 26,4 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 8.700. 

Jordart: Sand- o. grusbl. mylla, delv. på stenbunden 
botten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manby^j:;!. uppf. 
1913. Ekonomibyggn. uppf. 1928. 3 häst.ir. 3 kor. 2 
uns-diur. :i 10 svin, 50 höns. Arealen delv tiifkdikad. 
Riii-den till släkten 1880 genom köp av nuv. ag:» fader. 
Nuv. äg, övertog den 1912 efter stbh. 

Äg.: Julius Johansson f. 1884. Son till Andresa Jo- 
hansson o. h. h. Laura f. Nygren. Gift 12 med Olivia 
f. Mårtensson. Barn:- Margit. Postadr.: Hangvar. 

Areal: Total 44,4 har, därav 18 åker, 26,4 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 6.600. 

Jordart: Delv. stenbunden jord, delv. sand- o. grus- 
mylla. Skogsbest.: Tall- o. granskog. En manbyggn. 
uppf. på 1840-talet, en annan på 1890-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1921. 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 3 — 4 
svin, 30 höns. Gården till släkten 1875 genom nuv, äg:s 
fader. Nuv. äg. inköpte 1898 Kyrkebys Olarve, som 
drives i sambruk med denna gård. Han tillträdde Qvie 
omkr. 1915. 

Äg.: Oskar Björklund f. 1875. Son till Petter Albert 
Björklund o. h. h. Kristina f. Björkander. Gift 03 med 
Agnes Sofia f. Engström. Barn: Karl 1. 06, Märta f. 
11, Ellen Sofia f. 15. Postadr.: Hangvar. 

Areal: Total 32,6 har. Tax.-v. 4.000. 

Jordart: Stenbunden jord på pinnlera. 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. på 1830-talet," 
restaur. Dessutom finnas ladug. o. loge. 1 häst, 2 kor. 
Gården till släkten genom köp i slutet av 1890-talet av 
nuv. äg:s fader, som brukade den till sin död 1938, då 
nuv. äg. tillträdde. 

Äg.: Arne Isaksson f, 05. Son till Adolf Isaksson 
o. h. ,h. Agnes f. Johansson. Syskon till äg.: Manfred 
f. 19Ö0, Kosa f, 01, Lilly f. 03, Alfhild f. 07, Märta f. 10, 
Nanny f. 12, Wiran f. 15. GOTLANDS NATUR förkrympt men lika säregen och på sällsynt- 
heter rik vegetation frestar tillvaron. Flera 
av dessa växter tillhöra egentligen en långt 
sydligare flora. Detta gäller i ännu högre 
grad de rena alvarmarkernas växtlighet. På 
de solstekta kalkstenshällarna leva utom en 
del märkliga former av våra vanliga torr- 
marksväxter åtskilliga exotiska arter som se- 
dan länge lockat skaror av botanister till Got- 
land. Exempel på sådana främlingar äro got- 
landssolvändan, Fuma.na vulgaris, från me- 
delhavsländerna, bergsskrabban, Globularia vulgaris, hemmahörande i Spanien och Syd- 
frankrike och kalknarven, Arenaria gothica, 
som är funnen på Gotland, på Kinnekulle och i 
Schweiz. För att inte tala om Karlsöarnas 
speciella sallat, Lactuca quercimi, eller den be- 
synnerliga ormbunken Phyllitis scolopendri- 
um, hjorttungan, från Karlsöarna och Ardre! 
Lägges härtill förekomsten av några fjällväx- 
ter Pinguicula alpina och fjällgröet, Poa alpi- 
na, blir det tydligt att Gotland för naturforska- 
ren är ett överraskningarnas land, där kanske 
ännu märkliga upptäckter vänta. 
Slite cementfabrik med rankar i förgrunden. 

Foto: Gotlands Turistförei Postadr.: Sangvar, Tel. T. 

Areal: Total 171,7 har, därav 27 åker, 141 skog, 2,5 
ängsmark, 0,5 tomt. Tax.-v. 21.200. 

Jordart: Mylla o. delv. stenbunden jord. Skogsbest. : 
överv. tallskog, lövskog på ängsmarken. Manbyggn. 
uppf. på 1700-talet, påbyggd 1879, två flyglar uppf. 
resp. 1700 o. 1S75. Ekonomibyggn. uppf. 1873. 4 häs- 
tar, 8 nötkreatur, c:a 5 svin, c;a 20 får, 30 höns. Större 
delen av arealen täckdikad. Gården till släkten omkr. 
1815. Nuv. äg:s farfader, som innehade den på 1850- 
talet, hade övertagit den efter sin fader Lars Jönsson, 
som tillträtt genom gifte. Nuv. äg. övertog den 1938. 

Äg.: Gustaf V. S. Segerdahl f. 6/11 1895. Son till 
O. P. A. Segerdahl o. h. h. f. Nordin. 
Si gs ar ve 

Postadr.: Hangvar. 

Areal: Total 134 har, därav 18 åker, 90 skog, 5 odlad 
myrmark, 2 avrösningsmark. Tax.-v. 18.100. 

Jordart: Delv. svart- o. lermylla, delv. pinnlera på 
omväxlande botten. Skogsbest.: överv. tallskog. Man- 
byggn. uppf. i början av 1700-talet. BkonoMbyggu 
uppf. på samma århundrade, stallet påbyggt, senare 
restaur. 4 — 5 hästar, 7 kor, 2 — 3 ungdjur, 3 svin 8— 
10 får, 30 höns. Gården till släkten i början av 1600- 
talet. Dess förste till namnet kände äg. är nuv. äg:s 
farfader Lars Larsson, vars farfader äv-jn innehaft den- 
samma. Nuv. äg. Övertog egend. 1910 efter sin fader. 

Äg.: Sigurd Pettersson i. 1872. Son till Lars Petter 
Pettersson o. h. h. Vilhelmina f. Österdahl. Gift 18 med 
Eugenia Olsson f. 1884. Barn i ett tidigare gifte: Hen- 
ning f. 14 (medl. av S. L. IL). 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1892 — 93. Sk al städ e 

Postadr..- Kappélshamn, 

Areal: Total 49,9 har. Tax.-v. 5.300. 

Jordart: Stenbunden jord. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. av gammalt datum. Ladug.. loge o. stall 
likaledes av gammalt datum, 3 hästar, därav 2 ung- 
hästar, 2 — 3 kor. Nuv. äg. köpte gården 1938 från 
Alfons Svensson. 

Äg.: Holger Karlsson f. 05. Son till Wilhelm Karls- 
son o. h. h. Karin f. Gunn. Gift 27 med Elisabeth Oth- 
berg f. 04, dotter till Sigurd Othberg o. b. h. Matilda. 
Barn: Evy. Postadr.: Hangvar. 

Areal: Total 14 har. Tax.-v. 5.100. 

Jordart: Grusbl. jord samt myrjord. Skogsbest.: Ei. 
barrskog. Manbyggn. uppf. på 1830-talet, senare omb. 
2 hästar, 4 kor. Gården till släkten genom nuv, äg:s 
farfader, vilken efterträddes av sonen Petter Petters- 
son. Egend, är troligen en av de äldsta 1 byn. 

Äg.: Amanda Lehrberg f. 1861. Dotter till Petter 
Pettersson o. h. h. Maria Katarina Olofsdotter, död 05 
Gift 1884 med Elis Lehrberg, f. 1859, död 23. Foster- 
barn: Nils f. 1889, Olga f. 04 (gift 23 med Gustaf Flod- 
man, barn: Gunnel, Börje, Ethel, Inga-Gerd). 
Snäckers 

Postadr.: Kappelsliamn. 

Areal: Total 71,6 har, därav 19 åker, 52,6 skogs- hagmark. Tax.-v. 12.700. 

Jordart: Grus- o. lerjord samt sand- o. svartmylla. 
Skogsbest.: Barrskog med inslag av lövträd. Mån- 
hymn, uppi". i början av 1900-talet, senare restaur. Eko- 
nomibyggn. uppf. ungefär samtid, rned manbyggn.. 
restaur. 1935, vedbod o, hönshus uppf. 1926. 3 hästar 
5 kor, 2 ungdjur, 4 svin per år, ett 30-tal höns, Reakt.- 
fri besättn. Nuv. äg. köpte gården 192-1 från Per Pers- 
Äg.: Karl Pettersson f. 1876. Son till Joh. Pettersson 
o. h. h. Anna Lovisa f. Ersson. Gift 1899 med Emma 
Karlsson f. 1870. Barn: Erik f. 1900, Kally f. 02 (gift 
med Karl Ringvall). 

Äg.: Har tidigare innehaft överstekvarn i Lumme- Postadr.: Kappelsliamn. Jordart; Delv. lerjord. Skogsbest.: Bl, barrskog 
Manbyggn. uppf. 1860— 70. Ladug., loge o. stall uppf 
samtid. 1 häst, 4 kor samt ungdjur, 8—10 göds vin. 
Gården till släkten genom nuv, äg:s föräldrar. . 

Äg.: Änkefru Johanna Dahlkvist f. 1865. Dotter till 
framlidne rusthållaren J. Pettersson. Gift 1893 rned 
!:ill>-.!;..i!:;-n,., Hugo Dahlkvist, död 20. Barn: Yngve 
f. 1894 (gift 33 med Irenia Magnusson f. 11, barn- 
Sven). Postadr.: Kappelsliamn. 

Areal: Total 17,9 har, därav 5 åker, 12,9 skogs- o. 
hagmark. Tax. -v. 4.800. 

Jordart: Delv. grusjord o. delv. lerjord på pinnmo- 
botten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf, 1937 
av nuv. äg. Ekonomibyggn. uppf. 1928, likaledes av 
nuv. äg,, hönshus o. snickarbod uppf. 1939. 1 häst, 3 
kor, 1 ungdjur, 4 svin per år, ett 30-tnl höns, Reakt- 
fri besättn. Gärden till släkten genom köp av nuv. äg:s 
farbroder Jacob Pettersson, vilken ef Levt räddes av nuv 
äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 1920. 

Äg.: Selma Johansson f. 1881. Dotter till Niklas 
Jacobsson o. h, h. Augusta f. Andersson. Gift 21 med 
Rlis Johansson f. 1ST-I, son till Gustav Johansson o. h. n. 
Karolina f. Johansson, 

Snäckers 

Postadr.: Kappelsliamn. 

Areal: Total 12 har. Tax.-v. 3.800. 

Jordart: överv. grusjord. Skogsbest.: Bl. barrskog 
Manbyggn. uppf. för c:a 200 år sedan. Ladug. uppf. 
på 1740-talet. 2 hästar, 2 kor samt ungdjur, 2 svin. 
Gården är omkr. 200 år gammal. Den kom till släkten 
genom Mårten Österman. 

Äg.: Änkefru Alma Larsson f. 1870. Dotter till Ras- 
mus Nordahl o. h. h. Josefina f. Andersson. Gift med 
Lorens Larsson, f. 1852, död 33. Fosterbarn: Karl 
Svensson f. 06 {gift 35 med Emmy Lundin f. 08, barn: 
Evert) . 

Gården brukas av fostersonen. HANGVAR 
Su der bys 

Postadr.: Hangvar. 

Areal: Total 206,5 har, därav 20 åker, 186,5 skogs- 
o. övr. mark. Tax.-v. 20.000. 

Jordart: Svart- o. sandmylla samt delv. stenbunden 
jord. Skogsbest.: Bl. barrskog, något ekskog. Man- 
byggn. uppf. i mitten av 1700-talet, flygel på 1860-talet. 
Ekonom iby gg n. uppf. i början av 1800-talet. 4 hästar. 
2 unghästar, S kor, 5 ungdjur, 5 — 10 svin, c:a 10 får, 
c:a 50 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården, som 
vid förra sekel skifte t beskrives som prästgård, kom 
till släkten i arrende 1900. Den inköptes 1909 från 
grosshandl. Degerman, 

Äg.: Olof Segerdahl f. 1855. Son till Mattis Seger- 
dahl o. h. h. Elisabet f. Lundin. Gift 1882 med Hulda 
f. Lindberg, död 37. Bara: Maria f. 1883, Hjalmar f. 
1890, Svante f. 1893, Laura f. 1895, Gunhilda f. 1898. Postadr.: Hangvar. 

Areal: Total 84.5 har. Tax.-v. 14.900. 

Jordart: Lermylla o. myrjord. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manliy^u. uppf. 1SÖ6 av Oskar Lindahl. Ladug. 
o. loge uppf. samtid. 2 — S hästar, 4 kor. Gården har varit 
i släktens ägo sedan 1869, då Oskar Lindahl genom 
gifte med Katarina Vibarg blev äg. till densamma. O. 
Lindahl blev sedermera omgift med Katarina Mårtens- 
son. Dennes son i första giftet Edvard Lindahl, gift 
med Maria f. Tonbei'5. tilHrädiie diiroii er iiiivden samt 
innehade den till sin död 1918, då sonen, nuv. äg. över- 
tog den. 

Äg.: Martin Lindahl f. 11. Gift 38 med Helny Vallin 
f. 16, dotter till Fredrik Vallin o. h. h. Gerda. 
Vesterhuse 

Postadr..* Kappelshamn. 

Areal: Total 207 har, därav 42 åker, 150 skog, 15 myr. Skogsbest. : Barrskog. 
Ekono mibyggn. uppf. 
■, 12 å 14 notkrea- '. 22,000. 

Jordart: Bl. ler- o. mull jord. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1900. 
samtid, med manbyggn. 3 å 4 Ii 
tur, 8 svin, ett 50-tal höns. 

Äg.: Godsäg. G. A. Samuelsson, Stockholm. 

Arr.: Gustaf Dahlbom f. 03. Son till Johan Dahlbom 
0. h. h. rda f. Persson. Gift 28 med Märta f. Nyqvist. 
Barn: Bert, Maris-Louise, Sten, Kjell. 
Havdhem HAVDHEMS socken av Gotlands södra härad är 
belägen ganska sydligt eller närmast norr om Grot- 
Itagbo. Den når med en smal kil fram Ull Nisseviken 
å västra kusten. Socknen upptages av omväxlande 
åkerjord och annan mark. såsom skogs- och ängamark 
samt grus-, häll- och myrmark. 

Brukningsdelarna uppgå Ull c:a 125. Någon Indu- 
stri bedrives, mest mejeri- och kvarnrörelae for traktens 
eget behov. 

Kornminnen: Stenar med sliprännor äro anteck- 
nade från Antarve, Bols, Libbenarve m. fl. ställen. 
Dessutom finnas järr.ålder.slämningar. såsom gravar 
delvis under flat mark vid Anmngakra och Sigers aamt 
vid norra sockengränsen och fyra runristningar. Ett 
silverfynd är gjort vid Bols, ett guldfynd vid I lavor. 
Areal: 35,54 kvkm. Enligt 193S års fastighetstaxering är agovidden: 1,693,2 har åker, 56.7 tomt och träd- 
gård, 17,2 slåtteräng, 40,5 kultiverad betesäng, 248,2 annan beteeäng, 1,049.4 skogsmark. 366,1 övrig mark. 
Jordbruksvälde: 1.348.100 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 43.900 kr. Skogsvärde: 
162.100 kr. Tomt- och industri värde: 2.500 kr. Invånarantal: 853 (1939). 

Kyrkan har kor och långhus från mitten av 1100-talet. Långhusets övre del och vissa dekorationer å 
korportalen stamma dock liksom tornet fvån 1200-talet. En reparaUon företogs 1912. varvid tornet något 
sänktes. I absidens fönstersmygar märkas rester av målade ornament i klart hyzuntinsk stil. 
Kyrkoherde: Hoffman. Josef. 
AHmungs Lilla 

Postadr.: Havdhem. Tel. 15. 

Area!: Total 80,5 har, därav 30 åker, 38 skog, 10 
betesmark, 2,5 övr. mark. Tax.-v. 38.000 (underlydande 
gårdar i Hablingbo o. Eke socknar 5.000). 

Jordart: Huvudsak!, mylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tallskog. Manbyggn. enl. sägen 140 år gammal, restaur. 
efter hand. 5 hästar, 1 tjur, 15 kor, 6 ungdjur, 15 svin 
i medeltal, 3—10 får, 100 höns. Gärden kom till släkten 
i början av 1700-talet, då den inlöstes från Staten. Lars 
Mattsson, farfars farfar till nuv. äg:s maka, överlät 
den till sonen Lars Mats son. Denne överlät den i sin 
tur till sonen Lars Levander o. denne till sonen Matts 
Levander, som innehade den til! 1902. dä nuv, äg. till- 
trädde. 

Äg.: Johan Timoteus Jacobsson. Son till Jacob 
Thomsson o. h. h. Kristina. Gift 26/9 1896 med Emma 
Levander. Barn: Karl f. 1898, Elsa f. 04. 

Allmungs Lilla 

Postadr..- Havdhem. Tel. 50. 

Area!: Total 48 har, därav 25 åker, 22 skog, 1 övr. 
mark. Tax.-v. 23.000. 

Jordart: Styv lera, lermylla o. sandbl. jord på ler- 
botten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. på 
1700-talet, påbyggd på 1850-talet, restaur. 1934. Eko- 
tiomibyggn, uppf. 1904—06, restaur. 1930. 4 hästar, 1 
unghäst. 9 kor, 8 ungdjur, 10—15 svin, 100 höns. Går- 
den till släkten på 1740-talet o. ägdes då av Thomas 
Porsson. svärfars far till en herr Jacobsson, vars dotter 
Bina blev gift med nuv. äg:s svärfader. Nuv. äg. till- 
trädde 1911. 

Äg.: Fredrik Pettersson f. 29/4 1872. Son till Olof 
Pettersson o. h. h. Margareta. Gift 12/7 08 med Agnes 
f. Levander. Barn: Anna f. 10. HAVDHEM 
Allmungs Lilla. ■MttjiiuåFti' ' - 
Havdhem. 

Areal: Total 4 har, därav 3 åker. 1 tomt o. skogs- 
mark. Tax.-v. 4.100. 

Jordart: Sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
skog 1 . Man- o. ekonomi by g-gn. uppf. 1903. 1 häst. 3 
kor, 2 svin, 45 höns. Nuv. äg. inköpte gården 1922, da 
15 har jord avsöndrades. 

Äg.: Randolf Larsson f. 14/12 1895. Son till Nioklai 
Larsson o. h. h. Gabriella f. Boberg. Gift 14/12 21 med 
Jenny f. Johansson. Barn: Maj, Nils, Stina. 

Allmungs Stora 

Postadr.: Havdhem. Tel. 16. 

Areal: Total 70.4 har, därav 40 åker, 30 skog, 0,4 övr. 
. mark. Tax.-v. 34.300. 

Jordart: Lermylla o. sandbl. lerjord samt myrjord ps. 
lerbotten. Skogsbest.: öven', tallskog. Manbygp 
uppf. i början av 1700-talet, restaur. 1937. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1889 — 90, restaur. efter hand. 5 hästar. 1 
unghästar, 13 kor, 12 ungdjur, 25— -30 svin, 100 hön-,. 
Traktordrift. Arealen täckdikad. Gården till släkten 
1911 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Jacob Johan Aug. Jacobsson f. 24/9 1887. Son 
till Jacob Petter Jacobsson o. h. h. Johanna f. Krusell. 
Gift 29/6 12 med Olga Matilda f. Mattsson. Barn: Gösta 
f. 13, Arne f. 17. 

Äg.: Landstingsman 1930 — 38. Styr. -led. i Bavdhemi 
Sockens Sparbank. Kassör i riö;lra Gotlands kreaturs- 
för.säkringsfören. F. d. ordf. i komm. -nämnd., f. n. v. 
ordf. Ord!', i konsm. -stämman o. komm.-fullm., v. ordf. 
o. kassaförvaltare i styr. för Gol. lan 'is läns lolkhög- i 
lantmannaskola. Revisor i landslingct ett 10-tal år m. 
fl. uppdrag. 

Allmungs Stora 

Postadr.: Havdhem. Tel. 42. 

Areal: Total 57,7 har, därav 30 åker, 26 skog, 1.7 
Övr. mark. Tax.-v. 27.000. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Överv. tallskog. Manbv^ffn. uppl". 1871, restaur. 
på 1890-talet. Ekonomibyggn. uppf. på 1870-talet. tilib. 
o. restaur. 1910. 4 hästar, 1 unghäst, 1 tjur, 10 kor, 7 
ungdjur, 15—20 svin, 100 höns. Arealen täckdikad 
Gården till släkten omkr. 1868, då nuv, äg:s svärfars 
svärfader Lars Petter Johansson köpte den av sin svär- 
fader Klas Ahlin. Den övergick därefter 1897 till An- 
ders Theodor Mattsson f. 30/11 1868, son till Matlai 
Mattsson o. h. h. Jacobina f. Larsson o. gift 14/6 1895 
med Ada f. Johansson. Nuv. äg. tillträdde 1938. 

Äg.: Elmer Thomsson. Gift med Annie Kristina 
1900. 

Allmungs Stora 

Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 13 har, därav 6 åker, 6 skog, 1 övr. 
mark. Tax.-v. 6.600. 

Jordart: Lermylla på rödlera. Skngsbest.: Något löv- 
skog. Manbyggn. uppf. på 1880-talet. Ekonomibvct 
uppf. på 1900-talet, tillb. 1906— 13. 2 hästar, 1 ungbäsl 
6 kor, 2 ungdjur, 8 svin, 50 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården till släkten på 1880-talet. Nuv. äg. 
övertog den 1928. 

Äg.: Johan Oskar Allmodin f. 15/1 1880. Son till 
Oskar Allmodin o. h. h. Maria f. Larsson. Gift 06 mot: 
Ida Maria f. Löfqvist. Barn: Rut Maria f. 09. HÄVDHEM B^ ^^ Postadr.: Havdhem. Tel. '/I C. 

Areal: Total 64,7 har, därav 32 åker, 32,7 skogs- o. 
betesmark. Tax. -v. 24.300. 

Jordart: överv. lerjord. Skogsbest.: Tallskog. Man- 
byggn. uppf. 1886. Ekonomibyggn. uppf. året därförut 
3 hästar, 1 unghäst, 13 kor, 10 ungdjur. 15 svin, 80 höns. 
Arealen helt täckdikad. Gården till släkten i slutet av 
1700-talet. 

Äg.: Carl Kviberg f. 1885. Son till Ludvig Kviberg 
o. h. 11. Katarina Andersdotter. Artnin ga i: ra 

Postadr.: Havdhem. Tel. 7. 

Areal: Total 64,7 har, därav 22 åker, 42,7 skogs- o. 
betesmark. Tax. -v. 24.000. 

Jordart: Ler-, sand-, mull- o. myrjord. Skogsbest.: 
överv. tallskog, något björkskog. Manbyggn. uppf. 
1814. Ladug. uppf. 1895, magasin 1911, svinhus 1933. 
■'• hästar, S kor, G ungdjur, IL' svin. S får, 70 höns. Area- 
len delv, rördikad. Gården till släkten i slutet av 1700- 
talet. 

Äg.: Fröken Ebba Linnea Nylund f. 1898. Dotter till 
Oskar Nylund o. h. h. Katarina f. Hansson. Anningåkra 

Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 47 Siar, därav 25 åker, : 
17.800. 

Jordart: Lera o. sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. skog. Manbyggn. uppf, 1868. Ekonomibyggn. delv. 
uppf. 1898 — 99, delv. senare. 5 hästar, 8 kor, 8 ung- 
djur, 10 svin, 80 höns. Nuv. äg. Övertog gården 1928 
efter sin svärfader Hans Hansson. 

Äg.: Gustav Nilsson f. 1897. Son till Albert Nilsson 
o. h. h. Anna f. Larsson. Gift 24 med Ebba f. Hansson. 
Barn: Gunhild, Ingrid, Folke, Hans. 2 skog. Tax.-i i 1 

m. . 


■1 ! |gg| Antarve 

Postadr.: Havdhem. Tel. %h B. 

Areal: Total 44,5 har, därav 18 åker, 24 skog, 2,5 Övt. 
mark. Tax.-v. 14.300 (1/32 mtl i Hablingbo s:n 4.000). 

Jordart: Överv. lerjord på lerbotten, något sandbl. 
jord. Skogsbest.; Björkskog. Manbyggn, uppf. 1898, 
magasin 1916. 4 hästar, 9 kor, 4 ungdjur, 5 — 10 svin, 
3 får, 60 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten i slutet av 1700-talet. Förste kände äg. är nuv. 
äg:s svärfaders svärfader Olof Hansson, som tillträdde 
genom gifte. Dennes dotter Josefina blev g:ft 1895 med 
Carl Fritjof Cederlund, nuv. äg:s svärfader. Nuv. äg. 
övertog gården 1929. 

Äg.: Ivar Emanuel Ronström f. 05. Son till Emil 
Ronström o. h. h. Amanda f. Larsson. Gift 29/7 27 
med Agda Dora Josefina f. Cederlund. Barn: Ivan f. 
28, Birgit f. 29, Bengt f. 31, Suno f. 34. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1924 — 25. HAVDHEM 
Postaär.: Havdhem. 

Areal: Total 36,5 har, därav 17,5 åker, 18 skog, 1 övr. 
mark. Tax.-v. 14.300. 

Jordart: överv. mylla på ler- o. grusbotten samt styv 
lerjord. Skogsbest.: Huvudsakl. björkskog-, något tall- Slanbyggn. uppf. 1875. Ekonomibyggn. uppf. 
i hästar, 1 unghäst, 7 kor, 4 ungdjur, 8 svin, 125 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten skog. 
1900. 

1934. 

Äg.: Gästa Karl Johan Pettersson f. 17/2 08. Son 
till Emanuel Pettersson o. h. h. Helga f. Karlsson. Gift 
31 med Ida Sofia f. Hafdelin. Barn: Stina f. 31. Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 30 har, därav 17 åker, 13 skog. Tax.-v. 
12.000. 

Jordart: Sand-, ler- o. mulljord. Skogsbest.: överv. 
barrskog, något lövskog. Manbyggn. uppf. 1882. Eko- 
nomilivjjgn. uppf. 101-1. 1 hästar, 10 nötkreatur, 10 svin, 
75 höns. Gården till släkten i början av 1700-talet. 
Den består av 4 delar, nämligen Antarve o. Hemöstris 
i Havdhems s:n samt Söderqvie o. Bruns i Grötlingbo 

Äg.: Hugo Andersson f. 20/9 1890. Son till Johan 
Andersson o. h. h. Karolina f. Nilsson. Gift 6/7 18 med 
Elsa Matilda Alfrida f. Klaesson. Barn: Einar, Bertil. Postadr.: Havdhem. Tel. 1. 

Areal: Total 100 har, därav 50 åker, 20 skog, 30 övr. 
mark. Tax.-v. 41.900. 

Jordart: Lermylla o. grusjord. Skogsbest.: Överv. 
tallskog, något björkskog. Manbyggn. troligen uppf. 
omkr. 1750. Ladug. med stall o. magasin uppf. 1902 
—04. 4 hästar, 35 nötkreatur, 20 svin, 12 får, 100 höns. 
Arealen till största delen täckdikad. Gården har varit 
i släktens ägo sedan 1700-talet. Den utgjordes tidigare 
av 7/16 mtl Bols. 

Äg.: Henric Devander f. 13/6 02. Son till landstings- 
man K. J. Levander o. h. h. Sofia f. Pettersson. Gift 
21/10 39 med Margaretha f, Petersson. Barn: Karl- 
Henrik. 

Äg.: Led. av Gotlands läns landsting, v. ordf. i Havd- 
hems komm.-fullm,, v. ordf, i styr. för Gotlands andels- 
släkte rifören. u. p, a., led. av Gotlands södra vägdistrikti 
vägatyr., ordf. i Gotlands distrikt av S. L. U. Led. av 
Gotlands skytteförb:s styr. samt Gotlands hemvärns- 
krelsnimmd. Landstonnslöjtnant. 

Bols, Lilla Ros ar ve 

Postadr,: Havdhem. 

Areal: Total 25 har, därav 15 åker, 10 skog, Tax.-v. 
7.800. 

Jordart: Ler-, grus- o. mulljord. Skogsbest.: överv. 
björkskog, något tallskog. Manbyggn. uppf. 1866. 
Ekonomibyggn, uppf. 1928. 3 hästar, 8 kor, 5 svin, 50 
höns. Arealen delv. täckdikad. Gården utgordes av 
58 har tills den styckades 1911, då den kom i nuv. släkts 
ägo. 

Äg.: Thure Pettersson f. 04. Son till Johan Petters- 
son o. h. h. Karolina f. Lingvall. Gift 26 med Astrid 
Maria f, Pettersson. Barn: Dagny, Mariana, Wonnv 
Olle. HAVDHBM 
B ur ge 

Postadr.: Havdhem. Tel. 11 B. 

Areal: Total 31,9 har, därav 20 åker, 11,0 skog o. be- 
tesmark. Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Lerjord o. sandmylla på lerbotten. Skogs- 
best: Tallskog, något björkskog. Manbyggn. uppf. 
1903. Ekonomibyggn. uppf, 1923. 3 häsiur. 2 unghäs- 
tar, 7 kor, 3 ungdjur, ä svin, 75 höna. Arealen delv. 
tackdikad. Gården till släkten 1905 genom gifte. 
- Äg.: Arthur H. L. Larsson f. 1898. Son till Alfred 
Larsson o, h. h. Maria f. Nilsson. Gift 24 med Elin f. 
Persson. Barn: Sture, Elsie, Britt, Estrid. B ur ge 

Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 28 har. därav 15 åker, 13 skog. Tax. -v. 
8.000. 

Jordart: Lera o. något sandjord. Skogsbest.: Huvud- 
saiti. tallskog. Manbyggn. uppf. i början av 1700-talet, 
påbyggd 1875. Ekonomibyggn. uppf. 1897 o. 1914, 
drängstuga 1915, hönshus samtid. 2 hästar, 8 kor, 5 
svin, 3 får, 60 höns. Gården har varit i släktens ägo 
sedan 1785. Den övertogs 1940 av nuv. äg. efter bro- 
dern, vilken avled detta år. 

Äg.: Karl Pettersson f. Id73. Son till Per Jespersson 
o. h. h. Magdalena f. Kviberg. 

Gimbrings 

Postadr.: Havdhem. Tel. 29 B. 

Areal: Total 64,3 har, därav 30 åker, 33 skog. Tax.-v. 
25.100 (1/24 mtl i Grötlingbo 600). 

Jordart: Lera o. sandal, jord på lerbotten. Skogsbest.: 
Tallskog, något lövskog. Manbyggn uppf 1888, senare 
restaur. Ekonomibyggn. uppf. 1893. magasin 1927. 5 
hästar, 1 unghäst, lii kor. 11 ungdjur, 10 svin, 7 får, 100 
hons. Arealen tackdikad. Gärden til', släkten på 1870- 
talet genom köp av nuv, äg:s fader från Lars Petter 
Hansson, vilken var släkt med den förres maka. Nuv. 
äg. tillträdde 1908. 

Ag.: Karl Oskar Olsson f. 9/12 1879. Son till Olof 
Olofsson o. h. h. Amalia f. Rosendahl. Gift 06 med 
Selma Karolina f. Lagergren. Barn: Svea f. 09, Anna 
f. 10. 

Äg,: Revisor för samtl. Havdhems s:ns kassor. P. d. 
led. av komm. -nämnd. Genomgick Hemse folkhögskola 
1902—03. 

Gimbrings 

Postadr.: Havdhem. Tel. 30 A. 

Areal: Total 51 har, därav 18 åker, 32 skog. Tax.-v. 
26.000. 

Jordart: Styv lerjord på lerbotten. Skogsbest.: Hu- 
vudsakl. tallskog, något lövskog. Manbyggn. uppf. 
1808, flygel 1S68. Ekonomibyggn. uppf. 1905, magasin 
1910. 5 hästar, 2 unghästar, 14 kor, 12 ungdjur, 5 mo- 
derauggor, 11 får, 100 höns. Arealen tackdikad. Går- 
den tiil släkten omkr. 1683, då gårdarna i Gimbrings stå 
omtalade, dock utan att deras storlek i areal är känt. 
Större delen av Gimbiings iiiades tidigare av en Thoms- 
son. Nuv, äg:s farfar blev innehavare av gården genom 
gifte med Anna Gertrud Olofsdotter. Nuv. äg. tillträd- 
de 1916. 

Äg.: Lars Karl Herman Hedergren f. 17/2 1880. Son 
till Lars Petter Hedergren o. h. h. Katarina, 1 Persson. 
Gift 6/9 08 med Berta Jacobina f. Rosendahl. Barn; 
Karin f. 12, Edmund f. 18. 

Äg.: Led, av kyrkoråd, o. fattigv.-styr. 

Gimbrings 

Postad?.: Havdhem. Tel. 39 A. 

Areal: Total 33,5 har, därav 16 åker, 16 skog. Tax.-v. 
16.500. 

Jordart: Lermylla o. lerjord på lerbotten. Skogabest.: 
Tallskog. Manbyggn. uppf. 1881, senare restaur. o. om- 
ändrad. Ekonomibyggn. uppf. 1901, övr, byggn. 1933. 
3 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 4 ungdjur, 10 — 20 svin, 
70 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten på 
1740-talet. Nuv. äg:s farmors farfar Rasmus Anders- 
son övertog den genom gifte. Nuv. äg:s farfar Olof 
Fredriksson gifte sig även till gården o. innehade den 
1855 — £3, varefter nuv. äg:s fader övertog densamma. 
Nuv. äg. tillträdde 1923. 

Äg.: Olof Felix Olsson f. 14/1 1892. Son till Per 
Olsson o. h. h. Henrietta f. Larsson. Gift 25/5 23 med 
Ada f. Andersson. Barn: Dagmar f. 28, Ingvar f. 31, 
Bengt f. 33. 

Äg.: Genomgick högre folkskola 1906 — 07 samt Hemse 
folkhögskola 1910—11. Elev i Skåne 1912—13. Ordf. 
i pens.-nämnd. o. tjurfören. m. m: 

Havor 

Po3tadr.: Havdhem. Tel. 62. 

Areal: Total 81,7 har, därav 35,8 åker, 25 skog, 20 
myr o. kultiv. betesmark, 0,9 övr. mark. Tax.-v. 51.300. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
lövskog. Manbyggn. uppf. på 1880-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. omkr. 18S5, svinhus 1917, arbetarbostad 
1918, lada o. magasin 1934. 3 hästar, 25 kor, 15 ung- 
djur, ett 40-tal svin, 100 höns. Åkerarealen täckdikad. 
Gärden har gått i arv från far till son sedan 1728 eller 
i 8 generationer. Nuv. äg. tillträdde 1937. 

Äg.: Anders Karl Hermansson f. 15/7 1900. Gift 18/9 
31 med Maria f. Mathsson. Barn: Beata f. 33, Mats- 
Herman f. 34, Eva f. 36. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola o. Bjärka-Säby 
lantbruksskola 1917 — 20. Ordf. i Havdhemsortens för- 
soksring o. Havdhems kontrollfören. 

Postadr,: Havdhem. Tel. 1SS A Hemse. 

Areal: Total 46,5 har, därav 35 åker, 11,5 skogs- o. 
betesmark. Tax.-v. 25.500. 

Jordart: överv. mulljord, något lera. Skogsbest.: 
Tallskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1840. Ladug. uppf. 
1936—38. 4 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 10 ungdjur, 12 
svin, 100 höns, 3 gäss. Arealen täckdikad. Gården till 
släkten 1934 genom köp. 

Äg.: Artur Jacob Manfred Jacobsson t. 13. Son til! 
Karl Jacobsson o. h. h. Tekla f. Karlström. Gift med 
Hilma M. A. f. Jacobsson. 

HemÖstris 

Postadr.: Havdhem. Tel. 66. 

Areal: Total 49 har, därav 30 åker, 13 skog, 6 kultiv. 
betesmark. Tax.-v. 27.000. 

Jordart: Ler- o. grusmylla. Skogsbest.: Barr- o. lov- 
skog. Manbyggn. uppf. 1938. Ekonomibyggn. uppf. på 
1890-talet, senare om- o. tillta. 4 hästar, 2 unghästar, 15 
kor, 6 ungdjur, 25 svin, .100 höns. Större delen av area- 
len täckdikad. Gården till släkten 1879. Nuv. äg:s 
svärfader innehade den 1893 — -1931. 

Äg.: Olof Öberg f. 05. Son till Arvid Öberg o. h. h. 
Alma f. Larsson. Gift 29 med Agnes f. Persson. Barn: 
Gertrud f. 31, Ulla Britt f. 33. HAVDHEM 
iiS? 
■| i ni 
Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 6,8 har, därav 3 åker T 3,8 skogs- o. be- 
tesmark. Tax.-v. 4.300. 

Jordart: Ler- o. grusjord. Skogsbest. : Tallskog. Man- 
byggn, uppf. 1919. Ekonomibyggn. uppf. året därpå. 2 
kor, 1 ungdjur, 2 svin, 40 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården till släkten i slutet av 1700-talet. 

Äg.: Johan Arthur Oskar Johansson f. 1889. Son 
till Johan Persson o. h. h. Marta f. Nilsson. Gift 18 
med Anna Maria f. Klaesson. Barn: Bengt o. Sven f. 
19, Maria f. 22. Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 6,5 har, därav 3 ålter, 2 skog, 1,5 ängs- 
mark. Tax.-v. 3.800. 

Jordart: Mestadels lerjord. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn, uppf. omkr. 1835. Ladug. uppf, 1930. 2 
kor, 2 svin, 25 höns. Gården till släkten i slutet av 
1700-talet. Den har sedan nu v. äg:s föräldrar slutat att 
bruka den uppdelats i sex delar. 

Äg.: Byg^yiiäslan. 3 Einrik Klasson f. 05. Son till Ar- 
vid Klasson o. h. h. Karolina f, Nilsson. Gift 28 med 
Kally f. Havdell. Barn: Arne, Gerd. Hestlunds Lilla 

Postadr.: Havdhem. Tel. 18 A. 

Areal: Total 27,5 har, därav 15 åker, 11 skog. Tax.-v. 
16.000, i Grötlingbo s:n 1.600. 

Jordart: Ler- o. svartmylla samt sandbl. jord på ler- 
o. sandbotten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 
på 1880-talet, vinkel byggn. ir>27. Ullb. 1935. Ekonomi- 
byggn. uppf. pä 1380-talet, restaur. 1924, svinhus uppf. 
1932, mag-asin 193-1. 3 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 5 ung- 
djur, 30 svin, 100 höns. För driften finnes lastbil. Stör- 
re delen av :i.roalen täckclik:ul. Garden till släkten 1923. 

Äg.: Karl Olof Gust. Persson f. 24/10 1897. Son till 
Per Persson o. h, h. Matilda f. Rosengren. Gift 27/1 
23 med Mimmi f. Magnusson. Barn: Börje f. 23, Märta 
f . 25. Hestlunds Lilla 

Postadr.: Havdhem. Tel. U B. 

Areal: Total 32,5 har, därav 13,5 åker, 11 skog, 8 be- 
tesmark. Tax. -v. 12.000. 

Jordart: Ler- o. mulljord samt sandmylla. Skogsbest.: 
överv. tallskog, något björkskog. Manbyggn. uppf. 
1900, omb. 1920. Ladug. uppf. 1026, magasin 1033. 3 
hästar, 9 kor, 5 svin, 50 höns. Arealen delv. täckdikad. 
Gården till släkten genom köp 1934. 

Äg.: Karl Josef Hansson f. 1892. Son till August 
Hansson o. h. h. Maria f. Larsson. Gift 34 med Hildur 
i, död 29/5 40. Barn: Einar. 
Akebäck AKBBÄCK5 socken av Gotlands norra härad är 
belägen någon mil sydöst om Visby. Det ar Gotlands 
såväl till ytvidd som invånarantal minsta socken. Lan- 
det är här flackt, fördelningen mellan skog och odlad 
bygd sådan, att socknens östra del är uppodlad, medan 
den västra är skogbevuxen. Jordarten utgöres till stor 
del av mylla på lerbotten. 

Jorden är uppdelad på ett 25-tal brukningsdelar. 
I Akebäck bodde Botair, den man, som enligt sagan 
byggde de första kyrkorna på Gotland, nämligen dem 
vid Kulstäde i Valls socken och Vi, där senare Visby 
uppstod. 

Fornminnen: Frän Kransåker äro antecknade en 
stensättning och husgrunder av den typ, som brukar hänföras till 200- eller 300-talet e. Kr., s. k. kämpagra- 
var. I övrigt finnas inga fornlämningar av betydelse. 

Areal: 10,76 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 422 har åker, 12,3 tomt och träd- 
gård, 14 slåtteräng, 10,7 kultiverad betesäng, 14,3 annan betesäng, B42.1 skogsmark, 31,8 övrig mark. 

Jordbruksvärde: 406.000 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 27.400 kr. Skogsvärde: 
100.500 kr. 

Invånarantal: 159 (1939). 

Socknen namnes under 1500-talet som "Aakabak". Den är annex till Roma. 

Kyrkan är uppförd av huggen och tuktad kalksten samt enligt en medeltida anteckning invigd 1149. Tor- 
net är yngre än den övriga kyrkan och byggt i mitten av 1200-talet. Det har tre våningar. Den nedersta av 
dessa har i söder en romansk portal, som ursprungligen har motsvarats av en liknande på norra sidan. I por- 
talen synes märke efter en vigvattensten. I väster faller dagsljuset in genom ett större fönster i grekisk kors- 
form. Den andra tornvåningen upplyses endast genom två mindre gluggar i söder och väster, under det att 
övervåningen åt alla håll har två romanska genom kolonetter tudelade fönsteröppningar. Kyrkans långhus 
har platt innertak av trä. Det har två fönster, ett i norr och ett i söder, båda starkt omändrade under senare 
tider, så att någon uppfattning om deras ursprungliga utseende ej kan erhållas. Det fortsattes i öster av det 
lägre koret, som täckes av ett i kyrkans längdriktning löpande tunnvalv av sten, och sedan kommer en absid 
med halvt kupolvalv. Även till koret hör en rundbågig sydportal, som emellertid numera är igenmurad. I 
närheten av denna synes å utsidan bilden av en liggande man med en stav i vardera handen. En i senare tid 
omändrad fönsteröppning finnes här. Kyrkan äger en medeltidsdopfunt, som dock saknar större konstnärligt 
värde. Gravstenar från medeltiden saknas såväl inne i kyrkan som å kyrkogården. 
Kyrkoherde: Ruhr, Artvid Gustav Teofil. 
Postadr.: Akebäck, Visby. Tel. 8 A Rosendal. 
Areal: Total 131 har, därav 36,5 åker, 89,5 skog, 5 
ängs- o. övr. mark. Tax.-v. 53.300. 

Jordart: Omväxlande ler-, sand- o. grusmylla. Skogs- 
best.: Tall-, gran- o. delv. lövskog. Manbyggn. uppf. 
1788, om- o. tillb. 1914—15. Ekonomiby™^. uppf. 1860, 
magasin 1897, lada 1912, honshus 1928. 6 hästar, 2 ung- 
hästar, 14 kor, 6 ungdjur, 10—15 svin, c:a 30 får, 225 
höns. Arealen till största delen täckdikad. Gården ull 
släkten omkr. 1649. Den innehades 1687 av Hans Hans- 
son o. har sedan gått i arv från far till son till 1883, 
då nuv. äg:s morfar Petter Nilssons dotter blev 
gift med J. A. Endrell från Hanes i Endre, varefter 
nuv. äg. övertog gården 1918, 

Äg.: Johannes Gust. Petrus Endrell f. 12/6 1886. Son 
till Johannes Anton Endrell o. h. h. Wendla f. Nilsson. Gift 26/3 med Lydia f. Johansson. Barn: Hans f. 15, 
Bengt f. 19, Anne-Maj f. 24. 

Äg.: Nämndeman sedan 1932. Ordf. i komm.-stämman olika perioder. Ordf, i skogsvårdskommittén se- 
dan .1932. Skiftesgodeman sedan 1928. V. ordf. i skolråd m. m. Genomgick Hemse folkhögskola 1904. HAVDHEM 
Hestlunds Stora 

Postadr.: Havdhem. Tel. 71 A. 

Areal: 12,5 har åker, 11,5 skog, 1,5 betesmark. Tax. -v. 
13.400. 

Jordart: Sand-, ler- o. mulljord. Skogsbest.: Överv. 
tallskog;, något björkskog. Manbyggn. troligen uppf. 
på 1700-talet, påbyggd omkr, 1860. Ekonomibyggn. 
uppf. 1930. i hästar, 10 kor, S svin, 60 höns, 3 gäss. 
Gården till släkten 1928 genom köp. 

Äg.: Knut Henrik Larsson f. 1S92. Son till Lars 
Mattsson o. h. h. Selma f. Nilsson. Gift 7/8 15 med Hul- 
da Emma Maria f, Nilsson. Barn: Erik, Norak, Märta, 
Knut, Rune, Hestlunds Stora 

Postadr.: Havdhem. ^få 
Areal: Total 14 har, därav 7 åker samt betesmark. 
Tax. -v. 8.300. 

Jordart: Sand-, ler- o. mulljord. Skogsbest.: överv. 
tallskog, Manbyggn. uppf, omkr. 1878. Ekonomibyggn. 
uppf. 1898. 2 hästar, 4 kor, 5 svin, 30 höns. Gården 
Inköptes 1897 av Jacob Jacobsson. Nuv. äg. inköpte 
den 1925 frän Lars Johanssons stbh. 

Äg.: Karl M. Larsson f. 1389, Son till Lars Mattsson 
o. h. □. Selma f. Nilsson. Gift 15/11 17 med Ida Maria 
f. Johansson. Barn: Gerhard, Anna, Inga. Ulla, Elsa, 
Lars, Helena. Hestlunds Stora 

Postadr. : Havdhem. 

Areal: Total 11 har, därav 5,5 åker, 5,5 skogsmark. 
Tax.-v. 4.100. 

Jordart: Sandmylla o. delv. grusjord. Skogsbest.: 
Tall- o. björkskog. Manbyggn. uppf. i början av 1700- 
talet, tillta. 1892. Ekonomibyggn. uppf. 1895. 1 hast, 3 
kor, 2 svin, 25 höns. Arealen täckdikad. Gården inköp- 
tes 1909 från Mats Mattsson, Rosarve, av nuv, äg:a fa- 
der, vilken brukade den till 1923, då nuv. äg. övertog 

'.. 1888. Son till Karl Jans- :'.' : ¥'» 


^fcW^Kp 
nll 


É 


«5-^1?mP*. Kulla 

Postadr. : Havdhem. 

Areal: Total 64,7 har, därav 20 åker, 40 skog, 4,7 be- 
tesmark. Tax.-v. 15.900. 

Jordart: Ler- o. grusjord. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. uppf. 1858. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 
1895, senare restaur. 3 hästar, 6 kor, 3 svin, 30 höns. 
Arealen delv. täckdikad med rör. Gården har varit i 
släktens ägo sedan slutet av 1700-talet. 

Äg.: Anders Verner Havdelin f. 11/2 04. Gift 27/2 
38 med Fanny Cecilia f. Löfqvist. Barn: Bertil f. 28/4 HAVDHBM 
Kälder 

Postadr.: Havdhem. Tel. 21 B. 

Areal: Total 99,8 har, därav 315 åker, 55 skog. Tax.-v. 
35.000. 

Jordart: överv. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tallskog. Manbyggn. uppf. 1924. Ekonomibyggn. uppf. 
på 1860-talet, magasin o. svinhus 1915. 5 hästar, 1 ung- 
häst, 14 kor, 19 ungdjur, c:a 20 svin, 12 får, 100 höns. 
Gården till släkten i slutet av 1600-talet. Bland äg. 
märkas Thomas Andersson, f. 1677, Christian Thomas- 
son, f. 1788, Per Cristiansson, f, 1764, o. Per Persson f. 
1794, framlidne O. Cederlunds morfar. O. Cederlund 
övertog gården 1910. 

Äg.: Oskar Cederlunds stbh. O. C. f. 1876, död 28. 
Son till Carl Mattias Cederlund o. h. h. Anna Britta 
Persdotter. Gift 28/10 10 med Alma Maria f. Hansson. 
Barn: Anna f. 11, död 29, Karl f. 14, Brita Maria f. 19. 

Kälder 

Postadr.: Havdhem. Tel. 21 C. 

Areal: Total 110,8 har, därav 45 åker, 64 skog, 1,8 övr. 
mark. Tax.-v. 30.300 (63/128 mtl), i Hablingbo s:n 
6.400 (17/256 mtl). 

Jordart: Styv lera o. lermylla på ler- o. hällbotten. 
S kogs be st.; Tallskog. Manbyggn, uppf. 1870—80, fly- 
gel 1938. Ekonomibyggn. uppf. 1901—02, svinhus 1926, 
niasasin 1913. 5 hästar. 2 unghästar, 10 kor, 12 ung- 
djur, 10—14 svin, 100 höns. Gården till släkten 1901 
genom köp från Per Rosendahl av nav. äg:s svärfader 
Albert Johansson o. h. h. Karolina f. Hederstedt. Nuv. 
äg. övertog den 1924. 

Äg.: Klas Karl Anton Konradsson f. 3/5 1877. Son 
till Konrad Johansson o. h. h. Maria Klasdotter. Gift 
27/7 14 med Arma Karolina f. Johansson. Barn: Ingrid 
f. 15, Kerstin f. 17. 

Libbenarve 

Postadr.: Havdhem. Tel. 28 A. 

Areal: Total 88 har, därav 32 åker, 41 skog, 14 kul- 
tiv. betesmark. Tax.-v. 41.500. 

Jordart: Lera, huvudsak!, på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. björkskog. Manbyggn. uppf. på 1860-talet, fly- 
gel 1936. Ekonomibyggn. uppf. på 1870-talet, loge, ma- 
gasin o. garage 1925 — 37, ny ladug. 1939. 6 hästar, 1 
unghäst, 15 kor, 12 ungdjur, 15 svin, 18 får, 50 höns. 
Gården till släkten i början av 1800-talet genom nuv, 
äg:s svärfaders fader Elias Eliasson, som efterträddes 
av Per Lagergren, nuv. äg:s svärfader. Nuv. äg. till- 
trädde 1916. 

Äg.: Karl Aug. Dahlgren f. 2/9 1878. Son till Jacob 
Dahlgren o. h. h. Katarina f. Bolin. Gift 23/6 16 med 
Emma Kristina f. Dagergren. 

Libbenarve 

Postadr.: Havdhem. Tel. 28 B. 

Areal: Total 42 har, därav 25 åker, 16 skog. Tax.-v. 
21.500. 

Jordart: Styv o. sandbl. lera på ler- o. grusbotten. 
Skogsbest.: överv. tallskog. Manbyggn. uppf. 1777, fly- 
gel 1913. Ekonomibyggn, uppf. 1909. 4 hästar, 3 ung- 
hästar, 10 kor, 8 ungdjur, 2 modersuggor, 18 får, 100 
höns. Gården har med säkerhet varit i släktens ägo se- 
dan mitten av 1700-talet. Den ägdes år 1855 av nuv. 
äg:s farfar Matias Nilsson. Nuv. äg. tillträdde 1932 ef- 
ter fadern. 

Äg.: Karl Matias Edv. Mattsson f. 3/9 01. Son till 
Jacob P. Mattsson o. h. h. Karolina f. Åkander. Gift 
18/9 31 med Ingrid f. Persson. Barn: Per Olof Matias HAVDHBM 
Lifsungs 

Postadr.: Havdhem. Tel. 73 C Memse. 

Areal: Total 37,5 hav, därav 25 åker, 12,5 skog. Tax.-v. 
19.000 (3,5 har i Hablingbo 1.000), 

Jordart: Ler- o. sandjord på lerbotten. Skogsbest.: 
Tallskog. Manbyggn. uppf. 1897, senare restaur. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1914 — 18. 4 hästar, 3 unghästar, 10 
kor, 5—8 ungdjur, 10 — 15 svin, 150 höns. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten på 1840-talet. Nuv, äg. 
övertog den 1912 av fadern. 

Äg.: Wiktor Laurentius Kristoffer Kristoffersson f. 
28/8 1879. Son till Georg Kristoffersson o. h. h. Maria 
f. Lindvall. Gift 23/6 06 med Augusta Larsson, död 
20/7 36. Bara: Karl f. 07, Margit f. 14, Lennart f. 19. 

Lindvede 

Postadr.: Havdhem. Tel. 43. 

Areal: Total 53,6 har, därav 23 åker, 30 skog. Tax.-v. 
19.600. 

Jordart: Bl, grus- o. lerjord på ler-, häll- o. grusbot- 
ten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. på 1880- 
talet, senare restaur. efter hand. Ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1909, övr. byggn. 1926 — 32. 4 hästar, 10 
kor, 7 ungdjur, 10 — 15 svin, 100 höns. Arealen tackdi- 
kad. Gården till släkten 1924 genom köp av nuv. äg. 
från Jacob Larsson. År 1929 inköptes 9,5 har jord från 
Lindvede. 

Äg.: Claes Ferdinand Johansson f. 21/11 1S79. Son 
till Johan Classon o. h. h. Maria f. Levander. Gift 15/6 
07 med Ester Erika f. Nyman. Barn: Karl Johan f. 08. 
Rickard f. 12, Hugo f. 15, Karin f. 18, Anna f. 21, Hed- 
vig f. 24. Clas Erik f. 29. 

Äg.: Nämndeman sedan 1934. Led. av komm.-nämnd. Lindvede 

Postadr.: Havdhem. Tel. 67. 

Areal: Total 63 har, därav 22,5 åker, 40 skog. Tax.-v. 
19.100. 

Jordart: Lermylla o. sandbl. jord på ler- o. grusbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. björkskog. Manbyggn, uppf. pä. 
1860-talet, restaur. 1932. Bkonomibyggn. uppf. 1922, 
restaur. 3 hästar, 1 unghäst, 8—10 kor, 4 ungdjur, 1 
modersugga, 75 höns. Arealen täckdikad. Gården till 
släkten på 1740-talet genom Gardell. Nuv. äg., som 
tillträdde 1918, är den 6:e generationen, vilken innehar 
den. Hans svärfader Arvid Claesson o. dennes moder 
Maria Nilsson ära födda på gården. 

Äg.: Lars Herman Larsson f. 22/4 1883. Son till 
Lars Larsson o. h. h. Anna f. Eriksson. Gift 20/12 18 
med Ester Karolina f. Claesson. Barn: Henry f. 13. 

Lindvede 

Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 27,8 har, därav 18 åker. 9 skog. Tax.-v. 
14.900. 

Jordart: Sandbl. mull jord på ler-, grus- o. häll botten. 
Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. på 1840-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. 1934. 3 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 
4 ungdjur, ett 10-tal svin, 50 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten 1927 genom köp av nuv. äg. från 
Gotlands Nya Tegelbruks A. -B. Han innehade den dess- 
förinnan pä arrende i ett 10-tal år. 

Äg.: Sven Georg Nilsson f. 23/4 1886. Son till Nils 
Pr. Nilsson o. h. h. Emma. Gift 15 med Hedvig Elisabet 
f. Pettersson. Barn: Ingrid f. 15, Greta f. 17, Sven t. 19, 
Anna Usa f. 24. HAVDHEM 
Postadr.: Havdhe-m. Tel. 88 C. 

Areal: Total 65,5 har, därav 30 åker, 31 skog. Tax.-v. 
27.600. 

Jordart: Lerjord o. lättmylla pä terbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. björkskog. Manbyggn. uppf. på 1700- 
talet, flygel 1904, restaur. 1850 — 30 samt senare. Eko- 
nomibyggn, uppf, 1906. 4 hästar, 2 unghästar, 12 kor, 
8 ungdjur, 13—20 svin, 100 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten pä 1730-talet. Nuv. äg:s farfar Clas 
Per Cederlund övertog den genom gifte med Anna Brita 
Lindlöf. Nuv. äg. Ull t ritade 1919. 

Äg.: Karl Birger Cederlund t. 15/7 1894. Son till Nils 
Cederlund o. h. h. Johanna f. Hansson. Gift 22/12 30 
med Atlanta f. Mattsson. Postadr,: Havdhem. Tel. 10. 

Areal: Total 27 har, därav 12 åker, 14 skog. Tax.-v. 
12.800. 

Jordart: Ler- o. myrjord samt nägoL mulljord på ler- 
botten. Skogsbest. : Tall- o. björkskog. Manbyggn. 
uppf. 1886, flygel tillb. 1900. Loge uppf. 1908, ladug. 
1917. 2 hästar, 5 kor, 5 ungdjur, 4 svin, 100 höns. 
Arealen täckdikad. Gården har varit i släktens ägo i 
5 generationer. Nuv. äg. övertog den 1937. 

Äg.: Karl Arnold Harry Johansson f. 4/2 11. 

Prästgården 

Postadr.: Havdhem. Tet 25. 

Manbyggn. uppf. 1763, flygel på 1860-talet. Ekono- 
mibyggn. uppf. på 1860- o. 1870-talen. Före nuv. inne- 
havare innehades gården av prosten Gust. Magnus Tyko 
Kellström f. 29/4 1866, son till folkskolläraren Karl 
Gustav Kellström o. h. h. Anna Elisabet f. Gusstavsson, 
gift 20/9 1898 med Lydia Fredrika f. Budin, barn: Erik 
f. 1900 (civilingenjör), Gunnar f. 01 (docent), Marga- 
reta f. 05 (folkskollärarinna). Jordbruket arrend. av 
A. P. A. Söderström. Spenarve. 

Innehavare: Kyrkoherde Josef Hoffman, Havdhem. 

Qvinnegårda 

Postadr.: Havdhem. Tel. 18 C. 

Areal: Total 49.5 har. därav 25 åker, 2 äng, 0,75 tomt. 
Tax.-v. 30.200. 

Jordart: Bl. lermylla o. sandjord på ler- o. Örbotten. 
Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. hitflyttades 1885. 
Ekonomibyggn. uppf dc-'.s s:uiimH ht. dels senare. 4 
hästar, 1 — 2 ur.yhäslar, 8 10 kor. X 12 ungdjur, 10 — 
15 svin, c:a 100 höns. Arealen dranerad. Gården till 
släkten 1615. Fyritr k;ind* u;: i.r GWn Persson, som 
föddes här 1620. Efter honom kommo: magen Chrlst- 
offer Hansson f 167.1. gift 1702 med Kisa Göransdotter 
f. 1676, magen Mata J^obason f. 7/5 1701, gift 1726 
med Berta Christoffersdotter f. 15/9 1706, sonen Mats 
Matsson f. 30/8 1741, dottern Gertrud Mattiedotter f. 
1770, gift 17D2 med Thomas Christiansson f. 1768, sonen 
Mats Thomasson, sonen Thomas Mattsson, sonen Mat- 
tias Petter Thomasson, nuv. äg:s svåger, gift 1900 med 
Elin f. Levander. Nuv. äg, tillträdde 1914. Till gården 
höra sedan 1918 Uddvide om 4 har o. i Vamlingbo s:n 
50 har (tax.-v. 5.800). 

Äg.: Gust. Vilh. Petersson f. 27/11 1878. Son till 
Joh:s Petersson o. h. h. Britta Lisa Johan nesdotter. Gift 
12 med Fanny f. Levander. Barn: Lisa, Sara, Anna. HAVDHBM 
■. Qvinnegårda 

Postadr.: Havdhem. Tel. 41 B. 

Areal: Total 46 hav, därav 20 åker, 26 skog o. betes- 
mark. Tax.-v. 21.900. 

Jordart: överv. nuilljord. Skogsbest.: Tallskog. Man- 
by-gn. nppl'. mniii'. liMn. KkiiiKii-.ibyggn. iijii.it'. i luk- 
ten av 1800-talet. 4 hästar, 9 kor, 15 svin, 75 höns. 
Gården till släkten i mitten av 1800-talet. I sambruk 
drives den av halvbrodern Lars Kviberg ägda gården 
Snovalds om 8 har, varav 4 har täckdikad åker o. 4 
skog o. betesmark, tax.-v. 4,500. Gården, som är obe- 
byggd, kom till släkten 1911 genom köp. 

Äg.: Tomas Larsson f. 1896. Son till Lars Mattsson 
o. h. h. Selma f. Kilsson. Gift 24 med Ånny f. Larsson. 
Barn: Gertrud, Nils, Lena. Postadr.: Havdhem. Tel. 41 A. 

Areal: Total 49 har, därav 22 åker, 23,5 skog, 3,5 
ängsmark. Tax.-v. 21.600. 

Jordart: Grusjord o. delv. lermylla på omväxlande 
botten. Skogsbc-st.: Tallskog, lövskog på ängsmarken. 
Manbyggn. uppf. 1889, flygel 1896. Ekonomibyggn. 
uppf. 1902—04. 4 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 6 ung- 
djur, 10—15 svin, 100 höns. Större delen av arealen 
täckdikad. Gården till släkten på 1750-talet. Nuv. äg. 
övertog den 1898. I gårdens omgivningar finnas mkng.-i 
svärdsstenar. Enligt sägen skulle "Qvinnegårda" blivit 
frän fienden bevarad av en rådig kvinna vid ett tillfälle, 
då männen saknades. Därav har gården fått sitt namn. 

Äg.: Albert Pehrsson f. 21/1 1876. Son till Petter 
Pehrsson o. h. h. Margareta f. Andersson. Gift 29/10 
1898 med Emma f. Nilsson. Barn: Helga f. 1899, Ingrid 
f. 1900, Evald f. 04, Nils f. 06, Karin f. 11, Hans f. 14. Qvinnegårda 

Postadr.: Havdhem. Tel. 18 B. 

Areal: Total 56 har, därav 17 åker, 36 skog, 3 kultiv. 
betesmark. Tax.-v. 21.400. 

Jordart: Lera o. lermylla på grus- o. lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog, något lövskog. Manbyggn. uppf. 1904. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1885. 4 hästar, 10 kor, 
6 ungdjur. 5 svin, 75 höns. Reakt.-fri besättn. Nuv. 
äg:s svärfader Hans Jakobsson köpte gården 1900 o. 
brukade den till 1906, då nuv. äg. övertog densamma. 

Äg.: Emil Langren f, 13/9 1879. Son till Johan Lan- 
gren o. h. h. Maria f. Lindström. Gift 1899 med Augusta 
f. Hansson. Barn: Astrid. 
Rangvalds 

Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 24 har, därav 14 åker, 10 skog. Tax.-v. 
12.800. 

Jordart: Överv. mylla o. lerjord. Skogsbest.: Tall- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1850, restaur. 1937. Eko- 
niuuiiivggii. uppf. 1915. 2 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 2 
ungdjur, 5 svin, 70 höns. Gården övertogs 1929 av 
Konrad Karlsson f. 1893, son till Jacob Karlsson o. h. b, 
Anna f. Jacobsson, gift 28 med Elly f. Blomqvist, barn: 
Gunvor f. 29. Nuv. äg. tillträdde 1/12 1939. 

Äg.: Kari Gustav Emanuel Hedin. HAVDHEM 
Postadr.: Havdhem. Tel. 1,5 C Hemae. 

Areal: Total 58,4 har, därav 35 åker, 21 skog. Tax.-v. 
27.000 (13/512 mtl i Alva s:n 3.400). 

Jordart: Lerjord o. sandmylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1730, senare pabyggd. 
restaur. 1930. Ekonomi by ggn. uppf. 1932. 5 hästar, 
2 unghästar, 14 kor, 10 ungdjur, ett 10-tal svin, 7 får, 
100 höns. Större delen av arealen täckdikad. Gården 
till släkten pa lS20-talet genom nuv. äg:s farfar Lars 
Ahlin, som tillträdde genom gifte. Nuv. äg. Övertog 
den 1905. 

Äg.: Karl Josef Ahlin f, 21/3 1874. Son till Jacob 
Ahlin o. h. h. Maria f. Johansson. Gift 04 med Anna 
Maria f. Hederstedt. Barn: Elisabet f. 05. HL m . ... Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 14 har, därav 13 åker, 1 skog o. betes- 
mark. Tax.-v. 8.600. 

Jordart: Lerjord samt något mylla. Skogsbest.: Hu- 
vudsakl. tallskog. Manbyggn. uppf. 1909. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1928. 2 hästar, 7 kor, 2 svin, 30 höns. 
Gården till släkten genom köp omkr, 1883. 

Äg.: Nicklas Olofssons stbh., bestående av barnen: 
Sven, Erik, Agne. 

Gården brukas av stbh.-deläg. 
Postadr.: Havdhem. Tel. IS. 

Areal: Total 82,9 har, därav 70 åker, 12 skog. Tax.-v. 
37.600 (Öja 1.300, Grötlingbo 2.000, Näs 2.800), 

Jordart: överv. lerjord på lerbotten. Skogsbest.: - 
överv. barrskog, något lövskog. Manbyggn, uppf. på 
1600-talet, restaur. 1794 o. senare. Ekonomibyggn. 
uppf. på 1600-talet. senare omb. 9 hästar, 6 unghästar, 
16 kor, 24 ungdjur, 25 svin, 100 höns. Arealen tack- 
dikad. Gården till släkten på 1690-talet. Nuv. äg:s 
morfar Per Herman Rosendahl står som äg. i 3:e gene- 
rationen efter sin far Per Jacob Rosendahl o. farfadern 
Jacob Petter Rosendahl. Nuv. äg. övertog gården 1931. 

Äg.: Gösta Levander f. 27/11 03. Son till sergeant 
Herman Levander o. h. h. Maria Rosendahl. Gift 14/8 
31 med Annie f. Hanna. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1920 — 21. 


Postadr.: Havdhem. Tel. 39. 

Areal: Total 50 har, därav 35 åker, 10 skog, 5 övr. 
mark. Tax.-v. 28.700. 

Jordart: Lera o. delv. omväxlande mylla på ler- o. 
grusbotten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. 
under flistak uppf. omkr. 1848, senare restaur. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1903—07. ä hastar, 3 unghästar, 16 kor, 
15 ungdjur, 20 svin. c:a 10 får, 70 höns. Traktordrift 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten pä 1.700- 
talet. 

Äg.: Jacob G. Pettersson f. 1887. Son till Per Pet- 
tersson o. h, h. Anna Maria f. Romin. Gift 29 med 
Agnes f. Hellström. Barn: Bertil. Arne, Vally, Lennart. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1907—08. HAVDHEM 


" llJÉMkn 


*ji|;-e.j 


' '#<: 

Posfadr..' Havdhem. Tel. 35. 

Areal: Total 67,7 har, därav 26 åker, 40 skog. Tax.-v. 
25.000 (1/16 mtl i Grötlingbo 9.500). 

Jordart: Lermylla på ler- o. grusbotten. Skogsbest.: 
Tallskog. Manbyggn. uppf. 1902—04, restaur. 1932. 
Ekonomibyggn. uppf. i början av 1900-talet, magasin o, 
svinhus 1934 — 36. 4 hästar, 2 unghästar, 9 kor, 9 ung- 
djur, 10—15 svin, 100 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten 1871, då nuv. äg:s farfar Mattias Matta- 
son köpte den av Enman, Nuv. äg. övertog den 1919. 

Äg.: Herman Mattias Mattsson f. 10/5 1893. Son till 
Mats Mattsson o. h. h. Josefina f. Hoffman. Gift 27/9 
18 med Tyra Johanna Birgitta f. Cederlund. Barn: 
Mats f. 19, Rune f. 33, Bo f. 28. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1912 — 13. Led. 
av komm.- o. tax. -nämnd, samt jordbrukskassan m. m. Postadr.: Havdhani. 

Areal: Total 15 har, därav 8 åker, 7 skog. Tax.-v. 
5.500. 

Jordart: Lermylla o. grusjord. Skogsbest.: överv. 
tallskog, något björk. Manbyggn. uppf, på 1700-talet, 
tillb. 1895. Ekonomibyggn. uppf. 1900—01. 3 hästar, 
4 kor, 4 svin, 4 får, 100 höns. Gården till släkten genom 
köp 1893 av nuv. äg:s fader, som brukade den till sin 
död 1936, då nuv. äg. övertog den. 

Äg.: John Gustav Wolfgang Hedin f. 1889. Son till 
Johan Emanuel Hedin o. h. h. Alma Maria f. Sjölander. 
Gift 5/12 15 med Ingeborg Charlotta f. Eriksson. Barn: 
Karin, Gustav. Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 32 har, därav 25 åker, 7 skogs- o. betes- 
mark. Tax.-v. 17.500. 

Jordart: överv. hård lera, något mull jord. Skogs- 
best.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1911. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1907, magasin 1920. 4 hästar, 1 unghäst. 
8 kor, 6 ungdjur, 10 svin, 70 höns. Gården består av 
följande delar: Sigers 14, Burge 17, Suovalds 17,9, Og- 
gestomt 13, By 1,19. 

Äg.: Karl Johan Pettersson f. 1888. Son till Per 
Fredrik Pettersson o. h. h. Katarina f. Andersson. Gift 
23 med Elin Elisabeth f. Hedlund. Barn: Edit f. 24, 
Gunnar f. 25, Gärtrud f. 27. Postadr. : Havdhem. 

Areal: Total 21 har, därav 13 åker, 6,5 skog, 1,5 annan 
mark. Tax.-v. 8.000. 

Jordart: Styv lerjord. Skogsbast.: Tallskog. Man- 
byggn. uppf. omkr. 1890, flygel tillb. 1924. Ladug. uppf. 
omkr. 1890, renov. 1924. 2 hästar, 4 kor, 1 ungdjur, 
3 svin, 50 höns. Arealen täckdikad med .sten. Nuv. 
äg. inköpte gården 1928 av Henrik Larsson, Hesthmds. 

Äg.: Frank Mårten Mikael Bogren f. 1895. Son till 
Niklas Bogren o. h. h. Emma f. Hamstedt. Gift 28 med 
Selma Anna Katarina f. Hansson. Barn: Ines f. 30. 
i u Sigers 

Postadr.: Havähem. 

Areal: 14 har åker. Tax.-v. 6.900. 

Jordart: överv. lermylla. Manbyggn. uppf. 1919 Eko- 
nomibyggn. uppf. 1910. 3 hästar, 2 kor, 1 svin, 50 höns 
Garden till släkten genom köp 1912. Nuv. äg. övertog 
den 1939 efter sin fader. 

Äg.: Harald Gottberg f. 11. Son till Oskar Gottberg 
o. h. h. Rosa f. Hedin. Gift 22/12 37 med Nini f. Alvin. Sigers 2 

Postadr.: Havdhe-m. 

Areal: Total 17,3 liar, därav 15 åker, 2,3 skogs- o 
betesmark. Tax,-v. 13.600. 

Jordart: Ler- o. sandjord på grusbotten samt mull- 
jord. Skogsbest.: Tallskog o. något björk. Manbyggn. 
uppf. omkr. 1880. Ekonomibyggn. uppf. 1916, omb. 
1922. 2 hästfn-, I kor, 2 ungdjur, i .svin, 40 höns. Area- 
len Ull största delen täckdikad. Gården till släkten ge- 
nom gifte 1916. 

Äg.: Rickard Sixten Kraft f. 09. Son till Erik R 
Kraft o. h. h. Anette f. Kraft. Gift 19/11 32 med Sigrid 
Emelia f. Persson. Barn: Anette f. 33, Erik f. 35 Ri- 
kard f. 36, Birgit f. 38. Sigters 

Postadr.: Havdhem. Tel. 1J, A. 

Areal: Total 75 har, därav 37 åker, 25 skog, 13 betes- 
vall. Tax.-v. 25.500. 

Jordart: Ler-, grus- o. mulrjord på sandbotten. Skogs- 
best.: överv. tallskog, något björk. Manbyggn. uppf. 
1879. Ekonomibyggn. uppf. samtid., omb. 1923—30. 6 
hästar, 22 kor, 10 svin, 2 får, 100 höns. Arealen till 
största delen täckdikad. Gården till släkten genom köp 
1886. Den blev flyttad vid laga skifte 1879 från trakten 
av Havdhems kyrka till nuv. plats. 

Äg.: Karl O. Pettersson f. 1S97. Son Ull P. Petters- 
son o. h. h. Anna f. Romin. Gift 23 med Anna Ebba 
Vilhelmina f. Lyberg. Bam: Bertha, Inga, Karl- Axel. 
Sigters 

Postadr.: Havdkem. Tel. SS. 

Areal: Total 39,4 har, därav 22 åker, 17 skog. Tax.-v. 
18.200. 

Jordart: Lera, lätt lera o. sandbl. mylla på ler- o. 
grusbotten. Skogsbest.: Tall- o. björkskog. Manbyggn. 
uppf. på 1870-talet, flygel 1899. Ekonomibyggn. uppf. 
1934—37. 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 10 ungdjur, 10 
— 15 svin, 5 får, 100 höns. Arealen täckdikad. Gården 
till släkten i slutet av 1700-talet. Den har bl. a. inne- 
hafts av nuv. äg:s farfar Jacob Thomsson Bergvall. 
1885 köpte nuv. äg:s fader den av sin broder Per Berg- 
vall. 1790— 1S18 ägdes den av Per Carlsson, vars dotter 
K.imrhif; ärvde densamma. Nuv. äg. tillträdde 1924. 

Äg.: Karl Jakob Bergvall f. 31/5 1887. Son till Karl 
Julius Bergvall o. h. h. Catarina f. Bolin. Gift 9/7 33 
med Hilma Teresia f. Persson. 

Äg.: Led. av komm. -nämnd. 
Sigters 

Postadr.: 

Areal: Total 14 har, därav 9 åker, 5 betssmark. 
Tax.-v. 4.600. 

Jordart: Bl. ler- o. grusjord. Manbyggn. uppf. 1905. 
Ladug. uppf. 1923, lada tillb. 1939. 4 hästar, 7 kor, 6 
svin, 50 höns, 10 gäss. Arealen delv. täckdikad. Går- 
den till släkten genom köp 1904. Den var vid denna 
tid endast 5 tid, men ha de efterkommande ägarna ut- 
ökat densamma genom tillköp av olika jordlotter. 

Äg.: Hjalmar Lagergren i. 1871. Son till Jacob La- 
gergren o. h. h. Stina f. Kristensson. Gift 4/12 04 med 
Fanny Julia Amalia f. Larsson. Barn: Gustav, Johan. 

Äg.: Arrend. 5 har jord från Emelia Dahlboms stbh. 
sedan 1932. Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 48,5 har, därav 8 åker, 40,5 avrösnings- 
jord. Tax.-v. 7.000. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1880, restaur. 
1936. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1905, senare restaur. 
2 hästar, 4 kor, 4 svin, 35 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården till släkten genom köp 1932 av nuv. äg., 
som samtid, tillköpte 40 har jord frän P. T. östergren 
i Snevede. 

Äg.: Edvin Kristian Pettersson f. 1890. Son till Karl 
Pettersson o. h. h, Lovisa f. Söderlund. Gift 12/1 21 
med Alice Alfhild Katarina f. Johansson. Barn: Arne, 
Bertil, Erik, Bengt, Lennart. Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 9,9 har, därav 3,5 åker, 5,4 skogs- o. 
betesmark. Tax.-v. 5.800. 

Jordart: Svartmylla o. något grusjord. Skogsbest.: 
Lövskog. Manbyggn. uppf. 1B32, Ekonomibyggn. uppf. 
1910. 1 häst, 2 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 2 får, 10 höns. 
Arealen delv, täckdikad. Gården till släkten 1754. 

Äg.: Alma Birgitta Hansson f. 7/2 1880. Dotter till 
Ludvig Hansson o. h. h. Elisabeth f. Claesson. Postadr.: Havdhem. 

Areal: Total 18 har, 
9.000. 

Jordart: Ler- o, sandmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 1762, restaur. 
1936. Ekonomibyggn. uppf. 1S99— 1900, magasin 1930. 
2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 4 ungdjur, 6 svin, 75 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten på 1700-talet. 

Äg.: Karl Petter Johan Wahlgren f. 21/5 03. Son Ull 
Frans Wahlgren o, h. h. Hulda. Gift 1/6 29 med Elsa 
Bam: Gulli f. 32. - 12 åker, 6 skog. Tax.-' 
Postadr.: Havdhem. Tel. 30 B. 

Areal: Total 12,5 har, därav 11 åker, 1 skog, 0,5 Övr. 
mark. Tax.-v. 12.200. 

Jordart: Lermylla o. rödlera. Skogsbest.: Tallskog. 
Manbyggn. uppf. 1912. Ekonomibyggn. uppf. 1921, 
svinhus 1914. 2 hästar, 7 kor, 4 ungdjur, c:a 10 svin, 
60 höns. Arealen täckdikad. Gården har tillhört släk- 
ten sedan mitten av 1700-talet. Den blev år 1880 genom 
hem mansklyvning o. arvsskifte avsöndrad frän 3/S mtl 
Stora Allmungs 1. Nuv. äg. tillträdde 1902. Namnet 
Solstäder är det gamla ägonamnet o. antogs som gårds- 
namn 1932. 

Äg.: Johan Wilh. Lindqvist f. 13/8 1870. Son till Olof 
Wilh. Lindqvist o. h. h. Elisabet f. Allmodin, Gift 01 
med Hulda f. Olsson. Barn: Edvin f. 03, Elsa f. 05, 
Inga f, 14. 

Äg.: Erhöll vid Göteborgsutställningen 1923 diplom 
för välskött mindre jordbruk. 

Spenarve 

Postadr.: Havdhem. Tel. 55. 

Areal: Total 53,2 har, därav 20 åker, 32 skog. Tax.-v. 
27.500. 

Jordart: Lermylla o. sandjord på ler- o. sandbotten. 
Skogsbest. : Björk- o. tallskog. Manbyggn. uppf. på 
1880-talet, flygel 1908. Ekonomibyggn. uppf. 1905, se- 
nare omb. 4 hästar, 10 kor, 3 ungdjur, 1 modersugga, 
50 höns. Gården till släkten 1785. Förste kände äg, 
är nuv. äg:s svärfaders svärfader Nils Kristiansson, 
som efterträddes av .^n mag Karl Andersson, efter vil- 
ken nuv. äg. tillträdde 1905. 

Äg.: Olof Niklas Hansson f. 1/8 1873. Son Ull Hans 
Hansson o. h. h. Elisabet f. Mårtensson. Gift 24/11 1899 
med Anna f. Andersson, Barn: Nora Ingeborg Maria 
f. 08. 
Postadr,: Havdhem. Tel. 9. 

Areal: Total 13,1 har, därav 8 åker, 5,1 skog. Tax.-v. 
12.000. 

Jordart: Sandmylla på ler- o. sandbotten. Skogs- 
best.: Bl. löv- o. barrskog. Manbyggn. uppf, 1927' — 28, 
flygel 1933. Ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, tillb. 
i början av 1900-talet. 2 kor, 1 svin, 35 höns. Gården 
till släkten 1912 genom köp av nuv. äg. från Jacob Ja- 
cobsson. Jorden är delv. utarrend. 

Äg.: Carl Adolf Blomkvist f. 3/11 1864. Son till folk- 
skollärare Hans P. Blomkvist o. h. h. Anna f. Norrby. 
Gift 02 med Emma Katarina f. Persson. Barn: Carl 
Gustav f. 02 (handlande i Havdhem). 

Spenarve 

Postadr.: Havdhem. Tel. 65. 

Areal: Total 27 har, därav 16 åker, 10 skog. Tax.-v. 
10.900. Härtill kommer areal i Hablingbo, tax.-v. 500. 

Jordart: Styv lera, lermylla o. sandbl. jord på grus- o. 
lerbotten. Skogsbest.; Tallskog. Manbyggn. uppf. på 
1880-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1903. 4 hästar, 8 kor, 
6 ungdjur, 10 svin, 75 höns. Gården till släkten på 
1870-talet genom köp av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. till- 
trädde 1912. Sedan 1907 arrend. jord från Havdhems 
prästgård. 

Äg.: Ang. Petter Alfr. Söderström f. 13/8 1882. Son 
till Hans Söderström o. h. h. Henrietta f. Snöbohm. Gift 
24/10 14 med Teresia f. Pettersson. Barn: Gunni f. 16, 
Gustav f. 17, Anna f. 20. 
Folk ed ar ve 

Postadr.: Akebäck, Visby. Tel. 58 B Koma. 

Areal: Total 52 har, därav 23,5 åker, 22,5 skog, 5 
ängs- o. betesmark, 1 tomt. Tax.-v. 28.700. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1823, moderniserad 1928, 
flygel uppf. 192S. Ekonomibyggn. uppf. 1875, lada 
1910. 4 hästar, 2 unghästar, 10 kor. 6 ungdjur, 1 tjur, 
1 sugga, 6 svin, 100 höns. Arealen täckdikad. Förste 
kände äg. är magister C. M. Karlsson, som efterträddes 
av Olof Pettersson. Nuv. äg. tillträdde 1915. 

Äg.: Ernst Johan Wallentin Petersson f. 14/2 1880. 
Son till Frans Pettersson o. h. h. Sofia f. Pettersson. 
Gift 25/8 05 med Amanda Andersson f. 14/12 1877. 
Barn; Josef f. 06, Anna-Lisa f. 09, Martin f. 12. 

Äg.: Ordf. i pensionsnämnd., v. ordf. i kyrkorådet o. 
kommunalstämman, överförmyndare för Follingbo o. 
Akebäck. Kassör i kyrko- o. skolråd. Utex. från Karl- 
skoga praktiska skola 1903. 

Folke dar ve 

Postadr.: Akebäck, Visby. Tel. 58 C Rama. 

Areal: Total 49,3 har, därav 32 åker, 14 skog, 2,5 
ängsmark, 0,8 övr. mark. Tax.-v. 25.900. 

Jordart: överv. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1870. 6 hästar, 13 kor, 10 
ungdjur, 15—20 svin, 3 får, 75 höns. Traktordrift. 
Gården till släkten 1897 genom nuv. äg:s svärfader 
Anton Jacobsson. Den innehades dessförinnan av Olof 
Pettersson o. därförut av Lars Jacobssons släkt sedan 
början av 1600-talet. I sambruk drives Glammunds 
gård om 24 har åker o. 27,5 skogsmark, tax.-v. 26.400. 

Äg.: Arvid Niklas Bernhard Hagvall f. 19/4 1875. Son . 
till Johan Hagvall o. h. h. Lovisa f. Karlsson. Gift 
28/11 05 med Anna f. Jacobsson. Barn: Axel f. 06, 
Alice f. 16, Signe f. 17. 

Folkedarve 

Postadr.: Akebäck, Visby. 

Areal: Total 49 har, därav 11 åker, 34 skog, 3,5 ängs- 
mark. Tax.-v. 20.000. 

Jordart: Svartmylla på sand- o. lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. i mitten av 
1700-talet. Ekonomibyggn. uppf. 18T2, magasin 1894. 
2 hästar, 3 kor, 2 svin, 40 höns. Gården till släkten i 
början av 1700-talet genom köp av framlidne A. Olofs- 
sons mormors far Per Persson, efter vilken den sedan 
gått i arv. A. Olofsson hade övertagit densamma 1895. 

Äg.: Alrik Olofssons stbh. A. O. 1. 30/12 1S72, död 
34. Gift 18/10 1895 med Anna f. Jacobsson. Barn: 
Sylvia f. 1900. 

Folkedarve 

Postadr.: Akebäck, Visby.. 

Areal: Total 17,5 har, därav 9 åker. Tax.-v. 7.500. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1855, restaur. un- 
der senare år. Ekonomibyggn. uppf. 1880 — 1900. 
2 hästar, 1 unghäst, 4 kor, 2 ungdjur, 5 svin. 2 får, 79 
höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 
1935 genom köp av nuv. äg. från Viktor Hellgren, i 
vilkens släkt den varit en längre tid. 

Äg.: Herman Olof Petter Pettersson f. 14/12 1891. 
Son till Mårten Pettersson o. h. h. Maria f. Nilsson. 
Gift 1/7 27 med Edit f. Hansson. Barn: Hedvig f. 30. 
Spenar ve 

Postadr.: Havdliciii. 

Areal: Total 19,7 har, därav 10 åker, 9 skog. Tax.-v. 
10.000. 

Jordart: Lermylla o. sandbl. mylla på ler- o. grus- 
botten. Skogsbest.: Tallskog. Manbyggn. uppf. 1914, 
flygel 1925. Ekonomibyggu. uppf. 1934, svinhus o. ma- 
gasin samtid., lada 1937. 2 hästar. 2 unghästar, 6 kor, 
4 ungdjur, 5 svin, 75 höns. Traktordrift. Arealen täck- 
dikad. Gärden till släkten 1912 genom köp av nuv. äg:s 
svärfader Johan Romin. 

Äg.: Algot Wilh. Olsson f. 18/10 1900. Son till Anton 
Olsson o. h. h. Karolina f. Ronström. Gift 25/10 25 med 
Olga f. Romin, Barn: Enar f. 26, Allan f. 28, Bertil Posla-dr.: Havdhem. 

Areal: Total 15,5 har, därav 12,5 åker, 3 skog. Tax.-v. 
7.800. 

Jordart: Lermylla samt lättare sandjord pä ler- o. 
grusbotten. Skogsbest.: Bl. skog. Manbyggn. uppf. 
på 1880-talet, flygel 1930. Ekonomibyggn. uppf, på 
1900-talet, stall 1924. 2 hästar, 1 unghäst. 6 kor, 2 ung- 
djur, 4 svin, 50 höns. Arealen täckdikad. Gärden till 
släkten på 1880-talet. Nuv. äg. övertog den 1926 efter 

Äg.: Herman Laurentius Nilsson f. 3/6 1897. Son 

till Oskar Laurentius Nilsson o. h. h. Anna Karolina 
f. Berglund. Gift 12/;-; 21 mod Si£ii(' Johanna f. Anders- 
son. Barn: Henning f. 22, Bengt Arne f. 30. 
Hejde HEJDB socken av Gol. land.-! siidra härad är belägen 
i det inre av landet rakt österut från Klintehamn. Den 
uppfylldes i norr av myrar. Därpå följer ett smalt od- 
lingssträk. och i söder utbreda sig skogsmarker av upp 
till 62 m. höjd Ö. h. 

Jorden är uppdelad på något hundratal bruknings- 
delar, störst den av staten ägda skogsegendomen Hejde- 

Fornminnen: Stenar med slipräfflor finnas vid 
Dan och Stenstugu, kummel vid Tippsarve, kämpa- 
gravar å Lojsta haid, gravar från äldre järnåldern vid 
Tass och andra järnåldersgravar vid Lojsta haid. Dess- 
utom känner man fyra runristningar. 
Areal; 63,4 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 1,310,46 har åker, 39,89 tomt och 
åker, 23,53 slåtteräng, 17 kultiverad betesäng, 170,42 annan betesäng, 3.333,37 skogsmark, 1.071,8 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 803.700 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 97.700 kr. Skogsvärde: 283.800 
kr. Invånarantal: 537 (1939). 

Socknen omtalas under medeltiden som "Heda". Den bildar pastorat med Väte. 

Kyrkan består av långhus och torn från mitten av 1200-talet och kor från tiden omkring år 1300. Lång- 
husets valv och sydportal äro samtidiga med koret. Gamla målningar finnas i koret från tiden omkring år 1350. 
Kyrkans dopfunt är av sandsten och har kvar sin ursprungliga bemålning från 1100-talet. 
Kyrkoherde: Thuresson, Erik Folke. 
Postadr.: Hejde. 

Areal: Total 113,76 har, därav 25 åker, 86,75 skog 
o. tomt, 2 ängs- o. betesmark. Tax.-v. 17.300. 

Jordart: Ler- O: sandmylla pä skiftande botten. Skogs- 
best.: Tall-, gran- o. delv. björkskog. Manbyggn. uppf. 
1870, om- o. tillta. 1910. Ekonom ibyKgrn. uppf. 1910. 4 
hästar, 1 unghäst, 7 kor, 5 ungdjur, 8 svin. 8 får, 80 
höns. Gården till släkten i slutet av 1700-talet o. 
aSgvs h;i innehalls av (luiisamma i -1 genei-iiioner. Nuv. 
äg. övertog den 1922 efter svågern Frtdolf Sahlsten. 
■ Äg.: Gusbiv Viki.ni- Nilsson f. 1898. Son till Viktor 
Nilsson o. h. h, Anna f. Palm. Gift 22 med Fanny f. 
Sahlsten. Barn: Tage f. 22, Mariann f. 25. Ekeskogs 

Postadr.: Hejde. 

Areal: Total 199 
129,5 skog o. tomt, 
Tax.-v. 35.900. 

Jordart: Lerbl. mylla o. mossjord. Skogsbest.: Bl. 
barrskog- med insliLg si v björk. Manbyggn. uppf. i bör- 
jan av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1867. 5 häs- 
tar, 1 vinghäst, 10 kor, 1 ungdjur, 14 svin, 150 höns. 
Gården till släktsn 190S. då nuv. äg:s fader köpte den 
av Oskar Larsson. Nuv. äg. övertog den 1938. 

Äg.: Daniel Johnsson f. 1893. Son till Karl Johnsson 
o. h. h, Charlotta f. Olofsson. Gift 17 med Hedvig f. 
Jacobsson, Barn: Inge f. 17, Folke f. 18. 
Postadr..* Hejde. Tel. 17. 

Areal: Total 97,5 har, därav 20 åker, 77 skog, 0,5 
ängsmark. Tax,-v. 15.600. 

Jordart: Mylla på sand- o. lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Månhymn, uppf. omkr, 1880, senare 
restaur. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1880, senare om- 
O. tillb. 4 hästar. f> ungharar, 10 kor, 6 ungdjur, 10 
svin, 125 höns. Gården till släkten 1918 genom köp. 
Foreg. äg. var Aug. Lövkvist. I sambruk drivas 20 
har arrendejord, tillhörande Hejde kyrkoherde-boställe. 

Äg.: Theodor Lindgren f. 1885. Son till Anton Lind- 
gren o. h. h. Marta f. Äberg. Gift 20 med Rut f. Ny- 
ström. Barn: Minnie t. 21, Astrid f. 23, Åke t. 24, 
Josef f. 27, Stig f. 34. Forsa 

Postad»-..- Hejde. Tel. SS. 

Areal: Total 66,5 har, därav 16 åker, 49,0 skog, 1 
ängsmark. Tax.-v. 12,400. 

Jordart: Mylla på ler- o. sandbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800- 
talet, senare restaur. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1890, 
om r o. tillb. 1923. 2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 3 ungdjur, 
6 svin, 50 höns. Gården till släkten 1890 genom köp av 
nuv. äg:s svärfader Johan Berggren. Nuv. äg. Övertog 
den 1908. 

Äg.: Arvid Pettersson f. 18S2. Son till Jacob Pet- 
tersson o. h. h, Anna f. Hansson. Gift 08 med Fanny 
f. Berggren. Barn: Lilly, Erland. Harald. 
Postadr.: Hejde. 

Areal: Total 38 har, därav 18 åker, 18 skog-, 2 kultiv. 
betesmark. Tax. -v. 13.000, därav jordbruksv. 12.000, 
skogs v. 1.000. 

Jordart: Huvudsakl. sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1934. Ekonomibyggn. 
uppf. 1928. 3 hästar. '2 ■-l-ighäsr.ar, 6 kor, 2 ungdjur, 5 
svin, 50 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten 1933 genom köp. Föreg. äg. var Herman Pet- 
tersson, Alva s:n. 

Äg.: Karl Söderberg f. 1885. Son till Karl Söderberg 
o. h. h. Maria. t'. Westberg. Gift OS med Bila f. Larsson. 
Barn: Karl Johan t. 08. Märta f. 12, Henrik f. 19, Elmer Hägleips 

Postadr..* Hejde. 

Areal: Total 20 har, därav 10 åker, 5 skog, 5 ängs- 
mark. Tax. -v. 9.300. 

Jordart: Sandmyila på omväxlande hotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 
omkr. 1880. 2 hästar, 1 unghäst, 6 kor, 2 ungdjur, 5 
svin, 50 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till 
släkten 1936 genom köp. Föreg. äg. var Arvid Larsson- 
Ryström. 

Äg.: Carl R. Johansson f. 1887. Son till Joh. Abra- 
hamsson o. h. h. Ingrid f. Israelsson. Gift 36 med Hed- 
vig f. Nilsson. Koparve 

Postadr.: Hejde. Tel. 37 Väte. 

Areal: Total 43 har, därav 15 åker, 26 skog, 2 kultiv. 
betesmark. Tax.-v. 11.400. 

Jordart: Ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. gran- 
skog. Manbyggn. uppf. i början av 1700-talet, tillb. 
1890. Ekonomibyggn. uppf. i slutet av 1700-talet, stall 
o. lada 1878. Gärden är elektrifierad. 2 prem. hästar, 
1 prem. russhingst, 6 kor, 3 ungdjur, 20—25 svin, 100 
höns. Arealen täckdikad. Garden, som är en av sock- 
nens äldsta, kom till släkten 1880 genom köp av nuv. 
äg:s fader. Nuv. äg. övertog den 1922. 

Äg.: Rudolf Kellgren f. 1878. Son till Johan Kellgren 
o. h. h. Maria f. Larsson. Krämp lösa 

Postadr.: Hejde. 

Areal: Total 19,75 har, därav 5 åker, 13,75 skog o. 
tomt, 1 kultiv. betesmark. Tax.-v. 4.000. 

Jordart; Mylla på ler- o. grusbotten. Skogsbest.: 
Tall-, gran- o. delv. björkskog. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. 1911, lada 1936. 1 häst. 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 
35 höns. Gården till släkten 1911 genom köp. Föreg. 
äg. var Joh. Karlsson. 

Äg.: Elof Lövgren f. 1886. Son Ull Olof Lövgren o. 
h. h. Maria f. Hejdenberg. Gift 10 med Ester f. Carls- 
son. Barn: Elisabet f. 13, Evald o. John f. 18. 
Leve de, Loves 

Postadr.: Hcjde. Tel. IS 1 Areal: Total 219,5 har, därav 50 åker, 150 skog, 6 
ängamark, 5 kul tiv. hetesmark, 8,5 övr. mark. Tax.-v. 
43.000 (1/16 mtl i Väts sm 2.000). 

Jordart: Ler- o. grusbl. mylla på skiftande botten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1880, delv. senare, fullständigt moderniserad. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1905 o. senare, tillta, o. restaur. 5 hästar, 
4 ' uiVshäsi n r. 20 kor, 10 ungdjur. c:a 25 svin. c:a 15 får, 
150 höns. Traktordrift. Gärden t.ill -slakten 1885. Bl. 
tidigare äg. märkes nuv. äg:s morfar Lars Mårtensson. 
Nuv. äg. tillträdde 1912. Få gården uppfödas arden- 
nerhästar. 

Äg,: J. Mattason f. 1884. Son till Per Mattsson o. 
h. h. Anna f. Mårtensson. Gift 15 med Astrid f. Jo- 
liansson. Barn: Lars-Erik f. 16, Hans f. 19, Äke f. 23. 
Postadr.: Hejde. Tel. IS Väte. 

Areal: Total 55,5 har, därav 25 åker, 10 skog, 15 
kultiv. betesmark, 0,5 tomt, 5 övr. mark. Tax.-v. 21.000. 

Jordart: Lerbl. mylla o. lätt mylla på ler- o. grus- 
botten. Skogsbest.: Tall- o. granskog med inslag av 
lövträd. Manbyggn. uppf. 1873, restaur. 1928. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1886—98, om- o. tillta. 1925. 4 hastar, 
2 unghästar, 9 kor. 3 ungdjur, 10 svin, 50 höns. Gården 
till släkten omkr. 1640. varefter den en längre tid gått i 
arv från far till son. Nuv. äg:s farfars far Hans Matts- 
son, som övertog den efter modern, efterl.vii.ddes av sin 
son Thomas Niklas Mattsson, vilken överlät den till so- 
nen, nuv, äg:s fader, varefter nuv. äg. tillträdde 1902. 

Äg.: Jacob Gunnar E. Thomsson f. 1879. Son till 
Jacob Thomsson o. h. h. Jacobina f. Johansson. Gift 07 
med Theresia f. Callmén. Barn: Ingeborg f. 08, Knut 
f. 09, Rut f. 15. 

Äg.: Led. av kyrkoråd, o. komm.-nämnd. samt inne- 
har flera an dia förtroendeuppdrag. Levede, Loves 

Postadr.: Hejde. 

Areal: Total 26 har, därav 16 åker, 10 skog. 
12.500. 

Jordart: Svart- o. lermylla på lerbotten. 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 18' 
nomibyggn. uppf. 1907. 3 hästar, 6 kor, 5 
Garden inköptes 1936 av nuv. äg. 

Äg.: Birger Rosén o. h. h. Ester f, Pettersson, 
Blanche f. 36, Berit f. 37. Skogsbest.: 
-talet. Eko- 
■in, 75 höns. Mun tsar ve 

Postadr.: Hejde. 

Areal: Total 33,75 har, därav 17 åker, 16 skog, 0,75 
ängsmark. Tax.-v. 7.200. 

Jordart: Mylla på sandbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1878, senare omb. EkO- 
nomibvggn. uppf. 1911. tillb. 1932. 2 hästar, 5 kor, 1 
unRdiur. :: svin, 30 höns. CaL-den ti!i släkten 1877 ge- 
nom köp av nuv. äg:s fader. Nuv. ag. tillträdde 1922. 

Äg.: Elof N. Arthur Sahlsten f. 1887. Son till Joh. 
Sahlsten o. h. h. Olivia f. Galmström. Gift 12 med Helny 
f. Hemmander. Barn: Margit f. 14, Lars Erik f. 28. 
Qvie V och 1* 

Postar.: Hejde. Tel. 16. 

Areal: Total 322,5 har, därav 32 åker, 15 slåtter- o. 
betesmark, resten skogs- o. övr. mark. . Tax.-v. 39.300, 
därav jordbruksv. 25.800, skogsv. 13.500. I detta tax. -v. 
ingå förutom värdet å Qvie även Kyrkosmitts 18 o. 
Mun tsar ve 1'. 

Jordart: Mylla på bl. ler- o. grusbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1700-talet i en 
våning, påbyggd 1860. Ekonomi by g-gn. uppf. 1879. 5 
hästar, 1 unghäst, 8 kor, 10 ungdjur, c:a 10 svin, c:a 
10 får, 100 höns. Gården till släkten 1715, då den äg- 
des av Hans Bättlsson. som överlät den till sonen Olof, 
varefter den gått i arv till son o.' dotter. Nuv. äg. Över- 
tog den 1924 efter svärfadern. 

Äg.: Birger Pettersson f. 1899. Son till O. R. Petters- 
son o. h. h. Alvina f. Pettersson. Gift 22 med Alice f. 
Hägg. Barn: Bernt f. 25, Folke f, 26. Gunnel f. 33. 

Äg.: Genomgick Skånska lantbruksskolan 1918 — 19. 
Praktiserade i Danmark 1919. Ordf. i S. L. U. 1930 — 
33. V. ordf, i Gotl. distrikt av S. L. U. 1928—33. 
Postadr.: Hejde. Tel. Bl. Jordart: Mylla på omväxlande ler- o. grusbotten. 
Skogsbest.: Tall-, gran- o. delv. lövskog. Manbyggn. 
uppf. 1904, senare restaur. Ekonomibyggn uppf. 1905. 
2 hästar, 1 unghäst, 8 kor, 2 ungdjur, 10 svin, 50 höns. 
Gården till släkten 1926 genom köp. Föreg. äg. var fru 
Alma Jacobsson. 

Äg.: Valter O. H. Paulin f. 1890. Son till J. Pau- 
lin o. h. h. Olivia f. Olsson, Gift 13 med Helga f. Ja- 
cobsson. Barn: Harry f. 14, Yngve f. 16, Dagmar f. 20. Postadr,: Hejde. Jordart: Lerbl. mylla o. myrjord. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1875, senare res- 
taur. Ekonomi Ijya^n. uppf. 1919. 5 hästar, 22 5. R. B.- 
nötkreatux, 25—30 svin. Gården till släkten 1938 genom 
köp. Föreg, äg. var Esler Kinilin Johansson. 

Äg.: Harry .-Vngelöiv i. 1.895. Son till Anton Angelöw 
o. h. h. Sofia f. de Flon. Gift 21 med Elin i. Klint.ström. 
Barn: Ove, Ann-Marie, Sture, Barbro, Sune. Postadr.: Hejde. 

Areal: Total 73,72 har, därav 18 åker, 55,72 skog. 
Tax.- v. 14.000. 

Jordart: Huvudsak!, lerbl. mylla. Skogsbest,: Tall- 
o. granskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1935. 2 
hästar, 8 kor, 2 ungdjur. 5 svin. DO "höns. Garden till 
släkten 1936 genom köp. Föreg. äg. vmo Hj. Ekengiei] 
o. Carl E. Ekman. 

Äg.: Julius Johansson Buskas f. i Ukraina OS. Son 
till Johan Buskas o. h. h. Maria f. Hinas. Gift 26 med 
Alvina f. Kota. Barn: Astrid, Ragnar, Ingegerd, Ann- 
Sixarve 

Postadr.: Hejde. Tel. 19. 

Areal: Total 166 har, därav 50 myrmark o. åker, 111 
skog, 5 betesmark. Tax.-v. 31.200. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest,: Tall- o. 
granskog med inslag av lövträd. Manbyggn. uppf. på 
1700-talet, senare omb. Ekonom ibyggn. uppf. 1891, se- 
nare om- o. tillb. 4 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 5 ung- 
djur, 5 svin, 10 får, 73 höns, 10 gäss. Arealen delv. 
täckdikad. Garden har varit i släktens ägo under 3 ge- 
nerationer. Nuv. äg. Övertog den 1904 efter sin svär- 
fader Aug. Pettersson. 

Äg.: Reinhold Johansson f. 1878. Son till Olof Jo- 
hansson o. 11. h. Selma f. Kolmodui. Gift 1900 med Hil- 
ma Pettersson f. 1876. Barn; Vera, Thyra, Martha, 

Äg.: Genomgått Hemse folkhögskola o. lantbruks- 
skola. V. ordf. i skolråd, samt led. av pastoratskyrko- 
råd, m. m. Har praktiserat jordbruk i Skåne. 
Postadr.: Hejde, 

Areal: Total 153,5 har, därav 22 åker, 53 skog, 12 
än ss ma i-k. Tax.-v. 23.400. 

Jordart: Lermylla o. sandjord samt madjord, huvud- 
sak! på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- 
byggn, omb. 1906 — 10, senare restaur, Ekonomibyggn. 
uppf. 1901, senare restaur. o. påbyggda. 5 hästar, 10 
kor, 5—10 svin, 12 får, 350 höns. Reakt.-fri besättn. 
Traktordrift. Arealen täckdikad. Kvarn o. såg för 
eget behov finnas. Gården stammar från 1600-talet. 
Nuv. äg:s fiii-fader är Lortd därstädes. Nuv. äg. över- 
tog gården 1930 efter sin fader. 

Äg.: K. Henrik Pettersson f. 1895. Son till Oskar 
Pettersson o. h, h. Maria f. Jacobsson. Gift 29 med 
Kally f. Sigrén. Barn: Bertil f. 33, Inger f. 38. Skogs 

Postadr,: Hejde. 

Areal: Total 80,5 har, därav 17 åker, 61 skog, 2,5 
ängsmark. Tax.-v. 14.200. 

Jordart: Lermylla på huvudsak!, lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1764 i en 
våning, 2:a våningen påbyggd senare. Ekonomibyggn. 
uppf. omkr. 1880. 2 hästar, 1 unghäst, 5 kor, 2 ung- 
djur, 3 svin, 90 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården 
till släkten 1904 genom köp. Föreg. äg. var Emil Ols- Skogs 

Postadr.; Hejde. 

Areal: Total 51,75 har, därav 
Tax.-v. 13.300. 

Jordart: Huvudsakl. mylla pä ler- o. grusbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr. 
1890. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1900, lada tillb. se- 
nare. 2 hSstar, 1 unghäst, 4 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 80 
höns. Arealen täckdikad. Nuv. äg. inköpte gården 
1927 av Jon. Söderberg, 

Äg.: Gunnar Vallin f. 1890. Gift 27 med Emma f. 

Malmros. i åker, 38,75 skog. 
Postadr.: Bejde. Tel. 10. 

Areal: Total 17 har, därav 8 åker, 9 skog. Tax.-' 6.300. 

Jordart: Huvudsakl. sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog-. Manbyggn. uppf. 1921. Bkonomibyggn 
uppf. 1924. 1 häst, .■; kor, 1 ungdjur, 5 svin. 75 höns 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1920 genom 
köp från Johan Hejdenberg. 

Äg.: A. J. Marcusson f. 1S93. Son till Theodor Mar- 
cusson o. h. h. Maria f. Rudin. Gift 18 med Ingeborg 
f. Hejdenberg. Enrn: Maja f. 19. 

Äg,: Bedriver byggnadsverksamhet. Innehar ett fler- 
tal förtroendeuppdrag. Postadr.: Hejde. Tel. 8. 

Areal: Total 64 har, därav 27 myrmark o. åker, 35 
skog, 2 betesmark. Tax. -v. 18.100. 

Jordart: Sandmylla samt något lermylla o. myrjord. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog med inslag av björk Man- 
byggn. uppf. på 1700-talet, senare tillb. Hkonomibyggn. 
uppf. 1910, magasin 1927. 4 hästar. 2 unghästar, 7 kor, 
4 ungdjur, 5 svin, 45 höns. Gården har varit i Släktens 
ägo i 4 generationer, Nuv, äg, övertog den 1929 efter 

Äg.: Arthur Johansson f. 1900. Son till August Jo- 
hansson o, h. h. Amanda f. Olsson, 

Äg,: Led. av koram. -nämnd., v. ordf, i Hejde- Väta jord- 
brukskassa, brandfogde. Smitts 
Postadr.: Hejde. 

Areal: Total 35 har, därav 8 åker, 27 skog. Tax -v 
6.600. 

Jordart: Mylla på ler- o. sandbotten. Skogsbest : 
Tall- o. granskog. Manbyggn, uppf. omkr. 1860. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1930. 1 häst, 3 kor, 2 ungdjur 5 svin 
40 höns. Gardtn till släkten 1858 genom köp. 

Äg.: Teodora O. Ursula Nyström, Postad;:: Hejde. Tel. SS Väte. 

Areal: Total 03,9 har, därav 6 åker, 87 skog, 9 
tomt. Tax.-v, 11.500. 

Jordart: Grus- o. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
^granskog (delv. ungskog). Manbyggn. uppf. Tall.- 

1902. Ekonomi byggn. upnf. 1904, TJ hästa7"\. , L ,,, 
ungdjur, 10—15 svin, 25 får, 50 höns. Arealen täckdi- 
kad. Gården till släkten 1301 genom köp av nuv. äg 
Dessutom arrend. 20 har från prästgården. 

Äg.: Dir. Oscar Åkerbäck f, 1878. Son till Oskar 
Åkerbäck o. h. h. Maria f, Medin. Gift 01 med Elise 
f. Lindby. Barn: Maria f. 01, Martin f. 04, Astrid f 08 
NllS f, 12, Sven f. 13, Anna f. 15, Arne f. 16. 

Äg.: Fostslaiinnsffirestuiuinre i Hejde sedan 1919. 
Verkställande direktor i Heidi; Mejeri A.-B. sedan 1913, 
ordf. i valnämnd, o. brand.studsnämm.i. sedan 1918 ni. m. 
Postaär.: Hejde. 

Areal: Total 34,5 har, därav 10,5 åker, 24 skog o. 
tomt. Tax. -v. 8.300. 

Jordart: Lermylla o. myrjord. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn, uppf, orakr, 1875, restaur. 1935. 
Ekono mibyggn. uppf. 1935. 2 hästar. 1 unghäst, 3 kor, 
4 svin, 70 höns, 2 gäss. Arealen delv. täckdikad. Går- 
den till släkten 1930 genom köp från Vilh. Gustavsson. 

Äg.: J. Konrarl Olssons slbh. J. K. O. f. 1889, död 
17/4 40. Son till Joh. Olsson o. h. h. Amanda f. Jacobs- 
son. Gift 30 med Regina Johansson f. Engström. Barn: 
Sune f. 30, Ingegerd f. 32. Fru Olssons barn i ett föreg. 
gifte: Ivar f. 23, Lennart f. 25. 
Tippsarve 

Postaär.: Hejde. Tel. B. 

Areal: Total 89,5 har, därav 20 åker, 69,5 skog o. 
tomt. Tax. -v. 18.600. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Man- o, ekono mibyggn. uppf. i början av 
1800-talet, magasin 1925. :.{ hästar. ;; unghästar, 7 kor, 
5 ungdjur, 8 svin, 130 höns. Gården till släkten omkr. 
1830. Nuv. äg. övertog den 1921 efter fadern. 

Äg.: Wilhelm Hederfeldt f, 1896. Son till Axel Heder- 
feldt o. h. h. Maria f. Ekelund. Gift 23 med Lida f. 
AMén. Barn: Karl-Axel, Bror Villy, Anna-Lisa. 1. .**. *j* 


fc^plls 


, • . •"-■-"UV^ 

-'i ■■ ' .j .... _*va* 


■?:<-* i^M 


i*].s.tmM3 


'JSfm] 
Tippsarve 

Posta*'..* Hejde. Tel. 5. 

Areal: Total 87 har, därav 17 åker, 70 skog. Tax.-v. 
21.700. • 

Jordart: överv. mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o, granskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1885. 3 hästar, 1 unghäst, 
5 kor, 5 ungdjur, 5 svin, 75 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten i början av 1800-talet. Nuv. äg. till- 
trädde 1937. I sambruk drivas delar av Tyrvalds o. 
Världsände i Klinte s:n, bestående av 5 har åker o. 20 
har skog. 

Äg.: Ivan Österdahl f. 13. Son till Otto Österdahl o. 
h. h. Emilia f. Eklund. 

Äg.: Genomgick Hemse lantmannaskola 1931 — 32. Vänt in ge 

Postaär.: Hejde. 

Areal: Total 26 har. därav 5 åker, 21 skog Tax.-v. 
3.700. 

Jordart Mylla på sandbotten. Skoysbest.: Tall- o. 
granskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. omkr. 1880, 
senare om- o. tillb. 2 hästar. 2 kor. 1 ungdjur. 2 svin, 
2 får, 60 höns. Arealen delv. taokihkad. Gården Ull 
släkten 1933 genom köp. Foreg, ftg v H r Joh. Sandkvist. 

Äg.: Joh. Petter W Rannberg f. 1874. Son ull Hen- 
rik Rannborg o. h. h. Wilhtlmir.a I Kc"-<s;röm. Gift 01 
med Maria f. Elfvins. Barn: Erik f. 03^ Arma f. 08, 
Margit f. 10, Hedvig f. 13, Greta f. 15, Vera f. 16. 
Hej de by 22.100 kr. Skogavärde: 66.800 kr. Invånarantal: 2 
Socknen omtalas under 1500-talet som "Hedeby" HEJDBBY socken av Gotlands norra härad är be- 
lägen på kalkplatån öster om Visby och utgöres mest 
av skogs- och hällmarker. Kring kyrkan märkes dock 
en bördig slätt. Höjden över havet uppgår som högst 
till 61 m. 

Jorden är uppdelad på e:a 45 brukningsdelar. 

Fornminnen: Dylika äro ovanliga, dock finnes det 
block med slipräfflor vid kyrkan och en kämpagrav vid 
Stora Räby. 

Areal: 22,41 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxe- 
ring är ägovidden: 470,1 har åker. 15 tomt och trädgård, 
22,5 kultiverad betesäng, 40,2 annan betesäng, 701 
skogsmark, 835,5 övrig mark. Jordbruksvärde: 475.700 
kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 
;3(1939). 
Den bildar med Barlingbo, Ekeby och Endre ett pasto- Kyrkan företräder ett tidigt stadium av övergången, från romansk stil till gotik. Koret torde kunna da- 
teras till tiden omkring år 1200, långhuset och tornet till 12S0-talet. Tornspirans nuvarande utseende är 
dock ej äldre än från 1800-talet. I det inre märkas överkalkade målningar. Till inventarierna bör en ma- 
donnabild av den typ, som är utmärkande för den skulpturkonst, som blomstrade i Chartres i Frankrike under 
1100-taIet. Även märkes ett egendomligt trälock till dopfunten. Den övriga inredningen går huvudsakligen 
i 1600- eller 1700-talets stil men harmonierar utmärkt väl med den medeltida omgivningen. 
Kyrkoherde: Envall, Gustav Adolf Helmer. 
Bolarve 

Postadr,: Bylfaste. Tel. 769 B Visby. 

Areal: Total 337 har, därav 85 åker, 250 skog, 2 tomt 
Tax,-v. 89.900. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten, delv. även 
pfi hallbotten. Skogsbest.: Bl, barrskog. Manbyggn. 
uppf. i början av 1600-talet, två flyglar tillb. på 1700- 
talet. Ekom.mihyssiä. uppf. 1S73. 7 hästar I) nn«-h;is- 
tar, 28 kor, 25 ungdjur, t- a 1.50 svin, 70 höns. Traktor- 
drift. Arealen täckdiluul. Garden till släkten 1911 ge- 
nom köp från Olof Kristersson. 

Äg.: Johan Oskar Viktor Jacobsson f. 4/10 1869. Son 
till Johan Jacobsson o, h. h. Johanna f. Lindell. Gift 
11/10 02 meu Selma f. Johansson. Barn: Dagmar f 04 
Folke f. 07, Gösta f. 13. 

Äg.: Deläg. o. styr.-Ied, i Järn-A, -B., Visby. F. d. 
ordf. i komm.- o. pens.-nämnd. m. m. 

Arr.: Folke Jacobsson. Son till äg. 

Bolarve, Suderbys 

Postadr.: Sylfaste. ■ 7,5 åker, 53,2 skog. Areal: Total 60,9 h 
Tax. -v. 11.500. 

Jordart: Ler- o. grusjord samt mylla. Skogsbest : 
Barrskog. Manbyggn. uppf. på 1500 å 1600-talet, tillb. 
1939. Ekonomi byggn. bestå av ladug., stall o. loge, la- 
dug. tillb. o. cementerad 1931. 2 hästar. 3 kor, 2 ung- 
djur, 2 svin, 50 höns. Halva aicuien tiitkdikad. Går- 
den till släkten 1928. 

Äg.: Otto Hellgren f. 1891. Son Ull Anton Hellgren 
o. h. h. Alma f. Eklund. Gift 16 med Ingeborg Hedén 
f. 1891. Barn: Yngve f. 16, Hans f. 24. 
Hejdungs 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 769 C Visby. 

Areal: Total 101,5 har, därav 28 åker, 68,5 skog, 5 
ängamark. Tax.-v. 2S.200, därav skogsv. 1.700. 

Jordart: Mylla på lerbotten. -Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet, flygel av äldre 
datum. Ekonomibyggn. uppf. 1918, lada 1916. 4 häs- 
tar, 10 kor, 5 ungdjur, 6 svin, c:a 50 hons. Traktordrift. 
Största delen av arealen täckdikad. Gården till släkten 
1931 genom köp av nuv. äg. från Viktor Pettersson. 
Släkten, härstammar från Halland o. kom till Gotland 
för omkr. 200 år sedan. 

Äg.: Anselm Bernhard Thulin f. 19/4 1884. Son till 
Alfred Thulin o. h. h. Emma f. Malmkvist. Gift 15/2 
08 med Alfhild f. Fohlin. Barn: Allan f. 08, Sigurd f. 
11, Folke f. 12, Klas t. 14, Mia f. 17, David f. 19, Svea 
f. 21, Alli f. 22. Anna Lisa f. 25. Hejdungs 

Postadr.: Sylfaste. 

Areal: Total 4 har. Tax.-v. 3.500. 

Jordart: Sandbl. lerjord. Manbyggn. uppf. omkr. 
1750.' Ekonomibyggn. uppf. samtid., omb. 1938. 2 kor, 
1 svin, 25 höns. Gården till släkten 1840 genom nuv. 
äg:s morfar. Den övertogs 1871 av nuv. äg:s fader o. 
1904 av hennes make, som brukade den till sin död. 

Äg.: Anna Östermark f. Broström 1876. Dotter till 
Johan Andersson o. h. h. Anna f. Broström. Gift 02 med 
Herman östermark, f. 1867, död 30. Barn: Emmy f. 
1895, Ragnar f. 02, Alfhild f. 07, Tekla f. 11, Gerhard 
f. 19. 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 1039 B Visby. 

Areal: Total 38 har, därav 16 åker, 16 skog, 6 Övr. 
mark. Tax.-v. 13.500. 

Jordart: Ler- o. svartmylla, delv. grusjord. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. med flyge" uppf, omkr. 
1837. EkoTu.imibysjpi. uppf. omkr. 1830, senare omb. 4 
hästar, 1 unghäst, 6 kor, 2 ungdjur, 6 svin, 5 får, 80 
höns. Arealen ' täckdikad. Gården till släkten 1914. 
Pöreg. äg. var Oskar Dahlström, 

Äg.: Oskar Petter Reinhold Bodin f, 27/6 1872. Son 
till Lars Bodin o. h. h. Anna f. Hansson. Gift 10/10 03 
med Maria f. Lindgren. Barn: Lydia f. 07. Norrbys 

Postadr.: Sylfaste. Tel. ; i Visby. 


Areal: Total 240,3 har, därav 31,5 åker, 2 
5 betesmark. Tax.-v. 39.300. 

Jordart: Bl. lermylla o, grusjord. Skogsbest.: BI. 
barrskog. Manbyggn. uppf. på 1500-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 188b, magasin 1890, div. tillbyggn. senare. 
4 hästar, 2 unghästar, 9 kor, 4 ungdjur, 9 svin, 15 får, 
75 höns. Största delen av arealen täckdikad. Gården 
till släkten på 1700-talet o. har bl. a. ägts av nuv. äg:s 
morfar. På ägorna finnes en väderkvarn från 1800- 
talet, vilken ännu är i bruk. 

Äg.: Gunnar Johan Lindby f. 25/9 1882. Son till Jo- 
han Lmdby o. h. h. Vendia f. Hansson. Gift 25/9 14 med 
Amanda f, Hejdenberg. Barn: Gunborg f. 16, Hans 
f. 21, Bengt f. 25. 
Postadr.: Akebäck, Visby. Tel. 11 B Rosendal. 

Areal: Total 82,6 har, därav 32 åker, 46 skog. Tax.-v. 
46.700. 

Jordart: överv. lermylla samt något sand- o, grus- 
jord. Skogsbest.: Omväxlande barr- o. lövskog. Man- 
byggn. uppf. i slutet av 1600-talet, 2;a våningen på- 
byggd 1850, flygel uppf. 1896. Ekonomibyggn, uppf. 
1870, lada 1925, magasin 1890. 5 hästar, 1 unghäst, 11 
kor, 6 ungdjur, 10—15 svin, 5 får, c:a 80 höns. Största 
delen av arealen täckdikad. Gården till släkten i hörjan 
av 1700-talet genom Olof Glammung, varefter den gått i 
arv till son o. dotter. Nuv. äg. tillträdde 1898. 

Äg.: Reinhold Niklas Jacob Hellgren f. 19/4 1865. 
Son till Johan Hellgren o. h. h. Maria f. Engström. 
Gift 4/10 1889 med Wendla f. Arvidsson. Barn: Helny 
f. 1890, Rut f. 1896. 

Äg.: Har tidigare varit led. av socknens olika institu- 
tioner. F. n. led. av valnämnd. F. d. ordf. i komm.- Glammunds 

Postadr.: Akebäck, Visby. 

Areal: Total 51,2 har, därav 18 åker, 33,2 skog. 
Tax.-v. 21.100. 

Jordart: överv. lerbl. mylla. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1870. 4 hästar, 1 unghäst, 
6 kor, 5 ungdjur, 5 svin, 5 får, 50 höna. Arealen täck- 
dikad. Gärden till släkten i början av 1800-talet. Den 
innehades då av R. O. F. Olssons mormor. 

Äg.; Reinhold Olof Fredrik Olssons stbh. R. O. F. O. 
f. 6/7 1869, död 37. Son till Lars Olsson o. h. h. Jaco- 
bina f. Pettersson. Glammunds 

Postadr.: Akebäck, Visby. 

Areal: 22 har åker. 

Jordart: Mylla på lerbotten samt sandjord på ler- o. 
sandbotten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 
pä 1860-talet. Ekonomibyggn. omb. 1907. 4 hästar, 
6 kor, 4 ungdjur, 2 svin. Gården inköptes 1939 av nuv. 
H ägd ar ve 

Postadr.: Visby. Tel. 8 B Rosendal. 

Areal: Total 115 har, därav 46 åker, 65,5 skog, 2,5 
ängs- o. betesmark. Tax.-v. 52.500. 

Jordart: Överv. mylla på lerbotten Skogsbest.: TalJ- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. omkr, 1850. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1881, lada o. magasin 1890, övr. byggn. 
1936. 4 hästar, 1 unghäst, 11 kor. 8 ungdjur, c:a 10 
svin, 100 hons. Traktordrift. Arealen täckdikad. Går- 
den Ull släkten på 1670-talet o. bar den sedan gått 
i arv i 6 generationer från far till son. Nuv. äg. över- 
tog den 1935. 

Ag.: Karl Erik Emanuel Hellgren f. 6/7 1897. Son 
Ull Karl Hellgren o. h. h. Emma t. Nilsson. Gift 11/6 
36 med Gerda f. Pettersson. Barn: Lars Erik f. 36. 

Ag.: Led. av skolråd. 
Norrbys 

Postadi-.: Sylfaste. Tel. ItO A Visby. 

Areal: Total 194 har, därav 34 åker, 152 skog, 8 myr- 
mark. Tax.-v. 37.000. 

Jordart: Bl. lera o. mylla pä. lerbotteh. Skogsbest.: 
Bl, barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1860. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1903 -10. 5 hästar, 4 unghästar, 10 kor, 
10 ungdjur, 6 svin, 50 höns. Arealen tlelv. täckdikad. 
Gården till släkten omkr. 1877. På densamma uppfödes Äg.: Aron Johan Olof Olofsson f. 29/4 1890. Son till 
O. N. Olofsson o. h. h. Regina f. Johansson. Gift 20/6 
25 med Prida f. Larsson. Barn: Einar f. 26, Gunnar f. 
Norrbys 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 1039 A Visby. 

Areal: Total 69,75 har, därav 18 åker, 51 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 17.500. 

Jordart: Mylla på ler- o. hällbotten, delv. grusjord. 
Skogsbest.: Bl. barrskos. Mi.mbvscn. av sten uppf. 1S50. 
Ekonomibyggn. uppf. 1890. 4 hästar, 6 kor, 4 ungdjur, 
c:a 20 svin, 60 höns. Arealen täckdikad. Gården till 
släkten 1901 genom köp av nuv. äg. från Oskar Lars- 

Äg.: Johan Anders Hugo Hellgren f. 27/12 1873. Son 
till Anders Hellgren o, h, h. Sofia f. Boberg. Gift 4/12 
1898 med Maria Elisabet f. 14/3 1878. Barn: Ingeborg 
f. 1899, Erik f. 01, Evert f. 04, Märta f. 08, Vera f. 10 
Alva f. 13, Nils f. 09. 

Äg.: Ordf. i magasinskassan. F. d. ordf. i brandstods- Norrbys 

Postadr.: Sylfaste. 

Areal: Total 3 har åker. 

Manbyggn. uppf. 1923. 
tid. 1 häst, 4 kor, 1 svin, el 
tes 1923. Johansson äger ] 

Äg-.: Emil Johansson f. 1881. Son till Petter Fredr. 
Johansson o. h. h. Fredrika. Gift 09 med Ragnhild f. 
Andersson. Barn: Villy. Fosterdotter: Karin Sunna. Ekonomibyggn. uppf. sam- 
; 30-tal höns. Gården inköp- 
' har skog i Hellvi, Pole s Norrbys, Hejdebyboden 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 1526 Visby. 

Areal: 0,25 har åker. 

Jordart: Svartmylla. Manbyggn. uppf. 1934 — 35. 
Gärden till släkten 1934, då nuv. äg. inköpte jorden från 
Aron Olofsson, Norrbys, o. startade affärsrörelse. 

Äg.: Handl. Nils Vilh. Lerbom f. 22/6 01. Son till 
Fredr. Lerbom o. h. h. Edia f. Fohlin. Gift 32 med Inez 
Eleonora f. Fohlin. Barn: Anna Maria Birgitta f. 32, 
Lars Johan f. 35, Kerstin Göta f. 37. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1919—20. Styr.- 
led. i J. U. F:s lokalavd. o. i Gotland;; roll [bildningsför- 
bund. Led. av bildningsrådet vid Kungl, Gotlands Ar- 
tillerikår. 
Råby Lilla 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 1039 C Visby. 

Areal: Total 113,65 har, därav 28 åker, 85 skog, 
0,65 tomt. Tax.-v. 26.700. 

Jordart: Ler-, aand- o. grusmylla. Skogsbast.: Bl. 
barrskog. Manbyggn. uppf. 1897, flygel 1931. EJto- 
nomibyggn. uppf. omkr. 1840. 4 hästar, 3 unghästar, 10 
kor, 5 ungdjur, 5 — 10 svin, 6 får, 70 höns. Arealen 
delv. täckciikad. Garden till släkten i början av 1800- 
talet genom köp av nuv, äg:s farfar Lars Dahlström 
från Johan Söderberg. Nuv. äg. Övertog den 1911. På 
egend. uppfödas remonter. 

Äg.: Arvid Vilh. Anton Dahlström f. 13/7 1889. Son 
till Anton Dahlström o, h. h. Josefina f. Veström. Gift 
12/7 12 med Maria f. Andersson. Barn: Dagny f. 12, 
Margit f. 16, Signe f. 19, Sture f. 20, Martin f. 22, Inga 
Maj f. 24, Lisbet f. 26, Svea f. 27. 

Äg.: Led. av fattigv. -nämnd., kassör i kyrkoråd. 
Råby Lilla 

Postadr.: Sylfaste. 

Areal: Total 28,5 har, därav 13 åker, 15,5 skog. 
Tax.-v. 13.800. 

Jordart: Huvudsakl. grus jord, något mylla på ler- 
botten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf, 1883, 
tillta. 1939, inredd med värme-, vatten- o, avloppsled- 
ning. Ladug., stall o, loge restaur. 1909. 2 hästar, 5 
kor, 2 ungdjur, 2 svin, 3 får. 25 höns. Gården til! 
släkten 1923. 

Äg.: Fridolf Gabrielsson f. 1876. Son till Gustav 
Gabnelssun o. h. h. Liva f. örvander. Gift 02 med 
Matilda Kjellfiren f. 1877. Barn: Gulli f. 03. 

Äg.: Oodeman. Ordf, i fattigv.- styr. i 8 år, led. av 
komm. -nämnd, i 4 år. 
Råby Lilla 

Postadr.: Syl/aste. Tel. 1098 B Visby. 

Areal: Total 1,5 har åker. Tax.-v. 2.500. 

Jordart: Grusbl. mylla pä lerbotten. Manbyggn. uppf. 
på 1870-talet, restaur. 1910. Ladug., stall o. loge uppf. 
1870. restaur. 1930. 2 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 40 höns. 
Gården till släkten 1901 genom nuv. äg:s svärföräld- 
rar. Nuv. äg. tillträdde 1919. 

Äg.: John Gunnar Salomon Lindgren f. 1886. Son 
till Karl Lindgren o. h. h. Maria f, Heijdenberg. Gift 
16 med Alice Elisabet Hedin f. 1893. Barn: Rosa f. 
16, Arne f. 19. 

Äg.: Fjärdingsman i Endre o. Hejdeby socknar. 

Råby Stora 

Postadr.: Sylfaste. 

Areal: Total 76 har, därav 47,5 åker, 15 skog, 13,5 
ängsmark. Tax.-v. 32.100. 

Jordart: Ler- o. grusbl. mylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog, delv. lövskog. Manbyggn. uppf. i 
slutet av 1700-talet. Bkonomibyggn. uppf. 1915, ma- 
gasin 1907, lada 1935. 3 hästar, 10 kor. 5- 6 ungdjur, 
25 svin, 1 får, 25 höns. Traktordrift. Gården till släk- 
ten 1905 genom köp av nuv. äg;s fader från Nicklas 
Jacobsson. Nuv, äg. Övertog den 1926, A ägorna fin- 
nas flera fornlämningar. 

Äg.: Fritiof Ernst Lars Jacobsson f. 30/10 1897. Son 
till Lars Jacobsson o. h. h. Johanna f. Olsson. 

Råby Stora 

Postadr.: Sylfaste. 

Areal: Total 6 har, därav 4,5 åker, 1,5 skog. 

Jordart: Grusjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. 
uppf. 1916. Ekonomibyggn. uppf. 1938. 1 häst, i kor, 
2 svin. F. Södtrslröm köpte gården 1918. 

Äg.: Frkioli: Söderströms stbh. F. S. f. 1889, död 
1926. Son till Johan Söderström o. h. h, Maria f. 
Fjellström. Gift 13 med Jenny f. Jakobsson. Barn: 
Arne, Hjalmar. Råby Stora, Karbystorp 

Postad! - .: Sylfaste, 

Areal: Total 14,9 har, därav 7 åker, 7,9 skog. Tax.-v. 
4.900. 

Jordart: Huvudsak! svartmylla på lerbotten, något 
sandjord. Skogsbest.: Barr- o. lövskog. Manbyggn. 
uppf. 1875, restaur. Ekonomibyggn. uppf. samtid., res- 
taur. 1932, ladug. omb. 1928, magasin uppf. 1935. 2 
hästar, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten 1930. 

Äg.: Birger Söderstrand f. 1877. Son till Johan Sö- 
derstrand o. h. fa. Anna f. Olsson. Gift 02 med Greta 
Anna Pettersson f. 8/5 1878. Barn: Emil f. 03, Folke 
f. 04, Elin f. 06, Sven f. 08, Hildur f. 10, Ingrid f. 12, 
Rut f. 14, Åke f. 18, Lisa f. 22. Suderbys 

Postad?-. : Sylfaste. Tel. 7d9 A Visby. 1.200. 

Jordart; Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1934. Ekonomibyggn. uppf. 
1916, magasin 1918. 4 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 

10 ungdjur, 10—15 svin, 2 får. 50 höns. Arealen täck- 
dikad. Gärden, som ursprung! varit större, Inköptes 
1913 av nuv. äg. 

Äg:.: Reinhold AloxaikkT Lmdby 1'. 17/2 1876. Son 
till Johan Lindby o. h. h. Wendla f. Hansson. Gift 28/7 

11 med Anna Gardell f. 1881. Barn: Anna f. 12, Maja 
f. 21. Suderbys 

Postadr.: Visby. Tel. 1536. 

Areal: Total 0,75 har, därav 0,5 åker, 0,25 skog. 
Tax.-v. 4.600. 

Jordart: Huvudsaid. saiidbl. lerjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1910, tillta. 1930, restaur. 1939. 
Garage o. vedbod uppf. 1935. Gården till släkten 1935 
genom köp av nuv. äg. från Karl Persson. 

Äg.: Helge Olof Olofsson f. 30/4 05. Son till Frans 
Olofsson o. h. h, Augusta f. Stenström. Gift 34 med 
Vera Kellgren f. 29/8 10, dotter till John Hallgren o. 
h. h. Matilda f. Lindberg. Barn: Nils f. 34. 
Tibbles 

Postadr.: Sylfaste. Tel. 770 C Visby. 

Areal: Total 138 har, därav 40 åker, 98 skog. Tax.-v. 
; 40.500. 

Jordart: Mylla på lerbotten, delv. på hällbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn, uppf. 1870. 
Stall uppf. 1895, ladug. 1904. 5 hästar, 5 unghästar, 
12 kor, 12 ungdjur, 12 svin, 6 får, 100 höns. Större 
delen av arealen täckdikad. Gården nar varit i släk- 
ten sedan slutet av 1700-talet. 

Äg.: Herman Olof Klingvall f. 3/5 1877. Son till 
Hans KUngvall o. ta. h. Fredrika f, Olsson. Gift 12/7 
02 med Amalia Jakobsson, död 36. Barn: Gustav f. 
4/9 04, Karin f. 10/4 08, Lennart f. 1/9 09. 

Äg.: Ordf. i v.alnämnd., v. ordf. i kyrko- o. skolråd, 
sedan 1928 samt i pens. -nämnd, sedan 1925 m. fl. 
uppdrag. Har genomgått Gotlands läns folkhögskola. 
Postadr,: Sylfaste. Tel. 770 B Visby. 
- Areal: Total 72 har, därav 16 åker, 56 skog. Tax.-v. 
16.900. 

Jordart: Huvudsak!, mylla på lerbotten. Skogsbest.: 
■ Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1850. Ekono- 
mibyggn. uppf. nmkr. 1830. 3 hästar, 1 unghäst, 8 
kor, 6 ungdjur, 5 — 10 svin. 50 höns. Större delen av 
arealen täckdikad. Gården till släkten 1900 genom 
köp. Pöreg. äg. voro Norrby o. Sjögren. Diiiiönit 
in n. -liades den av en Hedström, som ägt den i 26 år. 
Egend. tillhöide då granngården. 

Äg.: Jacob Gunnar Jacobsson f. 22/8 1882. Son till 

Reinhold Jacobsson o. h. h. Karolina f. Larsson. Gift 

1 14/11 14 med Alma f. Håkansson. Barn: Berta f. 15, 

Margit f. 19. 
.; Äg.: Ordf. i pens.-, fattigv.- p. barnav. -nämnd., led. 
av komm. -nämnd. Överförmyndare m. m. Postadr,: Sylfaste. Tel. 1098 C Visby. 

Areal: Total 46 har, därav 20 åker. 26 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 16.10(1. 

Jordart: Huvudsak), mylla på lerbotten. Skogsbest,: 
Bl. barrskog. Manbyggn uppf. Ifi32, Ekonomibyggn. 
uppf. omkr. 1S30 ,i hastar. 8 kor. 5 ungdjur. 10 20 
svin, 5 får. 100 höns. Större delen av arealen tack- 
dikad. Gården Ull s'akten 1914. Föreg. äg. var Ang. 
Homstrom. viiktm TtiOO inköpt den av Norrby o. Sjö- 
gren. Dårförut innehades gården av en Hedström. 

Ag,; Lars Emil Jacobsson f. 31/10 1R82, Son Ull 
Reinhold Jacobsson o. h. h. Karolina f. Larsson. Gift 
25/8 22 med Axelina f. Johansson. Barn: Erik f, 26, 
Evy f. 29. K* 
Hejnum HEJNUMS socken av Gotlands norra härad är 
et inre av ön närmast söder om Tingstäde 
träsk. Den upptages av skog och älvar kring en mindre 
slättbygd. Jordarten utgöras främst av lermylla och 
svartmylla pä lerbotton. Socknen sfnoiiiJi-iL^es i öster 
av Litorinahavets och Ancylusfljoiirf st riäiulv;illar. Den 
senare når pä ett ställe en höjd av tre meter och går 
under namnet Kallgate burg. Landet når vid Hejnum 
Hällar en höjd av 78 meter över havet. 

Jorden är uppdelad på ett halvt hundratal bruk- 
ningsdelar. 

Fornminnen: Av sädana äro endast järnåldersläm- 
ningar kända. Således äro kämpagravar omtalade från 
Graute och Rings samt en hel del andra platser. Av 
gravfält må nämnas det största, vilket är beläget vid 
Bjers. Vidare äro sju runristningar kända. 
Areal: 45,17 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 682,5 har åker, 23,5 tomt och 
trädgård, 21 slåtteräng, 14,5 kultiverad betesäng, 53,5 annan betesäng, 1.253 skogsmark, 2,362 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 516.700 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 32.100 kr. 
Skogsvärde: 117.600 kr. 
Invånarantal: 265 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Heineim." "Hende", som står på en gravsten, lian möjligen också 
vara ett gammalt namn på socknen. Hejnum utgör sedan 1932 annex till Källunge pastorat. 

Kyrkan är, liksom de flesta å Gotland, av tuktad och huggen kalksten samt har torn, skepp och kor. 
Den skall enligt medeltida källskrifter ha uppförts i början av 1200-talet. Tornets nedre del torde dock vara 
cirka 100 år äldre och har troligen tillhört någon äldre kyrkobyggnad, liksom även långhusets sydportal och 
vissa reliefer i kyrkans inre. Sydportalen har längst ut å vardera sidan en kolonett, vars översta delar äro 
försedda med kransar. Anmärkningsvärt är, att portal även finnes å skeppets norra fasad. Tornet har 
tre avdelningar över varandra samt är byggt 1 rundbågsstil. Delar av samma stil finnas 4 skeppets utsida, 
där man även påträffat ett rundbågigt fält i två avdelningar. Vid sidan om skeppets sydportal finnes en 
bild av Kristus och de fyra evangelistema samt fem gesimsbågar. 

Kyrkan äger ett vackert triumfkors samt fem stenar med runinskrifter. En av dessa är rest över 
"Heghvaldr af Sudrby." Kyrkogården har i norr en spetsbågig port med tunnvalv och sittnisch. 
Kyrkoherde: Kont ra kts prosten Klint, Axel Edvard. 
Bjers I" 

Poatadr.: Bäl. Tel. SI Hejnum. 

Areal: Total 39 har, därav 4 åker, 35 skogs- o. övr. 
mark. Tax. -v. 5.200. 

Jordart: Lermylla samt sand- o. grusjord. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf, 1884, senare res- 
taur. Ladug., loge o. stall uppf. 1883. 1 häst, 3 kor. 
Gården till släkten genom niu. Bg:* svärfader, vilken 
inköpte marken o. uppf. byggn. Nuv. äg. Övertog den 
1912 efter att ha arrend. den sedan 1904. 

Äg.: Elis Pettersson f. 1875. Son till Oskar Petters- 
son o. h. h. Helena f. Hammarström, död 1882. Gift 
08 med Laura Boberg f. 1884, dotter till Lars Boberg 
o. h. h. Maria. Barn: Helge Vanser f. 09 (gift med 
Maja f. Andersson), Elin f. 15 (gift med Karl Ardell, 
barn: Margareta), 
Poatadr.: Bäl. Tel. 31 A Fole. 

Areal: Total 78,5 har, därav 42,5 åker, 30 skog»- o. 
hedmark, 1 tomt, 5 ängs- o. betesmark. Tax. -v. 36.000. 

Jordart: Huvudsak!, lermylla. Skogsbest.: Bl. barr- 
o. lövskog. Manbyggn. uppf. på 1650-talet, påbyggd 
1808, restaur, 1928, flygel uppf. 1858. Ekonomibyggn. 
uppf. i början av ISOU-talcl.. flera sånger omb. 5 häs- 
tar, 1 unghäst, 15 kor, 10 ungdjur, 10—15 svin, 10 
får, 100 höns. Arealen clelv. täckdikad. Gården till 
släkten 1658 genom Rasmus Pehrsson. I närheten 
finnas stora forngravar. 

Äg.: Alex Fridolf Laurentius Olofsson f. 4/5 01. Son 
till Igot Olofsson o. h. h. Frida f. Nilsson. 

Äg.: Genomgick Rösiö lantbruksskola 1923. 

Boters il. Tel. 13 A Fole. 

Areal: Total 96 har, därav 35 åker, 60 skog o. tomt. 
Tax-v. 27.200. 

Jordart: Huvudsak!, lermylla på gmsbotten. Skoga- 
best,: Barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 1850- 
talet. utvändigt restaur. 1^40. Ekonomibyggn. uppf. 
1881, reiiov. 1928, lada uppf. 1931. i hästar, 2 ung- 
hästar. 12 kor, 6 ungdjur. 10 svin, 10 får, 100 höns, 
2 gäas, Gärden har varit i släktens ägo i 8 genera- 
tioner eller sedan mitten av 1600-talet. Framlidne A. 
M. Olofsson övertog den 1917. Ä ägorna finnas en 
del forngravar. 

Äg.: Arvid Magnus Olofssons stbh. A. M. O. f. 1877, 
död 21. Son till Olof Olofsson o. h. h. Emma Nils- 
dotter. Gift 11 med Edla Karlsson f. 1885. Barn: 
Magnhitd f. 12, Gustav f. 14 (gift med Torborg f. Lil- 
jegren, barn: Ove, Per-Olof |. 

Sonen Gustav brukar gården sedan 1934. Graute 

Postadr.: Bäl. Tel. 10 Hejnum, 

Areal; Total 187,75 har, därav 25 åker, 150 skog, 12 
ängsmark, 0,75 tomt. Tax.-v. 23.200. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Bl, barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. 1857. 
Ekonomibyggn, uppf. 1924, lada 1925. 4 hästar, 8 kor, 
-> ungdjur. T) 10 svin, G t;,i: 40 höns. Gården till släk- 
ten 1876 genom köp av nuv. äg:s fader frän länämKn 
Bernh. Bolin. 

Äg.: Arvid Laurentius Eklund f. 5/3 1879. Son till 
Oskar Eklund o. h. h. Eva f. Gutenberg. Gift 19/11 
09 med Anna f. Olofsson. Fosterdotter: Ester f. 14. 

Postadr.: Bäl. Tel. 11 Hejnum. 

Areal: Total 132,5 har, därav 25 åker, 105 skog, 1,5 
ängsmark. Tax.-v. 18.000. 

Jordart: Huvudsakl. styv lerjord på lerbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1900. Ekonomi- 
byggn. uppf. 18S7, lada 1934. magasin 1926. '1 hästar, 
1 unghäst, 8 kor, 3 ungdjur, 5 — 10 svin, 6 får, 60 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 1874 ge- 
nom köp av J. T. Engströms svärfaders fader Lars Jo- 
hansson. J. T. Engström tillträdde 1925. 

Äg.: Johan Teodor Engströms stbh. J. T. E. f. 31/7 
1886, död 37. Son till Viktor Engström o. h. h. Jo- . 
hanna f. Veström, Gift 23/6 17 med Elin f. Nilsson. 
Barn: Nils f. 20. 


uJijä 
fP!^ 
fe 


. ^ 
Kyrkebys 

Postad?.: Bal. Tel. 3 Rejmam. 

Areal: Total 130,5 har, därav 27 åker, 100 skog, 0,5 
tomt, 3 betesmark. Tax. -v. 20.000. 

Jordart: Bl, lermylla o. svartmylla på lera. Skogs- 
best.: Barrskog: Manbyggn. uppf. 1890, Ekonomibyggn. 
uppf. 1865, ladug. 1931, magasin 1937. 3 hästar, 2 
unghästar, 8 kor, 6 ungdjur, 7—10 svin, 75 höns. Går- 
den Ull släkten 1863, då den ägdes av Thomas Thomas- 

Äg.: Karl Lennart Pettersson f. 6/7 1885. Son till 
Karl Pettersson o. h. h. Olivia f, Vestberg. Gift 12/12 
27 med Eva f. Jakobsson. Barn i ett tidigare gifte: 
Artur f. 09, Helny f. 11, Hildur f. 15. 

Kyrkebys 

Postadr.: Bål. 

Areal: Total 121,33 har, därav 14,63 åker, 106,50 
skog, 0,2 tomt. Tax.-v. 12.600. 

Jordart: Lermylla samt myrjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1919. Ekonomibyggn. uppf. 
orakr, 1SÖ0. 1;kI;l imikr. 1895. :. hästar, -l kor, 2 ung- 
djur, 4 svin, 50 höns. Gården Ull sliikicn 1B02 genom 
köp av nuv. äg:s svärfader Karl Lövkvist från Joh. 

Äg.: Joh. Vilh. Ernfrid Pettersson f. 27/11 1880. Son 
till Johan Pettersson o. b. h. Sofia f. Fredriksson. Gift 
5/9 08 med Alma f. Lövkvist. Fosterdotter: Signe f. 09. 

Kyrkebys Lilla 

Postadr.: Bal, Tel. 19 Hejnwm. 

Areal: Total 135,2 har, därav 40 åker, 95 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 26.300. 

Jordart: Ler- o. svartmylla, huvudsakl. på lerbotten. 
Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. i en våning 
. uppf. i slutet av 1300-talet, senare påbyggd o. restaur. 
flera gånger. Ekonomibyggn. uppf. på 1860-talet, lada 
1912. 6 hästar, 2 unghästar, 12 kor, 5 ungdjur, 20 
svin, 100 höns. Gården har varit i släktens ägo i 8 
generationer sedan omkr. 1620. Nuv. äg:s farfars far 
Thomas Thomsson, f. 1760, var ^ift m;d Maria Magda- 
lena Hansdotter. Nuv. äg:s farfar- Olof Thomsson 
ägde gården omkr. 1830. Nuv. äg. tillträdde 1880. 

Äg.: Olof Petter Thomsson f. 19/10 1S60. Son till 
Thomas Olsson o. h. h. Karolina f. Björkengren. Gift 
1885 med Olivia f. Olsson. Barn: Elin f. 1885, Tyko f. 
1889, Henry f. 1896, Hilma f. 1892, Arvid f. 01. 

Kyrkebys Ulla 

Postadr.: Bål. Tel. 12 Hejnum, 

Areal: Total 216,5 har, därav 35 åker. 179 skog, 2 
ängsmark. Tax.-v. 25.900. 

Jordart: Bl. svartmylla, lera o. sandjord. Skogs- 
best.: överv. tallskog. Manbyggn. i 2 våningar uppf. 
under 1600-talets senare del, flygel 1903. Ekonomi- 
byggn. uppf. i början av 1700-talet, restaur., lada uppf. 
1907. 4 hästar. 1 unghäst. 9 kor, 6 ungdjur, c:a 10 
svin, 50 höns. Gården till släkten på 1790-talet. Nuv. 
gg:s svärfader Hugo Holmström övertog den 1903 ge- 
nom gifte med Martha Sandbom. Nuv. äg. tillträdde 

Äg.: Hjalmar Hjellström f. 2/9 1900. Son till Gust. 

Ludvig Hjellström o. h. h. Ida f. Johansson. Gift 28 

med Sigrid f. Holmström. Barn: Per Gunnar f. 2B, 
Siv f. 30. 
Kyrkebys Lilla 

Postadr.: Bäl. 

Areal: 12 har åker, 105 skog, 5,5 delv. odlad myr, 
2 ängs- o. Svr. mark. Tax. -v. 17.200. 

Jordart: Lera, sand- o. svartmylla på ler- o. grus- 
botten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. i 
en våning uppf. på 1600-talet, den andra våningen på- 
byggd senare. Ekonomibyggn. uppf. 1927 o. 1928. 3 
hästar, 1 unghäst, S kor, 4 ungdjur, 10 — 15 svin, ett 
10-tal får, ett 100-tal höns. Arealen delv. täekdikad 
med sten. Nuv. äg. köpte gården 1902. 

Äg.: Aug. Norrby f. 1863. Gift 01 med Anna Maria 
f. Thomsson. Barn: Vera f. 02, Rut f. 04. 

Kyrkebys Stora , * ., ** 

Postadr.: Bäl. 

Areal: Total 92,2 har, därav 15 åker, 77 skog, 0,2 
tomtmark. Tax. -v. 15.300. 

Jordart; Ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. troligen uppf. i början av 1700-talet, på- 
byggd 1770. Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1850. 3 has- 
tar, 5 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 60 höns. Arealen .delv. 
täekdikad. Gården till släkten omkr. 1860 genom "köp 
av nuv. äg:s fader från kapten Bruse. Nuv! äg:s 
svärfader Lorents Larsson köpte dan 187S, varefter den 
övertogs av nuv. äg. 1909. 

Äg.: Olof Hugo Nilsson f. 18/10 1872. Son till Nils 
Jakobsson o. h. h. Anna f. Bodin. Gift 27/3 09 med 
Anna f. Larsson. Fosterbarn: Artur f. 12, Allan f. 15. 

Äg.: Led. av magasinskassan. F. d. kyrkovard o. 
led. av valnämnd, m. fl. uppdrag. 

Kyrkebys Stora ''*$ 

Postadr.: Bäl. 

Areal: Total 10,8 har, därav 5,5 åker, 4,8 skog, 0,5 
tomt. Tax.-v. 4.200. 

Jordart: Bl. ler- o. sandmylla. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1913, flygel 1921. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1900, smedja 1864. 2 hästar, 3 kor, 2 ung- 
djur, 5 svin, 5 f&r, 50 höns. Arealen delv. täekdikad. 
Gården till släkten i slutet av 1700-talet, då nuv. äg:s 
morfar ägde den. Nuv. äg. övertog den 1894. 

Äg.: Axel Vilhehard Boberg f. 4/9 1871. Son till 
Lars Boberg o. h. h. Kristina f. Sjöblom. Gift 6/1 19 
med Margot f. Nilsson. Barn: Maj-Edit f. 20, Margot 
Edit f. 22. Fosterson: Lars f. 32. ... , f 

Äg.: Har erhållit diplom för välskött mindre jord- 
Mallgårds $£ 

Postadr.: Bäl. Tel. 7 Bejnuvi.- 

Areal: Total 72,1 har, därav 17 åker, 53,7 skog, 0,5 
tomt. Tax.-v. 16.600. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.; Barrskog. Manbyggn. uppf. 1921, flygeln 1885. 
Ekonomibyggn. uppf. 1882, tillb. delv. 1893 o. delv. 
senare. 3 hästar, 3 unghästar, 7 kor, 5 ungdjur, 5 — 10 
svin, 6 får, 40 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården 
tiil släkten 1879 genom köp av nuv. äg:s morfar Joh. 
Dahlström. Nuv. äg. Övertog den 1929. 

Äg.: Oskar Efraim Nyström f. 13/5 1892. - Son till 
Oskar Nyström o. h. h. Rosa f. Dahlström. Gift 27/12 
22 med Tekla Björklund f. 15/9 1892. Barn: KSas f. 
26, Evy f. 28, Kerstin f. 35. 

Äg.: Led. av komm. -nämnd., fattig v. -styr. o. brand- 
stodsnämnd. Kassör i Hejnums lokalf ören. m. m. 

^_^ HEJNUM 

Mallgårds 

Poatadr.: Bäl. Tel. 1 Hejnum. 

Areal: Total 38.2 har. Tax.-v. 6.500 

Jordart: La.- „ r : l( s,„:d .s;,mt ;r .yrjord. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbvg^n .;;>pf |R«2 ;iv : ..... .... s fa _ 

der. Ladug Jp? f 1924- 25 av nuv, äg, 3 höstar, 4 
kor, 2 ungdjur. Gården Ull slakten genom nnv (Q - 3 
fader, vilken inköpte marken o. lät uppf. bygg,, 

Ag^ Hugo Jakoössnr. f 1872 Son till Paul Niklas 
Jakofc^m o. h, h M&r:a Elisabeth. Gift li%'.t; -iecl 
Alma Yyberg f. 1877. Barn: Gustav ' 1X90 mi . :rle d 
Sigrid Jakobsaon, bara Sigvard, Evert Ingvar) Hel- 
ny (gift med Helge Jakobsson). 

Norrbys 

Posta dr.. Bäl. Tel. Hf Hejnum. Areal: Total 174 har, dgrav 21,5 åker, 40 skog 108 
ovr. mark. Tax.-v. 20.200, varav skogsv 4 000 

Jordart: Huvudsak!, mylla på lerbotten. Skogsbest : 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1846, restaur. delv 1921 
o. delv. senare. Ladug., loge o. stall uppf. 1856, senare 
T\ % ?->TJ lt0r ' i un ^J^- 6 svin, 2 modcrsug- 
goi 9 far. U;, hons. 2 gli äs . Gården till släkten oraKr 
1850 genom köp av nuv. äg:s farfader Johan Heidel- 
berg död 1887). Nuv. äg. tillträdde 10l'H efter modern 
o. syskonen. 

t £ B " J°?? f 0tto H *J<fenberg f. 22/9 1881. Son til! 
->?/ R at \ c J e , nbe '' e °' h - "■ Helena f - östergren. Gift 
23/6 16 med Anny Dahlström f. 15/8 1892 Barn- 
Mary t. 17, Valborg f. 21, Ake f. 26. 

Nygårds, Rote, Riddare 

Postadr.: Bäl. Tel. 5 Hejnum. 

Areal: Total 153 har, därav 39 åker, 108,5 sko* o 
33400""^ °' 75 t0mt ' 4 ' 75 ""**" °- betesmark - Ta ^--v" 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
isa-f ™ S Mta *SW8 ffl ' u PP f - 1810, flyglar 1820 

?• «™- Ekonomibyggn. uppf. 1891. 4 hästar, 1 ung- 
häst 13 kor, 7 ungdjur, 5—10 svin, 6 får. 50 höns 
Arealen delv, täckdikad. Gården till släkten 1779 
Stamfadern till släkten var Nils Thomsson nuv äg-s 
morfars far, innehade den detta år. Nuv. äg, tillträdde 

Äg.: Oskar Rudolf Liljegren t. 26/12 1882. Son till 
Lorentz Liljegren o. b. h. Amanda f. Nilsson. Gift 
07 med Emelia Nilsson f. 1887. Barn: Emrik f. 08 
Margit f. 11. Dagny f. 15, Signe f. 18. Torborg f. 19! 

Riddare 

Po&taär.: Bäl. Tel. 9 Hejnum. 

Areal: Total 106 har, därav 30 åker, 6 inggor 75 
skogsmark. Tax, -v. 26.700. 

Jordart: Lerbi. my n a . Skogsbest.: Bl. barrskog 
l fa Ä •""■' *!?■ datum - Ladu ^- ! °S e °- *aU «PItf. 

omkr, 1900. 2 hästar, 9—10 kor saml mi-clhir 4 m - 
dersuggor. 2 tjurar. Reakt.-in besäi.t.n. ' Till' driften 
:ir.va::d»s en traktor o. en lastbil. Arealen täckdikad 
t.arden. som tidigare varit läiisniniisbostälSe. Inköpte* 
från KungJ. Domänstyr. av nuv. äg„ vilken tidiga» 
arrend. der. 1 ett 10-tal år. u"6«™ 

nu f g ' : ^ a l ter ° lsson f ' ° 2 - Son tm ° slial ' Olsson (död 
ua) o. h. n. Ln-ideria f. Johansson. Gift 30 med Dag- 

uZ 1^35 f ,17 ' Barn: SUg - Leif f " 32 ' Lisbeth f. 34, 
Rings 

Postadr.: Tingstäde. Tel. 2 Hejnum. 

Areal: Total 281,5 har, därav 35 åker. Tax.-v. 38.300. 

Jordart: Mylla samt grusbl. mylla, huvudsakl. på ler- 
botten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. på 
:850-talet. restaur. senare, flygel uppf. omkr. 1865. 
ttkonomibvggn. uppf. på 1850-talet. lada 1907, ma- 
gasin 1927. 4 hästar, 2 unghästar, 15 kor, 8 ungdjur. 
ett 15-tal svin, ett 10-tal far. 150 höns. Gården har va- 
rit i slaktens ägo sedan 1725. Nuv. äg:s svärfader Olof 
Nilsson efterträdde sin fader Nils Larsson. Denne er- 
höll gården genom giftermål, troligen med dåvarande 
;Lg\ Pehr Niklassons dotter. Nuv. äg. övertog den 1927. 

Äg.: Hjalmar Liljegren f. 16/10 1879. Son till Lorentz 
Liljegren o. h. h. Amanda f. Nilsson. Gift 08 med 
Helny f. Nilsson. Barn: David f. 11, Birgit f. 13, Evy 
f. 14. Allan f. 19. 

Postadr.; Tingstäde. Tel. f, Hejnum. 

Areal: Total 321 har, därav 37,5 åker. Tax.-v. 36.200. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla, delv. sandmylla på ler- 
botten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 
på 1840-talet, flygel på 1850-talet, restaur. 1933. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1908, lada 1898, magasin 1915. 4 
hästar. "a unghästar, 15 kor, 10 ungdjur, ett 15-tal svin, 
ett 10-tal får, 100 höns. Gården til) släktet! om kr. 1843. 
Den har imiehafts av nuv. äg:s farfar Olof Björkegren 
o. därefter av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 1918. 

Äg.: Arvid Björkegren f. 1886. Son till Petter Björ- 
kegren o. h, h. Josefina f. Andersson. Gift 18 med 
Hilma f. Thomsson. Barn: Ingrid f. 19, Kerstin f. 21, 
död 31. 

Rother 

Postadr.: Bäl. Tel. 16 Hejnum. 

Areal: Total 126 har, därav 35 åker. Tax.-v. 28.700. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. oralir. 1875. Ekonom ib yggn. uppf. i 
början av 1800-talet, tillta. 1918. 5 hästar, 2 unghästar. 
10 kor, 10 ungdjur, 2 suggor, 12 svin, 6 får, 100 höns. 
Gården till släkten genom nuv. äg:s hustrus fosterför- 
äldrar Niklas Olsson (död 1940) o. h. h. Anna f. Malm- 
kvist (död 1921). Nuv. äg. övertog den 1912. 

Äg.: Hans Oskar Fredrik Pettersson f. 24/12 1884. 
Son till Jakob Pettersson o. h. h. Anna f. Pettersson. 
Gift 23/4 09 med Hildur Jakobsson f. 9/2 1891. Barn: 
Frida f. 10, Bertil f. 13, Karin f. 15, Sten f. 17, Eva f. 
22, Gunnar f. 28. 

Suderbys 

Postadr.: Bäl. Tel. S Hejnwm. 

Areal: Total 164,5 har, därav 18 åker. Tax.-v. 20.200. 

Jordart: Lerbl. grusmylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Bl barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 1700-talet, 
tvenne flyglar på 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. på 
1860-talet, restaur. 1921. 4 hästar, 8 kor, 4 ungdjur, 
ett 10-tal svin, 7 får, 75 höns. Gården till släkten på 
1600- eller 1700-talet. Nuv. äg;s farfar Petter Erlands- 
son inflyttade från Öland 1863 o. erhöll gården genom 
gifte med Margareta, dotter till Jacob Nystedt. Nuv. 
äg. övertog den 1932. 

Äg.: John Erlandsson. Son till Anton Erlandsson o. 
h. h. Hulda Karolina f. Gardelin. Gift 25/3 28 med Ida 
Linnea f. Olofsson. Barn: Inga Britt f. 28, Stig f. 29, 
Avne f. 31, Sonja f. 34, Ann-Marie f. 37. 


S mitts 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 36,2 har, därav 18 åker, 18,2 skogs- o. 
hagmark, tomt.m. m. Tax. -v. 18.400. 

Jordart: Huvudsakl. ler- o. grusjord. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. troligen uppf. omkr. 1800, re- 
staur. 1934, Ekonomibyggn. uppf. i början av 1900- 
talet, omb. 1935. 3 hästar, 7 kor, 10—12 svin, c:a 80 
hons, c:a 10 gäss. Arealen delv. rördikad. Gården till 
släkten 1931 genom arrende frän Gammalsvenskby- 
stiftelsen av nuv. äg., som inköpte den 1934. 

Äg.: Johan Etiskas f. 24/9 1887. Son till Peter Buskas 
o. Ii. h. Margareta f. Malmös, Gift med Maria f. Höas. 
Barn: Emma, Karl, Johannes, Gustaf. Elsa, Anna, Julia, 
Ai-vid, Nils. 

S mitts 

Postadr.: Visby. 

Areal: Total 36,5 har, därav 12,5 åker, 20 skog. 
Tax.-v. 16.100. 

Jordart: Ler- o. svartmylla samt grusjord. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1700, restaur. 1935. 
Ekonomibyggn. uppf. 1880, cementerad. 2 hästar, 4 
kor, 2 ungdjur, 4 svin, 50 höns. Reakt.-fri besättn. 
Arealen rördikad. Gården har varit i släkten i 5 gene- 
rationer. Nuv. äg. övertog den 1912. 

Äg.: Hjalmar Pettersson f. 1880. Son till Petter Pet- 
tersson o. h. h. Emma f. Engström. Gift 18 med Anna 
f. Larsson. Barn: Alfhild f. 19. 

Äg.: P. d. led. av komm. -nämnd. Ordf. i bamav.- o. 
pensionsnämnd. Medl. av B. F. 

Smitts 

Postadr.: Akebäck, Visby. 

Areal: Total 36,5 har, därav 14 åker, 22 skog. Tax.-v. 
15.000. 

Jordart: El. ler-, sand- o. grusjord på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. 1913. 2 hästar, 5 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 60 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1913 genom 
hemmansklyvning, varefter byggn. uppf. 

Äg.: Karl Fredr. Anshelm Pettersson f. 7/2 1882. Son 
till Petter Pettersson o. Ii. h. Emma f. Engström. Gift 
26/12 11 med Emma Thulin f. 11/2 1879. Barn: Gulli 
f. 12, Erik f. 14, Karin f. 16. 

Äg.: Led. av tax.- o. komm.-nämnd. samt fattigv.- 
styr. m. m. 

Suderbys 

Postadr.: Visby. Tel. 58 A Borna. 

Areal; Total 221 har, därav 91,5 åker, 87,5 skog, 2 
tomtmark, 40 myrmark. Tax.-v. 99.600. 

Jordart: Ler- o. svartmylla, k myren mylla på bleke, 
delv. på grusbotten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn, 
uppf. 1894. Ekonomibyggn. uppf. 1934 — 36. 8 hästar, 
2 unghästar, 1 tjur, 40 kor, 18 ungdjur, 5 modersuggor, 
60 gödsvin, 30 höns. Traktordrift. Åkerarealen täck- 
dikad. Gärdens förste kände äg. i släkten är nuv. äg:s 
morfars far Olof Suderbys, som ägde den 1796. Nuv. 
äg:s fader övertog gården 1877, varefter nuv. äg. till- 
trädde 1914. Till gården hör även Kvie i Vall samt myr 
i Roma o. Dalhem. 

Äg.: Ernst Oskar Knut Jakobsson f. 13/1 1885. Son 
till Karl Jakobsson o. h. h. Karolina f. Söderdahl. Gift 
14/8 20 med Helny f. Hellgren. Barn: Arne f. 22, Stig 
f . 24. 

Äg.: F. d. komm.-ordf. m. fl. uppdrag. Utexaminerad 
från Hemse folkhögskola 1905. 
Hell Ivi 

HELLVI socken av Gotlands norra härad är be- 
lägen vid kusten öster om Lärbo. Den utfylles av 
spridda åkrar samt skogs- ocli hällmarker kring Bång- 
ån, som flyter från Fardume träsk vid områdets nord- 
gräns. 

Brukningsdelarna äro c:a 120. Utom Jordbruk och 
fiske drives kalkbrytning av A. -B. Gotlands Kalkverk. 
Lastageplatser äro Kyllej och S:t Olofsholm. 

Den senare platsen är trolig-en identisk med den av 
gutasagan nämnda hamnen Akergarn, där konung Olov 
Haraldsson av Norge lade till, dä han år 1028 eller 
1029 besökte Gotland. 

Fornminnen: Stenar med slipräfflor äro antecknade från Hemmungs samt Värna vid Valleviken. Kum- 
mel finnas å Blickehejd vid Norrgårda samt nordväst och väster om kyrkan, jämåldersgravar vid kyrkan 
intill Bängån, å prästängen, å ett berg vid Hydeviken, vid Kyrkebols, Kännungs, Lilla och Stora Ire, Norr- 
gårda, Nystugu och Vivlings. Fyra runristningar äro kända. 

Areal: 39,43 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden: 558,5 har åker, 14,8 tomt och träd- 
gård, 29,9 slåtteräng, 72,1 betesäng, 1.406 skogsmark, 1.098,2 övrig mark. Jordbruksvärde: 39S.300 kr. I 
jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 40.400 kr. Skogsvärde: 159.000 kr. Tomt- och industrivärde: 
27.300 kr. Invånarantal: 736 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Helgavi". Den är annex till Lärbo. — Kyrkan visar rent gotisk 
stil. Om vem som är mästare till byggnaden, upplyser en inskrift över korets dörrfält: "Lafrans Botvidar 
sun maistera gerdi kirkiu disa: af Iisldlaim". Tornets övre del raserades vid en storm 1534. — Kyrkoherde: 
Coldemo, Georg. 

■ 14 åker, resten skog, Hemmungs 

Postadr.: HeUvi. 

Areal: Total 24,3 har, därå' 
tomt o. trädgård. Tax. -v. 11. ( 

Jordart: Stenbunden mulljord o. myrjord. Skogsbest.: 
Barrskog med inslag av björk. Manbyggn. uppf. omkr. 
1900. Ekonomi h ys^n. uppr. tuifreffir samtid.. LviiUsUtjra 
o. magasin 19;-if;. L;u.hig. 1039. 2 hästar, 1 ungdjur." 8 
kor, 2 ungdjur, 6 svin per år, ett 70-tal hons. Reakt.- 
fri besättn. Nuv. äg. köpte gården 193S från Gustaf 
Olofsson-Sol, som ägt den i 20 år. 

Äg.: Gunnar Carlsson f. 02. Son till C. Emil Carlsson 
o. h. Ii, Josefina f. Olofsson. Gift 26 med Olga f. Jo- 
hansson. Barn: Olle f. 27, Rolf f. 32, Lasse f. 40. Hemmungs 
Posta*-.,' HcUvi. 

Areal: Total 43,6 har. därav 5 åker. resten skogs- o. 
myrmark samt tomt m. m. Tax-v, 5.000. 

Jordart: Mulljord. Skogsbest.: Barrskog Manbyggn 
uppf. i mitten av 1800 talet av nuv. agrs faifader. Eko- 
nomibyggn uppf. pa.lv- ■ , . ■ 

djur, svin o. höns till husbehov. Gården Ull släkten 
genom nuv. äg:s farfader, vilken efterträddes av nuv. 
äg:s fader. Nuv. äg. övertog egend. vid faderns ddd. 
Ä ägorna har man på':,i"a: v.i stena luersbupla Is. 

Äg.: Fru Jenny Romm £ 1X83, Dotter Ull Karl Rnmin 
o. h. h. Anna f. Rudsinim Gift med Johan Sundberg 
f. 1871, son till Lars Sundberg o. h. h, Maria f. Viberg, 
Barn: Axel f. 14, Svea f, 16. Martin o, Anna f. 18 
Tryggve f. 23. 
Postadr.: Hellvi. 

Areal: Total 90,8 har, därav 30 åker, 57 skog, 3,8 
knppmnrk. TilX.-v. 17.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten samt myrjord. Skogs- 
best.: Barrskog, Manbyggn. uppf. omkr. 1920. Eko- 
nomibyggn. uppf. i början av 1900-talet. 4 hästar, 7 
kor, 5 ungdjur, 10 svin, 50 får, 100 höns. Gården till 
släkten 133!) genom köp. A. ägorna finnas ett antal 

Äg.: Hilding Karlsson f. 1908. Son till Sven Petter 
Karlsson o. h. h. Kristina f. Nilsson, Gift 31 med 
Annie Enström. Barn: Inga-Britt, Bertil, Stig, Mans- 
Rune, Ann-Margaret. 
Postadr.: Hellvi. 

Areal: 11 har åker, 45 skog. Tax. -v. 8.700. 

Jordart; Lerbl, grusmylla på sand- o, lerbotten. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1912. Eko- 
numibyggn. uppf. .1915. 2 häst ar. S kor, 2 ungdjur, 2 
svin, 20 höns. Gärden till släkloii lfCJii »nrom köp. Å 
ägorna finnes en " svärd sslipningssten". 

Äg 1 .: Emil Andersson f. 1892. Son till Karl Edvard 
Andersson o. h. h. Amanda f. Broman. Gift 29 med 
Hilda f. Pettersson. Barn: Emelia, Karl, Karin. Postadr.: Hellvi. 

Areal: Total 57 har. därav 11 åker. 45 skog, 1 ängs- 
mark Tan. -v. 6.700. 

Jordart: Lerbl, grnsmylla samt sandmylla på sand- 
botten. Skogsbcst.: Efcirrskof! Vanbyj^n uppf. 1865. 

Ekonomlbyggn. uppf. mil. 2 hästar. 3 kor, 2 ungdjur, 
2 svin. 4 får. 20 hons Nuv. äg:s farfader Petter Bodin 
inköpte gården omkr. 1890 o. brukade den till 1900. då 
nuv. ttgrs fader övertog den. Nuv. «g. tillträdde 1927. 
A. ägorna finnas forngravar, 

Ag.: Hilmer Bodin f, 12. Son till Oskar Bodin o. h. h. 
Hilma f. Jakobsson. Postadr.; Hellvi. 

Areal: Total 54,3 har, därav 13 åker, 40 skog, 1 äng. 
Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Sand- o. grus jord. Skogsbest.: Tall- o. gran- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1860, senare restaur. 
Ekonomibyggn. uppf. omkr. 1800 o. 1840, senare res- 
taur. 2 hästar, 4 — 5 kor, 2 ungdjur, 4 svin, 75 höns. 
Gården har varit i släktens ägo sedan början av 1700- 
talet eller i 4 generationer. 

Äg.: Oskar Hägboms stbb. O. H. f. 1888, död 30. 
Son till Olof Hägbom o. h. h, Hilma f. Lindlöf. Gift 20 
med Blenda f. Pettersson. Barn: Edvin f. 20, Helny f. 
21, Karlo f. 23, 
Postaär,: Tjellvi. 

Areal: Total 58,4 

8.000. \ därav 9 åker. 49,4 skog. Tax.-' XV 1 ' 'W- i 


X 
or Jordart: Grus- o. lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1807. Ekonomibyggn. uppf. samtid., 
renov. 1921. 2 hästar, V, kor. 2 ungdjur, 2 svin, 30 höns. 
Gården till släkten 1931 genom köp. 

Äg.: Per Olof Anländer f. 1897. Son till Johan Sig- 
frid Åhlander o. h, h. Elin f. Broms. Gift 23 med Rut 
Maria f. Nyberg. Barn: Astrid, Solvig, Nils. 

Kännungs 

Postaär.: Hel/vi. Tel. 17. 

Areal: Total 54 har, därav 17 åker, resten skog o. 
hagmark. Tax. -v. 13.700, 

Jordart: Grusbl. jord samt sand- o. lerjord på ler- o. 
grusbotten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. med 
flygel uppf. pä 1870-talet, senare restaur. Ekonomi- 
byggn. likaledes uppf. på 1870-talet, senare restaur. 2 
hästar, 8 kor, 2 ungdjur, 5 — 10 svin, 100 höns. Arealen 
delv. täekdikad. Nuv, äg:s fader erhöll jorden i arv i 
mitten av 1800-talet, varefter han uppf. byggn. Nuv. 
äg. tillträdde 1908. 

Äg.: Arvid Claudelin f. 22/9 1887. Son till Olof Clau- 
delin, f. 1832, död 03, o. h. h. Matilda f. Segerdahl. 
Gift 10 med Oskara f. Johansson. Barn: Henny f. 11, 
död 24, Axner f. 14, Arvida f. 18. 

Kännungs 

Postadr.: Réllvi. 

Areal: Total 45,3 har, därav 12 åker, 30 skogs- o. 
hagmark, resten tomt o. trädg. Tax.-v. 11.600. 

Jordart: Lerjord o. sandbl. mulljord samt myrjord. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn, uppf. 1861. 
flygel 1918, Ekonomibyggn. orab. 1906. 2 hästar, 1 
unghäst, 5 kor, 2—3 ungdjur, 4—5 avin, ett 50-tal höns. 
Reakt.-fri besättn. Gården inköptes 1848 av skepparen 
Jakob Johan Hellström, som innehade den till 1876, då 
han efterträddes av sonen Mårten Johannes Hellström, 
f. 1849, gift med Maria Norgren. Denne brukade går- 
den till sin död 1939, då hans dotterson, nuv. äg., till- 
trädde. Å ägorna finnas forngravar. 

Äg.: Karl Malmberg f. 04. Son till John Malmberg 
o. h. h. Anna f. Hellström. Gift 31 med Eva f. Seger- 
dal. Barn: Karin f. 31, Rune o. Margareta f. 34. 

Kännungs 

Postadr.: Hellvi. Tel. S. 

Areal: Total 46,2 har, därav 12 åker, 33 skog, 1,2 
ängsmark. Tax.- v. 12.700. 

Jordart: Grus-, ler- o. sandjord samt pinnmo. Skogs- 
best,: Bl. barrskog, på ängsmarken lövskog. Man- 
byggn, ursprung], uppf. på 1830-talet, delv. j slutet av 
1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1932. 3 hästar, 1 
unghäst, 6 kor, i ungdjur, ett 10-tal svin, 20 höns. 
Arealen delv. täekdikad. Gården till släkten genom 
köp av nuv. äg:s farfar C. O. Falk. Nuv. äg, övertog 
den 1928. P;i ps^end. Indrives uppfödning' av ardenner- 
hästar. År 1934 påträffades å ägorna den s. k. "Saigs- 
skalten", bestående av silvpymvnl o. .smycken från 800- 
eller 900-talet, 

Äg.: Percy Falk f. 20/8 1890. Son till Adolf Niklas 
Falk o. h. h. Anna f. Åkerstein. Gift 30 med Ebba f. 
Sandelius. Barn: Anne-Marie f. 30, Nils Torsten f 32. 


* 
Ji.-! 


'.■|wj 
Kännungs 

Postadr.: Hellvi. 

Areal: 12 har åker, 8,5 skog. Tax. -v. 6.300. 

Jordart: Bl. mulljord o. lermylla. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1868, omb. 1919, återuppf. ef- 
ter brand 1924. Ladug. uppf. 1939, lada 1929, 2 häs- 
tar, 4 kor, 1 ungdjur, höns till hushehov. Gården till 
släkten 1876, då nuv. äg:s farfar Olof Olofsson inköpte 
densamma. Gården övertogs sedermera av nuv. äg:s 
fader, o. nuv. äg. tillträdde 1939. 

Äg.: Hilmer Olofsson f. 18/9 20. Son till Lars Os- 
kar Olofsson o. h. h. Ida Josefina f. Svensson. Postadr.: Hellvi. Tel. 21. 

Areal: Total 28 har, därav 10 åker, 16 skogsmark, 
resten tomt o. trädg. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Lermylla på pinnmobotten, sandmylla på 
lerbotten samt e:a 1,5 har myrjord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. omkr. 1880, senare restaur. o. 
renov. Ladug. uppf. 1930, övr. byggn. tidigare. 2 häs- 
tar, 4 kor, 2 ungdjur, 2 — 3 modersuggor, höns till hushe- 
hov. Nuv. äg. inköpte gården 1927 från Gustaf Eng- 

Äg.: Byggmästare Adrian Andersson f. 1890. Son 
till Herman Andersson o. h. h. Karolina B rom me dotter. 
Gift 14 med Hulda f. Hagström. Barn: Ada i. 14 (gift 
med John Sundgren), Arne f. 16, Iris f. 20, Sonja f. 22. 

Äg.: Ordf. i hälsov.- o. evakueringsnämnd. Kännungs 

Postadr.: Hellvi. 

Areal: Total 17,3 har, därav 7 åker, resten skogs- 
o. hagmark samt tomt m. m. Tax.-v. 4.700. 

Jordart: Sand- o. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog, Manbyggn. uppf. 1910. Ekonom ibyggn. 
uppf. 1912. 1 häst, 3 — 1 kor, 4 svin per år, höns till 
husbehov. Gården innehades av Karl Pettersson från 
1909 till 1919, då den inköptes av Herman Sjögren. Han 
brukade egend. till 1929, då den övartogs av nuv. äg. 

Äg.: Gustaf Wahl f. 1890. Son till August "Wahl o. 
h. ;h. Amanda f. Engström. Gift 11 med Gusti Her- 
mansson f. 1890. Barn: Erik f. 12, Sonja f. 14, Gun- 
nel f. 20, Edit f. 25. 

Äg.: F. d. fjärdingsman. Led. av kom m .- full m. m. 
fl. uppdrag. Län ger s 

Postadr.: Hellvi. Tal. 6, 

Areal: Total 31.2 har. därav 20 åker. rester, skog, 
tomt o. trädg. Tax.-v. 14.300. 

Jordart: Lermylla, mulljord på lerbotten wamt lera 
på sandbotten. Skogsbest.: Rarrskoj; Manhyggn. uppf. 
på lK70-talet av kapten Vallin. Ekonom i byggn. uppf. 
ungefär samtid, 2 hastar. 6 kor. 2—3 ungdjur. 2—3 
svin. ett 40-tal höns. Traktordrtft. Gården ir.kuptes 
1893 av nuv. äg:s morbroder Jakob Jakobsson, död 39, 
o. h. h, Katarina f. Östman. Nuv. äg. tillträdde 1939. 

Äg.: Simon Cedergren i. 1890. Son till Valfrid Ce- 
dergren o. h. h. Hunna t. östman. Gift 14 med Nelly 
f. Högqvist. Barn: Axel f. 14. Sonja f. 16. Karin f. 
20, Harry f. 22. 
Längers 

Postadr.: Belivi. 

Areal: Total 35 har, därav 20 åker, 15 skogs- o. av- 
rösningsjord, tomt m. m. Tax, -v. 10.600. 

Jordart: Bl. mulljord på sand- o. lerbotten. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. av sten uppf. i början av 
1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1912 o. tidigare, re- 
par, o. renov. efter 1934. 2 hästar, 1 tjur, 10 kor, 
4 — 5 ungdjur, 15 svin per år, 100 — 150 höns. Reakt.- 
l": i bes&ttn. Nuv. äg. köpte gården 1934 från August 
Klintbom, vilken innehaft den sedan 1905. 

Äg.: Arvid Dahlström f. 06. Son till Fredrik Dahl- 
ström o. h. Ii. Amanda f. Stenström. Langers 

Postadr.: Hellvi. 

Areal: Total 20 har, därav 10 åker, resten skog, 
tomt o. trädg. Tax. -v. 8.000. 

Jordart: Mulljord på sand- o. lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. av sten uppf. 1739. Ekonomi- 
byggn. uppf. i slutet av 1800-tnlet. nmb. -på 1900-talet. 
2 ilastar, 4 kor, svin till husbehov. Nuv. äg. köpte 
gården 1935 från A.-B. Bungenäs Kalkbrott. 

Äg.: Andreas Sandgren f. 10. Son till Karl Sund- 
gren o. h. h. Olivia f. Olofson. Gift 35 med Nelly f. 
Sundberg. Barn: Henry, Evy, Erik. Norr går da 

Postadr.: Hellvi. 

Areal: Total 75,4 har, därav 14,5 åker. resten skogs- 
o. ängsmark samt tomt m. m. Tax.-v. 10.000. 

Jordart: Stenbunden mulljord samt sandmylla på ler- 
botten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. c:a 60 år 
gammal, restaur. av nuv. äg. Ekonomibyggn, uppf. 
omkr. sekelskiftet, omb. o. renov. av nuv. äg. 2 häs- 
tar, 6 kor, 2 ungdjur. Reakt.-fri besättn. Nuv. äg. 
köpte gården 1932 från Olofssons stbh. 

Äg.: Henrik Nyberg f. 1883. Son till Olof Nyberg - 
o. h. h. Matilda f. Nyström. Gift med Ninny f. Jans- 
son. Bam: Ingvar, Sigvard, Ingrid, Doris, Anny. Postadr.: Hellvi. Tel. 19. 

Areal: Total 38,3 har, därav 7,5 åker, 30 skogs- o. 
hedmark. Tax.-v. 8.200. 

Jordart: Lermylla, grusbl. mylla o. sandjord. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1830, se- 
nare om- o. tillb. Ekonomibyggn. uppf. samtid, med 
manbyggn., omb. 187S. 1 ko, 25 höns. Arealen delv. 
täckdlkad. Gården till släkten 16/1 1837, då nuv. 
äg:s farfar Olof hlVi\m franzt-n köpte den av en Öster- 
gren. VivliiiR-K del av egenrl. inköpLns 1S90 av nuv. äg:s 
fader, som innehade gårdra från 1867 till 1904, då nuv. 
äg. tilltrKdde. Delar av egend. äro utarrend. 

Äg.: Posts tationsfö res tån dåre Carl Franzén f. 31/5 
1881. Son till Olof Franzén o. b. h. Klara Augusta 
£. Karlsten. Gift 22 med Ester f. Lindbohm. Barn: 
Birgit f. 23, Maj f. 24. 

Äg.: Riksantik variets ombud på Gotland. g 


jM 
WlH 


Norrgårda 

Postadr.: Hellvi. 

Areal: Total 27,4 har, därav 12 åker, 12 skog, 1 ängs- 
mark, tomt m. m. 

Jordart: Bl. sand- o. mulljord. Skogsbest.: Barr- 
skog. Manbyggn. uppf. vid sklfiot pa 1860-talet, se- 
nare restaur., flygel uppf. 1922. Ekonom ib yggn. uppf. 
1914 o. 1918. 2 hästar. 1 km-. 2 un sel j ur, 8 svin per år, 
ett 30-tal höns. Nuv. äg. köpte gården 1904 frän kap- 
ten Löfqvist, 

Äg\r Karl Klasson f, 1887. Son till Fredrik Klasson 
o. h. h. Fredrika f. Andersson. Gift med Gerda. f. 
Hagström. Barn: Cally f, 18, död 32, Ingegärd f. 21. Norrgårda l e 

Postadr.: Hellvi. 

Areal: Total 13,8 har, därav 6 åker, resten skogs- 
o. ängsmark, tomt m. m. Tax.-v. 4.500, 

Jordart: Stenbunden mulljord på pinnmobotten. 
Skogsbest, ; Barrskog. Manbyggn. uppf. i slutet av 
1860-talet. Ekonom ibyggn. uppf. 1910. 2 kor, svin 
till husbehov, 2 får, höns till husbehov. Nuv. äg:s fa- 
der inköpte gården 1882. 

Äg.: Bröderna Janne o. Karl Gustaf Wikström f. 
resp. 1S66 o. 1884. Söner till Gustaf Daniel Wikström 
o. h. h, Anna Lovisa f. Myren. J. V. gift med Ida 
Karolina f. Logström. K. G. V. gift med Hilda Jo- 
hansson f. 1882. 

J. V. var fjärdingsman 1900—17. Norrgårda 1" Postadr,: Hellvi. 

Areal: Total 73,4 har, därav 19 åker, resten skog. 
tomt o. trädg. Tax.-v. 12.000. 

Jordart: Bl. grusjord pä pinnmobotten samt lera o. 
mulljord pä sand- o. lerbotten. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. på 1700-talet. tillb. o. renov. 1939 — 41. 
Ekonomibyggn. av gammalt datum, påbyggda omlir. 
1920, repar. o. renov. 1931—32. 2 hästar, 7 kor, 2—3 
ungdjur, 6 — -7 svin per år, höns till husbehov. Nuv. 
äg. köpte garden 1927 frän Niklas Johansson. 

Äg.: Ernst Sundwall f. 1892. Son till Lära Sund- 
wall o. h. h. Emma f. Claesson. Gift med Emilia f. 
Olsson. Barn: Lisbeth f. 18, Adéle f. 20, Mauritz f. 
24. Steng vinda 

Postadr.: Hellvi. Tel. 18. 

Areal: Total 117,3 har, därav 35 åker, varav 10 odlad 
myr, 80 skog. Tax.-v. 35.000. 

Jordart: Huvudsak! grusjord, delv. lerjord. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. omb. 1906. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1934. 4 draghästar, 2 unghästar, 10 
kor, 5 ungdjur, c;a 15 svin, 50 höns. Traktordrift. 
Arealen delv. täckdikad. Gärden till släkten 1885 ge- 
nom köp av nuv. äg:s fader, som senare tillköpt ytter- 
ligare areal. Nuv. äg. tillträdde 1899. 

Äg.: Carl J. L. Sundgren f. 18/1 1870. Son till Lars 
Petter Sundgren o. h. b, Brita f. Hallberg. Gift 1900 
med Olivia f. Olofsson. Barn: Karl f. 01, John f. 03, 
Sven f. 04, Elin f. 06, Alva f. 09, Andreas f. 10, Martin 
f. 12, Hildur f. 24. 
Sten grind a 

Postadr.: Hellvi. 

Areal: Total 16,1 har, därav 10 åker, resten skogs- 
o. hagmark, tomt o. trädg. Tax.-v. 5.700. 

Jordart: Huvudsakl. sandmylla på pinnmobotten, 2 
har myrjord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 
1870—80, restaur. efter hand, flygeln av gammalt da- 
tum. Ekonomibyggn. uppf. 1930—32. 2 hästar, 5 kor, 
3. — i ungdjur, 6 svin, höns till husbehov. Reakt.-fri be- 
sättn. Nuv. äg. köpte gården 1928 från Fina ögren. 

Äg.: Anna Siltberg Kjellman f. 1880. Dotter till 
"Vilhelm Kjellman o. h. h. Matilda f. Johansson. Gift 
06 med Gustaf Siltberg f. 1882, son till Julius Siltberg 
o. h. h. Maria f. Dahlström. Barn: Arne f. 08, Gösta 
f. 11, Yngve f. 12. Sten grind a 

Postad?'..- Hellvi. 

Areal: 6 har åker, 2 skogs- o. hagmark samt tomt 
o. trädg. Tax.-v. 5.100, varav skogsv. 300. 

Jordart: Huvudsakl. sandmylla på pinnmobotten. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1918—19. Eko- 
nom ib yggn. uppf. 1924 — 25, senare ren o v. Nuv. äg. 
inköpte gården 1938 från Hugo Segerdal, som i ain 
tur köpt den 1922 av Lorens Norgren. Egend. brukas 
i sambruk med föräldragården. 

Äg.: Yngve Siltberg f. 12. Son till Gustaf Siltberg 
o. h. h. Anna f. Kjellman. 
Postadr.: Hellvi. 

Areal: Total 20,7 har, därav 13 åker, resten skogs- 
o. öv!', mark. Tax.-v. 10.400. 

Jordart: Grusbl. mulljord, lera o. mulljord. Skogs- 
best.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1879, tillb. 1907. 
Ekonomibyggn. uppf. 1904, senare tillb. 2 hästar, 4 
kor, 1 ungdjur. Gården till släkten 1891. Sedan desa 
har jord Ullköpts i olika etapper. 

Äg.: August Lundin f. 1862. Son till Mårten Lun- 
din o. h. h. Lovisa Sundelius. Gift med Olivia Klint- 
berg, f. 1865, död 35. Barn: John. Anna, Agnes. Sudergårda 

Postadr. : Hellvi. 

Areal: Total 9,2 har. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: Stenbunden mulljoi-d samt lera o. sandjord. 
Manhyggn. uppf. i sitt nuv. skick 1936. Ekonom ib yggn. 
uppf. 1912. 1 häst, 2 kor, 1 ungdjur, svin till husbe- 
hov. Reakt.-fri besättn. Gården till slaktan 1911 ge- 
nom köp av nuv. äg., som uppodlat den från c:a 2 här- 
till dess nuv. storlek. 

Äg.: Per Granqvist f. 1875. Son till Gottfrid Nilsson 
o. h. h. Anna Sofia f. Pettersson. Gift med Elin f. 
Jonsson. Barn: Hildur f. 06, Helmer f. 07, Helga f. 
09. Hanny f. 13, Karl f. 15, Inge f. 17, Asta f. 19, 
Yngve f. 21. Dagny f. 26. 

Äg.: Ordf. i Framtidsförbundets sjukkassa från 1908. 
Vivi in gs, Söderåker 

Poatadr.: Hellvi. Tel. 10. 
Areal: Total 2 har. Tax.-v, 5.300. 
Jordart: Levbl. mulljord. Manbyggn. uppf. 1919. omb. 
o. moderniserad 1938. Ekonomibyggn. uppf. samtid, 
med manbyggn. 2 kor, 3 svin, ett SO-tal höns. Nuv. 
äg:s fader inköpte marken 1901 o. uppf. därefter byggn. 
Nu v. äg. tillträdde 1935. 

Äg.: Emanuel Eriksson i. 1900. Son till Erik Aug. 
h. h. Kristina f. Pettersson. Gift med 
i Nyberg f. 05. Barn: Stig f. 31. 
;.: Ordf. i komm.- o. kristidsnämnd. m. fl. uppdrag:. 
Hemse 

HEMSE socken av Gotlands södra härad utgör av 
gammalt genom sitt geografiska läge ett centrum för 
södra Gotland, Den utgöres av en bördig i någon mån 
skognevuxen slättbygd, på alla håll kantad av nu till 
större delen utdikade myrar. Bebyggelsen är tätast 
i Hemse jämvägssamhälle, vilket avskilts från den öv- 
riga socknen som municipal samhälle. Det är plats för 
Gotlands läns folkhögskola och lantmannaskola samt 
för en livlig handel. Två bankkontor finnas jämte 
Hemse Sockens Sparbank. 

Brukningsdelarna uppgå till i runt tal 1 1/4 
hundratal. 

Fornminnen: En del fasta lämningar från järnål- 
dern äro kända, såsom kämpagravar med eller utan 
stensatta vägar, "västar", vid bl. a. Arges, Mästermyr och Stånga myr, gravar under flat mark t. ex. vid 
Annexhemmanet och Asarve samt fornborgen Smiss slott på en udde i Mästermyr. Den sistnämnda har 
tredubbla vallar. Rika fynd ha gjorts från samma tidsålder. Så t. ex. är hela Nordens största skatt av 
denarer upphittad vid Sindarve. Den omspänner mynt, som äro präglaae alltifrån första århundradet e. K. 
till det tredje. En skatt från vikingatiden på över sju kg. är hittad vid Asarve. 

Areal: 24,41 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovidden i socknen utom Hemse municipal- 
samhälle: 1.142,4 har åker, 29,6 tomt och trädgård, 8,7 slåtteräng, 19 kultiverad betesäng, 63,7 annan be- 
tesäng, 815 skogsmark, 233,1 övrig mark. 

Jordbruksvärde: 817.300 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 27.700 kr. Skogsvärde: 
8S.600kr. Invånarantal: 935 (1940). 

I municipalsamhället är enligt samma fastighetstaxering ägovidden: 7,2 har åker, 1,2 slåtteräng, 3 övr. 

Jordbruksvärde: 44.800 kr. Skogsvärde: 400 kr. Tomtvärde: 13.200 kr. Invånarantal: 589 (1940). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Hemsy," senare "Hemsö." Den var förr annex till Alva men är 
numera sedan 1/5 1933 annex till Rone. 

Kyrkan är till större delen uppförd av tuktad och huggen kalksten. Dess äldsta delar äro långhuset 
och koret, som av byggnadsstilen att döma äTo från 1200-talet. Tornet är byggt i tre avdelningar över 
varandra. Det har nord- och sydportal samt är tillbyggt på 1270-talet. I det inre märkas medeltida vägg- 
målningar samt ett krucifix från slutet av 1100-talet. Vid en restaurering av kyrkan 1886 påträffades de- 
lar av en gammal stavkyrka, som tidigare varit belägen här och som tros härstamma från 1000-talet. Så- 
ledes funnos under murbruket å den nuvarande kyrkans innerväggar hela bildserier av målningar, utförda 
med vattenfärg. Dessa ha numera avtäckts och bevarats åt eftervärlden. Vidare konstaterades, att stav- 
kyrkans bjälkar använts till golvplankor i den nuvarande byggnaden. 

Kyrkoherde: Hejneman, Ernst Fredrik Bernhard. 

27 Gotlands Läns Folkhögskola och Lantmanna- 
Gotlands läns folkhög'- o. lantmannaskola är belägen 
1 km. från Hemse järn vägsstation. 

Den har liksom de flesta svenska folkhögskolor till- 
kommit genom en enskild persons initiativ. Ar 1873 
väckte lantbrukaren Johan Hägg, Hägvalels, Gerum, 
motion i landstinget om beviljande av anslag till en 
folkliög.skola. pa Gotland. Sedan frågan blivit föremål 
för utredning och den ekonomiska sidan av saken ord- 
nats, öppnades skolan den 2 oktober 1876 i hos lant- 
brukaren J. Volter, Isums, Atlingbti. förhyrda lokaler. 
Den ursprungliga tanken torde ha varit att skolan 
skulle ambulera för att bliva lättare tillgänglig for 
elever från olika trakter av ön. 1 överensstämmelse 
„„„ „„ „ t . , , , ., härmed flyttade man 1877 till Aumimds i Roma och 
1879 till Karby i samma, socken, toedan skolan sahm,|a ,.,, tid ViU - it ni! - hlKa tni nw][ ,. rM:l Gotland, flyttades 
den år 1881 till Hemse, där en sal i den då nybyggda folkskolan förhyrdes. KrfammheternB fritn de gång- 
na åren hade emellertid givit vid handen, att såsom d et heter i ett protokoll från denna tid, "fast plats i 
alla hänseenden vore att föredra ku. framför luO.ills nö.lvi. ndi :.■ n. k.kalombvt.en." o.-li niKti började se sig om 
efter egna lokaler ät skolan. Mänga iorskig voro u ppe och först år i sno inkäutes fastheten 1/128 mtl 
skolbyggnad uppfördes. På hösten 1891 flyttade således skolan in i egna lokaler, 
kurserna^ bl e vo flera gjorde sig behovet av större utrymmen gäl- 
nya lokaler för skolköksundervisningen 
' 1926—27 sko- 
Smiss i Hemse, där 

Allteftersom densamma utvecklades 

lande, men först år 1923 kunde en utvidgning komma till stånd 

erhöllos. För genom insamling på Gotlands landsbygd hopbragta medel byggdesundi 1885 tillkom 1 samband med nedläggandet av länets lantbniksskoli 
ken år 1887 fick namnet lantmannaskola, aret därforni mräiUut 
visning i hushåll sgöromål och kvinnlig slöjd. 

Skolorna förestodos under åren 1876—1910 av fil. kand. Th. j 
träddes av agronom R. Löfvenberg. Denne innehade befattningen 
t.oresländaie tillsattes, nämligen för folkhögskolan fil. kand. fk .Te 
B. Nordlander. ksamhet förekom endast den vanliga folkhögskolekurs i Ar Sätervall, vilken sistnämnda år efter- 
åsom föreståndare till år 1934, då två 
>sson och för lantmannaskolan agronom 
Arges 

Postadr,: Hemse. Tel. 98. 

Areal: Total 51,3 har, därav 27 åker, 21,3 skog, 3 
ängsmark. Tax. -v, 2S.300. 

Jordart: Lermylla på lerbotten samt myrjord. Skogs- 
best.: överv. barrskog. Manbyggn. uppf. 1853. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1880. Gården elektrifierad. 4 häs- 
tar, 8 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 80 höns. Reakt.-fri be- 
sättn. Gården är en mycket gammal släktgård. Nuv. 
äg:s morfader Jakob Jakobsson föddes här 1834. Han 
efterträddes 1878 av sin son, nuv. äg:s fader, som 1914 
efterträddes av nuv. äg. 

Äg.: Johan Olof Isenberg f. 1879. Son till Olof 
Petter Isenberg o. h. h. Anna Maria Jakobsson. Gift 
16 med Emma f. Stensson. Barn: Harry, Dagmar. 

Äg.: Led. av kyrkoråd. Arges 

Postadr.: Hemse. 

Areal: Total 41,7 har, därav 18,5 åker, 21 skog. 
Tax. -v. 19.600, därav jordbruksv. 15.900, skogsv. 3.700. 

Jordart: Lermylla o. sandjord på ler- o. grusnälls^ 
botten. Skogsbest.: Tall-, gran- o. något lövskog. Man- 
o. ekonomibyggn. uppf. 1904. 4 hästar, 7 kor, 4 ung- 
djur, 2 svin. 3 far, 40 höns. Arealen delv. täekdikad 
Gården till släkten på 1860-talet, då nuv. äg:s fader 
genom köp förvärvade den av Nils Xilsson ' \nv a> 
tillträdde 1930. 

Äg.: Ingmar, Amanda o. Emma Odin f. resp 1877 
1882 o. 1889. Barn till Aug. Odin o. h. h. Karolina i 
Yttergren. 
Postadr.: Hemse. 

Areal: Total 33,5 har, därav 22 åker, 9 skog:, 1,5 
äng, 1 tomtmark. Tax.-v. 19.000. 

Jordart: överv. lermylla o. delv. sandmylla. Skogs- 
best,: Tall- o. granskog-, Manbvggn. uppf. 1S98. Eko- 
nomibyggn. uppf. året därforut. 3 hästar, 1 unghäst. 
8 kor, 2 ungdjur, 3 svin, SO hons. Arealen delv. täckdi- 
kad. Gården till släkten 1S96 genom köp av nuv. äg:s 
fader. Den är belägen i Hemse samhälle o. utbruten 
från stamhemnian et Åsar ve. 

Äg.: Emil Hoffman f. 27/10 1890. Son till Olof 
Mattias HoIThdki o. ii. h. Josefina f. Romdahl. Gift 
21 med Augusta f. Pettersson. Barn: Olof f. 22, Karl 
Emil f. 24, Hans f. 26, Tore t. 31. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhög- o. lantmannaskola Posittdr.: Hemse. Tel. 57. Jordart: Styv lerjord o, lermylla på lerbotten. Skogs- 
best: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1899, fly- 
gel 1894, byggn. senare restaur. Ekonomibvggn. uppf. 

1S84, lada 1907, 4 hästar, 9 kor, 4 ungdjur, 15 20 

svin, 3 får, 100 höns samt 10 gäss. Arealen täckdi- 
kad. Gärden till släkten omkr. 1835. Den har inne- 
hafts av Karl Pettersson, f. 1863, som 1884 efterträd- 
des av sonen Petter Pettersson, varefter gården över- 
togs av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 1907. 

Äg.: Edv. Johannes Olof Pettersson f. 7/11 1SS6. Son 
till Karl Pettersson o. h. h. Jenny f. Olsson. Gift 18/6 
09 med Julia f. Heglund. Barn: Rut f. 10, Axel f. 18. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1903—04. Postadr.: Hemse. 

Areal: Total 13 har 
9.000. 

Jordart: Sand- o. 
Skogsbest.: Barrskog. 

hästar. 3 kor, 1 ungdjur, 2 svin, 20 höns." Reakt.-fri 
besättn. Gården till släkten genom köp 1935. 

Äg.: Mattias Larsson f. 1892. Son Ull Johannes 
Larsson o. h. h. Maria f. Olofsson. Gift 34 med Signe B op par ve 

Postadr.: Box 

Areal: Total 63 
19.600. 

Jordart: Ler- o. svartmylla på ler- o. hällbotten.' 
SfcnsvibBst.: Tall-, gran- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 
pä ISlO-talet, flygel 1936. Ekonomibyggn. uppf. 1885. 
i liästar, > unghästar. 8 kor. fi ungdjur," 10 svin, 5—10 
får, 100 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården har varit 
i släktens ägo sedan 1700-talet eller i 5 generationer 
Nuv. äg, övertog den 1934 samtid, som han tillköpte ■G, Hemse. Tel. 125. 

7 har, därav 25 åker, 36 skog. Tax.-i 20 har jord. 

Äg.: Karl Gust. Pettersson f. 7/4 09. Son till Johan 
Emil Pettersson o. h. h. Hilma f. Johansson. Gift 25/10 
36 med Ester f. Gardell. Barn: Allan f. 34, Berit f 37 
Ma ALA socken av Gotlands norra härad är belägen 
ett stycke rakt västerut ifrån östergarnshalvön. 
Den kännetecknas av stor rikedom på myrmarker och 
även på skog. Den odlade jorden utgöres av mylla av 
olika slag och delvis av myrjord. 

Brukningsdelarna uppgå till ett 60-tal. 
Fornminnen: Kummel finnas vid Bjerges, Botvatte, 
Gyle, Gurfiles, Olleifs (ett kummel kallat Geldrör), 
kämpagravar vid Fjäläng, Gurfiles, Gyle och Olleifs, 
jämte en domarring vid Gyle. Slutligen märkes en 
fornborg å Snubbacken vid Ljungby. 

Areal: 30,37 kvkm. Enligt 1938 års fastighets- 
taxering är ägovidden: 640,47 har åker, 21,7 tomt och trädgård, 2,5 slåtteräng, 10 kultiverad betesäng, 89,75 
annan betesäng, 1.568,2 skogsmark, 787,76 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 273.600 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 33.300 kr. 
Skogsvärde: 100.200 kr. 
Invånarantal: 320 (1939). 

Kyrkan är ombyggd under senare delen av 1200-talet. Tornet är äldre och stammar möjligen från 1000- 
talets slut. Koret med den spetsbågiga portalen är något yngre än tornet. Till kyrkans inventarier hör ett 
skulpterat retabulum (väggprydnad ovan altaret, föregångare tiU de senare altarskåpen) från 1300-talet, 
från vilken tid skulpturer av denna konstnärliga kvalité äro sällsynta å Gotland. 
Kyrkoherde: Laurell, Algot Karl Gustaf. 
^måKT- *&'04j Bjerges 

Postadr.: Kräklingbo. 

Areal: Total 101 har, därav 27 åker, 74 skogs- > 
mark. Tax.-v. 16.000. 

Jordart: Huvudsakl. mylla på lerbotten. 
Tall- o. granskog. Manbyggn. urpsrungl. uppf. på 
1700-talet, senare omb. Ekonomibyggn. uppf. 1900, 
tillb. 1905. 4 hästar, 2 unghästar, 8 kor, 7 ungdjur, 8 
svin, 7 får, 60 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården 
har varit i släktens ägo i 5 generationer. Nuv. äg. över- 
tog den 1933 efter sin svärfader Johan Thomsson, 

Äg.: Gustaf Duse f. 08. Son till Albert Duse O. h. h. 
Augusta f. Nilsson. Gift 33 med Helny f. Thomsson. 
Barn: Ingvar, Evy. Postadr.: Kräklingbo. 

Areal: Total 80 har, därav 17,5 åker, 57 skogs- o. övr. 
mark, 5,5 betesäng. Tax.-v. 9.200. 

Jordart: Mylla på ler- o. grusbotten, delv. mossjord. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn, uppf. omkr. 
1860, senare tillb. Ekonomibyggn. uppf. 1910. 3 häs- 
tar, 1 unghäst, 7 kor, 3 ungdjur, 4 svin, 10 får, 40 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården har varit i släkten 
i 3 generationer. Nuv. äg. övertog den 1930 efter sin 
svärfader Mårten Bergvall. 

Äg.: Giinnar Pettersson f. 1893. Son till Jacob Pet- 
tersson o. h. h. Karolina f. Pettersson. Gift 22 med Siri 
f. Bergvall. Barn: Lennart, Åke, Bengt. 

Äg.: Kyrkovärd. Led. av skolråd. 
Pustadr.: Berns*;. Tel. 91. 

Areal: Total 32,3 har, därav 16 åker. 16,3 skogs- o. 
myrmark, Tax.-v. 14.500. 

Jordart: Lerbl. mylla, på grus- o. lerbotlen. Skogs- 
best.: Lövskog. Manbyggn. uppf. 1905. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1922 3 hästar, 5 kor. 4 ungdjur. 2 svin. 
50 höns Gärden till släkten genom kop 1920 av K. J. 
Jakobsson, som brukade den till 1937, då den övertogs 
av svärsonen, framlidne K Jeppsson. 

Ag.: Knut Jeppssons stbh. K. J. f. 11, död 40. Gift 
34 med Elsa f. Jakobsson. Barn: Gunvor. Stina. 
Majken. Halldings 

Postadr.: Hemse. Tel. 6%. 

Areal: Total 57 har, därav 50 åker, 7 skog. Tax.-v. 
17.300. 

Jordart; Ler- o. myrjord på ler- o. hällbotten. Skogs- 
hest.: Bl. tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1905 — 07 
efter brand. Ekonomibyggn. uppf. 1927 o. tidigare. 3 
hästar, 2 unghästar, 10 'kor, 5 — 10 ungdjur, 5 moder- 
suggor, 25 höns. Arealen clelv. Utckdikad. Nuv. äg:s 
fader utökade gården till sin nuv. storlek genom till- 
köp av olika jordlotter. Nuv. äg. tillträdde 1918. 

Äg.: Albert Lindgren f. 16/9 1894, Son till Anton 
Lindgren o. h, h. Maria f. Åberg. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1914 — 15. Postadr.: Hemse. Tel. 19. 

Areal: Total 23,5 har, därav 14 åker, 9,5 skog. Tax.-v. 
10.600. 

Jordart: Ler- o. sandmylla på lerbotten samt myr- 
jord. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. på 
1880-talet, flygel omkr. 1845. Ekonomibyggn. uppf. 
1898. 3 hästar, 6 kor, 3 ungdjur, 10 svin, 3 får, 50 
höns. Gården till släkten 1845 genom köp av nuv. 
äg:s farfars far, vilken 1860 efterträddes av sonen 
Anton Olof Korsman. Denne i sin tur efterträddes 
1S96 av sonen L. G. S. Korsman, vars son sedan 1938 
är gårdens äg. 

Äg.: Nils Efraim Korsnian f. 
Gustav Sigfrid Korsman o. h. Ii 
Gift 34 med Asta Marianne f. Jakobsson, Halldings 

Postadr.: Hemse. Tel. 1SJ). 

Areal: Total 19 har, därav 11 åker, , 
11.500. 

Jordart: Ler- o. sandjord på ler- o. grusbotten. Man- 
byggn. uppf. 1884—85, senare tillb. o. restaur. Ekono- 
mibyggn. uppf. 1890, tillb. 1936. 2 hästar, 5 kor, 4 
ungdjur, 2 svin, 125 höns. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten omkr. 1885 genom nuv. äg:s fader. 
Nuv, äg. övertog den 1918. 

Äg.: Karl Gust Larsson f. 19/10 1890.. Son till Karl 
Larsson o. h, h. Elisabet f. Lindgren. Gift 14/7 17 
med Berta f. Johansson. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1911 — 12. i skog. Tax.-' 
Hemse Sydöstra 

Postadr.: Box J,S, Hemse. 

Areal: Total 0,575 har tomt o. trädg. Tax. -v. 12.000. 

Jordart: Sandmylla. Manbyggn. uppf. 1913, restaur. 
1936. Gården inköptes 1930 av nuv, äg. 

Äg.: Karl Walfrid Högwall f. 18/9 1864. Son till 
Jacob Högwall, f. 1812, o. h. h. Josefina f. Hultgrea. 
Gift 5/12 09 med Hulda f. Hägström. Barn: Maria 
f. 10. 

Äg.: övertog vid 17 års ålder sin faders gård Vidun- 
ge, Stenstugu. vilken han brukade till 1929, då han 
försålde den. 

Hulte 

Postadr.: Hemse. 

Areal: Total 102 har, därav 60 åker, 42 skog. Tax. -v 
44.700. 

Jordart: I huvudsak- lätt lerjord på ler- o. grus- 
botten. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. 
uppf. på 1860-talet, flygeln 1917. EEkonorölbyggB. 
uppf. 1903. 4 hästar, 1 unghäst, 20 kor, 20 im S tljur. 
ett 25-tal svin, 100 höns. Traktordrift. Arealen till 
större delen täckdikad. Gärden till släkten på 1630- 
talet. Nuv. äg. övertog den 1931 efter sin svärfader. 

Äg.: Sven Aug. Wilh. Johansson f. 14/1 07. Son 
till Johan Pettersson o. h. h. Jenny f. Jansson. Gift 
31 med Anna f. Cedergren. Barn; Britta f. 34, Aim- 
M arg i -et f. 36. 

Äg.: Genomgick Högalids lantmannaskola 1924 — 25 
samt kontrollassistentkurs 1925. 

Hulte 

Postadr.: Hemse. Tel. 101. 

Areal Total 82,5 har, därav 38 åker. 42 skog. Tax.-v. 
34.800. 

Jordart: Lätt lermylla pä lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog Manbyggn. uppf. 1889, flygel 1910. Eko- 
ooraibyggn. uppf. 1880—82, senare tillb. o. restaur. 4 
hästar. 10-. 12 kor, 12 ungdjur, 5 svin, 125 höns. Area- 
ler, täckdikad. Gården till släkten på 1740-talet. Dess 
förste kände äg. är Jacob Thomasson (död 1772), vil- 
ken efterträddes av sin dotter, gift med Johan Olsson. 
Denne efterträddes av sin son Jacob Johansson. Ef- 
ter dence övertogs egend. av hans son, nuv. äg:s far- 
fader Jaeou Petter Jacobsson. Nuv. äg, tillträdde ef- 
ter fadern 1921. 

Ag.; Hiirald Simon Jacobsson f. 21/4 1890. Son till 
Petter Mattias Jacobsson o. h. h. Desederia f. Gardell. 
Gift 13/10 17 med Signe Vilhelmina f. Ahlberg. Barn: 
Gertie f. 19, Gerald f. 20, Gunnel f. 24. 

Äg.: Led. av komm. -nämnd., fattigv.-styr. samt 
skolråd. Styr. -led. i Hemse Sockens Sparbank. 

Hulte 8 åker, 14 skog. Tax.-i Postadr..- Box 6, Hemse. 

Areal: Total 43,5 har, därav 2 
20.000. 

Jordart: Lerjord o. lermylla samt något grusjord 
på ler- o. hällbotten. Skogsbest.: BI. tall- o. granskog. 
Manbyggn, uppf. 1885, restaur. 1933. Ekonom ib vs^u. 
uppf. i början av 1900-talet, höns- o. svinhus 1925. 4 
hiislar, 1 unghäst, 8 — 10 kor, 5—6 ungdjur, ett 10-tal 
svin, 70 höns. Arealen delv. täckdikad. Gärden till 
.släkten omkr. 18S0 genom köp av Svante Jacobsson. 

Äg.: Karl Niklas Gunnar SilUiergs stbh. K. N. G. S. t 
1/5 1887, död 34. Son till Karl Siltberg o. h. h. Lina. Gift 
13 med Frida f. Jacobsson. Barn: Harald f. 15, Ing- 
rid f. 22. 
Hulte 1 

Postadr.: Hemse. 

Areal: Total 52 har, därav 32 åker, 20 skog, -Tax.-v. 
17.600. 

Jordart: Lermylla på hällbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf- 1887. senare restaur. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1896, stall o. magasin 1936—27. 4 
hästar, 2 unghästar, 8—10 kor, 8 ungdjur, 2 moder- 
suggor, 100 höns. Arealen täckdikad. Gärden till 
Släkten 1880. då nuv. äg:s fader inköpte byggn, o. en 
mindre del jord. Efter hand har ytterligare areal till- 
köpts. Nuv. äg. tillträdde 1921. 

Äg.: Karl Jakobsson f. 14/4 1881. Son till Olof 
Jakobsson o. b, h. Josefina f. Eriksson. Gift 06 med 
Ebba f. Eriksson. Barn: Sven f. 08, Elisabet f. 12, 
Josef f. 17. 

Kodings 

Postadr.: Hemse. Tel. 117. 

Areal: Total 63 har, därav 44,5 åker. 17 skog. Tax.-v. 
32.000. 

Jordart: Styv lerjord, sandbl. mylla o. svartmylla på 
lerbotten. Skogsbest.: överv. granskog. Manbyggn. 
uppf. på 1920-talet, restaur. 1935—37.' Ekonom ibyggn. 
uppf. i början av 1900-talet, restaur. 1937. 4 hästar, 

1 unghäst, 1 avelshingst o. 1 prem. avelsstp, ett 10- 
tal nötkreatur, 5 ungdjur, 2 modersuggor, 50 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1933 genom 
köp av nuv. äg. från Gotländska 1nnlm)tmu.-ns central- 
fören. 

Äg.: Axel Albin Hjelm f. 22/1 1887. Son till Axel 
F. Hjelm o. h. h. Augusta Josefina f. Viman. Gift 3/1 
29 med Elsa Elisabet f. Hansén. Barn: Bertil f. 30, 
Britta f. 31, Eva f. 35, Eric f, 39. 

Kodings 

Postadr.: Bo.r SS, Hemse. Tel. JOS. 

Areal: Total 59,5 har, därav 25 åker, 15 myr, 17 
skog, 2,5 övr. mark. Tax.-v. 33.300. 

Jordart: Lerjord o. lermylla på lerbotten. Skogsbest: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1880-talet. 
restaur. 1937. Ekoimmibyggi». «P1>F. 1889, loge 1917. 
5 hästar. 2 unghästar, 10—12 kor, 13 ungdjur. 10 svin, 
190 höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1911 
genom köp av nuv. äg:s fader från Emil Johansson. 
Nuv. äg. övertog den 1934. 

Äg.: Lavs Olof Georg o. Harald Ahlin f. resp. 22/9 
1898 o. 15/9 03. Söner till Per Bernh. Ahlin b. h. h. 
Emma f. Olsson. Olof Ahlin gift 5/8 32 med Gurli f. 
Hansson, barn: Per-Olof f. 1/5 38. 

Äg.: Ha genomgått Hemse folkhög- o. lantmanna- 
Kod ings 

Postadr.: Hemse. 

Areal: Total 55,5 har, därav 30 åker, 25 skog, Tax,-v. 
21.700. 

Jordart: Lermylla på ler- o. hällbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. gnmskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1880, res- 
taur. 1927 — 28. Ekonom ibyj-^n. «PP f - pä 1890-talet, 
restaur. 1933, 4 hästar, 1 unghäst, 10 kor, 6 ungdjur, 

2 svin, 80 höns. Arealen täckdikad. Gården till släk- 
ten på 1830-talet. Nuv. äg. Övertog den 1929. 

Äg.: Artur Fritiof Gottfrid Jacobsson f. 3/5 1893. 
Son till Nils Jacobsson o. h. h. Ida f. Pettersson. Gift 
24 med Märta f. Jacobsson. Barn: Svea f. 24, Vera 
f. 26, Maj-Britt f. 35. 
Postadr.: Hemse. Tel. SS. 

Areal: Total 59,6 har, därav 27 åker, 19 skog, 13 
ktiltiv. betesmark. Tax.-v. 30.400. 

Jordart: Lermylla o. lerjord på lerbotten. Skogsbest.: 
överv. tallskog. Manbyggn, uppf. 1865, flygel 1902, 
senare restaur. Ekonom i byg5'i>. uppf. 1012 — 13. 5 häs- 
tar, 1 unghäst, 12 kor, 12 ungdjur, 5 — 10 svin, 8 får, 
100 höns. Arealen täckdikad. Gården har varit i 
släktens ägo sedan omkr. 1755 eller i 6 generationer. 
Nuv. äg. övertog den 1922 efter sin svärfader Rein- 
hold Olofsson. 

Äg.:' Jacob Gottfrid Jacobsson f. 24/n ]889. Son till 
Jacob Persson o. h. h. Maria f. Kristiansson. Gift 29/6 
18 med Hildegard Maria f. Olofsson. Barn: Gunhild 

f. 21 

Äg Genomgick: Hemse lan tm nnntwh Ola 1909 — 10. 
Kyrknvard samt ordf. i komm, -nämnd. Likmede 

Postadr.: Hemse. 

Areal: Total 13,7 har. därav 8 åker, 5,7 skog. Tax.-v. 
6.400. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 190S. Eitnnrjmibve-c». i"' äldre datum. 
1 häst, 2 kor. Gården utskiftades 1908 från stam- Postadr.: Hemse. Tel. 131. 

Areal: Total 143 har, därav 85 åker, 58 skog. Tax.-v. 
41.700 (1.200 i Burs s:n). 

Jordart: Styv lerjord på lerbotten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1700-talet, restaur. 
1936. Ekonom ib y gg n. uppf. pa lS5(l-t;ilet. rsstaur. 1936. 
4 hästar. 2 unghästar. 30 kor. 10—15 ungdjur, 4 svin, 
15 får, 150 höns. Traktordrift. Arealen delv. täckdi- 
kad. Gården till släkten 1923 genom köp av nuv. äg. 

Äg:.: Olof Gerhard Jakobsson f. 24/9 1876. Son till 
Petter Jacobsson o. h. h. Anna Persdotter. Gift 1898 
med Jenny Linnea f. Brolin. Barn: Linnea f. 1897, 
Evald f. 1899, Helge f. 1900, Dagny f. 03, Anny f. 05, 
Thomas f. 07, Eva Lisa f. 12, Hans f. 15, Botvid f. 19. Mullvalds 

Postadr.: Hemse. Tel. 96'. 

Areal: Total 83 har, därav 33 åker, 50 skog. Tax.-v. 
35.800. 

Jordart: Lermylla på hård lerbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1883. restaur, 
omkr. 1920. Ekonomi by ggn. uppf. efter brand 1915, 
magasin samtid. 5 hästar, 2 unghästar, 14 kor, 6 ung- 
djur, 10—15 svin, 3 får, 50 höns. Arealen täckrliSmrt. 
Gården har varit i släkt sns ägo sedan omkr. 1750. Nuv. 
äg., som är den 5:e generat i oncii. tillträdde 1908. 

Äg.: Niklas Julius Albin Melin f. 29/3 1874. Son 
till Jakob Melin o. h. h. Paulina. Gift 18/7 08 med 
Augusta f. Nordahl. Barn: Adolf f. 09, Valter f. 11, 
Emil f. 13, Rosa f. 18. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1891 — 92. Led. 
av skolråd., suppl. i komm.-nämnd. P. d. led. av kyr- 
koråd, o. fattigv.-styr. 
Postaär.: Hemse. Tel. SS, 

Areal: Total 117,7 har, därav 45 åker, 70 skog. 
Tax.-v. 37.800. 

Jordart: Styv lermylla, huvudsak], på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 
1700-talet, tillb. i början av 1800-talet, senare restaur, 
Ekonomibyggn. uppf. på 1880-talet, restaur. på 1900- 
talet. 4 hästar, 12 kor, 10 ungdjur. 10 svin, 100 höns. 
Trall tordrift. Arealen täckdikad. Gården till släkten 
på 1750-talet. Nuv. äg:s farfader övertog den genom 
gifte med Jacobina Johansson, vars fader övertagit 
gården i arv efter sin moder. Nuv. äg. tillträdde 1927 
efter sin fader. Den intilliggande gården inköptes 
1034. 

Äg.: Karl Axel Sundberg f. 21/4 02. Son till Kar! 
Sundberg o. h. h. Ebba f, Sahlsten. Gift 31/12 36 med 
Gertrud f. Jacobsson. 

Äg.: Genomgått Hemse folkhög- o. lantmannaskola. Fostaiir..- Hemse. Tel. 111. 
har, därå 32 åker, 37,4 skog. Areal: Total i 
Tax.-v. 31.800. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. skog. 
Manbyggn. uppf. omkr. 1906. Bkonomibyggn. uppf. 
aret clärfömt, magasin 1933. 4 hästar, S kor, 6 ung- 
djur, 50 höns. Reakt.-fri besättn. Nuv. äg. övertog 
gården 1938 efter Herman Sundberg. 

Äg.: Knut Johansson f. 10. Son till Johan Johans- 
son o. h. h. Olga f. Olsson. Gift 37 med Elsa f. Sund- Postadr.: Hemse. 

Areal: Total 12,5 har, därav 8,5 åker, 4 skog. Tax.-v. 
7.900. 

Jordart: Lermylla o. mylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Bl. skog. Ekonomibyggn. uppf. i början på 1900-talet 
1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 1 svin, 60 höns. Reakt.-fri 
besättn. Gärden kom till släkten 1938 genom köp. 

Äg.: Martin Olof Johansson f. 15/4 15. Sindarve 

Postaär.: Hemse. 

Areal: Total 76 har, därav 51 åker, 25 skog o. betes- 
mark. Tax.-v. 30.000. 

Jordart: Huvudsak!, lerjord. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog, Manbyggn. uppf. omkr. 1860. Bkonomi- 
byggn. uppf. på 1890-talet. 6 hästar, 40 kor, 80 svin, 
20 får, 100 hons. Arealen till större delen täckdikad 
med sten. Nuv. äg. köpte gården 1934. 

Äg.: Direktör Artur Fohren f. 1S87. Son till Emil 
Fohren o, h. h. Vendia f. Andersson. Gift 18 med 
Edla f. Johansson, 
Poaladr.: Hemse. 

Areal: Total 41,7 har, därav 20 åker, 20 skog. Tax. -v. 
23.3011. 

.Tordart: I-erjord o. lermylla pä. lerbotten. S^"K-*- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1780- 
talet, restaur. 1921. Ekonon-.ibyggn. uppf 1916. 4 
hästar. 1 unghäst, 8- 10 kor, 3—6 ungdjur. 1 moder- 
s.igga. 100 hons. Arealen täckdikad. Gården till släk- 
ten på 1850-talet genom nuv. äg:s morfar, Nuv. äg. 
övertog don 1927 efter sin n-.nrbroder Petter Pettersson. 

Äg.: Johan Vllh, Johansson f. 26/8 1886. Son Ull 
Lars Vllh, Johansson o. h. h. I.ina f. Jacobsson. Gift 
18/6 27 med Nanny Kristina f. Larsson. Barn: Inge- 
mar f. 27, Sylvi f. 29, Erling f. 33. Postadr.: Hemse. 

Areal: 9,5 har åker. Tax.-v. 6.200. 

Jordart: Sandmylla på sand- o. ler/botten, Manbyggn. 
uppf 1917 — 18. Ekonomibyggn. uppf. 1917. 1 häst, 
2 kor, 2 svin, 40 höns. Gården till släkten 1916. 

Äg.: Axel Rickard Niklas Pettersson f. 1868. Son 
till Johan Pettersson o. h. h. Maria t. Johansson. Gift 
1891 med Ida f. Pettersson. Bara: Hildur, Marta, 
Henning. Tjengdarve 

Postadr.: Hemse. Tel. 135. 

Areal: Total 91 har, därav 40 åker, 50 skog. Tax.-v. 
34.500. 

Jordart: Sandbl. lerjord på ler- o. grusbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1924. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1928, magasin o. hönshus 1928 — 29. 5 
hästar, 2 unghästar, 15 kor, 15 ungdjur, 7 svin, 50 hons. 
Arealen till större delen täckdikad. Nuv. äg. köpte 
gården 15/6 1940 från Karolina Maria Olivia Inge- 
nifinsson 1". 31/7 1876, som är dotter till Olof Kristians- 
son o. h. Ii. Elisabet i". Pettersson o. gift 1911 med Gun- 
nar Ingeman ssim. död l6/:> 1931. med vilken hon hade 
dottern Gerda f. 12 (död 28). Till rngemanssons släkt 
kom gården på 1790-talet genom herr Ingemanssons 
farfader. 

Äg.: Folkskollärare Hugo Ahlqvist. Tjengdarve 

Postadr.: Hemse. Tel. 159. 

Areal: Total 85,8 har, därav 40 åker, 45 skog. Tax.-v. 
35.000. 

Jordart: Ler- o. sandjord på ler-, häll o. sandbotten. 
Skogsbest.: Tall-, gran- o. björkskog. Manbyggn. uppf. 
1904. Ekonomibyggn. uppf. 1907. 4 hästar, 1 unghäst, 
13 kor, 12 ungdjur, 6 — 8 svin, 125 höns. Tratetordrlft. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten i början 
av 1800-talet. Den är uppf. å nuv. plats efter skiftet 
o. har tidigare tillhört Tjengdarve herrgård. Nuv. äg. 
tillträdde 1904. 

Äg.: Carl Johan Jakobsson f. 21/10 1867. Son till 
Johan Jakobsson o. h. h. Anna Stina f. Jacobsson. Gift 
6/10 1899 med Maria Kristina f. Johansson. Bara: 
Elsa f. 01, Nils f. 09, Maja f. 15. 

Äg.: Vistades i "U. S. A. 1887—93. Styr.-led. i Hemse 
Sparbank samt led. av pens .-nämnd. 
Postadr.: Hemse. Tel. 136. 

Areal: Total 62,8 har, därav 40 åker, 22 skog. Tax.-v. 
32.000, därav i Bura s:n 2.500. 

Jordart: Märgeljord o. sandmyila på lerhäll. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1880- 
talet, senare restaur. Ekonom ibyggn. uppf. i början 
av 1900-talet, tillta. 192S. 5 hastar. 2 unghästar, 10— 
12 kor, 8 ungdjur, 5 svin, 100 höns. Arealen Läckdikad. 
Gården till släkten 1911 genom köp av nuv. äg:s fader. 
Nuv. äg. övertog den 1937. 

Äg.: Birger Knut Gust. Johansson f. 20/10 09. Son 
till Karl Anton Johansson o. h. h, Emma f. Nilsson. 
Gift 23/6 [-16 med SicJkl Elisabet f. Jacobsson. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1930—31. 
Hogrän HOGRÄKS socken av Gotlands södra härad om- 
fattar omväxlande skog och odlad bygd i det inre av 
landet någon mil söder om Visby. 

Brukningsdelarna uppgå till något 60-tal. 
Fornminnen: Äldst äro några stenar med sliprän- 
nor vid Ainbjänne och Tomsarve. Vidare finnas kämpa- 
gravar vid Ainbjänne, Prostarve och kyrkan och järn- 
åldersgravar vid Ainbjänne, Tomsarve, Euters och nord- 
ost om kyrkan. En stor bildaten med runor är förd 
från socknen till Gotlands fornsal. En guldarmring 
från bronsåldern är Ullvaratajävn vid Ainbjänne och en 
silverskatt från vikingatiden vid Buters. 

Areal: 22,06 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstax- 
ering är ägovidden: 890.5 har åker, 28,35 tomt och träd- 
gård, 20,5 slåtteräng, 7,5 kultiverad betesäng, 79,25 annan betesäng, 1.061,35 skogsmark, 74,25 övrig mark. 
Jordbruksvärde: 790.000 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 39.400 kr. 
Skogsvärde: 118.500 kr. 
Invånarantal: 326 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Högran". Den är annex till Stenkumla. 

Kyrkan har romanskt torn men långhus och kor i rent gotisk stil. En medeltida uppgift, att den är byggd 
1200, torde gälla tornet. Det övriga torde ha fullbordats omkring: 1290, ehuru vissa dekorativa detaljer äro 
av ännu yngre datum. En prydlig dopfunt av kalksten vilar å en fot, som ursprungligen avsetts till pelar- 
kapitäl. — Kyrkoherde: Lilja, Ivan Nils Allan. 
Postadr.: Bänder, Tel. 37 Väll. 

Areal: Total 72,4 har, därav 27 åker, 45,4 skogs- o. Tax.-- 2.700. Jordart: Lerbl. mylla o. lätt jord. Skogsbest.: Tall- 
skog. Manbyggn. med flygel uppf. 1867, senare tillb. 
Ekonom ibyggn. uppf. 1885, tillb. 4 hästar, 1 unghäst, 
10 kor, 5 ungdjur, 5—10 svin, 100 höns. Arealen ilelv. 
Läckdikad. Gärden Lill släkten i mitten av 1700-talet. 

Äg.: August Jakobsson f. 1858. Son till Lars Petter 
Jacobsson. 
Postadr.: Bänder, Tel., t Vall. Areal: Total 109 har, därav 39 åker, 67,5 skog, 2,5 
ängsmark. Tax. -v. 45.100. 

Jordart: Överv. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet 
Ekonomibyggn. uppf. 1905, senare tillb. 4 hästar, 2 
unghästar, 14 kor, 10 ungdjur, 25 svin, 50 höns. Arealen 
Läckdikinl. Caidcn till släkten 1665, då den ägdes av 
Jacob Pederson, som efterträddes av svärsonen Olof 
Thomsson. I dennes äktenskap fanns inga barn varför 
gniden kom till en annan släktgren. Den bar sedan 
des gått i arv från far till son o. dotter. 

Äg.: Olof Petterssons stbh. Postad»'.: Bänder. Tel. Mt Vall. 

Areal: Total 89,2 har, därav 37 åker, 49,2 skog, 3 
ängsmark. Tax.-v. 36.400. 

Jordart: överv. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. omkr. 1850, senare omb. 
Ekonomibyggn. uppf. samtid, med manbyggn., senare 
om- o. tillb. 5 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 5 ungdjur. 
12 svin, 75 höns. Arealen täckdikad. Gården bar va- 
rit i släktens ägo sedan 1730 o. har sedan dess gått 
i arv i 8 generationer. Nuv. äg. övertog den 1930 efter 

Äg.: Helmer Jacobsson f. 1900. Son till Ludvig Ja- 
cobsson o. h. h. Matilda f. Österman. Gift 25 med Ellen 
f. Hägg. Barn: Allan f. 25. 
Postadr.: Iswms. 

Areal: Total 55,5 har, därav 20 åker, 34 skog, 1,5 
ängs- o. Bvr. mark. Tax.-v. 17.700. 

Jordart: överv. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. något björkskog. Manbyggn. uppf. 1883, se- 
nare restaur. Ekonomibyggn. uppf. samtid., senare 
tillb. 2 hästar, 1 unghäst, 6 kor. 3 ungdjur, 4 svin, 30 
höns. Arealen delv. täckdikad. Gården har varit i släk- 
tens ägo sedan omkr. 1810 eller under 5 generationer. 
Nuv. äg. övertog den 1908 efter sin fader. 

Äg.: Theodor Båtelsson f. 1879. Son till Olof Båtels- 
son o. h. h. Charlotta f. Pettersson. Gift 04 med Ade- 
lina f. Gustavsson. Barn: Gösta f. 04, Ingrid f. 07, 
Kerstin f. 09, Gurli f. 11. 
Buters 

Postadr.: Bänder. Tel. 2 B Vall. Areal: Total 97,5 har, därav 31 åker, 65,5 skog, tomt 
o. trädg., 1 kultiv. betesmark. Tax.-v. 31.200. 

Jordart: Mulljord på lerbotten. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn, uppf. på 1870-talet, renov. o. moderniserad 
1916 o. 1938. Ekonomibyggn. uppf. 1912, 4 hästar, 10 
kor, 10 ungdjur, ett SO-t.a.1 svin, ett 1 00-tftl Höns. Reakt.- 
Cxi besätta. Arealen rördikad. Gården till slä_kten 
1914 genom köp. 

Äg.: Edvin Engström f. 14/8 1890. Son till Joh:s 
Engström o. h. h. Augusta f. Jakobsson. Gift med 
Gerda f. Larsson. Barn: Mia f. 19, Astrid f, 21. 

Äg.: Ordf. i komm. -nämnd. m. fl, uppdrag. 
Postadr.: Bänder. Tel. 2 A Vall. 

Areal: Total 116 har, därav 34 åker, 77 skog, 4 ängs- 
mark, 1 tomt o. Övr. mark. Tax.-v. 31 800 

Jordart: Omväxlande lermylla o. lättare jord på ler- 
botten. Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf L925 
Ekonomibyggn. uppf, 1S75 o. tidigare. 6 hästar, 1 ung- 
hast, 10 kor. 12 ungdjur, 15 svin, 150 hons. Större de- 
len av aivfilen täckdikad. Gärden till släkten i slutet av 
i.Oi Mnlet. Nuv. äg:s farfar Lars Kristoffersson gifte 
sig till den i nutten av 1800-talet, Nuv. äg. övertog 
den 1918 efter stbh., som innehaft den sedan 1903 

Ag.: Wietor Larsson f. 10/7 1S86. Son till Johan 
Larsson o. h. h. Anna f. Norrby. Gift 18 med Gerda 
f. Wisselgren. Barn: Hjördis f. 19. Gun f ''0 r ,,]]„.• 
f. 21, Bo f. 26, Kjell f. 30. ' ' Bosse går da 

Postadr.: Bänder. Tel. 16 Vall. 
Areal: Total 52,2 har, därav 27,5 åker, 21 skog 3 7 
ängs- o. Övr. mark. Tax.-v. 24.000. 

Jordart: Lerbl. mylla o. myrjord. Skogsbest.: Barr- 

■). nnoni. l,.,-,-.^.;,,,- ir.mby.agn. uppf. pä 1840-talet, res- 
taur. 1925. Ekonomi by ggn. uppf. 1902. 4 hästar 2 
u^niLsuir. 1 avelsljur. 9 kor, 4 ungdjur, 10 svin 150 
hons. Arealen deiv. täckdikad. Gården till släkten 
19i6. da nuv, äg, inköpte den av Gottfr. Larsson 

Äg.: Edmund Liljegren f. 1SS1. Sen till Niklas Lilje- 
gren o. h. h. Matilda f. Nilsaon. Gift 18 med Anna f 
knrlss.m. Bam: Karin f. 20, Karl Erik f. 22, Helnv f 
2:i. Ingrid f, 27. ' Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 14,5 har, därav 12,5 åker, 2 skog. Tax.-v. 

Jordart: Lätt mylla o. lerjord. Skogsbest.: Barrskog 
,l;lll:i !s.s:i. uppf. Hiic;. Kkimomibyggn. uppf. 1918, se- 
nare om- o. tillb. 2 hästar, 4 kor, 1 tingdjur 3 svin 
!» hons. Arealen delv. täckdikad. Gården 'inkuples 
1939 av nuv. äg. Den har därförut sedan 1921 ägts 
av Anshelm läuilin f. 1881, son till Johan Budin o h h 
Maria f. Törnvall o. gift 1909 med Sigrid f. Karlsson 

Ag.: Arne Pettersson. Djupbrunns 

Postadr.: Ban Jordart: Ler- o. grusbl, mylla. Skogsbest.: Bl barr- 
skog. Manbyggn. uppf. 1907, flygeln 1905. Ekonomi- 
hy—n. uppf. på 1870-talet o. 1900—1917. 4 häsbsr ] 
un.uhaM:. x k!1l .. ;■; ungdjur. 15—10 svin, 60 höns. Större 
delen av arealen täckdikad. Garden til! släkten 1874 
var,. lur jord inköpts under hand. Nuv. äg. till trär hi.- 
1919 efter sin svärfader. Gården arrend av sön. in, 
Bertil o. Bernt. 

Äg.: Karl Oskar Edvin Nilsson f. 19/12 1876 Son 
Hll Oskai Nilsson o. h. h. Maria. Gift 04 med Anai f 
Burgendahl. Barn: Edolv f. 10, Bertil o. Bernt f 13 
Äg.: Led. av fattig v. -styr., nykterhetsnämnd, mm 
Postadr.: Bänder. Tel. 18. 

Areal: Total 24,5 har, därav 14 åker, 10 skog, 0,5 Övr. 
mark. Tax.-v. 16.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Bl. löv- 
skog. Manbyggn. uppf. i slutet av 1800-talet, flygel 
1927. Ekonomibyggn. uppf. 1928. 2 hästar, 2 ung- 
hästar, 6 kor, 3 ungdjur, ö -10 svin. 150 höns. Arealen 
täckdikad. Gården till släkten 1923 genom köp av nuv. 
äg., som flyttade till Gotland 1913. 

Äg.: Karl Adolv Vennman f. 28/10 1884 i Umeå lands- 
församling, Västerbottens län. Son till hem-äg. Erik 
Wennman o. h. h. Anna f. Burman. Gift 17 med Anna 
f. Wessman, dotter till styckjunkare Johan Wessman i 
Hograns s:n o. h. h, Karolina f. Henriksson. Barn: 
Ketty f. 29. Enbjenne 

Postadr.: Bänder. Tel. J,ä B. 

Areal: Total 23,5 har, därav 10 åker, 13,5 skog, tomt 
o. trädg. Tax.-v. 9.400. 

Jordart: Huvudsakl, mulljord på lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. något björkskog. Manbyggn. uppf. 1907. 
Ekonomibyggn. uppf. 1906. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 
5 svin, ett 60-tal höns. Reakt.-fri besättn. Arealen 
dränerad med rör o. sten. Nuv. äg:s farfar Per Carls- 
son erhöll gårdens mark vid laga skifte o. bebyggde 
den. Gården övertogs 1914 av nuv. äg:s fader o. 1937 

Äg.: Cari Gustav Carlsson f. 24/12 09. Son till Karl 
P. J. Carlsson o. h. h. Anna f. Nilsson. Gift med Signe 
Johansson f. 14/5 09. Barn: Tryggve f. 37, Solvieg Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 6,5 har, därav 6 åker, 0,5 ängsmark, 
tomt o. trädg. Tax.-v. 5.800. 

Jordart: Lerjord på sand- o. lerbotten. Manbyggn, 
uppf. 1924. Ladug. uppf. 1906, lada 1913, magasin 1B20. 
1 häst, 3 — 4 kor, 4 svin, höns till husbehov. Arealen 
dränerad med rör o. sten. Gården till släkten 1912 ge- 
nom köp av nuv. äg., som anlagt trädg. 

Äg.: Gustaf Andersson f. 20/11 18S3. Son till Karl 
Gustaf Andersson o. h. h. Kristina. Gift 09 med Hilma 
Andersdotter f. 1882. Barn: Signe f. 10 (gift med Enar 
Jakobsson, Visby), Gösta. f. 14. 

Äg.: Erhöll 1939 Hushälln.-sällsk:s premie för väl- 
skött mindre jordbruk. 

Enbjenne 

Postadr. : Bänder. Tel. 1,2 A. 

Areal: Total c:a 30 har, därav o:a 12,5 åker, c:a 17,5 
skogs- o. hagmark, tomt o. trädg. 

Jordart: Ler- o. sandjord samt sjruabl. myiäa. Skogs- 
best.: Barrskog med inslag av lövträd. Manbyggn. 
uppf. i mitten av 1800-talet. Ekonomibyggn. uppf. på 
1880-talet. 2 hästar, 5 kor, 2 ungdjur, 7 — 8 svin, ett 
50-tal höns. Arealen rör dikad. Reakt.-fri besättn. 
Gården till släkten 1939 genom köp av nuv. äg. frän 
Arne Pettersson. 

Äg.: Martin Wickman f. 13/4 02. Son till Carl Wick- 
man o. h. h. Maria. Gift 28 med Vera f. Tomasson. 
Barn: Artur i. 27, Inge f. 31, Ragnhild f. 35, Margit 
f, 37, Ingrid f. 39. 
Bjerges 

Pnstadr.: Kräklingbo. 

Areal Total 50,4 har, därav 12,4 åker, 35,5 skog, 2,5 
betfsang. Tax.-v. 8.900. 

Jordart: Mylla på pinnlera o. sandbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 1840, om- o. tillb. 1S37. 
fckonomtbyggn. uppf. 1915, senare tillb. 2 hästar, 1 
unghäst, S kor, 3 ungdjur, 5 svin, 60 höns. Arealen delv. 
tackdlkud Gården till släkten genom köp 1932 från 
Svenskbywtif tel sen. 

Ag.: Gust. Andreasson Buskas f. 1907. Son till An- 
dreas Buskas o. h. h. Anna f. Nordberg. Gift 28 med 
Maria f. Buskas. Barn; Gunnar Edvin, Emma Linnea 
(död), Nils-Ansgar, Ingrid Maria (död). «jj« Jgfc- 
Bjerges 

Postadr.: Kräklingbo. 

Areal: Total 50,2 har, därav 15 åker, 35,2 skogs- o. 
hagmark. Tax.-v. 6.400. 

Jordart: Grus- o. lerjord. Skogabest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1870, tillb. o. restaur. 1890 o. 1925. Stall 
o. ladug. uppf. 1890, loge på 1930-talet. 2 hästar, 1 
unghäst, 4 kor, 3 ungdjur, 3 svin per år, ett 40-tal höns. 
Arealen täekdikad. Gården till släkten genom köp 1890 
av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. övertog den 1938. 

Äg.: Birger Hellgren f. 1916. Son till Adolf Hellgren 
o, h. h. Lydia f. Folin, Postadr.: Kräklingbo. Tel. 2-j Ala. 

Areal: Total 100 har, därav 28 åker, 67 skog, 4 ängs- 
mark. Tax.-v. 18,000. 

Jordart: I huvudsak mylla på ler- o. grusbl. botten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Man- o. ekonomibyggn. 
uppf. på 1880-talet. 4 hästar, 2 unghästar, 8 kor, 6 
ungdjur, 6 svin, 25 får, 40 höns. Arealen delv. täck- 
dikad. Gården till släkten på 1790-talet o. har sedan 
dess gått i arv i 6 generationer. Nuv. äg. tillträdde 
1923. 

Äg.: Ragnar Nilsson f. 1892. Son till Petter Nilsson 
o. h. h. Maria f. Hansson. Gift 22 med Tekla f. Klint- 


Poataär.: Kräklingbo. Tel. 9 Ala. 

Areal: Total 63,5 har, därav 25 åker, 37,5 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Mylla på ler- o. grusbotten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog med inslag av björk. Manbyggn. uppf. 
1865, senare om- o. tillb. Ekonomibyggn. uppf. 1934. 
2 hästar, 1 unghäst, 9 kor, 3 ungdjur, 5 svin. 80 höns. 
Arealen delv. täckrtiknd. Gården ti L i .slakten 1933 ge- 
nom köp. Den är station för Kräklingbo hingstfören. 

Äg.: Ernst Henriksson f. 01. Son till Karl Henriks- 
son o. h. h. Emma f. Persson. Gift 32 med Ragnhild 
f. Isenberg. Barn: Viran. 
Enbjenne Lilla 

Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 69,7 har, därav 22 åker, 44 skog, 3 ängs- 
mark. Tax.-v. 22,200. 

Jordart: Mylla på ler- o. sandbotten. Skogsbest.: 
Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 1S60. Ekonomibyggn. 
uppf. 1887, senare om- o. tillta. 4 hästar, 2 unghästar, 
6 kor, 4 ungdjur, 6 svin, 5 får, 75 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Cin\]e:i Ull släkten omkr. 1740 o. har sedan 
dess gått i arv. Nuv. äg. övertog den 1914 efter sin 

Äg.: Hjalmar Olofsson f. 1876. Son till Johan Olofs- 
son o. h. h. Maria f. Persson. Gift 14 med Ida f. Kol- 
modin. Bara: Ake f. 15, Ingrid f. 16, Elsa f. IS, Len- 
nart f. 19. 

Äg.: Led. av fattigv.-styr. 

Enbjenne Lilla 

Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 43 har, därav 18 åker, 24 skog, 1 ängs- 
mark. Tax.-v. 17.000. 

Jordart: Lerjord o. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn, uppf. 1878, flygeln senare. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1879 o. 1908. 3 hästar, 1 unghäst, 
5 kor, 4 ungdjur, 4 svin, 60 höns. Större delen av area- 
len täckdikad. Gärden till släkten på 1700-talet. Nuv. 
äg. övertog den 1907. 

Äg.: Jacob Arvid Jakobsson f. 23/10 1877. Son till 
Jacob Petter Jakobsson o. h. h. Anna f. Olofsson. Gift 
9/10 15 med Augusta f. Effert. Barn: Bertil f. 21. 
Sonja f. 25. 

Enbjenne Lilla 

Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 22 har, därav 10 åker, 10 skogs- o, hag- 
mark, tomt o. trädg. Tax.-v. 11.900, därav i Mästerby 
5.000. 

Jordart: Bl. lerjord, sand- o. grusjord. Skogsbest.: 
Barrskog med inslag av lövträd. Manbyggn. uppf. i 
slutet av 1890-talet, restaur. 1939. Ekonomibyggn, 
uppf. ungefär samtid, med manbyggn., senare tillb. 2 
hastar, 4- -5 kor, 2 ungdjur, 7—8 svin, c:a 75 höns. 
Arealen delv. rördikad. Gården till släkten 1916 genom 
köp. Av arealen äro c:a 6 bar åker o. 10 har skogsmark 
belägna i Mästerby. En gammal stenåldersboplats fin- 
nes å ägorna. 

Äg.: Josef E. G. Holm f. 20/11 1884. Son till Frans 
Holm o. h. h. Johanna f. Fagerström. Gift 16 med 
Ester Jakobsson f. 23/11 1885. Barn: Erik Gustav f. 
25/10 17. 

Enbjenne Stora 

Postadr.: Bänder. Tel. ST. 

Areal: Total 67,3 har, därav 17 åker, 43,3 skog, 7 
ängsmark. Tax.-v. 20.000. 

Jordart: Överv. lermylla. Skogsbest.: Barr- o. något 
lövskog. Man- q. ekonomibyggn. uppf. 1907. 4 häs- 
tar, 1 unghäst, 6 kor, 5 ungdjur, 10 svin, 6 får, 80 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten genom köp 1824, 
varefter den gått i arv. Nuv. äg. övertog den 1912 
efter sin fader. 

Äg.: Victor Johansson f. 1871. Son till Kristoffer 
Johansson o. h. h. Vilhelmina f. Österman. Gift 16 
med Amalia f. Lagergren. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1895—96. 
Styr .-led. i Hogräns Sparbank m. fl. förtroendeuppdrag. 
Enbjenne Stora 

Postadr,: Bänder. 

Areal: Total 29 har, därav 16,5 åker, 12,5 skog, tomt 
o. trädg. Tax.-v. c:a 13.000. 

Jordart: Överv. mull jord pä lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. efter laga skifte på 1880- 
talet, senare renov., flygeln uppf. 1940. Ladug. uppf. 
1911, magasin 1938. 2 hästar, 5 kor, 6 svin, ett 60-tal 
hons. i i .- 1 ti i ■ - ■■ - l.ill sJii,;i.iii 1.022 genom köp av nuv. äg:s 
fader. Nuv. äg. tillträdde 1936. 

Äg.: Lennart Ljunggren, f. 2/12 11, Son till Karl 
Ljunggren o. h. h. Hilda f. Pettersson. Gift 38 med 
Gunhild Pettersson f. 18/5 14. Barn: Ingvar f. 38, Er- 
land f. 40. Postadr.: Bänder. Tel. SS. 

Areal: Total 47 har, därav 26 åker, 21 skog. Tax.-v. 
28.500. 

Jordart: Lerjord o. mylla pä lerbotten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn, uppf. 1S53, flygeln senare. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1908, restaur. 1936—37. 4 hästar, 2 
unghästar, 10 kor, 6 ungdjur, 10 — 15 svin. Arealen 
täckdikaa; Gården till släkten på -1700-talet. Söder 
om gården finnas flera gamla boplatser. 

Äg.: Emil Gabriel Pettersson f. 1874. Son till J. O. 
Pettersson o. h. h, Karolina f. Johansson. Gift 13 med 
Hermanna f, Wessman. Barn: Gunhild f. 14, Ture f. 18. 

Äg.: F. d. led. av komm. -nämnd., skolråd, m. m. Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 9,6 har, därav 5 åker, 4.6 betesmark. 
Tax.-v. 6.000. 

Jordart: Svartmylla på lerbotten o. grusmylla. Man- 
byggn. uppf. 1S55, restaur. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 
1879, restaur. 1897. 2 oxar, 3 kor, 1 ungdjur, 3 svin, 
3 får, 50 höns. Reakt.-fri besättn. Största delen av 
arealen rordikad. Gärden har varit i släktens ägo under 
■', generationer. Nuv. äg. övertog den 1914. På ägorna 
finnas gamla gravar. 

Äg.: Gustaf Grönhagen f. 1879. Son till J. P. Grön- 
hagen o. h. h. Maria f. Bäckström. Gift 14 med Helny 
f. Nilsson, dotter till August Nilsson o, h. h, Josefina 
f. Kristoffersson. Barn: Erik f. 15, Henry f. 18, Ellen 
f. 20. 
Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 10 har, därav 7,5 åker, 2,5 myr- o. moss- 
mark. Tax.-v. 5.400. 

Jordart: Lerjord. Manbyggn. uppf. 1908, restaur. 
1930. Ekonomibyggn. uppf. 1939. 2 hästar, 4 kor, 2 
ungdjur, 6 svin, 50 höns. Reakt.-fri besättn. Arealen 
delv. rordikad. Gården till släkten 1900 genom köp. 
Nuv. äg. övertog den 1940. 

Äg.: Hjalmar Siggelin f. 08. Son till Jakob Siggelin 
o. h. a. Hilda f. Larsson. Gift '.iö med Ingegärd f. Moss- 
berg. Barn: Betty f. 36, Gudrun o. Marianne f. 38. 
Ger vald 3 l 27 

Posladr.: Bänder. Tel. 33. 

Areal: Total 108 har, därav 44 åker, 51 skog, 1 ängs- 
mark, 6 tomt o. övr. mark. Tax. -v. 43.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- o. 
lövskog. Manbyggn. uppf. 1928, flygeln 1924. Stall 
uppf. 1867, kostall 1927—31. 5 hästar, 3 unghästar, 15 
kor, 7 ungdjur, 15 svin, 80 höns. Traktordrift. Area- 
len täckdikad. Gården till släkten 1894 genom köp av 
□uv. äg:s fader. Nuv. äg. övertog den 1915. A går- 
dens ägor finnas gamla grav- o. boplatser. I sambruk 
drives 1/8 mtl Ringome It, Mästerby s:n, tax.-v. 9.700. 

Ag.: Anders Rudolf Palmqvist f. 1878, Son till A. W. 
Palmqvist o. h. h. Maria f. Rondal. Gift 19 med Klara 
f. Johansson. Barn: Efraim f. 20, Paul f. 24, Ingrid 
f. 27. 

Äg.: Ordf. i styr. för Hogräns Sparbank, ordf. i pens.- 
nämnd. samt led. av skolråd, m. m. 

Prost ar ve 

Postadr.: Bänder. Tel. 38. 

Areal: Total 95 har, därav 31 åker, 55 skog, 9 ängs- 
o. övr. mark. Tax.-v. 35.000. 

Jordart: Sand-, ler- o. grusbl. jord. Skogsbest,: Barr- 
skog o. något lövskog. Manbyggn. uppf. på 1860-talet, 
Ekonomibyggn. uppf. 1902. 3 hästar, 2 oxar, 5 kor, 
3 ungdjur, 5 svin, 5 får, 150 höns. Större delen av are- 
alen täckdikad. Gården till släkten under förra hälften 
av 1600-talet. 

Äg.: Harry Larsson f. 9/7 1895. Son till A. Larsson 
o. h. h. Emma f. Pettersson. Gift 37 med Inga f. 
Ekvall. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1914 — 15. 

Rodarve 

Postadr.: Bänder. Tel. 3 A VaR. 

Areal: Total 100 har, därav 35 åker, 65 skog. Tax.-v. 
30.000. 

Jordart: öveiv. lerbl. mylla. Skogsbest.: Barr- o. nå- 
got björkskog. Manbyggn. uppf. i början av 1800-talet, 
flygeln omb. 1917. Ekonomibyggn. uppf. 1909. 5 häs- 
tar, 2 unghästar, 9 kor, 6 ungdjur, 10 svin, 60 hons. 
Större delen av arealen täckdikad. Gården har varit 
i släktens ägo i 6 generationer. Nuv. äg. övertog den 
1909 efter sin fader. 

Äg.: Elof Pettersson f. 1886. Son till August Petters- 
son o. h. h. Josefina f. Pettersson. Gift 21 med Anna 
f. Pettersson. Barn: Rune, Stig, Judit, Lasse, Bengt, 

Äg-.: Ordf. i fattigv.-styr. m. fl. uppdrag. 

Torns ar ve 

Postadr.: Bänder. Tel. B Vall. 

Areal: Total 92 har, därav 40 åker, 4,5 betesvall, 47,5 
skog. Tax.-v. 35.000. 

Jordart: Sandbl. lermylla på ler- o. grusbl. botten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. på 
1860-talet, flygel 1914. Ekonomibyggn. uppf. 1899— 
1900, lada, svinstall, hönshus 1931 — 37. 4 hästar, 3 
unghästar, 10 kor, 9 ungdjur, 10—15 svin, 150 höns. 
Större delen av arealen täckdikad. Gården till släkten 
i slutet av 1700-talet. Nuv. äg. övertog den 1927 efter 

Äg.: K. Josef Johansson f. 15/4 02. Son till A. A. 
Johansson o. h. h. Ida f. Olsson. Gift 32 med Sara f. 
Pettersson. Bam; Seved f. 34, Bengt f. 38. 

Äg.: Genomgick Tiarps lantmannaskola 1925 — 26. 
Led. av komm.-styr. o. skolråd., pens. -nämnd., ordf. i 
skogs v.-kommittén samt kassör i Hogräns lokalavd, av 
R. L. P. m. m. 
? skog, 1 ängsmark. Tax.-i Postadr. : Bänder. 

Areal: 17,5 har åker, : 
16.000. 

Jordart; Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Barr- 
skog-. Man- o. ekono mibyggn. uppf. efter skiftet 1906. 
3 hiisUr, 6 kor. 1 ungdjur, 5 svin, 6 får, 40 höns. Stör- 
re delen av arealen täckdikad. Gården till släkten i 
slutet av 1700-talet. 

Äg.: Herman Jakobsson f. 23/1 1886. Son Ull N. 
Jakobsson o. h. h, Augusta f. Andersson, Gift 19 med 
Enny f, Gardell, Barn: Evert f. 21. Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 30 bar, därav 10 åker, 18 skog, 2 ängs- 
mark. Tax.- v. 9.000. 

Jordart: Lerjord på lerbotten. Skogsbest.: Barr- o. 
något almskog. Manbyggn. uppf. på 1600-talet. Eko- 
nomibyggn. uppf. på 1880-talet. 2 hästar, 4 kor, 5—10 
svin, 80 höns. Arealen täckdikad. Gården till släk- 
ten 1931. Föreg. äg. var Edvard Pettersson. 

Äg.: Hilmer Josef Johansson. Son till J. F. Johansson 
o. h. h. Ida f. Pettersson. Gift med Hulda f. Karlsson. 
Barn: Villy, Gunborg. 
Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 21,5 har, därav 8 åker, resten skogs- o. 
hagmark, tomt m. m. Tax. -v. c:a 7.500. 

Jordart: Stenbunden lermylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn, uppf. omkr. 1870. Ekonomibyggn. uppf. 
1915. 2 hästar, 3 kor, 4 — 5 svin, höns til: husbehov. 
Reakt.-fri besättn. Arealen dränerad. Gårdens första 
kända äg. i släkten äro klockaren Jakob Nygren o. h. h. 
Elisabet Krämare. Därefter kom deras son J. P. Ny- 
gren, f. 1849, död 1932, gift rned Karolii-.;-: Kristina Hög- 
gren från Gervaids i Hogräns s:n, f. 1843, död 1924, vil- 
ka efterträddes av svärsonen, nuv. äg. 

Äg.: Aug. Jackobsson f. 8/4 1SS6. Son till Jakob 
Jackobsson o. h, h. Emma f. Löfgren. Gift med Julia 
Xyjjvcn f. 1881. Postad-!:: Ef/kclhcin Tel. Areal: Total 12 har, därav 5 åker, 6 skog, 1 betes- 
mark. Tax.-v. 5.000. 

Jordart: överv. lätt mylla. Skogsbest.: Barrskog. 
Manbyggn. uppf, 1912. Ekonomibyggn. uppf. 1907, se- 
nare tillb, 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 5 svin, 80 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1905, då nuv. 
äg. inköpte den av August Johansson. 

Äg.: Joh. Henrik Jansson f. 1867. Son till Joh. E. 
Jansson o. h. h. Edla Karlsdotter. Gift 21 med Ester 
f. Larsson. Barn: Ester, Johnna. 

Äg.: Genomgick Stockholms läns folkhögskola 1885 
— 86. Har erhållit diplom för välskött tr.indre jordbruk. 
*--'-iWJf i n 'w Vallbys 

Postadr.: Banäer, Tel. 88 Vall. 

Areal: Total 100,7 har, därav 65 åker, 32 skog, 3 
ängsmark, 0,7 övr. mark. Tax.-v. 57.000. 

Jordart: överv. lermylla på lerbotten. Skogsbest.: 
Barr- o. något björkskog. Manbyggn, uppf. orakr, 1880. 
Ekonomibyggn. uppf. 1912. 6 hästar. 1 unghäst, 24 kor, 
16 ungdjur, 30 svin, 150 höns. Arealen täckdikad. 
Garden tit] släkten 1937, då nuv. äg. Inköpte den av 
Viktor Jakobsson. I sambruk ligger ytterligare jord, 
bestående av 50 har åker, som arrend. från Rudolf 
Wal lenberg. 

Äg.: Henning Widén f. 1897. Son till Karl Widén o. 
h. it. Amalia f, Edström. Gift 29 med Rut f. Collberg. 
Barn: Barbro f. 30. Margareta f, 32. Sven Äke f. 36. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhög- o, lantmannaskola 
1915—17. Praktiserade vid Svalöv i Skåne 1917 — IS. 
Led. av såväl komm.-styr, som ekonomiska fören. 

Vallbys 

Postadr.: Bänder. Tel. 7 A Vall. 

Areal: Total 112 har, därav 50 åker, 56 skog, 6 ängs- 
mark. Tax.-v. 53.000. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. något lövskog. Manbyggn. uppf. 
omkr. 1870, restaur. 1920. Ekonomibyggn. uppf, sam- 
tid, med manbyggn., senare om- o. tillta. Jordbruket är 
utairenil. till Henning Widén. Arealen täckdikad. Går- 
den till släkten under 1700-talets förra hälft, då den 
ägdes av bonden Pehr Rasmus Larsson. Den har sedan 
gått i arv till son o. dotter. Nuv. äg. övertog den efter 
sin fader 1904. 

Äg.: Landstingsman Rudolf Wallenberg f. 1875. Son 
till Johan Olofsson o. h. h. Emma f. Bökelund. Gift 06 
med Alma f. Hederstedt. Barn: Greta f. 07, Anna f. 11, 

/ 25 åker, 25 skog, 3 ängs- Vallbys 

Postadr.: Isutns. 

Areal: Total 53 hai 
mark. Tax.-v. 25.30C 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Barr- o. något lövskog. Manbyggn. uppf. 1860, 
senare restaur. Ektnnitr.ihyggii. uppf. 1881. lada senare 
tillb. 3 hästar, 1 unghäst, 7 kor, 4 ungdjur, 5 svin, 
3 får, 50 höns. Arealen del v. täckdikad. Gården har 
varit i släktens ägo sedan 1815 eller under 4 genera- 
tioner. Nuv. äg. övertog den 1916 efter sin svärfader 
Olof Olofsson. 

Äg.: Anselm Larsson f. 1882. Son till Joh. Larsson 
o. h. h. Anna f. Norrby. Gift 12 med Hilda f. Olofsson. 
Barn: Elin f. 13, Signe f. 16. 

Vallbys 

Postadr.: Bänder. 

Areal: Total 34 har, därav 20 åker, 12 skog, 2 ängs- 
mark. Tax.-v. 22.000. 

Jordart: Huvudsakl. lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Delv. tall- o, granskog, delv. björkskog. Man- 
byggn. uppf. 1903. Ekonomibyggn. uppf. samtid., se- 
nare tillb. 4 hästar, 2 unghäslar. S kor. u ungdjur, 12 
svin, 100 höns. Arealen täckdikad. Gården till släk- 
ten 1903 genom köp av nuv. äg:s fader frän Joh. Hans- 
son. 1 sambruk drivas 1.7. ~> liar jord 1'raii ]i rastgårdens 
mark, varav 7 hav ligga såsom betesäng. 

Äg.: Martin Hellgren f. 06. Son till Ernst Hellgren 
o. h. h. Emma f. Jacobsson. 

Äg.: Genomgått Hemse lantmannaskola. 
Vallbys 

Postadr.: I&ums. 

Areal: Total 15,3 har, därav 7 åker, 6,3 skog, 2 ängs- 
mark. Tax. -v. 8.300. 

Jordart: överv. lermylla. Skogsbest. : Barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1905. Ekonomibyggn. uppf. 1904. 2 
hästar, 4 kor, 1 ungdjur, 5 svin, 50 höns. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten 1900, dä nuv. äg:s fader in- 
köpte den från Fredrik Nilsson. Nuv. äg. övertog den 

Son till Ludv. Thoms- Hörsne med Bara 
HÖRSNE med BARA är den socken av Gotlands norra härad, 
som bildats genom sammanslagning av den tidigare Bara socken med 
Hörsne. Den är belägen i östra delen av Ön innanför Gothem och 
utgöres mest av skogs- och myrmarker. 

Fornminnen: En stenåldersboplats är känd från Stora Mörby 
samt slipräfflor från Buters, Nederbjers, Simunde, Smitts och Stora 
Mörby. I Övrigt finnas talrika jämålderslämn ingår, såsom kämpa- 
gravar vid Mattsarve, Nederbjers, prästgården, Simunde och Smitts, 
gravfält vid Dibjers, Hallgårds, Nybjers, Simunde, Smitts, Ulla och 
Stora Mörby och Nederbjers, en fornborg å Baraberget samt en bild- 
sten vid Nederbjers. 

Areal: 36,53 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägo- 
vidden: 1,104,7 har åker, 31,2 tomt och trädgård, 64,9 slåtterang, 9,5 
kultiverad betesäng, 98,7 annan betesäng, 1.572,5 skogsmark, 656,1 
övrig mark. 

Jordbruksvärde: 821.500 kr. 

I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 47.000 kr. 
Skogsvärde: 172.900 kr. 
Invånarantal: 457 (1939). 
"Hyrsne" är nämnt 1307. Socknen är annex till Dalhem. Kyrkan har tom från 1200-talets förra hälft 
kor från 1280-talet samt långhus från tiden omkring 1300. 

Bara gamla kyrka, som nu är ruin, är belägen å platsen för en ryktbar hednisk offerkälla. Här offra- 
des penningar, ull o. dyl. långt in i den kristna tiden. Kyrkan torde ha byggts under 1300-talet. Under 1500- 
talet fick den förfalla. — Kyrkoherde: Kontraktsprosten Reuser, Gustaf Theodor. 

Anderse 

Postadr.; Dune. Tel. 89 Hörsne. 

Areal: Total 136,5 har, därav 87,5 åker, 47 skog, 2 
övr. mark. Tax. -v. 4S.900. 

Jordart: Styv lerjord samt sand- o. grusbl. mylla. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1SS0. 
Ekonomibyggn. uppf. på 1890-talet, lada m. m. 1932— 
37. 6 hästar, därav 1 prem. hingst, 2 unghästar, 10 
kov, 25 ungdjur. Sä 40 svin, 40 får, 150 höns. Arealen 
tackdikad. Gården till släkten genom köp 1917 av nuv. 
äg;s fader. Den brukas i sambruk med Sudergårda i 
Sara s:n, vars totalareal är 22 har o. tax. -v. 9.200 kr. 
Till driften av densamma användas traktor o lastbil 

Äg.: Albin L. M. Hallgren f. 12/4 1896. Son till Emil 
Hallgren o. h. h. Matilda f. Johansson. Gift 21 med 
Elna f. Olsson. Barn: Erland f. 21, Ulla f 25 Bruno 
f. 29, Seved f. 33. S*K 
HÖRSNE MED BARA 


■ 


Bi 
IlJL 


[Tfl 


I l l! 


i IfÉ Postad!-.: Dune. Tel. 18 A Hörsne. 

Areal: Total 131 har, därav 15 åker, 100 skog, 16 övr. 
mark Tax-v. 18.000. 

Jordart. Mylla på omvaxl, botten. Skogsbest.: Tall- 
o. granskog. Manbyggr.. uppf. 1 mitten av 1600-talet. 
restaur. o. bllb. 102.1 Bkonorr.iuyggu, uppf. 1016. 3 
hästar, 5 knr. 4 ungdjur. 5 svin. 8 rår. ISO höns. Area- 
len täckilikiiii. Gf.rdi.ii till slakten i början av 1700-ta- 
let Nuv, äg. Övertog den 1916 efter sin fader. 

Äg.: Johan Petter Larsson f. 1882. Son till L. P. 
Johansson o. h, h. Maria Kri*'.:niisdo:ter Gift 17 med 
Hulda f. Pettersson. 

Ag.: Led. av koir.m. -nämnd., kyrkoråd, m. m. Poatadr.: Dune. Tel. 25 Hörsne. 

Areal: Total 88 har, därav 32 åker, 45 skog, 9 betes- 
mark. Tax. -v. 28.500. 

Jordart: Lerjord på skiftande botten. Skogsbest.: 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1000, flygeln 1895. 
Ekonomibyggn, uppf. sistnämnda år, magasin senare. 
5 hästar, därav 2 prem, ston, 4 unghästar, 10 kor, 6 
ungdjur, 20— 2-i svin, 5 får. 150 höns. Större delen av 
arealen täckdikad. Gården till släkten 1935 genom köp 
av nuv. äg. 

Äg.: Josef Emanuel Larsson f. 22/7 1801. Son till 
K. Larsson o. h. h. Josefina f. Björklund. Gift 22 med 
Martti, t'. Johansson. Barn: Margareta f. 23, Georg f 
25, Gunnel f. 38. 

Äg,: Genomgick Hemse folkhögskola 1916 — 18. Postadr.: Dune. 

Areal: Total 87 har, därav 20 åker, 60 skog, 7 övr. 
mark. Tax.- v. 22.300. 

Jordart: Lerjord samt sand- o. grusbl. mylla. Skogs- 
best: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 186S. Eknnciiii- 
byggn. uppf. 1899. 4 hästar, 7 kor, 3 ungdjur, 3 svin, 
10 får, 45 höns. 1/3 av arealen täckdikad'.' Garden till 
släkten i börj"an av 1700-talet. 

Äg.: Oskar Mattias Pettersson f. 5/5 1895. Son till 
H. Pettersson o. h. h. Anna. Gift 22 med Wendela f. Ja- 
kobsson. Barn: Mats f. 24, Anna Greta f. 26. 
Hallgärds 
Postadr.: i Tel. : Ilöfs-tie. Areal: Total 49,6 har, därav 30 åker, 19,6 skog. 
Tax.-v. 22 700. därav jordbruksv. 19.200, skogsv, 3.500. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o 
gi -in.-lios Manbyggn med flygel upp*. 1805. restaur. 
1917. Ekonomlbyggn uppf 1875, lada m. m. 1925. 4 
hästar, 2 unghästar, 10 kor. 6 ungdjur. 10 15 svin, 5 
får. 40 höns Arealen tackcikad. Gården till släkten 
1876 ger.um köp av nuv ag s fader. Nuv. äg övertog 
den 1906. 

Äg.: J. P. Larsson f. 22/2 1866. Son Ull O. P I-ars- 
son o. h. h. Olivia Olofsdotter. Gift 09 med Emma f. 
Pettersson, Barn: Emilie f. 10, Greta f. 12, John f. 16. 

Äg.: Led. av kyrkoråd., ordf, i Hörsne lokalavd. m. m. HÖRSNE MED BARA Hallgårds 

Postadr. : Dun/:. Tel. Borst Areal: Total 41 har, därav 17,5 åker, 20 skog, 3,5 övr. 
mark. Tax.-v. 19.000. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. 1872. 2 häs- 
tar, 6 kor, 6 ungdjur, 20—25 svin, 200 höns. Arealen 
läekdikini. Garden ull släkten l!i;i;j gcno:!! köp av nuv. 
äg. Å. ägorna ha Hjon* i^nåldersfynd. 

Äg.: Birger Erik Hellgren f. 15/6 01. Son till J. V. 
Hellgren o. h. h. Theolinda f. Eriksson. Gift 12/4 28 
med Maria f. Andersson. Barn: Hans Erik f. 29, 

Äg.; Genomgick Hemse folkhögskola 1920 — 21. 
Hallgårds 

Postadr.: Ditne. Tel. 36 Hörsne. 

Areal: Total 30 har, därav 12 åker. 18 skogs- o. hag- 
mark samt tomt. Tax.-v. 11.000. 

Jordart: Delv. bmdlera, dclv, grusmylla. Skogsbest.; 
Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1913. Ekonomi- 
byggn. uppf. samtid., magasin 1935. 2 hästar, 6 kor, 
4 ungdjur, 4 svin, 130 höns. Nuv. äg. inköpte gården 
på våren 1939 av Otto Olofsson, Sicklings egendom, 
Klinte s:n. 

Äg.: Per Hjalmar Agaton Borkman f. 7/12 03. Son 
till Lars Borkman o. h. h. Ida f. Tomsson. Hallgards 

Postadr.: Diine. 

Areal: Total 23 har, därav 11 åker, 6 skogs- o. hag- 
jnark, 6 myrmark. Tax.-v. 7.300. 

Jordart: Delv. bindlera. ( ielv. grusmylla. Skogsbest.: 
Bl. barrskog", nägc.t. hjörkskog. Manbyggn. uppf. 1912. 
Irlkonomibyggn. uppf. 1910. 3 hästar. 4 kor. 2 ungdjur. 
3 svin, 2 får, ett 40-tal höns. Nuv. äg:s far arrenderade 
gården av Gam ma Is ven skby stiftelsen från 1930 till 1933, 
då den inköptes av nuv. äg. 

Äg.: Kristoffer Johansson Höas f. 29/8 11. Son till 
Johan Tomason Höas o. h. h. Valborg f. Martis. Gift 
33 med Elfrida Martis f. 09. 
Hallgårds 

Postadr.: Dune. Tel. J, A Hörsne. 

Areal: Total 9,5 har, därav 3,5 åker, 2,5 skog. myr. Tax.-i 

Jordart: Sandmylla. 
Ladug. uppf. samtid. i skogsv. 100. 

Manbyggn. uppf. omkr. 1905. 
Någon djurbesättn. hålles ej 
för närvarande. Nuv. äg. köpte gården 1934 av Melker 
Söderberg, 

Äg.: Gösta Henning Vilhelm Löfqvist f. 15/5 07. Son 
till Gustaf Löfqvist o. h. h. Nanna f. Siltberg. Gift 32 
med Linnea Astrid Anna Persson f. 12. Barn: Kåge 
f. 1/6 36. 

Äg.: Led. av komm.-fullm.. kassör i Hörsne lokalavd. 
av Gotlands lantmäns centralfören., ordf. i Hörsne med 
Bara S. L. U.-avd. HÖRSNE MED BARA 

r ijyj 
Hallgårds 1' 

Postadr.: Dune. 

Areal: Total 2,5 har. Tax.-v. 4.000, varav markvärde 
2.200. 

Jordart: Mull jord pä lerbotten. Manbyggn, uppf. 1876. 
Ekonom i by ggn. uppf. omkr, 1900. 2 kor, 2 — 3 svin, 
höns till husbehov. Nuv. äg:s faders svärfader Frans 
Petter Åkerman inköpte jorden pä 1870-talet o. uppf. 
därefter byggn. Han efterträddes av nuv, äg:s fader, 
vilken i sin lur 19;!2 efterträddes av nuv. äg. 

Äg.: Fridolf Stenberg f, 1886. Son till Lars Petter 
Stenberg o. Ii. Ii. Augusta f. Åkerman. Gift 21 med 
Alvida f. Johansson. Barn: Maja f. 23, Rickard f. 28. 

Hoffmans 

Postadr.: Dune. Tel. 10 C Hörsne. 

Areal: Total 30,5 har, därav 13 åker, 13 skog. Tax.-v. 
11.700. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1904, flygel 1923. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1911, lada 1907. 2 hästar, 6 kor, 3 
ungdjur. 1 svin, 5 får, 100 höns. Arealen delv. täckdi- 
kad. Gården till släkten 1875, då nuv. äg:s föräldrar 
övertog marken efter J. Cederlund. 

Äg.: Algot P. A. Larsson f. 7/3 18S7. Son till J. P. 
Larsson o. h. h. Loretta f. Cederlund. Gift 13 med 
Linnea Svensson f. 18S9. Barn: Kerstin f. 17, Birgit 
f. 21, Gillia t. 24, 

Äg.: Led. av komm. -nämnd., komm.-fullm. o. skol- 
råd, samt skiftesgodeman m. m. 

Postadr.: Dune. Tel. IS C Hörsne. 

Areal: Total 117,5 har, därav 12,5 åker, 75 skog, 30 
Övr. mark. Tax.-v. 11.600. 

Jordart: Grusbl, mylla på k al listensbotten o. grus- 
jord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 
1860, restaur. 1939, flygel uppf. i slutet av 1800-talet. 
Ekonomibyggn. uppf. i<)23, lada 1937. 2 hästar, 5 kor, 
4 ungdjur, 5 — 10 svin, 25 får, 40 höns. Arealen täck- 
dikad. Gården till släkten genom köp av nuv. äg:s 
fader, Nuv. äg. övertogo den 1931. 

Äg.: Tage V. K. Andersson o. lians syster fru Hanna 
Solberg f, resp. 1914 o. 1896. Barn till Ivar Andersson 
o. h. h. Sofia f. Flink. T. V. K. A. gift 35 med Svea f. 
Hansson. Barn : Nanna Maria f . 34. Folke Charles 
Bertil f. 38. 

Postadr.: Dune. 

Areal: Total 35 har, därav 10 åker, 25 skogsmark 
samt tomt o. trädg. Tax.-v. 6 800 

Jordart! Lermylla av god beskaffenhet, c;a 2 har 
svart:r.ylln på sandbotten, resten sandmyUa. Skogs- 
best Barrskog. Mar.hyggn , som är av sten. orr.b. 
1919, tkoiumubyggn ippf 1929. 2 hästar. 4 kor, 2 
ungdjur. 5—8 svin per år, 10 får. Reakt.-fri besättn. 
Nuv äg ir.kopto gården 1939 frän Adolf Nybergs stbh. 
C:a 100 meter sydost om densamma ligga ett gruvfält 
o. en s. k, hällkista. 

Äg.: Valdemar Lindström f, 1891. Son Ull Viktor 
Lindström o. h. h. Lina f. Jonsson. Gift med Anna 1. 
Johansson. Barn: Ingeborg Igift med Verner Eriks- 
son, Hemse), Vilhelm (gift med Rut), Sture, Rune, Gun- HÖRSNE MED BARA 
Postadr.: Dune. 

Areal: Total 57 har, därav 10 åker, 30 skog, 17 oodlad 
myrmark. Tax.-v. 6.000. 

Jordart: överv. grusbl. jord på kalkstensbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 
1884, restaur. 1937. Ekonomibyggn. uppf. på 1860-talet. 
2 hästar, i kor, 2 ungdjur, 6 svin, 12 får, 30 höns. Går- 
den till släkten 1923 genom köp av nuv. äg. 

Äg.: Olof P. F. Boberg f. 1864. Son till J. P. Ling- 
stedt o. h. h. Katarina f. Berg. Gift 21 med Alfrida f 
Norrby. Barn: Myrtle, Stalcy, Alert, Knut, Arnold, 
Lennart. 

Mattsarve 

Postadr.: Dune. Tel. IS Börsne. 

Areal: Total 123 har, därav 58,2 åker, 47 skog, 7,7 
ängsmark, 10,1 övr. mark. Tax.-v. 36.300. 

Jordart: Lerjord på lerbotten samt något skogslera. 
Skogsbest.: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1885. Eko- 
nomibyggn. uppf. 1892—93 o. senare. 4 hästar, 3 ung- 
hästar, 15 kor, 8 ungdjur, ett 20-tal svin, ett 15-tal får, 
150 höns. Traktordrift. Arealen överv. täckdikad 
Gården till släkten 1695. Nuv. äg:s fader övertog den 
genom gifte med Olof Larssons dotter. Han brukade 
egend. till sin död 1S92, då den övertogs av nuv. äg. 

Äg.: Viktor Pettersson f. 12/4 1S64. Son till Olof 
Pettersson o. h. h. Anna Elisabet Olofsdotter. Gift 1890 
med Olivia Kristina f. Thomsson, Barn: Adolf f 1896 
Sigurd f. 1899. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1883. 

Gården brukas av sonen Sigurd Pettersson, gift 27 
med Ebba f. Gustavsson, barn: Olof f. 28, "Ulla f. 35. 

Möllegårds 

Postadr.: Dune. 

Areal: Total 21,5 har, därav 10 åker, 5 skog, 6,5 övr, 
mark, Tax.-v. 7.800. 

Jordart: Mylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall-, gran- 
o. lövskog. Manbyggn. uppf. på 1850-talet, restaur. 
1932. Ekonomibyggn. uppf. 1875. resta ur. 1936. 2 häs- 
tar, 1 unghäst, 4 kor, 1 ungdjur, 5—10 svin, 6 får, 30 
höns. Arealen täckdikad. Gården inköptes 1912 från 
K. P. Broander av nuv. äg. Den innehades under 1800- 
talet av medl:r av släkten Sillen o. omfattad-3 då 100 
har men hav soderri:n!-a styckats. 

Äg.: Karl Axel Kolmodin f. 1870. Son till K. P. Kol- 
modin o. h, h. Anna f. Gardell. Gift 1887 med Miriam 
f. Kahl. Barn: Svea f. 03. 

Äg.: Genomgick Hemse folkhögskola 1891. 
MÖrby Stora 

Postadr.: Dune. 

Areal: Total 80 har, därav 35 åker, 30 skog, 15 myr- 
mark. Tax.-v. 32.800. 

Jordart: Lerjord. Skogsbest.: Tall- o. granskog. 
Manbyggn. torde vara 100 år gammal. Ladug. uppf. 
1896, flygel 1905. 6 hästar, 28 kor, 5 svin, ett 50-tal 
höns. Gården försåldes 1920 av O. WesstrÖms stbh. till 
Sven Th. Persson f. 14/7 1894. Denne innehade egend. 
till 1930, vilket år han av svenskbystiftelsen blev anta- 
gen som vandringsrättare för på Gotland bosatta by- 
bor med arrendegårdar. Sedan år 1934 är herr Persson 
anställd som tjänsteman hos Gotlands Lantmäns Cen- 
tralfören. Åren 1930 — 35 ägdes gården av svenskby- 
stiftelsen i Stockholm o. arrend. av bröderna Annas, 
vilka sistnämnda år inköpte den. 

Äg.: Bröderna Teodor o. Peter Annas f. i Ukraina. T. 
A. gift med Emma f. Hinas. P. A. gift med Alvina f. 
Herman. ■ 
Botvatte 

Postadr.: Kraklingbo. 

Areal: Total 24,5 har, därav 12 åker, 11,5 skog o. 
tomt, 1 beteaäng:. Tax.-v. 6.300. 

Jordart: Mylla på ler- o. grusbatten. Skogsbest.: 
Barrskog. Manbyggn. uppf. 189S. Ekonom ibyggn. 
uppf. samtid., om- o. tillb. 1929. 2 hästar, 1 unghäst, 
4 kor, 2 ungdjur, 3 far, 40 höns. Arealen täckdikad. 
Gården till släkten genom köp 1911 från Karl Larsson. 

Äg.: Samuel Lingvall f. 1880. Son till Karl Lingvall 
o. h. h..Anna f. Kviberg. Gift 11 med Dorotliea f. Sahl- 
sten. Barn: Karl- Gu stav, Eugen. Gurfiles 

Postadr.: Kraklingbo. Tel. n Ala, 

Areal: Total 203,9 har, därav 16 åker, 185,9 skogs- o. 
Övr. mark, 2 kultiv. betesmark. Tax.-v. 19.500. 

Jordart: Mylla på sand- o. lerbotten, delv. myrjord. 
Skogsbest.: Tall-, gran- o. delv. lövskog. Manbyggn. 
uraprungl. uppf. 1850, helt omb. 1929. Ekonomibyggn. 
uppf. 1901, omb. 1937. Gården är elektrifierad sedan 
1919. 2 hästar, 3 unghästar, 8 kor, 5 ungdjur, 5 svin, 10 
får, 25 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 
1868 o. har därefter gått från far till son i 4 genera- 
tioner. Nuv. äg. övertog den 1936 efter fadern. 

Äg.: Axel Edmark f. 02. Son till Hjalmar Edmark 
o. h. h. Maria f. Nilsson. Gift 31 med Margit f. Lars- 
son. Barn: Karl Axel f. 33. 
Gurfiles 

Postadr.: Kraklingbo. 

Areal: Total 59,3 har, därav 20 åker, 36 skogs- o. övr. 
mark, 3 kultiv. betesmark. Tax.-v. 11.300. 

Jordart: I huvudsak sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1907, restaur. 1937. Eko- 
nomibyggn. uppf. omkr. 1870, senare om- o. tillb. 3 
hästar, 4 unghästar, 10 kor, 3 ungdjur, i svin, 50 höns. 
Arealen täckdikad. Gården till släkten 1893 genom köp 
av nuv. äg:s fader. Nuv. äg. tillträdde 1900. 

Äg.: Fredrik Levin f. 1876. Son till Olof Levin o. h. h. 
Jacobina Hansdotter. Gift 1899 med Elvira f. Bodin. 
Barn: Frans, Ragnar, Arthur, Einar, Edvin. Gurfiles 

Postadr.: Kraklingbo. Tel. ljf Ala. 

Areal: Total 43 har, därav 21 åker, 19,5 skog, 2 betes- 
mark. Tax.-v. 9.100. 

Jordart: överv. aandmylla. Skogsheat.: Tall- o. gran- 
skog. Manbyggn. uppf. 1925. Ekonomibyggn. uppf. 
1894. 2 hästar, 2 unghästar, 10 kor, 5 ungdjur, 5 svin, 
100 höns. Arealen rördikad. Gården har varit i släk- 
ten i 3 generationer o. har gått från far till son. Nuv. 
äg. övertog den 1925 efter sin fader. 

Äg.: Bernhärd Pettersson f. 1895. Son till Reinhold 
Pettersson o. h. h. Hulda f. Olsson. Gift 26 med Svea 
f. Jacobsson. Barn: Bengt, Gerd. HÖRSNB MED BARA 
miniii Mörby Stora 

Postadr.: Dune. Tel. 1 Börsne. 

Areal: Total 60 har, därav 35 åker, 25 skog. Tax.-v. 
29.900. 

Jordart: Lermylla pa lerbotten. Skogsbest.: Bl. barr- 
skog'. Manbyggn. uppf. i slutet av 1700-talet. Ekono- 
■miiyjJSTi. uppf. pä 1880-talet. 4 hästar, 3 unghästai. 
11 kor, 7 ungdjur, 4 moder suggor, 20 svin, 15 far, 100 
höns. Arealen täckdikad. Gården till släkten 1932 ge- 
nom köp av nuv. äg. Den har förut ägts av bl. a. 
medl:rav släkterna Hemin o. Grelert. 

Äg.: Jacob Gunnar Pettersson f. 26/2 188S. Son till 
P. Pettersson o. h, h. Maria f. Pettersson. Gift 12 med 
Hermanna f. Engström. Barn: Lennart, David, Eric, 
Millard, Hugo, Gunhild, Bertil. Nederbjers Areal: Total 59 har, därav 26 åker, 27 skog, 6 ängs- 
mark. Tax.-v. 20.800. 

Jordart: Ler- o. sandbl. mylla samt grus jord på skif- 
tande botten, delv. hällmark. Skogsbest.: Tall- o. gran- 
skog. Manbyggn, uppf. 1878. Ekonomibyggn. uppf. 
1937. 3 hästar, 1 unghäst, S kor. 5 ungdjur, 5 svin, ett 
10-tal får, 75 höns. Arealen delv. täckdikad. Gården 
tili släkter genom nuv. äg:s svärfaders förfäder, som 
inköpte den frän Kronan, Den övertogs 1897 av nuv. 
äg:s fader o. 1319 av nuv. äg. 

Äg.: Erik Sandström f. 12/6 1890. Son till Carl Jo- 
han Sandström o, h. h. Vendia f. Larsson. Gift 17 med 
Valborg Konstansia f, Pettersson. Barn: Elsa f. 18, 
Gösta o. Astrid f. 19, Nils f. 21. 

Norrbys 

Postadr.: Dune. Tel. 3 Börsne. 

Areal: Total 200 har, därav 60 äker, 70 skog, 20 
ängsmark, 50 oodlad myrmark. Tax.-v. 50.200. 

Jordart: Lermylla, delv. sand- o. svartmylla. Skogs- 
best.: Blandad barrskog samt delv. lövskog. Man- 
byggn. uppf. 1900, tvemie flyglar på 1700-talet. Går- 
dens gamla corps-de-logi frän 1700-talet kvarstår ännu. 
Ekonomibyggn. uppf. på 1830-talet. restaur. 1934. 5 
hästar, varav 2 prcm. ston. 2 unghästar, 17 kor, 15 ung- 
djur, 75 svin, 100 höns. Större delen av arealen täck- 
dikad. Nuv. äg, inköpte gärden 1<X\?,. Bland tidigare 
äg. märkes L. P. Krislensson, vilken innehade gården 
1840—99 o. ombyggde den 1855. Han efterträddes av 
sin son Oskar Johan Larsson, om innehade den till 
1922. 

Äg.: Karl Julius Jacobsson f. 21/9 1888. Son till 
Sven Johan Jacobsson o. h, h. Maria f. Magnusson. Gift 
2:a gängen 30 med Martha f. Karlsson. Barn: Inga 
Lisa, Nils Ivan, Karl Gunnar, Anna Britta, Sven Inge- 
mar, Fritz Erik, Bengt Alvar, Bror Olof. Karin, Stig. 

Äg.: Genomgick folkhögskola på Öland 1911 — 12. 
Tulltjänsteman 1906—16. Ordf. i B. F:s lokalavd. 

Norrbys 

Postadr.: Dune. Tet SS Hör&ne. 

Areal: Total 7,5 har åker. Tax.-v. 5.400. 

Jordart: Sand- o. lerjord samt mylla. Manbyggn. 
uppf. 1882, restaur. 1937. Ekonomibyggn. uppf. 1906, 
lada senare. 2 hästar, 2 unghästar, 5 kor, 1 ungdjur, 
5 svin, 4 får, 30 höns. Arealen täckdikad. Gärden till 
släkten genom köp av nuv, äg:s farfar. Den är av- 
styckad från stamhemmanet Norrbys. 

Äg.: Gustav H. M. Ganström f. 16/5 10. Son till 
Herman Ganström o. h. h, Laura f, Jakobsson. HÖRSNE MED BARA 
Nybjers 

Postadr.: Dune. 

Areal: Total 101,5 har, därav 30 Sker, 71 skog o. 
avrösningsjord. Tax.-v. 29.100. 

Jordart: Lättare jord o. lerjord i huvudsak på ler- 
botten. Skogsbest.: Bl. barrskog. Manbyggn. uppf. 
1865, senare restaur. o. tillb. Ekonom ibyggn. uppf. 
1874, senare tillb. o. restaur. 4 hästar. 1 unghäst. 12 
kor, 5 ungdjur, 5 — 10 svin, 5 — 10 får, 50 höns. Arealen 
delv. täckdikad. Nuv. äg. övertog gården genom gif- 

Äg.: Gustav S;son-Martis f. 16/5 09. Son till Simon 
J:son Martis o. h. h. Lina f. Kotz. Gift 36 med Anna 
f. Buskas. Barn: Artur Gardell, Ingrid, Nils Gustav- 
Erik. Nybjers 

I'ofiiadr.: Dune. 

Areal: Total 79,5 har, därav 22 åker, 57,5 skogs- o. 
övr. mark. Tax.-v. 16.900. 

Jordart: Lermylla på lerbotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. 1S35 36. röstarn - , på 1880- 
talet. Ekonomi byggn. uppf. 1905. 3 hästar, 1 unghäst, 
6 kor, 4 ungdjur, 10 15 svin (föder 75- -100 sm as-H sa r 
por år), 8 får, 100 höns. Arealer. UickcU;;nä. Gy.rdcr. 
inköptes L92G a.v nuv, äg. Den innehades före 1890 av 
medl:r av släkten Linby o. från nämnda år till 1920 
av A. P. J. Gardell. 

Äg.: Lars Ragnar Hägg f. 26/8 1888. Son till Johan 
Hägg o. h. h. Vendia. Gift 13/11 15 med Elna f. Pers- 
son. Barn: Maj f. 16, Elly f. 17, Berta f. 19, Sven f. 22. 
Ebba f. 23, Gillis f. 26. Erna f. 30. 
5 åker, 2,5 oodlad myr. Postadr.: Dune. 

Areal: Total 8.5 har 
Tax.-v. 4.100. 

Jordart: Dera o. lermylla på lerbotten. Manbyggn. 
uppf. efter brand 1895, senare restaur. Ekonomiby.a;vn. 
uppf. i början av 1900-talet. 1 häst, 3 kor, 1 ungdjur, 
5 svin, 50 höns. Arealen täckdikad. Nuv. äg. köpte 
1923 gården av sin svärfader. 

Äg.: Uno Nilsson f. 10/9 1887. Son till Emil Nils- 
son. Gift med Anna f. Jansson. Bara: Nelly, Lilly, Nybjei Postadr.: Dune. Tel. 13 Hörsne. 

Areal: Total 18,9 har. Tax.-v. 4.000. 

Jordart: Grusjord o. svartmylla. Skogsbest.: Barr- 
). lövskog. Manbyggn, uppf. 1925 — 27. Ekonomibyggn. 
iv äldre datum. 1 ko. Gården till släkten 1919. 

Äg.; Jakob Pettersson f. 1858. Son till Petter Nils- 
son o. h. h. Margareta f. Olofson. 

Äg.: P. d. led. av fattigv.-styr. HÖRSNE MED BARA 
Postadr.: Dune. Tel. h B Hörsne. 

Areal: Total 65 har. därav 35 åker, 28 skog, 2 övr. 
mark. Tax. -v. 20.800. 

Jordart: Skiftande mylla på ler- o. sandbotten. Skogs- 
best.: Bl. barrskog, något lövskng. Manbyggn. uppf. 
1879, flygel tidigare. Ekonomibyggn. uppf. 190S. -1 
hästar, 1 unghäst, 9 kor, 5 ungdjur, 10 15 svin, 8 får. 
80 höns. Större delen av arealen täckdlkad. Nuv. äg. 
köpte gården 1940 från Petter Fridolf Persson f. 1884. 
som är son till P. A. Persson o. h. h. Vilhelmina f. Lars- 
son o. gift sedan 1911 med Karolina f. Pettersson, med 
vilken han har barnen: Elsa, Linnea. Uno, Allan, Arne. 
Gården hade varit i herr Perssons släkts ägo sedan 
1890 o. hade övertagits 1911 av herr Persson. Denne 
genomgick Hctns: folkhögskola 1906—08 samt är led. 
av kyrko- o. skolråd. 

Äg:.: Sem Andersson. Postadr.: Dune. Tel. 19 Hörsne. 

Areal: Total 53 har, därav 25 åker, 20 skog. Tax.-v. 
16,600. 

Jordart: I huvudsak svart- o. lermylla på lerhotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. med flygel 
uppf. 1890. Ekonomibyggn. uppf. efter brand 1002. 3 
hästar. 1 unghäst, 6 kor, 8 ungdjur, etl 10-tal svin, 25 
höns. Större delen av arealen tärkdikuil. Gärden till 
släkten 1931 genom köp av nuv. äg. Bl. tidigare äg. 
märkas medl:r av släkterna Thulin o. Lautin. 

Äg.: Johan Alfred Lundberg f. 24/3 1898. Son till 
Anton Lundberg o. h. h. Matilda f. Andersson. Gift 
21 med Gerda f. Liljegren. Barn: Ella f. 20, Ernfrid 
f. 22. 

Äg.: Led. av tax. -nämnd. m. m. Medl. av B. F:s lo- 
kal avd. Postadr.: Dune. Tel. 17 Hörsne. 

Areal: Total 80 har, därav 40 åker, 40 skog. Tax.-v 
28.000, 

Jordart: Lermylla o, delv. sandjord. Skogsbeat,: Tall- 
o. granskog. Manbyggn. uppf. på 1840-talet, restaur. 
1933. Ekonomiiiy{!gi). uppf. pa 1850-l.alet, senare 
taur., magasin uppf. 1927. 5 hästar, 1 unghäst, 8 
10 ungdjur, 10—15 svin, 10 får, 50 höns. Arealen delv. 
täckdikad. Gården har varit i släktens ägo sedan bör- 
jan av 1800-talet. Nuv. äg. övertog den 1937. 

Äg.: Seth Kolmodin f. 10. Son till F. Kolmodin o. h 
h. Hermanna f. Hallgren. Gift 25 med Greta f. Lars- 
son. Barn: Stig f, 35. Sno val ds 

Postadr.: Dune. Tel. S Hörsne. 

Areal: Total 7 har, därav 6,5 åker, 0,5 skogs- o. tomt- 
mark. Tax.-v. 4.700. 

Jordart! Lermylla på lerhotten. Skogsbest.: Tall- o. 
granskog. Manbyggn. uppf. på 1880-talet. Ekonomi- 
byggn. uppf. 1925. Arealen täckdikad. Gärden till 
.släkten 1909 genom köp av nuv. äg:s fader från K. F. 
Broander. Nuv. äg, tillträdde 1913. 

Äg.: Uno Larsson f. 1899. Son till O. J. Larsson o. 
h. h, Karolina f. Kolmodin. HÖRSNE MED BARA t i Postadr.: Tel Horn Areal: Total 78,5 har, därav 25 åker, 20 skog. Tax.~v. 
23.600. 

Jordart: Lermylla o. grusbl. mylla på lerbotten. 
Skogsbest.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1S72, 
flygeln 1SS0. Ekonomibyggn. uppf. 18S8. 4 hästar, 1 
unghäst, 7 kor, 6 ungdjur, 5 svin, S får, 50 höns. Area- 
len delv. täckdikad. Gärden till släkten i början av 
1800-talet. 

Äg.: Olof Viktor Olsson f. 24/5 1869. Son Ull Olof 
Olsson o. h. h. Katarina Jakobsdotter. 

Äg.: Led. av fattigv.-styr. m. m. Genomgick Herase 
folkhögskola 1898 — 99. 
Postadr.: Dune. Tel. 38 Börsne. 

Areal: Total 60,5 har, därav 15 åker, 41 skog, 4,5 övr. 
mark. Tax.-v. 14.300. 

Jordart: I huvudsak lermylla på lerbotten. Skogs- 
best.: Tall- o. granskog. Manbyggn. uppf. 1900. Eko- 
nomibyggn. uppf. på senare delen av lS00-talot. 2 häs- 
tar, 5 kor, 5 ungdjur, 5 svin, 8 får, 50 höns. Arealen 
täckdikad. Gården till släkten 1931 genom nuv. äg. 

Äg.: C. A. Holm f. 1868. Son till trädg.-mäst. Lars 
Holm o. h. h. Kristina. Gift 1S96 med Märta f. Eriks- 
son, död 37. Barn; Linnea f. 1897, Ester f. 1S98, Signe 
f. 01, Rudolf f. 03. 

Äg.: Har genomgått Rosendals trädg. -skola. Inne- 
hål- Patriotiska Sällsk:s guldmedalj. 
Kiinfe 4KLINTE socken av Gotlands södra härad — å västra kusten ■ — 
upptages i väster av bördig strandbygd mellan havet och det 53 m. 
höga Klmtebergets branter samt österut av skogsmarker. 
Klintehamn är en av Gotlands viktigaste hamnar och även bad- 
ort. Här finnas också en del industriföretag, såsom mekanisk verk- 
stad, snickerifabrik och möbeltillverkning. Hamnen är 4 m. djup. 
Invånarantalet i samhället uppgår till c:a 900. 

I Klintehamn var det konung Valdemar Atterdag landsteg för att 
tåga mot Visby. Här var det också hertig Erik av Mecklenburg 1397 
uppförde fästet Landeskrone, och 1676 landsteg här en avdelning på 
2,000 man under befäl av Nils Juel och tågade därpå mot Visby, var- 
efter staden i tre år var dansk. 

Fornminnen: Flera järnålderslämningar finnas, såsom kämpagra- 
var vid Snögrinda, gravar vid Sicklings, Tyrvalds och särskilt vid 
Valla hagar samt bildstenar vid Bönders och Klintebys samt fem run- 
ristningar. 

Areal: 28,98 kvkm. Enligt 1938 års fastighetstaxering är ägovid- 
den: 781,43 har åker, 38,02 tömt och trädgård, 11,22 slåtteräng, 17,75 
kultiverad betesäng, 77,33 annan betesäng, 1.472,64 skogsmark, 382,86 
övrig mark. Jordbruksvärde: 708.300 kr. I jordbruksvärdet ingående värde å skogsmark: 43.200 kr. Skogs- 
värde: 140.100 kr. Tomt- och industrivärde: 35.300 kr. Invånarantal: 1.336 (1939). 

Socknen omtalas under 1500-talet som "Klinta". Den bildar pastorat med Fröjel. 

Kyrkan är byggd i Lafrans' stil. Dess äldsta del, tornet, torde stamma från 1200-talets förra del. Rester 
av glasmålningar finnas samt krusifix från 1400-talet och egenartade valvmålningar från 1300-talet i koret. 
Restaurering 1933. — Kyrkoherde: Prosten Sjöberg, Gustaf Henrik. 

A.-B. Klintebys Konservfabrik 

Pos/adr.: fCiiwfi.ftamn, Tel. 25. 

A.-R Klintebys Konservfabrik började sir. verksam- 
het som konservfabrik 1915. Omsättningen vai frän 
början ratt obetydlig, men har år frän år okat för att 
nu uppgå till mellan 6 å 700.000 kr Tillverkningen 
utgöres av sparris-, frukt- och grönsak skonserver. 
Arbetarantalet har även ökat under Arens lopp och 
uppgår nu tl!l omkr, 50 man. 

Nuv. styr.: Lanthr. R, Johansson, direktörerna Carl 
Utterstron) o, K. J. Lundin, avd.-ohef S. Welin o. dlsp. 
M. Paulsson. 

Disponent: M. Faulsson. 

Kamrer: Elis Allard. 
Hunninge 

Postadr.: Klintehamn. Tel. 102 B. 

Areal: Total 122 har, därav 20 åker, 95 skog o. övr. 
mark. 7 betesmark. Tax. -v. 25.200. 

Jordart: Sandjord. Skogsbest.: Barrskog. Man- 
byggn. uppf. 1840, flygeln 1SS5. Ekonninibyggn. dels 
ältii-e, -lois uppf. 15)09 o. 1939. 5 hästar. 12 nötkreatur, 
5 svin, 12 får, 100 höns. Gärden till släkten i silltet av 
1700-talet. Nuv. äg. tillträdde 1934. 

Äg.: Gidcon 13jörkqvisl f. 1896. Son till Frans Björk- 
kvist o. h. h. Maria f. Nilsson. Gift 22 med Hilda f. 
Jakobsson. Barn: Vera, Kerstin. 
9 skog, 8 ängs- Postadr.: Kliiitehamn. Tel. 102 A. 

Areal: Total 51 har, därav 13 åker, 
mark. Tax. -v. 14.000. 

Jordart: Sandmylla på. lerbotten. Skogsbest.: Bl. 
I.;in*!-:us>-. Månhymn, uppf. på 1700-talet, om- o. tillb. 
1901. Bfeonomlbyggn. uppf, 1914. 4 hästar. 1 unghäst, 
7 kor, 3 ungdjur, 5—6 svin, 10 får, 75 höns. Arealen 
täckiiikfnl. Gärden till släkten för omkr. 200 år sedan. 
Nuv. äg. övertog den 1911. 

Äg.: Edvard Hansson f. 1883. Son till Emrik Hans- 
son o. h. h. Johanna f. Siggelin, Gift 26/8 11 med Rosa 
t. Melin. Barn: Emmy f. 12, Gunhild f. 14, Märta f. 
16, Inga f. 18, Maja f. 23, Lennart f. 25, Bo f. 32. 

Äg.: Led. av fattig v. -styr. samt medl. av div. lant- 
mannafören. Klause 

Pontudr.: Klintehamn. Jordart: Sandmylla på ler- o. grusbotten. 
Barrskog. Man- o. ekonomibyggn. uppf. i början t 
1900-talet. 2 hästar, 3 nötkreatur, 4 svin, 30 höns. 
Arealen delv. täckdikad. Gården till släkten 1924 ge- 
nom köp. Nuv. äg. innehar dessutom delar av Anderse 
o. Varbos i Sanda s:n. 

Äg.: Gustaf Karlsson f. 1881. Gift 15/9 07 med Gerda 
f. Karlsson. Barn: Einar f. 08. 
Postadr.: KKiitcliainii. Tel. 9. 

Areal: Total 525 har, därav 300 åker. 220 skog, 5 
tomt, park o. trädg. Tax.-v, 216.000. 

Jordart: Lerjord på lerbotten o. ctelv. sandmylla. 
Skogsbest.: Bl. barr- o. lövskog. Manbyggn. uppf. på 
1600-talet. Ekonomibyggn. uppf. 193-1 35. 22 hästar, 
10 unghästar. 150—180 nötkreatur, 150— 200 svin, 100 
höns. Arealen täckdikad. Godset kom till släkten 
1932 genom köp av nuv. äg. Det omgives av c:a 5 har 
park o. trädg. Dess STiiiidiiig-jv.-irH Jrikub Xiklas Donner 
ligger begravd i parken i en av kalksten byggd grav- 
kammare. En ståtlig bildsten från 1000-talet är rest 
i parken, där även en annan av okänt datum finnes. 
Parken omgives av en c:a 2 meter hög stenmur. 

Äg.: Anders Resare f. 1884. Son till Anders Reaare 
o. h. h. Anna, Gift 20/10 07 med Emma Kristina f. An- 
dersson. Barn: Erik Oscar f. 08 (fil. mag.), Anna 
Stina f. 09. Loggarve 

Postadr,; Klintehamn. 

Areal: Total 94,1 har, därav 20 åker, 72 skog, 2,1 
ängsmark. Tax.-v. 27.400. 

Jordart: Ler- o. sandjord. Skogsbest.: Bl. barrskog. 
Manbyggn. uppf. 1868. Ekonomibyggn. uppf. 1869. 4 
hästar, 2 unghästar, 11 kor, 4 svin, 10 får, 50 höns. 
Arealen delv, täckdikad. Gården till släkten i början 
av 1800-talet. 

Äg.: August Hempbs stbh. Loggarve 

Postadr.: Klintehamn. Tel. 57. 

Areal: Total 35 har, därav 12 åker, 23 skog. Tax.-v. 
8.900. 

Jordart: Sandmylla, Skogsbest.: Bl. barrskog. Man- 
byggn. uppf. på 1850-talet. Ekonomibyggn. uppf. 1907. 
l hästar, 8 kor, 5 — 6 svin, 30 höns. 

Äg.: Johannes Stengärd f. 07. Gift 11/9 38 med 
Margaretha f. Olaison. Postadr..- Klintehamn. 

Areal: Total 33 har, därav 7,5 åker. 25,5 skog. Tax.-i 
6.300. Jordart: Överv. sandmylla. Skogsbest.: Tall- o. 

Manbyggn. uppf. 1935. Ekonomibyggn, 
uppf. 1903. 2 hästar, 5 kor, 5 svin, 7 får, 30 höns. Går- 
den har varit i släktens ägo sedan 1880. 

Äg.: Karl Hägg f. 1875. Son till Oskar Hägg o. h. h. 
Anna f. Jacobsson. Gift 04 med Kristina f. Pettersson. 
Barn: Karl Viktor, Karl Erik. 
Postadr.: Klintéhamn. Tel. 133. 
ireal: Total 57 har, därav 11 åker, 46 skogs- irk. Tax.- ■1.500. Jordart; Lerjord o. svartmylla på lerbotten. Skoga- 
best: Barrskog. Manbyggn. uppf. 1871, restaur. 1901 
— 02. Ekonomibyggn. uppf. samtid, med manbyggn., 
restaur. 1910. 2 hästar, 6 kor, 1 ungdjur, 3-^1 svin, 50 
höns. Reakt.-fri besättn. Största delen av arealen 
Läi.kdikad med sten. Nuv, äg. köpte gården 1901 från. 
August Nyberg o. h. h. Sofia f. Mellin. 

Äg.: Jakob Niklas Theodor Thomasson f. 1875. Son 
till Tomas Thomasson o. h. h. Magdalena f. Nilsson, Gift 
01 med Emilia Katarina Antionetta f. Mellin. Barn: 
Gärda f. 02,